Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 09-04-2013

Tirsdag den 09-04-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Årsregnskab 2012
21 Idrætspolitik - høring
22 Vedtægtsændring til styrelsesvedtægt for Kulturrådet.
23 Kulturskolens styrelsesvedtægt
24 Kulturhavn - etape 2
25 Ansøgning fra Dronningmølle og Omegns borgerforening
26 Veterantoget fremsender ansøgning om tilskud til lægeundersøgelser.
27 Helsinge Byfest - ansøgning om tilskud

Lukkede
28 Lån af arealer
Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer med afbud.

Meddelelser:
Flemming Trojel indtræder i udvalget med virkning fra 1. april 2013 jf. Byrådets punkt 32 på møde den 18. marts 2013, hvor Byrådet tiltrådte Svend Gottliebs anmodning om at blive fritaget for hvervet som byrådsmedlem og dermed også som udvalgsmedlem.
Idrætsprisuddelingen 2013 - stor ros til arrangementet.
Invitation til åbning af RIF/Ramløsehallens udendørs Parkour Park den 6. maj 2013.
Invitation til 40 års jubilæum i Ramløse Hallen den 6. maj 2013 blev uddelt på mødet.
Centerchefen orienterede om artikel i Politiken om "Bibliotekerne i Top.
Center for Kultur, Fritid og Turisme orienterede om henvendelse vedr. lokaler til en legestue. Legestuen er tilbudt lokaler i Toftehallen i regi af Børneboblerne.


John Heine Mogensen og Alice Ballin gav en status over Gribskov Svømmehal. Medtages som punkt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 25. juni 2013.
StatusÅbne

20. Årsregnskab 2012
00.32S00 - 2013/01873

Sagsfremstilling
Årsregnskabet 2012 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder.

I 2012 har udvalget været orienteret i forbindelse med resultatstatus 5 gange, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på forskellige indikatorer med primært fokus på økonomiske forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder inden for udvalgets område.

Regnskabsresultatet for 2012 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2013.
I 2013 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder og rapportering i form af resultatstatus 4 gange.

I lighed med sidste år indstilles som hovedlinje kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2013.

Det indstilles, at restbudgetter på anlægsprojekterne overføres til 2013. Fagudvalgene indstiller overførslerne til ØU og BY, men beslutningen ligger i ØU og BY.

Regnskab for Kultur- og Idrætsudvalget

Regnskabet for Kultur- og Idrætsudvalget for 2012 har totalt set et lille merforbrug på 121.000 kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug på Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Biblioteket samt et mindreforbrug på Kulturskolen.

Det overordnede regnskabsresultat for Kultur- og Idrætsudvalget kan ses af følgende oversigt:

Beløb i 1.000 kr.
Vedtaget budget 2012
Korrigeret budget 2012
Regnskab 2012
Mer-/mindre- forbrug 2012
Forslag til overførsel 2012/2013
380 Kultur- og Idrætsudvalg
53.979
54.266
54.465
199
-298
388 Ejendomsudgifter KIU
8.495
8.445
8.368
-77
0
I alt
62.474
62.711
62.833
122
-298

Note: - = mindreforbrug og + = merforbrug

Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har et merforbrug på 630.000 kr. , som overføres til 2013. Merforbruget skyldes at der er arkæologiskearbejder der endnu ikke er afsluttet og derfor ikke opkrævet, men udgifterne er afholdt.

Kunstrådet har et mindre forbrug på 123.000 kr. som ønskes overført til 2013.

Biblioteket har et merforbrug på 304.000 kr. som primært skyldes ombygning og indretning af nyt bibliotek samt lønomkostninger til opsagt teamleder.

Kulturskolen har et mindre forbrug på 209.000 kr. da udgifter som er disponeret i 2012, først er betalt i 2013.


Årsberetning
Som en del af kommunens regnskab udarbejdes der hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evaluering af resultater på områderne. Kultur- og Idrætsudvalgets bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilag til dette punkt.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek.nr. 1463 af 21.12.2012 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. kap. 4


Økonomi
-

Bilag
KIU regnskabsbemærkninger 2012
KIU Mål og evaluering

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. at godkende regnskab 2012 inkl. overførsler for Kultur- og Idrætsudvalgets områdeBeslutning

 1. Godkendt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.

21. Idrætspolitik - høring
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken har været i høring i Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget. Derudover har politikken været i høring i Idrætsrådet, Handicaprådet, Kulturrådet og Ældrerådet.
Høringsperioden har været i perioden 13. februar til 05. marts 2013.
Der er kommet mange svar retur. Disse er samlet i ét dokument.
På mødet vil der ske en gennemgang af høringssvarene.
Høringssvar kan indarbejdes i Idrætspolitikken.

Idrætsrådet skal i sit møde den 04. april 2013 arbejde med høringssvarene. Deres svar vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på mødet.

Administrationen arbejder med handleplaner frem til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. maj 2013. Idrætsrådet vil få mulighed for at give deres besyv med i form af en mindre arbejdsgruppe. Deres input til handleplaner vil blive indarbejdet i det materiale, der fremlægges på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. maj 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Forslag til ny idrætspolitik - januar 2103 efter KIU 15.1.13
Bilag 2: Høringssvar Idrætspolitik

Indstilling
Administrationen indstiller Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til høringssvarene - og hvilke, der ønskes medtaget i IdrætspolitikkenBeslutning

 1. Under Social- og Sundhedsudvalget udgår ... og busstopsteder.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at høringssvar medtages i Idrætspolitikken.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


22. Vedtægtsændring til styrelsesvedtægt for Kulturrådet.
18.00G00 - 2013/09957

Sagsfremstilling
Kulturrådet har på sit møde den 18. februar 2013 behandlet henvendelse fra Biblioteksrådet i Gribskov Kommune om at blive optaget i Kulturrådet med en repræsentant fra bibliotekerne.

Biblioteksrådet foreslår, at biblioteket optages i Kulturrådet med en repræsentant, i stedet for at opretholde et råd for biblioteket alene.

Biblioteksrådet har i løbet af 2012 drøftet en fremtidig måde at involvere borgerne i bibliotekernes hverdag i Gribskov kommune. Der har været afholdt borgermøde i Græsted og Helsinge, hvor der blev nedsat lokale grupper af biblioteksvenner. Et tilsvarende møde holdes i Gilleleje i juni 2013. Rådets direkte dialog med borgerne ønskes erstattet af disse lokale grupper.

Biblioteket opfatter sig som en kulturinstitution og biblioteket opfattes som det samlende punkt for bibliotekernes fremtid, og ses som et kulturelt samlingssted.

Kulturrådet finder det nærliggende, at der indgår en repræsentant fra Bibliotekerne i Kulturrådet fra 2014 og anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget at godkende vedtægtsændring til Styrelsesvedtægten for Kulturrådet.


Ældrerådet ønsker ligeledes at blive repræsenteret i Kulturrådet med en repræsentant fra 2014. Kulturrådet fandt ikke, at det er berettiget med en repræsentant fra Ældrerådet, idet Ældrerådet, jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, er et kommunalt råd, der alene er rådgivende overfor byrådet.

Kulturrådet består i dag af 10 medlemmer. Kulturrådets medlemmer vælges ved en samlet valghandling, hvor alle godkendte foreninger (minus idrætsforeninger), kulturinstitutioner og aftenskoler deltager.

Kulturrådets nuværende sammensætning er:

   • Voksenundervisning (aftenskoler) 3 repræsentanter
   • Børne og ungeforeninger 2 repræsentant
   • Kulturelle foreninger 4 repræsentanter
   • Kulturelle institutioner (HHKC m.fl.) 1 repræsentant

Det foreslås, at styrelsesvedtægten for Kulturrådet ændres på følgende måde:

"Kapitel 7, § 7 stk. 1:
"Kulturrådets sammensætning ændres fra 10 til 11 medlemmer

Kulturrådets sammensætning ændres til:

   • Voksenundervisning (aftenskoler) 3 repræsentanter
   • Børne og ungeforeninger 2 repræsentant
   • Kulturelle foreninger 4 repræsentanter
   • Kulturelle institutioner (HHKC m.fl.) 1 repræsentant
   • Bibliotekerne 1 repræsentant

Tilføjes under Valgprocedure, § 8, stk. 1:
1 repræsentant udpeges af kulturelle institutioner og 1 repræsentant udpeges af bibliotekerne. Der udpeges ikke stedfortrædere for de udpegede.

Ny tilføjelse under Kap. 5, nyt Stk. 6 :
Stk. 6
I henhold til Folkeoplysningspolitikken har Kultur- og Idrætsudvalget delegeret beslutningskompetencen på områderne for voksenundervisning, lokaletilskud og aktivitetstilskud til Kulturrådet.

Jf. den seneste lov om folkeoplysning, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, er Klageadgang ophævet (tidligere § 41). Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til om man fortsat ønsker at fastholde klageadgang i Styrelsesvedtægten for Kulturrådet.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune, § 16, stk. 3.

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.

Lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008, med de ændringer, der følger af § 19 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 17 i lov nr. 1531 af 21. december 2010, stk. 4.

Økonomi
-

Bilag

Ændringer til Styrelsesvedtægt Kulturrådet
Ændringer er fremhævet med rød skrift.Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Biblioteksrådet nedlægges pr. 31. december 2013
 2. at der indgår en repræsentant fra Bibliotekerne i Kulturrådet fra 2014
 3. at tage stilling til Kulturrådets anbefaling om, at Ældrerådet ikke indgår med en repræsentant i Kulturrådet
 4. at tage stilling til om, der fortsat ønskes fastholdelse af klageadgang i Styrelsesvedtægten for Kulturrådet.
 5. at godkende vedtægtsændring til vedtægter for KulturrådetBeslutning

 1. Anbefales.
 2. Anbefales.
 3. Udvalget indstiller at Ældrerådet ikke indgår med en repræsentant i Kulturrådet.
 4. Udvalget indstiller at fastholde klageadgang i Styrelsesvedtægten for Kulturrådet.
 5. Anbefales.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.23. Kulturskolens styrelsesvedtægt
20.07A00 - 2013/10095

Sagsfremstilling
Sagen omhandler Byrådets udpegning af repræsentanter til Kulturskolens bestyrelse.

Kulturskolens vedtægter indstilles derfor ændret, således at disse, når det gælder kommunal
bestyrelsens udpegning til bestyrelsen, følger Kunstrådets standardvedtægter for musikskoler.

 • Til orientering formuleres det i de vejledende vedtægter, udarbejdet af kulturministeren i samråd med Kunstrådet med hjemmel i musiklovens § 3 b:

§ 4. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af 5-11 medlemmer.
Heraf udpeges:
1-2 af kommunalbestyrelsen
1-4 af og blandt musikskolens forældre
1 af og blandt støttekredsens medlemmer (hvis en sådan findes, jf. § 9)
1-2 af og blandt musikskolens medarbejdere
1-2 af og blandt musikskolens elever
1 repræsentant for folkeskolen.
Efter kommunalbestyrelsens beslutning kan der desuden udpeges repræsentanter
fra andre institutionstyper og samarbejdspartnere.De eksisterende vedtægter for Kulturskolens bestyrelsessammensætning:
§4
Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer
Heraf vælges:
a. 3 medlemmer af og blandt forældre, heraf mindst det ene fra musiklinien.
b. 1 medlem af og blandt støttekredsen
c. 2 medlemmer af og blandt kulturskolens lærere, heraf mindst det ene fra musiklinien
d. 1 elevrepræsentant med stemmeret
e. 1 ledelsesrepræsentant for folkeskolen
e. 1 ledelsesrepræsentant for ungdomsskolen

I forbindelse med Byrådets fremtidige konstituering og udpegning af repræsentanter til Kulturskolens bestyrelse, fremsættes derfor ændringsforslag til § 4 i vedtægter for Kulturskolen i Gribskov hvori foreslås en præcisering i forhold til kommunalbestyrelsens udpegning af repræsentanter til bestyrelsen.

Forslag til ændring af Kulturskolens bestyrelsessammensætning
§4
Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af 9 medlemmer
Heraf vælges:
a. 3 medlemmer af og blandt forældre, heraf mindst det ene fra musiklinien.
b. 1 medlem af og blandt støttekredsen
c. 2 medlemmer af og blandt kulturskolens lærere, heraf mindst det ene fra musiklinien
d. 1 elevrepræsentant med stemmeret
e. 2 ledelsesrepræsentanter, en fra Folkeskolen og en fra Ungdomsskolen udpeget af Byrådet

I fortsættelse af nuværende praksis anbefales det at Byrådet i forbindelse med konstituering efter kommunevalg udpeger 2 ledelsesrepræsentanter, en fra henholdsvis Folkeskolen og en fra Ungdomsskolen til Kulturskolens bestyrelse.


Lovgrundlag
LBK nr. 184 af 03/01/2008 Bekendtgørelse af lov om musik, § 3 b.


Økonomi
-


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Ændringsforslag Kulturskolens vedtægter 090413

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget,

 1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning,
 2. at Udvalget godkender vedtægtsændringer for Kulturskolen Gribskov
 3. at Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende vedtægtsændringer, således at Byrådet udpeger en ledelsesrepræsentant fra Folkeskolen og en ledelsesrepræsentant fra Ungdomsskolen til Kulturskolens bestyrelse ved næste konstituering,
 4. at vedtægtsændringer efterfølgende fremsendes til godkendelse i Statens Kunstråd.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Godkendt.
 3. Tiltrådt at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende vedtægtsændringer, således at Byrådet udpeger en ledelsesrepræsentant fra Folkeskolen og en ledelsesrepræsentant fra Ungdomsskolen til Kulturskolens bestyrelse ved næste konstituering.
 4. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer24. Kulturhavn - etape 2
01.00G00 - 2013/01370

Sagsfremstilling
Kulturhavn Gilleleje A/S arbejder med udviklingen af etape 2, der skal rumme den offentlige og private kulturdel.

Momentum v/Michael Nyboe er projektudvikler for Kulturhavn Gilleleje og Skovhus Arkitekter v/Kim Skovhus er skitserende arkitekt på projektet. Skovhus Arkitekter er tillige projekterende på etape 1, der har Innovater som bygherre.

Etape 2, der i Frederiksborg Amtsavis blev omtalt som "Kulturkedlen", er et projekt der forener mange interessenter med det formål, at skabe de fysiske rammer for et varieret og vekselvirkende kulturliv.

Projektet ligger mellem 3.000 og 3.500 kvm, hvoraf det forventes at bibliotek og museum udgør ca. 1.000 kvm. Bærende i projektudviklingen har været, at forene de mange interessenter, således der opstår synergier mellem flere aktiviteter og således der er grobund for fællesskaber omkring brug og drift af byggeriet.

Projektet skal, udover at rumme de mange forskellige aktiviteter, også være et kulturelt fyrtårn og attraktion i byen. Bærende for dette er, at byggeriet understøtter eksisterende forbindelser og tillige skaber nye forbindelser, samt at der er sammenhæng mellem de forskellige etaper.

I den videre bearbejdning af projektet vil der fortsat blive arbejdet med parkering og sammenhængen mellem de forskellige etaper af Kulturhaven ud fra lokalplanens krav om en fortløbende helhedsplanlægning af hele området.

Proces- og tidsplan
Udviklingen af etape 2 startede i januar og behandlingen af skitse projektet i Plan- og Miljøudvalget den 3. april og i Kultur- og Idrætsudvalget den 9. april markerer 1. milepæl.

På baggrund af fagudvalgenes vurderinger, vil administrationen sammen med Kulturhavn Gilleleje og Momentum afdække mulighederne for realisering af et projekt, herunder beskrive forskellige forretningsmodeller for adkomst til projektet. På baggrund af skitseprojektet vil disse modeller fremlægges for byrådet inden sommerferien. Afhængigt af den politiske behandling, vil byggearbejderne kunne starte i andet kvartal af 2014, i takt med at Kulturhavnens etape 1 tages i brug

Processen fra januar til nu er skitseprocessen, hvor den første del har handlet om relationer mellem de forskellige funktioner og interessenter og den anden del har handlet om at give disse funktioner og relationer en form og struktur at agere i. Undervejs er interessenterne inddraget gennem afholdelse af 3 workshops.

Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at skitseprojektet er et overbevisende bud på udformningen af etape 2 og således danner et godt grundlag for det videre arbejde med udvikling af projektet.

Skitseprojektet er ikke på nuværende tidspunkt så præcist og konkret, at det er muligt at lave en detaljeret gennemgang af projektet i forhold til lokalplanens bestemmelser. Projektet er i overensstemmelse med lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser og det vurderes endvidere, at projektet kan rummes indenfor lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering og bebyggelsens ydre fremtræden.

Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at der skal etableres et strøg gennem bebyggelsen. Strøget skal anlægges i en bredde på minimum 5 meter og skal bidrage til variation ved at forbinde sig med mindre byrum og pladsdannelser inde i området. Strøget er ikke indeholdt i etape 1 og i skitseprojektet er der arbejdet med alternative løsninger , som arkitekten finder er bedre til at skabe bedre sammenhænge mellem Kystvejen, gårdrummene og foyer og fællesrum i byggeriet. Administrationen anbefaler derfor, at udvalgene særligt drøfter strøget og de alternative løsninger i skitseprojektet.

Administrationen fremlægger derfor skitseprojektet for Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget med en anbefaling om at drøfte projektets indhold og principper og anbefaler tillige at skitseprojektet godkendes med de bemærkninger udvalgene må have.

Lovgrundlag
Lokalplan 315.11 for et område til centerformål i Gilleleje.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Præsentation af skitseprojekt


Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at drøfte skitseprojektet for Kulturhavnen etape 2
 2. at godkende skitseprojektet som grundlag for det videre arbejde med projektetTidligere udvalgsbeslutninger

Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 26-02-2013:
Projektleder Christian Sabber Jensen og biblioteksleder Vibeke Steen deltog i mødet og orienterede udvalget om status på projektet.

 1. Taget til efterretning.

Punktet tages op den 9. april 2013.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.

Beslutning
Formanden bød arkitekt Kim Skovhus, Christian Sabber Jensen og Vibeke Steen velkommen til mødet. Arkitekt Kim Skovhus præsenterede skitseprojekt for Kulturhavnen etape 2.

 1. Kultur- og Idrætsudvalget drøftede skitseprojektet for Kulturhavnen etape 2 og ønskede opstart af projektet hurtigst muligt.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte skitseprojektet som grundlag for det videre arbejde med projektet.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.25. Ansøgning fra Dronningmølle og Omegns borgerforening
18.13G00 - 2013/08129

Sagsfremstilling
Dronningmølle og omegns borgerforening fremsender hermed 2 ansøgninger om støtte til henholdsvis drift og indkøb af varmepumper til installation i Medborgerhuset.

Borgerforeningen har lokaler i medborgerhuset Villingerødvej 34. Medborgerhuset har indtil 1. januar 2013 tilhørt Gribskov Kommune, men er blevet solgt til privat ejer.

Borgerforeningen har stadig lokalerne, men er pålagt al driften. Dette betyder at foreningen skal udrede omkring 40.000 kr. om året til varme, vand og renovation. Foreningen ansøger om tilskud hertil, da foreningen ikke har mulighed for at udrede midler hertil.

Borgerforeningen har indgået en låneaftale med Gribskov Kommune efter kommunens overtagelse af Lergravsområdet. Et naturområde - matr.nr. 1-ca, Dronningmølle - med en sø som kommunen har mageskiftet med Skov- og Naturstyrelsen. Dette betyder, at borgerforeningens bestyrelse vedligeholder en del af området som de anvender til loppemarked i sommerperioden og den årlige Sct.Hans fest..

Borgerforeningen har ligeledes indgået en aftale med den nye ejer om at foreningen kan benytte lokalerne, hvor foreningen selv skal afholde udgifter til varme.

Borgerforeningens medlemmer (150-160 medlemmer) betaler 100 kr. pr. år for medlemskab. Der er mange aktiviteter i huset året rundt.

På baggrund af ovenstående søger Medborgerforeningen om et årligt tilskud til driften samt om et tilskud på 40.000 kr. årligt.

Borgerforeningen søger herudover om et tilskud på 50.000 kr. til indkøb af 2 varmepumper til installation i Medborgerhuset.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag

Ansøgning om støtte til drift af medborgerhuset mm


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgningen.Beslutning

 1. Sagen udsat til næste møde. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at administrationen holder et møde med formanden for Dronningmølle og Omegns Borgerforening og ejeren af bygningen.
  Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at administrationen arbejder i det kommende år med udarbejdelse af en analyse af forsamlingshusenes økonomi, vedligeholdelsesstandard og brug.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.26. Veterantoget fremsender ansøgning om tilskud til lægeundersøgelser.
18.00G00 - 2013/10130

Sagsfremstilling
Nordsjællands Jernbaneklub fremsender ansøgning om økonomisk støtte til lægeundersøgelser af klubbens medlemmer i forbindelse med udførelse af sikkerhedsarbejde på Veterantoget.

Det er et krav fra Trafikstyrelsen, at alle medlemmer, som udfører sikkerhedsarbejde på Veterantoget skal heldbredsgodkendes og udover lægeattesten skal alle gennemføre en synsattest hos en speciallæge i øjensygdomme.

Klubben gennemførte ultimo 2012 en større lægeundersøgelse i Græsted, hvor ca. 50% af medlemmerne deltog. Denne undersøgelse blev gennemført med stor hjælp fra en læge og en sygeplejeske mod en symbolsk betaling.

Det er en stor udfordring for klubben, da de ikke har midler til at betale for disse undersøgelser af deres medlemmer.

På grund af klubbens økonomi har klubben indtil videre besluttet, at denne udgift må påhvile det enkelte medlem, men klubben frygter, at flere vil melde fra på grund af den forholdsvis store udgift. Klubben har både en del unge studerende og pensionister, som ikke har økonomi til en sådan ekstraudgift.

Nordsjællands Jernbaneklub søger derfor kommunen om tilskud til en synsattest for deres medlemmer hos en speciallæge i øjensygdomme. En øjenlægeattest koster typisk 1.200,00 - 1.800,00 kr. Klubben forventer, at de skal have ca. 60 medlemmer igennem. Det vil sige en udgift på 70.000 og 100.000 kr. .

Nordsjællands Jernbaneklub forventer ikke at få det fulde beløb, men et mindre tilskud kan hjælpe klubben godt på vej.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om dækning af udgifter til en øjenlægeattest, som koster ml. 1.200,00 - 1.800,00 kr. Klubben forventer, at de skal have ca. 60 medlemmer igennem.
Det vil sige en udgift på 70.000 og 100.000 kr.
Finansiering via puljen for Kultur- og fritidspolitikken

Bilag
Ansøgning om tilskud til helbredsundersøgelse af
alle medlemmer som udfører sikkerhedsarbejde på VeterantogetIndstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen.
  Udvalget anbefaler Nordsjællands Jernbaneklub at søge om støtte via den nye pulje til fremme af kørsel med veterantog.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
27. Helsinge Byfest - ansøgning om tilskud
18.00G00 - 2013/10803

Sagsfremstilling
Foreningen Helsinge Byfest, v. Erik Jørgensen fremsender ansøgning om støtte på 50.000,00 kr. til Helsinge Byfest 2013. Byfesten løber fra torsdag den 20. juni til søndag den 23. juni 2013 og det bliver fire dage med tivoli, musik og mad og hygge.

Helsinge har haft fornøjelsen af en byfest i 2011 og i 2012 og der er fortsat et stort ønske hos mange borgere om, at traditionen fortsætter. Foreningen Helsinge Byfest er klar til at tage udfordringen op, og de første forberedelsesmøder er startet op.

Foreningen Helsinge Byfest forsøger endvidere at skaffe midler via sponsorater, og i år har foreningen besluttet at lave støttearmbånd, som byens forretninger hjælper med at sælge.

Foreningen Helsinge Byfest håber udvalget vil se positivt på ansøgningen, idet foreningen mener det er vigtigt, at Helsinge er samlet om noget fælles.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om støtte på 50.000 kr. til Helsinge Byfest 2013.
Finansiering via Kultur- og Fritidspuljen.

Bilag
Helsinge Byfest 2013. Ansøgning om støtte.


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 50.000 kr.
  Ved fremtidige ansøgninger opfordres ansøger til at tydeliggøre, hvad der søges tilskud til og med fokus på inddragelse af kulturelle aktiviteter i forbindelse med afholdelse af arrangementet.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.

Sager behandlet på lukket møde:
28 Lån af arealer
Tiltrådt ny låneaftale af arealer.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:45 PM