Handicaprådet

Publiceret 18-09-2013

Onsdag den 18-09-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
35 Høring: 1. behandling af Budget 2014-2017
36 Høring: Forslag til lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte
37 KLs Handicap- og Psykiatrikonference 2013


Efterretningssager
38 Halvårlig budgetopfølgning for rådets budget 2013

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH


Meddelelser:
Jørgen Eckmann deltog som stedfortræder for Inger Hansen.
Åbne

35. Høring: 1. behandling af Budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling
Indledning
Handicaprådet blev 04.06.13, pkt. 24, hørt over budgetprocessen i 2013. I dette dagsordenpunkt forelægges budgetmaterialet i høring. Det består af oplægget til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017.

Handicaprådet har i forbindelse med høringen været inviteret til orienteringsmøde 28.08.13 om dialog- og høringsproces vedr. budget 2014-2017. Høringsperioden løber fra d. 29. august til 13. september 2013. Frist for indsendelse af høringssvar er d. 13. september 2013. Handicaprådets høringssvar foreligger 19.09.13, og foreligger efter aftale til Økonomiudvalgets møde 23.09.13.

Høringssvarene indgår i 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget d. 23. september og
Byrådet d. 7. oktober.

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget har den 26. august 2013 foretaget 1. behandling af budget 2014 med overslagsår.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder, investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015 mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2013
I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

02. september 1. behandling i Byrådet
03. - 11. september Budgetbehandling i fagudvalg
23. september 2. behandling i Økonomiudvalget
07. oktober 2. behandling i ByrådetLovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013
Bilag 2: Teknisk Budgetoplæg
Bilag 3: Administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 4: Anlægsprogram i administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: DTO samlet oversigt
Bilag 6: Prioriteringskataloger og høringssvar: BØR samlet oversigt
Bilag 7: Prioriteringskataloger og høringssvar: SSU samlet oversigt
Bilag 8: Prioriteringskataloger og høringssvar: ARB samlet oversigt
Bilag 9: Prioriteringskataloger og høringssvar: ØU samlet oversigt

Læsevejledning
De bilag, der ikke fremsendes i papirkopi, kan læses på gribskov.dk ved at klikke på ikonet Budget 2014, og derefter linket HØRING AF BUDGET 2014-2017.
I bilag 5-9 indgår høringssvar i forbindelse med tidligere høring.

Bilag 1 (6 sider): Bilaget vedlægges dagsordenen.
Bilag 2 (4 sider): udsendes ikke.
Bilag 3 (2 sider): Bilaget vedlægges dagsordenen.
Bilag 4 (1 side): udsendes ikke
Bilag 5 (11 sider): udsendes ikke. Handicaprådets høringssvar indgår.
Bilag 6 (46 sider): udsendes ikke. Handicaprådets høringssvar vedr. Gribskov Specialbørnehave indgår ikke.
Bilag 7 (12 sider): udsendes ikke. Handicaprådets høringssvar indgår.
Bilag 8 (21 sider): udsendes ikke. Handicaprådets høringssvar indgår, men er placeret under Danske Handicaporganisationer.
Bilag 9 (12 sider): udsendes ikke. Handicaprådets høringssvar indgår.


Administrationens indstilling
Det indstilles

  1. at Handicaprådet afgiver bemærkninger til budget 2014-17.Beslutning
Handicaprådet har følgende tre anbefalinger til Budget 2014-2017:
1. At GK - i lighed med det som Furesø Kommune har gjort - får lavet en analyse med et samlet overblik over tilgængeligheden i kommunens ejendomme og rekreative områder, og derefter laver en flerårig handlingsplan med prioritering af hvilke fysiske tiltag, der skal ske i de kommende år. Furesø Kommune har brugt en konsulent fra God Adgang til at lave analysen og derefter selv lavet prioriteringen.
At der afsættes en kommunal tilgængelighedspulje til dette i lighed med ESCO-puljen, hvor der er lavet en prioritering af, hvor der skal laves energiforbedringer.
At administrationen desuden systematisk søger tilskud til de prioriterede tiltag fra den offentlige tilgængelighedspulje.
At man som led i dette prioriterer at gøre kommunens hjemmeside tilgængelig. Den er nu bl.a. fyldt med pdf-filer, som ikke kan læses med læsemaskiner.

Begrundelse:
Tilgængelighed til kommunens ejendomme og rekreative områder betyder, at borgerne har mulighed for at hjælpe sig selv i større udstrækning. Borgere, der kan det, er billigere borgere, end borgere der skal hjælpes, hvilket kobler sig til den rehabiliterende indsats, som GK ønsker fremmet på social- og sundhedsområdet.

Efter at Danmark har tiltrådt FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, er det desuden en forpligtelse - også for kommunerne - aktivt at sikre gennemførelse af denne, herunder Artikel 9 om tilgængelighed. Det fremgår af denne, at der bl.a. skal træffes passende foranstaltninger til at sikre, at mennesker med handicap på lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser, information, og øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder og landdistrikter. Foranstaltningerne omfatter identifikation og afskaffelse af hindringer og barrierer for tilgængelighed.

Fx er det tvivlsomt om en elev, der bruger kørestol, kan komme ind på Produktionsskolen. Der er slet ikke tilgængelighed til de værksteder, som man nu vil etablere på 1. sal. Handicaprådet forudsætter her, at målet om at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse også omfatter unge med handicap.

God tilgængelighed handler ikke kun om at borgere med handicap kan bruge kommunens faciliteter og rekreative områder, men også at politikere og medarbejdere med et handicap kan arbejde og færdes, ligesom det vil være en fordel for ældre, folk med barnevogne mv.

Handicaprådet er helt klar over, at der ikke er råd til det hele på én gang, men der bør laves en analyse og lægges en plan.

2. Rådet anbefaler at der - når der skal laves nye trafiksignaler - i hvert tilfælde vurderes om der er behov for akustiske trafiksignaler. Som eksempel kan nævnes fodgængerovergangene ved Helsinge Station, hvor mennesker, der er blinde eller svagtseende krydser gaden med livet i hænderne.

3. Rådet anbefaler, at GK - som nogle andre kommuner - altid vurderer om en sag har handicapkonsekvenser, når sager er til politisk behandling.

36. Høring: Forslag til lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte
27.69.48G00 - 2012/65192

Sagsfremstilling
Handicaprådet har 04.09.13 fået tilsendt forslag til lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte.

Forslaget til lokalplan er godkendt af Byrådet 02.09.13 til offentlig høring i perioden 04.09.13.-30.10.13, og forelægges hermed i høring.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 18.09.13: Forslag Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte

Læsevejledning:
Bilaget består af høringsskrivelse og Lokalplan 512.09 for 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (26 sider).

I papirkopi fremsendes Lokalplanens s. 3-5 og 15-16 samt 1 kortbilag.

Bilagene kan i øvrigt læses ved at gå ind i dette dagsordenspunkt på kommunens hjemmeside.


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

  1. afgiver bemærkninger til plangrundlaget for lokalcenter Helsinge - Tofte.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet ser med tilfredshed, at der er taget hensyn til at handicapparkeringspladser er placeret nærmest indgangen. Ligesom at veje og stier skal udføres handicapegnede, hvilket er en fordel også for andre grupper som ældre borgere og mennesker der færdes med en barnevogn.

37. KLs Handicap- og Psykiatrikonference 2013
27.69.48G00 - 2012/65158

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til beslutning om hvem, der kan og vil deltage i KL's årlige Handicap- og Psykiatrikonference den 11. november 2013 kl. 9.00 - 16.00 på Hotel Comwell Kolding. Årets tema er endnu ikke udmeldt. Prisen er kr. 1.895.

Målgruppen er chefer og medarbejdere, som beskæftiger sig med handicapområdet og socialpsykiatrien, ledere og medarbejdere i sociale tilbud, herunder selvejende/private tilbud, politikere, medlemmer af de kommunale handicapråd samt andre aktører på området.

Der er plads til 500 deltagere med tilmelding efter først til mølle-princippet. Der åbnes for tilmelding medio september, og tilmeldingsfristen er 28.10.13.

Ved de tilsvarende konferencer tidligere år har Steen Nielsen deltaget.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet kan der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det.
Der vil fx kunne godtgøres dokumenterede nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen.
Evt. hjælper tilmeldes af KL uden beregning.

Rådets budget 2013 er ca. kr. 59.000. Forbrug pr. 31.08.13 er kr. 11.471.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

  1. at Handicaprådet beslutter, om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.Beslutning
Steen Nielsen og hjælper deltager. Jf. praksis betales hotelophold for natten mellem 10.11. og 11.11.

Efterretningssager

38. Halvårlig budgetopfølgning for rådets budget 2013
27.69.48G00 - 2012/64623

Sagsfremstilling
Byrådet traf 28.03.11, pkt. 29, beslutning om rammevilkår for Handicaprådet, dvs. en samlet administrationsramme bestående af budget, diæter samt anden udgiftsgodtgørelse.

Opfølgning af rådets forbrug for første halvår 2013 forelægges hermed til orientering.

Rådets budget for 2013 er kr. 59.000. Forbruget for første halvår 2013 har været som i nedenstående tabel:

Udgifter
Forbrugt
Mødediæter
7.505,00
Befordringsgodtgørelse (bil)
697,53
Befordring taxa
2.134,00
Kurser/konferencer
80,00
Handicappris - arrangement mv
0,00
Fortæring, trykning og porto
1.054,40
i alt
11.470,93


Det skal bemærkes, at udgifter i forbindelse med uddeling af Handicappris 2013 og KLs Handicap- og Psykiatrikonference først afholdes i 2. halvår, samt at udgifter til trykning endnu ikke er bogført.


Lovgrundlag
BEK. nr. 1433 af 23/12/2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 55.
LBK nr. 885 af 29/08/2012 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 16 a.


Økonomi
Se sagsfremstilling.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles,

  1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
04:45 PM