Handicaprådet

Publiceret 08-05-2013

Onsdag den 08-05-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Offentlig høring "Regulativændringer - Husholdning- og Erhvervsaffaldsregulativ"
16 Høring: Etape 1 og 2, Kulturhavn Gilleleje
17 Høring: Digitalisering - indsatser i Gribskov Kommune 2013-2014
18 Høring: Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014.
19 Høring: Analyse af botilbuddet Fabianhus.
20 Handicaprådets anbefalinger til Byrådet vedr. Handicapråd 2014-2017
23 Tillægsdagsorden - Høring: Frivilligpris


Efterretningssager
21 Tilgængelighed til den nye svømmehal


Lukkede
22 Høring: Udbud sundhed og social 2014: Mål og fokuseringer i udbuddet


Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med bemærkning om at det godkendes at behandle tillægsdagsorden pkt. 23. Høring: Frivilligpris.

Fraværende:
Janne Danielsen
Karsten Sten Jensen DH


Meddelelser:
a) Handicaprådets anbefalinger til Byrådet vedr. Handicapråd 2014-2017 samt rådets årsberetning skulle være forelagt nu, men da er mange høringssager på dette møde, er de efter aftale med formanden udskudt til mødet 12.06.
b) Der er kommet invitation til Handicaprådet til indvielse 28.05.13 af det nye genoptræningscenter på Bymosevej. Invitationen uddelt på mødet.
c) Der gøres opmærksom på artikel "Borgmestre revser Lokalbanen" i Ugeposten 02.04.13, som handler om, at borgmestrene i de nordsjællandske kommuner i et fælles brev har klaget over tilgængeligheden, herunder at man bør kunne forvente niveaufri adgang på samtlige stationer og trinbræt.
d) Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer har lavet et notat "KL-DH fælles pejlemærker for opfølgning på evaluering af kommunalreformen". Notatet kan ses på kl.dk under Fagområder - Social Service.
e) Karsten S. Jensen har indkaldt sin personlige stedfortræder, Jørgen Eckmann.
f) Pia Foght havde ikke mulighed for at deltage som personlig stedfortræder for Janne Danielsen.
g) Der blev uddelt invitation til orientering om høring budget 2014-17 og fremtidigt serviceniveau. Handicaprådet indkaldes til ex.ord. møde 04.06., kl. 18-18.30, mhp. høring af budget 2014-17.Åbne

15. Offentlig høring "Regulativændringer - Husholdning- og Erhvervsaffaldsregulativ"
07.18G00 - 2013/12087

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har d. 10-04-2013 behandlet sag nr. 34 om "Revision af affaldsgebyrer", idet der er behov for en præcisering af og en tilføjelse til regulativteksten om anbringelse af beholdere (§ 9.6 i Regulativ for Husholdningsaffald af 12. marts 2012 og § 10.6 i Regulativ for Erhvervsaffald af 30. januar 2012).

Sagsfremstilling til Teknisk Udvalg 10-04-2013
"Præcisering af afstandskrav ved ejendomme i tæt/lav bebyggelse
Den gældende regulativtekst vedrørende placering af beholder i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel (men stisystemer), har givet anledning til forskellige fortolkninger og kræver derfor en præcisering. Regulativteksten siger: ”I tæt/lav boliger, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, skal beholdere placeres indenfor en afstand på 5 m fra stisystem",hvilket kan tolkes som 5 m. fra ejendommens skel eller som 5 m. fra skraldebilens holdeplads.

Ordlyden i regulativet stammer fra regulativ for husholdningsaffald i Helsinge og er overført til nugældende efter kommunesammenlægningen og vedtaget ifm vedtagelse af regulativ for Gribskov Kommune i 2008. Praksis har i Helsinge over en længere årerække været, at skraldespande ved tømmedag skulle være placeret maks 5 m. fra skraldebilens holdeplads i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, men stisystem.
Det er denne parksis der har været overført til Græsted-Gilleleje i forbindelse med implementeringen af biosortering.

De henvendelser, der har været fra borgere, hvor regulativ teksten er tolket anderledes end administrationen har administreret efter, giver anledning til, at det er nødvendigt at præcisere formuleringen af teksten i regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og i regulativ for erhvervsaffald § 10.6. Ligeledes giver det anledning til, at fastsætte serviceniveauet for afhentning af dagrenovation for borgeren, samt arbejdsmiljøforhold for skraldemanden.
Derfor skitseres herunder to forslag:

Forslag A: 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads
Hvis det ønskes, at der administreres efter den praksis, der hidtil har være gældende, kan teksten præciseres til følgende:

For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres indenfor en gangafstand på 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads."

Her kan borgerne vælge at have selvstændige skraldespande, borgerne selv skal køre ud til tømning - typisk i forbindelse med en p-plads. Alternativt kan der efter dialog med administrationen opsættes centrale affaldscontainere, disse vil i takt med yderligere udsortering af genanvendelige materialer kunne udvides. Det forudses, at når den nationale affaldsstrategi offentliggøres, så vil der være et krav om indsamling af flere genanvendelige materialer fra husstanden. Containerne til denne opsamling vil formodentlig være større end 190 l., hvorfor der her vil være naturligt i sådanne bebyggelser med centralt opstillede containere.

Nabokommunerne Egedal, Frederikssund og Halsnæs (sidstnævnte dog med 10 m.) der også har spande på hjul, praktiserer forslag A.

Forslag B: 5 m. inde på egen matrikel
Hvis det ønskes, at borgere med egen matrikel ud til stisystemer og koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej, skal have deres beholder stående 5 m. inde på egen matrikel, uafhængig af afstand fra skraldebilens holdeplads, kan teksten præciseres til følgende:

”For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres maks 5 m. inde på egen matrikel."

Forudsætningen for dette forslag er, at det fysisk er muligt at placere materiellet på grunden, nogle steder er dette ikke muligt jf. Arbejdstilsynets regler (f.eks. hældning på mere end 10%).

Tidsplan.
Uanset om forslag A eller B vælges, vil det kræve en regulativændring, som skal i offentlig høring i 4 uger og efterfølgende besluttes af Byrådet jf. nedenstående skema.

Teknisk Udvalg 10. april 2013
Høring i 4 uger
Teknisk Udvalg 26. juni 2013
Økonomiudvalg 12. august 2013
Byråd 2. september 2013


Tilføjelse om mulighed for alternativ placering af beholder
Udover ovenstående tilfælde med ejendomme uden egen indkørsel beliggende op til stisystemer og koteletgrund på private fællesveje, har administrationen sager på ejendomme, hvor det er svært at finde en tilfredsstillende løsning for alle parter vedr. placering af affaldsbeholder. Her vil det være hensigtsmæssigt, at der i regulativet er beskrevet en mulighed for en alternativ løsning.

Det drejer sig blandt andet om:

 • en række ejendomme, der lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen.


og

 • hvor administrationen anbefaler, at der med regulativet kan tages hensyn til borgere, der har helt særlige vanskeligheder, der umuliggør at de lever op til reglerne i regulativet.


Det er endnu ikke præciseret, hvem der vil kunne tages hensyn til og, hvem der således kan opnå en dispensation. Men hensigten er, at der for borgere for, hvem det er umuligt at gå ud med deres skraldepose/køre skraldespand frem forud for tømning, laves særlige aftaler om placering af affaldsspand/stativ.
Administrationen vil høre handicaprådet og ældrerådet samt drøfte problematikken med SUND, for at finde en præcisering af, hvorledes vi administrerer efter regulativteksten.


Det følgende er forslag til tilføjelse i regulativet om muligheden for alternativ placering af beholder:

Tilføjelse til regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og regulativ for erhvervsaffald § 10.6:

"Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser"."

Administrationens indstilling til Teknisk Udvalg:
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at beslutte:

 1. regulativteksten i forslag A eller
 2. regulativtekst i forslag B, og
 3. tilføjelse af regulativtekst om alternativ placering af beholder, og
 4. at bemyndige administrationen til at sende forslag til regulativ for husholdninger og forslag til regulativ for erhverv, med de besluttede ændringer, i 4 ugers offentlig høring.


Teknisk Udvalgs beslutning 10-04-2013:

 1. Udgår
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. TiltrådtLovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen nr 1309 af 18. dec. 2012


Økonomi
Administrationen har vurderet antal boliger, antal m. udover 5 m. (der allerede ligger i aftale med renovatør), tømmepriser samt andre forhold i forbindelse med etablering af forslag A.
I forslag A skal skraldemanden afhente dagrenovationen i bebyggelser med stisystemer, hvor de enkelte grunde er udmatrikuleret, og hvor skraldebilen ikke kan køre.
Administrationen vurderer, at der er ca. 250 boliger, der potentielt kan kræve at få afhentet ved matriklen.
Birkely (Helsinge) og Birkevang (Gilleleje) med tilsammen ca. 140 adresser er de to områder med stisystemer, hvor flest adresser findes samlet. På hver af disse to lokationer vil skraldemanden skulle gå i alt mellem 5 og 8 km. ved afhentning af spande på adresserne.
På baggrund af forhandlinger med de to renovatører er der fundet en tømmepris differentieret på afstand.

Forslag A:
Økonomisk vil beslutning af dette forslag betyde, at spandene enten vil blive på lokationen eller spandene kan hjemtages og erstattes af containere, der efter dialog opstilles på p-pladser eller lignende.
Der vil ikke være nogle ændringer i taksten ved valg af forslag A.
Indkøb af containere til betjening af ca. 250 boliger estimeres til en engangsudgift på ca. 237.000 kr., dette vil så frigøre ca. 250 sæt spande, der vil kunne anvendes andetsteds. Denne engangsudgift kan finansieres over det eksisterende anlægsprojekt "Implementering af biosortering i tidligere Græsted-Gilleleje Kommune", hvor der et mindreforbrug.

Forslag B:
Administrationen har estimeret at det i gennemsnit, hvis alle ca. 250 boliger vælger at få afhentet 5 m. inde på egen matrikel, vil betyde en meromkostning på ca. 1.100.000 kr. pr. år ved tømning af spande. Dertil vil være nogle administrative udgifter forbundet med implementering af forslag B for eksempel i forbindelse med præcis udmåling i felten af afstande fra skraldebil til materiel m.m.
Konsekvenserne ved at vælge forslag B er en takststigning, der først vil kunne indarbejdes i budget 2014. Såfremt det ønskes, at omkostningerne fordeles blandt de forbrugere, der er en del af ordningen, kan man arbejde med en differentieret takststruktur ifb. med budgetarbejdet.

Tilføjelse til regulativ
Der er anslået maks. 25 ejendomme, som lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. Anslået vil meromkostningerne være på ca. 25.000 kr. pr. år.

Der er ca. 100 ejendomme, hvor SUND har visiteret hjælp til at bære skraldepose ud/køre affaldspande ud forud for tømning. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. En anslået meromkostning vil være på ca. 100.000 kr. pr. år.


Miljøforhold
Ifølge Arbejdstilsynets vejledninger skal kommunerne i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og udførsel af arbejde med dagrenovation indtænke arbejdsmiljø.


Høring
Ændringer af regulativ ud over de af Miljøstyrelsen fastsatte, skal i 4 uger offentlig høring jf. Affaldsbekendtgørelsens § 19, stk 6.
Det vil på Gribskov Kommunes hjemmeside fremgå, når sagen er sendt i høring, ligeledes vil der her kunne afgives høringssvar.


Bilag
AT Vejledning - Indretning og brug af dagrenovationssystemer


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Handicaprådet

 1. afgiver høringssvar.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder at det er god ide at lave mulighed for dispensation for borgere, der har særlige problemer.
Det er vigtigt at få nogle klare retningslinier for, hvem det skal være. Fx om man i forvejen er visiteret til hjælp, og om der er andre i husstanden.
Man skal være opmærksom på, at man kender de, der er visiteret til hjemmehjælp, men hvad med andre borgere, der får støtte, fx borgere, der har handicaphjælper.
Evt. kan man prøve, at de, der skal administrere dispensationsordning, registrerer, hvem der søger dispensation - og så tage det op efter fx 1 år med henblik på endelige regler.

Et medlem af rådet gør opmærksom på, at når man indfører biosortering, vil det være et problem for enlige borgere med synshandicap. Københavns Kommune har erfaringer med dette.


16. Høring: Etape 1 og 2, Kulturhavn Gilleleje
007881 - 2013/12227

Sagsfremstilling
Projektet Kulturhavn Gilleleje fremlægges med henblik på, at Handicaprådet afgiver bemærkninger om projektet forud for Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 15.05.2013.

Lokalplan 315.11 er endeligt vedtaget marts 2011, men har ikke været forelagt Handicaprådet.
Der foreligger nu detaljeret skitseprojekt for etape 1, og delvist for etape 2.

Udvalgte illustrationsskitser jf. bilag 1-6 vil blive gennemgået på mødet.

Forud for byggetilladelse skal der ske politisk godkendelse af projektet, herunder Kulturhavnens sammenhæng med omgivelserne og hvordan det anvendelsesmæssigt kommer til at hænge sammen med de omgivende delområder.

Handicaprådet anmodes om en vurdering særskilt vedrørende tilgængelighed for det nye projekt.


Lovgrundlag
Lokalplan 315.11 for et område til centerformål i Gilleleje.


Økonomi
-


Bilag
Kulturhavn Bilag 1-3 HR 08.05.13: Illustrationer etape 1
Kulturhavn Bilag 4-6 HR 08.05.13: Illustrationer etape 2


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. afgiver bemærkninger til etape 1 og 2 for Kulturhavn Gilleleje, med henblik på tilgængelighed.Beslutning
Handicaprådet har flg bemærkninger:
Rådet finder, at der i det forelagte er væsentlige mangler i forhold til tilgængelighed ved et byggeri med offentlig adgang.
Ved lægehuset, som ligger i etape 1 og på 1. sal, er der kun én elevator. Der bør være to, for der vil være rigtig mange af lægehusets brugere, der har behov for at bruge elevator, og hvad hvis den ene er i uorden eller lukket pga. tilsyn.
Hvor sætter man bilen, når man gerne vil bruge lægehuset. Der etableres 5 handicapparkeringspladser. Der bør være pladser både ved lægehuset og andre steder.
Der mangler sikkerhed - både for borgere med handicap, børn og andre - i form af gelændere omkring terrasser og trapper.
Der bør etableres ramper i forbindelse med trapperne til etape 2 af hensyn til borgere med rollator, barnevogne, kørestole mv. - og man skal overholde reglerne for stigning i den forbindelse.
Ved etablering af foranstaltninger, der sikrer tilgængelighed, ønsker rådet, at man benytter mere end minimumsbestemmelserne. Fx er det nødvendigt med niveau 3 ift. elevatorer, da de store elektriske kørestole, som folk bruger til at færdes ude, ikke kan komme ind i mindre elevatorer.


17. Høring: Digitalisering - indsatser i Gribskov Kommune 2013-2014
00.01G00 - 2013/08706

Sagsfremstilling
Status for digitaliseringsarbejdet i Gribskov Kommune samt overblik over mål for arbejdet i 2013 sendes hermed i høring før behandling i Økonomiudvalget 3 juni 2013.

Følgende sendes i høring:
Baggrund
Denne sagsfremstilling er en opfølgning på ØUs drøftelser af omlægningerne i til digital betjening. Udvalget blev senest orienteret i juni 2012 om hvilke tiltag der gøres med særligt henblik på at støtte borgere som har særlige behov for hjælp til omstillingen til digitale løsninger. Arbejdet med digitalisering videreføres med nye tiltag i 2013 og nedenfor informeres om den nationale udvikling samt om status for de tiltag der er gjort i 2012/første halvdel af 2013 og endeligt om de mål der er sat for arbejdet i 2013.

Status for nationale tiltag og lokale mål for 2013
Som et led i udmøntningen af regeringens 2020 plan for og den fælles offentlige digitaliseringsstrategi er først bølge af digitaliseringsindsatsen nu gennemført pr 1 december 2012. Opskrivning til skole og SFO, sundhedskort og flytning er dermed nu overgået til obligatorisk digital betjening ved lov.

Anden bølge er lovmæssigt under forberedelse og indeholder følgende løsninger der pr 1 december vil overgå til obligatorisk digital selvbetjening:

 • begravelseshjælp
 • friplads til dagtilbud
 • Ansøgning om hjælpemidler
 • Udrejse
 • Kørekort (dele af processen)
 • Navne og adressebeskyttelse
 • Pas (dele af processen)
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Lån til betaling af ejendomsskat
 • Sygedagpenge (oplysningsskema)
 • Udlån/udleje af lokaler
 • Valg af læge
 • Ansøgning om vielse

Lovene der skal sikre overgang til obligatorisk selvbetjening er sendt i høring og følger lovene for 1. bølge hvor det tydeligt fremgik at ydelserne fremover er obligatoriske selvbetjeningsydelser, men at borgere med særlige behov kan fritages ved den enkelte ansøgningsproces ved at rette henvendelse om ønske om fritagelse idet ansøgningen er aktuel. Det skrives fortsat, at der er forventning om at landets borgerservicecentre bidrager med hjælp til selvbetjening og i videst muligt omfang forsøger at hjælpe borgerne til at kunne betjene sig selv. Det er således hensigten, at den offentlige myndighed i den konkrete situation ved henvendelse fra en borger gør et forsøg på at guide borgeren til digital selvbetjening, men ved konkret skøn giver mulighed for andre betjeningsmuligheder. Der forventes for alle løsninger en digitaliseringsgrad mellem 70 og 90 % (varierer fra ydelse til ydelse) og administrationen anbefaler at Økonomiudvalget beslutter at målene for digitaliseringsgraden i Gribskov Kommune følger de nationale målsætninger

Mht lov om tilslutning til digital post (vedtaget og gældende fra 1 november 2014) angives det, at der skal søges og evt gives en skriftlig dispensation såfremt borgerne ønsker at modtage post på andre måder end digitalt. Der afventes fortsat bekendtgørelse om hvorledes der skal søges skriftligt. Det nationale mål er sat til en digitaliseringsgrad på 85% og administrationen anbefaler at Økonomiudvalget beslutter at målene for digitaliseringsgraden i Gribskov Kommune følger de nationale målsætninger.


