Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 20-08-2013

Tirsdag den 20-08-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
49 ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 400.000 kr til ETU (
indenfor budgetrammen)
50 ETU 2013 - Indledende dialog om opsamling på Erhvervs- og Turismeudvalgets
arbejde i perioden 2010-2013 og forslag til videre erhvervsstrategiske inds
atser
51 Hestesektorens betydning for kommunens udvikling - status og anbefalinger t
il Kommuneplan 2013-25
52 Tangprojekt i regi af Dansk Naturfredningsforening Gribskov


Efterretningssager
53 Gribskov Erhvervsråd 2013 - status

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Bo Jul Nielsen
Michael Bruun


Meddelelser:Åbne

49. ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 400.000 kr til ETU (indenfor budgetrammen)
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget forelægges nærværende sag med henblik på, at tage budgetopfølgning 2013 for Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) til efterretning. Desuden anmodes om en bevilling på 2 x 200.000 kr. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme".

Budgetoversigt
ETUs Budget for 2013 (budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme") er fordelt på fire puljer: Turisme, Erhvervsfremme, Frie Fondsmidler samt den nye pulje for 2013 til turist- og erhvervsindsatser på 2.000.000 kr.
Tilsammen råder ETU over et budget på 5.022.000 kr, hvoraf 4.203.208 kr allerede er forhåndsdisponeret, inkl. 1.657.000 kr der er disponeret til Gribskov Erhvervsråd.
I alt betyder det et endnu-ikke-disponeret restbeløb for 2013 på 812.792 kr. Oversigt fremgår af vedlagte bilag.

Umiddelbare bemærkninger til evt. overvejelse for Budget 2014-17 for Erhvervsfremme og Turisme
Poster markeret med "*" i bilaget må forventes at blive faste årlige udgifter fremover. Et beløb på i alt ca. 2.740.000 kr/pa (inkl. 550.000 til Visit Nordsjælland EU-projekter).

For næste budgetperiode er der pt. budgetteret for Erhvervsfremme og Turisme med et beløb på i alt 3.021.000 kr, hvilket vil give et restbeløb på ca. 280.000 kr til øvrige initiativer (herunder også for drift og initiativer under Gribskov Erhvervsråd samt Gribskovs Erhvervspris (til sammenligning er der i alt afsat ca. 1.670.000 kr til dette i 2013), med mindre der opstår alternative finansieringsmuligheder.

Anmodning om bevilling af 200.000 kr til kompetenceudvikling af håndværkere
ETU har som et af indsatsområderne for 2013, valgt at styrke bygge- og anlægsvirksomheder gennem to spor, nemlig:

 • kompetenceudvikling af håndværksvirksomheder og understøtte netværksdannelse på klima/energiområdet så virksomhederne øger deres forretningsmuligheder og dermed bliver mere 'robuste', samtidig med at det støtter op om Byrådets øvrige energi- og klimaindsatser, samt
 • afdække behov og interesse for kompetenceudvikling omkring konsortiedannelse så lokale håndværksvirksomheder bedre kan byde større bygge/anlægsopgaver.

Administrationen er nu i gang med at afdække muligheder for gennemførsel af de to spor til afvikling i løbet af det kommende vinterhalvår. Arbejdet planlægges at ske i tæt samspil med de relevante brancheforeninger og evt. Væksthuset. Uddannelsesforløb vil i videst muligt omfang blive koblet sammen med jobrotationslignende ordninger.
Det anslås at indsatsen vil kunne gennemføres inden for et beløb på 200.000 kr.


Anmodning om bevilling af 200.000 kr til internt kursus
Kommunens servicering af virksomheder i forbindelse med myndighedsbehandling er en vigtig parameter for hvor erhvervsvenlig kommunen opleves. I løbet af byrådsperioden er der foretaget en række tiltag til styrkelse af dette, bl.a. optimering af en række arbejdsgange, reorganisering og styrket tværgående samarbejde.
Som yderligere tiltag (og del af fælles initiativ mellem ETU og Arbejdsmarkedsudvalget), er administrationen ved at afdække muligheder for at afvikle et kort kursusforløb til afvikling i vinterhalvåret for sagsbehandlere med stor virksomhedskontakt, særligt fra det tekniske område, arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice.
Målet er at skabe større indsigt blandt sagsbehandlerne om virksomheders ønsker og behov, så virksomheder fremover oplever at der tages endnu mere udgangspunkt i dette i sagsbehandlingen og at kommunikation mellem sagsbehandlere og virksomheder styrkes.
Forløbet planlægges med inspiration fra Helsingør og Svendborg kommuner som har gennemført lignende forløb, og tænkes at blive gennemført i samarbejde med en ekstern rådgiver og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.
Det anslås at forløbet vil kunne afvikles inden for et beløb på 200.000 kr.


Disponering af ovenstående forudsætter godkendelse fra Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationens forslag til disponering af øvrigt restbeløb på 412.792 kr, vil blive forelagt til næste møde i Erhvervs- og Turismeudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
Det ansøgte beløb på 400.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.

Bilag
ETU budgetoversigt 2013 pr 12. august 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at tage den forelagte økonomiopfølgning til efterretning.
 2. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 200.000 kr til afvikling af kompetenceudvikling for håndværkere om energi- og klimavenligt byggeri og konsortiedannelse. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme" (Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser).
 3. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 200.000 kr til afvikling af et internt kursus om "professionel service med virksomheden i centrum". Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme" (Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser).

  Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen , Michael Bruun
50. ETU 2013 - Indledende dialog om opsamling på Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde i perioden 2010-2013 og forslag til videre erhvervsstrategiske indsatser
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget blev etableret som et § 17, stk. 4 - udvalg i forbindelse med konstituering af Byrådet for perioden 2010-2013.

Udvalget er nedsat under Økonomiudvalget og Byrådet og har tværgående forberende og rådgivende opgaver i forhold til de stående udvalg, hvori indgår opgaver vedrørende erhverv og turisme (dvs. særligt ift. Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur-og idrætsudvalget og Plan- og Miljøudvalget).

Arbejdet i udvalget blev for alvor kickstartet med Erhverv- og Turismekonferencen der blev afholdt i september 2010, hvor der deltog mere end 110 repræsentanter for erhverv og turisme, lokale kulturinstitutioner, politikere og embedsmænd. Dialogen her kredsede sig særligt omkring de tre temaer: betjening af erhvervslivet, fremtidig erhvervsstruktur samt turisme/VisitNordsjælland. Udvalgets arbejde har siden da særligt fokuseret på at føre anbefalingerne fra konferencen ud i livet.

Blandt andet er der blevet etableret en væsentlig forbedret en-strenget erhvervsservice, der er etableret en mere klar erhvervsstruktur omkring Gribskov Erhvervsråd, Visit Nordsjælland er godt i gang, og Byrådets erhvervs- og turiststrategiske målsætninger og indsatser er blevet mere synliggjort via Planstrategi 2012, ETUs fælles initiativer med Arbejdsmarkedsudvalget og samarbejdet med Gribskov Erhvervsråd og Erhverv Gribskov. På mødet vil administrationen præsentere et samlet overblik over de opnåede resultater af udvalgets arbejde.

Administrationen anbefaler at erfaringerne fra udvalgets arbejde samles i en afrapportering, som forelægges Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013. Afrapporteringen fra erfaringsopsamlingerne vil være kortfattet med fokus på hovedtræk og anbefalinger til videre erhvervs- og turiststrategiske indsatser som input til den kommende byrådsperiode.

Administrationen anbefaler at udvalget indleder dialog om forslag til videre erhvervs- og turiststrategiske indsatser og at sagen genoptages på udvalgets næste møde, hvor administrationen vil forelægge et udkast til afrapportering til videre drøftelse.

Til orientering planlægges der sideløbende at blive gennemført en samlet evaluering af det at anvende temaudvalg i det kommunalpolitiske arbejde på baggrund af erfaringerne i de fire § 17, stk. 4 - udvalg, som har været nedsat i byrådsperioden 2010-2013, hvor af ETU er det ene. Evalueringen skal danne grundlag for anbefalinger til det kommende byråd. Sigtet er at belyse erfaringerne ud fra et generelt og fremadrettet fokus på det at anvende § 17, stk. 4 - udvalg i byrådsarbejdet. Omvendt vil det derfor ikke være en evaluering af de enkelte udvalgs processer og resultater. Således er formålet med evalueringen fremskuende og generaliserende, hvorfor konkrete enkeltstående problemstillinger eller anbefalinger fra de enkelte udvalg ikke bliver fremstillet i evalueringsrapporten.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af afrapportering til Byrådet om udvalgets arbejde og anbefalinger til videre erhvervs- og turiststrategiske indsatser.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen , Michael Bruun
51. Hestesektorens betydning for kommunens udvikling - status og anbefalinger til Kommuneplan 2013-25
24.00G00 - 2013/25770

Sagsfremstilling
Som et led i udmøntningen af fællesinitiativerne mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget er der i forsommeren 2013 indledt et "afdækningsarbejde" omkring hestesektorens betydning for kommunen udvikling. Tiltag falder ind under det fællesinitiativ, som omhandler et øget samarbejde med landbrugserhvervet og blandt andet fokuserer på, at styrke relaterede erhverv og initiativer som f. eks. turisme og energiproduktion.

Hestesektoren med relateret service- og erhverv rummer, en del uudnyttede potentialer for kommunens udvikling som ikke tidligere har haft Byrådets opmærksomhed. For at drøfte disse nærmere med aktørerne omkring hestesektoren, var udvalget den 18. juni vært for et velbesøgt åbent møde.

På mødet blev identificeret en række mulige strategiske indsatsområder, som aktørerne i hestesektoren og kommunen sammen, og hver for sig, bør fokusere på for at styrke og fremtidssikre sektoren og skabe øget vækst og udvikling i kommunen. En arbejdsgruppe på 17 meldte sig efterfølgende til at arbejde videre med ideerne.

Efterfølgende er der dannet fire undergrupper omkring:

 1. Ridestier
 2. Eventplads
 3. Muligheder for øget samspil mellem hestesektoren og beskæftigelsesområdet (det rummelige arbejdsmarked)
 4. Mulighed for etablering af møddingebørs.


Desuden har gruppen drøftet ønsker til Forslag til Kommuneplan 2013-25 (se nedenfor).

Arbejdsgruppen har siden mødtes 2 gange og planlægger at mødes igen i september.
På mødet vil udvalgsformanden give en kort opsummering af det foreløbige arbejde.

Arbejdsgruppens anbefalinger til kommuneplanlægning

 1. at der af kommuneplan og stiplanlægning mere tydeligt fremgår en højere prioritering af at skabe sammenhængende ridestiforløb rundt om i kommunen - særligt mellem de statsejede arealer.
 2. at det i kommuneplanen mere tydeligt fremgår, at der er mulighed for at etablere forskellige former for (evt. midlertidig) overnatning i 'heste-egende' områder. F.eks. shelters, teltpladser, ferielejligheder o.lign. hvor der også kan være tilknyttede ophold for heste.
 3. at der af kommuneplanen mere tydeligt fremgår mulighed for placering af ridehaller (herunder omfang).

  Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 13, stk 1

Økonomi
-

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen om status for arbejdet til efterretning.
 2. at videresende ovennævnte anbefalinger til Plan- og Miljøudvalget som input til udarbejdelse af Kommuneplan 2013-25. (indarbejdes af administrationen i samlet notat med de samlede ændringsforslag modtaget i offentlighedfasen)

  Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen , Michael Bruun
52. Tangprojekt i regi af Dansk Naturfredningsforening Gribskov
24.10G00 - 2013/20242

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at anbefale til Økonomiudvalget, at imødekomme ansøgning fra Dansk Naturfredningsforening Gribskov om tilskud på 10.000 kr til erhvervsfremmende projekt om udnyttelse af tang. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme".

Sagen tager sit udgangspunkt i, at Dansk Naturfredningsforening Gribskov har ansøgt Gribskov Erhvervsråd om en bevilling på 10.000 kr. til støtte til en oplysningskampagne om erhvervsmæssige muligheder for udnyttelse af tang på Nordkysten. I forbindelse med kampagnen vil der dels være en plancheudstilling på havnen og dels et foredrag for relevante interessenter. Kampagnen vil tage udgangspunkt i følgende tre temaer: "hvad er tang?", "man spiser da tang", "der kan produceres tang ved Gilleleje". Dansk Naturfredningsforening Gribskov stiller med det nødvendige mandskab til brug for kampagnen.

Gribskov Erhvervsråd finder ikke, at denne type af støtte ligge inden for rådets mandat, men anser projektet for at være spændende og yderst erhvervsrelevant. Derfor videresender Gribskov Erhvervsråd ansøgningen til Erhvervs- og Turismeudvalget med anbefaling om at imødekomme ansøgningen.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 13 stk 1

Økonomi
Det ansøgte beløb på 10.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.

Bilag
Bilag: Ansøgning Danmarks Naturfredningsforening Gribskov

Administrationens indstilling
Administration indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at:

 1. imødekomme ansøgningen ved at bevillige et tilskud på 10.000 kr

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen , Michael Bruun

Efterretningssager

53. Gribskov Erhvervsråd 2013 - status
24.00A00 - 2012/65988

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at give en foreløbig status for arbejdet i Gribskov Erhvervsråd i 2013.

Rådets hovedformål er, at kunne danne ramme omkring dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for, at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Med udgangspunkt i disse hovedformål har Gribskov Erhvervsråd udpeget 5 indsatsområder som danner rammerne for rådets arbejde i 2013.

 • Etablering af Gribskov Erhvervsråds projektpulje, hvor medlemmer af erhvervsforeningerne kan ansøge om midler der finansieres 1-1.
 • Kommunikation og Markedsføring. Udarbejdelse af redskaber og viden til brug for en markedsføringskampagne i 2014-2015.
 • Plan for forskønnelse af udvalgte erhvervsområder i tæt samarbejde med de berørte virksomheder.
 • Udvikling af klyngesamarbejder. Herunder blandt andet fremme dialog om detailhandelsudvikling i kommunen med særlig fokus på de tre største byer.
 • Afdække muligheder for at udvikle samarbejde med lignende organisationer i de omkringliggende kommuner.


På mødet giver formand for Gribskov Erhvervsråd Morten Jørgensen en status på arbejdet med de 5 indsatsområder.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Bo Jul Nielsen , Michael Bruun


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:20 PM