Handicaprådet

Publiceret 20-03-2013

Onsdag den 20-03-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Høring: Annoncering i Ugeposten og netaviser 2013/2014
10 Frivilligrådet: Survey om Charter for samspil mellem det frivillige Danmark
/Foreningsdanmark og det offentlige
11 Institut for Menneskerettigheder (IMR) - inspirationskatalog om ligebehandling og instituttets arbejde på handicapområdet
12 Evaluering af Handicaprådets virksomhed 2010-2013
13 Invitation til to konferencer - "Inklusion - et fælles ansvar" og "Medborgerskab & handicap"


Efterretningssager
14 Tilgængelighed til den nye svømmehal

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Michael Bruun

Meddelelser:
a) Afbud fra Michael Bruun og hans personlige stedfortræder Morten Jørgensen pga. ekstraordinært møde i Plan- og Miljøudvalget.
b) Jf. nyhed på gribskov.dk starter arbejdet med anlæg af handicapparkering ved Rådhuset den 11. marts.

Åbne

9. Høring: Annoncering i Ugeposten og netaviser 2013/2014
00.13G00 - 2013/03911

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget (ØU) fik 04.03.2013, pkt. 37, forelagt sag om Gribskov Kommunes annoncering i Ugeposten og netaviser 2013, herunder evaluering af den nuværende praksis omkring annoncering i Ugeposten, samt brugen af digital annoncering på det tekniske område. ØU har besluttet at sende sagen i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden der træffes endelig beslutning i sagen på ØUs møde 15.04.13.

Høringen vedrører primært spørgsmålet om evaluering af digital annoncering og fremtidigt niveau for annoncering i Ugeposten, men ØU vil også gerne høre rådets eventuelle synspunkter på kommunens annoncering i netaviserne.

Sagsfremstilling til ØU 04.03.13:
"1. Baggrund og status
Efter kommunesammenlægningen, besluttede Økonomiudvalget (ØU) et annoncekoncept, som indebar øget annoncering i forhold til de tidligere kommuners annoncering. I det nye koncept, lå ud over pligt til informationen, øget annoncering for kulturaktiviteter og aktiviteter og indsatser, som var med til at profilere kommunen.

Kommunen havde efter udbud på annonceområdet i 2010, en kontrakt med Ugeposten, som løb frem til 31. marts 2012. Aftalen omfattede køb af 1-2 sider i Ugeposten hver uge. Senere har ØU besluttet, at reducere udgifterne til annoncering i Ugeposten, således at der som oftest, kun var en side pr. uge i Ugeposten, dog indenfor rammerne af kontrakten med Ugeposten.

ØU behandlede på møde den 27. februar 2012 sag om ekstern kommunikation, herunder annoncering i Ugeposten og bannerannoncering på Nordkysten. Udvalget skulle tage stilling til niveauet for kommunens fremtidige annoncering, efter at en ny lov på især det tekniske område, gjorde det muligt at overgå til digital annoncering.

Plan- og Miljøudvalget (PMU), Teknisk Udvalg (TEK) samt Økonomiudvalget besluttede på møder den 08. februar, 22. februar og 27. februar 2012 at udnytte den lovændring, der gav mulighed for at lovpligtig annoncering på det tekniske område kunne ske digitalt frem for i lokalaviser. Det blev samtidig besluttet, at evaluere denne praksisændring efter 1/2-1 år.

På mødet den 27. februar 2012, hvor udvalget skulle tage stilling til eventuel yderligere reduktion af annoncering i Ugeposten, valgte udvalget delvist at overgå til digital annoncering på det tekniske område samt at fastholde serviceniveauet med en sides annonce om ugen. Det blev samtidigt besluttet, at kontrakten med Ugeposten blev indgået for ét år ad gangen fremover. Således udløber den nuværende kontrakt i foråret 2013.

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte niveauet for det kommende års annoncering. Da brugen af digital information hænger sammen med niveauet for annoncering i Ugeposten, er essensen af evaluering af digital information, taget med i punktet her. Evaluering af digital information, forelægges Plan og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg efterfølgende samtidig med at evalueringen også sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter forventes Økonomiudvalget at genoptage sagen.
Der henvises desuden til det lukkede dagsordenspunkt, Gribskov Kommunes annoncering - tilbud fra Ugeposten, hvoraf Ugepostens tilbud fremgår.

