Idrætsrådet

Publiceret 07-10-2013

Mandag den 07-10-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
37 Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
38 Handicapprisen 2013
39 Idrætsrådet 2014-2017 / Valg til Ungdomsskolebestyrelsen
40 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
41 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Hans Viggo Pedersen Mai Smedegaard
Niels Jørgen Larsen Flemming Larsen
Marianne Christensen Inger Hansen
Steen Mundus Erik Jensen
Per Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Inger Hansen
Steen Mundus


Meddelelser:
Mødet blev holdt i Gribskovhallen fra kl. 17:00, da der var besigtigelse af den nye kunstgræsbane ved Gribskovhallen.
Åbne

36. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00G00 - 2012/04775

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde afholdt den 27. august 2013 skal godkendes.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender referat fra Idrætsrådets møde den 27. august 2013.Beslutning
1. Godkendt.37. Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04767

Sagsfremstilling
Såfremt der er meddelelser fra formanden og næstformanden, medtages de under dette punkt.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager sagen til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-

Beslutning
1. Orientering om Gymnastikspringhal v/Helsingehallerne. Taget til efterretning.

38. Handicapprisen 2013
18.13A00 - 2013/28676

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes Handicappris uddeles den 03. december 2013. Indstillingsfristen er sat til den 08. oktober 2013 til Handicaprådet.

Gribskov Kommunes Handicappris uddeles for at anerkende og motivere de, som er med til at skabe gode forhold til borgere med handicap - og fordi, man gerne vil sætte fokus på modtageren af prisen og det gode eksempel.
Prisen gives til en person, virksomhed, organisation eller forening, der har gjort en særlig indsats eller vist særligt initiativ og kreativitet for at fremme mulighederne for at borgere med handicap i kommune kan deltage i samfundslivet.

Såfremt Idrætsrådet har en kandidat, der kan indstilles til prisen, skal det besluttes på mødet - og evt. fremsendelse den 08. oktober 2013 til Handicaprådet.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. At såfremt Idrætsrådet har en kandidat til Gribskov Kommunes Handicappris 2013 skal det besluttes, om vedkommende skal indstilles til HandicaprådetBeslutning
1. Idrætsrådets kandidat til Gribskov Kommunes Handicappris 2013 indstilles til Handicaprådet.
39. Idrætsrådet 2014-2017 / Valg til Ungdomsskolebestyrelsen
18.20G00 - 2013/33072

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har modtaget brev fra Ungdomsskoleleder, Mikael Lieberkind,
hvori han meddeler, at jf Gribskov Ungdomsskoles vedtægt skal der blandt Idrætsrådets
medlemmer udpeges 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til valgperioden 2014-2017.

Det er byrådet, der på baggrund af indstilling fra Idrætsrådet, der beslutter sammensætnin-
gen af bestyrelsen. Denne beslutning træffes i forbindelse med byrådets konstituerende
møde efter kommunalvalget.

Idrætsrådet skal derfor indstille 1 medlem til bestyrelsen samt 1 medlem som suppleant til

bestyrelsen. Forslaget skal være Ungdomsskolelederen i hænde senest den 16. oktober
2013.

Da der først er valg til Idrætsrådet i januar 2014, foreslås det, at Hans Viggo Pedersen,
som er Idrætsrådets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen genvælges og suppleant,
Erik Jensen, som er suppleant genvælges - og at det er dette, der meddeles Ungdoms-
skolelederen.

Efter valget til Idrætsrådet i januar måned 2014, genbehandles valg til Ungdomsskolebestyrelsen
og ny udpegning finder sted.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13.
september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov
nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003. - § 7Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet genvælger Hans Viggo Pedersen som Idrætsrådets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen og genvælger Erik Jensen som suppleant.
 2. Sagen genbehandles, når der har været afholdt valgt til Idrætsrådet i januar 2014 for perioden 2014-2017.Beslutning
1. - 2. Begge punkter tiltrådt.
40. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2012/04769

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Ansøgning om at blive breddeidrætskommune
 • Indvielse af kunstgræsbane i Græsted og i Gilleleje
 • Afskedsreception for centerchef, Annette Sørensen
 • Petanquebaner på idrætsanlægget i Gilleleje
 • Invitation til INFO-aften for Gribskov Elite og Talentudvikling - en rep. fra Idrætsrådet, som kan orientere om Idrætspolitikkens tilblivelse
 • Valg til Idrætsrådet - ny periode
 • Fodboldklubbernes fordeling af tider på kunstgræsbaneren
 • DGI Nordsjællands Idrætskonference, den 22. oktober 2013 kl. 17:00-20:00 i Hillerød.
 • Foreningskursus, DGI Nordsjælland: "Ny eller gammel i bestyrelsen" den 3/12-2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. At tage orienteringen til efterretningBeslutning
1. Taget til efterretning.

Til Idrætsrådets næste møde skal følgende punkter på dagsordenen:
Evaluering af arbejdet i Idrætsrådet i perioden 2010-2013

Dato for næste møde ændres fra torsdag den 28. november 2013 kl. 19:00 til
mandag den 02. december 2013 kl. 18:00. Der sluttes af med spisning.
41. Eventuelt - Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04771


Beslutning
1. Erik Jensen havde spørgsmål om vandcenter i Gilleleje.


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
07:40 PM