Handicaprådet

Publiceret 04-06-2013

Tirsdag den 04-06-2013 kl. 18:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
24 Høring: Budgetproces 2013

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
John Bamberger

Meddelelser:
a) Lisbeth Due Pedersen deltager som personlig stedfortræder for John Bamberger.
Åbne

24. Høring: Budgetproces 2013
00.30G00 - 2013/17003

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmødet d. 21.01.2013 blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skal arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.


Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem

Til udmøntningen af budgetreduktionerne udarbejder de enkelte fagudvalg et prioriteringskatalog med forslag svarende til deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet 1. og 2. version af prioriteringskatalogerne på deres møder i april og maj og sender nu katalogerne i høring hos interessenterne i perioden 27. maj-7. juni 2013.

Social- og Sundhedsudvalget har som led i budgetprocessen - og koblet til det kommende udbud på social- og sundhedsområdet - endvidere behandlet 1. version af reviderede kvalitetsstandarder. Disse fremgår af andet dagsordens punkt.

For at sikre en god høringsproces har administrationen inviteret Ældrerådet, Handicaprådet og DH Gribskov, Ældresagen samt repræsentanter fra de frivillige foreninger til dialogmøde den 29. maj om kommunens overordnede økonomiske situation, de politiske prioriteringskataloger samt kvalitetsstandarderne.

Det medfølgende rammenotat "Budgetproces 2014-2017 - Rammenotat til hørings- og dialogproces" skitserer baggrund og rammer for det materiale, der nu sendes i høring.

Særligt til prioriteringskataloget på Social- og Sundhedsudvalgets område, skal bemærkes følgende:
Social- og Sundhedsudvalget besluttede i 2012 udmøntningen af en række effektiviserings- og besparelsesforslag. Disse tiltag indgik i sidste års høring, og er således allerede vedtaget, hvorfor der ikke kan gives høringssvar på disse. Tiltagene er af hensyn til det samlede overblik medtaget i Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringskatalog som punkt 1. På Social- og Sundhedsudvalgets område er det således punkterne 2-6 (Tema 1 - Tema 4), der indgår i høringen.

Særligt til prioriteringskataloget på Arbejdsmarkedsudvalgets område, skal bemærkes følgende:
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede prioriteringsforslag for området på udvalgsmøde d. 15. maj 2013 (pkt. 30). Prioriteringskataloget indeholder 14 forskellige forslag til prioriteringer. Disse 14 forskellige forslag er grupperet i følgende 5 temaer:

  1. Forsikrede og ikke-forsikrede ledige under 30 år
  2. Forsikrede og ikke-forsikrede ledige over 30 år
  3. Fokus på nedbringelse af sygedagpengesager
  4. Serviceramme på brugen af mentorer
  5. Optimering af administrationen


Prioriteringsforslag under et og samme tema skal ses i sammenhæng og under samme økonomiske ramme.

Særligt til prioriteringskataloget på det tekniske område, skal bemærkes følgende:
Prioriteringskataloget for Det Tekniske Område dækker Plan- og Miljøudvalgets og Teknisk Udvalgs område. Kataloget rummer 13 punkter.

På møderne den 15. maj og den 22. maj har Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg foretaget anden behandling af prioriteringskataloget, der nu sendes i høring.

Handicaprådet forelægges med denne dagsorden prioriteringskatalogerne med henblik på at afgive høringssvar.

På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar på fagudvalgsmøderne i slutningen af juni. De endelige versioner af prioriteringskatalogerne går videre til Byrådets budgetseminar i august.


Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Budgetproces 2014-2017 - Rammenotat til hørings- og dialogproces
Bilag 2: Arbejdsmarkedsudvalgets katalog
Bilag 3: Økonomiudvalgets katalog
Bilag 4: Social- og Sundhedsudvalgets katalog
Bilag 5: Det Tekniske områdes katalog
Bilag 6: Børneudvalgets katalog

Læsevejledning (hvad skønnes vigtigst for Handicaprådet)
Bilag 1 (4 sider): Hele bilaget
Bilag 2 (15 sider): side 1 + side 10-11 Sygedagpenge.
Bilag 3 (7 sider): side 1 + side 2 Digitalisering
Bilag 4 (7 sider): side 1-3 + 5-7
Bilag 5 (14 sider): side 1-2
Bilag 6 (18 sider): side 1 + side 8 Gribskov Specialbørnehave


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

  1. at afgive høringssvar til prioriteringskatalogerne med frist den 7. juni 2013.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Det er positivt, at der som udgangspunkt lægges op til et uændret serviceniveau.
Generelt finder rådet jf. bemærkninger nedenfor, at man bør være opmærksom på, at ét udvalgs spareforslag ikke medfører, at at man modarbejder borgeres ønsker om at være så selvhjulpne som muligt, og andre udvalgs hensigter om via en rehabiliterende tilgang at bakke op om denne selvhjulpenhed.

Arbejdsmarkedsudvalget
Handicaprådet finder det vigtigt at jobrotation fremmes, og at det derfor er ærgerligt, at man foreslår at spare på dette. Også fordi jobrotation måske kan give mulighed for at en borger med handicap kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Økonomiudvalget
I forbindelse med digitalisering er det vigtigt, at der er opmærksomhed på den tilstrækkelige undervisning ift. borgere med alle former for handicaps, jf. også Handicaprådets høringssvar ift. Digitalisering:
" Rådet finder, at det er vigtigt med digitalisering - og at det er godt med de tiltag der er iværksat lokalt.
Dog kan der være grupper, som man også skal tænke ind, som er vant til at klare sig selv med nødvendige hjælpemidler og som gerne vil, men som ikke kan, fx totalt blinde som er nødt til at benytte særlige taleprogrammer mv. Der er konkrete eksempler på borgere, der er blinde og selvhjulpne, men som kan ikke benytte kommunens og SKATs programmer, fordi de ikke arbejder sammen med læseprogrammerne. Hverken blandt de frivillige eller blandt kommunens medarbejdere, er der personer, der kan hjælp med dette.
Der kendes 55-60 borgere med alvorlige synsproblemer, hvoraf måske 10-15 er helt blinde, og som kan have et andet behov end det der afhjælpes med de allerede iværksatte særlige tiltag.
Set i lyset af rehabiliteringstankegangen/at man ønsker at borgerne skal klare sig selv spørger rådet derfor, hvordan det kan løses? Er det personaleressourcer, der skal til - eller er det spørgsmål om opdatering af disse borgeres hjælpemidler, så de er i stand til at klare sig selv?"

Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet finder, at det er vigtigt, at der er den tilstrækkelige dialog mellem kommune og borger med handicap, når der sker ændringer i serviceniveau. Det er rådets positive forventning, at indførelse af velfærdsteknologi medfører, at borgeren får ændrede ydelser, men ikke ændret serviceniveau. Desuden at indførelse af velfærdsteknologiske ydelser så vidt det overhovedet er muligt, bliver frivilligt for den enkelte borger.

Det tekniske område (Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg)
Rådet ser med bekymring på forslaget om at spare på vintertjenesten (saltning og rydning), fordi et sådant forslag vil medføre, at både ældreborgere og borgere med handicap har svært ved at færdes og dermed være selvhjulpne. Det er meget lidt spændende for borgere, der ønsker at klare sig selv, at måtte sidde inde i 3 mdr eller mere som konsekvens af dette. Manglende saltning og rydning på gader og veje kan desuden have konsekvenser i form af uheld, evt. borgere der får varigt handicap - hvilket medfører udgifter på andre udvalgs budgetter.

Rådet finder, at det er i orden at nedsætte åbningstiden i Borgerservice, men at det er vigtigt at der er det nødvendige personale, når der er åbent.

Børneudvalget
Rådet finder, at det er godt at man bevarer en specialgruppe i Gribskov Specialbørnehave og dermed kompetencerne til at håndtere den specialiserede indsats. Samtidig pointerer rådet vigtigheden af, at der er opmærksomhed på, at børn med behov for dette kan trække sig fra fællesskabet, og/eller ikke behøver at være inkluderet i det almene tilbud.Mødet startet:
06:00 PM

Mødet hævet:
06:35 PM