2. Evaluering af digital annoncering på det tekniske område
Lovændringen nævnt ovenfor muliggjorde, at annoncering alene kan ske via digitale medier. Alle tre udvalg (PMU, TEK og ØU) tilsluttede sig at Gribskov Kommune, som udgangspunkt, skulle udnytte denne mulighed. For at sikre en fortsat god service overfor borgerne, blev det samtidigt besluttet, at digital annoncering skulle kombineres med en fast rubrik i kommunens annonce i Ugeposten, som hver 14. dag i overskriftsform, orienterede om tilladelser / beslutninger i henhold til de givne love. Denne rubrik henviser desuden til yderligere information på Gribskov Kommunes hjemmeside. Den nye praksis er blevet understøttet af Borgerservice og bibliotekerne, som guider borgere i forhold til at finde information på hjemmesiden.

Administrationen har mini-evalueret den digitale annoncering og set på antallet af henvendelser, klager, høringssvar med videre. Administrationen kan oplyse, at der ikke umiddelbart er indikationer af, at annonceringsformen har ændret ved borgeres reaktioner på høringer eller klagefrister. Der er ikke efterfølgende kommet klager over mere digital annoncering. Det vurderes desuden, at der hverken er kommet færre eller flere reaktioner end tidligere. Det har heller ikke været forventet, idet de direkte berørte i en sag fortsat skal have direkte besked om afgørelser og høringer. Idet de politiske udvalg fastholdt den korte annonce hver 14. dag i Ugeposten, har øvrige, mere perifere interessenter fortsat haft mulighed for at se, hvad der er offentliggjort digitalt de foregående par uger. Gribskov Kommune har således opretholdt et udvidet serviceniveau i forhold til lovens mulighed.

Da den nye praksis trådte i kraft den 3. april 2012, indkom der en enkelt klage herom fra en borger samt en klage fra Ældrerådet. Ældrerådet har efterfølgende indbragt sagen for Folketingets Ombudsmand, alene med fokus på det uhensigtsmæssige i lovgivningen, hvilket til dato ikke har resulteret i yderligere bemærkninger om kommunens praksis. Udgangspunktet om at opretholde et fornuftigt digitalt serviceniveau har resulteret i, at åbningstider i Borgerservice samt på bibliotekerne er ændret, således at tilgængeligheden til pc'ere er øget. Administrationen kan i øvrigt oplyse, at langt det meste ansøgningsmateriale, klager m.v indkommer digitalt, hvilket vil sige at borgere og rådgivere generelt har adgang til digital kommunikation med kommunen, og dermed også til den digitale annoncering.

Administrationen konkluderer på den baggrund, at den nuværende digitale annonceringsform med smidig sagsgang, suppleret med understøttende information hver 14. dag i kortfattede avisannoncer, fungerer tilfredsstillende. Det anbefales at fortsætte med dette serviceniveau. Det anbefales også, at ØU hører Ældrerådet og Handicaprådet om deres holdning til dette, da især Ældrerådet tidligere har haft meninger herom.

3. Fremtidig annoncering i Ugeposten
Ugeposten er kommunens eneste husstandsomdelte gratis avis og har fortsat et højt læsertal Kommunens annonce i Ugeposten er en relativ billig kanal, når kommunen gerne vil informere mange borgere om emner, som de ikke nødvendigvis selv er motiverede for at opsøge på kommunens hjemmeside. Vi ved fra undersøgelser i kommunens borgerpanel samt i forbindelse med forskellige kulturaktiviteter, at borgerne er opmærksomme på kommunens annonce, og de fleste skimmer den. Fra blandt andet sundheds- og kulturområdet ved vi desuden, at det er gennem annoncen, at borgerne bliver opmærksomme på tilbud og aktiviteter i kommunen.

Ved at have en fast side i Ugeposten, som kommunen selv står for, opnår vi en god rabat.

Økonomiudvalget kan beslutte, at fortsætte på samme niveau som hidtil, med en side om ugen, ind i mellem to sider, hvis der er særligt behov. Det giver et godt informationsniveau og giver synlighed og genkendelse. I dette serviceniveau ligger også annoncen hver 14. dag på det tekniske område.

Hvis Økonomiudvalget ønsker, at der skal annonceres mere digitalt, kan annoncen i Ugeposten reduceres. Administrationen kan pege på to modeller for mindre trykt annoncering.

Minimum model:
Kommunen annoncerer primært via hjemmesiden. I denne model har GK ikke længere faste og hele sider i Ugeposten, og annoncerer kun det, som fortsat er lovpligtigt eller skønnes særligt nødvendigt af andre årsager. Annoncen i Ugeposten vil i så fald kunne reduceres med ca. 2/3 i forhold til i dag. De enkelte afdelinger indsender i denne model selv deres annonce til Ugeposten. Ugeposten placerer dem, hvor det nu passer i forhold til øvrige annoncer. Der sker ikke samling eller kvalitetssikring af annoncerne.

