Idrætsrådet

Publiceret 27-08-2013

Tirsdag den 27-08-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
31 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
32 Meddelelser fra formanden og næstformanden f. Idrætsrådet
33 Invitation til at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
34 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
35 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Hans Viggo Pedersen Mai Smedegaard
Niels Jørgen Larsen Flemming Larsen
Marianne Christensen Inger Hansen
Steen Mundus Erik Jensen
Per Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Marianne Christensen
Inger Hansen
Steen Mundus
Per Roswall


Meddelelser:

Åbne

31. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00G00 - 2012/04775

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde den 29.05. 2013 skal godkendes.Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende referatet fra den 29.05. 2013.Beslutning
Godkendt.


32. Meddelelser fra formanden og næstformanden f. Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04767

Sagsfremstilling
Såfremt formanden og næstformanden har meddelelser, så er det under dette punkt.Administrationens indstilling
-

Beslutning
Flemming Larsen orienterede om projektet "Natur der bevæger" - projekt, der er sat i 3 nordsjællandske kommuner, heriblandt Gribskov Kommune. DGI er projektleder. Grejbank til fritidsaktiviteter indgå i projektet.

Flemming Larsen omtalte Gang i Gribskov, som afholdes den 11. og 12. september i Helsinge Hallerne. Der forventes over 2.000 elever til arrangementet.33. Invitation til at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
18.13A00 - 2013/26859

Sagsfremstilling
Kulturministeriet og Nordea-fonden iværksætter en ny treårig landsdækkende indsats for at få flere til at motionere. Med en breddeidrætspulje på 20 mio. kr. inviterer Kulturministeriet og Nordea-fonden kommunerne til at søge om støtte til udvikling og gennemførelse af nye breddeidrætsaktiviteter, som vil øge borgernes mulighed for at være fysisk aktive.

Alle kommuner kan søge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016 under det nye breddeidrætsinitiativ "Idræt for alle"
Ordningen løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.

Gribskov Kommune har modtaget ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2013.
På mødet anmodes Idrætsrådet om at drøfte, om Gribskov Kommune skal indsende ansøgning om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016.

Såfremt Idrætsrådet vurderer, at der skal søges om at blive idrætskommune for den givne periode, skal 1-2 personer fra Idrætsrådet sammen med Idræt og Folkeoplysning drøfte, hvad der skal indgå i ansøgningen - og ansøgning skal udarbejdes og indsendes inden 1. oktober 2013.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet vurderer, om Gribskov Kommune skal søge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016.
 2. Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe, der udarbejder ansøgning til Kulturministeriet og Nordea-fonden.Beslutning
1. Idrætsrådet gav udtryk for, at det er et godt initiativ, men er noget usikre på økonomien, idet der i invitationen står, at kommunerne minimalt skal finansiere 50%. Derfor videresendes invitationen til Kultur og Idrætsudvalget, så de kan tage stilling til økonomi.

2. Arbejdsgruppe blev nedsat, så den er klar til at udarbejde ansøgning, såfremt Kultur og Idrætsudvalget kan anvise finansiere minimum 50%, såfremt Gribskov Kommunes ansøgning kommer i betragtning ved udvælgelsen.
Arbejdsgruppen består af: Marianne Christensen, Flemming Larsen og Niels Jørgen Larsen samt repræsentanter fra Idræt og Folkeoplysning.
34. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2012/04769

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Budget 2014-2017
 • Idrætspolitik nu godkendt i Økonomiudvalget. Mangler godkendelse I Byrådet, 2. 9. 2013
 • Orientering om kunstgræsbaner
 • Fordeling af lokaler/haller til idrætsforeninger
 • Orientering om godkendelse af Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
 • Orientering om GymHelsinge's halprojekt
 • Fokusgruppeinterview i forbindelse med gennemførelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker
 • Henvendelse/ansøgning fra BSI Gymnastik ang. stepbænke / materialetilskud
 • Notat vedr. fremtidig drift på idrætsanlæggene
 • Næste møde, 07. oktober - forsøges flyttet frem til kl. 17:00 og afholdelse i Gribskovhallen for besigtigelse af kunstgræsbane i Græsted.


 • Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Til fokusgruppeinterview deltager Hans Viggo Pedersen, Flemming Larsen og Erik Jensen. Mødet holdes den 24. september kl. 19:00 i Kulturhuset.

Næste Idrætsrådsmøde forsøges rykket frem til kl. 17:00 - og afholdelse i Gribskovhallen, således kunstgræsbane kan ses.

BSI Gymnastik har på ny fremsendt sin ansøgning om 10 stk. stepbænke. Idrætsrådet bevilgede 5.000 kr. til stepbænke.

I forbindelse med orienteringen om kunstgræsbaner, var der et ønske fra Idrætsrådet om at blive hørt i forbindelse med næste udbudsrunde. Det blev derfor besluttet at på kommende møde med fodboldklubberne, som afholdes den 3. oktober, vil emnet blive medtaget, således notat kan blive udarbejdet.
Hans Viggo Pedersen og Susanne Jørgensen udarbejder på Idrætsrådet vegne også notat på drift af idrætsanlæggene. Dette forelægges på næste Idrætsrådsmøde.35. Eventuelt - Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04771Beslutning
Flemming Larsen orienterede om møde på Gribskov Gymnasium vedr. idrætslinie.
Niels Jørgen orienterede om fordeling af tider på de 3 kunstgræsbaner for kommende sæson.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:50 PM