Handicaprådet

Publiceret 28-08-2013

Onsdag den 28-08-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
30 Høring: Evaluering af serviceniveau Gribskov Bo- og Støttecenter
31 Høring: Evaluering af serviceniveau Voksenstøtte
32 Høring: Styringsaftale til rammeaftale 2014
33 Handicappris 2013 - Tidsplan og proces
34 DCH: Charter for brugerindflydelse

Lukkede
29 Høring: Udbud Social og sundhed 2014

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Janne Danielsen
Karsten Sten Jensen DH
Michael Bruun


Meddelelser:
a) Invitation til dialogmøde den 28.08., kl. 19-21, vedr. budget 2014-2017 er sendt pr. mail til Handicaprådet. Der er høringsfrist 13.09. Da Handicaprådets virksomhed foregår i møder, og de ordinære møder ligger 28.08. og 18.09.13, begge dage kl. 16-18, kan budget 2014-2017 ikke nå at komme i høring ved Handicaprådet indenfor tidsfristen. Det er dog aftalt med direktør Henrik Nielsen, at høringssvar fra Handicaprådet kan afleveres senest 19.09.
b) Der er 18.08. modtaget mail med materiale til høring i Ældrerådet og Handicaprådet (udbudsmateriale på urologi og stomi) med høringsfrist den 27. august. Mailen vedr. dette er modtaget i kommunen 08.08. Vedlagt var 8 store bilag.
Mailen er af sekretariatsbetjeningen besvaret til Center og Social og Sundhed, at hvis høringsfristen 27.08. er ufravigelig, så kommer det ikke i høring ved Handicaprådet, da rådets virksomhed foregår i møder, så skal noget høres, så sker det på et møde, og det kom for sent til at indkalde til et ekstraordinært møde. Dette er meldt tilbage til Center for Social og Sundhed mhp. at kommuner der indgår i indkøbsfællesskabet Nordsjælland får besked på at de ved kommende udbud må sørge for at der er taget højde for at alle kommunernes handicapråd kan nå at blive hørt.
c) Der er modtaget henvendelse fra godadgang.dk, som ønsker et møde med Handicaprådet og administrationen. Dette er før behandlet af Handicaprådet og forelægges for det kommende råd.
d) Jørgen Eckmann, der er personlig stedfortræder for Karsten S. Jensen har meldt afbud, hvorfor Kim G. Nielsen deltog i mødet. Janne Danielsen og Michael Bruun er akut blevet forhindret i at deltage, hvorfor der ikke er indkaldt stedfortrædere.

Åbne

30. Høring: Evaluering af serviceniveau Gribskov Bo- og Støttecenter
27.03G00 - 2013/12671

Sagsfremstilling
Social - og Sundhedsudvalget (SSU) får forelagt nedenstående sag på deres møde den 11. september 2013 med indstilling om

 1. at godkende 2013 er et overgangsår, hvor den hidtidige afregningsmodel bibeholdes med et estimeret rammeafregningsbeløb på 8,5 mio. kr., der korrigeres, hvis der er udsving på +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.
 2. at godkende ydelsesbeskrivelsen og takst for botilbuddet Hestehaven for 2014
 3. at godkende ydelsesbeskrivelsen og takster for botilbuddene Haragergård 1 og 2 for 2014
 4. at godkende ydelsesbeskrivelsen og takster for botilbuddet Kirkeleddet 10-20 for 2014
 5. at godkende afregningspriserne for de tre tildelingsrammer samt timeprisen for særlige behov vedr. socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem udenfor botilbud for 2014
 6. at godkende rammeafregningen for aktivitets- og samværstilbuddet Klubben for 2014.


Sagen forelægges hermed i høring for Handicaprådet forud for SSUs møde.

Sagsfremstilling til SSUs møde 11.09.13

1. Baggrund og formål
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om ydelsesbeskrivelser og takster for Haragergård, Kirkeleddet 10-20 og Hestehaven samt afregningspriser for støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud med afsæt i gældende serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Gribskov Kommune igangsatte i 2008 en indsats under overskriften "Myndighed og Leverandør Projektet" med det formål at skabe bedre økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Der blev fastlagt serviceniveauer for en række lovbestemte ydelser til borgere, herunder for socialpædagogisk støtte. Det skete på Sundhedsudvalgets møde den 03.09.2009, og for ydelser leveret af Gribskov Bo- og Støttecenter (GBS) af Byrådet, på møde den 13.09.2010.

Administrationen har gennemført en evaluering af det besluttede serviceniveau for GBS/Hjemmevejledningen. Formålet med evalueringen er at lave et servicetjek på sammenhængen mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser samt arbejdsgange i både visitationsled (myndighed) og indsatsled (de sociale tilbud/leverandører) i Center for Social og Sundhed, med henblik på eventuelle justeringer.

Evalueringen omfatter de ikke-takstfinansierede botilbud Haragergård, Kirkeleddet 10-20 og Hestehaven samt støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud. Evalueringen omfatter tillige aktivitets- og samværstilbuddet Klubben. Resultatet af sidstnævnte del af evalueringen forelægges i detaljeret form for SSU primo 2014..

I nærværende sagsfremstilling fremlægges evalueringen og heraf følgende anbefalinger til justeringer af indsatsen.

Evalueringen bygger på administrative analyser af GBS/Hjemmevejledningens økonomi, priser og ydelser, en revurdering af alle borgerne i botilbudene i efteråret 2012, interview med ledere og medarbejdere i Hjemmevejledningen og Team Handicap i Center for Social og Sundhed samt drøftelser i den administrative følgegruppe.

2. Grundlæggende afsæt: Styringsprincip og funktionsvurdering
Med afsæt i det fastlagte serviceniveau arbejdes der i dag med følgende priser, der reguleres årligt;

 1. priser for ophold (fællestid) i hvert af de fire botilbud uden døgndækning,
 2. priser for individuelt visiteret og leveret socialpædagogisk støtte, samt
 3. et årligt rammeafregningsbeløb for aktivitets- og samværstilbudet, Klubben.


Afregningen foregår i praksis på den måde, at der ved årets begyndelse beregnes et samlet årligt rammeafregningsbeløb for hele Hjemmevejledningen, med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet følges løbende hen over året og rammeafregningsbeløbet korrigeres, hvis der er udsving på mere end +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.

Som det fremgår af oversigten nedenfor er forbruget i Hjemmevejledningen faldet jævnt siden 2009. Fra 10,9 mio. kr. i 2009 til 8,4 mio. kr. i 2012. Udviklingen skyldes bl.a. justerede serviceniveauer, jf. de politiske beslutninger (jf. SSU pkt. 78, 79 og 92, 2010), samt løbende effektiviseringer på området. Rammeafregningsbeløbet for 2013 er beregnet til at udgøre 8,5 mio. kr.Der arbejdes efter et grundlæggende styringsprincip om at "pengene følger borgeren" og "aktivitetsbaseret afregning". Formålet med styringsprincippet, der er forelagt SSU den 15.12.2010, er:

  • At understøtte fokus på borgerens behov og borgerens retssikkerhed. Pengene-følger-borgeren-princippet understøtter således, at det er borgerens behov og ikke f.eks. kommunens behov for at fylde bestemte tilbud op (kapacitetshensyn), som er styrende for hvad en borger visiteres til.
  • At skabe en løbende sammenhæng mellem mængder(antal borgere og deres forskellige behov) og kommunens udgiftsniveau. Med pengene-følger-borgeren-princippet er der indbygget i styringen, at flere borgere/borgerbehov udløser flere midler til de relevante sociale tilbud m.v., og omvendt, at færre borgere/behov udløser færre midler.
  • At give de sociale tilbud både en frihed til at tilrettelægge tilbudets aktiviteter, OG et ansvar for at tilpasse omkostningerne,i forhold til 1) behovet (borgernes behov, f.eks. flere eller færre borgere med udviklingshæmning), og 2) det politisk besluttede serviceniveau.


Samtidig arbejdes der med funktionsniveauer jf. voksenudredningsmetoden. Grundtanken er som bekendt, at borgeren tildeles støtte med afsæt i en funktionsvurdering. Funktionsvurderingen angives sammenfattende ud fra en enkel standardkategorisering med fem niveauer:

A = intet problem (ingen, fraværende, ubetydelig)
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at klare sin hverdag.

B = Let problem (en smule, lidt)
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance klare sin hverdag.

C = Moderat problem (middel/noget)
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance klare sin hverdag.

D = Svært problem (omfattende/meget)
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance klare sin hverdag.

E = Fuldstændigt problem (totalt/kan ikke)
Borgeren er ude af stand til at klare sin hverdag og har brug for fuldstændig personassistance.

3. Hvad viser evalueringen? Hovedkonklusioner om praksis i dag og fremadrettede anbefalinger
Målgruppen for GBS/Hjemmevejledningen er voksne borgere med udviklingshæmning. Der er tre forskellige typer af tilbud under GBS/Hjemmevejledningen:
1) Botilbud uden døgndækning
2) Hjemmevejledning/socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem
3) Et aktivitets- og samværstilbud, "Klubben", i Aktivitetshuset

Nedenfor er sammenfattet evalueringens centrale konklusioner, der danner afsæt for anbefalinger i forhold til justering af serviceniveau, ydelser, priser og arbejdsgange.

Anbefalingerne skal samlet set understøtte:

 • At der for borgere i botilbud i endnu højere grad end i dag kan tages afsæt i borgernes aktuelle behov (frem for f.eks. en mere administrativt orienteret opdeling i tildeling af typer af tid - fælles og individuel); levering af f.eks. individuelt visiteret støtte og fælles tid er i praksis ikke skarpt adskilt, når man bor i et botilbud; praksis er flydende og skal vægte beboernes selv- og medbestemmelse højt.
 • En så fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne som muligt.
 • At arbejdsgange i forbindelse med styring og afregning af ydelser foregår så administrativt enkelt som muligt.


I det følgende gennemgås de enkelte tilbud incl. anbefalinger til justeringer.

Ikke-takstfinansierede botilbud uden døgndækning - overgang til takstfinansiering
Borgere der bor i de ikke-takstfinansierede botilbud Haragergård 1 og 2, Kirkeleddet 10-20 og Hestehaven, modtager i dag, som en del af basisindholdet i botilbuddet, fællesaktiviteter (fællestid) med henblik på at understøtte netværksdannelse mellem beboerne samt vedligeholdelse og udvikling af sociale færdigheder. Hvis beboerne har behov for støtte ud over, hvad der ligger i fællestiden, tildeles denne støtte ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Det foreslås, at botilbud uden døgndækning fremadrettet omdannes til takstfinansierede tilbud, således at der afregnes med én samlet takst, pr. borger pr. dag, der under ét dækker både den hidtidige fælles tid, og den individuelt visiterede støtte, i de respektive fire botilbud. Dette som en takst 1 - se skemaet nedenfor.

I dag modtager nogen af borgerne i henholdsvis Haragergård og Kirkeleddet 10-20 tillige praktisk hjælp og pleje. Dette ydes af leverandører uden for Hjemmevejledningen. I forbindelse med omlægningen til takst foreslås, at disse ydelser lægges ind som en del af taksten, således at Hjemmevejledningen fremadrettet også løser disse opgaver. Dette er indeholdt i takst 2 - se skemaet nedenfor.

En ændret afregningsstruktur vurderes at komme til at passe bedre til virkeligheden i et botilbud, hvor levering af ydelser ikke er skarpt adskilt i individuel og fælles tid. Samtidig giver en samlet takst mulighed for en mere fleksibel brug af personaleressourcerne i forhold til udsving i den enkeltes behov og gruppens behov. Endelig giver afregningsformen betydelige administrative lettelser, idet borgere fremadrettet visiteres til et botilbud med beskrevet indhold og tilhørende takst, i lighed med den praksis der allerede findes på det takstfinansierede område.

De foreslåede takster er beregnet ud fra ydelsesbeskrivelserne for tilbuddene jf. bilag 1-3. Tillige indgår den gennemførte revurdering af borgernes funktionsniveau og behov for støtte, analyser af personaledækningen i tilbuddene i dag, samt fordelingen af direkte borgerrettet tid og ikke-direkte tid m.v.i fastlæggelsen af taksterne. Se nærmere nedenfor under de enkelte tilbud hvordan de fremtidige takster er beregnet.

Hestehaven
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau B-C i henhold til Voksenudredningsmetoden, samt det serviceniveau, der er på tilbuddet i dag, hvor der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet mandag til fredag fra kl 15.30-19.30 (20 timer pr. uge), og på beboernes hjemmedag (samlet for beboerne er der aktuelt visiteret 14 timer pr. uge).

