Idrætsrådet

Publiceret 29-05-2013

Onsdag den 29-05-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
21 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
22 Meddelelser fra formanden og næstformanden f. Idrætsrådet
23 Høring af budget 2014 KIU område
24 Lokaletilskud 2013 - GYM Helsinge
25 Ansøgning fra Annisse Idrætsforening, færdiggørelse af lokaler på Hejelteve
j 2A i Annisse
26 MATERIALETILSKUD 2013
27 Lokalefordeling i hallerne i sæsonen 2013/2014
28 Følgegruppemøde - Trafiksikkerhedsplan
29 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
30 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Hans Viggo Pedersen Mai Smedegaard
Niels Jørgen Larsen Flemming Larsen
Marianne Christensen Inger Hansen
Steen Mundus Erik Jensen
Per Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Flemming Larsen
Steen Mundus
Per Roswall


Meddelelser:
Intet.

Åbne

21. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00G00 - 2012/04775

Sagsfremstilling
Referat far Idrætsrådets møde den 04. april 2013 skal godkendes.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at godkende referat fra den 04. april 2013.


Beslutning
Godkendt.22. Meddelelser fra formanden og næstformanden f. Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04767

Sagsfremstilling
Såfremt formanden og næstformanden har meddelelser, så er det under dette punkt.


Beslutning
Intet.23. Høring af budget 2014 KIU område
00.30G00 - 2013/16501

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune sender hermed budget 2014-2017 i høring.

Høringsproces på rammenotatet for Kultur- og Idrætsudvalget forelægges hermed i høring for Kulturrådet.

Der er ikke pålagt besparelser på kultur- og fritidsområdet, derfor er der ingen besparelser i høringsnotatet og dermed er der ikke udarbejdet prioriteringskatalog.


Bilag
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=E17ED194C9CCC3A2C1257B6C002F8E28
Rammenotatet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 24. maj 2013.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at afgive høringssvar til budget 2014-2017


Beslutning
Idrætsrådet har ingen høringssvar til budget 2014-2017.

24. Lokaletilskud 2013 - GYM Helsinge
18.00A00 - 2013/13809

Sagsfremstilling
GYMHelsinge har igen i år fremsendt ansøgning om tilskud til halleje på Helsinge Realskole. GYMHelsinge har ca. 1.200 medlemmer, fordelt med ca. 900 gymnaster under 25 år og ca. 300 gymnaster over 25 år. Foreningen har det seneste år haft fin medlemsfremgang.
Foreningen ser sig nødsaget til at leje sig ind i Helsinge Realskoles hal, da foreningen p.t. ikke selv har halkapacitet til at honorere den store interesse, der er for gymnastik.

Foreningen søger om tilskud til halvdelen af de udgifter, de har ved at leje Helsinge Realskoles hal.

I 2011 søgte foreningen om 150.000 kr.
I 2012 er ansøgningen på 200. 000 kr.
I 2013 er ansøgningen på 100.000 kr.


Økonomi
Foreningen søger om tilskud på 100.000 kr.Bilag
Ansøgning om lokaletilskud

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. At tage stilling til ansøgningen om tilskud til lokaleleje i Helsinge Realskole.
Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Idrætsudvalget bevilligede 18.6.2008 25.000 kr. til leje af Helsinge Realskole.
Idrætsudvalget bevilligede 22.4.2009 40.000 kr. til leje af Helsinge Realskole.
Kultur og Idrætsudvalget bevilgede 18.05. 2010 25.000 kr. til leje af Helsinge Realskole - efter indstilling fra Idrætsrådet, som henstillede til, at GymHelsinge omfordelte sine tider i hallerne.
Kultur- og Idrætsudvalget bevilgede 16.05. 2011 25.000 kr. til leje af Helsinge Realskole, efter indstilling fra Idrætsrådet, som henstillede til, at tilskuddet kun var for indeværende år. Rådet henstillede til, at HSI omfordeler tider i HSI.
I 2102 bevilgede Idrætsrådet 25.000 kr. Beløbet tages fra Aktivitetstilskudspuljen. Det blev bemærket, at der ikke bevilges et fast lokaletilskud. Foreningen opfordres til at søge udviklingspuljen til nye tiltag.Beslutning
Idrætsrådet bevilgede 25.000 kr. til lokaleleje i Helsinge Realskole til GymHelsinge. Beløbet bevilges fra Aktivitetspuljen.
25. Ansøgning fra Annisse Idrætsforening, færdiggørelse af lokaler på Hejeltevej 2A i Annisse
18.13A00 - 2013/16651

Sagsfremstilling
Annisse Idrætsforening har fremsendt ansøgning om tilskud til materialer til færdiggørelse af lokaler på Hejeltevej 2A i Annisse - lokaler i forskolen i Gl. Annisse.

Forskolen blev for godt 20 år siden indrettet med 2 omklædningsrum samt bad i den tidligere skolestue.
Der er gennem de seneste år sket forbedringer på lokalerne, og nu er Annisse Idrætsforening nået til gulvene og væggene. I den anledning har foreningen fremsendt ansøgning til Idrætsrådet.

Ansøgningen indeholder følgende:

 1. nyt undergulv, udpartling og venylbelægning - beløb: 27.000 kr. ekskl. moms.
 2. udspartling og fugning af vægge og loft, opsætning af filt og 2 gange maling - beløb: 16.260 kr. ekskl. moms
 3. elarbejde - anslået ca. 7.000 kr. ekskl. moms.

I alt 50.000 kr. ekskl. moms


Økonomi
Ansøgning på 50.000 kr. ekskl. moms.


Bilag
Ansøgning fra Annisse Idrætsforening

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at behandle ansøgningen fra Annisse IdrætsforeningBeslutning
Idrætsrådet bevilgede 46.875 kr. incl. moms. til færdiggørelse af lokaler på Hejeltevej 2A i Annisse.26. MATERIALETILSKUD 2013
18.00G00 - 2013/00287

Sagsfremstilling
Der har været ansøgningsfrist til Materialepuljen den 01. maj 2013; men der har desværre været nogle problemer med bookingsystemet. Dette har betydet, at der er enkelte ansøgninger, der ikke har været med i vurderingen ved arbejdsgruppens fordelingsmøde den 21. maj 2013.
Arbejdsgruppen vil gennemgå oversigten og fordelingen på mødet - lige som der skal tages stilling til de enkelte ansøgninger, der ikke har været behandlet af arbejdsgruppen.

Økonomi
Budget 305.000 kr.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at arbejdsgruppen gennemgår forslag til bevilgede materialer/rekvisitter til Materialepuljen, således det endeligt kan besluttes, hvad der skal gives tilskud til i 2013.

Beslutning
Gennemgang af bevilgede beløb til materialer/rekvisitter i Materialepuljen 2013.


27. Lokalefordeling i hallerne i sæsonen 2013/2014
18.14A00 - 2013/08696

Sagsfremstilling
Idrætsrådet skal godkende idrætsforeningernes lokalefordeling for kommende sæson, 2013/2014, inden de endeligt bookes i bookingsystemet.
Der har i de fleste haller været afholdt lokalefordelingsmøder, og de fleste fordelinger er indsendt til Kultur og Fritid.
På mødet vil lokalefordelingerne blive omdelt, og der være en gennemgang af de indsendte lokalefordelinger.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til idrætsrådet:

 1. At gennemgå lokalefordelingerne.Beslutning
Lokalefordelinger i hallerne godkendt. Påtale fra Idrætsrådet til lokalefordeler /-godkender i Gilleleje-området ang. GB Idrætshus og GB Klubhus. Foreningernes tider skal bookes i bookingsystemet. Formanden for Idrætsrådet kontakter lokalefordeler/-godkender for GB Idrætshus og GB Klubhus.
Lokalefordeling for Helsinge Hallerne, Toftehallen og Gribskov Gymnasium mangler at blive indsendt.

28. Følgegruppemøde - Trafiksikkerhedsplan
05.13G00 - 2013/14462

Sagsfremstilling
Der er nedsat en følgegruppe, der arbejder med ny Trafiksikkerhedsplan for Gribskov Kommune. Formand for følgegruppen er Teknisk Udvalgs formand, Bo Jul Nielsen.
Der har været afholdt et møde i april måned 2013, hvor der bl.a. blev foreslået, at der blev involveret en repræsentant fra idrætsområdet. Det vil være nærtliggende, at det fra Idrætsrådet.

Gribskov Kommune skal have en ny Trafiksikkerhedsplan, der skal følge Færdsels-
sikkerhedskommisionens nationale mål om at ville reducere antal uheld 50% inden år 2020.

Gribskov Kommune har et højt antal trafikuheld sammenlignet med resten af Nordsjælland, og det håber man at gøre noget ved gennem målrettede tiltag.
Gribskov Kommune arbejder kontinuerligt på at forberede trafiksikkerheden på vejene, bl.a. gennem adfærdspåvirkende kampagner for fart og spritkørsel m.v., trafiktællinger og ved trafiksaneringer af steder, der er særligt belastede af uheld.

Følgegruppens opgave bliver at drøfte, på baggrund af analyser af de uheld, der sker i kommunen, hvilke indsatser, der skal iværksættes for at nå de overordnede mål og samtidig skabe den bedst mulige oplevelse af trafiksikkerhed.

Næste møde i følgegruppen er den 20. juni 2013 kl. 19:30 i Tinghuset i Helsinge.

Idrætsrådet anmodes om at udpege en person til følgegruppen. Når denne er fundet, vil der blive fremsendt yderligere information.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet

 1. at udpege en person fra Idrætsrådet til følgegruppen.Beslutning
Marianne Christensen udpeget fra idrætsrådet til at indgå i følgegruppen.

29. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2012/04769

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Orientering om endeligt aktivitetstilskud til idrætsforeninger - aftalt på mødet 04.04. 2013
 • Gribskov Elite og Talentudvikling: Stjernetræf lørdag den 22. juni 2013 i Helsinge
 • Orientering om kunstgræsbaner
 • Orientering om investeringspuljen
 • Orientering af KIU's behandling af Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
 • Orientering om renovering af P-plads på Idrætsvej i Gilleleje (v/GB klubhus, idrætshus og skole).
 • Idrætspolitik - handlingsplaner - bl.a. fra Idrætsrådet
 • Orientering om cykelløbet Copenhagen Gran Fondo


  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.


30. Eventuelt - Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04771


Beslutning
Erik Jensen havde spørgsmål til badebroen ved Østmolen i Gilleleje, som bliver opsat hvert år i forbindelse med sommersvømningen. Han ønsker, at den bliver stående længere.
Der var enkelte spørgsmål til Investeringspuljen.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:20 PM