Status for lokale tiltag og mål for 2013

 • Støtte til alle digitale løsninger
  Borgerservice er fortsat en vigtig støttefunktion for de borgere der skal have hjælp og støtte til at få betjening i det offentlige digitale Danmark. Borgerne kan få hjælp til alle digitale ydelser i selvbetjeningsområdet hvor nu også alle ydelser der er overgået til Udbetaling Danmark betjenes. Der er i efteråret 2012 gennemført kompetenceudviklingsforløb af medarbejderne og alle der varetager funktionen som IT guide er i stand til at hjælpe på alle selvbetjeningsområder. Tilsvarende forløb etableres i 2013 for at sikre at alle har de rette kompetencer ved implementeringen af den 2 bølge af obligatoriske ydelser.

  Langt størstedelen af kommunens borgere tager godt imod tiltagene. Der er mange positive tilkendegivelser og udbredt tilfredshed med at man som borger kan få hjælp til oprettelse og aktivering af NemID samt bistand til brug af selvbetjeningsløsninger i borgerbetjeningen. Der er et stigende antal henvendelser på områder der kan betjenes digitalt og der bemandes altid med 1-2 medarbejdere i hele åbningstiden. Samtidig er åbningstiden tilpasset efter beslutning om budget 2013 så der nu kun ydes bistand til digital betjening mellem kl 8-10 og personlig betjening først er muligt efter kl 10.
 • Kurser og digitale netværk
  Digitaliseringsprogrammet har arbejdet intenst med at sikre kursusaktivitet om digitalisering og har i 2012 særligt fokuseret på at skabe et frivilligt netværk om de ældre borgere. Målet var at møde borgeren med digital hjælp der hvor borgeren i forvejen kommer i kontakt med kommunen eller andre og ud fra de kompetencer som den enkelte borger besidder. Bibliotekerne har i 2012 varetaget kursusaktivitet for borgerne og uddannet 35 frivillige digitale ambassadører der nu arbejder videre med at bistå medborgere via indsatser i frivillighedshus, kursusrækker i biblioteksområdet, cafeaftener mv. Der er stor interesse for indsatserne og de frivillige ambassadører gør et uvurderligt og stort stykke arbejde og møder og når mange borgere som administrationen ikke ellers ville komme i kontakt og dialog med. Der er dannet et netværk for de frivillige digitale ambassadører hvor der løbende videnudveksles, problemløses og skabes overblik over de behov som de frivillige møder i deres daglige virke, administrationen deltager i disse møder og deltager i dialogen. Indsatsen må opfattes som en succes og initiativet vil derfor i 2013 blive udbredt til ungeområdet.

  Administrationen erfarer at andre kommuner har uddannet alle/udvalgte politikere som digitale ambassadører og indstiller at Økonomiudvalget drøfter om et sådant tiltag også skal ske i Gribskov Kommune.
 • Hjemmeside og selvbetjening enheden
  Hjemmesiden blev vurderet primo 2012 og på den baggrund blev der igangsat en revidering af hjemmesiden mht selvbetjening. Revideringen har sikret en ny og mere overskuelig selvbetjeningsportal hvor der er flest mulige videovejledninger, tydelig guiding i livssituationer og hvor det tydeligt angives hvor og hvornår man kan få hjælp til de digitale løsninger. Portalen er testet i borgerservice, blandt de frivillige ambassadører og ved forskellige fokusgruppe interview af borgere. Portalen er lanceret pr 1 marts 2013 og er blevet meget godt modtaget. Portalen kan tilgås på de links der ses under bilagsmateriale.
 • Borgere med særlige behov
  Der er vedvarende dialog med KL, digitaliseringsstyrelsen og regering om hvordan kommunerne bedst muligt varetager opgaven med de borgere der ikke er i stand til at betjene sig selv. Der er behov for tydeliggørelse af problemstillingen på nationalt plan og der er derfor tidligere sat mål om at fremsende konkrete eksempler på de problemstillinger der opleves i dagligdagen. Der er fortsat ikke egentlige konkrete svar på de mange udfordringer fra KL og regering og administrationen fortsætter derfor med at lægge pres for at sikre at der er tilstrækkeligt bevågenhed på området og det mærkes tydeligt i diverse mødefora og netværk at flere kommuner nu vælger samme tilgang og har samme behov.

  Derudover foregår der løbende dialog med Ældrerådet om gruppen af ældre der ikke vurderes i stand til at blive digitale. Ældrerådet ønsker at der tages kontakt til alle ældre med forespørgsel om hvorvidt den enkelte ønsker fritagelse. Administrationen kan ikke anbefale dette da det i loven tydeligt angives at der skal bedes om fritagelse i forbindelse med den enkelte sagsbehandling når det gælder ydelserne i bølgeplanen og skriftligt (afventer bekendtgørelse) i forbindelse med digital post. Administrationen afventer samtidig fællesoffentlig løsning på fritagelse for digital post da fritagelsen skal dække flere myndigheder end alene kommunen og derfor skal have fælles IT løsning; ønsker man at borgeren skal være fritaget én gang for alle i alle systemer er det altså nødvendigt at afvente bekendtgørelse og fælles offentlige tiltag. Administrationen indstiller at der ikke udføres opsøgende arbejde omkring fritagelse og at der afventes bekendtgørelse.
 • Borgere der vurderes at kunne, men ikke ønsker at benytte digitale ydelser
  Trods den generelle positive tilgang til selvbetjeningsområdet opleves det fortsat løbende at der er borgere der ikke ønsker at betjene sig selv. I 2013 vil administrationen fortsætte med arbejde med at tydeliggøre at tiltagene er nationalt vedtagne og obligatoriske såfremt man ikke indgår i gruppen af borgere med særlige behov.
 • Særlige tiltag
  Som særlige indsatser (udover udbredelse af digitale netværk til ungeområdet jf ovenfor) igangsættes i 2013 derudover følgende for at understøtte borgernes behov:
  1. Særlig indsats på det sociale område i forhold til de af kommunens borgere der er svært fysisk og psykisk handicappede og bor på kommunale tilbud eller har tilknyttet støtte kontaktpersoner. Denne gruppe er del af gruppen af borgere med særlige behov og en del af den gruppe som administrationen fortsat gør opmærksom på i hos KL m.fl. Der igangsættes dog en særlig indsats der skal være beskrivende på udfordringerne og give mulige løsninger på de udfordringer der er på området og hvilke indsatser der vil være nødvendige i forhold til borgergruppen fremadrettet i form af særlig støtte og hjælp samt bistand til fritagelse.
  2. Særlig indsats overfor kommunens små erhvervsdrivende der senere i 2013 vil blive mødt af nationalt krav om at kunne sende og modtage digital post. Kommunen har ingen lovmæssig forpligtigelse til at bistå med implementering og uddannelse af erhvervsdrivende, men vurderer at det vil være en god understøttelse af erhvervslivet i Gribskov Kommune. Der er nedsat gruppe der vil sikre konkrete tiltag.
  3. Særlig indsats der sikrer at borgere kan få bistand til at bestille rejsekort til Movia i borgerservicecentre og biblioteker. Det er ikke en kommunal opgave, men det er vurderet at det er en nødvendig service da kort ellers skal bestilles ved rejse til Nørreport. samtidig vurderes det at der kan understøtte en række borgere i at få fortrolighed med det digitale medie
  4. Særlig indsats omkring øget samspil med relevante dele af erhvervslivet og læger mv om digitalisering og bistand til dette for borgerene. Administrationen vil i 2013 være opsøgende overfor forskellige erhvervsdrivende for at skabe offentlige/private samspil om udbredelse af digitale løsninger.


Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de særlige tiltag og giver kommentarer herpå og til eventuelle flere tiltag.Lovgrundlag
Lov om obligatorisk digital selvbetjening
Lov om digital post


Økonomi
Der er fortsat store forventninger fra regeringens side til at kommunerne i de kommende år henter massive effektiviseringsbesparelser ind via digitaliseringsarbejdet.

Bloktilskuddet er allerede beskåret og det vil de kommende år blive beskåret yderligere. Kommunerne forventes at skabe økonomisk råderum med 2 mia om året i 2015 og fremefter gennem effektiviseringer.

De fremsatte lovforslag i bølge 1 og 2 betoner igen at målet med digitaliseringsindsatserne er en betydelig besparelse på administration og kommunerne forventes at indfri disse. Den samledes angivne besparelse på bølgeplaner i Gribskov Kommune er angivet til ca 1,5 mio kr over de to kommende år, tallene er dog baseret på rene gennemsnit for landet og der vil derfor blive udarbejdet præcise økonomiske kalkuler og business cases på alle berørte fagområder efterhånden som løsningerne implementeres. Der vil derudover i forbindelse med budgetbehandling blive fremlagt forslag til videre arbejde omkring økonomiske effektiviseringer på det digitale område.


Høring
Punktet sendes også i høring i Ældrerådet


Bilag
Der er ikke bilag til dette punkt, men der henvises til kommunens hjemmeside: gribskov.dk/lær-om-IT og gribskov.dk - se flere selvbetjeningsløsninger


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

 1. at Handicaprådet giver høringssvar

Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder, at det er vigtigt med digitalisering- og at det er godt med de tiltag der er iværksat lokalt.
Dog kan der være grupper, som man også skal tænke ind, som er vant til at klare sig selv med nødvendige hjælpemidler og som gerne vil, men som ikke kan, fx totalt blinde som er nødt til at benytte særlige taleprogrammer mv. Der er konkrete eksempler på borgere, der er blinde og selvhjulpne, men som kan ikke benytte kommunens og SKATs programmer, fordi de ikke arbejder sammen med læseprogrammerne. Hverken blandt de frivillige eller blandt kommunens medarbejdere, er der personer, der kan hjælp med dette.
Der kendes 55-60 borgere med alvorlige synsproblemer, hvoraf måske 10-15 er helt blinde, og som kan have et andet behov end det der afhjælpes med de allerede iværksatte særlige tiltag.
Set i lyset af rehabiliteringstankegangen/at man ønsker at borgerne skal klare sig selv spørger rådet derfor, hvordan det kan løses? Er det personaleressourcer, der skal til - eller er det spørgsmål om opdatering af disse borgeres hjælpemidler, så de er i stand til at klare sig selv?

Borgere er i sin gode ret til at sige nej tak til digitalisering. Hvor får man så hjælp og hvordan?
Hvad med talblinde og ordblinde? Hvor og hvordan får de hjælp?
Kan borgere, der er gangbesværede og ikke kan komme ud af hjemmet få hjælp og hvordan?
18. Høring: Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014.
27.00G00 - 2012/62691

Sagsfremstilling
Social - og Sundhedsudvalget (SSU) får forelagt nedenstående sag på deres møde den 22 maj 2013 med indstilling om at tiltræde udviklingsstrategien. Sagen forelægges hermed i høring for Handicaprådet forud for SSUs møde.

Sagsfremstilling til SSUs møde 22.05.13
"Udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2014 forelægges til godkendelse. Den er drøftet i KKR regi i Hovedstaden den 16. april 2013, og forelægges nu til politisk godkendelse i kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Udviklingsstrategien er den faglige del af den sociale rammeaftale, som også består af en styringsaftale. Udviklingsstrategien skal bl.a sikre koordinationen og udviklingen af de særligt specialiserede tilbud og skabe synlighed om kapacitetsudviklingen.

På baggrund af indberetninger fra kommunerne om behov og udviklingstendenser indenfor både målgrupper og tilbudstyper og kapacitet og belægning på tilbuddene kan følgende konstateres:

  • På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være behov for i 2014 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategien
  • Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme) samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse.
  • Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
  • De børn, unge og voksne, som kommunerne vurderer har behov for de højtspecialiserede tilbud (omfattet af Udviklingsstrategien), er i de fleste tilfælde borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings- og plejebehov.
  • Der er behov for løbende tilpasning og nytænkning af tilbudsviften inden for de højt specialiserede tilbud, der imødekommer udviklingen indenfor målgrupperne og indenfor den kommunale organisering og tilrettelæggelse af indsatserne på området.


På baggrund af analyser foretaget som led i udarbejdelsen af Udviklingsstrategien 2014 vurderes der ikke at være behov for at indgå aftaler på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser i 2014. Analysen peger dog på en række områder, hvor der kan være behov for et tværkommunalt fokus.

Derfor er der i Udviklingsstrategien udvalgt følgende to konkrete fokusområder for 2014:

 1. Den stigende tilgang indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse. Dette fokus bliver udmøntet i behandlingen af de særlige temaer for 2014.
 2. Der vil være en særlig tværkommunal opmærksomhed på, hvordan de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien udvikler sig. Herunder vil der være fokus på tilbuddenes fleksibilitet og løbende tilpasning til udviklingen i målgruppens behov og kommunernes efterspørgsel. Denne særlige opmærksomhed udmøntes via særligt fokus i de analyser, der gennemføres i rammeaftaleregi og i den løbende opfølgning på de mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategien.

Derudover er der i Udviklingsstrategien 2014 indarbejdet konkrete ændringer i forhold til 2013 vedrørende definition og udvælgelse af de mest specialiserede tilbud. Endelig er det mellem kommunerne og Region Hovedstaden besluttet at igangsætte et arbejde med revision af retningslinjer for henvisning til kommunikationscentrene i hovedstadsregionen."


Lovgrundlag
Serviceloven (LBK. nr. 810 af 19/07/ 2012) § 6.
Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældrebolig område (Bkg. nr. 205 af 13/03/2011).


Økonomi
-


Bilag
Bilag SSU 22.05.13 Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014

Bilag 1-7 til udviklingsstrategien kan findes på rammeaftalesekretariatets hjemmeside rammeaftale-h.dk under Rammeaftale - Rammeaftale 2014.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet,

 1. at afgive høringssvar om forslag til godkendelse af rammeaftale 2014 - udviklingsstrategien.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet tager med tilfredshed til efterretning, at der tages hånd om den nuværende situation, hvor målgrupper og behov ændrer sig, så man både politisk, på embedsmandsniveau og medarbejdermæssigt vil være parat til hurtigt at omstille sig og gøre andet end man gjorde i går.

19. Høring: Analyse af botilbuddet Fabianhus.
27.03G00 - 2013/08923

Sagsfremstilling
Handicaprådet høres hermed forud for at Social- og Sundhedsudvalget (SSU) forelægges 22.05.13 nedenstående sag med henblik på stillingtagen til fremtiden for det socialpsykiatriske botilbud Fabianhus.

Sagsfremstilling til SSU 22.05.13:
"Denne sag forelægges for Social- og Sundhedsudvalget (SSU) med henblik på stillingtagen til fremtiden for det socialpsykiatriske botilbud Fabianhus.

Baggrund
Der har igennem længere tid været vigende søgning til Fabianhus. Som konsekvens af dette er der sket en reduktion i pladsantallet fra 22 til 16 pladser med virkning fra den 1. januar 2013. Pr. 01.04.2013 er antallet af beboere 12 og der er ingen på venteliste. Alt andet lige tyder det på, at den vigende søgning til Fabianhus sker hurtigere og i et større omfang end forventet i boliganalysen "Boformer til mennesker med sindslidelse", som udvalget fik forelagt 21.11.12.

Det notat, der er vedlagt som bilag, belyser mulighederne for fortsat drift eller lukning af Fabianhus, som grundlag for en vurdering af, om der fortsat er behov for Fabianhus som et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud, som indgår i rammeaftalen. Yderligere beskrivelse af Fabianhus fremgår af bilaget, herunder den pædagogiske og sundhedsfaglige tilgang, økonomi og normering samt økonomiske konsekvenser af en lukning af Fabianhus.

Hvad viser analysen?
Det forventes, at det, der fremadrettet efterspørges af køberkommunerne, herunder Gribskov Kommune, primært vil være midlertidig boform efter § 107. Ligesom der fortsat skønnes at være behov for få pladser til længerevarende ophold efter § 108. Det antal pladser, der kan sælges fremadrettet, forventes ikke at være højere end nuværende niveau.

Udviklingstendenserne tyder alt i alt på, at der fortsat vil være et behov for Fabianhus som højt specialiseret socialpsykiatrisk botilbud, men at behovet vil være 12 pladser i stedet for 16 pladser og med en overvægt af midlertidige pladser (§ 107).

Der er en forventning om, at Fabianhus med den nuværende normering kan overholde budgettet for 2013 på grund af effektviseringer. Desuden at man med 12 pladser kan fastholde en takst på nuværende niveau (ca. 1.700 kr pr. døgn) og dermed et konkurrencedygtigt tilbud.

Det er dog vigtigt at følge udviklingen tæt, herunder kommunale strategier og målgruppebehov, da tendensen fortsat er, at køberkommunerne i stadigt stigende grad yder støtte i egen kommune, enten i eget hjem eller i egne botilbud uden døgndækning.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler på den baggrund

  • at bevare Fabianhus som et højt specialiseret tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108, dog med fokus på midlertidige pladser efter § 107.
  • at antallet af pladser nedsættes til 12 fra 2014 med en fortsat blanding af midlertidige og længerevarende ophold.
  • at udviklingen fortsat følges tæt med henblik på hurtig indgriben om nødvendigt."


Administrationens indstilling til Social- og Sundhedsudvalget er:

 1. at bevare Fabianhus som et højt specialiseret tilbud efter Servicelovens §§ 107 og 108, dog med fokus på midlertidige pladser efter § 107.
 2. at antallet af pladser nedsættes fra 16 til 12 med virkning fra 2014.Lovgrundlag
LBK nr. 810 af 19/07/2012 Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven) §§ 107 og 108.


Økonomi
Økonomien i botilbudet er i princippet et 0-budget, hvor økonomien hviler i sig selv, og hvor betaling af taksten fra de kommuner, der køber pladser, betaler udgifterne. Jf. ovenfor forventes taksten for Fabianhus, ved 12 døgnpladser, at kunne fastholdes på det nuværende niveau på ca. 1.700 kr. pr. plads pr. år. Den endelige takstberegning vil dog bero på en mere kritisk og grundig gennemgang af økonomien frem mod en endelig takstfastsættelse i 2. halvår 2013, hvor takster skal meldes ind til rammeaftalen.


Høring
Sagen er sendt i høring ved Handicaprådet 08.05. og ved Fællesudvalget Social og Sundhed 15.05.13


Bilag
Bilag SSU 22.05.13: Notat om botilbudet Fabianhus


Administrationens indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet afgiver bemærkninger til dette.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet er tilfredse med, at man politisk, på embedsmands- og medarbejderniveau er parat til hurtigt at omstille sig og gøre andet end man gjorde i går, når målgruppe og behov ændrer sig. Det er godt, at udviklingen følges tæt.20. Handicaprådets anbefalinger til Byrådet vedr. Handicapråd 2014-2017
27.69.48G00 - 2013/05014

Sagsfremstilling
Handicaprådet evaluerede 20.03.13, pkt. 12, sin virksomhed i den nuværende udpegningsperiode 2010-2013. Evalueringen var forarbejde til dette møde, hvor der i dette dagsordenspunkt forelægges anbefalinger til Byrådet vedrørende Handicaprådet 2014-2017 til godkendelse.

Handicaprådets anbefalinger til Byrådet:

  • at man sikrer så bred en repræsentation som muligt, både fsva. handicapgrupper, herunder børn/unge og deres forældre, og politiske udvalg/administrative centre.
  • at man fastholder antal medlemmer på det nuværende (8).
  • at vedtægten for Handicaprådet fastholdes som nu.
  • at Danske Handicaporganisationer (DH) Gribskov fortsat kan indstille stedfortrædere, der kan fungere som personlig stedfortræder for mere end 1 ordinært medlem.
  • at der fortsat udpeges personlig stedfortræder for hver af de 4 kommunale repræsentanter.
  • at fordelingen af kommunalt udpegede repræsentanter fortsat er to politikere og to embedsmænd.
  • at man sikrer, at nogle af de nuværende kommunale repræsentanter udpeges til det kommende råd af hensyn til kontinuiteten.
  • at rådet - begrundet i at rådets virksomhed går på tværs af alle kommunale sektorer - fortsat er centralt forankret.
  • at det fortsat er sådan, at chefer deltager i møde i begyndelsen af valgperioden og ellers ad hoc efter behov. Og at sagsbehandlere fortsat forelægger relevante sager, da det giver en større gensidig indsigt.
  • at kommunen er opmærksom på dels at sende sager i høring ved handicaporganisationerne, dvs. at forstå at handicaporganisationerne ikke er hørt, bare fordi man har hørt Handicaprådet, som jo er et kommunalt råd. Dels ikke kun at invitere Handicaprådet, men også handicaporganisationerne til informationsmøder, når man inviterer andre brugerorganisationer.


Rådets anbefalinger vil indgå i sag om Handicapråd 2014-2017, som forelægges for Social- og Sundhedsudvalget 22.05., Økonomiudvalget 03.06. og Byrådet 17.06.13.

Lovgrundlag
LBK nr. 930 af 17/09/2012 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37 a.
BEK nr. 1433 af 23/12/2012 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 48.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 324-333.
LBK nr. 988 af 09/10/2012 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kap. 8, vedr. tavshedspligt.
LBK nr. 885 af 29/08/2012 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven), § 16 a, vedr. diæter og udgiftsgodtgørelse.

Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. tiltræder anbefalingerne til Byrådet.Beslutning
Tiltrådt

23. Tillægsdagsorden - Høring: Frivilligpris
29.00G00 - 2013/10634

Sagsfremstilling
Handicaprådet høres hermed forud for at Social- og Sundhedsudvalget (SSU) 22.05.13 forelægges nedenstående sag med henblik på stillingtagen til en frivilligpris i Gribskov Kommune.

Sagsfremstilling til SSU 22.05.13:
"Baggrund
De sidste to år har Byrådet fejret de mange frivillige i Gribskov Kommune på Frivillige Fredag, den sidste fredag i september.

I denne sagsfremstilling skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om udvalget ønsker at indstifte en frivilligpris for det frivillige sociale område, som skal uddeles på Frivillig Fredag. Handicaprådet bedes give bemærkninger til udkast til model.

Administrationen har søgt inspiration til frivilligprisen fra bl.a. Kulturområdet, Idrætsområdet, handicapområdet og andre kommuner. På den baggrund er der udarbejdet udkast til model:

Formål, kriterier, beslutningskompetence, præmien og niveau
Formål

 • At påskønne og anerkende det frivillige sociale arbejde i Gribskov
 • At skabe opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde i Gribskov


Kriterier
Frivillig prisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation:

 1. som gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde
 2. som skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
 3. som samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. som skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Alle kan indstille en person, gruppe, forening eller en organisation, som de mener gør en helt særlig indsats.

Beslutningskompetence
To repræsentanter fra henholdsvis bestyrelserne i Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter Græsted og Frivilligt Forum udgør et indstillingsråd og skal komme med en fælles og samlet indstilling til mulige vindere af frivilligprisen.

Indstillingen skal være begrundet i forhold til kriterierne ovenfor. Prismodtageren har f.eks.:

 • skabt engagement og virkelyst for mennesker f.eks. ved at skabe nye fællesskaber
 • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
 • fremmet samarbejdet på tværs af foreninger, borgere og andre der gør en frivillig indsats
 • ydet en usædvanlig indsats evt. gennem en årrække.Indstillingsrådet kan indstille tre kandidater til SSU. Beslutningen om den endelige vinder træffes af SSU.

Niveau
Præmien er kr. 5000 samt et diplom og en buket blomster

Prisen overrækkes på Frivillig Fredag, den sidste fredag i september af Formanden for Social- og Sundhedsudvalget

Administrativ proces:

dato
aktivitet
3. - 7. juni
Møde med Indstillingsrådet
10. juni
Annonce klar (gribskov.dk, Ugeposten)
juni - aug
Annoncering - indkaldelse af indstillinger
14. aug.
Deadline for indstillinger
14. - 28 aug
Behandling af indstillinger
28. aug.
Indstilling fra Indstillingsrådet
4. sep
Dagsorden udsendes (lukket punkt)
11. sep
SSU møde - beslutning om prismodtager
12. -19. sep.
Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
27. sep
Uddeling af pris på Frivillig Fredag
"

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde at der etableres en frivilligpris, som uddeles årligt første gang 2013, samt at tiltræde formål, kriterier, beslutningskompetence og niveau for prisen.


Lovgrundlag
-


Økonomi
§18 Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder éngangsaktiviteter. Der er i 2013 afsat kr. 56.000, hvoraf der tidligere er besluttet udmøntning af kr. 24.500.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet,

 1. at afgive bemærkninger til udkast til model for frivilligpris.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
Rådet finder, at det er en god ide, fordi det sætter fokus på området og giver det noget prestige.


Efterretningssager

21. Tilgængelighed til den nye svømmehal
05.01G00 - 2013/06953

Sagsfremstilling
På Handicaprådets møde den 20. marts 2013 blev rådet orienteret om en henvendelse fra DH Gribskov v/ formand Steen Nielsen angående tilgængeligheden til den nye svømmehal.
Henvendelsen omhandlede at DH Gribskov ikke finder tilgængeligheden tilfredsstillende og har ønsket et møde med bygherre-plan og byg for en løsning.

Den 5. april 2013 har derfor været afholdt møde ved svømmehallen med deltagelse af Inger Hansen og Steen Nielsen fra DH Gribskov samt Alice Ballin som er projektleder for svømmehalsprojektet og en medarbejder fra kommunens vejteam. Nedenfor orienteres om drøftelserne på mødet.

Handicaprådet har løbende fulgt med i og bidraget aktivt i projektet med den nye skole og svømmehal i Helsinge. Rådet har i den forbindelse tidligere behandlet og godkendt tegninger over løsninger for tilgængeligheden til svømmehallen. Dette dels ved brugergruppemøder i skoleprojektet, dels ved behandling på rådets møder, senest på mødet den 1. februar 2012.

På mødet ved svømmehallen den 5. april 2013 blev tilgængeligheden fra handicapparkeringspladsen ved Skolegade til svømmehallen gennemgået ,som den opleves nu, hvor anlægget står næsten færdigt (der mangler endnu markering af parkeringsbåsene som på grund af vejret endnu ikke har været muligt).

Fra handicapparkeringspladsen er der ca. 50 meter til H-elevatoren/indgangen under bygningen som leder op til Store Torv og svømmehallen, se Bilag 1. Afstanden og den hældning der er fra parkeringspladsen til indgangen kan, selv om de overholder vejledende krav, af nogle opleves som svært tilgængelig, særligt når det er glat. Indgangen opleves desuden ikke synlig nok, idet skiltningen er svær at se på afstand.

Inger Hansen og Steen Nielsen udtrykte ønske om, at der kan parkeres foran H-elevatoren/indgangen under bygningen. Administrationen orienterede om, at dette sted er sti/opholdsareal for skolebørnene og fungerer som en del af skolens udeareal. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at tillade nogle former for bilkørsel her.

Det blev aftalt at kommunen vurderer, om den anden indgang igennem skolebygningen kan gøres bedre tilgængelig, i det den ligger nærmere parkeringspladsen. Selv om afstanden samlet set er større, idet man indendørs skal et niveau op med elevatoren, hen over stiunderføringen og ned igen, opleves denne adgang bedre tilgængelig, særligt i dårligt vejr på grund af det tørre og plane underlag. Det vil dog kræve nye tiltag at gøre denne indgang tilgængelig. Indgangen er i øjeblikket kun åben i dagtimerne. Desuden har den en for stram dørlukker og for smal dør til de store kørestole.

På mødet blev desuden drøftet, om der kan ses på mere tydelig skiltning og på om pladserne på parkeringspladsen kan fordeles anderledes, så der bliver flere end de nuværende tre pladser.

Når der foreligger et forslag til mulige forbedringer af tilgængeligheden vil det blive forelagt Handicaprådet.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Oversigtskort; handicapparkering og indgange


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.

Sager behandlet på lukket møde:
pkt. 22. Høring: Udbud sundhed og social 2014: Mål og fokuseringer i udbuddet.
Handicaprådet afgav bemærkninger.


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM