Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 15-01-2013

Tirsdag den 15-01-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Idræt - Sponsorskilte i svømmehallen (Helsinge Svømmeklub)
2 Aftale om lån - idrætsarealer
3 Idrætspolitik 2012
4 Gillelejehallen ansøger om tilskud i perioden 2013-15.
5 Jordvarme til Esrum Kloster - brug af boldbanen i Esrum
6 GYM Helsinge - lokaler - Glade Spring
7 Frigivelse af rådighedsbeløb Kunstgræsbane i Græsted

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Svend Gottlieb
Peter Jarl Sahlberg  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Svend Gottlieb med afbud.

Meddelelser:
Danmarks Biblioteksforeningsårsmøde den 13.-14. marts 2013. Årsmødet holdes i Bella Centret i København. Tilmelding senest den 21. januar 2013.
Kulturforeningen Kanonhalløj har fremsendt dokumentation for afholdelse af arrangement i Tisvildeleje i juli 2012.
Centerchef for Kultur, Fritid & Turisme orienterede om det tværgående museumsarbejde.
Prisuddeling finder sted den 11. marts 2013 i Kultursalen.Åbne

1. Idræt - Sponsorskilte i svømmehallen (Helsinge Svømmeklub)
18.20G00 - 2012/66107

Sagsfremstilling
Helsinge Svømmeklub ønsker at søge om tilladelse til opsætning af sponsorskilte i svømmehallen.

Økonomisk støtte fra sponsorer er vigtig for svømmeklubben.
Svømmeklubben ser det som en oplagt mulighed for eksponering af sponsorer ved at have skilte sat op i svømmehallen. Svømmeklubben er klar over, at der på nogle af væggene skal opsættes kunst, mens andre er tiltænkt til at stå i rå beton. Det er på én af disse vægge, svømmeklubben ønsker at opsætte sponsorskilte.

Svømmeklubben oplyser ikke, hvor mange sponsorskilte, der er tale om. Eventuelle reklame indtægter vil gå til svømmeklubben.

Udvalget skal tage stilling til Reklameskilte - kan enten opsættes permanent, eller opsættes i forbindelse med stævner.

Vedrørende regler for reklamefinasiering i Gribskov Kommune.
Byråddet vedtog 9. marts 2009 en model for, hvordan Gribskov Kommune skal arbejde med reklamefinansiering. Det skal ske ved at udlicitere til en ekstern aktør, som skal have opgaven med at skaffe reklame- og sponsormidler til Gribskov Kommune.

Det blev samtidig vedtaget, at der skal udstikkes klare blandt andet klare etiske rammer for hvordan og hvor reklamefinansieringen kan ske.
Dette arbejde er ikke sat i værk, men der er lavet forarbejde.

Der er således ikke vedtaget eller udstukket specifikke regler for reklamefinansiering i GK.

Lov om reklamefinansiering
I 2006 vedtog Folketinget lov om reklamefinansiering. Efter loven har kommunen samme adgang til at anvende fast ejendom og løsøre til reklamering som private. Dette giver kommunen en bredere adgang til supplerende finansiering af de opgaver, kommunen i forvejen varetager. Der er ikke begrænsninger med hensyn til, hvorledes de indtægter kommunen får ved salg af reklameplads skal anvendes.

Indtægter som kommunen får ved reklamefinansiering, kan anvendes til forhøjelser af det generelle serviceniveau, uden at det påvirker kommunens økonomiske ramme.

Der kan ske reklamering for andre på fysiske aktiver, som f. eks. bygninger (f.eks. kulturhus, idrætsanlæg, skoler, plejehjem, rådhus), grunde, køretøjer, inventar, informationsbreve m.v. Ansattes beklædning kan også anvendes. Elektroniske medier - f.eks. kommunens hjemmeside - er ikke omfattet af loven.

Kommunalbestyrelsen skal opkræve markedspris for ydelserne. Markedsprisen er den højst opnåelige pris i handel og vandel.

