Handicaprådet

Publiceret 11-12-2013

Onsdag den 11-12-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Høring vedr. kørselsordninger på ældre- og sundhedsområdet
43 Ændring til Handicaprådets forretningsorden
44 Mødeplan 2014


Efterretningssager
42 Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. brugerinddragelse ifm. udbud af hjæl
pemidler

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH


Meddelelser:
a) Socialt Udviklingscenter har 30.10.13 fremsendt mail om brugerindflydelsesguider og Brugerjuristen. Yderligere kan ses på hjemmesiden brugerindflydelse.dk
b) Det Centrale Handicapråd har udgivet sin årsberetning for 2012-13. Beretningen kan læses på dch/dk under årsberetninger.
c) Steen Nielsen har meldt afbud pga. VISO-konference. Kim G. Nielsen er indkaldt som personlig stedfortræder.
d) Inger Hansen og Karsten S. Jensen har meldt afbud. Personlig stedfortræder Jørgen Eckmann havde ikke mulighed for at deltage.

Åbne

41. Høring vedr. kørselsordninger på ældre- og sundhedsområdet
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
Sagen handler om at Social- og Sundhedsudvalget står overfor at skulle beslutte fremtidig befordringsmodel for kørsel til plejecentre (aktivitetstilbud) og genoptræning.

I den forbindelse høres Ældrerådet og Handicaprådet.

Den nuværende kontrakt om befordring på ældre- og sundhedsområdet udløber per 31. juli 2014, og der skal derfor tages stilling til, på hvilken måde kørslen fremover skal varetages.

Der skal foretages et valg af, hvorvidt kørslen skal
1. udbydes af kommunen
2. varetages af Movia Flextrafik
3. udbydes i en kombination af kommunalt udbud og Movia Flextrafik.

Der er således tre mulige modeller for fremtidig befordring.

I høringsmaterialet der er vedlagt som bilag, og er sendt til medlemmerne af rådet med e-mail den 26. november, gennemgås model 1 (mulighederne ved at vælge eget udbud), og model 2 (mulighederne ved en Movia løsning).

Social- og Sundhedsudvalget tog på sit møde den 22. maj 2013 beslutning om at få udarbejdet en kørselsanalyse i samarbejde med konsulentfirmaet Tetraplan, der rådgiver inden for trafikplanlægning og -modellering.

Ud fra bl.a. denne analyse kom administrationen frem til at indstille model 2 til Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2013. Dvs. en model hvor Movia overtager ansvaret for udbud og planlægning, mens kommunen fortsat varetager visitation og budgetansvar.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende Administrationens indstilling i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Rådets høringssvar skal indsendes senest den 16. december 2013.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Høringsmateriale til Handicapråd og Ældreråd


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar til valg af fremtidig befordring senest d. 16. december, således at høringssvaret kan indgå i den kommende udvalgsdagsorden.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
På den ene side kan overvejelsen være, at det vil det være godt at få en samlet erfaring ved at man bruger Movia Flextrafik denne gang, før det evt. bliver obligatorisk at bruge trafikselskaberne. Og set fra et handicapperspektiv er det en fordel med en større service og flere vogne i lokalområdet.
På den anden side kan man komme til at mangle det lokale perspektiv og den tryghed, som kendskabet til brugerne giver. Her er det vigtigt med sikring af, at der stilles særlige krav i forhold til kørsel med borgere med særlige behov.
Ud fra denne anden overvejelse anbefaler Handicaprådet en kombination af Movia Flextrafik og eget udbud, med bemærkning om, at ved eget udbud bør der være krav om GPS i bilerne, så man kan kontrollere fx. graden af omvejskørsel.

43. Ændring til Handicaprådets forretningsorden
27.69.48A00 - 2012/26193

Sagsfremstilling
Byrådet har på møde 04.11.13, pkt. 213, principgodkendt mødeplan for politiske møder i 2014, som indebærer, at der holdes politiske møder i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet hver måned bortset fra juli. Mødeplanen godkendes første endeligt i det nye byråd.

Mødefrekvensen er foreslået, så fagudvalg holder møder i løbet af 1. uge i måneden, Økonomiudvalget den 3. uge og Byrådet den 4. uge. Hvis Handicaprådet skal nå at blive hørt, kan det være nødvendigt at rådet holder møder med samme frekvens.

Det anbefales derfor, at § 3, stk. 1, i rådets forretningsorden ændres således:

§ 3, stk. 1. Handicaprådet holder 8 årlige et årligt antal møder svarende til byråd og fagudvalgs mødefrekvens.


Lovgrundlag
BEK nr. 722 af 19/06/2013 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsbekendtgørelsen), § 29.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 332.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tiltræder den anbefalede ændring til forretningsordenens § 3, stk. 1.Beslutning
Tiltrådt.

44. Mødeplan 2014
27.69.48G00 - 2013/36623

Sagsfremstilling
Hermed forelægges forslag til foreløbig godkendelse af mødeplan for Handicaprådet i 2014. Mødeplanen vil blive forelagt til endelig godkendelse på det første møde i det kommende handicapråd.

Møderne er lagt, således at de passer ind i den politiske årsmødeplan for 2014, hvor principperne er godkendt af Byrådet 04.11.13. Det betyder, at der er rum for, at rådet kan høres i relevante sager, før der træffes beslutning i fagudvalgene. Planen søges desuden afpasset med mødeplanen for Det Lokale Beskæftigelsesråd. Der bør være opmærksomhed på, at den politiske årsmødeplan er ændret, således at der er møder alle måneder undtagen juli.

Det foreslås, at rådets møder

  • holdes onsdage af hensyn til at administrationen skal have et par dage til at sagsbehandle høringssvar før forelæggelse for fagudvalg.
  • begynder kl. 16.00.
  • holdes alle måneder undtagen juli, og på datoerne 22.01., 26.02., 26.03., 23.04., 21.05., 25.06., 27.08., 24.09., 22.10., 12.11. og 10.12.


Opmærksomheden henledes på, at mødeplanen 2014 for de politiske udvalg skal godkendes endeligt af det nye byråd.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet beslutter mødedatoer og -plan i 2013 som foreslået.
 2. at forslag til mødedatoer forelægges for det kommende handicapråd til endelig beslutning på rådets første møde i 2014.Beslutning
1.-2. Tiltrådt.


Efterretningssager

42. Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. brugerinddragelse ifm. udbud af hjælpemidler
27.69.48G00 - 2013/37619

Sagsfremstilling
I dette punkt orienteres Handicaprådet om afgørelse fra Statsforvaltningen vedrørende brugerinddragelse ifm. udbud af hjælpemidler.

Indkøbsforening Nordsjælland (IN), som består af 11 kommuner aftalte i sommeren 2011 et fælles genudbud af levering af diabeteshjælpemidler.

Diabetesforeningen har november 2011 bedt Statsforvaltningen om at vurdere, om IN har inddraget brugerne af diabeteshjælpemidler, så det opfylder kravene om brugerindflydelse i Serviceloven. Af Servicelovens § 112, stk. 2, fremgår det, at "....... I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne".

Statsforvaltningen har i brev af 14.08.13 meddelt, at brugerinddragelsen i forbindelse med udbudet af diabeteshjælpemidler ikke var tilstrækkeligt til at opfylde kravet i Servicelovens § 112.

IN oplyser i brev af 01.11.13, bl.a. til handicaprådene i de involverede kommuner, at de tager afgørelsen til efterretning og allerede nu har tilrettelagt udbudsprocesserne, så de lever op til Statsforvaltningens afgørelse. Det betyder, at IN følger en praksis, hvor personer fra de relevante handicaporganisationer tilbydes at deltage i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer, ligesom handicapråd og ældreråd høres om kravspecifikationerne.


Lovgrundlag
LBK nr. 1093 af 05/09/2013 Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) § 112, stk. 2.


Økonomi
-


Bilag
BILAG 1: HR 11.12.13 Statsforvaltningens afgørelse af 14.08.13 vedr. Indkøb Nordsjælland
BILAG 2: HR 11.12.13 Brev fra IN til Diabetesforeningen vedr. Statforvaltningens afgørelse
BILAG 3: HR 11.12.13 Brev fra IN til handicapråd, ældreråd m.fl. vedr. afgørelse fra statsforvaltningen


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Til efterretning.Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
05:40 PM