Den gennemførte revisitation har ikke givet anledning til ændringer i de borgerrettede timer. Og afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, er på 318 kr. pr. dag pr. plads (2012-priser), hvilket er 16 pct. lavere end afregningsprisen for 2012, samlet set.

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Hestehaven.

Haragergård 1 og 2
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksenudredningsmetoden samt de revisitationer, der er foretaget af beboerne i 2. halvår 2012, således at der ydes individuel støtte og tid til fællesskab fra kl 7-9 om morgenen, og fra kl 15-20 eftermiddag/aften på hverdage, samt fra kl. 8-20 lørdag/søndag/helligdage (i alt 58 timer pr. uge i hvert af de to botilbud; én medarbejder dækker begge tilbud i weekenden fra 8-10). Hertil kommer beboernes hjemmedage og øvrige vurderede individuelle behov (samlet for beboerne er der visiteret 44 timer pr. uge).

Den gennemførte revisitering har medført at antal borgerrettede timer er udvidet med 956 timer i hhv Haragergård 1 og 2 for at imødekomme et konkret vurderet behov som følge af, at en del af borgerne kan mindre selv nu end de kunne tidligere (har et lavere funktionsniveau) som led i den almindelige aldringsproces for borgere i målgruppen. Endelig er der i taktsten tillagt 1 times rengøring pr. borger hver anden uge, svarende til 182 timer pr. år for henholdsvis Haragergård 1 og 2, idet beboerne har behov for mere hjælp end det, der ligger i at blive støttet til opgaven. Rengøring, som flertallet af borgere hidtil har været visiteret til, er indtil nu udført af anden leverandør.

I forhold til den samlede afregningspris for Haragergård 1 og 2 jf. hidtidig afregningspris, er afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, forøget med 26 pct.. Således bliver prisen pr. plads pr. dag 852 kr (2012-priser). En del af prisstigningen skyldes tillægget for rengøring, jf. ovenfor.

I forbindelse med den oprindelige etablering af Haragergård blev der oprettet et "Mini-bofællesskab" for borgere bosiddende i Haragergård-bebyggelsen, der modtog socialpædagogisk støtte og samtidig havde behov for at være tilknyttet et botilbud ift. deltagelse i det sociale fællesskab samt mulighed for at kontakte det pædagogiske personale på stedet. Mini-bofællesskabet er under udfasning. Der er i dag tilknyttet 3 borgere, hvoraf de 2 har Gribskov Kommune som handle- og betalingskommune. Der er således ikke beregnet en revideret afregningspris for minibofællesskabet, hvorved den hidtidige afregningspris fastholdes indtil endelig udfasning af mini-bofællesskabet.

Der henvises til bilag 2 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Haragergård.

Kirkeleddet 10-20
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksensudredningsmetoden samt de revisitationer, der er foretaget af beboerne i 2. halvår 2012, således at der ydes individuel støtte og tid til fællesskab fra kl 7-9 om morgenen, og fra kl 15-20 eftermiddag/aften på hverdage, samt fra kl. 10-20 lørdag/søndag/helligdage (i alt 56 timer pr. uge). Hertil kommer beboernes hjemmedage og øvrige vurderede individuelle behov (samlet for beboerne er der visiteret 38 timer pr. uge).

I forhold til hidtil er fællestidselementet reduceret med ca. 1.000 timer årligt, som følge af reduktion i den hidtidige forudsætning om en personaledækning på to medarbejdere i eftermiddagstimerne, til fremadrettet én medarbejder. Niveauet vedr. fællestidselementet svarer dermed til Haragergård 1 og 2. Omvendt er timetallet forøget med i alt 312 timer vedr. det der hidtil har været defineret som individuel tid, mhp. at kunne dække borgerens behov fremadrettet, ligesom der er tillagt 156 timer vedr. rengøring i alt pr. år, idet beboerne har behov for mere hjælp end det der ligger i at blive støttet til opgaven. Rengøring, som halvdelen af borgere hidtil har været visiteret til, er indtil nu udført af anden leverandør.

I forhold til den samlede afregningspris for Kirkeleddet 10-20, jf. hidtidig afregningspris, er afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, reduceret med 22 pct. Således bliver prisen pr. plads pr. dag 910 kr. (2012-priser).

Der henvises til bilag 3 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Kirkeleddet 10-20.

En sammenligning med andre kommuner i regionen viser, at taksterne for de to botilbud Haragergård og Kirkeleddet 10-20, er på niveau med sammenlignelige tilbud, som ligger i spændet fra 795 kr. til 914 kr pr. dag.

Takst 2 på Haragergård 1 og 2 samt Kirkeleddet 10-20
I dag modtager nogle borgere i botilbudene tillige praktisk hjælp og pleje (udover rengøring indeholdt i takst 1). Dette ydes af leverandører uden for Hjemmevejledningen. I forbindelse med omlægningen til takst foreslås, at der laves en takst for hvilken Hjemmevejledningen fremadrettet kan løse disse opgaver. Taksten fastsættes som et gennemsnit, ud fra en vurdering, samt en skelen til det aktuelle niveau for borgere i botilbuddene, der aktuelt modtager praktisk hjælp og pleje. Taksten fastsættes således til 315 kr. pr. dag oven i takstniveau 1. Indholdet i praktisk hjælp og pleje er nærmere beskrevet i bilag om de to botilbud.

Hjemmevejledning - uændret serviceniveau og tildeling med driftsoptimering
Hjemmevejledningen yder i dag individuel støtte til borgere, der bor i eget hjem i og udenfor botilbud. Aktuelt er der ca. 50 borgere, der modtager hjemmevejledning. Støtten er bevilget ud fra en individuel vurdering i alle konkrete sager, med afsæt i de rammer, Servicelovens § 85 og Gribskov Kommunes serviceniveau på området sætter.

Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte som forelagt SSU ifm. udbud den 21.08.2013 vedlagt her til orientering i bilag 4, hvor tildelingskriterier, indhold og omfang af støtten er beskrevet. Med afsæt i en funktionsvurdering af borgeren, kan der visiteres støtte til en eller flere ydelser afhængig af konkret behov inden for tre tildelingsrammer, hvor støtten udmøntes i intervallerne; 0-1 time, 1-4 timer og 4-8 timer pr. uge. Herudover kan der visiteres til særlige behov jf. kvalitetsstandard herfor (se bilag 4).

De tre tildelingsrammer er udtryk for, at der administrativt er koblet et afregningssystem på de visiterede ydelser. Derved skabes den ovenfor omtalte sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser. Inden for denne ramme har leverandøren frihed til at tilrettelægge hjælpen i forhold til den enkelte borger.

Analysen viser at der er god overensstemmelse mellem indholdet i kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte, og de 3 tildelingsrammer. Administrationen anbefaler derfor ikke en ændring heraf. Der anbefales dog en regulering af afregningsprisen, med afsæt i bl.a. en forbedring af brugertidsprocenten, som opnås ved en skærpet fokus på tid til møder og anden ikke-direkte tid, samt færre omkostninger til ledelse og administration fordelt til Hjemmevejledningen. Samlet set betyder det, at de nye afregningspriser er reduceret med 16 pct. i forhold til afregningspriserne for 2012. Der henvises til tabellen nedenfor ift. de konkrete priser.

Den konkrete afregning for disse ydelser sker efter et rammeafregningsprincip, hvor der tillades afvigelser på +/- 10 pct., i forhold udgangspunktet for de samlede bestillinger. Ved løbende 12 måneders akkumuleret afvigelse på mere eller mindre end 10 pct., i forhold til udgangspunktet, justeres rammeafregningen til nyt niveau fremadrettet. Afvigelse på 10 pct. svarer f.eks. til en afvigelse på en z-pakke, en y-pakke, og to x-pakker, helårligt; eller fire y-pakker helårligt.

Aktivitets- og samværstilbud Klubben - nærmere analyse udestår
Der arbejdes aktuelt på en vurdering og forslag til det fremadrettede indhold og udformning af aktivitets- og samværstilbuddet, Klubben. Rammeafregningsprisen er på denne baggrund fastsat ud fra det nuværende serviceniveau. Der fremlægges særskilt sag første halvår 2014.

4. Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at der med dette oplæg sikres:

 • Styrket mulighed for at man ved levering til indsats i botilbud - i samarbejde med borger - kan tage afsæt i den enkelte borgers aktuelle behov.
 • Driftsoptimering og sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser.
 • Administrativ lettelse ved overgang til takster på de ikke-døgndækkede botilbud, idet sagsbehandlingen omkring visitation og løbende afregning lettes.


Endvidere at vi inden for denne ramme kan sætte fokus på udvikling af aktivitets- og samværstilbud.

En samlet oversigt over forslag til de nye genberegnede takster og afregningspriser (2012-pl), gældende fra 1. januar 2014 fremgår af oversigten nedenfor. Det anbefales, at udvalget tiltræder, at administrationen i 2013 fortsætter den hidtidige afregning mellem Center for Social og Sundhed og Hjemmevejledningen, med løbende tilpasning af økonomien frem mod 1. januar 2014, hvor de nye takster og afregningspriser anbefales at træde endeligt i kraft. Dette af hensyn til, at undgå at skulle udmelde ændrede takster på botilbud til andre kommuner midt i et budgetår.

Hjemmevejledningen Målgruppe Volumen Takst/
afregningspris
Hestehaven
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau B-C 6 pladser 318 kr. pr. dag
Haragergård 1
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 7 pladser Takst 1: 852 kr. pr. dag
Takst 2: 1167 kr. pr. dag
Haragergård 2
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 7 pladser Takst 1: 852 kr. pr. dag
Takst 2: 1167 kr. pr. dag
Kirkeleddet 10-20
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 6 pladser Takst 1: 910 kr. pr. dag
Takst 2: 1225 kr. pr. dag
Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem uden for botilbud
(§ 85-udeborgere)
Ramme- afregning -
aktuelt ud fra bevillinger pr. februar 2013:

0-1 time/ uge: 2 pers.
1-4 timer/ uge: 19 pers.
4-8 timer/ uge: 3 pers.
Særlige behov: 3 pers.
1.825.000 (ramme for året)

0-1 time/uge:
306 kr. pr. uge

1-4 timer/uge:
941 kr. pr. uge

4-8 timer/uge:
1.897 kr. pr. uge

Særlige behov:
402 kr. pr. time
Aktivitets- og samværstilbud, Klubben Åbent tilbud 943.970 kr. pr. årLovgrundlag
Lov om social service, LBK nr 810 af 19/07/2012.


Økonomi
I forhold til rammeafregningsbeløbet til Hjemmevejledningen for 2013 tilføres netto 0,5 mio. kr til Hjemmevejledningen i 2014. Beløbet dækker over færre udgifter til løn til ledelse og administration mv. på 0,6 mio. kr., og stigning i lønudgifter til udførende medarbejdere på 1,1 mio. kr.

Beløbet til løn til udførende medarbejdere er nettoeffekten af en faktisk stigning i individuelt visiterede indsatser, udvidelse af fællestids-elementet på Haragergård fra primo 2013, forøgelse af timer vedr. særlige behov, reduktion i personaledækning i fællestids-elementet på Kirkeleddet 10-20, timer til rengøring for borgere på Haragergård samt Kirkeleddet 10-20, der tidligere har været leveret af hjemmeplejen, forbedret brugertidsprocent mv.


Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, FU Social og Sundhed samt indgår i dialog med de relevante Lokaludvalg.


Bilag
Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Hestehaven (SSU 11.09.13)
Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Haragergård 1 og 2 (SSU 11.09.13)
Bilag 3: Ydelsesbeskrivelse Kirkeleddet 10-20 (SSU 11.09.13)
Bilag 4: Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte og særlige behov (SSU 11.09.13)

Opmærksomheden henledes særligt på felterne "Målgruppe" og "Ydelsens indhold".


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringsvar til sagen.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
For Haragergård og Kirkeleddet 10-20 er der to priser, fordi nogle beboere har brug for omsorg og pleje. I ydelsesbeskrivelserne for disse to tilbud under Faglige kvalifikationer er kun nævnt pædagogisk uddannede eller pædagogisk erfaring. Rådet anbefaler, at der også er personale med kvalifikationer ift. omsorg og pleje, fx social- og sundhedsassistenter.

I dagsordenpunktet vedr. Voksenstøtte er nævnt, at man fremadrettet kan sætte fokus på udvikling af gruppebaseret socialpædagogisk støtte. Rådet undrer sig over, hvorfor der ikke sættes fokus på denne slags tilbud til borgere med udviklingshæmning, som vel også kan lære ved at dele erfaringer.

Handicaprådet vil gerne have forelagt analyse af Klubben, når denne foreligger.

31. Høring: Evaluering af serviceniveau Voksenstøtte
27.03G00 - 2013/12672

Sagsfremstilling
Social - og Sundhedsudvalget (SSU) får forelagt nedenstående sag på deres møde den 11. september 2013 med indstilling om

 1. at godkende 2013 er et overgangsår, hvor den hidtidige afregningsmodel bibeholdes med et estimeret rammeafregningsbeløb på 11,1 mio. kr., der korrigeres, hvis der er udsving på +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.
 2. at godkende ydelsesbeskrivelsen og takst for botilbuddet Søfryd for 2014
 3. at godkende ydelsesbeskrivelsen og takst for botilbuddet Ahornstien for 2014
 4. at godkende afregningspriserne for de tre tildelingsrammer samt timeprisen for særlige behov vedr. socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem udenfor botilbud for 2014
 5. at godkende rammeafregningen for aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet for 2014
 6. at godkende rammeafregningen for støtte- og kontaktpersonordningen for 2014


Sagen forelægges hermed i høring for Handicaprådet forud for SSUs møde.

Sagsfremstilling til SSUs møde 11.09.13

1. Baggrund og formål
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om ydelsesbeskrivelser og takster for Søfryd og Ahornstien samt afregningspriser for støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud med afsæt i gældende serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Gribskov Kommune igangsatte i 2008 en indsats under overskriften "Myndighed og Leverandør Projektet" med det formål at skabe bedre økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Der blev fastlagt serviceniveauer for en række lovbestemte ydelser til borgere, herunder for socialpædagogisk støtte. Det skete på Sundhedsudvalgets møde den 03.09.2009, og for ydelser leveret af Voksenstøtte af Byrådet, på møde den 13.09.2010.

Administrationen har gennemført en evaluering af det besluttede serviceniveau for Voksenstøtte. Formålet med evalueringen er at lave et servicetjek på sammenhængen mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser samt arbejdsgange i både visitationsled (myndighed) og indsatsled (de sociale tilbud/leverandører) i Center for Social og Sundhed, med henblik på eventuelle justeringer.

Evalueringen omfatter de ikke-takstfinansierede botilbud Søfryd og Ahornstien samt støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud. Evalueringen af aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet indgår ikke i denne fremstilling, men forlægges SSU primo 2014. Tillige er der ikke foretaget særskilt analyse af Støtte- og Kontaktpersonordningen (SKP) efter § 99 i serviceloven.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges evalueringen og heraf følgende anbefalinger til justeringer af indsatsen.

Evalueringen bygger på administrative analyser af Voksenstøttes økonomi, priser og ydelser, administrativ gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov, interview med ledere og medarbejdere i Voksenstøtte og Team Handicap og Team Social i Center for Social og Sundhed samt drøftelser i den administrative følgegruppe.

2. Grundlæggende afsæt: Styringsprincip og funktionsvurdering
Med afsæt i det fastlagte serviceniveau arbejdes der i dag med følgende priser, der reguleres årligt;

 1. priser for ophold (fællestid) i hvert af de to botilbud uden døgndækning,
 2. priser for individuelt visiteret og leveret socialpædagogisk støtte, samt
 3. et årligt rammeafregningsbeløb for aktivitets- og samværstilbudet, Mødestedet.


Afregningen foregår i praksis på den måde, at der ved årets begyndelse beregnes et samlet årligt rammeafregningsbeløb for hele Voksenstøtte, med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet følges løbende hen over året og rammeafregningsbeløbet korrigeres, hvis der er udsving på mere end +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.

Som det fremgår af oversigten nedenfor er forbruget i Voksenstøtte faldet markant fra 2010 til 2012. Fra 18,3 mio. kr. i 2010 til 11,1 mio. kr. i 2012. Udviklingen skyldes dels justerede serviceniveauer, jf. de politiske beslutninger (jf. SSU pkt. 78, 79 og 92, 2010), samt løbende effektiviseringer. Den markante stigning fra 2009 til 2010 skyldes etablering af Team Særlig Støtte i løbet af 2009, forinden den målrettede effektiviseringsindsats, og tilpasning af serviceniveauer blev sat i værk. Rammeafregningsbeløbet for 2013 er beregnet til at udgøre 10,9 mio. kr.Der arbejdes efter et grundlæggende styringsprincip om at "pengene følger borgeren" og "aktivitetsbaseret afregning". Formålet med styringsprincippet, der er forelagt SSU den 15.12.2010, er:

  • At understøtte fokus på borgerens behov og borgerens retssikkerhed. Pengene-følger-borgeren-princippet understøtter således, at det er borgerens behov og ikke f.eks. kommunens behov for at fylde bestemte tilbud op (kapacitetshensyn), som er styrende for hvad en borger visiteres til.
  • At skabe en løbende sammenhæng mellem mængder(antal borgere og deres forskellige behov) og kommunens udgiftsniveau. Med pengene-følger-borgeren-princippet er der indbygget i styringen, at flere borgere/borgerbehov udløser flere midler til de relevante sociale tilbud m.v., og omvendt, at færre borgere/behov udløser færre midler.
  • At give de sociale tilbud både en frihed til at tilrettelægge tilbudets aktiviteter, OG et ansvar for at tilpasse omkostningerne,i forhold til 1) behovet (borgernes behov, f.eks. flere eller færre borgere med sindslidelser) og 2) det politisk besluttede serviceniveau.


Samtidig arbejdes der med funktionsniveauer jf. voksenudredningsmetoden. Grundtanken er som bekendt, at borgeren tildeles støtte med afsæt i en funktionsvurdering. Funktionsvurderingen angives sammenfattende ud fra en enkel standardkategorisering med fem niveauer:

A = intet problem (ingen, fraværende, ubetydelig)
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at klare sin hverdag.

B = Let problem (en smule, lidt)
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance klare sin hverdag.

C = Moderat problem (middel/noget)
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance klare sin hverdag.

D = Svært problem (omfattende/meget)
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance klare sin hverdag.

E = Fuldstændigt problem (totalt/kan ikke)
Borgeren er ude af stand til at klare sin hverdag og har brug for fuldstændig personassistance.

3. Hvad viser evalueringen? Hovedkonklusioner om praksis i dag og fremadrettede anbefalinger
Målgruppen for Voksenstøtte er voksne borgere med sindslidelse. Der er tre forskellige typer af tilbud under Voksenstøtte:
1) Botilbud uden døgndækning.
2) Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.
3) Et aktivitets- og samværstilbud "Mødestedet"

Nedenfor er sammenfattet evalueringens centrale konklusioner, der danner afsæt for anbefalinger i forhold til justering af serviceniveau, ydelser, priser og arbejdsgange.

Anbefalingerne skal samlet set understøtte:

 • At der for borgere i botilbud i endnu højere grad end i dag kan tages afsæt i borgernes aktuelle behov (frem for f.eks. en mere administrativt orienteret opdeling i tildeling af typer af tid - fælles og individuel); levering af f.eks. individuelt visiteret støtte og fælles tid er i praksis ikke skarpt adskilt, når man bor i et botilbud; praksis er flydende og skal vægte beboernes selv- og medbestemmelse højt.
 • En så fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne som muligt.
 • At arbejdsgange i forbindelse med styring og afregning af ydelser foregår så administrativt enkelt som muligt.


I det følgende gennemgås de enkelte tilbud incl. anbefalinger til justeringer.

Ikke-takstfinansierede botilbud uden døgndækning - overgang til takstfinansiering
Borgere der bor i de ikke-takstfinansierede botilbud Søfryd og Ahornstien modtager i dag, som en del af basisindholdet i botilbuddet, fællesaktiviteter (fællestid) med henblik på at understøtte netværksdannelse mellem beboerne samt vedligeholdelse og udvikling af sociale færdigheder. Hvis beboerne har behov for støtte ud over, hvad der ligger i fællestiden, tildeles denne støtte ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Det foreslås, at botilbud uden døgndækning fremadrettet omdannes til takstfinansierede tilbud, således at der afregnes med én samlet takst, pr. borger pr. dag, der under ét dækker både den hidtidige fælles tid, og den individuelt visiterede støtte, i de respektive to botilbud.

En ændret afregningsstruktur vurderes at komme til at passe bedre til virkeligheden i et botilbud, hvor levering af ydelser ikke er skarpt adskilt i individuel og fælles tid. Samtidig giver en samlet takst mulighed for en mere fleksibel brug af personaleressourcerne i forhold til udsving i den enkeltes behov og gruppens behov. Endelig giver afregningsformen betydelige administrative lettelser, idet borgere fremadrettet visiteres til et botilbud med beskrevet indhold og tilhørende takst, i lighed med den praksis der allerede findes på det takstfinansierede område.

De foreslåede takster er beregnet ud fra ydelsesbeskrivelserne for tilbuddene jf. bilag 1 og 2. Tillige indgår den gennemførte administrative gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov, analyser af personaledækningen i tilbuddene i dag, samt fordelingen af direkte borgerrettet tid og ikke-direkte tid m.v.i fastlæggelsen af taksterne. Se nærmere nedenfor under de enkelte tilbud hvordan de fremtidige takster er beregnet.

Søfryd
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksenudredningsmetoden, samt det serviceniveau, der er på tilbuddet i dag, hvor der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet på alle hverdage morgen, eftermiddag/aften samt søndag sammenlagt 26 timer pr. uge (mandag fra kl 8-13, tirsdag og onsdag fra kl. 8-9 og fra kl. 16-20, torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl 8-9 samt søndag fra kl 10-15) samt individuelt visiteret støtte (gennemsnitligt 2,5 timer pr. beboer, eller i alt 12,5 timer pr. uge med forudsætning om nuværende belægning på 5 beboere).

Den gennemførte administrativ gennemgange af de visiterede borgere med revisitering efter behov har ikke givet anledning til ændringer i de borgerrettede timer. Og afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, er på 546 kr. pr. dag pr. plads (2013-priser), hvilket er 7 pct. lavere end afregningsprisen for 2012, samlet set.

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Søfryd.

Ahornstien
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D, i henhold til Voksenudredningsmetoden, samt det serviceniveau, der er på tilbuddet i dag, hvor der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet på alle hverdage morgen, eftermiddag/aften samt søndag sammenlagt 26 timer pr. uge (alle hverdage fra kl 8-9 og bortset fra onsdag kl 16-20 samt fleksibelt 5 timer på søndage (26 timer pr uge) samt individuelt visiteret støtte (gennemsnitligt 2,5 timer pr. beboer, eller i alt 15 timer pr. uge med forudsætning om fuld belægning).

Den gennemførte administrative gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov har ikke givet anledning til ændringer i de borgerrettede timer. Og afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, er på 485 kr. pr. dag pr. plads (2013-priser), hvilket er 8 pct. lavere end afregningsprisen for 2012, samlet set.

Der henvises til bilag 2 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Ahornstien.

Individuel socialpædagogisk støtte - uændret serviceniveau og tildeling med driftsoptimering
Voksenstøtte yder individuel støtte til borgere, der bor i eget hjem i og udenfor botilbud. Aktuelt er der ca. 120 borgere, der modtager individuel socialpædagogisk støtte. Støtten er bevilget ud fra en individuel vurdering i alle konkrete sager med afsæt i de rammer, Servicelovens § 85 og Gribskov Kommunes serviceniveau på området sætter.

Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte som besluttet af SSU ifm. udbud den 21.08.2013 vedlagt her til orientering i bilag 3, hvor tildelingskriterier, indhold og omfang af støtten er beskrevet. Med afsæt i en funktionsvurdering af borgeren, kan der visiteres støtte til en eller flere ydelser afhængig af konkret behov inden for tre tildelingsrammer, hvor støtten udmøntes i intervallerne; 0-1 time, 1-4 timer og 4-8 timer pr. uge. Herudover kan der visiteres til særlige behov jf. kvalitetsstandard herfor.

De tre tildelingsrammer er udtryk for, at der administrativt er koblet et afregningssystem på de visiterede ydelser. Derved skabes den ovenfor omtalte sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser. Inden for denne ramme har leverandøren frihed til at tilrettelægge hjælpen i forhold til den enkelte borger.

Analysen viser at der er god overensstemmelse mellem indholdet i kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte, og de 3 tildelingsrammer. Administrationen anbefaler derfor ikke en ændring heraf. Der anbefales dog en regulering af afregningsprisen, med afsæt i bl.a. en forbedring af brugertidsprocenten, som opnås ved en skærpet fokus på tid til møder og anden ikke-direkte tid, samt færre omkostninger til ledelse og administration fordelt til Voksenstøtte. Samlet set betyder, at de nye afregningspriser er reduceret med 8 pct. i forhold til afregningspriserne for 2012. Der henvises til tabellen nedenfor ift. de konkrete priser.

Den konkrete afregning for disse ydelser sker efter et rammeafregningsprincip, hvor der tillades afvigelser på +/- 10 pct., i forhold udgangspunktet for de samlede bestillinger. Ved løbende 12 måneders akkumuleret afvigelse på mere eller mindre end 10 pct., i forhold til udgangspunktet, justeres rammeafregningen til nyt niveau fremadrettet. Afvigelse på 10 pct. svarer f.eks. til en afvigelse på en z-pakke, fem y-pakker, og fem x-pakker, helårligt.

Aktivitets- og samværstilbud Mødestedet - nærmere analyse udestår
Der arbejdes aktuelt på en vurdering og forslag til det fremadrettede indhold og udformning af aktivitets- og samværstilbuddet, Mødestedet. Rammeafregningsprisen er på denne baggrund fastsat ud fra det nuværende serviceniveau. Der fremlægges særskilt sag første halvår 2014.

Støtte- og Kontaktpersonordning (SKP)
Udover ovenstående tilbud har Voksenstøtte en opsøgende SKP-indsats efter servicelovens § 99 med henblik på at skabe kontakt og yde støtte til de mest socialt udsatte og isolerede borgere med sindslidelser, stof- og alkoholmisbrug samt hjemløse, som ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. Ordningen er uvisiteret og rettet mod borgere, der ikke har kontakt med de sociale myndigheder.

Rammeafregningsprisen fremgår af tabellen nedenfor.

4. Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at der med dette oplæg sikres:

 • Styrket mulighed for at man ved levering til indsats i botilbud - i samarbejde med borger - kan tage afsæt i den enkelte borgers aktuelle behov.
 • Driftsoptimering og sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser.
 • En administrativ lettelse ved overgang til takster på de ikke-døgndækkede botilbud, idet sagsbehandlingen omkring visitation og løbende afregning lettes.


Endvidere at vi indenfor denne ramme fremadrettet kan sætte fokus på udvikling af gruppebaseret socialpædagogisk støtte, fremtidig anvendelse af botilbuddet Søfryd samt udvikling af aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet.

En samlet oversigt over forslag til de nye genberegnede takster og afregningspriser (2013-pl), gældende fra 1. januar 2014 fremgår af oversigten nedenfor. Det anbefales, at udvalget tiltræder, at administrationen i 2013 fortsætter den hidtidige afregning mellem Center for Social og Sundhed og Voksenstøtte, med løbende tilpasning af økonomien frem mod 1. januar 2014, hvor de nye takster og afregningspriser anbefales at træde endeligt i kraft. Dette af hensyn til, at undgå at skulle udmelde ændrede takster på botilbud til andre kommuner midt i et budgetår.

Støtte og Kontakt Målgruppe Volumen Takst/
afregningspris
Søfryd
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 5 (6) pladser 546 kr. pr. dag
Ahornstien
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 6 pladser 485 kr. pr. dag
Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem uden for botilbud
(§ 85-udeborgere)
Ramme- afregning -
aktuelt ud fra bevillinger pr. marts 2013:

0-1 time/ uge: 43 pers.
1-4 timer/ uge: 61 pers.
4-8 timer/ uge: 6 pers.
Særlige behov: 2 pers.
6.994.156 (ramme for året)

0-1 time/uge:
386 kr. pr. uge

1-4 timer/uge:
1.189 kr. pr. uge

4-8 timer/uge:
2.398 kr. pr. uge

Særlige behov:
508 kr. pr. time
Støtte- og kontaktpersonordning (SEL § 99) SKP, aktuelt 12-15 personer. 386.726 kr. pr. år
Aktivitets- og samværstilbud, Mødestedet Åbent tilbud 2.448.926 kr. pr. årLovgrundlag
Lov om social service, LBK nr 810 af 19/07/2012.


Økonomi
I forhold til rammeafregningsbeløbet til Støtte og Kontakt for 2013 på 11,1 mio. kr. forventes samme udgiftsniveau i 2014.


Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, FU Social og Sundhed samt indgår i dialog med de relevante Lokaludvalg.


Bilag
Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Søfryd (SSU 11.09.13).
Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Ahornstien (SSU 11.09.13)
Bilag 3: Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte og særlige behov (SSU 11.09.13)

Opmærksomheden henledes særligt på felterne "Målgruppe" og "Ydelsens indhold".


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringsvar til sagen.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Det er godt at man som udgangspunkt vil give støtte i hjemmet, hvor folk bor, og kan komme sig i vante omgivelser.
I dagsordenteksten pkt. 3 nævnes kun 3 forskellige tilbud i Voksenstøtte, men ikke opsøgende indsats efter § 99.
I servicebeskrivelsen vedrørende Søfryd, står at det ligger i naturskønne omgivelser. Rådet anbefaler, at det beskrives nøgternt som i servicebeskrivelserne vedr. Ahornstien, Hestehaven, Kirkeleddet 10-20 og Haragergård.
I servicebeskrivelserne under pædagogisk fokus bruges begrebet recoveryorienteret. Det er rådets anbefaling, at man undgår at bruge dette begreb, fordi recovery/det at komme sig er noget der sker for/i den enkelte borger - og ikke noget man kan gøre ved den pågældende. I stedet bør der stå "Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ønske om og mulighed for at komme sig."
Under Særlige bemærkninger står at håndtering af misbrugsproblematikker indgår som en del af den pædagogiske indsatsplan i botilbuddet. Rådet går ud fra at der menes den pædagogiske indsatsplan for den enkelte borger, og anbefaler at det ændres.
Handicaprådet vil gerne have forelagt analyse af Mødestedet, når den foreligger.

32. Høring: Styringsaftale til rammeaftale 2014
27.03G00 - 2013/21399

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget (SSU) får den 11. september 2013 forelagt styringsaftalen til Den sociale rammeaftale 2014 til godkendelse. Sagen forelægges for Handicaprådet m.h.p. høring før den politiske beslutning.

Det bemærkes, at det alene er rammeaftalen der forelægges til Handicaprådets høring, og ikke taksterne på de sociale tilbud.

Dagsordenstekst til SSU 11.09.13:
"Styringsaftalen til Den sociale rammeaftale 2014 samt taksterne for de sociale tilbud, der er omfattet af styringsaftalen. Sagen forlægges for Social- og Sundhedsudvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Styringsaftalen
Efter kommunerne fra 2011 har overtaget koordinering af rammeaftalen på det specialiserede socialområde, er aftalen blevet opdelt i en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2013 blev godkendt på SSU's møde den 25. maj 2013.

Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år, og øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede område køber og sælger pladser på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftalen og udgifterne på området blev drøftet på KKR's (Kommune Kontakt Rådet) møde den 21. juni 2013.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Aftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i regionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

KKR Hovedstaden tiltrådte:

  • at anbefale kommunerne at godkende styringsaftalen for 2014
  • at indgå en aftale om, at driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l - regulering.
  • at indgå en aftale om, at de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l - regulering.
  • at en nedsat arbejdsgruppe vedrørende en flerårig strategi for aftaler om takstudvikling inden udgangen af 2013 foretager en dybdegående analyse af forskellene i beregningsmetoder med henblik på eventuel indarbejdelse af en reduktion af overheadprocenten i taksterne for 2015."Lovgrundlag
Serviceloven ( LBK. nr. 810 af 19/07/2012) § 6 stk. 2 og bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område ( Bkg. nr 205 af 13/03/2011)


Økonomi
-


Bilag
Bilag til SSU d. 11.9.2013: Styringsaftale 2014


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet afgiver bemærkninger til Styringsaftalen 2013.Beslutning
Handicaprådet har ingen bemærkninger ud over, at der fortsat er udviklingsmuligheder ift. læsbarheden. Rammeaftalesekretariatet bør have for øje, at der er borgere med handicap, som også skal læse det, som de producerer. Det kan anbefales, at de får borgere, der er blinde eller svagtseende til at teste det, som de producerer.

33. Handicappris 2013 - Tidsplan og proces
00.05G00 - 2013/04239

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget besluttede 25.08.2010, pkt. 100, kriterier, form og økonomi for en handicappris i Gribskov Kommune, herunder at Handicaprådet ud fra de besluttede kriterier afgør, hvem af de indstillede, prisen skal uddeles til.

Der blev i forbindelse med Handicapprisen for 2011 og 2012 sendt mail før sommerferien til Gribskov Erhverv, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, Frivilligcenter Helsinge samt Frivilligcenter Græsted for at gøre opmærksom på prisen og med oplysning om, hvornår der annonceres og deadline for indstillinger. Erfaringen er, at dette nok har været for tidligt, så det er glemt, når der annonceres. Desuden annonceres der i år indtil 09.08. efter kandidater til Seniorpris og Frivilligpris. For ikke at blande tingene sammen sendes en sådan mail derfor først umiddelbart efter rådets møde d.d.

Der vil i mailen blive gjort opmærksom på, at prisen ikke kan gives til medlemmer af Handicaprådet.

Forslag til tidsplan - Handicapprisen 2013

dato
aktivitet
28.08.
Handicaprådet (tidsplan + annonce)
29.08.
Mail til Gribskov Erhverv, Idrætsrådet, Frivilligt Forum, FC Helsinge, FC Græsted
03.09.
Annonce klar (gribskov.dk, Ugeposten)
10.09.
Annoncering - indkaldelse af indstillinger
08.10.
Deadline for indstillinger
09.-15.10.
Sagsbehandling af indstillinger
16.10.
Formøde handicaprådsmøde
17.10.
Dagsorden udsendes (lukket punkt)
30.10.
Handicaprådet - beslutning om prismodtager
31.10.-30.11.
Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
03.12., kl. 14-15
Uddeling af Handicappris


Sagen forelægges med henblik på godkendelse af tidsplan.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Afholdes af Handicaprådets budget (delramme 34104) indenfor en ramme på max kr. 2.500, som skal dække udgifterne til annoncering, diplom, gave, arrangement mv.


Bilag
BILAG HR 28.08.13: Handicapprisen 2013 - kriterier mv.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tiltræder tidsplan for Handicappris 2013.Beslutning
Tiltrådt.

34. DCH: Charter for brugerindflydelse
27.15G00 - 2013/19700

Sagsfremstilling
Det Centrale Handicapråd (DCH) har formuleret et charter for brugerindflydelse i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer. Chartret opstiller seks enkle principper for brugerindflydelse i praksis.

DCH har 13.06.13 fremsendt mail til Handicaprådet vedhæftet brev fra Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd, med en opfordring om tilslutning til chartret. Samme opfordring er sendt til kommunerne.

Brevet er sendt til de kommunale handicapråd fordi rådene af DCH ses som en vigtig ramme for en del af brugerindflydelsen i kommunerne for mennesker med handicap. Samtidig er rådet et forum, der kvalificeret kan inspirere til, hvordan man i øvrigt kan give brugerne indflydelse. Derfor rettes henvendelsen ikke kun til kommunerne, men også specifikt til det enkelte handicapråd.

Af brevet, der er vedlagt som bilag fremgår, at charteret er udtryk for en tilslutning til princippet om brugerindflydelse. Men det er også et enkelt værktøj til at arbejde med det i praksis. Tue Byskov Bøtkjær håber, at rådet vil medvirke til dette.
Det præciseres, at rådet kan styrke brugerindflydelsen i kommunen ved at:

  • Tage initiativ til, at handicaprådet tilslutter sig charter for brugerindflydelse og sætte principperne på dagsordenen i processen.
  • Bruge chartret til at fremme brugerindflydelse i organisationen ved at spørge til, om principperne er opfyldt.Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 28.08.13: Brev af 12.06.13 fra formanden for DCH vedr. charter for brugerindflydelse
Bilag HR 28.08.13: Charter for brugerindflydelse (DCH)


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. tilslutter sig Charter for brugerindflydelse
 2. beslutter hvorledes charteret fremover kan indgå i rådets arbejde
 3. beslutter om DCH skal have en tilbagemelding vedrørende dette.Beslutning
1. Tiltrådt.
2. Der er stor opmærksomhed på brugerindflydelse i kommunen. Charteret skal ikke bruges til at kritisere, men til at spørge interesseret ind ved høringer, hvis det ikke fremgår, om brugere er hørt og hvordan.
3. Tiltrådt at der gives tilbagemelding om dette.


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 29. Høring: Udbud Social og sundhed 2014
Handicaprådet afgav bemærkninger.


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:20 PM