Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 17-06-2013

Mandag den 17-06-2013 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
63 Gribskov Kommune som SpilDansk Kommune 2013
64 Klage fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening
65 Støvgener tennisgrus v/Gilleleje Tennisklub
66 Idrætspolitik
67 Status svømmehal KIU
68 Underskriftsindsamling svømmehallen

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Peter Jarl Sahlberg

Meddelelser:
Fastholder ordinært KIU møde den 25.6. og mødet holdes i Vejby i forbindelse med indvielse af Multibanen.
Formanden gav status vedr. GYM Helsinge-projekt. Behandles på KIU i september.


Åbne

63. Gribskov Kommune som SpilDansk Kommune 2013
20.03G00 - 2013/17741

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune var Spil Dansk Kommune i 2012, hvor en styregruppe repræsenterende Gribskov Biblioteker, Områdeorganisten, Arrangementsgruppen Gribskov Kultursal, Kultur og Fritid, samt Musikskolen koordinerede Spil Dansk Dagen.

Spil Dansk Sekretariatet har fremsendt opfordring til at blive Spil Dansk Kommune i 2013. Tilbuddet indeholder mulighed for at tilslutte sig indenfor tre forskellige kategorier, med dertil forventede kommunale bidrag.

De tre kategorier er:

 • Bronze - pakken med et forventet kommunalt bidrag på 15.000 kr.
 • Sølv - pakken med et forventet kommunalt bidrag på 20.000 kr.
 • Guld - pakken med et forventet kommunalt bidrag på 30.000 kr.


I vedhæftede bilag er en nærmere beskrivelse af de enkelte pakkers indhold.

I 2012 bevilgedes samlet 25.000 kr., hvor de 10.000 kr. blev bevilget fra Kulturrådet og 15.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget.

I 2012 blev støtten anvendt til en række arrangementer.
To skolekoncerter hvor der også var tilknyttet komponist der stod for workshops med eleverne.
En jazz koncert hvor elever fra Uddannelsescenteret oplevede ny komponeret musik med en jazzpianist.
En koncert på Aktivitetscenteret på Helsingegården for beboere og pensionister, samt
Honorarstøtte til akkompagnements-band for unge sangskrivere i Gribskov Kultursal.

Derudover havde to kunstnere selv søgt tilskud direkte fra deres komponistorganisationer således, at der om formiddagen i Gribskov Kultursal blev leget med 396 børnehavebørn og 61 pædagoger, og der om aftenen i foyeren var en koncert med en lokal kvartet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
10.000 kr. fra Kultur - og Fritidspuljen
Kulturrådet har godkendt bevilling på 20.000 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Spil Dansk Kommunepakkernes indhold


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning,
 2. at udvalget beslutter at tilkøbe Guld pakken med et bidrag på 10.000 kr.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.
64. Klage fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening
18.16K02 - 2013/18407

Sagsfremstilling
Formand for Dronningmølle og Omegns Borgerforening Karen Søfeldt har fremsendt klage over Kultur- og Idrætsudvalgets afgørelse den 21. maj 2013 på ansøgning om støtte til drift og installering af varmekilder i Medborgerhuset (Villingerød Gl. Skole).

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at udsætte behandling af punktet og afvente analyse for forsamlingshuse i efteråret 2013.

Formanden henviser til møder afholdt med administrationen, med henblik på at finde en løsning på installering af varmekilder. Udgifter til varmen i Medborgerhuset overstiger foreningens indtægter, så foreningen håber, at der kan findes en midlertidig ordning.

Formanden for Dronning mølle og Omegns Borgerforening henviser endvidere til aftale indgået i forbindelse med salg af ejendommen til privat ejer. I den forbindelse blev det lovet, at der blev opsat varmekilder i de lokaler borgerforeningen råder over.

Foreningen havde forventet at have varmekilde på plads og installeret inden ny fyringssæson og oplyser, at det ikke er muligt at fortsætte, hvis der ikke kommer hjælp nu, og det kommer på plads i løbet af sommeren.

Dronningmølle og Omegns Borgerforening er den eneste forening, der kan tilbyde lokaler i lokalområdet, hvor der kan holdes konfirmationer, runde fødselsdage, generalforsamling for grundejere m.v. Foreningen kan ikke klare administrationen af aktiviteterne i huset uden tilskud.

Lovgrundlag
-

Økonomi
30.000 kr. dækkende 2013 og 2014
Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen.

Bilag
Ansøgning om støtte til drift af medborgerhuset mm

Klage fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at behandle klagen fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening
 2. at tage stilling til bevilling af tilskud i 2013 på 30.000 kr.Beslutning
Anbefalingen ikke tiltrådt. Sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget.
Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.

65. Støvgener tennisgrus v/Gilleleje Tennisklub
18.13A00 - 2013/12197

Sagsfremstilling
I marts 2013 modtog Idræt og Folkeoplysning henvendelse fra beboerne på ejendommen Bonderupvejen 25 i Gilleleje ang. støvgener fra det røde grus fra tennisbanerne på Østre Alle i Gilleleje.

Der har i de år, Bakkebo Omsorgscenter har været beliggende på Østre Alle i Gilleleje været problemer med støvgener fra de røde grus fra tennisbanerne.

Det sker, når vinden er i et bestemt hjørne. Der opstår kastevinde/vindtunler mellem tennisbanerne og Bakkebo Omsorgscenter. Det røde tennisgrus/-støv hvirvles rundt og meget af det havner i haverne hos de nærmeste naboer.

Den 5. april 2013 har Idræt og Folkeoplysning sammen med formanden for Gilleleje Tennisklub været på besigtigelse på området sammen med ejeren af Bonderupvejen 25.

I skellet mellem ejendommen Bonderupvejen 25 og tennisanlægget er der hverken beplantning eller hegn af nogen art. Derved er der ingen form for afskærmning. Der er ca. 1,25 m i niveauforskel på ejendommen Bonderupvejen 25 og tennisanlægget. Der er opsat en stenmur af ældre dato.

Ejeren af Bonderupvejen 25 og formanden for Gilleleje Tennisklub har været i dialog i slutningen af marts måned.

Tennisklubben har opsat dobbelt windscreens på hegnet ind til Bonderupvejen 25 for at afhjælpe på støvproblemerne; men det er langt fra nok; når det stormer meget, som det var tilfældet i ugen op mod påske i år. Der vil ske en ændring i placeringen af windscreens, når det bliver efterår og storm sætter ind. Der vil så kun kunne være én windscreens i højden, da trådhegnet og stolperne ikke kan bære flere i blæst.

Der var en dialog omkring vanding af banerne i vinterperioden; men banerne kan ikke vandes i vinterperioden, da vandet fryser til is.

Når windscreens opsættes, og der kommer gang i vandingsanlægget, og der er alm. vind, er problemerne løst i stor udstrækning, men dog ikke 100%. I særlige stormperioder vil der altid være støvproblemer med det røde tennisgrus.

Ejeren af Bonderupvejen var meget interesseret i at få opsat plankeværk i skellet, og gav udtryk for, at det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune og nu Gribskov Kommune har bekostet plankeværk ved et par andre naboejendomme ind mod tennisklubben, kunne det også gøres ved hans ejendom.

Ved besigtigelsen af området vurderedes det, at længden af plankeværk er ca. 40 meter.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Ca. kr. 50.000 kr. incl. moms og opsætning.
Kultur og Fritid kan ikke anvise finansiering.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Støvgener ved Gilleleje Tennisklub

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til, om udvalget skal bekoste opsætning af plankeværk mellem ejendommen Bonderupvejen 25 og Gilleleje Tennisanlæg.Beslutning

 1. Afslag.

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.


66. Idrætspolitik
18.20G00 - 2012/15287

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalg med henblik på beslutning i Byrådet.

Administrationen, Idrætsrådet, de selvejende haller og Kultur- og Idrætsudvalget har gennem en længere periode arbejdet med forslag til en ny Idrætspolitik for Gribskov Kommune.

Idrætspolitikken har været i høring i Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget.
Derudover har politikken været i høring i Idrætsrådet, Handicaprådet, Kulturrådet og Ældrerådet.

Idrætsrådet har arbejdet med høringssvarene, ligesom Kultur- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for høringssvarene. Dette er sket i april måned 2013. Høringssvarene er nu indarbejdet i Idrætspolitikken.

Administrationen og Idrætsrådet har arbejdet med handleplanerne til Idrætspolitikken, som nu fremlægges til godkendelse for Kultur- og Idrætsudvalget.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: forslag til ny Idrætspolitik - juni 2013

Bilag: forslag til handleplaner til Idrætspolitik


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til ny Idrætspolitik
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til handleplaner til ny IdrætspolitikBeslutning

 1. Tiltrådt med følgende ændring side 3, afsnit Tilgængelighed: Idrætspas kan være medvirkende til at sikre tilgængelighed udgår.
 2. Tiltrådt med følgende ændring side 4, afsnit Gribskov Kommune arbejder på ...: ændres teksten (det har vi ikke råd til) til: (har vi råd til det).

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.67. Status svømmehal KIU
18.20G00 - 2013/14426

Sagsfremstilling
Gribskov svømmehal åbnede den 8. februar 2013. Med dette punkt gives en status på, hvordan det er gået siden åbningen, hvilke udfordringer der er og status på andre aktuelle emner omkring svømmehallen.

Antal besøg og omsætning
Siden åbningen har der været 52.000 besøgende i alt. Der er solgt 151 års- eller halvårskort, 1.180 klippekort til voksen, 919 klippekort barn og 332 klippekort pensionister.
Der har været en samlet omsætning pr. 1. juni 2013 på en million.

Budget
Det første foreløbige budget blev lagt ud fra den gamle svømmehals budget og regnskab, sammenlignet med forskellige andre svømmehaller og et forsigtigt skøn på forventet billetsalg. Nu fire måneder efter åbning, er der omsat for én million kr., som vi i budgettet havde sat som et helt års billetindtægt.

Svømmehallen har dog også vist sig noget dyrere at drifte end antaget. Derudover har der været en del flere opstarts-omkostninger end forventet.

Selve svømmehallen er med sin arkitektur svær at overskue for livredderne og der skal derfor noget mere personale på, for at holde forsvarligt opsyn. Med den lange åbningstid, er der også mange timer der skal dækkes og det koster. Den daglige rengøring har også vist sig mere ressourcekrævende, både på grund af det meget høje besøgstal i starten, men også i det hele taget. Billetautomaten kræver også mere bemanding end forventet og derudover har der været indkøb af rengøringsmaskiner og rengøringsmaterialer af forskellig art. Udgifter til de chip-kort der bruges i ind- og udgang, udgifter til forskellige forbedringer/ting som har manglet, såsom skohylder, spejle, ure med videre. I slutningen af året vil Kultur- og Idrætsudvalget blive forlagt et foreløbigt regnskab.


Fortsatte udfordringer
Der er fortsat udfordringer med at få det elektroniske ind- og udgangssystem samt billetautomaten, til at fungere tilfredsstillende. Vi er løbende i dialog med både OPS-leverandøren og med firmaet, der har leveret systemet. En del af problemerne skyldes dog, at brugerne ikke kan finde ud af at anvende systemet korrekt. De faste brugere begynder at kende det, men blandt nye brugere er der fortsat en del, som har vanskeligt ved at finde ud af systemet. Det har derfor været prioriteret, at have personale på i weekenden, som kan hjælpe kunderne. Administrationen mener ikke, at systemet på noget tidspunkt vil blive 100 % selvkørende, det vil være nødvendigt at bruge ressourcer på personale, som en del af tiden, kan hjælpe kunderne med at betjene ind- og udgangssystemet og ellers hjælpe med andre opgaver i svømmehallen.

En anden udfordring er rengøringen. Der er indgået en aftale med OPS-leverandøren, om at Gribskov Kommune varetager rengøringen af hallen på driftselskabets vegne. For denne opgave betaler OPS-leverandøren 300.000 kr. På grund af det store besøgstal, svømmehallens indretning (små omklædningsrum, hvor der ikke kan lukkes en afdeling af, imens der gøres rent) og svømmehallens materialer, med bl.a. relativt skridsikre fliser, er rengøringsopgaven væsentligt større end antaget og kan på ingen måde gøres for 300.000 kr. Administrationen er i dialog med konsortiet om en anden løsning på rengøring.

Brugernes tilbagemeldinger,
Vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger fra både borgere, turister og foreninger. Langt de fleste synes, det er en rigtig dejlig svømmehal. Ind i mellem er der naturligvis også nogle som er utilfredse med det ene eller det andet. Der er generelt stor tilfredshed med, at svømmehallen er åben hele dagen. Der har dog været ønsker fremme fra pensionister, som gerne ville have at der var tidspunkter, der kun var for pensionister. Men med en svømmehal af den type vi har fået, er der tilbud til mange forskellige målgrupper og den bør derfor ikke lukkes af for kun en målgruppe.

Administrationen afholdt et brugermøde i maj med de foreninger, der bruger hallen til forskellige aktiviteter. Det var meget positivt og der var en god stemning. Desværre deltog svømmeklubben ikke i dette møde.

Samarbejde med foreningerne
Svømmeklubben er den største forening i svømmehallen og den forening, som har mest bassintid. Derudover er der Gigtskolen, foreningen Bevar mig vel og Dykkerklubben. For alle foreninger gælder, at der har været indkøring i forhold til at bruge den nye svømmehal, herunder særligt indkøring med at bruge elektronisk ind- og udgang. De fleste foreninger udtrykker dog stor tilfredshed over både svømmehallen og samarbejdet med personalet.

Dykkerklubben har i denne sæson haft ret dårlig træningstid torsdag aften, hvilket har været en udfordring særligt for deres junior hold og ønsker en tidlige tid næste sæson. Gigtskolen og foreningen Bevar mig vel, har primært haft gode tider midt på dagen i varmtvandsbassinet. De laver vedligeholdelsestræning, som er af stor betydning for en lang række borgeres livskvalitet. De ønsker at fortsætte med de tider næste sæson.

Der har både for administrationen og svømmeklubben været store vanskeligheder ved indkøring af billetsystemet. Det har særligt været vanskeligt, at fordele adgangskortene til de mange medlemmer, at håndtere forældre, der ønsker at følge deres barn ind i omklædningsrummene og sidde i hallen imens de har undervisning, samt at administrere adgangskort der bliver væk med videre. Adgangskortene vil også næste sæson kræve ressourcer fra begge parter. Administrationen har talt med flere andre svømmehaller, som også er overgået til elektronisk ind-og udgang og deres erfaring er, at det kan komme til at fungere fint, men at det kan kræve noget indkøring. Administrationen har for næste sæson indgået et kompromis med svømmeklubben, hvor kortene ikke kodes personligt, som vi ellers foretrækker og hvor det er klubben der de første uger står for uddeling af adgangskortene og efterfølgende bliver det kultur og fritid, for de svømmere der kommer til senere.

Svømmeklubben har et stort ønske om at svømmehallen kan være åben i helligdagen, eller mere præcist, at klubben kan få lov at træne på helligdage også. Det har helt tilbage til da vi havde udbud, været fastlagt at hele komplekset er lukket på helligdage, det betyder at det vil kræve en forhandling med HSO og at der i et eller andet omfang vil skulle betales for det. Administrationen foreslå, at det genbehandles ved udvalget sidste møde i 2013, for at afvente et næsten endeligt regnskab for svømmehallen.

Tilbud i Sommerperioden
For at tiltrække flere gæster i sommerperioden og for at tilbyde særlig personlig træning, hvor svømmeklubben og andre foreninger har afsluttet deres sæson, er der lavet en række forskellige undervisningstilbud i svømmehallen, de fleste som gratis en-gangs tilbud, et par stykker, som et kort intensivt træningsforløb over en uge. Der har været informeret om dette i indstikket i Ugeposten.

Snitflader mellem svømmeklub og svømmehallen
Svømmehallen ønsker, at kunne tilbyde særligt tilrettelagte trænings- og undervisningsaktiviteter for små grupper af borgere/enkeltpersoner. Det kan være borgere med skader, som har brug for svømmegenoptræning, borgere der gerne vil blive bedre til en særlig teknik eller andet. Der er tale om korte intensive forløb, ikke undervisningshold der løber en hel sæson.

Helsinge Svømmeklub mener det er konkurrenceforvridning

Tidsfordeling i næste sæson
Som udgangspunkt kører svømmehallen videre med samme åbningstid og samme tidsfordeling, som der har været det første halve år. Det vil sige, at der er åbent fra kl. 6.00- 19.30 mandag til fredag og kl. 9.00-15.00 i weekenden. Der er som udgangspunkt kun en lukketid midt på dagen, som er fra kl. 12.00-14.00 hver torsdag. De foreninger der har haft tider i hallen fortsætter også i næste sæson med stort set samme tider som i indeværende sæson. Fordelingen giver fortsat en rimelig fordeling af tiderne mellem de forskellige foreninger og mellem foreninger og offentlig adgang.

Administrationen ønsker, at gennemføre nogle mindre justeringer i tidsfordelingerne efter ønske fra offentlige brugerne og børnefamilier, blandt andet på baggrund af den underskriftsindsamling, der har været gennemført for at få offentlig adgang en aften om ugen. Dette punkt fremlægges til beslutning under punktet "Underskriftsindsamling svømmehallen" Administrationen foreslår, at der fra august måned er offentlig adgang fra kl. 9.00 hver lørdag formiddag, da der er stor søgning til hallen på de tidspunkter.

Snyd med indgang
Svømmehallen oplever, at nogle brugere snyder sig ind i hallen, ved at kravle under eller over den elektroniske ind- og udgangskontrol. Administrationen har derfor bedt om tilbud på opsætning af videoovervågning. Desuden er der ansat seniorjobber, som hjælper med billetautomaten på forskellige tidspunkter og ind imellem kan lave stikprøvekontrol omkring betaling.

Åbningstider i sommerferien
Princippet om ensartede åbningstider har desværre måttet fraviges i sommerferien, for i stedet både at kunne tilgodese de faste morgensvømmere, turister, børnefamilier med videre. I forsøg på at tilgodese alle, vil svømmehallen have åbent mandag, onsdag og fredag: kl. 6.00-8.00, og kl. 11.00-15.00, tirsdag og torsdag: kl. 12.00-18.00. Lørdag og søndag, som nu: 9 - 15. Vi håber med de tider, at så mange som muligt for mulighed for at benytte svømmehallen.

Lysarmatur ved kunstværket
I forbindelse med overtagelsen af svømmehallen, viste lysmålinger at lyset i den lave ende af sport bassinet ikke levede op til de foreskrevne 400 lux. Da byggekonsortiet i følge udbudsmaterialet, skal leve op til de regler og anbefalinger, der er omkring svømmehaller, blev der sat et ekstra lysarmatur op i den skinne der går rundt om alle bassinerne.

Desværre sidder dette lysarmatur lige ud for kunstværket og skæmmer dermed udsigten til kunstværket, når det ses fra midten af den byde ende - lige forfra. Både enken til kunstneren samt kunstrådet er meget kede af at kunstværket skæmmes. Ud over det konkrete lysarmatur, er der stillet spørgsmål til den lysskinne/kabelbakke, der går hele vejen rundt om samtlige bassiner, da denne skinne gennemskærer det øverste af kunstværket og de ikke mener kunstneren var orienteret om denne skinne.

Administrationen har været i kontakt med arkitektfirmaet, der projekterede ophængningen af kunstværket sammen med kunstneren. De kan bekræfte at kunstneren har fra starten været orienteret om den lysskinne der går hele vejen rundt.

Arkitekten ønskede den som en form for lysekrone over bassinerne. Den er tegnet ind på de tidligste tegninger fra projektet og er der angivet med 2-3 lysarmaturer i den lave ende af sportsbassinet . I forbindelse med opførelsen af svømmehallen sætter der slet ikke lys op i den ende, før end det viser sig at der ikke er lys nok jvf. de vejledende anbefalinger omkring svømmebade og at lyset ikke lever op til FINA-standarderne der skal være opfyldt i forbindelse med konkurrencer.

Pihl & søn vil ikke ændre belysningen nu. Da det ekstra lysarmatur lever op til kravende og har løst opgaven i overensstemmelse med vores udbudsmateriale. Hvis der skal ændres noget, bliver det for kommunens regning.
Der kan ses flere løsninger, herunder:

 1. Ikke ændre noget. Der er det lysforhold der sikkerhedsmæssigt skal være i en svømmehal. Lysarmaturet skæmmer kun kunstværket når det ses fra kanten, midt for. Badende i bassinet har frit udsyn til kunsten og fra andre vinkler, kan der være andre lysarmaturer, der skæmmer.
 2. Flytte lysarmaturet ud til siden og opsætte et tilsvarende i den anden side, som drejes, så lyset falder i den lave ende af bassinet. Der vil her være både udgift til opsætning, træk af nye kabler, samt driftsudgifter på ekstra armatur
 3. Tage lysarmaturet ned og afvente, om politiet godkender svømmehallen med det lys der så er. Ved eventuelle stævner, kan der opsættes spot-lys på stativ på gulvet. Pris for nedtagning af lysarmatur, ca 15-20.000 kr.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag

Helsinge Svømmeklubs evaluering af første tid i svømmehallenAdministrationens indstilling
Administrationen anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende åbningstider for sommerperioden
 3. at godkende, at Gribskov svømmehal kan afholde korte intensive undervisnings/træningsforløb for små grupper og enkeltpersoner
 4. at godkende, at der fra august er offentlig adgang fra kl 9.00 hver lørdag formiddag,
 5. at behandle administrationens 3 forslag til håndtering af lysarmatur ved kunstværketBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt.
 3. Godkendt, at der afholdes korte intensive kurser i sommerperioden. Evalueres til efteråret. Dialog tages med foreningerne, der benytter svømmehallen i forbindelse med nye tiltag.
 4. Godkendt.
 5. I forbindelse med politiets godkendelse af svømmehallen, vil lys-spørgsmålet blive drøftet med politiet i forhold til eventuelt at nedtage lysarmaturet.

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.


68. Underskriftsindsamling svømmehallen
18.20G00 - 2013/14310

Sagsfremstilling
Fra svømmehallen åbnede, har der været en gruppe borgere, som har efterspurgt muligheden for at man som borger kunne komme og svømme en eller flere aftener om ugen, som de havde kunnet i Helsinge Badet. Nogle af disse borgere har taget initiativ til at lave en underskriftsindsamling.

Der er nu 34 borgere, der har skrevet under. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalgsformand og Centerchefen for Kultur, Fritid og Turisme har afholdt møde med initiativtagerne, der ønsker en ugentlig aften åbning.

Administrationen anbefaler, at det bliver tirsdag aften til kl 22.00 (kalde op af vandet kl. 21.30), samtidig med, at der er svømmeundervisning ved svømmeklubben. Der stilles to baner til rådighed for offentlige svømmere, klubben kan eventuelt tilsvarende have undervisning frem til kl. 21.30 tirsdag aften. Administrationen vurderer, at det kan klares inden for svømmehallens budget.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget godkender, at den offentlige åbningstid udvides til kl. 22.00 tirsdag aften ved sæsonstart mandag den 12. august 2013.Beslutning

 1. Godkendt.

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:15 AM