Handicaprådet

Publiceret 12-06-2013

Onsdag den 12-06-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
25 Høring: Udbud sundhed og social - Serviceniveau
26 Beretning om Handicaprådets arbejde 01.06.12 til 31.05.13
27 Handicaprådets anbefalinger til det kommende Handicapråd 2014-2017
28 Ændringer til Handicaprådets forretningsorden

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
1) Det Centrale Handicapråd har udgivet pjecen: MEDBORGERSKAB & HANDICAP. Fra vilje til virkelighed. Pjecen er et inspirationshæfte udgivet ifm. temadag om emnet 13.05.13. Pjecen kan ses på hjemmesiden dch.dk.
2) Jf. Nyt fra handicapkonvention.dk, maj 2013, er der nu på menneskeret.dk/handicapkonvention/konventionen mulighed for at gå ind under artikel 9 Tilgængelighed, og finde dansk og udenlandsk materiale om dette emne. Her findes bl.a. pjecen: Kom bare ind....Om tilgængelighed til bygninger.
På samme side kan man finde materiale vedr. valg ved at gå ind under artikel 29 Deltagelse i det offentlige og politiske liv.
3) DH og KL har udsendt forslag til en ny model for inddragelse af brugere ifm. udbud af hjælpemidler. Den kan findes på kl.dk under Fagområder - Social service - Handicappede - Hjælpemidler.

Åbne

25. Høring: Udbud sundhed og social - Serviceniveau
27.00G00 - 2013/04262

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget har som led i budgetprocessen - og koblet til det kommende udbud på social- og sundhedsområdet - behandlet 1. version af reviderede kvalitetsstandarder, og sender nu disse i høring.

For at sikre en god høringsproces har administrationen inviteret Ældrerådet, Handicaprådet og DH Gribskov, Ældresagen samt repræsentanter fra de frivillige foreninger til dialogmøde den 29. maj om kommunens overordnede økonomiske situation, de politiske prioriteringskataloger samt kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarderne på Social- og sundhedsområdet har været igennem en omfattende revision med henblik på at

  • Understøtte de mål og fokuseringer, der er fastlagt i forbindelse med det kommende udbud på social- og sundhedsområdet
  • Forenkle standarderne og indarbejde inputs fra forskellige interessenter (brugere, fageksperter, frivillige m.fl.)
  • Skabe grundlag for omlægninger, så fokus på indsatserne bliver en aktiverende og rehabiliterende tilgang, hvor der arbejdes med borgeren i stedet for "for" borgeren

I udgangspunktet fremstår serviceniveauet stort set uændret. Det vil dog være forventningen, at der fortsat vil være et betydeligt pres på Gribskov Kommunes økonomi, ikke mindst pga. den demografiske udvikling, som bevirker, at serviceniveauændringer vil blive taget op.

Kvalitetsstandarderne udgør samlet set et omfattende materiale. Nedenfor er de væsentligste ændringer i standarderne skitseret.

Ældre/sundhed

Kvalitetsstandard Ændringer Bemærkninger
Personlig pleje
 • Tildelingskriterier som i dag.
 • Forenkling og sammenhængende indsatser
 • Lovgrundlag er SERL § 83 og § 86, 2 - vedligeholdende træning - der arbejdes aktiverende "med borger" fremfor "for borgen " ud fra en konkret vurdering
 • Færre ydelser, men mere målrettede indsatser i fht Måltidet, at komme omkring, personlig hygiejne og påklædning. Det vil sige øget fleksibilitet i visitation og leverance
 • Ydelserne er opbyggelige mhp. at kunne følge borgernes funktionsniveau mod det bedre eller hvor det går dårligere.
 • Fsva. bad lægges der op til at gå fra "ugebad" til bad efter behov.
 • Det forudsættes at der er etableret bad i hjemmet. Der køres ikke til bad på plejecentrene.
 • Hyppighed og omfang som i dag
Samlet er der færre ydelser at visitere til, men ydelserne dækker det samme, - Det vil sige at der her er sket en væsentlig forenkling

