Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 11-06-2013

Tirsdag den 11-06-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
44 Erhvervshotel
45 Hestesektorens betydning for kommunens udvikling (fællesinitiativ nr. 5)
46 Gribskov Erhvervspris


Efterretningssager
47 Erhvervsfremme - Iværksætterhuset 2013
48 " Danmarks bedste livret afholder finale i Gilleleje" den 29 juni 2013

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelse om, at punktet Danmarks bedste livret afholder finale i Gilleleje den 29. juni blev behandlet som tillægsdagsorden. Punktet har nummer 48 i protokollen.

Fraværende:
Anders Gerner Frost
Jannich Petersen


Meddelelser:

Åbne

44. Erhvervshotel
24.10A00 - 2013/11861

Sagsfremstilling
Indledning
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at det tidligere Jobcenter i Gilleleje på midlertidig basis bliver brugt til, at fremme det lokale erhvervsliv.

Økonomiudvalget tiltrådte på sit møde den 16. april 2012 et oplæg fra Erhvervs- og Turismeudvalget om, at bemyndige administrationen til at undersøge mulighederne for en midlertidig anvendelse af den overflødiggjorte Tofteskole i Helsinge til erhvervsmæssige formål, f.eks. til erhvervshotel, lagerfaciliteter eller lignende. Kommunen valgte imidlertid i stedet at iværksætte et udbud af Tofteskolen, som herefter blev solgt til en privat investor i sommeren 2012.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med mulighederne for etableringen af erhvervsfaciliteter i den tidligere Jobcenterbygning, Stæremosen 57, Gilleleje som kommunen har forsøgt at sælge gennem en længere periode.

Beskrivelse af ejendommen Stæremosen 57, Gilleleje
Ejendommen har et grundareal på 2.361 m2. Bygningen er oprindeligt opført i to etager i 1989 med en senere tilbygning i stueetagen. Det bebyggede areal er på 583 m2, etagearealet er 942 m2.

Bygningen er indrettet med mange større og mindre kontorer, mødelokaler, fællesarealer, kantine og omklædnings- og badefaciliteter. Etagerne er forbundet med to interne trapper. Der er mulighed for indretning af mange parkeringspladser på udenomsarealerne. Bygningen er generelt i pæn stand, men den trænger til almindelig vedligeholdelse (se økonomipunkt for en uddybning).

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 15.80 for Erhvervsområdet Stæremosen (marts 2004), nærmere bestemt Delområde V udlagt til virksomheder i miljøklasse 5 ("ret belastende for omgivelserne"). Da det efter det oplyste er mindre end tre år siden, at kontoraktiviteterne ophørte, kan tilsvarende aktiviteter fortsætte/genoptages i medfør af planlovens § 56 uanset lokalplanens anvendelsesbegrænsninger.


Udlejningsmodel
I den første model - udlejningsmodelen -arbejdes der ud fra et scenarium, hvor hele bygningen, eller den del, som efter en nærmere vurdering egner sig særlig godt til udlejning, søges udlejet til en privat part. Denne har til opgave at foretage de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger og at fremleje bygningerne i mindre dele til virksomheder.

Den private part vil dermed have det økonomiske og praktiske ansvar forbundet med bygningernes drift og kommunen vil kun have een kontraktpart. Som udgangspunkt bør en lejekontrakt være på minimum 5 år for at være attraktivt for en potentiel udlejer.

Udlejningen skal ifølge kommunalfuldmagtsreglerne ske på markedsvilkår. Der vil være en række forhold, som vil få indflydelse på lejefastsættelsen, herunder at der i sagens natur er tale om udlejning af midlertidig karakter og at bygningernes indretning og faciliteter kan være under det niveau, som tilbydes i privatejede erhvervsbygninger i området. Det bør være et element i udlejningen, at lokalerne gøres hurtige og nemme at flytte ind i og tilsvarende hurtige og nemme at fraflytte uden lange opsigelsesvarsler, således som det indgår som en naturlig del af Vækstfabrik-modellen.

Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre et udbud på udlejningen. Det vil imidlertid være naturligt, at kommunen konkurrenceudsætter opgaven under overholdelse af almindelige principper om gennemskuelighed og ligebehandling.

Da udlejningsmodellen vil være af en vis kompleksitet, vil det formentlig vise sig hensigtsmæssigt, at administrationen inddrager ekstern juridisk bistand.

Vækstfabrikmodel
Det andet scenarium er, at indgå i et formaliseret samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland omkring sidstnævntes koncept "Vækstfabrikkerne". Denne ordning - som bl.a. bygger på EU’s Fond for Regional Udvikling, de involverede kommuner, RUC samt en enkelt privat aktør – stiller såvel fysiske faciliteter samt professionel rådgivning til rådighed for lokale iværksættere. Der er 11 kommuner som er involveret i projektet med hver sin Vækstfabrik – og flere kommuner havde ønsket at deltage. I de 11 Vækstfabrikker er der ultimo 2012 udlejet 202 pladser til nye iværksættere og små nystartede virksomheder.

I projektet er en Vækstfabrik kendetegnet ved:

  • Moderne arbejdspladser klar til at tage i brug med det samme
  • Skræddersyet vækstforløb i et arbejdsmiljø med andre selvstændige
  • Konsulentforløb
  • Kompetenceudvikling (udviklet i samarbejde med RUC)
  • Mentoring (ydelse købt hos Connect Denmark)
  • Faglige netværk (på tværs af de involverede Vækstfabrikker)
  • Muligheden for at benytte faciliteterne på samtlige Vækstfabrikker
  • Muligheden for at leje sig ind på en Vækstfabrik i 3 år for den enkelte virksomhed.


Priser:
Priserne på de forskellige pladser er beregnet med udgangspunkt i en anslået markedsværdi. Nedenstående priser er eksklusive moms.

"Flyverplads" (kan anvendes 2-3 gange om ugen): 1250 kr. pr md.

Fast plads i åbent kontor: 2500 kr. pr md.
Fast plads i eget lukket kontor: 2800 kr. pr md.
2 pladser i åbent kontor: 4000 kr. pr md.
3 pladser i åbent kontor: 5000 kr. pr md .
4 pladser i åbent kontor eller mere: Forhandles med den lokale Vækstfabrik
2 pladser i eget kontor: 5000 kr. pr. md.
3 pladser eller mere i eget kontor: Forhandles med den lokale Vækstfabrik

Væksthuset er med til at screene de enkelte ansøgere for at sikre, at der er nødvendige udviklingspotentiale. I screeningsprocessen vægtes bl.a.:

  • at virksomheder ligger i region Hovedstaden (privatpersonen bag må gerne have adresse i andre områder)
  • Forretningsideen skal have vækstpotentiale
  • De personlige egenskaber hos iværksætteren styrker vækstforløbet


Denne løsning vil stille andre krav til Gribskov Kommunes tilgang til bygningerne og evt. samarbejdspartnere. Her vil Gribskov skulle stille bygninger til rådighed i en nærmere afgrænset periode. Dette vil betyde, at de fysiske rammer i Jobcenteret skal bringes op til standard så det virker indbydende for såvel de logerende virksomheder som besøgende (se økonomipunkt for en uddybning).

Ligeledes anbefaler Væksthuset, at der tilknyttes fast personale til Vækstfabrikken f.eks. en halvtidsstilling som sørger for, at de praktiske forhold hele tiden er i orden. Denne stilling anses for at være en nødvendig stabiliserende faktor i Vækstfabrik-arbejdet. De opgaver, der er på stedet vil kunne kombineres med arbejdskraft fra det rummelige arbejdsmarked.

Kombinationsmodel
Den tredje model er en kombinationsmodel der tager udgangspunkt i, at gøre brugen af bygningerne så fleksibel som muligt for alle parter. Her vil det kun være dele af bygningen, der udlejes til en privat udlejer mens den resterende del forbliver i kommunalt regi. Dette kunne give mulighed for kommunen kan stille faciliteter til rådighed for lokale initiativer som skal hjælpes i gang. Dette kunne f.eks. være på CSR-området eller andre tiltag rettet mod lokale vækstlag f.eks. Vækstfabrik konceptet.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, §12 og §13


Økonomi
Anslået årlige tomgangsudgifter:

Varmeudgifter 60.000 kr.

Ejendomsudgifter 52.000 kr.

Vand- og vandafledning 11.000 kr.

El-udgifter 10.000 kr.

Total 133.000 kr.

Anslået akut vedligehold der skal udføres:

Udvendig 165.000 kr.

facadeparti m. syd at udskifte,
vinduesparti m. vest at udskifte inkl. genopmuring,
ståltegl mod nord at indmure samt rep. af mørtelfuger

Indvendig 390.000 kr.

Parketgulve 1. sal m. øst at skifte,
malerbehandling af vægge og lofter,
rengøring

Tekniske installationer 100.000 kr.

Oliekedel bør udskiftes 75.000 kr.
El-installationer gennemgås 25.000 kr.

Samlet akut vedligehold anslåes til 655.000 kr.

Ved udlejning i flere lejemål henledes opmærksomheden på,
at etageadskillelse ikke umiddelbart overholder brandkrav hertil.

Brandbeskyttelse af etageadskillelse anslås til 265.000 kr.

__________________________________________________________

Overslag i alt for indretning til erhvervslejemål 920.000 kr.

Anslået pris for indretning af køkkenfacilliteter 65.000 kr./lejemål.

Opdele El-installation med bi-målere, opdele af vandinstatllation
og varmemålere for individuel afregning 25.000 kr./lejemål

Overslag i alt for indretning til 4 erhvervslejemål 1.280.000 kr.

Hertil kommer udgifter til rådgivning ca. 15%

Årlige udgifter til vedligehold, uden genopretning, vil herefter udgøre 85.000 kr./år.Lejeindtægt for tilsvarende erhvervslejemål i området udgør 300 kr./m2/år ekskl. forbrug. Bygningen udgør iflg. BBR 930 m2, lejeindtægt ved fuld udlejning kan udgøre 279.000 kr./år.


Deltidsansat medarbejder 2-300.000 kr. pr år? Denne funktion vil efter 2013 kunne tænkes sammen med erhvervs- og/eller turismekoordinatorfunktionen.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at det tidligere Jobcenter i Gilleleje bliver brugt til at fremme det lokale erhvervsliv ved at:

 1. administrationen arbejder videre med en ren udlejningsmodel
 2. administrationen arbejder videre med en ren Vækstfabrikmodel
 3. administrationen arbejder videre med en hybridmodelBeslutning

 1. Ikke tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Ikke tiltrådt

Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost
45. Hestesektorens betydning for kommunens udvikling (fællesinitiativ nr. 5)
24.00G00 - 2013/18489

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges nærværende sagsfremstilling med henblik på, at forberede borgermøde om hestesektorens betydning for kommunens udvikling, som udvalget er vært for tirsdag den 18. juni 2013 kl 18:30-21:30 i Nordic Park.

Som et led i udmøntningen af fællesinitiativerne mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget indledes der er "afdækningsarbejde" omkring hestesektorens betydning for kommunen udvikling. Tiltag falder ind under det fællesinitiativ, som omhandler et øget samarbejde med landbrugserhvervet og blandt andet fokuserer på, at styrke relaterede erhverv og initiativer som f.eks. turisme og energiproduktion.

Hestesektoren med relateret service- og erhverv rummer, en del uudnyttede potentialer for kommunens udvikling som ikke tidligere har haft Byrådets opmærksomhed. For at drøfte disse nærmere med aktørerne omkring hestesektoren, er udvalget den 18. juni vært for et åbent møde.

Målet med mødet er at få identificeret mulige strategiske indsatsområder, som aktørerne i hestesektoren og kommunen sammen, og hver for sig, bør fokusere på for at styrke og fremtidssikre sektoren og skabe øget vækst og udvikling i kommunen.

Program for mødet fastlægges endeligt efter lukningen af udvalgets dagsorden, og vil derfor blive fremlagt på mødet.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 13, stk 1


Økonomi
Budget for afholdelse af mødet fra ETUs ramme (erhvervsfremmepulje):
Leje af lokale og forplejning: 10.000 kr
Oplægsholdere: 5.000 kr
i alt 15.000 kr

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende administrationens og formandens rammer for mødet.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost46. Gribskov Erhvervspris
24.10G00 - 2013/18530

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at Erhvervs- og Turismeudvalget i 2013, som et nyt tiltag, uddeler en erhvervspris til en virksomhed i Gribskov Kommune. Det indstilles ligeledes, at Økonomiudvalget godkender, at der afsættes et beløb på 10.000 kr. til modtageren af prisen fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme.

Baggrunden for indstiftelsen af en erhvervspris i Gribskov er vedtagelsen af fællesinitiativerne mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget. Her omhandler fællesinitiativ nr. 7, et øget fokus på at fremme iværksætteri og det potentiale for vækst, der findes hos de lokale virksomheder. Som et led i dette fokus foreslås Erhvervsprisen at blive uddelt til en person eller virksomhed, som i det forløbne år har været med til at hæve niveauet for erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.

Adminsitrationen foreslår, at i bedømmelseskriterierne lægges vægt på at virksomheden i 2003 har gjort sig bemærket med succes indenfor et eller flere af følgende områder

 • Iværksætteri
 • Bæredygtig produkter eller produktion
 • Opdyrkning af nye markeder
 • Vækstpotentiale


Proceduren for tildelingen af prisen foreslås at foregå således, at forslag til nominerede indsendes til Gribskov Erhvervsråd i september 2013. Herefter indstiller Erhvervsrådet en kandidat til Erhvervs- og Turismeudvalget (22. oktober).

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12

Økonomi
10.000 kr. fra ETUs ramme for Særlig pulje til turist -og erhvervsindsatser.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at:

 1. Godkende indstiftelsen af Gribskovs Erhvervspris
 2. Godkende beløbets størrelse på 10.000 kr der tildeles fra ETUs ramme for Særlig pulje til turist -og erhvervsindsatser.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost

Efterretningssager

47. Erhvervsfremme - Iværksætterhuset 2013
24.10A00 - 2012/65893

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at tage orienteringen omkring opstarten på Iværksætterhuset til efterretning.

Baggrund for Iværksætterhuset
Iværksætterhuset er et tilbud til alle iværksættere og opstartsvirksomheder i ni nordsjællandske kommuner (Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm). Iværksætterhuset er etableret i starten af 2013 på baggrund af ønsket om at styrke indsatsen for vækst i små virksomheder og opfordre flere til at blive iværksættere. Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstadsregionen og er et gratis tilbud til de, der overvejer at starte virksomhed eller er nyetableret og har ambitioner om vækst. Iværksætterhuset har således overtaget den funktion som Erhverv.net tidligere varetog, og dermed er hele det en-strengede erhvervsfremmesystem samlet under Væksthus Hovedstadsregionen.

Iværksætterhuset tilbyder gratis målrettet 1:1 sparring og vejledning til iværksættere i Gribskov Kommune hver 14. dag og tilbyder derudover tre forskellige typer af arrangementer:

 • 1:1 vejledning

Alle iværksættere og virksomhedsejere kan få målrettet, individuel og gratis vejledning. Selve sparringen tager udgangspunkt i Væksthjulets (Væksthusenes rådgivningsværktøj) fire hovedområder: Forretningskoncept, kunderelationer, virksomhedsdrift og organisationen. Den individuelle sparring skal på den ene side give konkret og målrettet information, men også sikre at kunden ”kommer op i helikopteren” og får set på hele virksomheden. Efter sparringen henviser startupkonsulenterne til private og offentlige rådgivere

 • Startupmøde

For alle, der drømmer om at blive selvstændig - eller lige har startet egen virksomhed. På startupmødet får man svar på de fleste basisspørgsmål og får samtidig inspiration til at komme videre med virksomheden. Formålet er at give deltagerne indsigt i, hvordan de bør forvalte deres tid forud for virksomhedsopstart samt at få skabt et overblik over de næste handle muligheder.

 • Startupcafe

På startupcafeen kan iværksættere og virksomhedsejere møde en række forskellige og relevante private rådgivere. Det kan være advokat, revisor, marketingkonsulenter m.fl. Alle giver gratis sparring á ca. 20. minutters varighed.

 • Startupkursus

Målgruppen er alle iværksættere samt virksomhedsejere, som netop er startet op. På startupkurset får deltagerne en række værdifulde værktøjer, som kan hjælpe dem med at løse konkrete og relevante opgaver. Blandt de allervigtigste er definition af produkt/service, identifikation af kundegruppe(r), pris- og rabatpolitik – og de salgs- og markedsføringsaktiviteter, som skaber den nødvendige indtjening for virksomheden og ejeren. Herudover inddrages rådgivere: advokat, revisor, Skat, IPR-rådgiver (patent- og varemærkebeskyttelse) og IT-kyndige. .

Status for opstart af Iværksætterhuset:
Opstarten af Iværksætterhuset har været yderst positiv set i forhold til den eksponering der har været i de lokale medier i 1. kvartal af 2013. Ligeledes er der en oplevelse af, at brugerne har været positive overfor det nye koncept. Ved de tre første startupmøder har tilfredshedsgraden været på 80 %. Samtidigt har der på disse møder været deltagere fra flere forskellige af de deltagende kommuner, hvilket er en klar indikator på, at der ikke opleves en kommunebarrierer. Sidst og ikke mindst har der været mange gengangere fra startupmøderne som går videre til 1:1 vejledningerne, hvilket betyder, at der nu er ved at være sammenhæng i systemet.

Fremadrettet
Der arbejdes målrettet med, at komme i kontakt med nyopstartede virksomheder bl.a. via direct mail hvert kvartal med information om Iværksætterhusets tilbud. Ligeledes bliver der arbejdet systematisk med udsendelse af pressemeddelelser med både lokale historie og lokal annoncering.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12, stk 1 og stk 2

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning


Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost
48. " Danmarks bedste livret afholder finale i Gilleleje" den 29 juni 2013
24.05G00 - 2013/17218

Sagsfremstilling
Danmarks nye fritidskanal TV2 Fri og Tv produktionsselskabet Mastiff producerer programmet " Danmarks bedste livret" i en række byer i Danmark, som sendes på TV Fri i løbet af efteråret.

Programmet handler om at kåre danskernes bedste livret, og dommerne Søren Gericke, Irene Mai og Claus Holm rejser rundt til forskellige landsdele i jagten på Danmarks bedste livret. I hvert program smager de sig gennem danskernes livretter, de møder andre madglade danskere og hører historier fra byen, hvor der er og anekdoter om opskrifter og råvarer.

Danskerne er sammen med dommerne med til at udvælge de favoritter, som skal dyste i en storslået landsfinale i Gilleleje lørdag den 29. juni 2013, hvor Danmarks bedste livret skal kåres.

De fem byer som dommerne kommer til er Nykøbing Sjælland ( lørdag den 25 maj), Svaneke ( lørdag den 1 juni), Svendborg ( søndag den 9. juni), Ebeltoft ( lørdag den 15 juni) og Sæby ( lørdag den 22. juni).

Mastiff A/S og TV2 inviterer alle der bor i landsdelene, til at melde sig til konkurrencen. Dommerne vil smage, nyde og bedømme alle retter. seks heldige finalister bliver udvalgt og sal videre til finalen i byen senere samme dag. her skal de kokkerer deres ret til de fremmødte tilskuer, hvorefter dommerne og tilskuerne beslutter, hvilken ret der skal repræsentere byen i landsfinalen i Gilleleje.

Programmet /finalen den 29. juni 2013 varer 40 minutter i sendetid, men Mastiff kommer til at bruge hele dagen til optagelser og der vil ske optagelser i uge op til.

Gillelejes Handels - og Turistforening, HHKC, foreninger, havnen m.v. er i samarbejde med Visit Nordsjælland, som er projektansvarlige, inddraget i aktiviteter i ugen op til og på selve dagen.

Selve optagelsen vil finde sted på grusparkeringspladsen ved den gamle stejleplads, hvor Mastiff vil opsætte et kæmpe telt med fem mobil køkkener til brug for de 5 finalister. Mastiff håber at 100 personer vil overvære selve finalen lørdag aften.

Borgmester Jan Ferdinandsen skal stå for overrækkelse af blomster og vin til vinderen af Danmarks Bedste Livret, mens det er kokkene Søren Gericke, Irene Mai og Claus Holm der udråber vinderen.

Dette er en unik chance for Gribskov kommune og særligt Gilleleje som turistattraktion, at vise sig frem for resten af Danmark.

Økonomi
Gribskov`s kommune udgift er 10.000 kr til elektriker og 10.000 kr til VVS. Borgmesteren har givet en forhåndskendelse af udgiften.

Administrationens indstilling
at Erhvervs- og turismeudvalget tager efterretningen til orientering

Beslutning

 1. Taget til efterretning

Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:15 PM