Handicaprådet

Publiceret 13-02-2013

Onsdag den 13-02-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:
Åbne
1 Forberedelse af udbud på social- og sundhedsområdet
2 Høring: Idrætspolitik
3 Høring: Faglig strategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner
4 Gribskov Kommunes handicappolitik

Efterretningssager
5 Rapport om etisk håndtering af beboermidler
6 Svar på indsigelse vedr. lokalplan 512.09 for centerområde ved Vestergade og
Skolegade i Helsinge med tilhørende tillæg nr. 16 til kommuneplanen
7 Boliganalyse - Botræningstilbud for unge med særlige behov
8 Handicaprådets budget 2012 - opfølgning

Medlemmer:

Janne Danielsen Inger Hansen DH
Karsten Sten Jensen DH Steen Nielsen DH
Ebbe Andersen DH John Bamberger
Agnete O. Sørensen Michael Bruun
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Ebbe Andersen DH

Meddelelser:
a) I Handicaprådets årsplan indgår, at rådets virksomhed 2010-2013 evalueres på næste møde 20.03. med henblik på anbefalinger til Byrådet vedrørende Handicapråd 2014-17 og anbefalinger til det kommende handicapråd.
b) Institut for menneskerettigheder (IMR) har fremsendt en mail med deres nye inspirationskatalog om ligebehandling og om instituttets arbejde på handicapområdet. Det vil blive forelagt til drøftelse på rådets møde 20.03.13.
c) Tilmelding til nyhedsbreve fra IMRs hjemmeside handicapkonvention.dk kan ske ved at sende en e-mail til handicap@humanrights.dk
d) Der er 08.02.13 modtaget invitation til opstartsseminar vedrørende den behovsundersøgelse der gennemføres forud for udbud på social- og sundhedsområdet. Seminaret finder sted 21.02., kl. 15.00-17.30, i Byrådssalen på Rådhuset. Deltagelse afklares under dagsordenens pkt. 1.
e) Der er afbud fra Ebbe Andersens personlige stedfortræder, Kim G. Nielsen.

Åbne

1. Forberedelse af udbud på social- og sundhedsområdet
29.00G00 - 2012/53223

Sagsfremstilling
Handicaprådet orienteres i dette dagsordenspunkt om det kommende udbud på social- og sundhedsområdet, og anmodes om at komme med eventuelle bemærkninger til tids- og procesplanen i forbindelse med dette.

Baggrund
Gribskov Kommunes kontrakter på drift af plejecentrene Bakkebo, Skovsminde og Udsigten samt botilbud til borgere med fysisk handicap på Kirkeleddet og Skipperstræde, har senest været i udbud i 2005 (før kommunesammenlægningen), og udløber med udgangen af marts 2014. Plejecenterdriften har været konkurrenceudsat siden 2000.

Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte på møde 28/3-2012 at igangsætte forberedelsen af et nyt udbud, og udvalget har efterfølgende over flere møder behandlet de overordnede rammer og procesplan herfor.

Social- og Sundhedsudvalget har på møde 16/1-2013 tiltrådt følgende principper for udbuddets omfang:

  • Alle plejecentrene konkurrenceudsættes
  • Hele hjemmeplejen konkurrenceudsættes
  • De sociale tilbud og den sociale pædagogiske støtte, der er udbudt i dag, konkurrenceudsættes
  • Alle tilbudsgivere skal byde på at deltage i en form for udviklingspartnerskab
  • Der skal sigtes mod at udbyde forebyggende foranstaltninger ift. bl.a. præ og post hospital indsats samt rehabilitering


Hensigten med denne sag er at give Handicaprådet en orientering om det forestående udbud samt den proces, der bliver igangsat med henblik herpå.

Udfordringer og muligheder
Gribskov Kommune står, på linie med mange andre kommuner, foran en markant demografisk udfordring i form af et stigende antal ældre og flere plejekrævende borgere, samt begrænsede økonomiske rammevilkår. Denne udfordring skal håndteres parallelt med, at det danske sundhedsvæsen er i forandring - en forandring, der peger på udvikling af løsninger i det nære sundhedsvæsen. Vi står således overfor et behov for at udvikle og udvide den service, som vi tilbyder borgerne - samtidigt med, at der er pres på de økonomiske rammevilkår.

Det er i forberedelsen af udbuddet, at overvejelser om ønskede forbedringer, tilpasninger og ændringer kan foregå. Der er mulighed for i udbuddet at efterspørge velfærdsydelser, som er - mere eller mindre radikalt - anderledes end det, som tidligere udbud har indeholdt. I denne første forberedende fase af udbuddet er der således anledning til at overveje, hvordan vi ønsker at fremtidens velfærdsydelser på social- og sundhedsområderne skal tilrettelægges.

Forberedelse af nyt udbud
Udbudsprojektet er planlagt til at blive gennemført over flere faser som følger nedenstående overordnede tidsplan:

Tidsplan Fase SSU
2. halvår 2012 Forberedelse:
Vision og strategi
Temadrøftelser
Rammer
Værdier
Pejlemærker
1. halvår 2013 Konkretisering /
Udbudsmateriale
Behovsundersøgelse og inddragelse
Reviderede kvalitetsstandarder
Revideret kvalitetshåndbog
Kriterier for valg af leverandør
Udbudsmateriale
2. halvår 2013 Gennemføre udbud Evt. Prækvalifikation
Evaluering af tilbud, valg af leverandør(er)
Kontraktindgåelse
1. halvår 2014 Implementering

Hensigten med første fase - forberedelse, vision og strategi - har været at få drøftet og fastlagt den overordnede strategiske retning for udbuddet.

I fasen "Konkretisering / Udbudsmateriale", som igangsættes nu, gennemføres en behovsafdækning samt markedsdialog med centrale aktører. Processen vil omfatte 4 spor af interessenter:

  • Hverdagseksperter: beboere i botilbud og plejecentre, hjemmeboende borgere, pårørende og medarbejdere
  • Faglige eksperter: repræsentanter fra visitation og leverandører, praktiserende læger, eksterne specialister, sygehuse etc
  • Nuværende og potentielle leverandører vedr. plejecentre, botilbud og borgere i eget hjem
  • Lokale interessenter: Politikere, faglige organisationer, handicap- og ældreorganisationer, repræsentanter fra civilsamfundet.


Formålet med behovsafdækningen er bl.a at skabe viden omkring nuværende og fremtidig behov, som kan indgå som grundlag for udbudet samt afklare potentielle leverandørers forventninger, så udbudet lægger sig op af markedet samt at afdække mulige synergier, der kan indtænkes på de udbudte områder. Procesplan for behovsafdækningen fremgår af bilag 1.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Procesplan for behovsafdækning


Indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. At Handicaprådet tager orienteringen om udbuddet til efterretning
 2. At Handicaprådet kommer med eventuelle bemærkninger til tids- og procesplanBeslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Medlemmer af rådet har tidligere deltaget i møder, hvor der har været brugt meget tid på at informere og meget lidt tid til at deltagerne kunne komme med bemærkninger. Håber at der i processen bliver mere tid til dialog og til at høre hvad deltagerne har at sige.
De medlemmer af Handicaprådet, der deltager i processen, ved opstartsseminar og dialogmøde, kan bidrage ud fra den enkeltes egne erfaringer.
For en samlet tilbagemelding fra Handicaprådet er det vigtigt, at rådet bliver hørt/inddraget, når der foreligger noget konkret, herunder ændringer i serviceniveauer, kravsspecifikationer i udbudsmaterialet mv.2. Høring: Idrætspolitik
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken er nu klar til høring i relevante udvalg og råd. Høringssvar fremlægges i Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig godkendelse i foråret 2013.

I foråret 2013 pågår der en proces med udarbejdelse af handleplaner og bearbejdning af høringssvar, således at det samlede arbejde fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget inden godkendelse i Byrådet.

Høringsproces og beslutningsproces pågår fra 29. januar til 29. april 2013.

Høring:

Politiske udvalg:

Børneudvalget den 19. februar 2013
Arbejdsmarkedsudvalget og
Plan- og Miljøudvalget
den 20. februar 2013
Social- og Sundhedsudvalget og
Teknisk udvalg
den 27. februar 2013
Erhvervs- og Turismeudvalget den 05. marts 2013


Råd og foreninger:

Idrætsrådet den 29. januar 2013
Handicaprådet den 13. februar 2013
Kulturrådet den 18. februar 2013
Ældrerådet ikke datofastsat; men førstkommende møde efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde 15. januar 2013.


Idrætspolitikken er udsendt til alle idrætsforeninger efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. januar 2013. Der indkaldes til fællesmøde for samtlige idrætsforeninger i starten af februar. Borgerhøring sikres gennem borgerpanelet. Og administrativt sker det via nyhedsportalen.

Beslutning
Idrætspolitikken besluttes endeligt således:

Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013
Økonomiudvalget den 15. april 2013
Byrådet den 29. april 2013Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Høring
Se ovenfor.


Bilag
Forslag til ny Idrætspolitik - januar 2013 efter KIU 15.1.2013


Indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringsvar.Beslutning
Handicaprådet har følgende bemærkninger:
I afsnit 4.1. Ordet "handicapvenlige" er ikke dækkende for nutidens krav til nybyggeri/ombygning/renovering. Det bør erstattes af begrebet "tilgængelige for mennesker med handicap".
I afsnit 5. Rådet forudsætter, at Elite også handler om eliteidrætsudøvere med handicap, fx soldater med handicap efter at have været i krig.

Handicaprådet finder det i øvrigt glædeligt, at rådets bemærkninger fra første forelæggelse på møde 07.11.12, pkt. 36, er indarbejdet i idrætspolitikken.

Rådet indgår gerne i en diskussion om, hvordan de gode hensigter kan omsættes sammen med idrætsforeningerne, fx i forhold til også at tilbyde handicapidræt.


3. Høring: Faglig strategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner
27.00P00 - 2012/49871

Sagsfremstilling
Den 13. december 2012 behandlede BFR ledergruppen (forkortelsen BFR står for Børne- og Familierådgivning) udkast til faglig strategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner og besluttede at sende udkast til strategien i høring i alle lokaludvalg på børne- og ungeområdet samt fællesudvalg og Handicaprådet.

Baggrund
Den 29. september 2012 besluttede Børneudvalget "at igangsætte at udarbejde faglig strategi for arbejdet med udsatte børn og unge til politisk forelæggelse 1. kvartal 2013".

I september og oktober måned blev der gennemført desk research (læsning af kommunale dokumenter om emnet, herunder sagsfremstillinger, projektbeskrivelser, vejledninger, organisatoriske notater og handleplaner) samt interviewsamtaler og en fælles refleksionsproces med teamledere i BFR.

Med afsæt i dette arbejde blev der formuleret allerførste udkast til faglig strategi. Dette udkast blev behandlet på BFR ledermøde den 8. november og efterfølgende lagt til grund for en bred inddragelsesproces, hvor alle fagpersoner kunne kommentere på udkastet og sende input til formulering af strategien. Inddragelsesprocessen sluttede den 30. november.

Udkast til faglig strategi blev gennemarbejdet med afsæt i de fremsendte input og kommentarer og forelagt for BFR ledergruppen den 13. december 2012, hvor det blev besluttet at sende strategien i høring.

Om strategien
Denne strategi er en faglig målgruppestrategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Det vil sige, hvor bekymringen for den enkeltes trivsel og udvikling er så alvorlig, at der kan være behov for hjælp og støtte med afsæt i servicelovens bestemmelser.

Strategien skal læses og forstås i sammenhæng med Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik samt strategi for inklusion.

Strategien er bygget op omkring fire overordnede temaer:

  • forståelse af udsathed
  • værdier - forebyggelse, empowerment og partnerskab, tværfaglighed og flerfaglighed
  • myndighedsvaretagelse
  • støtte og forandringsarbejde


Strategien er målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Strategiens målsætninger danner grundlag for, hvordan kommunen ønsker at forme og udvikle arbejdet. Når strategien vedtages, skal målsætningerne oversættes til konkrete arbejdsformer og indsatser i praksis.

Høring
Udkast til faglig strategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner sendes i høring i alle lokaludvalg på børne- og ungeområdet samt fællesudvalg og Handicaprådet. Fristen for fremsendelse af høringssvar er fredag den 25. januar 2013. Dette gælder ikke for Handicaprådet, som har sit møde den 13. februar.

Politisk behandling
Udkast til faglig strategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner forelægges for Børneudvalget på udvalgsmøde den 19. februar 2013. Handicaprådets høringssvar og administrativ stillingtagen til svaret eftersendes dagsorden til Børneudvalgets møde.


Lovgrundlag
LBK nr 810 af 19/07/2012 (Serviceloven) § 46


Økonomi
-


Høring
Se ovenfor.


Bilag
Bilag: Høringsversion: Faglig strategi for arbejde med børn og unge i udsatte positioner


Indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at afgive høringssvarBeslutning
Handicaprådet har ingen bemærkninger, bortset fra at det er godt med en faglig overbygning på den gældende lovgivning.


4. Gribskov Kommunes handicappolitik
27.69.48G00 - 2012/25698

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes handicappolitik blev besluttet af Byrådet 15.09.08, pkt. 107, efter en meget bred høring i alle fagudvalg, relevante MED-udvalg, Handicapråd, Ældreråd, en række organisationer samt borgerne i Gribskov Kommune ved annoncering på gribskov.dk og i Ugeposten.

Handicaprådet har drøftet FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap på rådets møder den 23.03. pkt. 11, den 15.06., pkt. 23, og den 24.08.11, pkt. 25.

I forbindelse med midtvejsevaluering af Handicaprådets arbejde 13.03.12, pkt. 12, besluttede rådet, at tage Gribskov Kommunes Handicappolitik op og drøfte den i sammenhæng med FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Det skete på rådets møde 13.06.12, pkt. 22, og mundede ud i at følgende forespørgsel blev sendt til Social- og Sundhedsudvalget (SSU):"På Handicaprådets møde d. 13. juni 2012 drøftede rådet Gribskov Kommunes Handicappolitik i sammenhæng med FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, herunder pjecen "Fra konvention til kommunal handicappolitik" (Socialstyrelsen maj 2012). Pjecen er vedlagt som bilag.

Handicaprådet finder, at når handicappolitikken holdes op mod ovennævnte pjece "Fra konvention til kommunal handicappolitik", falder Gribskov Kommunes handicappolitik lidt mellem to stole - som en mellemting mellem politik og handleplan, men ikke med en reel handleplan. Grundlæggende ser det ud til, at der ikke er sket en implementering af politikken i form af sektorrettede handleplaner.

Handicaprådet ønsker derfor at spørge Social- og Sundhedsudvalget om følgende:

   • Rådet har konstateret, at det i forord til handicappolitikken (2008) er oplyst, at der vil blive lavet en handlingsplan, som evalueres hvert andet år. Hvornår har man planlagt, at det skal ske?
   • Desuden fremgår det, at handicappolitikken forventes at række 2-3 byrådsperioder frem, men at den revideres i takt med, at det omgivende samfund ændrer sig. Hvornår har man tænkt sig at tage handicappolitikken op til revision?"


SSU behandlede henvendelsen på møde 27.06.12, hvor de besluttede, at administrationen skulle undersøge spørgsmålene og forberede et svar til Handicaprådet.

På SSUs møde 21.11.12, pkt. 133, blev oplyst, at politikken tidligst planlægges revideret i den næste byrådsperiode 2014-2017. På den baggrund foreslog administrationen, at de enkelte centerchefer i 2013 deltager på Handicaprådets møder. Formålet vil dels være at orientere om status på, hvordan Handicappolitikken er blevet omsat på de enkelte fagområder, og dels være at drøfte hvilke yderligere tiltag, der kan og bør prioriteres. Det blev foreslået, at behov for og input til revision af handicappolitikken kan indgå i drøftelserne. SSU besluttede at videre dialog med Handicaprådet om nuværende og kommende handicappolitik foregår mellem relevante Centerchefer og Handicaprådet på rådets møder i 2013.Handicaprådet har besluttet at evaluere sit arbejde på rådets møde 20.03. med henblik på beslutning på rådets møde 08.05.13 om anbefaling til Byrådet om Handicaprådets sammensætning, vedtægter mv. i perioden 2014-2017, samt beslutning om eventuelle anbefalinger til kommende handicapråd.

Da det nuværende handicapråds funktionsperiode næsten er udløbet og på baggrund af ovenstående, anbefales det, at møder med centercheferne udskydes til 2014, hvor det kommende handicapråd er udpeget og har påbegyndt deres arbejde.


Lovgrundlag
Der er ingen lovgivning, der pålægger kommuner at have en handicappolitik.


Økonomi
-


Bilag
Fra konvention til kommunal handicappolitik. Socialstyrelsen maj 2012.

Konvention om rettigheder for mennesker med handicap (FN's handicapkonvention).

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Læsevejledning:
Bilagene fremsendes ikke igen.
Til mødet 13.06.12 blev Handicappolitikken og pjecen "Fra konvention til kommunal handicappolitik" kopieret særskilt og fremsendt i papirkopi vedlagt dagsordenen. Det blev anbefalet at gemme disse to dokumenter.

Handicapkonventionen er udleveret til alle, og fremsendes ikke igen. Kan læses på Socialministeriets hjemmeside sm.dk under Sociale områder - handicap - handicappolitik - FN's handicapkonvention.

Det anbefales, at genopfriske Handicaprådets behandling af handicapkonventionen på rådets møder jf. ovenfor i sagsfremstillingen. Kan findes på gribskov.dk under Politik og høringer - Råd og nævn - Dagsordener og referater.


Indstilling
Det indstilles

 1. at møder med relevante centerchefer udskydes til 2014.Beslutning
TiltrådtEfterretningssager

5. Rapport om etisk håndtering af beboermidler
27.03G00 - 2012/65806

Sagsfremstilling
Social- og Integrationsministeriet har udgivet en rapport om etisk håndtering af beboermidler samt udvikling af handlekompetence i forhold til økonomi. I dette dagsordenspunkt orienteres om rapporten samt Gribskov Kommunes håndtering af beboermidler.

Rapportens udgangspunkt er, at personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i lighed med andre har ret til at forpligte sig økonomisk og råde over egne midler i det omfang, der ikke er gjort særlige begrænsninger, f.eks. via værgemål.
Endvidere lægges der vægt på, at også personer med omfattende og betydelige psykiske funktionsnedsættelser har potentiale for udvikling af handlekompetence i forhold til at bestemme over egen økonomi.

Rapporten beskriver fem fokuspunkter, der har betydning for etisk håndtering af beboermidler:

  • Beboernes selvbestemmelse i praksis
  • De ledelsesmæssige opgaver og dilemmaer
  • Personalets opgaver og dilemmaer
  • Pårørendes og værgers roller
  • Myndigheder og politikernes bevågenhed


Socialstyrelsen udsender i foråret 2013 tre pjecer rettet mod henholdsvis beboere, ledelse og personale samt pårørende. Pjecerne vil dels oplyse om rettigheder og dels give oplysninger om, hvordan ledere, personale og pårørende kan støtte udviklingen af beboernes handlekompetence vedrørende økonomi.

Håndtering af beboermidler i Gribskov Kommune
Etisk håndtering af beboermidler er et af flere indsatsområder, som ligger i direkte forlængelse af ratificeringen af FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap, og som derfor i Gribskov Kommune vil blive prioriteret højt i det udviklingsarbejde, som løbende aftales mellem de sociale tilbud og Center for Social Indsats og Pleje.

Der er i Gribskov Kommune et generelt fokus på opbevaringen af beboernes private midler på botilbudene. Alle botilbud har således nedskrevne procedurer, som er udarbejdet i forståelse for beboernes kompetence og i forhold til gældende lovgivning på området.

Tilsynsenheden fører desuden tilsyn med botilbudenes håndtering af beboernes midler som en del af det generelle tilsyn på de sociale botilbud.

Endvidere er det hensigten at arbejde på at implementere erfaringer og resultater fra Projekt Kvalikombo på samtlige botilbud i Gribskov Kommune (vedr. Projekt Kvalikombo - se referat af Handicaprådets møde 07.11.12, pkt. 43). Et af projektets fokusområder er netop udvikling af den enkelte borgers handlekompetence, således at man opnår så udpræget grad af selv- og medbestemmelse som muligt, set i forhold til borgerens specielle behov.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
'Rapport om etisk håndtering af beboermidler - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi' (49 sider) er udgivet af Social- og Integrationsministeriet november 2012.
Rapporten fremsendes ikke, men kan findes på sm.dk under Publikationer.


Indstilling
Det indstilles.

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning med følgende bemærkninger:
Med baggrund i ny lovgivning vedr. NEM ID mv. stilles der nye krav til håndteringen af beboeres/borgeres midler, både af hensyn til borgere og til personale.
Er behovet det samme for alle beboere?
Kan det også dreje sig om borgere i eget hjem, der får støtte eller pleje?
Hvad kan klares med en fuldmagt?
Hvornår er det nødvendigt med en værge - og i så fald hvem?

Handicaprådet forudsætter, at eventuelt forslag til ændring af retningslinier forelægges i høring for rådet.


6. Svar på indsigelse vedr. lokalplan 512.09 for centerområde ved Vestergade og Skolegade i Helsinge med tilhørende tillæg nr. 16 til kommuneplanen
27.69.48G00 - 2012/02111

Sagsfremstilling
Handicaprådet behandlede 22.08.12, pkt. 26, lokalplan 512.09 for centerområde ved Vestergade og Skolegade i Helsinge med tilhørende tillæg nr. 16 til kommuneplanen.

Handicaprådet havde følgende bemærkninger:
Det fremstår, som at man må køre ind og ud i begge sider af parkeringspladsen. Samtidig ligger centerområdet tæt på to vejkryds. Rådet forudser, at der kan blive kaos, hvis der ikke tages højde for det, fx så man kan køre ind et sted og ud et andet.
Rådet formoder at det trafiksikkerhedsmæssigt er blevet godkendt.
Rådet formoder desuden, at der - af hensyn til fodgængere - ikke skal være kørende trafik direkte forbi indgangen. Rådet anbefaler, at dette sikres.

Byrådet har endeligt vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg 05.11.12.

Svar på Handicaprådets indsigelse er modtaget 04.12.12 og vedlægges til orientering.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Vedtagelse af Lokalplan 512.09 - svar på indsigelse


Indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.


7. Boliganalyse - Botræningstilbud for unge med særlige behov
27.57G00 - 2012/09891

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget (SSU) fik den 12. december 2012, pkt. 149, forelagt boliganalyse om botræningstilbud til unge med særlige behov til orientering og kommentering af de skitserede overvejelser om håndtering af fremtidigt boligbehov. Sagen forelægges hermed for Handicaprådet til orientering.

Dagsordenstekst til Social- og Sundhedsudvalget"Baggrund
Administrationen arbejder pt. med en række boliganalyser indenfor boligmassen på Social- og Sundhedsudvalgets (SSU) område, jf. orientering på SSUs møde 29.06.11, pkt. 78.

Hovedformålet med boliganalyserne er at undersøge behov, udfordringer og muligheder med henblik på effektiviseringsmuligheder på ejendoms- og boligporteføljen, og at sikre at kommunens tilbud tilgodeser behovene indenfor de forskellige områder.

I dette dagsordenspunkt forelægges boliganalyse om botræningstilbud for unge med særlige behov til orientering og drøftelse med henblik på vidensopbygning, herunder hvilke overvejelser om håndtering af fremtidigt behov administrationen skal arbejde videre med.

Analysens opbygning
Analysen indeholder to hovedafsnit. Del 1 beskriver området i dag, herunder målgruppen, lovgivning på området samt hvordan behovet løses i dag. Del 2 beskriver overvejelser omkring håndtering af det fremtidige behov for et botræningstilbud for unge med særlige behov i Gribskov Kommune.

Hvad viser analysen?

    1. Målgruppen er relativt lille. I alt skønnes det, at 5-7 unge (mellem 15 og 25 år) på nuværende tidspunkt er i målgruppen. Nogle har et akut behov, mens andres behov ligger længere ude i fremtiden.
    2. Det vurderes, at der også på sigt vil være unge i målgruppen til et botræningstilbud. En forsigtig vurdering lyder, at der blandt de 10-12 årige er omkring otte børn, som er i målgruppen.
    3. Samlede priser pr døgn for STU (særligt tilrettelagt uddannelse) og botræningsophold kan svinge fra ca. 1.000 kr. til knap 3.000 kr. Særligt for botræningsdelen er der en prisforskel. som kan afhænge af pladsantallet, omfanget af støtte og forskel på målgruppens funktionsniveau.


Overvejelser om håndtering af fremtidigt behov
Det er administrationens vurdering, at hvis der var et botræningstilbud til unge med særlige behov i Gribskov Kommune, ville en del af de unge i målgruppen for STU-uddannelse kunne modtage undervisningstilbud på Kilden, og efter behov blive tilbudt at bo i et lokalt botræningstilbud under en del af uddannelsen.

Samtidig er det vigtigt, at de unge kan bevare og gerne udbygge deres netværk i lokalsamfundet, når de er under uddannelse eller i beskæftigelse. Og at de så vidt muligt har mulighed for at blive boende i kommunen, også hvis de har behov for en bolig med mulighed for botræning, før de endeligt kan flytte i egen bolig.

Volumen er dog så lille, at det er svært at lave et rentabelt kommunalt tilbud.

Tilsynsenheden er i øjeblikket ved at behandle ansøgning om godkendelse af Kildens botræningstilbud i Esrum, Det Gule Hus. Ifølge oplysninger fra Kilden forventes tilbuddet at begynde med 5 pladser, hvorfor døgnprisen de første 1-2 år forventes at være på et lidt højere niveau frem til, at der kan udvides med flere pladser med deraf følgende lavere døgnpris.

Med afsæt i det relativt begrænsede antal unge der nu og fremover forventes at være i målgruppen for et botræningstilbud, anbefaler administrationen, at der fortsat købes tilbud via Tilbudsportalen, herunder ved Kildens botræningstilbud i Esrum, når dette er godkendt og er beskrevet på Tilbudsportalen."

Lovgrundlag
LBK nr. 810 af 19/07/2012. Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven), § 107.


Økonomi
-


Bilag
Boliganalyse - Botræningstilbud for unge med særlige behov


Indstilling
Administrationen indstiller til Handicaprådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning


8. Handicaprådets budget 2012 - opfølgning
27.69.48G00 - 2012/02108

Sagsfremstilling
Byrådet traf 28.03.11, pkt. 29, beslutning om rammevilkår for Handicaprådet, dvs. en samlet administrationsramme bestående af budget, diæter samt anden udgiftsgodtgørelse.

Opfølgning af rådets forbrug 2012 forelægges hermed til orientering.

Rådets budget for 2012 var kr. 59.000. Forbruget 2012 har været som i nedenstående tabel:

Udgifter
Forbrugt
Mødediæter og befordringsgodtgørelse (bil)
21.642,59
Befordring taxa
3.520,00
Kurser/konferencer
2.788,60
Handicappris - arrangement mv
2.350,00
Fortæring, trykning og porto
2.043,30
i alt
32.344,49Lovgrundlag
BEK. nr. 1433 af 23/12/2012 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 55.
LBK nr. 885 af 29/08/2012 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, § 16 a.


Økonomi
-


Indstilling
Det indstilles,

 1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til efterretning.Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM