Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 22-10-2013

Tirsdag den 22-10-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
63 Sommerarrangementer i Tisvildeleje
64 Erhvervsforhold: Gribskov Erhvervsråd 2013 - foreløbig status
67 Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager
69 ETU Budget 2013 - anmodning om tildeling af 82.000 kr til ETU
(indenfor budgetrammen)


Efterretningssager
62 Status på investeringspulje og turismesatsning for 2013
65 Status på turistsæsonen 2013
66 Erhvervsforhold: Professionel erhvervsrettet service


Lukkede
68 Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager
70 Erhvervsforhold - Gribskov Erhvervsråd 2013


Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse af lukket punkt. Punktet har nummer 70 i protokollen. Punkterne nummer 67 og 68 udgår.

Fraværende:

Meddelelser:

Åbne

63. Sommerarrangementer i Tisvildeleje
20.20G00 - 2013/27146

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Kommunen har modtaget klager over flere af sommerens arrangementer i Tisvildeleje. Denne dagsorden samler sig om klagerne over tre større arrangementer, der blev afviklet omkring uge 29:

 • Musik i Lejet
 • Tisvilde Bio Bistro/Tisvilde29
 • Kanonhalløj


1. Musik i Lejet
Musikfestivallen Musik i Lejet blev afholdt 18.-20. juli 2013. Festivallen blev i år afholdt på grusparkeringspladsen for enden af den store parkeringsplads ved stranden. Naturstyrelsen gav som ejer af arealerne tilladelse til arrangementet. Også Nordsjællands Politi godkendte arrangementet.

I overensstemmelse med Byrådets beslutning den 29. april 2013 (dagsordenspunkt nr. 83) var lukketiden kl. 06. Kommunen var alene myndighed i forhold til tilladelsen til udskænkning af alkohol og lukketiden. Da der var tale om et ikke-erhvervsmæssigt arrangement på frivillig basis og ikke organiseret under faste former, var det efter gældende praksis ikke omfattet af kommunens tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Men kommunen bidrog på det beredskabsmæssige område og støttede endvidere arrangementet økonomisk.

Ejeren af en fritidsbolig i den vestlige ende af Hovedgaden indsendte den 5. august 2013 en klage til kommunen. Klagen, der er vedhæftet denne dagsorden som lukket bilag er tilgængelig for politikere i POLAR systemet, sag nr. 2013/27146 dokument nr. 011, omhandlede navnlig:

 • lydniveauet for musikken
 • råben
 • lugt af urin
 • affald i form af dåser, plastikkrus, knuste ølglas m.v.
 • trafikkaos
 • udskænkning af alkohol til mindreårige
 • manglende kontrol med menneskemængden (2.500 solgte billetter med gratis entre fra kl. 23 gav snarere 4.-5.000 gæster)
 • arrangementets manglende indpasning i kulturen i Tisvilde


Repræsentanter for kommunens administration afholdt den 5. september 2013 et møde med arrangørerne, hvor klagen blev forelagt og drøftet. Arrangørernes synspunkter var i hovedtræk følgende:

 • de støjmæssige gener var formindsket, da festivallen var flyttet længere væk fra bymidten
 • toiletkapaciteten (1 toilet pr. 100 mennesker) var på linie med f.eks. Roskilde-festivallen og burde være tilstrækkelig, men arrangørerne ville gerne overveje at udvide kapaciteten på festivallen til næste år samtidig med at de var rede til at drøfte løsninger i samarbejde med kommunen og andre arrangører f.eks. med placering af toiletter strategiske steder i byen
 • udfordringerne med affald var ret omfattende både under festivallen og efterfølgende med langsom oprydning af f.eks. overskydende træ, og arrangørerne var enige i, at det burde gribes bedre an i fremtiden, bl.a. ved placering af containere på udvalgte steder gennem gaden til festivalpladsen, eventuelt i samarbejde med Lokalrådet om Ren By-konceptet, samarbejde med kommunen osv.
 • de trafikmæssige forhold var problematiske og gav anledning til overvejelser om bl.a. trafikregulering, parkering på en mark i udkanten af byen osv.
 • arrangørerne kunne ikke genkende klagerens synspunkter om udskænkning til mindreårige og manglende kontrol med menneskemængden, alle fik udleveret armbånd og kun personer over 60 år og under 12 år fik gratis adgang

Kommunen holdt et møde den 24. september 2013 med Nordsjællands Politi, som oplyste, at der var registreret 7 forhold af ordensmæssig karakter (råben og skrigen, slagsmål, vold, udskænkning til mindreårige, euforiserende stoffer, urinering på offentligt sted, manglende oprydning osv.). Disse forhold kunne dog karakteriseres som værende inden for det forventelige niveau for et så omfattende arrangement.

Politiet var villig til at deltage i drøftelser frem mod næste års arrangement for at tilstræbe en bedre afvikling.

2. Tisvilde Bio Bistro/Tisvilde29
Tisvilde Bio Bistro beliggende Hovedgaden 38 er en restauration og bar, der drives i overensstemmelse med restaurations- og fødevarelovgivningen m.v. Stedet har nattilladelse til kl. 05 ifølge kommunens spiritusbevilling meddelt ifølge Byrådets beslutning på sit møde den 5. november 2012 (dagsordenspunkt nr. 177). Bevillingen er gældende for 2 år og udløber således i november 2014.

Kommunen har tilsynspligt over for restauranten med hensyn til overholdelsen af miljølovgivningens støjgrænsekrav m.v.

Kommunen modtog den 22. juli 2013 en klage over Tisvilde Bio Bistro fra beboere omkring restauranten. Klagen var navnlig rettet mod Tisvilde29-arrangementet, men klagen angik også generelt aktiviteterne på stedet. Klagen, der er vedhæftet denne dagsorden som lukket bilag, er tilgængelig for politikere i POLAR systemet, sag nr. 2013/27146 dokument nr. 009.

Der var navnlig klaget over følgende forhold:

 • lydniveauet
 • toiletforhold
 • affald
 • udskænkningsfaciliteterne, der ikke passede til antallet af gæster og gav anledning til problemer med affald, svineri og hærværk

Kommunens administration afholdt et møde med restauratøren den 5. september 2013, hvor klagen blev forelagt og drøftet. Restauratørens synspunkter var i hovedtræk følgende:

 • der blev kun spillet høj musik indendørs, kun for lukkede døre og vinduer og kun indtil kl. 04; der var dørpumper i alle døre og lydisolerende kasser i vinduerne, ligesom der var personale til at åbne og lukke dørene, så der kunne tages hensyn til naboerne
 • udendørs musik var dæmpet og sluttede senest kl. 24
 • der var toiletter i restauranten og indgået aftale med Tyrs Væld om brug af toiletterne ved foyeren, toiletforholdene var efter almindelige beregningsmetoder fuldt tilstrækkelige i forhold til antallet af gæster; restauratøren ville dog gerne bidrage til opstilling af toiletter i byen i uge 29, selvom der ikke var det store problem i selve restauranten
 • restauratøren ville gerne bidrage til fremtidige fællesløsninger af affaldsproblemerne i uge 29 ved opstilling af containere i samarbejde med øvrige arrangører
 • gæsterne til større musikarrangementer var inviteret og i aldersgruppen 30 år og derover, der var ansat sikkerhedsfolk, ligesom der var opsat hegn omkring arealet, således at der maksimalt kunne være 300 personer
 • restauratøren mente ikke, at der var parkeringsproblemer omkring selve bistroen

På kommunens møde den 24. september 2013 med Nordsjællands Politi oplyste politiet, at der for hele 2013 kun var registreret et ordensmæssigt forhold vedr. høj musik til den lyse morgen samt urinering i nabohaverne. Desuden var der rapporter om lommetyverier m.v.

3. Kanonhalløj
Kanonhalløj afholdt sine arrangementer i perioden 18.-27. juli 2013 på arealerne ved stationen efter aftale med Lokalbanen. Politiet havde givet tilladelse til udskænkning af alkohol til kl. 24. Der indgik i Kanonhalløjs aktiviteter en åbningsfest og en lukkefest med gratis udskænkning til de inviterede frivillige kræfter.

Da der var tale om et ikke-erhvervsmæssigt arrangement på frivillig basis og ikke organiseret under faste former, var det efter gældende praksis ikke omfattet af kommunens tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven, ligesom kommunen ikke i anden henseende havde myndighedsopgaver over for Kanonhalløj. Kommunen havde ydet Kanonhalløj en underskudsdækning, som dog ikke blev aktuel for 2013-arrangementet.

Kommunen modtog den 5. august 2013 en klage over Kanonhalløj. Klagen, der var underskrevet af ejerne af 12 ejendomme omkring restaurationen er vedhæftet denne dagsorden som lukket bilag men er tilgængelig for politikere i POLAR systemet, sag nr. 2013/27146 dokument nr. 010, omhandlede navnlig:

 • udskænkning af alkohol uden for åbningstiden
 • gener fra høj udendørs musik

Repræsentanter for kommunens administration afholdt den 5. september 2013 et møde med arrangørerne, hvor klagen blev forelagt og drøftet. Arrangørernes synspunkter var i hovedtræk følgende:

 • der deltog 100-150 personer i de almindelige arrangementer, som alle var afsluttet kl. 24
 • start- og lukkefesterne var lukkede private arrangementer med ca. 200 gæster og de kunne fortsætte efter kl. 24 efter særlig aftale med Nordsjællands Politi
 • arrangørerne var positive med hensyn til at deltage i fælles løsninger omkring trafik, affald og toiletter, men økonomien var spinkel
 • arrangørerne gjorde i øvrigt rede for deres synspunkter på Kulturrådets indstilling til ansøgningen om økonomisk støtte og ønskerne om at indgå en kulturkontrakt med kommunen

På kommunens møde den 24. september 2013 med Nordsjællands Politi oplyste politiet, at der var registreret 8 forhold af ordensmæssig karakter, som drejede sig om udskænkning efter lukketid, udendørs musik m.v. Politiet anførte, at der var et åbenbart misforhold mellem de ansøgte forhold og de faktiske forhold på stedet. Der var således blevet udskænket alkohol udendørs, selvom der var søgt om indendørs servering, ligesom der var udskænket alkohol efter kl. 24, selvom lejlighedstilladelsen kun gik til dette tidspunkt. Lokalerne var godkendt til 80 personer, men der kom helt op til 1000-2000 personer. Politiet var ikke informeret om afholdelse af åbnings- og lukkefester. De pågældende fester var ikke lukkede for offentligheden og kunne derfor ikke fortsætte efter kl. 24. Arrangørerne havde ikke udvist vilje til at overholde den fremsendte ansøgning og havde efterfølgende ikke udvist vilje til at samarbejde med myndighederne om begrænsning af de ordensmæssige problemer. Arrangementet havde udviklet sig i modstrid med de omkringboendes forventninger og ønsker.

4. Administrationens konklusioner:
Det er administrationens konklusion:

 • at Musik i Lejet-festivallen i 2013 blev afviklet i overensstemmelse med kommunens tilladelse til udskænkning af alkohol og anvisninger vedr. de beredskabsmæssige forhold m.v.
 • at Tisvilde Bio Bistros aktiviteter i sommeren 2013 blev afviklet i overensstemmelse med kommunens alkoholbevilling og at kommunen ikke har konkret grundlag for at fastslå, at miljølovgivningens grænseværdier for støj blev overskredet, samt
 • at Kanonhalløjs aktiviteter i sommeren 2013 var uden for kommunens myndighedsområder og at det er op til politiet at afgøre, om de ovenfor beskrevne grove tilsidesættelser af tilladelsen til udskænkning af alkohol skal have konsekvenser for arrangørerne.


Det er imidlertid utvivlsomt, at de pågældende store arrangementer omkring uge 29 i Tisvilde gav anledning til ganske betydelige gener i byen i relation til navnlig toiletforhold, affald og trafik. Dette er også erkendt af arrangørerne på evalueringsmøderne.

Arrangørerne har på disse møder givet tilsagn om at ville medvirke til at finde løsninger til næste års arrangementer med henblik på en bedre afvikling, bl.a. ved opstilling af mobile toiletter og affaldscontainere i byen og undersøgelse af mulighederne for en bedre trafikafvikling.

Der bør gennemføres en koordineret planlægning af arrangementerne i god tid. Administrationen agter at deltage i denne koordinering sammen med blandt andre Nordsjællands Politi. Administrationen har en forventning om, at det vil føre til væsentligt færre gener næste år, såfremt arrangørerne lever op til deres tilsagn om at arbejde for fælles løsninger og vil påtage sig gennemførelsen og betalingen.

5. Administrationens anbefalinger:
For det tilfælde at Byrådet vurderer, at klagerne giver anledning til, at administrationen skal arbejde for yderligere foranstaltninger til at nedbringe generne for byens beboere end de tiltag, som administrationen vil søge at gennemføre i samarbejde med arrangørerne og som er nævnt ovenfor i punkt 4, kan administrationen pege på eksempelvis:

 1. fastsættelse af lukketiden for Musik i Lejet-arrangementet til f.eks. kl. 04 eller 02, idet det bemærkes, at der skal gennemføres høring af arrangørerne forud for en eventuel konkret beslutning om ændret lukketid i forbindelse med Byrådets behandling af ansøgningen til 2014-festivallen
 2. en indskrænkning af åbningstiden for Tisvilde Bio Bistro til f.eks. kl. 02, eventuelt kombineret med vilkår for musik i forbindelse med udendørs servering, idet det bemærkes, at en sådan indskrænkning først vil kunne få effekt i forbindelse med fornyelse af alkoholbevillingen i november 2014 og vil forudsætte, at der gennemføres høring af bevillingshaveren
 3. en afspærring af byen for udefra kommende trafik

Det bemærkes, at administrationen ikke har mulighed for fremsætte forslag til afhjælpning af generne ved Kanonhalløjs arrangementer, idet kommunen ikke har nogen myndighedsopgaver i forhold til Kanonhalløj.

Lovgrundlag
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. § 22 og § 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer.
Lov om miljøbeskyttelse, § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 9. juli 2010 med senere ændringer.

Økonomi
Der er ingen særskilt økonomi knyttet til kommunens administration af sommerarrangementerne beskrevet i denne dagsorden.

Miljøforhold
Miljøforholdene er beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring
Der er gennemført evalueringsmøder med arrangørerne, som beskrevet i sagsfremstillingen. Eventuelle konkrete beslutninger om indskrænkning af åbningstid, ændrede vilkår m.v. vil kræve gennemførelse af høringer.

Bilag
Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.

Sag nr. 2013/27146 dok. nr. 011 Klage - Musik i Lejet
Sag nr. 2013/27146 dok. nr. 009 Klage - Tisvilde Bio og Bistro
Sag nr. 2013/27146 dok. nr. 010 Klage - Kanonhalløj

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at beslutte om administrationen skal arbejde for nogen af de forslag til afhjælpning af gener for byens beboere, der er fremsat i underpunkterne 1-3 i afsnit 5
 2. at beslutte om administrationen skal arbejde for andre tiltag til afhjælpning af gener for byens beboere end foreslået i indstillingspunkt 1 ovenfor

  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt.
 2. Ikke tiltrådt, Erhvervs og Turismeudvalget indstiller , at forvaltningen fortsat skal arbejde på, at skabe de bedst mulige forhold for afvikling af arrangementer i Gribskov Kommune.


64. Erhvervsforhold: Gribskov Erhvervsråd 2013 - foreløbig status
24.00A00 - 2012/65988

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges sagen med henblik på, at tage orientering om den foreløbige status for rådets arbejde til efterretning, samt - inden sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet - at give administrationen og udvalgsformanden til opgave at opdatere status for rådets arbejde i november og indarbejde rådets evaluering af den nuværende konstruktion med rådets anbefalinger til hvordan konstruktionen kan udvikle sig de(t) næste år.

Baggrund
Med udgangspunkt i Erhvervs- og Turismekonferencen der blev afholdt i september 2010, og den efterfølgende vedtagelse af Erhverv Gribskov-strukturen den 18. november 2010 blev der skabt grobund for en formaliseret erhvervsstruktur i Gribskov Kommune. Denne struktur blev i form af oprettelsen af "Gribskov Erhvervsråd" endeligt vedtaget af Byrådet den 3. september 2012.

Rådets formål og sammensætning
Rådets hovedformål er, at kunne danne ramme omkring dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for, at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Rådet består af formanden for Erhvervs- og Turismeudvalget (der samtidig er formand for rådet), næstformanden for Erhvervs- og Turismeudvalget, samt fire medlemmer fra Erhverv Gribskov (netværk af de lokale erhvervsforeninger) hvor der er én repræsentant for hver af følgende områder; landbrug, turisme, detailhandel og erhverv. I udgangspunktet er strukturen mere fleksibel end en traditionel forening eller erhvervsdrivende fond og lign. Det skal være medvirkende til, at organiseringen bliver mere dynamisk og minimal administrationstung.

Rådet refererer til Erhvervs- Turismeudvalget og Erhverv Gribskov-formændene, hvorfra medlemmerne er udpegede.

I forbindelse med Gribskov Erhvervsråd er der yderligere to mødefora:

Erhverv Gribskov-formændsmøde med Erhvervs- og Turismeudvalget.
4 gange årligt mødes Erhvervs- og Turismeudvalget med formændene for de otte foreninger, hvor et bredt spektrum af erhvervsrelevante emner drøftes.

Gribskov Erhvervsråds Dialogmøde
2 gange årligt er Gribskov Erhvervsråd værter for åbne dialogmøder, hvor alle erhvervsinteresserede kan deltage.

Resultataftale 2013
I forbindelse med aftalen mellem Gribskov Erhvervsråd og Erhvervs- og Turismeudvalget blev der 22. januar 2013 indgået en aftale mellem de to parter. Resultataftalen for 2013 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi for 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Planstrategi 2012.

Den samlede støtte til Gribskov Erhvervsråd var i 2013 på 1.657.000 kr, som fordeler sig i al overvejende grad på tre hovedområder:

1: Projektpulje og konkrete initiativer - i alt 1.100.000 kr.

 • Etablering af Gribskov Erhvervsråds projektpulje, hvor medlemmer af erhvervsforeningerne kan ansøge om midler der finansieres 1-1.
 • Kommunikation og Markedsføring. Udarbejdelse af redskaber og viden til brug for en markedsføringskampagne i 2014-2015.
 • Plan for forskønnelse af udvalgte erhvervsområder i tæt samarbejde med de berørte virksomheder.
 • Udvikling af klyngesamarbejder. Herunder blandt andet fremme dialog om detailhandelsudvikling i kommunen med særlig fokus på de tre største byer.
 • Afdække muligheder for at udvikle samarbejde med lignende organisationer i de omkringliggende kommuner.


2: Drift og løntilskud - i alt 175.000 kr.

3: Kulturnætter, juleby og julebelysning - 330.000 kr.

På mødet giver udvalgsformand Morten Jørgensen en foreløbig status for rådets arbejde.

Forberedelse til 2014
Gribskov Erhvervsråd har to møder tilbage i 2013. Disse vil bl.a. blive brugt til at evaluere rådets indsatser for 2013 og den nuværende konstruktion med henblik på anbefalinger til hvordan konstruktionen kan udvikles for de(t) næste år.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen om den foreløbige status til efterretning.
 2. at give administrationen og udvalgsformanden til opgave at opdatere status for rådets arbejde i november og indarbejde rådets evaluering af den nuværende konstruktion med rådets anbefalinger til hvordan konstruktionen kan udvikles for de(t) næste år, til efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt.67. Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager
24.10G00 - 2013/18530

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at tiltræde Gribskov Erhvervsråd indstilling til "Gribskov Erhvervspris 2013". Sagen sættes desuden på Byrådets dagsorden den 4. november 2013 med henblik på overrækkelse af Gribskov Erhvervspris 2013.

Da prisen ønskes at blive uddelt samtidig med Kulturpris 2013 i forbindelse med Byrådets møde den 4. november 2013, er sagen behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2013, dvs. forud for behandlingen i Erhvervs- og Turismeudvalget.

Gribskov Erhvervspris 2013 er en del af de ti fællesinitiativer mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Her omhandler fællesinitiativ nr. 7, et øget fokus på at fremme iværksætteri og det potentiale for vækst, der findes hos de lokale virksomheder. Som et led i dette fokus uddeles Erhvervsprisen til en person eller virksomhed, som i det forløbne år har været med til at hæve niveauet for erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.

Bedømmelseskriterierne lægges vægt på at virksomheden i 2003 har gjort sig bemærket med succes indenfor et eller flere af følgende områder

 • Iværksætteri
 • Bæredygtig produkter eller produktion
 • Opdyrkning af nye markeder
 • Vækstpotentiale


Gribskov Erhvervsråd har på deres møde den 10. oktober 2013 peget på en kandidat som præsenteres på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 22. oktober 2013. Prisen planlægges at blive overrakt i forbindelse med Byrådsmødet den 4. november 2013.

Formand for Gribskov Erhvervsråd, Morten Jørgensen forelægger forslag til prismodtager på mødet under det tilsvarende lukkede punkt på dagsordenen.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12


Økonomi
10.000 kr der er afsat til prisen inden for ETUs ramme.

Bilag
Bilag ETU 221013: Kandidater til Gribskov Erhvervspris 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tiltræde Gribskov Erhvervsråds forslag til Gribskov Erhvervspris 2013.

  Beslutning


Punktet udgår og erstattes med punkt nr. 70.
69. ETU Budget 2013 - anmodning om tildeling af 82.000 kr til ETU (indenfor budgetrammen)
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og Økonomiudvalget (ØU) forelægges nærværende sag med henblik på, at anmode om en bevilling på 82.000 kr. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme". Disponering af beløbet forudsætter godkendelse fra Økonomiudvalget.

På ETUs møde den 20.08.2013 og ØUs møde den 28.08.2013, fik de to udvalg forelagt en budgetopfølgning 2013 for Erhvervs- og Turismeudvalget. Tilsammen råder ETU over et budget på 5.022.000 kr, hvoraf 4.603.208 kr allerede er forhåndsdisponeret, inkl. 1.657.000 kr der er disponeret til Gribskov Erhvervsråd. Til ØU 21.10.2013 anmoder ETU om at et beløb på yderligere 330.000 kr af rammen disponeres. I alt betyder det (forudsat ØUs godkendelse d 21.10.2013) et endnu-ikke-disponeret restbeløb for 2013 på 82.792 kr.

Anmodning om bevilling af 20.000 kr til opsætning af skilte ved de to erhvervsområder Tofte i Helsinge og Mestervangen i Græsted
Administrationen anbefaler at der bevilliges 20.000 kr til opsætning af skilte ved de to erhvervsområder med oplysninger om at her er ledige arealer til salg til erhvervsformål. Skiltningen skal ses som et led i kommunikationsstrategi om bedre synlighed om kommunens erhvervsvenlighed.
Skiltene vil blive opsat i 2014, når planlægningen af områderne er så fremskredne at der i den forbindelse må forventes at være skabt fornyet interesse for at kunne etablere sig i de to områder.

Anmodning om bevilling af 62.000 kr. til udvikling og prototypetest i forbindelse med Projekt "Mødestedet".
Administrationen anbefaler, at der bevilliges 62.000 kr. til Projekt "Mødestedet" med henblik på, at udvikle og teste to prototyper. I forhold til de to prototyper der skal udvikles og testes, er der dels tale om den it-løsning, der gør det muligt, at koble brugere og supportere sammen digitalt dels den virtuelle højskole, hvor potentielle supportere skal uddannes.

Gribskov Kommune har gennem det sidste år været i kontakt med en lokal entreprenør, Bente MIlton, der er ejer af firmaet "Skanda Media", "Serious Games Interactive" (it-udviklingsfirma) samt Via University College (Danmarks største professionshøjskole med 2.100 medarbejdere og 17.000 studerende). Internt er projektet funderet i et samarbejde mellem Erhvervsservice, Borgerservice og Arbejdsmarkedsområdet. Formålet har været, at etablere et samarbejde som skal munde ud i projektet "Mødestedet", der på sigt kan være et hjørne i et større internationalt projekt.

"Mødestedet" er en virtuel platform, hvor unge og ældre, selvstændige eller andre med behov kan få hjælp til at takle fremtidens digitale udfordringer. Mødestedet skal understøttes af et call-center, der sætter brugere i forbindelse med supportere, som skal kunne hjælpe forskellige grupper med en bred palette af it-udfordringer.

Uddannelsen til supporter foregår primært i en virtuelle højskole, som repræsenterer en helt ny form for læringsmiljø. Populært sagt kan de ledige ”spille sig” igennem en uddannelse, der er udviklet i samarbejde med internationalt anerkendte eksperter og Gribskov Kommune.

Projektet har flere perspektiver med kortsigtede og langsigtede effekter. På kort sigt skal det virtuelle mødested mellem ældre og unge etableres og testet. Den virtuelle løsning skal understøttes af et 6 ugers aktiveringsforløb. Dette forløb skal udvikles og testes i den første fase, hvilket er det, der ansøges om finansiering til. Efterfølgende skal etableres et fysisk call-center med en fungerende supportfunktion.

På længere sigt er det målet at projektet skal overgå til drift ved at være en bæredygtig forretning og have etableret et uddannelses- og forskningsmiljø omkring sig. ”Mødestedet” kan på sigt udbredes til andre kommuner. De langsigtede effekter retter sig mod at realisere kommunens business case for indsatsen (flere digitale borgere, der benytter sig af digitale kommunikationsformer, flere unge i uddannelse og beskæftigelse og et attraktivt lokalmiljø med internationalt perspektiv). I opstarten tænkes virksomheden placeret i tilknytning til Iværksætterfabrikken der planlægges etableret i Gilleleje.

Det samlede budget for projektet er på 702.000 kr., hvoraf der via projekt "Lev Vel - fremtidens velfærdsløsninger" (projekt i regi af Væksthus Hovedstadsregionen) er bevilliget 350.000 kr. Hertil kommer, at de involverede virksomheder selv finansierer 290.000 kr. Det resterende beløb på 62.000 ansøges hos Erhvervs- og Turismeudvalget.

Virksomheden vil fremadrettet blive drevet efter socialøkonomiske principper således, at et evt. overskud vil blive kanaliseret tilbage ind i virksomheden til videreudvikling.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Det ansøgte beløb på 82.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget 20.000 kr. til opsætning af et skilt ved hver af de to erhvervsområder Tofte i Helsinge og Mestervangen i Græsted med oplysninger om ledige grunde til salg i områderne.
 2. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget 62.000 kr. til udvikling og prototype test i forbindelse med Projekt "Mødestedet"

  Beslutning
 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt.Efterretningssager

62. Status på investeringspulje og turismesatsning for 2013
20.00G00 - 2013/02299

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget som efterretningssag. Sagen forelægges efterfølgende for Kultur- og Idrætsudvalget.

Status på investeringspulje 2013 for kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet
I forbindelse med budget 2013 afsatte Økonomiudvalget en investeringspulje på 4 mio for at styrke Gribskov som en attraktiv kommune. Puljen havde til hensigt at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet med fokus på at understøtte lokale initiativer og indsatser.

Vejledende retningslinjer og rammekriterier for udmøntning af puljemidler blev vedtaget politisk i marts 2013. Gribskov Kommune modtog i alt 19 ansøgninger svarende til et beløb på i alt 13.595.000 kr. (brutto). Kultur- og Idrætsudvalget og Erhverv- og Turismeudvalget valgte at støtte 13 projekter, som alle er blevet igangsat.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har haft en overordnet og koordinerende rolle i forhold til at facillitere og understøtte fremdrift og realisering af projekterne med fokus på en tværfaglig opgaveløsning. Nogle projekter har været forholdsvis selvkørende, mens andre har krævet en høj grad af administrativ involvering.

Puljen har skabt mulighed for at understøtte og realisere en række konkrete borgerdeltagende indsatser og skabt et stort engagement blandt borgere og erhvervsliv omkring udviklingen af Gribskovs lokalsamfund. Erfaringerne fra arbejdet med pulje-projekterne har vist, at der skabes vækst og sammenhængskraft lokalt, når kommunen går i dialog med borgere og erhvervsliv om at styrke og virkeliggøre de lokales drømme og visioner. Samtidig har processen vist, at kommunen har en væsentlig rolle i at sikre et helhedsorienteret og strategisk blik på projekternes relation til byudvikling, kultur-, turisme- og erhvervsudvikling. Det har betydet, at flere af projekterne har måtte operere med en todelt tidshorisont - realiserbare på kort sigt og på lang sigt.

Det forventes, at et flertal af projekterne er realiseret i indeværende år. Enkelte projekter videreføres eller afsluttes i 2014. Den samlede investeringspulje 2013 forventes således opbrugt.

På mødet gives en status på igangsatte projekter under Investeringspuljen 2013. Tillige peges strategisk på videreudvikling af kendte projekter med blik på en fremadrettet indsats.

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4.000.000 kr. netto fordelt på 13 projekter og et tilskud til Munkeruphus.
Investeringspuljen 2013 forventes opbrugt ved årets udgang, dog vil en del af puljemidlerne først blive udbetalt 2014 i takt med realiseringen af udvalgte projekter (fremgår af bilag).

Bilag
Status på projekter under Investeringspuljen 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende, at en del af puljemidlerne først vil blive udbetalt 2014 i takt med realiseringen af udvalgte projekter

  Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt.65. Status på turistsæsonen 2013
24.05G00 - 2013/32919

Sagsfremstilling
Sagen om status for turistsæsonen 2013 forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget som en efterretningssag.

I nedenstående statistik for turistsæsonen 2013 er der igen fremgang for landsdelen Nordsjælland. Talene for camping og feriehuse er endnu ikke opgjort og nedenstående tal for 2013 er opgjort fra 1. januar 2013 frem til 10. september 2013.

Nordsjælland er over landsgennemsnittet både i forhold til hoteller og feriecentre, samt for lystbådehavne, men vi er under landsgennemsnittet for vandrehjem.

Overnatninger i landsdelen Nordsjælland og i Danmark

Årstal 2011 2012 2013
Landsdelen Nordsjælland
Hoteller og feriecentre 305.959 325.016 338.201
Camping - - -
Vandrehjem 39.494 45.756 52.968
Lystbådehavne 35.678 37.812 47.243
Feriehuse - - -
Danmark
Hoteller og feriecentre 236.377 247.188 270.804
Camping - - -
Vandrehjem 29.563 36.049 43.607
Lystbådehavne 22.206 23.717 30.323
Feriehuse - - -

( Danmarks statistik 10.09.13).

På mødet får udvalget lejlighed til at møde den nye direktør for Visit Nordsjælland, som vil give en status for turisme i Gribskov i 2010-2013, samt en status for markedsføring og nye tiltag for 2014.

Status 2010-2013

 • Styrkelse af arbejdet med kulturkontrakter indgået med kulturinstitutioner og det frivillige foreningsliv, som et afgørende element i udviklingen af kommunens lokalsamfund, kulturliv og turisme.
 • Øget fokus og italesættelse af turisme perspektivet, som en vigtig medspiller og dynamo i igangsatte byudviklingsprojekter ("Hellere Helsinge", Kulturhavnen, Klosterbyen Esrum)
 • Turisme udviklingen har fokus på udvikling af Nordkysten, som attraktivt turistmål med kyst og badebyer. Natur- og kulturarv som udgangspunkt for indsats og produktudvikling for at tiltrække turister og øge livskvaliteten for fastboende.

Turistprojekter:

 • Etablering og udvikling af destinationsselskabet Visit Nordsjælland
 • EU-projekt; 9 nye feriekoncepter og 1 mødekoncept og dertil hørende oplevelsesruter. Samt en digitalplatform med begivenhedskalender, digitale kort, bookingsystem, informationsstandere, mobilapplikations, sociale medier og nyhedsbreve.
 • EU-projektet "Den klassiske badeby" og national for kystturismen udgør et sammenhængende turistprojekt knyttet til Gilleleje og Tisvildeleje. Fælles indsats for vækst skabt i samspil mellem kultur, turisme og erhverv- lokalt og nationalt.
 • Investeringspuljen på 4 mio. afsat til borgerdrevne kultur- erhverv- og turisme projekter
  (behandles under eget punkt ).

Markedsførings sæson 2014

Udover, at turist- og feriemagasinet udkommer i 2014, som bruges til at markedsføre Nordsjælland ved messer, turist- og inspirationsbureauer i ind- og udland etableres også for aktørerne i Nordsjælland et nyt netværk.

Nye netværk:

 • MICE netværket ( konference og møder)
 • Begivenhedsnetværket
 • Krydstogtnetværket
 • Ferieturismenetværket

Hvis Nordsjælland skal fortsætte sin fremgang er forudsætningen, at turisterhvervet er klar til at samarbejde på tværs i Nordsjælland og i klynger.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 13a, stk. 1, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

Taget til efterretning.
66. Erhvervsforhold: Professionel erhvervsrettet service
24.00A00 - 2013/30972

Sagsfremstilling
Kommunens servicering af virksomheder i forbindelse med myndighedsbehandling er en vigtig parameter for hvor erhvervsvenlig kommunen opleves. I løbet af byrådsperioden er der foretaget en række tiltag til styrkelse af dette, bl.a. optimering af en række arbejdsgange, reorganisering og styrket tværgående samarbejde.

Som yderligere tiltag (og del af fælles initiativ mellem Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og Arbejdsmarkedsudvalget), har ETU og arbejdsmarkedsområdet afsat midler til igangsættelse af et kompetenceudviklingsprogram "Professionel Erhvervsrettet Service".
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget til kort orientering om det planlagte program.

Programmets mål
Målet med kompetenceudviklingsprogrammet er at skabe større indsigt blandt medarbejderne om virksomheders ønsker og behov, så virksomheder fremover oplever at der tages endnu mere udgangspunkt i dette i sagsbehandlingen og at kommunikation mellem kommunen og virksomheder styrkes.

Det planlagte forløb
Forløbets første planlagte fase gennemføres november 2013-januar 2014 sammen med PA Consulting Group, med inspiration fra Helsingør og Svendborg kommuner som har gennemført lignende men mere omfattende forløb.

Knap 60 medarbejdere og ledere på tværs af organisationen deltager i to éndagesmoduler som vil blive faciliteret af konsulenter fra PA Consulting Group. Deltagerne er særligt fra det tekniske område, arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice, men også fra Kultur, Fritid og Turisme, ungeområdet og sundhedsområdet.

Dag ét fokuserer på hvilke forventninger til og behov der er for erhvervsrettet service, bl.a. med deltagelse af et panel af virksomhedsrepræsentanter. På dag to, fokuseres på at omsætte dette til praksis ved at træne konkrete teknikker til at levere en mere professionel service. Kompetenceudviklingsprogrammet tilrettelægges så der er stort fokus på at det lærte bliver integreret i hverdagen.

På mødet gives yderligere et indblik i det planlagte forløb.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12

Økonomi
ETU/ØU har afsat 200.000 kr til forløbet. Herudover har arbejdsmarkedsområdet afsat knap 70.000 kr der sikrer at der kan afvikles 2 hold á op til 30 deltagere, frem for kun ét.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning


Taget til efterretning.


70. Erhvervsforhold - Gribskov Erhvervsråd 2013


Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 70.

Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:15 PM