Idrætsrådet

Publiceret 02-12-2013

Mandag den 02-12-2013 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
42 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
43 Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
44 Valg til Idrætsrådet 2014-2017
45 Lokaletilskud 2014
46 Idrætsrådet 2010-2013 Evaluering af arbejdet i Idrætsrådet
47 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
48 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Hans Viggo Pedersen Mai Smedegaard
Niels Jørgen Larsen Flemming Larsen
Marianne Christensen Inger Hansen
Steen Mundus Erik Jensen
Per Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Ingen meddelelser.

Åbne

42. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00G00 - 2012/04775

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådet møde afholdt den 07. oktober 2013 skal godkendes

Beslutning
Godkendt.43. Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04767

Sagsfremstilling
Såfremt der er meddelelser fra formanden og næstformanden medtages de under dette punkt.

Beslutning
Ingen meddelelser fra formand og næstformand.44. Valg til Idrætsrådet 2014-2017
18.14A00 - 2013/35941

Sagsfremstilling
Valg til Kulturrådet og valg til Idrætsrådet finder sted samme aften.
Valget finder sted onsdag den 15. januar måned 2014 i Store sal i Kulturhuset, Helsinge.

Program for aftenen:
kl. 17:30 Velkomst og valg til Kulturrådet
kl. 18:30 Fælles oplæg omkring læringsreform (folkeskolereform).
kl. 18:55 Fælles spisning
kl. 19:30 Velkomst og valg til Idrætsrådet
Invitation til foreningerne udsendes fra Center for Kultur, Fritid og Turisme den 04. december 2013.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning

Taget til efterretning - dog med ændringer i programmet fra kl. 18:30-18:55, hvor emnet er omformuleret til: Fælles oplæg omkring ny skolereform - samarbejde mellem folkeskole og foreningsliv.


45. Lokaletilskud 2014
18.15G00 - 2013/31649

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2014.
Budget for lokaletilskud til både Kultur- og Idrætsforeninger i 2014 er 6.915.168 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.
Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.
Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Ny ansøger:
Gilleleje Golfklub ansøger om lokaletilskud på 711.455 kr. Gilleleje Golfklub har 81 medlemmer under 25 år af deres samlede medlemstal på 942, svarende til 9%.

Byrådet har jf. Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5 mulighed for at sige nej til nye ansøgninger, hvis det er en merudgift for kommunen. Gilleleje Golfklub har søgt om fritagelse for ejendomsskat.
Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2014.Beslutning
Fordeling af lokaletilskud for 2014 godkendt - dog med bemærkning om, der gives afslag til Gilleleje Golfklub, da foreningen ikke tidligere har fået tildelt lokaletilskud, og det er en øget udgift for kommunen. Gilleleje Golfklub har søgt Gribskov Kommune om fritagelse af ejendomsskat. Sagen afventer behandling i Byrådet.
Når sagen om fritagelse af ejendomsskat er behandlet i Byrådet, kan foreningen på ny ansøge Idrætsrådet om lokaletilskud.

46. Idrætsrådet 2010-2013 Evaluering af arbejdet i Idrætsrådet
18.20G00 - 2012/04622

Sagsfremstilling
På Idrætsrådets forrige møde blev der fremsendt ønske om, at Idrætsrådet her i sit sidste laver en evaluering af arbejdet i perioden 2010-2013. Rådet ønsker at drøfte, hvad der har været godt, og hvad der har været mindre godt.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet:

 1. at evaluere 2010-2013-perioden samt gennemgå, hvad der har været godt og hvad der har været mindre godt.

  Beslutning

Evaluering af Idrætsrådets arbejde i perioden 2010-2013 blev evalueret. Der er forskellige løsningsforslag, der kan tages fat på i det nye Idrætsråd.
47. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2012/04769

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Godkendelse af ny forening: Helsinge Styrkeklub
 • Ny Idrætspolitik - folder er lige ved at være klar
 • Fordeling af tider på kunstgræsbanerne i indeværende sæson samt drift
 • Gribskov Elite og Talentudvikling - info-møde har været afholdt
 • Takkekort fra Centerchef, Annette Sørensen

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning


Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.48. Eventuelt - Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04771

Beslutning
Intet.


Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
07:30 PM