Der lægges op til øget faglig dialog mellem visitation og daglig ledelse hos leverandøren som led i den systematiske opfølgning
Praktisk hjælp
 • Rengøring
 • Tildelingskriterier som i dag.
 • Forenkling og sammenhængende indsatser
 • Lovgrundlag er SERL § 83 og § 86, 2 - vedligeholdende træning - der arbejdes aktiverende "med borger" fremfor "for borgen " ud fra en konkret vurdering
 • Færre ydelser, men mere målrettede indsatser i fht. at rydde op, at rengøre gulve, at holde overflader at skifte sengetøj. Det vil sige øget fleksibilitet i visitation og leverance
 • Hyppighed og omfang som i dag
Det kan overvejes at lægge op til at borger i højere grad selv anvender teknologiske løsninger, hvor det er muligt
 • Tøjvask
 • Tildelingskriterier som i dag.
 • Lovgrundlag er SERL § 83 og § 86, 2 - vedligeholdende træning - der arbejdes aktiverende "med borger" fremfor "for borgen " ud fra en konkret vurdering
 • Hyppighed og omfang som i dag
 • Indkøb
 • Tildelingskriterier som i dag.
 • Forenkling og sammenhængende indsatser
 • Lovgrundlag er SERL § 83 og § 86, 2 - vedligeholdende træning - der arbejdes aktiverende "med borger" fremfor "for borgen " ud fra en konkret vurdering
 • Hovedindsatser fht. at planlægge indkøb, iværksætte indkøb, transport af varer samt at sætte varer på plads.
 • Der ydes kun hjælp hvis borger eller andre ikke kan sikre bestilling og indkøb af hverdagsvarer, herunder bestilling over nettet
 • Hyppighed og omfang som i dag
 • Brændselshjælp
 • Tildelingskriterier som i dag, MEN hjælpen ydes som midlertidig hjælp til anden varmekilde er etableret
 • Lovgrundlag er SERL § 83 og § 86, 2 - vedligeholdende træning - der arbejdes aktiverende "med borger" fremfor "for borgen " ud fra en konkret vurdering
 • Hovedindsatser fht. at hente brænde, at hente petroleum, at hente koks, at tænde op , at vedligeholde varmekilde, at tømme askeskuffe.
 • Hyppighed og omfang som i dag
Man kan overveje at omlægge brændselshjælp til midlertidig hjælp
 • Madservice
 • Tildelingskriterier skærpes, men for borgere, der har moderate begrænsninger kan visiteres til madservice på kommunens plejecentre (uden udbringning)
 • Fastholdelse af nuværende serviceniveau med såvel varm daglig udbringning som kold levering 3 gange ugentligt
 • Fastholde krav om maden skal følge anbefalinger for dansk institutionskost
Det kan overvejes at omlægge til udbringning 1 eller 2 gange om ugen for der ønsker kold leverance eller helt at overgå til kold leverance.
Fuldkost (center)
 • Der er ingen ændringer
Særlig behov
 • Der er ingen ændringer
Denne standard dækker det lovkrav der angiver at kommunen skal have mulighed for at visitere ud over det der står i kvalitetsstandarderne i særlige tilfælde
Sygepleje
(kompleks pleje)
 • Indsatserne er opbygget omkring Sundhedsstyrelsens sygeplejefaglige problemområder
 • Øget fokus på et forebyggende og aktiverende sigte
 • Øget fagspecifikation i de enkelte ydelser
 • Modernisering og øget krav ift. kompetenceniveau m.h.t. løsning af special indsatser som fx. IV terapi
Omlægninger som følger af flere nære sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen jf også regeringens sundhedsudspil, Maj 2013
Aktivitet
 • Der er ingen ændringer
Det kan overvejes at aktiviteterne også lægges ind i aftentimerne på plejecentre - obs for økonomi
Stimulering af borger med Demens
 • Der er ingen ændringer
Det kan overvejes også at tilbyde dette til borgere der ikke bor på center. - obs dog transport økonomi
 • Genoptræning efter Sundhedloven
Helt nye standarder vedr.
  • Komplicerede forløb efter SUL
  • Ukomplicerede forløb efter SUL som følger kliniske vejledninger omkring omfang og forløb
 • Hverdagsrehabilitering - serviceniveau fastholdt niveau
 • Der ydes hjælp til at træne brug af offentlig transportmidler
Der lægges op til stor delegering til leverandøren, med anvendelse af relevante test før og efter træningsforløb m.h.p. at se effekten af indsatsen
 • Genoptræning efter serviceloven 86,1
 • Træningen kan foregå i hjemmet
 • Hverdagsrehabilitering - serviceniveau fastholdt niveau

Social

Kvalitets- standard Ændringer Bemærkninger
Social- pædagogisk støtte
 • Forenkling af beskrivelsen af serviceniveauet og sammenkædning af ydelser
 • Der er fokus på samskabelse.
 • Præciseret at serviceniveauet ikke indeholder transport til behandling i regionale tilbud samt mentorordning
 • Præciseret at der under visitationen skal ses på om borgeren allerede er kompenseret via indsatser gennem anden lovgivning o.l.
Beskrivelsen af serviceniveauet er gået fra at være beskrevet i fire selvstændige kvalitetsstandarder til at hele serviceniveauet nu er samlet i én standard. Ydelserne er koblet sammen på en ny og enklere måde.

Indsatser skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer og andre relevante i borgerens netværk og i civilsamfundet.
Støtte og hjælp vedr. beboere på Kirkeleddet
 • Forenkling af beskrivelen af serviceniveauet og overgang til takstfinansiering
 • Fokus på velfærdsteknologi og it-hjælpemidler ift. at medarbejderne skal holde sig opdateret indenfor ny teknologi i en sådan grad, at de kan støtte borgeren i at bruge hjælpemidler
 • Præciseret at botilbudene jf. praksis arrangerer en fælles rejse for beboerne om året
Serviceniveauet er som noget nyt beskrevet i en ydelsesbeskrivelse for de to botilbud, således at der kan bydes på en takst.
Botilbudene går således fra at have individuelle visitationer til hver enkelt borger til at have en takst på botilbudene

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at optage en borger i botilbuddet lægges ud til botilbuddet i lighed med kommunens øvrige takstfinansierede. Tilsynsenheden fører tilsyn med om beboergruppen passer til den målgruppe som er defineret for tilbuddet.
Støtte og hjælp vedr. beboere på Skipperstræde
 • Forenkling af beskrivelen af serviceniveauet og overgang til takstfinansiering
 • Fokus på velfærdsteknologi og it-hjælpemidler ift. at medarbejderne skal holde sig opdateret indenfor ny teknologi i en sådan grad, at de kan støtte borgeren i at bruge hjælpemidler
 • Præciseret at botilbudene jf. praksis arrangerer en fælles rejse for beboerne om året
Serviceniveauet er som noget nyt beskrevet i en ydelsesbeskrivelse for de to botilbud, således at der kan bydes på en takst.
Botilbudene går således fra at have individuelle visitationer til hver enkelt borger til at have en takst på botilbudene

Administrationen anbefaler, at kompetencen til at optage en borger i botilbuddet lægges ud til botilbuddet i lighed med kommunens øvrige takstfinansierede. Tilsynsenheden fører tilsyn med om beboergruppen passer til den målgruppe som er defineret for tilbuddet.


Kørsel
I løbet af efteråret 2013 skal SSU træffe beslutning om det kommende serviceniveau for kørsel til træning og aktivitet. SSU har på møde den 22. maj fastlagt principperne for det kommende serviceniveau, hvilke sendes i høring med de øvrige kvalitetsstandarder i denne dagsorden. Det overordnede mål er at sikre, at indretning af kørsel understøtter en aktiverende og rehabiliterende tilgang jf. også mål og fokus for omlægningerne på social- og sundhedsområdet og det innovative udbud.

Handicaprådet forelægges med denne dagsorden de reviderede kvalitetsstandarder med henblik på at afgive høringssvar.

På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler Social- og sundhedsudvalget de indkomne høringssvar og udarbejder de endelige versioner af kvalitetsstandarder, som vil indgå i det kommende udbud på social- og sundhedsområdet.


Lovgrundlag
Lov om Social service - konkrete henvisninger fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder.
Sundhedsloven - konkrete henvisninger fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder.


Økonomi
Omlægningerne forudsættes at kunne gennemføres inden for den nuværende ramme baseret på de eksisterende priser. Omlægningerne vurderes derudover som nødvendige for at reducere presset fra den stigende demografi de kommende år. Det vil være nødvendigt at pege på yderligere handlinger, såfremt de økonomiske forudsætninger ændres f.eks. i forbindelse med økonomiaftalen. Derudover skal der skabes råderum, hvis der skal ske yderligere investeringer i f.eks. forebyggelse.