Reklamefinansiering skal ske under hensyntagen til neutralitet og saglighed. Kommunalbestyrelsen kan således opstille lovlige betingelser og etiske retningslinjer for reklamering som f.eks. ikke at tillade reklamer med et bestemt indhold.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at iagttage, at reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Overtrædelse af visse bestemmelser i markedsføringsloven er endvidere bødesanktioneret.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til ansøgning om svømmeklubbens ønske om opsætning af sponsorskilte i svømmehallen.
 2. Udvalget kan vælge mellem 3 modeller;
  1. at det opsættes permanent,
  2. i forbindelse med stævner,
  3. eller at udvalget ikke ønsker sponsorskilte i svømmehallen.Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at der kan opsættes flytbare sponsorskilte i forbindelse med stævner og andre særarrangementer i hallen.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget tiltrådte pind 2.2. og ønskede, at administrationen arbejder videre med sagen i forhold til om det er muligt - praktisk og lovgivningsmæssigt - at opsætte skilte, og fremkommer med nyt oplæg efter sommerferien. Udvalget udtrykte ønske om, at alle foreninger i så fald kan opsætte skilte og at sponsorstøtte evt går til udvikling af ungdomsarbejdet.

Fraværende: Svend Gottlieb.
2. Aftale om lån - idrætsarealer
18.20G00 - 2012/61110

Sagsfremstilling
I gammel Helsinge Kommune var der flere idrætsforeninger, som har indgået lejekontrakter på lån af de anvendte idrætsarealer.

Disse kontrakter er udløbet eller udløber i den nærmeste fremtid.

Idrætsforeningerne har indtil nu betalt leje af arealerne. Det er i strid med folkeoplysningsloven. Foreningerne skal have stillet kommunale lokaler og udendørsarealer gratis til rådighed.

På de arealer, hvor foreningerne har deres egne Idræts-/klubhuse anbefaler Kultur og Fritid, at der indgås en aftale om lån af arealerne med de respektive foreninger. Med de øvrige foreninger som tidligere har haft en lejeaftale, anbefales det, at der ikke laves lejeaftaler, men arealerne bookes i Interbook på lige fod med øvrige lokaler/arealer, som kan anvendes af foreningerne.

Foreninger, der skal laves aftale med om lån er følgende:

Annisse Idrætsforening - Annisse Idrætsanlæg
Arresø Sejlklub - Ramløse Havn
Tisvildeleje Gymnastikforening - Tisvilde Idrætsanlæg
Tisvildeleje Gymnastikforening og Tisvilde Hegn OK - Godhavnshuset/Tennisbaner

Idrætsrådet har behandlet aftalerne om lån på deres møde den 28. november 2012. Aftaler er godkendt af Idrætsrådet, men rådet udtrykte ønske om, at foreninger, som ikke har kontrakt sikres fremtidig anvendelse af de arealer, som de i dag anvender.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven nr. 854, §21-22

Økonomi
-

Bilag
Låneaftale Annisse IF
Aftale om lån Arresø Sejlklub
Aftale om lån Tisvildeleje Gymnastik Forening
Aftale om lån Godhavn

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende aftalerne om lån af arealer.
Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte aftalerne med følgende ændring:
  § 5 tilføjes: Hvis aktivitetsniveau er meget lille, kan kontrakten opsiges.
  § 10, stk. 2 erstattes af følgende tekst:
  Foreningen fjerner alt løsøre og foreningens egendele. Bygningerne på arealet overdrages vederlagsfrit til Gribskov Kommune, hvis ikke andet aftales.

Fraværende: Svend Gottlieb.
3. Idrætspolitik 2012
18.20G00 - 2012/15287

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken er nu klar til høring i Kultur- og Idrætsudvalget og efterfølgende i stående udvalg og relevante råd. Høringssvar fremlægges i Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig godkendelse i foråret 2013.

I foråret 2013 pågår der en proces med udarbejdelse af handleplaner og bearbejdning af høringssvar, såledet af det samlede arbejde fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget inden godkendelse i Byrådet.

Idrætsrådet har i sit møde den 28. november 2012 drøftet politikken og gav et par kommentarer til udkastet. Disse tages med til gennemgangen af Idrætspolitikken på Kultur- og Idrætsudvalgets møde.
Idrætsrådet gav i øvrigt ros til det arbejde, der p.t. er lavet i forbindelse med Idrætspolitikken, samt til det tilrettede oplæg der sendes i hørring.

På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet vil der ske en gennemgang af Idrætspolitikken, som den ser ud nu inden høringsprocessen sættes i gang.

Plan for høringsproces og beslutningsproces pågår fra 15. januar til 29. april 2013.
Høring:

Politiske udvalg:

Kultur- og Idrætsudvalget den 15. januar 2013
Børneudvalget den 19. februar 2013
Arbejdsmarkedsudvalget og
Plan- og Miljøudvalget
den 20. februar 2013
Social- og Sundhedsudvalget og
Teknisk udvalg
den 27. februar 2013
Erhvervs- og Turistudvalget den 05. marts 2013


Råd og foreninger:

Idrætsrådet den 29. januar 2013
Handicaprådet den 13. februar 2013
Kulturrådet den 18. februar 2013
Ældrerådet ikke datofastsat; men førstkommende møde efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde 15. januar 2013.


Idrætspolitikken udsendes til alle idrætsforeninger umiddelbart efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. januar 2013. Der indkaldes til fællesmøde for samtlige idrætsforeninger i starten af februar. Borgerhøring sikres gennem borgerpanelet. Og administrativt sker det via nyhedsportalen.

Beslutning
Idrætspolitikken besluttes endeligt således:

Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013
Økonomiudvalget den 15. april 2013
Byrådet den 29. april 2013Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Forslag til ny idrætspolitik - november 2012

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at Idrætspolitikken drøftes og godkendes inden den sendes i høring.
 2. at høringsprocessen godkendes.Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte idrætspolitikken med følgende ændringer:
  4.1 Faciliteter, 3. afsnit: de sidste 2½ linie fra "En af mulighederne ... " udgår.
  4.1 Faciliteter, 7. afsnit: de sidste 2 linier fra "Det sikres ...." udgår.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Svend Gottlieb.
4. Gillelejehallen ansøger om tilskud i perioden 2013-15.
20.00G00 - 2013/00461

Sagsfremstilling
Gillelejehallen, der har Kulturkontakt med Gribskov Kommune ønsker at få en økonomisk aftale, som en del af kulturkontrakten i årene 2013-2015.

Gillelejehallen foreslår følgende aftaler:
At Gribskov Kommune køber 100-200 billetter til årets Revy
At Gribskov Kommune bekoster pensionistbilletter til Revy eller blot middag
At Gribskov Kommune yder tilskud på 20.000 - 40.000 kr årligt
At Gribskov Kommune i samarbejde med kulturelle aktører opretter en grejbank til fælles afbenyttelse

Derudover ønsker Gillelejehallen en øget udvikling som billetsalgsted og et tættere samarbejde med VisitNordsjælland. Hallen ønsker at være Gillelejes kulturelle fyrtårn.

Der skal være aktiviteter i Gillelejehallen hele året og et samarbejde med Jobcenteret med virksomhedspraktik og jobprøvning er også en mulighed, man er åben overfor.

Gillelejehallen og Revyen har på trods af succes vedrørende synlighed og omtale ikke fået det forventede overskud i 2012.
Foreningen Gilleleje Revyen: Underskud 80.000 kr. (800 gæster)
Gillelejehallen: Underskud 55.000
Gillelejehallen har investeret i en scene til 120.000 kr, hvor de 65.000 kr. er betalt af lokal forening, Gribskov Kommune og fonde. Scenen og materialet hertil bliver brugt til andet i huset og ses derfor som en langsigtet investering.

Endelig har Gillelejehallen sat følgende mål for 2013:
Gilleleje Revyen skal være en fast tradition i Gilleleje
Publikumstallet skal øges til 1500-2000
Sæsonen rykkes frem, så det bliver i perioden 28. juni til 31. august 2013

Lovgrundlag
-

Økonomi
Gillelejehallen ansøger om 20.000 - 40.000 kr. årligt i 2013-2015 . Finansieres af kulturpuljen.

Bilag
Gillelejehallen Ansøgning

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage stilling til ansøgningen
Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget ønskede sagen yderligere belyst og anmodede administrationen om at undersøge nærmere med hensyn til indgåelse af kulturkontrakt for 2013-2015.

Fraværende: Svend Gottlieb.

5. Jordvarme til Esrum Kloster - brug af boldbanen i Esrum
18.13A00 - 2012/55870

Sagsfremstilling
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har rettet henvendelse til Gribskov Kommune vedr. jordvarme til Esrum Kloster - og om brug af boldbanen i Esrum til at nedlægge jordvarmerør, da jordvarme er eneste alternativ til oliefyring på klostret.

Der har været afholdt møde den 19. december 2012 med ingeniør, rådgiver og entreprenør, som repræsenterer Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt repræsentanter fra Gribskov Kommune blev projektet gennemgået, og efterfølgende har rådgiver fremsendt beskrivelse af projektet.

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har tidligere forsøgt at grave i jorden omkring Esrum Kloster; men måtte opgive på grund af store forekomster af grundvand under højt tryk i jorden i udstrømninger af grundvand - og videre boringer har derfor måtte opgives.
Der er ikke tilstrækkelig areal på klostrets jorder udenfor beskyttelseslinien til at etablere jordvarme.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har ansøgt Gribskov Kommune, om at få tilladelse til at benytte en del af arealet på boldbanen i Esrum til at nedlægge jordvarmerør.

Der er nedgravet transmissionsledninger i form af præisolerede slanger ud fra klostrets østlænge gennem klosterhave og ud på marken.
Slangerne til jordvarmeoptagelsen har en diameter på 4 cm. De nedgraves i en dybde af 1,2 meter. Kuldepåvirkningen regnes at være i en udstrækning af 20 cm radiært ud fra slangerne. Derved vil der ikke ske nogen påvirkning af græssets rødder. Der er brug for 2.500 meter slanger til optage af jordvarme. Slangerne lægges i et antal løkker, som samles i to brønde, hvorfra det varme medie føres til varmepumperne gennem transmissionsledninger over marken til klostret. Samlebrøndene er de eneste steder, hvor der er samlinger. Frostvæsken er en blanding af IPA sprit og vand. Der anvendes ingen miljøskadelige tilsætningsmidler.

I fald der gives tilladelse, inddrages Gilleleje Museum til at udføre arkæologiske forundersøgelser, inden gravearbejdet på fodboldbanen påbegyndes og ligeledes det øvrige gravearbejde over marken til transmissionsledninger mellem fodboldbanen og klostret.

Der inddrages en hel 7 mandsbane. Der lægges flere dræn, jorden planes og der kan eventuelt sås nyt græs, så der herved opnås en langtidsholdbar løsning med en bedre drænet og nylagt bane.

Rådgiver har den 03. januar 2013 fremsendt beskrivelse over den tekniske løsning af projektet, heraf fremgår det bl.a.:

 • At græstørven på boldbanen optages skånsomt for senere genudlægning. Muld og underliggende råjord opgraves hver for sig.
 • Der nedlægges 2.500 m jordvarmeslanger Ø 40 mm.
 • Der udlægges nye dræn under muldjorden, som forbindes til eksisterende afvandingssystem.
 • De eksisterende dræn forsøges bibeholdt og repareret ved konstateret overgravning
 • Der genfyldes med eksisterende materialer, som stampes
 • Arbejdet afsluttes med genudlægning af den optagede græstørv.


Projektet afsluttes og boldbanen overdrages med græs udlagt. Evt. senere vedligehold er ikke inkluderet.

Det forventes, at arbejdet kan udføres i en sammenhængende perioden på 25 dage, som aftales og koordineres med Kultur og Fritid. Det forudsætter en tør periode, samt at opgravning og tilfyldning kan ske uden vand- og blødbundsproblemer.

I efteråret har administrationen afholdt møde med Esrum Idrætsforenings fodboldafdeling, hvor henvendelsen fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme har været drøftet.
Det er uvist, hvor længe boldbanen ikke er spilleegnet; men formentlig et halvt års tid. Esrum Idrætsforenings fodboldafdeling har accepteret dette, da de kan få deres fodboldaktiviteter placeret ind på det resterende område af boldbanerne og evt. anvende andre træningsanlæg
i nærheden.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er ingen udgifter forbundet i projektet, idet det er Styrelsen for Slotte og Kultrurejendomme, som afholder udgifterne.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Referat og en revideret plan for jordvarme ved Esrum Kloster

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage stilling til, om der kan gives endelig tilladelse til, at der lægges jordvarmerør i boldbanen i Esrum som varmekilde til Esrum KlosterBeslutning

 1. Tiltrådt.

Fraværende: Svend Gottlieb.
6. GYM Helsinge - lokaler - Glade Spring
18.00G00 - 2012/04763

Sagsfremstilling
GymHelsinge er en af Gribskovs største idrætsforeninger med mere end 1.200 betalende medlemmer, heraf er 80 % børn. GymHelsinge er en 125 år gammel forening og har mere end 40 instruktører og 30 hjælpeinstruktører.

Foreningen har oplevet en 100% stigning i medlemmer siden 2005, og en del af de udøverne kommer fra hele oplandet omkring Helsinge. Gennem de sidste 5 år har GymHelsinge lejet sig ind i Springhallen på Helsinge Realskole for at have kapacitet nok til alle hold. Trods det er der fortsat børn på venteliste.

GymHelsinge har afholdt alle udgifter til leje af Springhallen på Helsinge Realskole på ca. 200.000 kr. pr. år, hertil har de hvert år fået tildelt støtte fra Idrætsrådet på 25.000 kr. i lokaletilskud.

Men GymHelsinge mangler stadig kapacitet. På grund af de manglende halfaciliteter kan foreningen ikke tilbyde hold til alle, hverken for de små gymnaster eller de store gymnaster.

Den samlede halkapacitet i Helsinge Hallerne presses af GymHelsinges behov for mere springhalskapacitet, idet ingen af HSI's foreninger kan udvide. Behovet for mere springshalskapacitet for at understøtte den positive vækst i GymHelsinge til gavn for alle borgere i Gribskov Kommune er større end nogensinde før.
I samarbejde med HSI og Helsinge Hallen har GymHelsinge arbejdet på bedre kapacitetsydnyttelse i Helsinge Hallerne.

Derved har de optimeret planlægning af haltider samt skemalægningen af de enkelte hold således, at redskaber skal flyttes mindst muligt. Derudover er antallet af udøvere pr. hold øget til et absolut maksimum. Brydes denne grænse, vil det gå udover sikkerheden for den enkelte gymnast. På trods af dette faktum er der stadig ventelister til flere hold i foreningen. Det har samtidig været undersøgt, om kapacitetsudnyttelsen kunne blive bedre, konklusionen herpå blev, at behovet for mange og store redskaber begrænser fleksibiliteten, da redskaberne ikke kan flyttes fra hal til hal.

I GymHelsinge regi har der været etableret et haludvalg med tilhørende styre- og arbejdsgruppe. Dette udvalg har i tæt samarbejde med Kultur- og Idrætsudvalget, HSI og Helsinge Hallerne udarbejdet tre løsningsmuligheder for etablering af Gribskov Springcenter. Alle scenarier rummer kapacitet til den forventede stigning i medlemstallet (2000 udøvere i år 2020).

GymHelsinge har udarbejdet projektbeskrivelsen Glade Spring, som indeholder tilstand før og efter projekt Glade Spring, Springcenter i Hal 4, og springcenter & kampsportshus i tidligere svømmebad. Sluttelig indeholder projektbeskrivelsen fakta i forhold til pris.

Projektbeskrivelse uddeles og gennemgås på mødet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Budget samt låne- og driftsudgifter for hvert løsningsforslag findes i projektbeskrivelsen.
Alle økonomiske beregninger er foretaget i samarbejde med Helsinge Hallerne, arkitekter og halleverandører.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at tage stilling til, hvilket løsningsforslag, der skal arbejdes videre med.
 2. at der arbejdes videre med løsningsforslag om, hvordan der stilles sikkerhed for optagelse af lån, samt hvordan der skaffes finansiering til drift, herunder ydelse på lånet.
Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at der arbejdes videre med forslag om placering af springcenter ved hal 4 ved Helsinge Hallerne. Udvalget gjorde opmærksom på vigtigheden i, at springcentret skal være tilgængeligt for de mindre gymnastikforeninger i Gribskov, så man fremtidssikrer både bredde og elite.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Svend Gottlieb.

7. Frigivelse af rådighedsbeløb Kunstgræsbane i Græsted
18.20G00 - 2012/60512

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse budgetaftalen 2013-16 bevilliget et rådighedsbeløb på 5,151 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane i Græsted. Dertil blev bevilliget 0,5 mio. kr. årligt til den afledte drift og vedligeholdelse.

Med denne sag anmodes om en frigivelse af de bevilligede rådighedsbeløb. Samtidig gives en orientering om status på projektet.

Anlægsprojektet

Anlægsmidlerne dækker udgifter til nedennævnte entrepriser:

 • Terrænarbejder
 • Kunstgræsbane
 • Indhegning
 • Belysning
 • Kørevej m.v.
 • Rekvisitter m.v.
 • Driftsmateriel


Indholdet og de valgte løsninger gennemgås og vurderes i tæt samarbejde med diverse interne og eksterne interessenter. Herunder Græsted IF, Gribskov Hallen, veterantræffet, brugerrepræsentanter fra andre fodboldklubber samt brugere af eksisterende grusbane og tilstødende arealer. Dertil inddrages erfaringer fra anlæg og drift af den eksisterende kunstgræsbane i Helsinge.

Den nye kunstgræsbane planlægges etableret på eksisterende grusbane på idrætsanlægget i Græsted.

Kunstgræsbanen og de relaterede adgangs- og parkeringsforhold m.v. planlægges ud fra en helhedsbetragtning af området, således at forholdene for bla. Eventplads, kræmmermarked m.v. såvidt muligt optimeres.


Drift og vedligeholdelse
Præcisering af indholdet i og omfanget af den kommende løbende drifts- og vedligeholdelsesopgave pågår. Dertil arbejdes på beslutningsoplæg om organisering af drifts- og vedligeholdelsesopgaven. Der foreligger pt. flere mulige løsningsmodeller. Særligt erfaringerne fra organiseringen af drifts- og vedligeholdelsesopgaven på kunstgræsbanen i Helsinge indgår i vurderingerne. Oplæg til beslutning om organisering af drifts- og vedligeholdelsesopgaven, herunder behovet for evt. nyt driftmateriel, tilgår udvalget på et kommende møde.


Udbudsstrategi
Anlægsarbejdet konkurrenceudsættes i henhold til Tilbudsloven, som regulerer udbud af bygge- og anlægsarbejder under EU's tærskelværdi på 37 mio. kr. Som supplement til Tilbudsloven har kommunen interne principper for udbud af Gribskov Kommunes bygge- og anlægskontrakter. De interne principper tilstræber, at der indhentes mindst fem tilbud, hvoraf tre er lokale.

I dette udbud vurderes det hensigtsmæssigt alene at tage udgangspunkt i Tilbudsloven, idet anlægsopgaven er specialiseret og teknisk unik. Dette betyder, at kun relativt få entreprenører på landsplan vil have erfaring og kompetence til at løfte denne slags anlægsopgave. Ved at udbyde efter tilbudslovgivningen gives lokale entreprenører stadig mulighed for at byde på opgaven, hvis de fx. vil dyrke dette marked, som er voksende. Dette kunne fx. være ved at gå sammen i konsortier.

Opgaven udbydes om totalentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation.

Det bevilligede rådighedsbeløb dækker sandsynligvis kun lige etablering af selve kunstgræsbanen. Supplerende og ønskelige opgaver og tilvalgsydelser medtages i udbuddet som "krydsmærkede ydelser", således at disse opgaver og ydelser kan fravælges, hvis tilbudene ikke holder sig inden for rammen. Behovet for og mulig alternativ finansiering af de ønskede tilvalgsydelser vurderes efter licitationen.

Overordnet tidsplan
1. Idé og afklaringsfasen: 10.11.2012 - 31.01.2013
2. Udbudsfasen: 01.02.2013 - 15.04.2013
3. Udførelsesfasen: 15.05.2013 - 28.07.2013
4. Afleveringsfasen: 28.07.2013 - 15.08.2013
5. Indvielse: august 2013 (endelig dato aftales senere)

Endelig detailtidsplan udarbejdes i forbindelse med indgåelse af entreprenørkontrakt.

Lovgrundlag
Tilbudsloven

Økonomi
Anlægsinvesteringen på 5.151 mio. kr. finansieres via Anlægsbudgettet 2013-2016.

De afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger finansieres via afsatte driftsbudget på 0,5 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets ejendomsramme.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at frigive 5.151 mio. kr. af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til etablering af kunstgræsbane i Græsted
Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Svend Gottlieb.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:00 PM