Mellem model:
Vi fastholder en fælles annonce med kommunens design, men reducerer omfanget, Det kan være en halv side én gang om ugen og indimellem en side, eller en hel side omkring hver anden uge.

Tilbud fra Ugeposten fremgår af den lukkede dagsorden.

4. Netaviser
Der er nu to netaviser i Gribskov Kommune. Nordkysten.nu og Gribskovavisen.dk.
Kommunen har siden 2009 fast købt bannerannoncer på Nordkysten.nu, jf. afsnittet Økonomi nedenfor, dog besluttede ØU på mødet den 5. november 2012 at stoppe med at købe ydelser af Nordkysten.nu.

Efter at Nordkysten.nu i slutningen af 2012 blev erklæret konkurs, blev der i Skifteretten indgået aftale om videreførelse af avisen i nyt ejerskab og med ny redaktion. Nordkysten.nu drives nu videre med ny ejer og ny redaktion.

Den nye netavis Gribskovavisen.dk, startes op som alternativ til Nordkysten.nu. Begge netaviser er interesserede i at indgå samarbejde med kommunen.

Kredsen bag Gribskovavisen er Jack Juul og Jens Christian Ellekilde, som ejere af avisen. Redaktionen består af Allan Andersen, Berit Aagesen, Villy Nielsen og Morten Ringsted.

Kredsen bag Nordkysten.nu er ansvarshavende redaktør Peter M. Hansen, annonceansvarlig Tobias T. Gehrcke og med Therese Adrian Danielsen, som journalist.

Der har været holdt indledende møder mellem de to netavisers ejere og borgmesteren samt repræsentant for direktørgruppen. Det anbefales, at strategi for evt. annoncering /samarbejde med netaviserne fastlægges, som et led i den kommunikationsstrategi og oprustning på kommunikationsområdet, der er sat i gang. Sagen genoptages således senere på foråret i ØU. Det kan oplyses, at GK i 2012 har købt bannerannonce for 160.000,00 kr, herunder banner som viser kommunens nyheder som hentes automatisk via Rss feed, fra kommunens hjemmeside.


5. Anbefaling
Da Ældrerådet har vist interesse i beslutningen omkring digital annoncering, anbefaler administrationen, at evaluering af den nuværende praksis for digital annoncering - med Økonomiudvalgets evt. bemærkninger - sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden der træffes endelig beslutning i sagen. Næste møde i ældrerådet er den 8. marts 2013 og Handicaprådet 20. marts 2013. Endvidere forelægges evalueringen PMU 20.03.13 og TEK 10.04.13 m.h.p. bemærkninger.

Sagen genoptages herefter på ØU den 15. april 2013 for beslutning. Den eksisterende aftale med Ugeposten vil fortsætte indtil der foreligger en beslutning.

Vedr. kommunens samarbejde med netaviserne, anbefales - som nævnt ovenfor - at beslutning herom træffes i sammenhæng med kommunikationsstrategi og oprustning på kommunikationsområdet."

Administrationen indstillede til ØU

 1. At Økonomiudvalget drøftede fremtidigt serviceniveau for annoncering i Ugeposten m.h.p. beslutning herom på udvalgets møde den 15. april
 2. At Økonomiudvalget sender evaluering af digital annoncering i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, samt PMU og TEK m.h.p. at genoptage sagen på næstkommende møde.

ØU tiltrådte begge punkter.


Lovgrundlag
Lov 1273 af 21.12.2011 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang).


Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller, at Handicaprådet

 1. afgiver bemærkninger til evalueringen af digital annoncering og fremtidigt niveau for annoncering i Ugeposten
 2. kommer med synspunkter på kommunens annoncering i netaviserne.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:

 1. Rådet anbefaler at man fastholder nuværende niveau for annoncering i Ugeposten. Mange har glæde af Ugeposten, og det er der man følger med. Det digitale ser man ikke , undtagen når det er noget specielt.
 2. Der er nu flere netaviser, der dækker kommunen. Det anbefales derfor, at behovet for annoncering i netaviser vurderes fra gang til gang.


Karsten S. Jensen deltog ikke under dette punkt.10. Frivilligrådet: Survey om Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige
27.69.48G00 - 2013/08340

Sagsfremstilling
Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige beskriver grundlæggende værdier og rammer for samspillet. Chartret blev udarbejdet af repræsentanter for de to sektorer i fællesskab tilbage i 2001. Nu tager regeringen initiativ til en revitalisering af chartret, så det bliver fornyet og gjort nutidigt.

Det nye, revitaliserede charter skal udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af en række ministre, udvalgte repræsentanter fra frivillige foreninger og organisationer samt borgmestre fra udvalgte kommuner mv.

Som start på revitaliseringsprocessen gennemføres en folkehøring, og samtidig bliver denne survey sendt til mere end 500 foreninger og organisationer, alle kommuner og regioner og en række andre aktører. Høringen og survey’en skal give bidrag til arbejdet med at formulere et nyt charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det offentlige.

Frivilligrådet har fået til opgave at bistå styregruppen for charterprocessen i planlægningen og gennemførelsen af processen omkring revitaliseringen af charteret. Det er således Frivilligrådet, der gennemfører denne survey på opdrag fra styregruppen, der består af Social- og Integrationsministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Frivilligrådet håber, at bl.a. Handicaprådet i Gribskov Kommune vil bidrage til beslutningstagernes diskussioner ved at gennemføre survey’en senest fredag den 12. april 2013. Dermed får rådet mulighed for at komme med kommentarer til det nuværende charter og forslag til forbedringer og prioriteringer.

Der kan læses mere om revitaliseringen af chartret på hjemmesiden frivilligcharter.dk, hvor man også kan tilmelde sig nyhedsmail om charteret. På hjemmesiden er link til folkehøringen, hvor man kan læse de spørgsmål, der stilles i undersøgelsen.

På Handicaprådets møde præsenteres spørgsmålene i undersøgelsen med henblik på drøftelse og besvarelse.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige

Bilaget kan desværre kun findes som en svært læselig pdf-fil.


Indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet sammen besvarer den fremsendte survey.Beslutning
Survey udfyldt. Der er i besvarelsen bl.a. lagt vægt på, at man fremadrettet offentliggør chartret uden fancy farver og baggrunde samt i et format, så det er tilgængeligt for alle.

11. Institut for Menneskerettigheder (IMR) - inspirationskatalog om ligebehandling og instituttets arbejde på handicapområdet
27.69.48I00 - 2013/04276

Sagsfremstilling
Institut for Menneskerettigheder (IMR) har 28.01.2013 fremsendt mail (bilag 1) med information om det nye inspirationskatalog (bilag 2) om ligebehandling og instituttets arbejde på handicapområdet.

Kataloget er vedlagt som bilag med henblik på drøftelse af om og i så fald hvordan det kan være en hjælp for Handicaprådets arbejde i Gribskov Kommune.

Desuden orienteres om IMRs arbejde på handicapområdet, det vil sige arbejdet med at fremme, beskytte og overvåge, at Danmark gennemfører FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Herunder nævnes

  • Fremme: rådgivning af Folketinget mv og besvarelse af høringer, samt oplysning om Danmarks forpligtelser. Se her handicapkonvention.dk og nyhedsmails, som udsendes én gang i kvartalet. Tilmelding kan ske ved at sende e-mail til handicap@humanrights.dk.
  • Overvåge: ved at lave undersøgelser af særlige spørgsmål, fx værgemål, tvang i psykiatrien og tilgængelighed til offentligt byggeri.
  • Beskytte: ved at søge at styrke det administrative klagesystem og på længere sigt domstolene.Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG 1 HR 20.03.13: Mail af 28.01.13 fra IMR
BILAG 2 HR 20.03.13: Inspiration til ligebehandling i kommunale serviceydelser. IMR 2012
- bilag 2 kan også læses via link i bilag 1.


Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. tager orienteringen om nyhedsbrevet til efterretning.
 2. drøfter og evt. beslutter om og i så fald hvordan inspirationskataloget kan være en hjælp for Handicaprådets arbejde i Gribskov Kommune.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Som en indirekte hjælp til Handicaprådets arbejde lægges nyhed med inspirationskataloget på kommunens medarbejderportal og politikerportal, ligesom der sendes mail til chefgruppen om dette.


12. Evaluering af Handicaprådets virksomhed 2010-2013
27.69.48G00 - 2013/05014

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges med henblik på evaluering af Handicaprådets arbejde i udpegningsperioden 2010-2013. Evalueringen er forarbejde til rådets møde 08.05.13, hvor der forelægges dagsordenspunkter med anbefalinger til Byrådet vedrørende Handicaprådet 2014-2017, og med problemstillinger som det anbefales, at det kommende handicapråd drøfter. Der henvises i øvrigt til Handicaprådets midtvejsevaluering på mødet 13.03.12, pkt. 12.

Nedenstående spørgsmål til brug for evaluering følger strukturen i pjecen "Handicapråd - Den gode praksis" udgivet august 2010 af KL og Danske Handicaporganisationer. Pjecen er linket ind som bilag i dette dagsordenspunkt, men fremsendes ikke igen, da den er optrykt flere gange til rådet, sidst som bilag til mødet 13.03.2012.

Afsnit 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde

  1. Handicaprådets formål og opgaver, herunder skal- og kan-opgaver ifølge lovgivning og rådets vedtægter.
    • Er der opgaver, som rådet ikke har løst eller mangler at løse?
    • Hvilke råd kan gives til det kommende handicapråd i den forbindelse?
  2. Sektoransvar og mainstreaming på handicapområdet.
    • Er der tilstrækkelig opmærksomhed på, at handicaprådet kan behandle sager fra alle sektorer i kommunen?
  3. Samarbejdet i handicaprådet
    • hvilke gode råd har medlemmerne til det nye handicapråd vedr. dialogen, debatten og samarbejdet i rådet? Er der noget, der kan være anderledes?
    • Hvorledes kan dialogen og meningsudvekslingen fremmes?
    • Hvilke gode råd kan gives om afstemning af fælles mål og forventninger ved de første møder i det kommende handicapråd?
  4. Rådets medlemmer
    • Er der nogle, der ikke er repræsenterede? Her tænkes både på de 4 grupper indenfor DH (psykisk handicap, bevægelseshandicap, kommunikationshandicap, varig medicinsk behandling), og på den kommunale organisation.
    • Er der evt. foreninger/interesser for borgere med handicap, som ikke er og som bør være repræsenteret? Fx forældre til børn eller voksne med handicap?
    • Er antallet af medlemmer tilfredsstillende, eller skal der sendes anbefaling til Byrådet om flere/færre medlemmer?
    • Er fremmødet tilfredsstillende?
  5. Stedfortrædere
    • Bør personlige stedfortrædere også fremover kunne være stedfortræder for mere end et medlem, hvis det ikke er muligt for handicaporganisationerne at indstille det tilstrækkelige antal?
    • Hvilken rolle skal stedfortrædere have i rådet, og hvornår og hvordan skal de evt. inddrages i rådets arbejde?
    • Er fremmødet tilfredsstillende? Hvis nej - hvad kan der gøres ved det?
    • Bør der fortsat udsendes materiale til stedfortræderne, set i lyset af at både dagsorden, referat og bilag kan læses på gribskov.dk?
  6. Roller i rådet
    • Er der behov for spilleregler for, hvordan rådet samarbejder, og hvordan de forskellige roller spiller sammen?
    • Fungerer samspillet formand, næstformand og sekretariatsbistand hensigtsmæssigt?
    • Er der usikkerhed om de udpegede embedsmænds rolle og funktion?
    • Bør der træffes beslutning om, hvilken rolle de udpegede embedsmænd skal spille, og hvordan deres position skal være ift. kommunalpolitikere og organisationsrepræsentanter?
  7. Handicaprådets samarbejde med forvaltningen
    • Er der behov for at der evt. udpeges en ansvarlig kontaktperson i de enkelte afdelinger mhp. løbende dialog med rådet?
    • Er der behov for, at de enkelte afdelingschefer en gang årligt eller sjældnere deltager i møde med rådet mhp. at diskutere aktuelle faglige og økonomiske problemstillinger indbyrdes og gensidigt orientere hinanden? Obs at Handicaprådet 13.02.13 har besluttet at møder med relevante centerchefer udskydes til 2014.
  8. Uenighed i rådet
    • Hvordan kan man sikre sig, at alles synspunkter kommer frem?
    • Er der behov for, at der en gang i mellem redegøres for separate synspunkter?
    • Hvilke interne procedurer for afgivelse af høringssvar skal rådet følge, hvis der er uenighed i rådet?


