Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 17-09-2013

Tirsdag den 17-09-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
56 Opsamling på Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde i perioden 2010-2013 og forslag til videre erhvervsstrategiske indsatser
57 ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 330.000 kr til ETU (indenfor budgetrammen)
58 Erhvervsforhold - Fælles initiativer for ETU/ARB 2013
59 Ansøgning fra Jens Anker Jørgensen


Efterretningssager
54 Erhvervsforhold - erhvervsklimaanalyser fra Dansk Industri, Dansk Byggeri og lokal tilfredshedsundersøgelse
55 Status om byggesager mv. 2 kvartal 2013
60 Ejerskifte Danmark - Nyt tiltag fra Væksthusene
61 Nyt praktikcenter i regi af Erhvervsskolen Nordsjælland

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Jan Ferdinandsen
Børge Sørensen
Jannich Petersen
Fraværende med afbud: Børge Sørensen, Jannich Petersen
Jan Ferdinandsen deltog på mådet til kl. 17.00


Meddelelser:Åbne

56. Opsamling på Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde i perioden 2010-2013 og forslag til videre erhvervsstrategiske indsatser
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde d. 20.08.2013, besluttede udvalget at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af afrapportering til Byrådet om udvalgets arbejde og anbefalinger til videre erhvervs- og turiststrategiske indsatser og udvalget indledte dialogen om forslag til fremtidige indsatser.

Sagen forelægges nu udvalget med henblik på videre drøftelser om indholdet.

På mødet vil udvalgsformanden og administrationen præsentere et samlet overblik over de opnåede resultater og effekter af udvalgets arbejde, samt forslag til videre erhvervs- og turiststrategiske indsatser.

Afrapportering planlægges at blive forelagt Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013.

Der lægges derfor op til at administrationen sammen med udvalgsformanden samler og finjusterer oplægget på baggrund af udvalgets drøftelser, inden det forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag
LBK nr. 971 af 25.07.2013 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 17, stk 4

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at drøfte de foreløbige anbefalinger til videre erhvervs- og turiststrategiske indsatser.
 2. at give administrationen og udvalgsformanden til opgave at samle og finjustere afrapporteringen på baggrund af udvalgets drøftelser, inden det forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

  Beslutning

1.- 2. Tiltrådt

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen
57. ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 330.000 kr til ETU (indenfor budgetrammen)
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og Økonomiudvalget (ØU) forelægges nærværende sag med henblik på, at anmode om en bevilling på 330.000 kr. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme". Disponering af beløbet forudsætter godkendelse fra Økonomiudvalget.

På ETUs møde den 20.08.2013 og ØUs møde den 28.08.2013, fik de to udvalg forelagt en budgetopfølgning 2013 for Erhvervs- og Turismeudvalget. Tilsammen råder ETU over et budget på 5.022.000 kr, hvoraf 4.603.208 kr allerede er forhåndsdisponeret, inkl. 1.657.000 kr der er disponeret til Gribskov Erhvervsråd. I alt betyder det et endnu-ikke-disponeret restbeløb for 2013 på 412.792 kr.

Anmodning om bevilling af 300.000 kr til understøttelse af etablering af Vækstfabrik-koncept med andre relaterede aktiviteter i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje
Administrationen anbefaler at der bevilliges 300.000 kr til forundersøgelserne til etablering af Vækstfabrik-koncept med andre relaterede aktiviteter i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje som kommunen pt er i gang med sammen med en række andre samarbejdspartnere. Beløbet tænkes anvendt til ekstern rådgivning og gennemførsel af nødvendige analyser og evt mindre tilpasninger af bygningen .

Anmodning om bevilling af 20.000 kr til annoncering til oplysning om digital postkasse
Lov om oprettelse af Digital Postkasse træder i kraft den 1. november 2013. Herefter skal alle med et CVR-nr. have oprettet en digital postkasse og aktiveret denne. Der igangsættes en nationale informationskampagne af Erhvervsstyrelsen.
Administrationen foreslår at vi i Gribskov Kommune laver vores egen lokale informationskampagne i de lokale medier for et rammebeløb på 20.000 kr. Den skal rette sig mod den lokale virksomhedssammensætning og de udfordringer de vil stå overfor - specielt enkeltmandsvirksomheder.

Anmodning om bevilling af 10.000 kr til skiltning på en pilotstrækning for ny ridesti
I forbindelse med dialogmøde om hestebranchens betydning for kommunens udvikling i juni 2013, blev der nedsat en række arbejdsgrupper bestående af aktører fra hestebranchen. En af grupperne fokuserer på at forbedre ridestiforbindelserne rundt om i kommunerne med særlig fokus på at skabe forbindelser mellem de statsejede arealer.
For at understøtte dette arbejde foreslår administrationen at der afsættes en beløbsramme på 10.000 kr til skiltning af en pilotstrækning hen over privatejede arealer med forbindelse til mindst ét af de statsejede arealer.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Det ansøgte beløb på 330.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 300.000 kr til forundersøgelser i forbindelse med etablering af Vækstfabrik-koncept mm i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje.
 2. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 20.000 kr til annoncering til oplysning om digital postkasse
 3. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 10.000 kr til skiltning på en pilotstrækning for ny ridesti

  Beslutning


1. - 3. Tiltrådt


Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen
58. Erhvervsforhold - Fælles initiativer for ETU/ARB 2013
24.00A00 - 2012/54033

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at tage orientering om status for de to udvalgs 10 fælles initiativer for 2013 til efterretning.

Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2012 markeret, at der i Gribskov Kommune skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntning af Planstrategi 2012, igangsatte Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget i starten af 2012 ti fælles initiativer der i 2012 skulle bidrage til at øge beskæftigelsen og styrke erhvervslivet samtidig:

 1. Hurtig tilbagemeldingsgaranti til virksomheder
 2. Samarbejdskampagne med Gribskovs 10-15 største virksomheder, samt mindre vækstvirksomheder
 3. Styrkelse af aktiviteter i lav-sæsonen der gør små og store virksomheder og beskæftigelsen mere robust
 4. Fælles satsning omkring beskæftigelse af de unge
 5. Målrettet relancering af voksenlærlinge-ordningen
 6. Fremme iværksætteri
 7. Etablering af erhvervshotel
 8. Early Warning i forbindelse med lukningstruede virksomheder
 9. Styrket samlet viden på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet
 10. Strategi for kommunikation om service og tilbud til virksomhederne


De ti fælles initiativer supplerede de øvrige initiativer de to udvalg gennemførte hver for sig og bidrog i høj grad til at der blev skabt styrket sammenhæng mellem erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet.

I starten af 2013 besluttede de to udvalg at fortsætte det frugtbare samarbejde og igangsatte ti nye initiativer for 2013:
1: Styrkelse af brancher udsat for store sæsonudsving, inkl. nytteaktivering
2: Del en medarbejder
3: Etablering af jobbørs for lokale fritidsjobs
4: Styrke lokal Early Warning omkring krisetruede virksomheder
5: Samarbejde med landbrugserhvervet
6: Understøtte lokale erhvervsklynger
7: Styrke vækstvirksomheder og iværksættere
8: Samarbejde med nabokommuner og brancheorganisationer
9: Forbedre kommunikation ifht. virksomheder
10: Styrke kommunens erhvervsimage/erhvervsklima

Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket - politisk såvel som administrativt – også udenfor de ti+ti initiativer. Herudover har flere andre kommuner og Væksthus Hovedstaden vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Som bilag er til orientering vedlagt en status for arbejdet med de fælles indsatser i 2013.

Lovgrundlag

LBK nr 1715 af 16/12/2010 . Kapitel 6, § 12 stk 1-3

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi

-

Bilag
Bilag: Status på ARB/ETUs 10 fælles beskæftigelses- og erhvervsinitiativer i 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:
1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

 1. Taget til efterretning


Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen
59. Ansøgning fra Jens Anker Jørgensen
24.09G00 - 2013/29699

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at behandle ansøgningen.

Erhvervs- og Turismeudvalget ansøges om finansiering på 5.000 kr. til udgivelse af bogen "Hvad altertavlen fortæller - altertavlen i Tibirke Kirke i ord og billeder. En bog for børn og voksne". Bogen beskriver i ord og fotos altertavlen, der er den eneste bevarede middelalderlige altertavle i Gribskov Kommune. Bogen skal være med til at tiltrække turister til Tibirke Kirke da tavlen er af høj kunstnerisk og kulturhistorisk kvalitet.

Bogen vil blive udgivet på ansøgers eget forslag, der er oprettet for, at kunne udgive bøger rettet mod lokal interesse. Oplaget vil være på 500 eksemplarer og i forbindelse med udgivelsen er der allerede givet tilsagn om støtte på 5.000 kr. fra Vejby-Tibirke Selskabet og der er søgt om medfinansiering fra menighedsrådet i Tibirke.

Lovgrundlag

LBK nr 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 13, stk 1

Økonomi

Det ansøgte beløb på 5.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag: Ansøgning hvad altertavlen fortæller...

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget
1. at behandle ansøgningen

Beslutning

 1. Tiltrådt. Ansøgningen blev ikke imødekommet

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen

Efterretningssager

54. Erhvervsforhold - erhvervsklimaanalyser fra Dansk Industri, Dansk Byggeri og lokal tilfredshedsundersøgelse
24.00G00 - 2012/54237

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges sagen med henblik på, at tage orienteringen til efterretning.

Igen i år har Dansk Industri og Dansk Byggeri offentliggjort deres analyser af erhvervsklimaet i landets kommuner. Begge analyser rangordner kommunerne efter forskellige kriterier og de har begge fået en betydelig medieomtale og bidrager til meningsdannelsen om kommunens image som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og nye virksomheder. Efterfølgende har Byrådet - med Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i spidsen - med inspiration fra analyserne - arbejdet målrettet med, at skabe et endnu bedre erhvervsklima i Gribskov.

Gribskov Kommunes placering er meget forskellig i de to undersøgelser. Administrationen giver her en orientering bag om analyserne som led i inspiration til udpegning af særlige indsatsområder for kommunens videre erhvervsstrategiske indsatser.

Ligeledes præsenteres hovedresultaterne af kommunens egen indikative tilfredshedsundersøgelse gennemført i august 2013 i forhold til virksomheders tilfredshed med sagsbehandling af byggesager, miljøtilsyn og landzonesager.

Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse
Dansk Industri offentliggjorde primo september 2013 analysen "Lokalt Erhvervsklima 2013". Analysen bygger i højere grad, end det er tilfældet med Dansk Byggeris analyse, på virksomhedernes vurdering af erhvervsvilkårene. Dansk Industri har udsendt spørgeskemaer til 14.074 virksomheder i april/maj 2013. I alt har 5.690 virksomheder deltaget aktivt i undersøgelsen. Der er indsamlet svar fra mindst 30 virksomheder i hver kommune.

Gribskov Kommune har i 2013 fået en samlet placering som nr. 70 blandt landets kommuner. I den tilsvarende analyse i 2012 var Gribskov Kommune placeret som nr. 78. Kommunen er således gået 8 pladser frem siden sidste år.

Der indgår følgende hovedelementer i analysen:

 1. En overordnet vurdering af erhvervsvenligheden, vægt 1/3
 2. Tilfredshed med den kommunale indsats på en række fagområder, vægt 1/3
 3. De kommunal rammevilkår ud fra statistiske parametre 1/3

Ad 1 - overordnet vurdering af erhvervsvenligheden
Gribskov Kommune er placeret som nr. 63 under dette punkt, der på grund af sin tunge vægtning har stor betydning for det samlede resultat. Gribskov Kommune var placeret som nr. 78 i 2012. Der er således tale om en solid fremgang på 15 pladser.

Ad 2 - tilfredshed med den kommunale indsats på en række fagområder
Dette punkt er opdelt i en række fagområder (som igen er opdelt i indikatorer, der alle indgår i tilfredshedsundersøgelsen):

A. Infrastruktur og transport
Gribskov Kommune er placeret som nr. 91, hvilket er den samme placering som i 2012. Tilfredsheden med vejnettet er øget (9 pladser frem), hvorimod tilfredsheden med den kollektive trafik er faldet (5 pladser tilbage).

B. Arbejdskraft
Gribskov kommune er placeret som nr. 93, hvilket er en tilbagegang på 3 pladser i forhold til 2012. Tilfredsheden med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft er faldet (12 pladser tilbage) og tilfredsheden med jobcentrets indsats er ligeledes faldet (8 pladser tilbage).

C. Kommunal sagsbehandling
Gribskov kommune er placeret som nr. 84, hvilket er den samme placering som i 2012. Tilfredsheden med kommunens indsats på miljøområdet er faldet marginalt (1 plads tilbage) men øget på byggesagsområdet (8 pladser frem). Tilfredsheden med indsatsen i sygedagpengesager er i bund (9 pladser tilbage).

D. Skatter, afgifter og gebyrer
Gribskov Kommune er placeret som nr. 50, hvilket er en fremgang på 7 pladser i forhold til 2012. Tilfredsheden med personskatterne er dog faldet (3 pladser tilbage), tilfredsheden med de kommunale erhvervsskatter er ligeledes faldet (2 pladser tilbage), hvorimod tilfredsheden med byggesagsgebyrerne er øget markant (16 pladser frem).

E. Fysisk planlægning
Gribskov Kommune er placeret som nr. 85, hvilket er en tilbagegang på 8 pladser i forhold til 2012. Tilfredsheden med kommunens indsats for erhvervsgrunde er gået tilbage (13 pladser), og tilfredsheden med indsatsen for den lokale planlægning er ligeledes gået tilbage (7 pladser).

F. Brug af private leverandører
Gribskov Kommune er placeret som nr. 92, hvilket er en tilbagegang på 7 pladser. Tilfredsheden med kommunens indsats for og åbenhed over for brug af private leverandører er gået tilbage med 27 pladser, hvorimod tilfredsheden med indsatsen for overholdelse af betalingsfrister er gået 8 pladser frem.

G. Kommunens image
Gribskov Kommune er placeret som nr. 61, hvilket er en fremgang på 24 pladser i forhold til 2012. Tilfredsheden med indsatsen for at tiltrække og fastholde nye virksomheder er gået 15 pladser frem, og tilfredsheden med indsatsen over for nye borgere er gået hele 30 pladser frem.

H. Kommunens velfærdsservice
Gribskov Kommune er placeret som nr. 34, hvilket er en fremgang på hele 41 pladser i forhold til 2012. Tilfredsheden med indsatsen på børnepasningsområdet er gået 37 pladser frem og på folkeskoleområdet er fremgangen 35 pladser.

I. Information og dialog med kommunen
Gribskov Kommune er placeret som nr. 84, hvilket er en fremgang på 5 pladser. Tilfredsheden med formidlingen af information til virksomhederne er gået 5 pladser frem. Tilfredsheden med dialogen mellem erhvervslivet og politikerne gået 9 pladser tilbage, hvorimod tilfredsheden med dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd er gået 25 pladser frem.

Ad 3 - rammevilkårene ud fra statistiske parametre
I rammevilkårene indgår 22 parametre alle baseret på statistiske oplysninger (f.eks. erhvervsfrekvens (arbejdsstyrken blandt 16-64 årige), indikator for konkurrenceudsættelse, skat-/serviceforhold, grundskyldspromille, dækningsafgiftspromille, beskæftigelse i privat sektor mv.). Disse parametre vægter hver især kun med 1,52 % men udgør tilsammen 1/3 af det samlede analyseresultat.

Gribskov Kommune er placeret som nr. 7 i 2013, hvilket er en fremgang på 11 pladser i forhold til 2012.

Opsummering
Efter administrationens vurdering giver Dansk Industris analyse og Gribskov Kommunes placering heri anledning til følgende konklusioner:

Den samlede fremgang på 8 pladser og ikke mindst fremgangen på 15 pladser for den overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed giver grund til antage, at kommunens styrkede indsats på erhvervsområdet de seneste år nu begynder at give resultat. Kommunens image over for erhvervslivet og borgere er således forbedret meget betragteligt og det samme gælder dialogen mellem erhvervslivet og kommunens ansatte.
Udviklingen går således klart i den rigtige retning. Og samlet set - som også påpeget af DI - er Gribskov Kommune på mange måder også en god erhvervskommune. Bl.a. opkræver vi ikke dækningsafgift og det er samtidig den kommune i hele landet, der gør størst brug af privateleverandører. Kommunen kan med stor fordel intensivere indsatsen for at informere lokale virksomheder og omverdenen om disse erhvervsvenlige elementer.

Men samtidig indikerer analysen at kommunen med fordel særligt kan forbedre sig på følgende tre områder:

 • Beskæftigelsesområdet, som Arbejdsmarkedsudvalget, administrationen og Byrådet generelt, allerede har stort fokus på at forbedre.
 • Fysisk planlægning; som Byrådet igennem en årrække har haft stigende fokus på at forbedre. Analysen viser dog at fortsat er behov for en fokuseret indsat på området, men også med at kommunikere om kommunens planmæssige indsatser. Til orientering planlægges der sammen med Gribskov Erhvervsråd en større markedsføringsindsats i forhold til en stærkere profilering af kommunens erhvervsområder og salg af ledige grunde der lanceres senere på året, samt forskønnelse af erhvervsområderne. Ligeledes har Plan-og Miljøudvalget igangsat arbejde med at udvide erhvervsområdet ved Mestervangen i Græsted og konkret planlægning af Tofteområdet i Helsinge.
 • Brug af private leverandører; hvor der synes at være et markant misforhold mellem opfattelsen hos virksomhederne og det faktum, at Gribskov Kommune igen i år har landets højeste indikator for konkurrenceudsættelse, hvilket er udtryk for en bevidst strategi, som kommunen har haft igennem en årrække. Til orientering er administrationen pt i gang med at udarbejdet et forslag til en ny udbudspolitik hvor analysens resultater indgår som input.Dansk Byggeri
For andet år i træk udgiver Dansk Byggeri (DB) analysen "Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2013".
Undersøgelsen er bygget op omkring 7 temaer, der indeholder 31 kvantitative parametre (der var 23 i 2012):

 1. Byggesagsbehandling,
 2. skatter og udgifter,
 3. erhvervsaffald,
 4. konkurrenceudsættelse,
 5. udbudspolitik,
 6. arbejdsmarked og uddannelse samt
 7. kommunale kendetegn.


I undersøgelsen er emner, hvor kommunerne selv har stor indflydelse, en større vægtning end de emner, som kommunerne har svært ved at påvirke.

I modsætning til DI's undersøgelse udsender DB ikke spørgeskemaer til deres medlemmer. I stedet er undersøgelsen baseret på offentlig tilgængelig statistik. Der, hvor der ikke er data til rådighed, er der rundsendt et spørgeskema tilkommunerne. Dette omfatter bl.a. emner som arbejdsklausuler, udbudsstrategi - og politik, dialogmøder, garantistillelse og klimahandleplaner. Kommuner der ikke har besvaret spørgsmålene har fået en lav placering ift. de konkrete parametre.

Overordnet set er Gribskov gået fra en 15. plads i 2012 (og nr. 1 på Sjælland) til en 32. plads (og nr. 4 på Sjælland og bedst i Nordsjælland). Se bilag "Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs og byggevenlige kommuner 2013" for Gribskov placering på de enkelte parametre.

I forhold til de 7 temaer er det på områderne, "erhvervsaffald", "udbudspolitik" og "konkurrenceudsættelse" af driftsopgaver, hvor Gribskov placerer sig bedst. I temaerne "skatter og afgifter" og "kommunale kendetegn" er der relativt store udsving i placeringerne mens temaerne "byggesagsbehandling" og "arbejdsmarked og uddannelse" fortsat giver udfordringer.

Gribskov Kommune ligger fortsat på en relativt pæn placering i analysen, selv om der er sket en forholdsvis stor ændring i forhold til 2012. I forbindelse med administrationens forberedelse af sagen er det dog blevet afdækket, at det ovenfor-nævnte spørgeskema ved en fejl ikke er blevet besvaret fuldstændigt. Det forklarer hvorfor kommunen har fået dårlige placeringer på en række parametre som har bevirket et fald i den samlede placering. Administrationen har efterfølgende iværksat en række konkrete foranstaltninger som sikre at fremtidige lignede spørgeskemaer bliver korrekt besvaret.


Lokal tilfredshedsundersøgelse ved sagsbehandling af byggesager, miljøtilsyn og landzone
Der er i august 2013 gennemført en samlet brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til virksomheders oplevelse af sagsbehandlingen af byggesager, landzonesager og miljøtilsyn. Til orientering præsenteres her alene hovedresultaterne af undersøgelsen, idet Plan- og Miljøudvalget er i gang med at drøfte forbedringsperspektiver inden for de tre områder med særlig fokus på de to førstnævnte.

Der er samlet set udsendt omkring 150 spørgeskemaer, hvoraf ca. 40 er blevet besvaret.
Der er således ikke noget statistisk grundlag for at vurdere tilfredsheden med sagsbehandlingen, men følgende er essensen af tilbagemeldingerne:

Landzone
Der er overvægt af udsagnene tilfreds/meget tilfreds i forhold til utilfreds/meget utilfreds. Dette gælder både sagsbehandlingstid, information i forløbet, vejledning og sammenhæng med anden sagsbehandling.

Konkrete udsagn er meget forskellige:

I forhold til Landzone-sagsbehandling findes følgende udsagn:

 • Meget tilfredse med sagsbehandlingen og forstående overfor, at det er lovgivning som gør efterfølgende klagesagsbehandling tung.
 • Medarbejdere mangler kompetencer/viden/interesse og har ikke forståelse for at tid er vigtig. Langsommelig og useriøs sagsbehandling.
 • Indledende behandling af sagen er urimeligt langsommelig. Tilfreds med behandlingen fra konkret sagsbehandler blev udpeget.


Byggesager
Der er overvægt af udsagnene tilfreds/meget tilfreds. Tilfredsheden omhandler dialogen med kommunen gennem sagsforløbet. Der hvor der er flest der er tilfredse er: information om tidsmæssig perspektiv i starten af forløbet, vores evne til at give konstruktiv vejledning i byggesagen og sagsbehandlingstiden.

Utilfredshed drejer sig især om prisen/gebyret for en tilladelse, dernæst om sagsbehandlingstiden og kommunens evne til at sætte sig ind i virksomhedens behov.

Miljøtilsyn
Der er i langt overvejende grad svaret, at tilsynet er oplevet som "Meget tilfreds" eller "Tilfreds". De eneste kritikpunkter er, hvor Gribskov skal håndhæve national lovgivning.


Opsummering af ovenstående
Generelt set er det administrationens opfattelse, at det store arbejde som er opstartet i Erhvervs- og Turismeudvalget er begyndt, at vise resultater. Der er en bevidsthed, at der stadigvæk er meget arbejde at gøre på de anførte områder, men grundstenene er lagt til at vi de kommende år realistisk kan forvente forbedringer af kommunens placeringer i erhvervsklimaundersøgelserne.

Økonomi
-

Bilag
Bilag: kommunerne og erhvervslivet Erhvervs og byggevenlige kommuner 2013
Bilag: Oversigt over Gribskov Kommunes placeringer i DIs undersøgelse
Bilag: DI anbefalinger til Gribskov

Læsevejledning: Analyserne er vedhæftet i deres helhed som kan læses som supplement af de særligt interesserede.
Bilag: Dansk Industri Lokalt erhvervsklima 2013_samlet undersøgelse
Bilag: Dansk Byggeri Kommunerne og erhvervslivet_samlet undersøgelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget at:
1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen55. Status om byggesager mv. 2 kvartal 2013
02.00G00 - 2012/38227

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget som efterretningssagn. Sagen fortsætter til Erhvervs og Turismeudvalget.

Styring og prioritering af byggesager
Der er igennem flere år udviklet en procedure for styring af tiden fra ansøger har leveret alt materialet til sagsbehandlingen påbegyndes. Det har betydet at udsvingene i hvor hurtigt sagsbehandlingen påbegyndes har været begrænset. Over de sidste år har der samtidig været udsving i medarbejderressourcer og sagsmængder. I det omfang det har været muligt, har statistikker om sæsonudsving været anvendt til at planlægge øvrige aktiviteter efter spidsbelastning i forhold til byggesager.


I anden halvdel af 2012 er det lykkedes at opnå at nedbringe sagsbehandlingstiden, så byggesager blev påbegyndt indenfor 8 uger og hovedparten hurtigere.

Gribskov kommunes sagsbehandlingstid
Nedenfor ses hvor hurtigt sager typisk kommer i gang fra ansøger har leveret tilstrækkeligt materiale til at projektet kan behandles:

 • Indenfor 1 til 2 uger påbegyndes byggesager der kommer i forlængelse af en landzonetilladelse eller en dispensation fra naturbekyttelseslinier og fredninger.
 • Kommunen har ifølge Bygningsreglementet 2 uger til at vurdere anmeldelser herunder olietanke. Gribskov Kommune har valgt at udvide opgaven i forhold til lovkrav og tager også ud og syner olietanke.
 • Indenfor 4 uger startes behandling af solcellesager, erhvervssager og simpelt byggeri der holder sig indenfor byggeretten (byggesager der ikke kræver dispensation).
 • Indenfor 12 uger påbegyndes byggesager der går ud over byggeretten (kræver dispensation). Lige nu er der dog 6 sager der ikke overholdt fristen på 12 uger før de blev påbegyndt.


Energistyrelsens tal om kommunernes sagsbehandlingstid
Energistyrelsen offentliggør løbende statistikker over kommunernes byggesagsbehandlingstid. Data til disse statistikker er hentet fra kommunernes BBR indberetninger. Tallene viser hvor lang tid der er gået fra ansøgning er modtaget til byggetilladelsen er givet, det vil sige bruttotiden.

Denne statistik fra Energiministeriet er meget misvisende da nogle ansøgere ikke reagerer efter de har modtaget kvitteringsbrev hvor der står hvad de mangler at sende ind og andre bruger meget lang tid på at følge op. Hertil kommer de sager der ligger i landzone eller er omfattet af naturbeskyttelse, og dem er der forholdsvis mange af i Gribskov Kommune. Disse sager har typisk et langt tidsforløb forud for at byggesagen behandles. Derimod afklares byggesagen straks når de øvrige myndighedsområder er på plads.

I BBR er der også blevet mulighed for at indberette hvornår en byggesag er har fyldestgørende materiale og dermed er klar til sagsbehandling. Denne mulighed er frivillig og Gribskov Kommune har vi benyttet den gennem et år, hvilket betyder at man senere vil kunne vise en mere reel sagsbehandlingstid fra sagen er klar til sagsbehandling og til der er truffet en afgørelse. Samtidig har administrationen lavet en procesændring der træder i kraft 1 september 2013, som betyder at byggesager der først skal have landzonetilladeles eller dispensation fra naturbeskyttelesforhold eller fredning, ikke oprettes i BBR før sagen er klar til at blive behandlet som byggesag.

Natur- og landzonesagsbehandling
Gribskov Kommunes store landskabsmæssige værdier og righoldige natur og kultur bevirker, at mange byggesager har en kobling til natur- eller landzonesagsbehandling.

Som udgangspunkt må der kun bygges til landbrugsformål i landzone, og hvis man ønsker at bygge inden for beskyttelseslinjer til natur og fortidsminder kræver det en dispensation fra lovgivningen.

Ansøgninger og sagsforløb bærer præg af, at kommunen i væsentligt omfang består af landzonearealer, og at der herudover er beskyttelsesinteresser at skulle forholde sig til på hovedparten af kommunens arealer. Der kan være tale om både lovbestemte beskyttelseslinjer, tinglyste fredninger og den påkrævede sagsvurdering ud fra kommuneplanudpegede interesseområder og planlovspraksis.

Det medfører, at en byggesag ofte hviler på en forudgående sagsbehandling med dispensation efter naturbeskyttelsesloven eller landzonetilladelse med vilkår efter planloven - begge sagstyper kræver en konkret vurdering.

Alt dette bevirker, at byggesager dels skal afvente forudgående sagsbehandling, krævede naboorienteringer og eksterne høringer samt klagefrister, dels ofte skal inddrage stillede vilkår i de forudgående tilladelser eller dispensationer.

Brugertilfredshedsundersøgelse
Der er ved at blive gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til oplevelsen af sagsbehandlingen af byggesager, miljøtilsyn og landzonesager med fokus på erhverv. Der er udsendt spørgeskemaer til ca 100 brugere, heraf ca. 40 om byggesagsbehandling.

Resultatet af undersøgelsen vil blive forelagt på Erhverv- og Turismeudvalget den 17. september 2013 og Plan og Miljøudvalget den 25. september 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen
60. Ejerskifte Danmark - Nyt tiltag fra Væksthusene
24.10G00 - 2013/27539

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at blive præsenteret for "Ejerskifte Danmark", der er et nyt tiltag i regi af Væksthusene.

Formålet med oprettelsen af "Ejerskifte Danmark" er, at danske virksomhedsejere over tid vil arbejde med overdragelsen af deres virksomheder, som den del af den strategiske forretningsudvikling. Baggrunden for denne indsats er, at mange danske virksomheder bliver lukket ned når den oprindelige ejer træder ud af arbejdsmarkedet. Dette er med til, at mindske den potentielle vækst i samfundet. I Gribskov var der i 2008 142 virksomhedsejere der var mellem 55-65 år og 70 der var ældre end 70 år. Således er dette også en udfordring i Gribskov Kommune.

Der arbejdes på, at få potentielle ejerskiftevirksomheder i tale og i videst muligt omfang til at tage imod tilbud om vejledning, som øger paratheden til ejerskifte. Endvidere er det et mål at hjælpe virksomhedsejerne med at skabe klarhed over, hvilke rådgivere der kan hjælpe dem med hvad i den konkrete ejerskifteproces og henvise dertil.

I forbindelse med ordningen arbejdes der på, at få potentielle ejerskiftevirksomheder i tale bl.a. via rundringninger, opsøgende indsats fra Væksthus Hovedstadsregionen eller ved direkte henvendelse.

Målgruppen:

 • Virksomheder med 5-50 ansatte
 • Ældste virksomheder (stiftelsesår, et senere stiftelse af f.eks. A/S eller Aps giver nyt et stiftelsesår)
 • Geografisk spredning af virksomheder i Danmark (region Hovedstaden: 200 virksomheder.
 • Virksomheder der skaber vækst i DK (eks. eksportvirksomheder) eller i lokalområder (eks. sikrer lokale arbejdspladser).
 • Visse brancher er taget ud (eks.: Plante-og husdyrsavl, jagt, fiskeri, undervisning, sundheds-væsen, institutionsophold, organisationer og foreninger, offentlig forvaltning, forsynings-virksomhed m.fl.)

  Lovgrundlag


Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Kampagnemateriale Ejerskifte Danmark.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:
1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Taget til efterretning

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen
61. Nyt praktikcenter i regi af Erhvervsskolen Nordsjælland
24.10G00 - 2013/27541

Sagsfremstilling
1. september 2013 åbnede 50 praktikcentre i hele landet.

Centrene skal forbedre kvaliteten i skolepraktikken og sikre, at de unge kan gennemføre og få en erhvervsuddannelse. De nye praktikcentre på erhvervsskoler i hele landet skal styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at unge kan gennemføre deres uddannelse.

Praktikcentrene, som starter op d. 1. september er for elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver.

Praktikcentrene skal hjælpe eleverne med praktikuddannelser i 46 forskellige uddannelser, og vil betyde en omlægning af skolepraktikken, så skolerne får en større del af ansvaret for at sammensætte en elevs samlede uddannelse, hvis eleven ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale hos en arbejdsgiver for hele uddannelsen.

Praktikcentret formidler uddannelsesaftaler, hvor den unge f.eks. arbejder på en byggeplads for den lokale tømrervirksomhed i 3-6 måneder og derefter kommer til en ny arbejdsplads eller tilbage til skoleundervisning eller praktikuddannelse i praktikcentret.

Praktikcentrene er en del af Finansaftalen om bedre erhvervsuddannelser og uddannelsesgaranti

Erhvervsskolen Nordsjælland ansøgte i juni 2013 Undersvisningsministeriet om oprettelse af et praktikcenter på Milnersvej i Hillerød. Ansøgningen har fået opbakning af kommuner i Nordsjælland.

Undervisningsministeriet meddelte d. 20. august 2013, at skolen er blevet godkendt til alle de søgte uddannelser. Med godkendelsen følger 700.000 kr til etablering af praktikcentret.

Den 1. september vil skolen have et praktikcenter på Milnersvej 48 i Hillerød. Her vil elever kunne gennemføre praktikdelen af uddannelsesforløbet til følgende erhvervsuddannelser:

 • elektriker
 • personvognsmekaniker
 • bygningsmaler
 • murer
 • gastronom
 • ernæringsassistent og serviceassistent


samt til træfagenes byggeuddannelse, snedkeruddannelsen og VVS-energiuddannelsen

Lovgrundlag
LBK. 171 af 2. marts 2011

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:15 PM