Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 26-02-2013

Tirsdag den 26-02-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 RS 1 2013 Kultur og Idrætsudvalget
9 Økonomiudvalgets rammeudmelding for budget 2014-2017
10 Cykelløbet, Gran Fondo 2013
11 Idrætsprisuddeling 2013
12 Kunstgræsbaner - Græsted og Gilleleje
13 Kulturhavnen A/S - orientering og status
14 Kulturborter: Projekt og ansøgning til KIU
15 70 års markering af Gilleleje 43'
16 Status på Museumssamarbejdet
17 Ansøgning / Fælles Markedsføring og billetsalg for Tegners Museum &
Statuepark, Esrum Kloster & Møllegaard, Munkeruphus
18 Kongensgave

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Svend Gottlieb
Peter Jarl Sahlberg  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer med afbud.

Meddelelser:
xxxx
Idrætten i Gribskov Kommune kører i højeste gear, Artikel v. Erik Stougaard, Helsinge Hallerne.
Svarbrev vedr. afslag på en fælles anmodning om kommunegaranti fra HSI, Helsinge-Hallerne og Helsinge Tennisklub
Invitation til Vejby Idrætsforenings 125 års jubilæum
Takkekort fra Svend Gottlieb
KL’s Kultur- og Fritidskonference Silkeborg 14.-15. maj 2013 - Kultur og fritid – viden, vækst og værdier blev omdelt på mødet. Tilmelding via administrationen.
Formanden oplyste, at Svend Gottlieb ønsker at fortsætte i Kunstrådet efter udtræden af byrådet.
Formanden oprienterede om henvendelse fra Osama Al-Erhayem om støtte til et besøg på Esrum Kloster i forbindelse med afholdelse af en international svejse konference den 7. maj 2013. Formandsbeslutning blev godkendt med en støtte til arrangementet på 9.000 kr.

John Heine Mogensen og Alice Ballin gav en status på opstart af den nye svømmehal.
Bedre parkeringsforhold tæt ved den nye svømmehal ønskes. Dårligt gående anbefales at søge om handicapparkering hos egen læge.Åbne

8. RS 1 2013 Kultur og Idrætsudvalget
00.32S00 - 2012/59239

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne første resultatstatus er placeret så tidligt i året, at der ikke vil kunne tilvejebringes forbrugstal for budgetåret. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af resultatstatus.

Fokus i denne resultatstatus er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (det kan f.eks. være ændrede budgetforudsætninger, eller ændret lovgivning o.a. der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne år


Økonomiopfølgning - Kultur og Idræt

Kultur- og Idrætsudvalget - hovedoversigt ordinær drift - forventet regnskab 2013

Ramme
Beløb i 1.000 kr.
Vedtaget budget 2013
Forventet resultat 2013
Mer-/
mindre udgifter
Indstillede budget-
ændr.
- heraf Service- udgifter
380 Kultur- og Idrætsudvalg
60.272
60.475
203
203
203
388 Ejendomsudgifter KIU
9.028
8.975
-53
-53
-53
Hovedtotal
69.300
69.450
150
150
150

Note:Negative tal = indtægter/mindreudgifter/overskud og positive tal = udgifter/mindreindtægter/underskud

Kultur- og Idrætsudvalget forventes at overholde rammen i 2013.

To foreninger afholder selv udgifterne til deres bygninger i stedet for Gribskov Kommune. Foreningerne modtager fremover lokaletilskud og budget flyttes derfor fra ejendomsrammen til idrætsrammen - lokaletilskudskontoen.

"I forbindelse med ny administrativ organisering forventes besluttet budgetmæssige tilpasninger på flere fagudvalg. Disse behandles samlet under ØU's behandling af RS1, og er derfor ikke med i denne fremstilling.

Der følges op på ændringerne i RS2."

Ejendomsudgifter

Oversigt over ejendomme der skal flyttes mellem udvalg/rammer

Nr. Fra udvalg Til udvalg Ejendom Bygningsdrift
areal
Budgetmidler der flyttes
i 1000 kr.
1 ØU (39510) KIU (38810) Det gule hus - Græsted Stationsvej 8 618 m2 200 t kr.
2 KIU (38810) BØR (33812) Annisse legestue 328 m2 50 t-kr.


Ad nr. 1

Det "gule hus" benyttes nu af Lokalhistorisk Arkiv og skal derfor flyttes fra ØU´s ejendomsramme 39510 til KIU´s ramme 38810.

I den forbindelse ønsker Kultur- og Idrætsudvalget, at der overføres budgetmidler fra Økonomiudvalgets ejendomsramme.

Årligt forbrug i ejendommen er opgjort til:

Rengøring 120 t.kr.
Varme 50 t.kr.
Gartner 20 t.kr.
Alarmer 7 t.kr.
Renovation 3 t.kr.

I alt 200 t.kr.

Ad nr. 2

Annisse Legestue hører under Børneudvalget. Derfor skal budgettet til ejendommen flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget ejendomsramme 38810 til Børneudvalgets ejendomsramme 33812.

Der er umiddelbart 50 t.kr. i budgetmidler der kan flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget ejendomsramme til Børneudvalgets ramme

Der er en generel usikkerhed om, hvorvidt budgetterne til ejendomsskatteudgifter er retvisende.

Udgiftsniveauet følges nøje, og hvor budgetterne ikke er retvisende, vil de blive rettet i RS2, hvor de faktiske ejendomsskatter er kendte.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.

Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger


Bilag

KIU - tillægsbevillinger og omplaceringer RS 1

Indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. godkender resultatstatus for Kultur- og Idrætsudvalgets område
 2. anbefaler ØU at anbefale BY at godkende de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer i kr.
  Tillægs
  bevillinger
  i kr.
  Ejendomsudgifter (38810)
  -203.000
  Kultur- og Idrætsudvalg (38050)
  203.000
  Ejendomsudgifter KIU (38810)
  150.000
  Økonomiudvalg (39510)
  -200.000
  Børneudvalg (33812)
  50.000Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte resultatstatus for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


9. Økonomiudvalgets rammeudmelding for budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/01030

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmødet d. 21.01.2013 blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for 2014-2017, besluttet.
Beslutningen medfører, at fagudvalgene i første halvår 2013 skal arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem


Til udmøntningen af budgetreduktionerne udarbejder de enkelte fagudvalg et prioriteringskatalog med forslag svarende til deres andel af budgetreduktionerne jf. tidsplanen angivet herunder.


Tidsplan for fagudvalgenes arbejde første halvår 2013
Fagudvalgene skal arbejde efter følgende tidsplan i første halvår af 2013:

Februar – april:
Udvalgene arbejder med 1. version af deres prioriteringskatalog på baggrund af rammer udmeldt af Økonomiudvalget.

April:
På april møderne vedtages der en 1. version af udvalgenes prioriteringskataloger. Ultimo april samler byrådet op på dette arbejde på et heldags budgetmøde.

Maj:
På udvalgenes møder udarbejdes 2. version af prioriteringskataloget med afsæt i byrådets opsamling på heldags budgetmødet i april. Prioriteringskataloget sendes efterfølgende i høring.
Juni:
På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar og udarbejder den endelige version af prioriteringskataloget.


Økonomiske principper for budgetarbejdet
Økonomiudvalget besluttede desuden følgende principper for den forestående budgetproces 2014-2017:

Det er Byrådets mål, at

1. Opnå tilstrækkeligt overskud på driften til at dække renter og afdrag på lån samt anlæg.

2. Der er et anlægsniveau på minimum 170 mio. kr. (2013-prisniveau) på det skattefinansierede område set over den fire årige budgetperiode.

3. Have en stram økonomisk styring. Tillægsbevillinger uden for det lovbundne område skal til enhver tid finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres indenfor den samlede økonomi i organisationen.

4. Likviditeten ultimo budgetåret skal være minimum 50 mio. kr.

5. Der løbende sker omlægninger og forbedringer for at sikre effektiviseringsgevinster.Lovgrundlag

-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Kultur- og Idrætsudvalget tager økonomiudvalgets rammer for budgetproces 2014-2017 til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
  Svend Gottlieb tager forbehold
  for rammefordeling i forhold til det vedtagede budget 2014 og frem.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.10. Cykelløbet, Gran Fondo 2013
05.00G00 - 2012/58354

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har fået henvendelse fra arrangøren YWC Sport – som er et sports-eventfirma, som blandt andet arrangerer cykelløbet Copenhagen Gran Fondo,

Den 12. maj 2013 køres cykelløbet Copenhagen Gran Fondo i vores område. Løbet foregår på en ca. 137 km lang rute. Der startes i Fælledparken, og der køres til Farum, Ganløse, Buresø, Slangerup langs østkysten af Arresø videre til Helsinge. Herfra går ruten tilbage over Slangerup videre nord om Buresø, tilbage over Farum og slutter af i Fælledparken i København.

Der forventes mellem 2.000 og 4.000 deltagere i løbet, som er et kvalifikationsløb til VM i Italien senere på året. Der køres 15 lignende løb. Cykelløbet er for ikke-professionelle.

I Gribskov Kommune har vi takket JA til at tage del i cykelløbet. Vi har arbejdet på at få lagt cykelløbet ind gennem Helsinge by og efter et møde, som arbejdsgruppen har haft med en repræsentant fra YWS Sport er det nu lykkes.
I den forbindelse ønsker vi fest og farver i byen. Der arbejdes på at få byens butikker til at holde åbent på dagen ( søndag), og der arbejdes på mange tiltag i forbindelse med løbet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe lokalt, som består af:
Niels Fhær Larsen fra Center for Bolig, Vej og Vand
Susanne Jørgensen fra Center for Kultur og Fritid, Idræt og Folkeoplysning
Lars Marholt, Helsinge Erhvervsforening

Den 20. februar 2013 holdes INFO-møde, hvor bl.a.
Erhvervsforeningen, Gadekærsforeningen, Helsinge Bilby, Helsinge Danmarks Bedste Børneby, Ramløse Cykelmotion, Lions, Rotary, Kulturskolen samt andre interesserede deltager.

Det forventes, at der på mødet vil komme flere gode ideer og forslag frem.

Arbejdsgruppen kan ikke på nuværende tidspunkt fremlægge et budget for arrangementet, da der kan fremkomme ideer og forslag frem på INFO-mødet den 20. februar.
Det anslås, at 5.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget samt 5.000 kr. fra Erhvervs- og Turistudvalget vil kunne dække de udgifter, der måtte komme i forbindelse med arrangementet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 5.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget.
Tilskuddet kan finansieres fra Kultur og Fritidspolitikken.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
 2. at udvalget tager stilling til det ansøgte beløb
Beslutning
Idrætskonsulent Susanne Jørgensen deltog i mødet og orienterede om cykelløbet Copenhagen Gran Fondo, som køres den 12. maj 2013 og kommer gennem Helsinge.

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 5.000 kr. til arrangementet.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


11. Idrætsprisuddeling 2013
18.13A00 - 2012/45821

Sagsfremstilling
Årets idrætsprisuddeling finder sted den 11. marts 2013 i Gribskov Kultursal.
Der er indstillet ca. 170 mesterskabsvindere.

Der er indstillet 3 kandidater til Idrætslederprisen 2012, én kandidat til prisen Årets Fund 2012 og 3 foreninger er indstillet til Årets Forening 2012.

Idrætsrådet har i sit møde den 29. januar 2013 behandlet sagen, og indstiller nu til Kultur- og Idrætsudvalget deres foretrukne kandidater til priserne om Idrætslederprisen 2012, Årets Fund 2012 samt Årets Forening 2012.
Navne og begrundelse vil blive fremlagt på udvalgets møde, lige som det praktiske omkring arrangementet vil blive omtalt.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at godkende de tre kandidater, som Idrætsrådet har udpeget som modtagere af h.h.v. Idrætslederprisen 2012 og Årets Fund 2012 samt Årets Forening 2012.Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte de tre kandidater, som Idrætsrådet har udpeget som modtagere af h.h.v. Idrætslederprisen 2012 og Årets Fund 2012 samt Årets Forening 2012.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
12. Kunstgræsbaner - Græsted og Gilleleje
18.20G00 - 2012/60512

Sagsfremstilling


Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen 2013-2016 bevilliget et rådighedsbeløb på 5,151 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane i Græsted.

På møde i byrådet d. 4. februar 2013 blev det ved behandling af sag om frigivelse af det bevilligede rådighedsbeløb besluttet, at man ønskede udbuddet af ny kunstgræsbane i Græsted suppleret med tilbud på etablering af ny kunstgræsbelægning på nuværende grusbane i Gilleleje.

Et samlet udbud af to kunstgræsbaner, der kan anlægges i en snæver tidsmæssig sammenhæng og af samme entreprenør vurderes, at kunne give en markant økonomisk besparelse i forhold to særskilte anlægsprojekter, som kommunen ellers ikke vil have mulighed for at finansiere.

Præmissen for at indhente supplerende tilbud på anlæg af ny kunstgræsbanebelægning i Gilleleje er:

 • at de fastsatte kvalitetskrav og kravspecifikationer for kunstgræsbanen i Græsted ikke ændres, og at den fastsatte tidsplan fastholdes
 • at udbud af ny kunstgræsbanebelægning i Gilleleje medtages som option med en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr., således at kommunen kan undlade at acceptere tilbuddet på ny banebelægning i Gilleleje, hvis kvaliteten og det tilbudte projekt ikke er tilstrækkelig
 • at Gilleleje Boldklub på møde den 10. januar 2013 har tilbudt at stå for driften i 2 år
 • at eksisterende banestørrelse, belysningsanlæg, hegn og til dels rekvisitter på grusbanen i Gilleleje bibeholdes (dog udføres mindre supplerende reparationer og tilpasninger som beskrives nærmere i udbudsmaterialet)
 • at byrådet forholdsvis hurtigt efter licitationen træffer beslutning om udnyttelse af optionen, således at tilbudsgiver har mulighed for at planlægge begge anlægsprojekter samtidig.


Kapacitet og kvalitet tilpasset behov og økonomi
For at kunne finansiere og muliggøre etablering af yderligere to nye kunstgræsbaner i kommunen er det således nødvendigt at prioritere kvaliteten af og indholdet i de to projekter.
Banen i Græsted vil i forhold til størrelse og belysning kunne anvendes til DBU/SBU-turneringer (lige som banen i Helsinge), og banen i Gilleleje vil kunne anvendes til træning og træningskampe. Således skal turneringskampe på kunstgræs gennemføres på banerne i Helsinge eller i Græsted. Denne fordeling og prioritering af banekapacitet og -kvalitet vurderes passende og "bæredygtig" i forhold det behov og de antal hold/spillere der er i kommunen og i de enkelte klubber. Det skal fremhæves, at banerne i såvel Græsted og Helsinge hele tiden har været og vil være beregnet til træning og kampe for alle kommunens fodboldklubber.

Projektet i Græsted
Kunstgræsbanen i Græsted ønskes i samme kvalitet og type som kunstgræsbanen i Helsinge. Der er tale om en "B) FIFA STAR * 3. generations kunstgræsbelægning med et støddæmpende lag PAD" med et samlet kunstgræsareal på i alt omkring 9.000 m2 (ca. 72 x 125 m. inkl. opvarmningsareal). Selve fodboldbanen vil være på ca. 68 x 105 m. (7140 kvm). Det eksakte bane- og kunstgræsareal besluttes i forbindelse med kontraktindgåelse, idet tilbudsgiverne skal have mulighed for afgive tilbud på den mest optimale udnyttelse af arealet. Blandt andet vil der være behov for etablering af en flisebelægning indenfor hegnet på langsiderne af kunstgræsarealet til bla. opsamling/genbrug af granulat ved snerydning.

Eksisterende grusbane i Græsted er opmålt til 65 x 105 m.

Den nye kunstgræsbane i Græsted vil med det nye belysningsanlæg kunne anvendes til kampe i DBU/SBU-turneringer og til træning.

I udbuddet vil indgå nedennævnte entrepriser:

 • Terræn-, jord- og drænarbejder inkl. udvidelse af eksisterende bane
 • Kunstgræsbanebelægning
 • Indhegning
 • Belysningsanlæg (6 master 18-24 m. med 2 trins tænding til 125 lux og 250 lux).
 • Køre- og adgangsvej til Eventplads og idrætsanlæggets øvrige arealer.
 • Rekvisitter m.v.


Indholdet og de valgte løsninger gennemgås og vurderes i tæt samarbejde med diverse interne og eksterne interessenter. Herunder Græsted IF, Gribskov Hallen, veterantræffet, brugerrepræsentanter fra andre fodboldklubber samt brugere af eksisterende grusbane og tilstødende arealer.

Den nye kunstgræsbane planlægges etableret på eksisterende grusbane på idrætsanlægget i Græsted (jf. bilag 1).

Kunstgræsbanen og de relaterede adgangs- og parkeringsforhold m.v. planlægges ud fra en helhedsbetragtning af området, således at forholdene og muligheder for bla. Eventplads såvidt muligt optimeres og indarbejdes.


Projektet i Gilleleje
Ved at medtage en option med en omvendt licitation inden for en økonomisk ramme på 2 mio. kr. har kommunen mulighed for at vælge det tilbud, hvor kommunen inden for de givne rammer får mest kvalitet/kunstgræsbane for de 2 mio. kr.

Den eksisterende grusbane i Gilleleje vurderes samtidig, at have et brugbart belysningsanlæg og hegn til træning, hvilket betyder at udbuddet primært vil indeholde tilbud på:

 • Jord- og drænarbejder
 • Kunstgræsbanebelægning inkl. linier - med så høj kvalitet som muligt (helst samme type/kvalitet som i Græsted og i Helsinge).


Udover en gennemgang og kvalitetssikring af eksisterende belysningsanlæg, hegn, rekvisitter vil udbuddet også indeholde krav om, at den nye kunstgræsbane skal forberedes til en eventuel senere udvidelse og opgradering til turneringsbane.

Den eksisterende grusbane i Gilleleje er opmålt til ca. 64 x 105 m. (jf. bilag 2). Fra det areal skal sandsynligvis fratrækkes ca. 1 m ved langsiderne til en flisebelægning til opsamling af gummigranulat ved snerydning. Alternativt vil sneen og gummigranulat blive slynget ud i beplantningen gennem hegnet, og derved vil granulaten ikke kunne opsamles igen.

Udbudsstrategi
Anlægsarbejdet konkurrenceudsættes i henhold til Tilbudsloven, som regulerer udbud af bygge- og anlægsarbejder under EU's tærskelværdi på 37 mio. kr. Som supplement til Tilbudsloven har kommunen interne principper for udbud af Gribskov Kommunes bygge- og anlægskontrakter. De interne principper tilstræber, at der indhentes mindst fem tilbud, hvoraf tre er lokale.

I dette udbud vurderes det hensigtsmæssigt alene at tage udgangspunkt i Tilbudsloven, idet anlægsopgaven er specialiseret og teknisk unik. Dette betyder, at kun relativt få entreprenører på landsplan vil have erfaring og kompetence til at løfte denne slags anlægsopgaver. Ved at udbyde efter tilbudslovgivningen gives lokale entreprenører stadig mulighed for at byde på opgaven, hvis de fx. vil dyrke dette marked, som er voksende. Dette kunne fx. være ved at gå sammen i konsortier.

Projekterne udbydes som totalentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation med projektet i Gilleleje som en option i form af omvendt licitation indenfor en beløbsramme på 2 mio. kr. Hvis kvaliteten på optionsdelen vurderes ikke tilstrækkelig kan kommunen vælge ikke at udnytte optionen.

Tildelingskriteriet vil være "det økonomisk mest fordelagtige bud".

Da det bevilligede rådighedsbeløb til projektet i Græsted sandsynligvis kun lige dækker etablering af selve kunstgræsbanen inkl. hegn og belysning, medtages supplerende og ønskelige opgaver og tilvalgsydelser i udbuddet som optioner ("krydsmærkede ydelser"), således at disse opgaver og ydelser kan fravælges, hvis tilbudene ikke holder sig inden for den økonomiske ramme. Behovet for og mulig alternativ finansiering af de ønskede tilvalgsydelser vurderes efter licitationen.

Idet den beskrevne udbudsstrategi er noget kompleks og kan være forbundet med visse udbudsmæssige overvejelser anbefales det, at ekstern rådgiver med erfaring i udbud og med tilsvarende anlægsopgaver inddrages i begrænset omfang inddrages til sparring og kvalitetssikring af udbudsmateriale, kontraktforhold m.v. Det vurderes at et beløb på 200.000 kr. vil kunne dække denne ydelse, og at beløbet gives som en ekstra bevilling.

Drift og vedligeholdelse
I forbindelse med bevillingen af rådighedsbeløbet på 5,151 mio. kr. til kunstgræsbanen i Græsted blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til den afledte drift og vedligeholdelse.

Der er endnu ikke taget stilling til finansiering og organisering af driften af potentiel ny kunstgræsbane i Gilleleje. Gilleleje Boldklub har budt ind på, at stå for drift og vedligeholdelse af kunstgræsbanen i 2 år.

Præcisering af indholdet i og mulig organisering af den kommende løbende drifts- og vedligeholdelsesopgave for begge kunstgræsbaner pågår.

Nærmere beslutningsoplæg om mulig optimering og organisering af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne i kommunens kunstgræsbaner tilgår på møderækken i april 2013. Der foreligger flere mulige løsningsmodeller, hvor det er oplagt at se de særlige driftsopgaver og materialebehov for kunstgræsbaner i et helhedsperspektiv, således at kommunen og brugerne for den bedste kvalitet for pengene.

Overordnet tidsplan
Nedenstående tidsplan er revideret i forhold til den nye politiske beslutningsproces, reviderede udbudsstrategi og i forhold til, at det vil være hensigtsmæssigt først at påbegynde Udførelsesfasen efter afholdelse af Veterantræf ultimo maj 2013. Tidsplanen er presset i forhold til, at banerne kan stå klar til vintersæsonen 2013.

1. Idé og afklaringsfasen: 10.11.2012 - 15.03.2013
2. Udbudsfasen: 16.03.2013 - 31.05.2013
3. Udførelsesfasen: 01.06.2013 - 28.08.2013
4. Afleveringsfasen: 28.08.2013 - 15.09.2013
5. Indvielse: september 2013 (endelig dato aftales senere)

Endelig detailtidsplan udarbejdes i forbindelse med indgåelse af entreprenørkontrakt.

Planforhold
Kunstgræsbane-projekterne og ikke mindst det relaterede lysanlæg ved banen i Græsted ligger inden for bestemmelserne i de gældende lokalplaner (LP 16.3 og LP 15.8) og kommuneplanens rammer. Her gives mulighed for at opføre belysningsanlæg med master på op til 30 m.

Projekterne kræver ikke naboorientering. Men da anlæg af nye kunstgræsbaner i en række kommuner har givet naboklager pga belysningsgener og mere intensiv anvendelse på eksisterende grusbaner anbefales det, at nærliggende naboer til de pågældende arealer orienteres om projekterne. Samtidig vil der i evalueringen og tildelingen i projektet i Græsted indgå vurdering af løsninger der minimere mulige belysningsgener (kvalitet). Der stilles naturligvis krav om afskærmende armaturer, og der vil blive stillet krav til brugerne om at tændingstid og lysstyrke begrænses mest muligt.

Idrætspolitik
De aktuelle kunstgræsbane-projekter understøtter Idrætspolitikkens målsætning om, at forbedre faciliteterne for at understøtte medlemsfremgangen for fodboldklubberne med særligt fokus på børne- og ungdomsholdene, hvor det at kunne tilbyde idræt i nærmiljøet er en forudsætning, for at fastholde børn og særligt unge idrætsaktive.

Lovgrundlag
Tilbudsloven

Økonomi
Anlægsinvesteringen på 5,151 mio. kr. finansieres via det afsatte anlægsbudget for 2013 på samme beløb.

De afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på banen i Græsted finansieres via det afsatte driftsbudget på 0,5 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets ejendomsramme.

Der er ikke afsat midler til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for ny kunstgræsbane i Gilleleje. Gilleleje Boldklub har tilbudt at stå for drift og vedligeholde i 2 år.

Finansiering af 2,200 mio. kr. til omvendt udbud af kunstgræsbane i Gilleleje inkl. ekstern rådgivning udestår. Der kan henvises til kassebeholdningen eller den strategiske finansieringspulje.

Indstilling om frigivelse af de 2 mio. kr. til banen i Gilleleje forelægges samtidig med sag om resultat af licitationen og anbefalet tildeling. Sagen forelægges hurtigst muligt efter licitationen og tilgår direkte til Økonomiudvalget på møde d. 13. maj (budget) eller 3. juni.

Miljøforhold
-

Høring
-


Bilag
Bilag 1. Luftfoto med skitse over placering af kunstgræsbane i Græsted

Bilag 2. Luftfoto med skitse over placering af kunstgræsbane i Gilleleje


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at bemyndige administrationen til at arbejde videre med udbuddet for de to kunstgræsbaner med omvendt licitation for kunstgræsbanen i Gilleleje som option
 2. at frigive 5,151 mio. kr af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til etablering af kunstgræsbane i Græsted
 3. at bevillige 2 mio. kr. til etablering nye belægning med kunstgræsbane i Gilleleje
 4. at beslutte og frigive yderligere 200.000 kr. til ekstern rådgiverTidligere udvalgsbeslutninger
-

Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.
 4. Tiltrådt.

Særudtalelse:
Peter Jarl Sahlberg tager forbehold for pind 3 og pind 4.
Brev fra fodboldklubber i Gribskov Kommune blev uddelt på mødet.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
13. Kulturhavnen A/S - orientering og status
20.00G00 - 2013/05046

Sagsfremstilling
Kulturhavn Gilleleje A/S har etableret et samarbejde med Gribskov Kommune om flytning af det nuværende bibliotek og dele af museet til Kulturhavn Gillelejes arealer ved det tidligere fjernvarmeværk langs kanalen i Gillelejes bymidte.

Kulturhavn Gilleleje A/S og Gribskov Kommune ønsker en inddragelse af de kommende brugere af de kulturelle faciliteter gennem et samarbejde.

Proces og tidsplan
Kulturhavn Gilleleje A/S og Gribskov Kommune har sammensat en arbejdsgruppe, der har til formål at frembringe et tilstrækkeligt grundlag for de videre beslutninger for etablering af etape.

Frem til april 2013 udarbejdes indledende skitseprojekt for etape 2 af Skovhus Arkitekter. Grundlaget for skitseprojektet sker på baggrund af de input, som de kommende brugere af etape 2 kommer med ved planlagte workshops samt efterfølgende input/ideer.

Udvalget orienteres særligt om workshops afholdt om biblioteksdelen, og der vil på mødet bliver lejlighed til at udvalget kan komme med input til biblioteks- og museumsdelen.

Museets rolle i Kulturhavn Gilleleje A/S afhænger af køb af grund ved Østergade i Gilleleje.

Projektleder Christian Sabber og biblioteksleder Vibeke Steen deltager på mødet og orientere udvalget om status på projektet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning og komme med input til biblioteks- og museumsdelen
Beslutning
Projektleder Christian Sabber og biblioteksleder Vibeke Steen deltog i mødet og orienterede udvalget om status på projektet.

 1. Taget til efterretning.

Punktet tages op den 9. april 2013.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.
14. Kulturborter: Projekt og ansøgning til KIU
18.15G00 - 2013/06257

Sagsfremstilling
Tingbakkeskolen/Gribskolen, v. Lehne Dal og Maud Pedersen fremsender ansøgning om støtte til projekt Kulturborter.

Kultur og borter er en ny ide om et skoleprojekt, der rammer ned i samtlige håndværks og billedfag ligesom det knytter sig til historie, dansk, biologi og geografi, for skolens 4.- 6. klasser. Samtidig er det vejen ind til en forståelse af lokal kultur og kulturarv mere bredt, der kobler hele nærområdet omkring Esrum og forbinder skole, by og Esrum Kloster & Møllegård.
Med projektet er det ønsket at vække elevernes nysgerrighed og viden via arbejdet med lokale, nationale og globale borter og udsmykninger.

En Bort er en kant, en ramme, en afslutning eller en begyndelse. Den har været brugt længere tid end vi har direkte kilder til og den lever stadig i bedst velgående i dag. Borten afspejler tankesæt og traditionelle mønstre, hvori der er gemt både fortællinger og symboler.

Det er tanken, at skabe en bort fra Tingbakkeskolen til Esrum By. Kulturborter vil som projekt kunne bruges som første del af virkeliggørelsen af børnebyvisionen, hvor skolen, lokale foreninger, familier, kulturinstitutioner og børneinstitutioner vil deltage. De praktiske foranstaltninger, såsom trafikale forhold i forbindelse med gennemførelse af projektet skal afklares i dialog med Plan.

Der søges om støtte til gennemførelse af projektet på i alt ca. 76.-79.000 kr.

Skolen bidrager med personaletid og læring.

Der er søgt forskellige fonde til projektet, men kun modtaget afslag, dog mangler enkelte svar.

Administrationen anbefaler, at finansiering kan ske via Kultur og Fritidspuljen samt at projektholdere søger midler fra børneområdet - børnebyprojektet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om ialt ca. 76.-79.000 kr. til projektet:
Materialer + maling af vej mm udgør 36.000 kr.
Udgifter til PR, fællesmøde, øvrige udgifter mm udgør 15.000 kr.
Traktament/bespisning af deltagere og frivillige ca. 25.000 kr.


Bilag
Ansøgning Kulturborter


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget ønsker sagen yderligere belyst.
  Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
15. 70 års markering af Gilleleje 43'
20.00G00 - 2013/03773

Sagsfremstilling

Baggrund
For at markere 70 året for redningen af de danske jøder i oktober 1943 i Gilleleje ønsker Gribskov Kommune, Gribskov biblioteker og Gilleleje Museum at sætte rammerne for en række kulturelle begivenheder, der skal kulminere i oktober 2013.
Projektet er åbent og skal bæres af borgere og samarbejdspartnere indenfor kultur, videnskab og museumsverden både i og udenfor Gilleleje.

Historien om redningen af de danske jøder i oktober 43 er en af Gillelejes skæbnefortællinger og har præget byen på godt og ondt i flere generationer. Den overordnede historie om Gilleleje og dens indbyggeres rolle i oktober 43 er historien om en befolkning, der meget hurtigt involverede og organiserede sig i forsøg på at hjælpe et stort antal jøder i skjul og derefter over sundet til Sverige i fiskerbåde.


Det er også historien om de jøder, der ikke nåede i sikkerhed, om skam og fortielser i årtier efter krigen. Gilleleje 43 er på mange måde en mikro-historie på, hvad der skete og sker mange steder dengang og nu.

Gilleleje skal i højere grad end det er tilfældet i dag imødekomme enhver der kommer til byen med historier og spørgsmål. Markeringen af 70 året for Gilleleje 43' skal være afsættet for dette.


Kultur, fritid og turisme har påtaget sig rollen som facilitator og rammesætter for dette arbejde ved at nedsætte en projektgruppe, der skal hjælpe skibene i søen.
Tanken er, at projektgruppen fungerer som igangsætter og koordinator, samt administrator for den søgbare pulje, der foreslås oprettet til udvikling af udvalgte projekter, der kom på banen ved det første Kickoff borgermøde den 30. januar 2013.

Strategi
Projektet passer både ind i Gribskov Kommunes strategi for borgerinddragelse, involvering af frivillige ressourcepersoner, tværfaglige og tværsektorielle samarbejder. Derfor er der stor bevidsthed om koordinering, således at elementer i denne markering, der vil kunne understøtte byudvikling, såvel som turisme synliggøres i de rette fora.

Projektet skal foregå på flere forskellige niveauer- lokalt, nationalt og internationalt

 • Det lokale handler om at give Gillelejes borgere stemme, både hvad angår den private og den fælles erindring.
 • Det nationale handler om at samarbejde med de aktører, der beskæftiger sig med redningen af de danske jøder med alt, hvad det indebærer af historisk forskning og formidling på videnskabeligt og musealt niveau.
 • Det internationale handler om at Gilleleje skal være gearet til at modtage de mange besøgende, der hvert år gæster byen, fordi de søger oplysninger og forståelse for den hjælp som deres familie eller bekendte fik af Gillelejes borgere under krigen. Det er ofte meget symbolsk og følelsesladet, fordi det handler om at takke en by for livet.

Vision
Visionen om markeringen kan forløbe som en tretrins-raket, der kan have en mærkbar volumen lokalt, nationalt og internationalt.

For det første kunne der foregå Events i efteråret som teaterstykker, udstillinger, foredragsrækker, debatforaer, bådfarter til Sverige og så videre.

For det andet er der fokus på Formidling af historierne og Historien, som rækker længere ud end, at være flygtning. Her er det også tanken, at samle så mange historier fra mennesker, der oplevede krigen som muligt for eftertiden til brug for senere formidling og undervisning. Der skal skabes byvandringer i form af guidede ture, - med både levende guides, mobile faciliteter og brochurer i byen

For det tredje kunne alt det indsamlede materiale gøres tilgængeligt i Varige projekter. Det hele burde kunne opleves på det kommende Museum i Østergade og i Kulturhuset i Kulturhavnen, så borgere, turister, studerende og skolelever får nem og synlig adgang til historien, - Gillelejes enestående fortælling om hjælpen til Jøderne under krigen. Mennesker fra hele verden kommer året rundt til Gilleleje for at opleve byen, der huser historien om deres families skæbne, der er knyttet til Gilleleje. Gilleleje burde kunne imødekomme alle disse mennesker med en formidling, der svarer til deres forventninger.

Derfor skal denne varige formidling medtages i beslutningen om, hvorvidt det ansøgte beløb kan imødekommes.

Lovgrundlag
-


Økonomi

Der søges om 300.000 kr. fra investeringspuljen i Gribskov Kommune.

Det er tanken at oprette en søgbar pulje til projekterne.
Projektgruppen administrerer og agerer på baggrund af ovenfor nævnte strategi og vision, der skal sikre at de udbetalte midler bruges efter hensigten. Udmøntning sker således på baggrund af de enkelte projekters ansøgningers relevans og bæredygtighed.

Derudover søges midler eksternt i puljer og fonde.


Bilag

1. Gilleleje 43 Oversigt
2. Gilleleje 43 Idékatalog


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning,
 2. at udvalget bemyndiger projektgruppen til at administrere ansøgninger og tilskud i forhold til den søgbare pulje,
 3. at udvalget tager stilling til at oprette en søgbar pulje på 300.000 kr
Beslutning
Kulturkonsulent Helle Nanny Brendstrup deltog i mødet og orienterede om oversigt og idékatalog for projekt Gilleleje 43..

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.
 3. Udvalget anbefaler, at der oprettes en søgbar pulje på 300.000 kr. Finansieres fra investeringspuljen. Tiltrådt på fællesmøde mellem KIU og ETU.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.16. Status på Museumssamarbejdet
19.00G00 - 2012/48825

Sagsfremstilling
Orientering om udviklingen i det fælleskommunale museumssamarbejde, særligt mellem de arkæologiske museer, samt en orientering om den videre proces.

Baggrund
For at sikre at der i forbindelse med implementeringen af en ny landsdækkende struktur på arkæologiområdet, som reducerer antallet af arkæologiske enheder, fortsat ville eksistere en nordsjællandsk arkæologienhed, rettede museumschefer og bestyrelsesformænd samt kulturcheferne fra Gribskov, Hillerød og Hørsholm i brev af d. 20. september 2012 henvendelse til Kulturstyrelsen og udtrykte interesse for etablering af én juridisk og økonomisk arkæologisk enhed i Nordsjælland og beskrev det faglige grundlag for etablering af en sådan enhed.

Kulturstyrelsen har i december 2012 tilkendegivet at de med baggrund i museernes og kommunernes henvendelse er indstillet på, at en sådan enhed indgår i den kommende landsdækkende organisering på arkæologiområdet og spørger i den forbindelse til hvilket af de tre arkæologiske museer, som skal være økonomisk, juridisk og administrativt ansvarlig for enheden.

Det har fra starten været klart at museerne ønsker arkæologien integreret i museernes samlede virksomhed. Da der samtidig i den nye museumslov lægges stor vægt på museernes faglige og økonomiske bæredygtighed går overvejelserne pt. i retning af en egentlig fusion af de tre arkæologiske museer som er Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (Gribskov) Hørsholm Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød.

Fusion
En fusion vil være helt i overensstemmelse med den generelle landsdækkende udvikling på museumsområdet og vil ikke være en hindring for fortsat udvikling af samarbejdet på museumsområdet mellem de 9 nordsjællandske kommuner og heller ikke for at flere museer eventuelt indgår i en museumsfusion nu eller senere.

De tre arkæologiske museer er alle selvejende institutioner med egne bestyrelser.
Kommunerne er museernes hovedtilskudsgivere, men en beslutning om fusion ligger formelt set på generalforsamlingerne i de enkelte museumsforeninger. Kommunernes indstilling er imidlertid en ikke uvæsentlig signalgivning.

De foreløbige sonderinger i forhold til museernes bestyrelsesformænd og museumschefer peger i retning af, at der er enighed om at tage skridtet fuldt ud og gennemføre en fusion frem for at udskille arkæologien i en selvstændig fælleskommunal enhed. En fusion vil heller ikke i de tre kommuner være i uoverensstemmelse med de politiske signaler, som hidtil er sendt.

Det fælleskommunale samarbejde på museumsområdet tog for flere år tilbage afsæt i drøftelser mellem de nordsjællandske borgmestre og overvejelserne om en fusion er drøftet på et møde d. 31. januar 2013 med deltagelse af bl.a. de tre kommuners borgmestre og kulturudvalgsformænd. Herefter havde kulturcheferne d. 6. februar 2013 drøftet fusionsplanerne på et møde med museernes bestyrelsesformænd og museumschefer. På begge møder var der fuld opbakning til en fusion.
Når der foreligger et egentligt udkast til fusionsgrundlag og proces her for vil sagen blive principbehandlet i de relevante fagudvalg i de tre kommuner forud for beslutninger på generalforsamlinger i de tre museumsforeninger.

Hermed er der taget et stort skridt videre i processen med videreudvikling af samarbejdet på museumsområdet.

Museumsudredning for 9 nordsjællandske kommuner
Museumssamarbejdet omfattende 9 nordsjællandske kommuner sker, som der tidligere er orienteret om, bl.a. gennem en proces og konsulentudredning vedr. ”Udvikling af museumssamarbejdet i Nordsjælland” ved konsulentfirmaet PLUSS. Et udredningsarbejde som Kulturstyrelsen har støttet med 250.000 kr. under forudsætning af at de deltagende kommuner sikrer restfinansieringen op til den samlede omkostning på ca. 370.000 kr. Heri indgår udover konsulenthonorar til Pluss også ca. 20.000 kr. til finansiering af udgifter til div. møder og seminarer.

Konsulentudredningen gennemføres i perioden oktober 2012 til maj 2013 og omfatter bl.a. interview med museumsledere, kulturchefer, kulturudvalgsformænd, visionsseminarer og forskellige arbejdskonferencer m.m. med henblik på at udarbejde forslag til en museumsfaglig og økonomisk bæredygtig organisatorisk og indholdsmæssig ramme omkring det fremtidige museumssamarbejde i 9 kommuner.

Processen vedr. en fusion af de arkæologiske museer sker parallelt med PLUSS-processen, men sikres også integreret i denne. Et nyt og fagligt og økonomisk robust ”Museum Nordsjælland”, kan tillige medvirke til et løft af det brede museumssamarbejde vedr. forskning, formidling (herunder f.eks. skoletjeneste), administration m.m.

Processen omkring fusionen af de tre museer igangsættes så snart der er tilvejebragt det fornødne beslutningsgrundlag herfor og den nye juridiske, økonomiske og organisatoriske museumsenhed skal formelt set være klar 1. januar 2014.


Lovgrundlag
Museumslov a 1. januar 2013

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at Kultur- og Idrætsudvalget genoptager sagen, når der foreligger et konkret udkast til grundlag for fusion af Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre (Gribskov) Hørsholm Egns Museum og Folkemuseet i Hillerød.Beslutning

 1. Orienteringen taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.

17. Ansøgning / Fælles Markedsføring og billetsalg for Tegners Museum & Statuepark, Esrum Kloster & Møllegaard, Munkeruphus
20.00G00 - 2013/00476

Sagsfremstilling
Rudolph Tegners Museum & Statuepark, Munkeruphus og Esrum Kloster & Møllegård har sammen besluttet, at indlede et markedsførings- og billetsamarbejde pr. 1. april 2013.

Målsætningen er, at de 3 samarbejdspartnere rent brandingmæssigt vil stå stærkere, ved at blive sat ind i en overordnet og fælles storytelling.

De 3 kulturinstitutioner har mange ting til fælles, som vil gøre en overordnet branding troværdig.


Ud over, at være kendte kulturattraktioner beliggende i Gribskov Kommune, er de desuden alle beliggende i et unikt landskab, som i sig selv har en stærk egenværdi. Desuden har alle skiftende kunst- og kulturudstillinger, ligesom det er muligt at købe sig et måltid mad alle steder.

Brandingen tænkes sket via en eksklusiv folder, som dels omdeles via
distributør, dels er tilgængelig på attraktionerne, samt en grafisk
tilhørende fællesbillet, som giver rabat på indgangsentréen til alle tre
steder. Billetten/rabatten er i sig selv ikke det vigtigste - men primært
tænkt som incitament for at fortælle historien om de tre perler i det unikke
landskab.

En sådan fælles branding af så åbenlyse attraktioner, herunder den gratis
adgang til brug af haven/parkerne, mener vi desuden vil bidrage til en branding
af Gribskov Kommune, som en attraktiv turistdestination.

Da alle tre institutioner har begrænsende midler til markedsføring, anmoder de Gribskov Kommune om økonomisk bidrag til design og tryk af
folder og fællesbillet. Omkostningsmæssigt beløber udgiften sig til omkring
22.000,00 kr., dertil kommer udgifter til distribution. Og selv et lille beløb
fra Gribskov Kommune vil i denne sammenhæng have stor betydning for de tre
kulturinstitutioner.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at udvalget behandler ansøgningenBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 22.000 kr. til bidrag til design og tryk af folder og fællesbillet for Tegners Museum & Statuepark, Esrum Kloster & Møllegaard, Munkeruphus. Beløbet finansieres via Kultur og Fritidspuljen.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
18. Kongensgave
19.00G00 - 2012/49117

Sagsfremstilling
Det er som bekendt besluttet, at lukke Bymuseet Kongensgave i Helsinge.

Beslutningen er først og fremmest taget på grundlag af et meget lavt besøgstal og dernæst som en mulighed for at styrke et kommende stærkt og fælles lokalmuseum i Gilleleje ved at lade dele af samlingen fra Kongensgave indgå på museet i Gilleleje i et fælles lokal museum for Gribskov kommune..

Om beslutningen henvises til møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 20. november 2012, Økonomiudvalget den 26. november 2012 og Byrådet den 10. december 2012.

Der er to væsentlige spørgsmål at tage stilling til i den forbindelse. Dels er Gribskov Kommune, som en følge af den testamentariske gave fra dyrlæge
Grams datter, Nina Gram Seit, forpligtet til at opføre dyrlæge Grams Mindestue.

"Hvad jeg i øvrigt efterlader mig skal tilfalde Helsinge Kommunes Lokalhistoriske Arkiv og Museum, Skolegade 43, 3200 Helsinge, telefonnr. 48797900 på betingelse af, at museet opretter en mindestue i min far, dyrlæge Grams navn.
Mindestuen skal indeholde relevante indbo genstande billeder m.v. fra slægten Gram, og som har stået i mit barndoms hjem fra 1902 til 1968".
Bilag 1. Kongensgave Testamente.

Det undersøges pt., hvorvidt man kan flytte dele af Grams mindestue på sundhedscenteret Helsingegården. Når det er opstået som en mulighed, er det som et led i tanken om demensbehandling, idet man kunne indrette stuen, så det var muligt at være i den.

Man ville kunne afspærre og dermed sikre de oprindelige genstande og møbler, men opsætte andre tidstypiske stole og sofaer, så besøgende kunne have en fornemmelse af at sidde i dyrlæge Grams stue. Det vil også være en god formidlingsmæssig oplevelse at give beboere, brugere og gæster på Helsingegården.

Der er i denne forbindelse sikringsspørgsmål at tage stilling til.

HHKC har taget beslutningen om lukningen til efterretning og ønsker Kongensgave lukket pr. 1. marts med sidste åbningsdag den 28. februar 2013.
Dette kan godt gennemføres, men det vil vel være fint, hvis der er kommet en afklaring om en foreløbig placering af Gram's mindestue.

Lovgrundlag
-


Økonomi

Gribskov Kommune har følgende udgifter til Kongensgave:

Ejendomsudgifter til Kongensgave er følgende:
2007: 103.000 kr.
2008: 113.000 kr.
2009: 112.000 kr.
2010: 156.000 kr.
2011: 94.000 kr.
2012 pr. 18.9.2012: 222.000 kr.

Ejendomsudgifterne varierer afhængig af vedligeholdelses planerne.


Bilag

Bilag 1. Kongensgave Testamente
Bilag 2. Kongensgave. Skrivelse fra Helsinge Kommune
Bilag 3. Kongensgave. Hensigtserklæring fra HHKC

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til HHKC's forslag om at lukke Bymuseet Kongensgave pr. 1. marts 2013 og umiddelbart efter begynde nedpakning eller
 2. om udvalget afventer en foreløbig/fremtidig placering af Gram's mindestue og ønsker en udsættelse af lukningen af Kongensgave
Beslutning
Museumsinspektør Søren Frandsen deltog i mødet og orienterede om lukning af Kongensgave samt om placering af Gram's mindestue.

 1. Kultur- og Idrætsudvalget vedtog, at Kongensgave lukker ned ultimo maj 2013.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte foreløbig placering af Gram's mindestue på Helsingegården.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:00 PM