Afsnit 3. Handicaprådets arbejde

  1. Handicaprådets dagsorden
    • omfang og indhold af dagsorden
    • skal der fortsat udarbejdes en årsplan med fokuspunkter eller temaer, der ønskes prioriteret det kommende år?
  2. Forberedelse af dagsordenmateriale
    • er dagsordenspunkter og bilagsmateriale forståeligt og tilstrækkeligt?
    • er læsevejledninger til bilagsmateriale forståeligt og tilstrækkeligt?
  3. Høringer
    • I hvilke tilfælde kan der evt. ske 'formandsbehandling'? Og hvad så, hvis det ikke kan ske indenfor høringsfristen?
    • Hvilke anbefalinger har rådet til sager, der som minimum skal til høring i rådet?
    • Er kommunen tilstrækkeligt opmærksom på at sende sager i høring i handicaporganisationerne?
    • Mennesker med handicap er lige så forskellige som alle andre. Er der behov for fremadrettet i høringssvar at være opmærksom på at nuancere forskellige handicappolitiske interesser yderligere?
  4. Handicaprådets møder
    • Er antallet af møder tilstrækkelige?
    • Ligger de på de rigtige tidspunkter ift. vigtige milepæle?
  5. Handicappolitik
    • Bør det kommende råd bruge kommunens handicappolitik til at tage emner op, der er fokus på i politikken? Obs at Handicaprådet 13.02.13 har besluttet at møder med relevante centerchefer bl.a. om dette udskydes til 2014.
  6. Aktiviteter og deltagelse - udenfor handicaprådet
    • Har kommunen (og handicaprådet) i tilstrækkeligt høj grad overvejet, hvordan rådet inddrages i eksterne sammenhænge? Herunder hvornår Handicaprådet deltager som det kommunale råd det er, og hvornår man henvender sig direkte til/inddrager handicaporganisationerne?
    • Er både kommune og handicaporganisationer bevidste om, hvornår kasketten hedder Handicaprådet i Gribskov Kommune, og hvornår den hedder DH Gribskov? Og hvis ikke - hvad er anbefalingerne i den anledning?
  7. Erfaringsudveksling
    • Er det tilstrækkeligt med de kurser og konferencer, der udbydes? Eller bør det anbefales, at det kommende handicapråd danner netværk med andre handicapråd mhp. erfaringsudveksling, bl.a. om tværkommunale og regionale problemstillinger?


Afsnit 4. Rammer for handicaprådets arbejde

  1. Vedtægten
    • Er der tilfredshed med indholdet?
  2. Forretningsorden (er sidst revideret 02.05.2012, pkt. 17)
    • Er der tilfredshed med indholdet?
    • Bruges den tilstrækkeligt, hvis der er usikkerhed om konkrete spørgsmål?
    • Bør det pointeres, hvorledes der protokolleres?
  3. Budget, diæter mv.
    • Bør det i højere grad drøftes, hvilke aktiviteter rådet skal prioritere at deltage i? Eller er den nuværende beslutningsproces om deltagelse i kurser/konferencer tilstrækkelig?
    • Er der behov for opmærksomhed på andre former for nødvendig handicapkompensation?
  4. Sekretariatsbistand
    • Bør det anbefales det kommende handicapråd, at der sker forventningsafstemning og afklaring af hvor mange og hvilke opgaver sekretariatsbistanden kan påtage sig at hjælpe rådet med? Herunder hvad der ikke er ressourcer til at løfte.
    • Er sekretariatet 'rigtigt' placeret i den kommunale organisation ift. rådets behov?
    • Er deadlines tilstrækkelige til, at rådets medlemmer kan nå at forberede sig? eller for lange i forhold til administrationens og de politiske udvalgs arbejde?
    • Fremsendes dagsordener og bilagsmateriale i et format, som kan læses af alle? Er der anbefalinger vedr. dette?Lovgrundlag
LBK nr. 930 af 17/09/2012 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) § 37 a.
BEK nr. 1433 af 23/12/2012 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 48.
VEJ 73 af 03/10/2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsvejledningen), pkt. 324-333.
LBK nr. 988 af 09/10/2012 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kap. 8, vedr. tavshedspligt.
LBK nr. 885 af 29/08/2012 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven), § 16 a, vedr. diæter og udgiftsgodtgørelse.


Økonomi
Kommunalbestyrelsen skal afholde udgifterne ved rådets virksomhed, herunder afholdelse af møder, dækning af evt. udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation, samt diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse til de af rådets medlemmer, som kommer fra handicaporganisationerne. Der er i 2013 afsat ca. kr. 59.000 til dette.


Bilag
BILAG 1: Handicapråd - Den Gode Praksis (KL/DH august 2010) - links til handicap.dk (26 sider) (fremsendes ikke igen)

BILAG 2: Vedtægter for Handicaprådet (gældende) - besluttet af BY 02.11.09 (2 sider)

BILAG 3: Forretningsorden for Handicaprådet i Gribskov Kommune. Besluttet 02.05.12 (2½ sider)

Læsevejledning: Alle bilag bør læses.


Indstilling
Det indstilles,

 1. at rådet drøfter ovenstående og beslutter anbefalinger.
 2. at sagen genoptages på mødet 08.05.13 mhp. endelig beslutning om anbefalinger til Byrådet vedrørende Handicaprådet 2014-2017, og om problemstillinger som det anbefales, at det kommende handicapråd drøfter.Beslutning
1. Rådet havde følgende bemærkninger til evalueringen:

ad afsnit 2.
Der er ikke umiddelbart generelle opgaver, som mangler at blive løst/taget op, men der stilles spørgsmål om, hvad der mon er sket med toilettet i Villingerød.
Der er god opmærksomhed på, at rådet får sager i høring fra alle sektorer. En gang imellem er det rigeligt, men hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Rådet er tilfredse med det indbyrdes samarbejde, der vurderes som godt. Man kan tale sammen på en saglig måde.
Det er en mangel, at der ikke er repræsentanter for forældre til børn eller voksne med handicap.
Antallet af medlemmer er tilfredsstillende. Det samme er fremmødet.
Der kan fortsat være problemer med, at DH Gribskov kan skaffe tilstrækkeligt med stedfortrædere. Derfor bør det fortsat være en mulighed, at stedfortræderne derfra kan være stedfortræder for mere end et medlem.
Stedfortrædere kan kun deltage i møder, når det ordinære medlem har forfald. Det bør fastholdes at dagsorden og bilagsmateriale udsendes til stedfortræderne, så de har et grundlag, når de deltager i et møde.
Der er ikke behov for spilleregler for samarbejdet, og samspil mellem formand, næstformand og sekretariatsbistand fungerer godt.
Der er ikke usikkerhed om de udpegede embedsmænds rolle og funktion, og derfor ikke behov for beslutninger i den anledning.
Det er ikke behov for kontaktpersoner i forvaltningen. Det fungerer fint at cheferne kommer på møde i begyndelsen af valgperioden og ellers ad hoc efter behov.
Godt at det er sagsbehandlerne, der forelægger relevante sager - det giver større indblik og sagsbehandlerne får også meget med tilbage.
Alle finder at deres synspunkter kommer frem, men der peges på, at det måske kan styrkes at udmeldinger er det samlede råds holdning.ad afsnit 3.
Nogle dagsordenspunkter kan være på kanten af hvad rådet skal beskæftige sig med, men rådet vil hellere have det forelagt, og så sige at det vil man ikke behandle, end ikke at få forelagt relevante sager.
Rådet finder at det er godt (og tilstrækkeligt) med det nuværende årshjul.
Medlemmer, der er svagtseende, må sommetider have ægtefællen til at læse bilag, men det er blevet bedre. Godt med læsevejledning til bilag, så man ikke behøver at læse det hele.
Evt. formandsbehandling fastholdes som nu.
Der er nogle gange mange sager i høring på samme møde, men det hænger sammen med, at sager kommer fra alle dele af forvaltningen, så det er svært at gøre noget ved.
Kommunen er IKKE tilstrækkelig opmærksom på at sende sager i høring ved handicaporganisationerne, dvs at forstå at handicaporganisationerne ikke er hørt, bare fordi man hører Handicaprådet.
Der er ikke aktuelt behov for yderligere nuancering af høringssvar.
Antallet af møder er tilstrækkelige.
Handicappolitikken tages op i 2014.
Det er en udfordring at forstå, hvilken kasket medlemmerne fra DH Gribskov har på - hvornår deltager de og orienteres som bestyrelsesmedlem og sammen med den øvrige bestyrelse i DH Gribskov? Og hvornår deltager de og orienteres som medlemmer af og sammen med øvrige medlemmer af Handicaprådet i Gribskov Kommune. Det er vigtigt at være opmærksom på, at DH Gribskov også har behov for orientering.
Der udbydes tilstrækkeligt med kurser og konferencer. Det med netværk er forsøgt på foranledning af Handicaprådet i Fredensborg Kommune. Behovet er ikke stort.ad afsnit 4
Der er tilfredshed med vedtægten. Ligeledes med forretningsordenen, bortset fra forretningsordenens § 4, hvor det er unødigt bureaukratisk, at sekretariatsbistanden skal indkalde stedfortræder, når det ordinære medlem har sendt mail til denne om forfald med kopi til sekretariatsbistanden. Det bør ændres.
Der behøver ikke stå noget om, hvordan der protokolleres.
Nuværende beslutningsproces om kurser/konferencer er tilstrækkelig. Det samme er nuværende handicapkompensation.
Det vil være gavnligt for det kommende handicapråd, at de orienteres om, hvad rammen er for sekretariatsbistanden.
Der er tilfredshed med at sekretariatsbistanden er forankret centralt i byrådssekretariatet.
P.t. udsendes dagsorden umiddelbart efter formøde 14 dage før rådets møder. Det er tilstrækkeligt med 10 dage før, men ikke kortere.
Der er fortsat problemer med pdf-filer, og der bør arbejdes med så vidt muligt at undgå dette.


2. Tiltrådt.
13. Invitation til to konferencer - "Inklusion - et fælles ansvar" og "Medborgerskab & handicap"
27.69.48G00 - 2012/65158

Sagsfremstilling
Der er kommet invitation til to konferencer. Invitationerne forelægges med henblik på om nogen af rådets medlemmer skal deltage, og i så fald hvem.

Inklusion - et fælles ansvar
Københavns Kommunes Handicapråd har 12.03.13 sendt invitation til Handicaprådene i hovedstadsregionen til deres årlige konference, i år med titlen "Inklusion - et fælles ansvar". Konferencen handler om inklusion i grundskolen.

Tid og sted: 08.04.2013, kl. 11.30-16.00, i Festsalen på Københavns Rådhus.
Pris: 80 kr.
Tilmelding: senest 27.03.2013.

Medborgerskab & handicap
Det Centrale Handicapråd har 12.03.13 sendt invitation til konferencen "Medborgerskab & handicap - fra vilje til virkelighed".
Konferencen har fokus på brugerindflydelse, demokrati og retssikkerhed.

Tid og sted: 13.05.2013, kl. 09.30-16.00, på Blu Radisson H. C. Andersen Hotel i Odense.
Pris: 900 kr.
Tilmelding: senest 05.04.2013.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Inklusion - et fælles ansvar
Jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet kan der ydes udgiftsgodtgørelse, men ikke diæter, til op til to arrangementer årligt, der er tæt forbundet med Handicaprådets virksomhed. I praksis drejer det sig om befordringsgodtgørelse til de af rådets medlemmer, der repræsenterer DH Gribskov.

Medborgerskab & handicap
Jf. Byrådets beslutning 28.03.11 om rammevilkår for Handicaprådet kan der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse til dette kursus, såfremt der er i rådets budget er midler til at dække det.
Der vil fx kunne godtgøres dokumenterede, nødvendige udgifter som følger af fysisk handicap i form af overnatning natten før konferencen.

Rådets budget 2013 er ca. kr. 59.000.


Bilag
BILAG: Invitation til inklusionskonference i Københavns kommune
BILAG: Invitation til konference om handicap og medborgerskab

Bilagene er desværre fremsendt som pdf-filer i farver


Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet beslutter,

 1. om nogen af rådets medlemmer skal deltage i konference i Københavns Kommune 08.04., og i så fald hvem.
 2. om nogen af rådets medlemmer skal deltage i Det Centrale Handicapråds konference Københavns Kommune 13.05., og i så fald hvem.Beslutning

 1. Steen Nielsen deltager.
 2. Ingen af rådets medlemmer har mulighed for at deltage.


Janne Danielsen deltog ikke under dette punkt.


Efterretningssager

14. Tilgængelighed til den nye svømmehal
27.69.48G00 - 2012/65194

Sagsfremstilling
DH Gribskov v/ formand Steen Nielsen har 12.03.13 fremsendt vedlagte mail med information til Handicaprådets medlemmer.

Det drejer sig om tilgængeligheden til den nye svømmehal, som DH Gribskov ikke finder tilfredsstillende.

Der påpeges problemer med

  • for stram dørlukker ved handicapindgangen ind til skolebygningen
  • for smal dør og for smal elevator til de store kørestole
  • for lang afstand fra til handicapparkeringen til den anden indgang til svømmehallen, hvor der også er elevator.


DH Gribskov har bedt om at få handicapparkering ved den anden indgang til svømmehallen, hvor der også er elevator, men har ved et møde med kommunen i uge 10 ikke fået opbakning til denne løsning.
DH Gribskov har aftalt med Vej-park at mødes for en løsning, men iagttager at der for hver dag laves anlægsarbejder, som vanskeliggør den gode løsning. De ønsker derfor hurtigst muligt et møde med bygherre-plan og byg for en løsning.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG: Fra Steen Nielsen/DH Gribskov vedr. tilgængelighed til ny svømmehal


Indstilling
Det indstilles, at Handicaprådet

 1. tager Steen Nielsens orientering til efterretning.Beslutning
Steen Nielsen orienterede om sit møde med administrationen om tilgængelighed til svømmehallen.

Efter rådets møde 13.02., hvor samme sag blev drøftet, har sekretariatsbetjeningen - efter aftale med rådet - sendt mail til administrationen om dette og anbefaling om at kontakte Steen Nielsen og Inger Hansen for at få uddybet, hvad det konkret drejer sig om. Desuden for at de begge kan vise på stedet, hvad det drejer sig om, og hjælpe med at teste tilgængeligheden til skole og svømmehal.
Administrationen oplyser, at Steen Nielsen og Inger Hansen vil blive kontaktet for et sådant møde, hvor også kommunens tilgængelighedsrevisor vil deltage.

Janne Danielsen deltog ikke under dette punkt.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:25 PM