Idrætsrådet

Publiceret 04-04-2013

Torsdag den 04-04-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
14 Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
15 Idrætspolitik - høring
16 AKTIVITETSTILSKUD 2013
17 Kunstgræsbane - Græsted og Gilleleje
18 Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
19 Eventuelt - Idrætsrådet
20 Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet

Medlemmer:

Hans Viggo Pedersen Mai Smedegaard
Niels Jørgen Larsen Flemming Larsen
Marianne Christensen Inger Hansen
Steen Mundus Erik Jensen
Per Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Mai Smedegaard
Per Roswall


Meddelelser:
Åbne

13. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00G00 - 2012/04775

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde den 29. januar 2013 skal godkendes.Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender referat fra den 29. januar 2013Tidligere udvalgsbeslutninger


Beslutning
Godkendt.
14. Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04767

Sagsfremstilling
Såfremt formanden har meddelelser, så er det under dette punkt.Beslutning
Hans Viggo Pedersen orienterede om GYM Helsinges lokaleprojekt/springhal på ca. 2.000 m2 v/Helsinge Hallerne.


15. Idrætspolitik - høring
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken har været i høring i Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget. Derudover har politikken været i høring i Idrætsrådet, Handicaprådet, Kulturrådet og Ældrerådet.
Høringsperioden har været i perioden 13. februar til 05. marts 2013.
Der er kommet mange svar retur. Disse er samlet i ét dokument.
På mødet vil der ske en gennemgang af høringssvarene.
Høringssvar kan indarbejdes i Idrætspolitikken.

Idrætsrådet skal i sit møde den 04. april 2013 arbejde med høringssvarene. Svarene vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013.

Administrationen arbejder med handleplaner frem til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. maj 2013. Idrætsrådet vil få mulighed for at give deres besyv med i form af en mindre arbejdsgruppe. Rådets input til handleplaner vil blive indarbejdet i det materiale, der fremlægges på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. maj 2013.Bilag
Bilag 1: Forslag til ny idrætspolitik - januar 2103 efter KIU 15.1.13
Bilag 2: Høringssvar Idrætspolitik

Indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage stilling til høringssvarene - og hvilke, der evt. ønskes medtaget i Idrætspolitikken
 2. Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe, bestående af idrætsrådsmedlemmer, der skal arbejde med handleplaner.Beslutning
1. Høringssvarene blev gennemgået og noteret.
2. Det blev besluttet, at hele Idrætsrådet inviteres til at arbejde med handleplaner. Dato for møde blev fastsat til torsdag den 02. maj 2013 kl. 19:00 i Helsinge Hallerne.16. AKTIVITETSTILSKUD 2013
18.00G00 - 2013/00369

Sagsfremstilling
Kultur og Fritid har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.
Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet.
Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2013.


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Idrætsrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.


Beslutning
1. Der er en del idrætsforeninger, der ikke har ansøgt om aktivitetstilskud - og der er en del, der ikke har "underskrevet"/givet accept på indhentelse af børneattest.

Det blev besluttet, at administrationen rykker de idrætsforeninger, der ikke har ansøgt om medlemstilskud - skal være inde senest den 1. maj 2013.

Erik Jensen og Steen Mundus gav dog udtryk for, at der ikke udbetales tilskud til de foreninger, der ikke har ansøgt om aktivitetstilskud rettidigt.

Oversigt over aktivitetstilskud forelægges Idrætsrådet på næste møde.


17. Kunstgræsbane - Græsted og Gilleleje
18.20G00 - 2012/60512

Sagsfremstilling
Niels Jørgen Larsen ønsker en drøftelse af kunstgræsbane i Græsted og Gilleleje.
Han ønsker samtidig at orientere Idrætsrådet om det brev, der er sendt til Kultur- og Idrætsudvalget, underskrevet af de fleste fodboldklubber i kommunen. Brevet er blevet forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 26. februar 2013.


Indstilling
Administrationen indstiller.

 1. at Idrætsrådet drøfter kunstgræsbane i Græsted og GillelejeBeslutning
Niels Jørgen Larsen orienterede om kunstgræsbane i Græsted og Gilleleje.
Han orienterede om brev sendt til Kultur- og Idrætsudvalget, underskrevet af følgende
fodboldklubber: Annisse, Græsted, Blistrup, Helsinge, Esrum og Vejby-Tisvilde.

Idrætsrådet ser det uhensigtsmæssigt, når politikere siger JA til idrætssager - uden om
Idrætsrådet. Idrætsrådet ser det som en vigtig opgave at varetage idrætsforeningernes
interesser i Gribskov Kommune og at være bindeledet til de politiske udvalg.
Fremadrettet anmoder Idrætsrådet om at blive orienteret om større idrætssager, før det
kommer videre i politiske udvalg.
Faciliteterne skal være til gavn og glæde for så mange borgere som overhovedet muligt.
18. Meddelelser fra Idræt og Folkeoplysning
18.00A00 - 2012/04769

Sagsfremstilling
Idræt og Folkeoplysning har følgende meddelelser:

 • Materialetilskud - ansøgningsfrist ændret til 1. maj 2013, da det først behandles 29 maj
 • Møde med fodboldklubber forud for sæsonstart - møde afholdt 1. marts 2013
 • Det grønne Udvalg - pasning af idrætsanlæg
 • Idrætsprisuddelingen - hvordan var arrangementet?
 • Gribskov Elite og Talentudvikling - ny formand efter ordinær generalforsamling
 • Cykelløbet Gran Fondo, afvikles 12 maj 2013 i Helsinge by
 • Foreningsjubilæum: GBTK 75 år
 • Lokalefordeling - gennemgang på næste møde
 • Invitation til Ramløsehallens 40 års jubilæum og indvielse af parkourparkIndstilling
Administrationen indstiller, at Idrætsrådet

 1. tager orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.


19. Eventuelt - Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04771

Beslutning

 • Niels Jørgen Larsen takkede for opmærksomheden i anledning af Vejby Idrætsforenings 125 års jubilæum.
 • Niels Jørgen Larsen orienterede om, at Vejby Idrætsforening er i gang med etablering af en minikunstgræsbane - og søger Kultur- og Idrætsudvalget om tilskud på omkring 60.000 kr.
 • Erik Jensen havde forespørgsel til etablering af sauna ved roklubben i Gilleleje. Ansøgning kan sendes til Idrætsrådet20. Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet
18.00A00 - 2013/12489

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN:
Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker inden for udvalgets område, herunder regler for tilskud til foreninger m.v. , jf. § 16, stk. 3 i styrelsesvedtægten for Gribskov Kommune.

Ved en beklagelig fejl er Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet ikke tidligere fremsendt til godkendelse i Byrådet.
Der er følgende ændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet:
Idrætsudvalget ændres til Kultur- og Idrætsudvalget

Ny tilføjelse under Kap. 5, nyt stk. 4:
Stk. 4.
I henhold til Folkeoplysningspolitikken har Kultur- og idrætsudvalget delegeret
beslutningskompetencen på områderne vedrørende lokaletilskud og aktivitetstilskud til Idrætsrådet.

Nyt stk. 1 og 2 under Kap. 6:
ed kommunesammenlægningen i 2006 blev Folkeoplysningsudvalget samt Kulturelt samråd erstattet af Kulturrådet, der refererer til Kultur og Idrætsudvalget. Ligeledes blev der nedsat et Idrætsråd, som også refererer til Kultur og Idrætsudvalget.

Stk. 2
Begge råd har indstillingsret i forhold til det politiske udvalg.
Under Valgprocedure ændres følgende:
Stk. 1. Idrætsrådets medlemmer vælges via en generalforsamling. Administrationen indkalder med mindst 14 dages varsel til generalforsamling" ændres til nyt stk. 1:
Kultur og Idrætsudvalget indkalder med mindst 14 dages varsel til valg, hvor der indbydes repræsentanter for de godkendte foreninger der tilbyder folkeoplysende virksomhed efter lovens kapitel 4 og kapitel 5. Hver forening har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Kap. 7, stk. 3 flyttes til Kap. 8 Valgprocedure efter stk. 2:
Stk. 3.
Valgperioden er 4 år – og følger den kommunale valgperiode. Idrætsrådet fungerer indtil udgangen af den måned, i hvilken nyt valg til dette har fundet sted.
Formanden vælges før de øvrige valg.
Der skal vælges 7 medlemmer fra idrætsforeningerne.
Idrætsrådet konstituerer sig på det førstkommende møde med næstformand.
På samme møde udpeges 1 repræsentant, der skal have sæde i Det grønne udvalg.
Hver af de 7 valgte medlemmer fra idrætsforeningerne bliver ansvarlig for hvert sit hovedområde, som kan være: Boldspil – skytter – vandaktiviteter – gymnastik & folkedans – ketcherspil – rideklubber – andre foreninger inkl. handicapidræt.
Der afholdes fællesmøder og møder inden for de enkelte hovedområder, hvor repræsentanten fra idrætsrådet vil få ansvaret for mødeafholdelse.
1 repræsentant udpeges af de selvejende haller (skal være medlem af en halbestyrelse i hele perioden – ellers indtræder stedfortræderen).

Under § 8 tilføjes ny pind vedrørende bopælspligt:
Stk. 8.
Medlemmer af Idrætsrådet har ikke bopælspligt i kommunen, så længe den forening medlemmet repræsenterer er hjemmehørende i Gribskov Kommune. Det vil sige, at den forening man repræsenterer skal have sit virke i Gribskov Kommune.

Da Idrætsunionen er nedlagt er der følgende ændring til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet: Under kap. 7, § 7, Idrætsrådets sammensætning tilføjes følgende ændring:
1 repræsentant vælges af Idrætsunionen ændres til:
1 repræsentant udpeges af de selvejende haller - 1 stedfortræder skal ligeledes udpeges.

Jf. den seneste lov om folkeoplysning, Lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, er Klageadgang ophævet (tidligere § 41). Administrationen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til om man fortsat ønsker at fastholde klageadgang i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.

Lovgrundlag
Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune, § 16, stk. 3.

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 35, stk. 2.


Indstilling
Administrationen indstiller til Idrætsrådet:

 1. at tage stilling til om, der fortsat ønskes fastholdelse af klageadgang i Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.
 2. at godkende vedtægtsændringer til Styrelsesvedtægten for Idrætsrådet.Beslutning

 1. Videre til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.
 2. Vedtægtsændringer til Styrelsesvedtægt for Idrætsrådet tiltrådtMødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:45 PM