Bilag
Bilag på følgende kvalitetsstandarder:
Bilag 1: KS Sygepleje
Bilag 2: KS Personlig pleje
Bilag 3: KS Rengøring
Bilag 4: KS Tøjvask
Bilag 5: KS Indkøb
Bilag 6: KS Brændselshjælp
Bilag 7: KS Komplicerede genoptræningsforløb efter sundhedsloven
Bilag 8: KS Ukomplicerede genoptræningsforløb efter sundhedsloven
Bilag 9: KS Hverdagsrehabilitering
Bilag 10: KS Genoptræningsforløb efter serviceloven
Bilag 11: KS Stimulering af borgere med demens
Bilag 12: KS Aktivitet
Bilag 13: KS Særlig behov
Bilag 14: KS Madservice og udbringning
Bilag 15: KS Fuldkost til centerbeboere
Bilag 16: KS Socialpædagogisk støtte
Bilag 17: Ydelsesbeskrivelse Botilbud Kirkeleddet og Skipperstræde
Bilag 18: Kørsel (princip)

Læsevejledning:
Følgende bilag skønnes at have særlig interesse for Handicaprådet: 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17 og 18.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvar til kvalitetsstandarderne.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Generelt er det rigtig godt, at man nu har hensigt om at indgå i dialog med borgeren, og at der er meget mere fokus på det individuelle. Rådet finder ligeledes, at forenklingen af kvalitetstandarderne er et gode. Dog anbefales det at få læst grundigt korrektur på det hele, og få styr på begreberne, der hvor der er noget, der kan misforstås.

Når der evalueres første gang vil Handicaprådet gerne have en afrapportering, herunder omkring brug af velfærdsteknologi. Hvor bruges det rent faktisk og hvad kommer der ud af det for de borgere, der benytter det?

Bilag 2 Personlig pleje: Det fremgår at hjælp til daglig pleje normalt er kl 7-10, men det kan gives både morgen og aften - hvad menes med det?
Skelnes der mellem hygiejne og påklædning? Under personlig hygiejne kan man få hjælp til påtagning af kropsbårne hjælpemidler, men under påklædning/afklædning kan man ikke give det sammen med morgen- og aftentoilette. Betyder det, at det er to forskellige medarbejdere, der skal ud til borgeren? Det synes tekstmæssigt at stride mod intentionen i hele udbuddet.
Måltidet - her er det svært at forstå, hvordan de forskellige dele hænger sammen.
Brusebad - skal tilbydes mindst 2 x ugl. Det er et stort fremskridt. Hvis efter behov betyder, at man kan få bad hver dag, så er det rigtig flot.

Bilag 3 Rengøring - flot, hvis de der ikke kan selv, i fremtiden kan få fjernet spindelvæv og aftørret fodpaneler.

Bilag 6 Brændselshjælp: Hvad menes med midlertidig hjælp? Mener man en begrænset tid (hvor der ikke betales for hjælpen) eller midlertidig hjælp efter § 83 med egenbetaling (dvs. der er en udgift for borgeren). Det er væsentligt, også selv om det drejer sig om ganske få borgere.

Bilag 9 Hverdagsrehabilitering - Hvem leverer det? Rådet bliver i tvivl, om det er de almindelige hjemmehjælpere, der skal udføre det? Eller er det et specielt korps med nogle der er uddannet til det. Fremgår det af handleplanen?

Bilag 11 Stimulering af borgere med demens - Det fremtræder som en meget omfattende levering, men flot hvis det kan lade sig gøre fremover.

Bilag 16 Socialpædagogisk. støtte - Godt at de 4 standarder er skrevet sammen til én.

Bilag 17 Ydelsesbeskrivelser Botilbud Kirkeleddet og Skipperstræde - er meget godt beskrevet. Dog bør der ikke stå noget om borgerne på Kirkeleddet i ydelsesbeskrivelsen for Skipperstræde.

26. Beretning om Handicaprådets arbejde 01.06.12 til 31.05.13
27.69.48G00 - 2012/02130

Sagsfremstilling
Ifølge vedtægterne for Handicaprådet, pkt. 2, skal Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde beslutte at orientere Byrådet om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har 04.10.06, pkt. 4, besluttet at rådets første beretning skulle afgives i slutningen af maj 2007, og at perioden for beretningen dermed løber fra 01.06. til 31.05.

Der forelægges hermed udkast til beretning for tiden 01.06.12 til 31.05.13 med henblik på at rådet kommer med bemærkninger til og godkender beretningen.

Beretningen indeholder

  1. Rådets sammensætning.
  2. Høringer i perioden.
  3. Væsentlige indsatser og begivenheder i perioden.
  4. Rådets varetagelse af kommunale hverv og repræsentation i brugergrupper mv. i perioden.
  5. Deltagelse i kurser/konferencer.


Efter godkendelse af beretningen fremsendes den til Byrådet og andre interessenter.


Lovgrundlag
BEK nr. 1433 af 23/12/2012 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 53, stk. 6.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 331.


