Idrætsrådet

Publiceret 29-01-2013

Tirsdag den 29-01-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
2 Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
3 Idrætsrådet 2010-2013 / Eventguide
4 Idrætsrådet 2010-2013 / struktur og møder med idrætsgrupperne
5 Idrætsrådets puljer 2013
6 Idrætspolitik - høring
7 Idrætsprisuddeling 2013
8 Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling
9 Idrætsrådet 2010-2013 / Fællesmøde med alle idrætsforeninger den 04. februa
r 2013
10 Børneattest / Forslag til samværspolitik
11 Meddelelser fra Kultur og Fritid
12 Eventuelt - Idrætsrådet

Medlemmer:

Hans Viggo Pedersen Mai Smedegaard
Niels Jørgen Larsen Flemming Larsen
Marianne Christensen Inger Hansen
Steen Mundus Erik Jensen
Per Roswall  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Mai Smedegaard
Flemming Larsen
Inger Hansen
Per Roswall


Meddelelser:Åbne

1. Godkendelse af referat fra Idrætsrådsmøde
18.00G00 - 2012/04775

Sagsfremstilling
Referat fra Idrætsrådets møde den 28. november 2012 skal godkendes.Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. At Idrætsrådet godkender referatet.Beslutning
Godkendt.


2. Meddelelser fra formanden f. Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04767

Sagsfremstilling
Såfremt formanden har meddelelser, medtages de under dette punkt.Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretningBeslutning
Hans Viggo Pedersen orienterede om Nordstjerneskolens brug af Helsinge Hallerne.
Orienteringen taget til efterretning.
3. Idrætsrådet 2010-2013 / Eventguide
18.20G00 - 2012/04622

Sagsfremstilling
Når foreninger skal afholde arrangementer og events på offentlige arealer, skal de søge Gribskov Kommune om tilladelse. Der findes en elektronisk Eventguide, som indeholder retningslinier og ansøgningsskema.
Ansøgning om kommunens tilladelse sker via det elektroniske ansøgningsskema. Når ansøgning er udfyldt og sendt, vil ansøger modtage svar inden 14 dage.
Alt foregår i eventmodulet - ansøgning, kvittering til ansøger, sagsbehandling og tilladelse.

Nogle foreninger er begyndt at bruge Eventguiden, men fremadrettet skal alle foreninger, når de søger om tilladelse til arrangementer, plakatophængning og events benytte eventguiden.
Derfor vil der blive udsendt et brev til samtlige foreninger i løbet af februar måned, hvori det meddeles, at Eventguide skal benyttes fremover.
I slutningen af februar vil foreningerne have mulighed for at komme ind til Center for Kultur, Fritid og Turisme for at få vejledning om Eventguiden.

Eventguiden er at finde på Gribskov Kommunes hjemmeside, www.gribskov.dk - på forsiden, under "selvbetjening" ses link til Eventguiden.
På mødet vil Eventguiden blive vist og gennemgået.


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

4. Idrætsrådet 2010-2013 / struktur og møder med idrætsgrupperne
18.20G00 - 2012/04622

Sagsfremstilling
På Idrætsrådets møde den 28. november 2012 drøftede rådet kort struktur på møder med idrætsgrupperne. Der var enighed om at have en større drøftelse på Idrætsrådets kommende møde, idet det kun er i meget få grupper, møderne bliver afholdt.


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. At Idrætsrådet drøfter struktur på møder i idrætsgrupperne.Beslutning
Punktet udsættes til næste møde, således Flemming Larsen kan gennemgå oplægget.5. Idrætsrådets puljer 2013
18.20G00 - 2013/02401

Sagsfremstilling
Der er i 2013 følgende puljer på idrætsområdet:

 • Idrætspas 102.000 kr.
 • Udviklingspuljen 102.000 kr. (dog sammen med Kulturrådet)
 • Gartnerisk vedligehold 203.000 kr. (det grønne udvalg)
 • Idrætsrådspulje 305.000 kr.


Den eneste pulje, Idrætsrådet skal fordele/tage stilling til er Idrætsrådspuljen.
De øvrige puljer skal Idrætsrådet ikke fordele.
Rådet bl.a. tage stilling til Materialetilskud og størrelsen på puljen - eller om der skal være andre puljer inden for inden for Idrætsrådets ramme.


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager stilling til fordeling af Idrætsrådets pulje.Beslutning
Idrætsrådet besluttede, at der i 2013 er en Materialepulje.
Der vil ikke være en Stævne- og Eventpulje.

Ansøgningsfrist for Materialepuljen er den 1. april 2013.
Ansøgning forsøges lavet via bookingsystemet og der skal søges digitalt.
Der kan kun indsendes 1 ansøgning pr. idrætsforening.
Max.-beløbet vil være 15.000 kr.
Arbejdsgruppe til fordeling af Materialepuljen: Mai Smedegaard, Flemming Larsen, Erik Jensen og Susanne Jørgensen.

6. Idrætspolitik - høring
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken er nu klar til høring i relevante udvalg og råd. Høringssvar fremlægges i Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig godkendelse i foråret 2013.

I foråret 2013 pågår der en proces med udarbejdelse af handleplaner og bearbejdning af høringssvar, såledet af det samlede arbejde fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget inden godkendelse i Byrådet.

Plan for høringsproces og beslutningsproces pågår fra 29. januar til 29. april 2013.
Høring:

Politiske udvalg:

Børneudvalget den 19. februar 2013
Arbejdsmarkedsudvalget og
Plan- og Miljøudvalget
den 20. februar 2013
Social- og Sundhedsudvalget og
Teknisk udvalg
den 27. februar 2013
Erhvervs- og Turistudvalget den 05. marts 2013


Råd og foreninger:

Idrætsrådet den 29. januar 2013
Handicaprådet den 13. februar 2013
Kulturrådet den 18. februar 2013
Ældrerådet ikke datofastsat; men førstkommende møde efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde 15. januar 2013.

Idrætspolitikken er udsendt til alle idrætsforeninger efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. januar 2013. Der indkaldes til fællesmøde for samtlige idrætsforeninger i starten af februar. Borgerhøring sikres gennem borgerpanelet. Og administrativt sker det via nyhedsportalen.

Beslutning
Idrætspolitikken besluttes endeligt således:

Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013
Økonomiudvalget den 15. april 2013
Byrådet den 29. april 2013


Bilag
Forslag til ny Idrætspolitik - januar 2013 efter KIU 15.1.2013

Indstilling
Administrationen indstiller at

 1. at Idrætspolitikken tages til efterretning og der afgives eventuelle høringssvarBeslutning
Idrætsrådet har ingen høringssvar.7. Idrætsprisuddeling 2013
18.13A00 - 2012/45821

Sagsfremstilling
Idrætsprisuddelingen finder sted mandag den 11. marts 2013 i Gribskov Kultursal.
Idrætsforeningerne har indstillet mesterskabsvindere, som kan komme i betragtning ved prisuddelingen. På mødet vil der være oplysninger om, hvor mange mesterskabsvindere, der er indstillet.
Kultur og Fritid har modtaget indstilling af kandidater til de to idrætspriser og foreningsprisen, som uddeles i Gribskov Kommune. Idrætsrådet skal på mødet tage stilling til, hvilke kandidater, der skal modtage priserne. Videresendes til endelig beslutning i Kultur og Idrætsudvalget den 26. februar 2013.
Der vil på mødet være en gennemgang af arrangementet.

Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen om antal mesterskabsvindere til efterretning.
 2. at Idrætsrådet tager stilling modtager af Idrætslederprisen 2012 og til prisen Årets Fund 2012 samt Årets forening 2012. Idrætsrådets indstillinger videresendes til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget i deres møde den 26. februar 2013.


Beslutning
1. Taget til efterretning.
2. Idrætsrådet besluttede, hvem der skal være modtaget af Idrætslederprisen 2012, Årets Fund 2012 samt Årets forening 2012. Indstillingerne videresendes til endelig godkendelse hos Kultur og idrætsudvalget på deres møde den 26. februar 2013.


8. Foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling
18.13G00 - 2012/04765

Sagsfremstilling
Der skal afholdes ordinært repræsentantskabsmøde til foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling den 06. marts 2013. Repræsentanten, som er udpeget fra Idrætsrådet til at indgå i bestyrelsen er Steen Mundus, som blev valgt dertil i 2011.
Steen Mundus er på valg på det ordinære repræsentantskabsmøde den 06. marts 2013.

Der skal tages stilling til, om Steen Mundus skal udpeges en periode mere - eller om det skal være en anden person. Valget vil normalt være for 2 år; men da der skal være valg til nyt Idrætsråd i januar 2014, vil udpegningen kun være gældende for 2013.
Der skal ligeledes foretages udpegning af suppleant - også for 1 år.
Så snart der er nyt Idrætsråd i 2014 skal udpegning en repræsentant fra Idrætsrådet og en suppleant til foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling finde sted - udpegningen skal være gældende for 1 år.

Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet udpeger en repræsentant for 1 år til at indgå i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling samt en suppleant for samme periode.


Beslutning
Idrætsrådet udpegede Steen Mundus til at indgå i bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling for 1 år.

9. Idrætsrådet 2010-2013 / Fællesmøde med alle idrætsforeninger den 04. februar 2013
18.20G00 - 2012/04622

Sagsfremstilling
Idrætrådet besluttede i sit møde den 28. november 2012 at invitere alle idrætsforeninger til fællesmøde i første halvdel af februar måned 2013.
Hovedtemaet på fællesmødet er høring af idrætspolitikken; men der vil også være andre emner på dagsordenen.
Mødet holdes mandag den 04. februar 2013 kl. 19:00 i Kulturhuset.
Invitation til fællesmødet er sammen med forslag til idrætspolitikken udsendt til samtlige idrætsforeninger og til foreningen Gribskov Elite og Talentudvikling.


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. At Idrætsrådet tager orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.
Hans Viggo Pedersen og Flemming Larsen fremlægger idrætspolitikken på fællesmødet.
10. Børneattest / Forslag til samværspolitik
18.00G00 - 2012/41500

Sagsfremstilling
På Idrætsrådets møde den 28. november 2012 blev der talt om samværspolitik.
Administrationen har været i gang med at udarbejde forslag til samværspolitik, som kan bruges i foreningerne.
En samværspolitik kan sammenlignes med en god gammeldags forretningsorden. Her er alt omkring samvær i foreningen drøftet og nedskrevet.
Fordelen ved at have en samværspolitik er bl.a., at man kan udlevere et gældende skriv til både gamle og nye trænere og ledere, der indeholder retningslinier for, hvad der god skik i foreningen.

På mødet vil forslaget blive gennemgået.

Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. At Idrætsrådet tager stilling til forslag til samværspolitik
 2. At Idrætsrådet tager stilling til, om forsalget skal udsendes til idrætsforeningerneBeslutning

 1. Der var ros til det udarbejde forslag til samværspolitik. Der var et par små ændringer til forsalget.
 2. Emnet er sat på dagsordenen til fællesmødet med idrætsforeningerne den 04. februar 2013, herefter udsendes forslaget til idrætsforeningerne.


  11. Meddelelser fra Kultur og Fritid
  18.00A00 - 2012/04769

  Sagsfremstilling

Der er følgende nyt fra Kultur og Fritid:

 • Nyt navn til Kultur og Fritid: Center for Kultur, Fritid og Turisme / Idræt og Folkeoplysning
 • Orientering om Aktivitetstilskud 2013
 • Orientering om cykelløbet Grand Fondo, som kører gennem Helsinge søndag den 12. maj 2013
 • Omtale af kontrakter på idrætsarealer
 • Orientering om foreningskurser 2013 (Udbydes af Kulturrådet; men idrætsforeninger inviteres)
 1. Fra idé til projekt - afholdes den 26. februar 2013
 2. Fundraising - afholdes den 14. marts 2013
 3. Pressemeddelelser og pressekontakt - afholdes den 11. april 2013
 4. Praktiske planlægningsværktøjer - afholdes den 22. april 2013


  Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. at Idrætsrådet tager orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.

12. Eventuelt - Idrætsrådet
18.00A00 - 2012/04771


Beslutning
Niels Jørgen Larsen meddelte, at fodboldstævne afholdes den 1-3. februar 2013 i Vejbyhallen. Der er 90 hold tilmeldt.
Niels Jørgen Larsen meddelte, at Vejby Idrætsforening den 16. og 17. marts 2013 har 125 års jubilæum. Invitationer udsendes snarest.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:30 PM