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 12.06.13: Handicaprådets årsberetning 01.06.12 til 31.05.13


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. afgiver bemærkninger til beretningen.
 2. godkender beretningen med de afgivne bemærkninger.Beslutning
1. Handicaprådet har ingen bemærkninger til beretningen.
2. Tiltrådt.

27. Handicaprådets anbefalinger til det kommende Handicapråd 2014-2017
27.69.48G00 - 2013/05014

Sagsfremstilling
Handicaprådet evaluerede 20.03.13, pkt. 12, sin virksomhed i den nuværende udpegningsperiode 2010-2013. Evalueringen var forarbejde til dette møde, hvor der i dagsordenspunktet her forelægges anbefalinger til det kommende Handicapråd 2014-2017 til godkendelse.

Handicaprådets anbefalinger til det kommende handicapråd:

  • at selv om der kan komme rigeligt med sager i høring, er det bedre med en gang for meget end for lidt. Hvis noget er på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, kan tilbagemeldingen være, at det kan man ikke behandle, fordi det ikke ligger inden for rådets opgaveområde.
  • at man fastholder, at dagsorden og bilagsmateriale sendes til stedfortrædere, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
  • at der er fokus på, at udmeldinger/høringssvar er det samlede råds holdning.
  • at læsevejledning til bilag fastholdes.
  • at formandsafgørelser fastholdes som nu.
  • at man fastholder nuværende antal møder, som følger de politiske udvalgs mødekadence.
  • at det kommende handicapråd orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbetjeningen, dvs. hvad man kan forvente.
  • at dagsorden udsendes 10 dage før rådets møder, men ikke senere.


Det anbefales, at der laves en tilføjelse til forretningsordenens pkt. 6 vedrørende formandsafgørelser, da det eneste, der fremgår om dette, er § 2, stk. 2, om formandsskabets bemyndigelse til at udtale sig på Handicaprådets vegne.


Lovgrundlag
LBK nr. 930 af 17/09/2012 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37 a.
BEK nr. 1433 af 23/12/2012 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 48.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 324-333.
LBK nr. 988 af 09/10/2012 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kap. 8, vedr. tavshedspligt.


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. tiltræder anbefalingerne til det kommende Handicapråd 2014-2017.Beslutning
Tiltrådt, med bemærkning om at relevansen af det, der forelægges i høring, tages op ifm. forberedelse af centerchefernes deltagelse i det kommende Handicapråds møder i 2014.

28. Ændringer til Handicaprådets forretningsorden
27.69.48A00 - 2012/26193

Sagsfremstilling
Handicaprådet evaluerede sit arbejde og sin arbejdsform på rådets møde 20.03.13, pkt. 12.

Det blev i den forbindelse besluttet, at rådets forretningsorden § 4 skulle revideres, da det forekommer unødigt bureaukratisk, at sekretariatsbetjeningen skal indkalde stedfortræder, når ordinært medlem har sendt mail til denne om forfald med kopi til sekretariatsbetjeningen.

Desuden at der laves en tilføjelse til forretningsordenens pkt. 6 vedrørende formandsafgørelser, da det eneste, der fremgår om dette, er § 2, stk. 2, om formandsskabets bemyndigelse til at udtale sig på Handicaprådets vegne.

Der foreslås følgende ændringer:
§ 4, stk. 1. Den personlige stedfortræder indkaldes til at deltage i rådets møder i alle tilfælde, hvor det ordinære medlem har forfald. Så snart et medlem ved, at pågældende ikke kan deltage i et møde, adviseres sekretariatsbetjeningen pr. mail med kopi til medlemmets personlige stedfortræder. Sekretariatet sørger herefter for at indkalde stedfortræderen.

§ 6, stk. 3. Formanden kan undtagelsesvis, og hvis det ikke er muligt at indkalde til et ekstraordinært møde, afgive høringssvar eller træffe beslutninger på rådets vegne. I disse tilfælde skal høringssvar/beslutning altid forelægges til orientering på førstkommende ordinære møde i Handicaprådet.

§ 6, stk. 3 konsekvensrettes til § 6, stk. 4.


Lovgrundlag
BEK nr. 1433 af 23/12/2012 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 54.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 332.


Økonomi
-


Bilag
BILAG HR 12.06.13: Forretningsorden for Handicaprådet - forslag til ændringer
Ændringer er markeret med overstregning og med blå skrift.


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tiltræder forretningsordenen med de anbefalede ændringer.Beslutning
Tiltrådt.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM