Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 16-04-2013

Tirsdag den 16-04-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Gribskov Erhvervsråd 2013: udpegning af ny repræsentant for erhverv i erhve
rvsrådet
15 Erhvervsforhold - Væksthus Hovedstadsregionen 2013
16 Fælles initiativer for ETU/ARB 2013 - Understøtte lokale erhvervsklynger
17 Fælles initiativer for ETU/ARB 2013 - Indsatser til forbedring af det lokal
e erhvervsklima/erhvervsimage
18 Handlingsplan for VisitNordsjælland 2014-2018
19 Gilleleje Golfklub - frigivelse af ejendomsskatterne
20 Ansøgning om tilskud til renovering af molen i Tisvildeleje


Efterretningssager
14 Væksthus Hovedstadsregionen. Status for samarbejdet med Gribskov Kommune i
2012
21 Klima og erhverv - orientering om energikonference
22 Nyt turistkontor i Gillleleje
23 Gribskov Erhvervsråd har igangsat dialog om kommunens detailhandeludvikling

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Anders Gerner Frost

Meddelelser:Åbne

13. Gribskov Erhvervsråd 2013: udpegning af ny repræsentant for erhverv i erhvervsrådet
24.00A00 - 2012/65988

Sagsfremstilling
Nedenstående sagsfremstilling forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at udpege et nyt medlem af Gribskov Erhvervsråd som repræsentant for erhverv.

Ifølge retningslinierne for Gribskov Erhvervsråd godkendt af Byrådet i september 2012, skal et nyt medlem udpeges af formændene for Erhverv Gribskov samt Erhvervs- og Turismeudvalget.

Erhvervsrådets repræsentant Jesper Behrensdorff (og indtil for nyligt også formand for Helsinge Erhvervsforening) er udtrådt af Helsinge Erhvervsforening, Erhverv Gribskov såvel som Gribskov Erhvervsråd. Dermed er pladsen som repræsentant for erhverv vacant.

Erhverv Gribskov peger på ny formand for Helsinge Erhvervsforening Christian Gordon Jessen som repræsentant for erhverv i Gribskov Erhvervsråd.

Administrationen anbefaler at Erhverv Gribskovs forslag godkendes.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. godkende den indstillede kandidat som repræsentant i Gribskov Erhvervsråd.
 2. videresende sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt


Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
15. Erhvervsforhold - Væksthus Hovedstadsregionen 2013
24.00A00 - 2013/06724

Sagsfremstilling
Nærværende sag fremlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at godkende allonge til samarbejdsaftalen for 2013 mellem Væksthushovedstadsregionen og Gribskov Kommune.

Indledning
Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune i 2011 med det formål, at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Gribskov Kommune i form af vejledning, problemafklaring og målrettet vækst.

Væksthusets rolle i den en-strengede erhvervsservice er, at levere den specialiserede erhvervsservice i Region Hovedstaden. Dette samarbejde har pågået siden 2011, hvor kommunerne overtager finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ligeledes har Væksthuset fra starten af 2013 forestået den lokale erhvervsservice via Iværksætterhuset i samarbejde med de involverede kommuner.

Samarbejdsaftale 2013 mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstaden
I forhold til samarbejdsaftalen i 2013 mellem Væksthuset og Gribskov Kommune lægges der i hovedtræk op til, at samarbejdsaftalen fra 2011 forlænges til også at gælde i 2013 med en allonge til kap. 4 / de tre sidste sektioner således, at nedenstående ændres fra:

I aftaleperioden har Gribskov Kommune fokus på følgende erhvervsindsatser i 2012:
I aftaleperioden har Gribskov Kommune fokus på følgende erhvervsindsatser:

  • At understøtte og skabe rammer for etablerede virksomheder med vækstpotentiale,
  • At arbejde for at de lokale virksomheder bliver mere robuste, så de er i stand til at deltage på et åbent og mere konkurrencepræget marked og dermed få del i væksten i Øresundsregionen,
  • At styrke iværksætterkulturen i kommunen.


Gribskov Kommune ønsker på den baggrund, at Væksthus Hovedstadsregionen støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og -virksomheder med følgende aktiviteter:

  • Gennemfører to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af erhverv.net,
  • Tilstræber at gennemføre mindst 12 evaluerede vækstforløb for virksomheder i Gribskov Kommune.
  • Deltager i kommunens afdækning af hvilke virksomhedstyper / brancher der har vækstpotentiale og koncentrerer sig om at tilbyde sine ydelser til disse,
  • Deltager i kommunens afdækning af finansieringsmuligheder til implementering af erhvervsrettede initiativer,
  • Sikrer gennem samarbejde med kommunen, at lokale virksomheder bliver inddraget i udvalgte virksomhedsrettede væksthusprojekter samt projekter om velfærdsinnovation og privat og offentligt samarbejde,
  • Tager initiativ til og organiserer deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week.

Gribskov Kommune og dens lokale erhvervsservice støtter op på følgende måde:

  • Deltager i markedsføringen af to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af erhverv.net,
  • Samarbejder om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week,
  • Synliggør Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på hjemmesiden.


Til i 2013 at være:
Det aftales hermed, at samarbejdsaftale 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune forlænges til også at gælde hele 2013. Dog ændres de to sidste afsnit i aftalens kapitel 4 til:

Væksthuset er på flere måder bindeled mellem private virksomheder og det offentlige. Væksthuset arbejder på at opbygge et internationalt førende miljø, der giver alle regionens virksomheder med vækstpotentiale uanset deres kommunale tilhørsforhold de bedste vilkår for at vokse. Derfor samarbejder Væksthuset med såvel stat, region og kommuner om at skabe bedre rammevilkår og attraktive tilbud, som fører til vækst i form af øget beskæftigelse, omsætning og eksport.

Selv om mål og aktiviteter primært retter sig mod hele regionen, bestræber Væksthuset sig på at imødekomme de ønsker, som den enkelte kommune har med udgangspunkt i dennes erhvervspolitik, erhvervsstruktur og styrkepositioner.

På denne baggrund indgår Væksthuset aftale med Gribskov Kommune om at styrke indsatsen overfor lokale vækstiværksættere og -virksomheder på følgende områder:

   • Gennemfører mindst to vækstmøder i Nordsjælland,
   • Tilstræber at vejlede og motivere mindst 18 virksomheder til vækst i Gribskov Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,
   • Sikrer, at relevante væksthusprojekter bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse. Kontakten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller arrangementer,
   • Sikrer at væksthusets erhvervskontaktpersoner i kommunen løbende bliver opdateret om Væksthusets projekttilbud,
   • Afsøger muligheder for at gennemføre aktiviteter i projektet ”Offentlige Private Alliancer (OPALL),
   • Stiller kontaktperson til rådighed, som sammen med erhvervsansvarlige i Gribskov Kommune afsøger muligheder indenfor lokal erhvervsfremme,
   • Inviterer Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Gribskov kommune til at deltage i de fire koordineringsmøder om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,
   • Tager initiativ til og organiserer deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week.

Gribskov Kommune og dens lokale erhvervsservice støtter op på følgende måde:

  • Deltager i markedsføringen af de vækstmøder, der bliver afholdt i Nordsjælland,
  • Samarbejder om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week,
  • Synliggør Væksthuset og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside.

Opsummering:
Dermed lægges der fra Væksthusets side op til, at der ikke længere tilføjes lokale særaftaler ind i samarbejdsaftalerne som det var tilfældet i 2011-aftalen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: Forslag til allonge til samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen
Bilag 2: Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune 2011

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende allonge til samarbejdsaftalens mellem Gribskov Kommune og Væksthushovedstadsregionen for 2013.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
16. Fælles initiativer for ETU/ARB 2013 - Understøtte lokale erhvervsklynger
24.00A00 - 2012/54033

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sagsfremstilling med henblik på at godkende udpegning af to kompetenceklynger som en del af fællesinitiativerne mellem Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og Arbejdsmarkedsudvalget (ARB) samt et af Gribskov Erhvervsråds (GER) indsatsområder.

Baggrund
Arbejdet med kompetenceklyngerne tager sit udgangspunkt i ETU og ARB fælles initiativer for at styrke det lokale erhvervsliv, hvor initiativ nr. 6 handler om at identificere og styrke 1-2 lokale kompetenceklynger.

Klynger
Der arbejdes i øjeblikket både nationalt og regionalt med at implementere klyngestrategier i erhvervs- og vækststrategier. Analyser viser, at en fokuseret indsats rettet mod klynger af virksomheder har en markant erhvervsfremmende effekt.

Erhvervsfremmestyrelsen definerer kompetenceklynger som:En gruppe af virksomheder, som via deres indbyrdes relationer skaber fælles kompetencer, der gør dem i stand til at producere med relativt høje præstationer i form af indtjening, indkomst og beskæftigelse.
Administrationen anbefaler, at der arbejdes med kompetenceklynger som et alternativt erhvervsstrategisk udviklingsredskab, der både kan tilgodese traditionelle brancher, samt styrke tværgående indsatser i hele kommunen. Derudover anbefaler administrationen at der i denne omgang arbejdes med at styrke 2 kompetenceklynger inden for de erhvervsmæssige fokusområder i kommunen: detailhandel, landbrug, turisme og erhverv.Beskrivelse af de to kompetenceklynger

Detailhandel i samspil med landbrug og turisme.
Arbejdet med kompetenceklyngen omkring detailhandel, foreslås at ske i tæt samarbejde med Gribskov Erhvervsråd og Plan- og Miljøudvalget. Dette arbejde vil tage sit udgangspunkt den igangværende dialog om detailhandel som Erhvervsrådet har igangsat, herunder særligt udkommet fra Dialogmødet omkring detailhandel den 16. april (se separat punkt på dagsordenen).

Valg af detailhandel som fokus for den ene kompetenceklynge vil dels understøtte Gribskov Erhvervsråds arbejde i at styrke detailhandelsudviklingen og styrke beskæftigelsesmuligheder inden for detailhandel, landbrug såvel som turisme. Men det rummer også det strategiske perspektiv at en levende og dynamisk detailhandel er en vigtig parameter til at sikre levende byer i kommunen og en tæt kobling til landbrug og turisme kan yderligere give kommunens detailhandel en særlig "Gribskov kant" der kan være med til at understrege kommunens regionale rolle jf. arbejdet med attraktiv kommune.

Bygge og Anlæg (erhverv)
Der er to retninger indenfor denne klynge:

 1. Bygge og anlæg med fokus på kompetenceudvikling og netværksdannelse på klima/energiområdet (dette indgår allerede som en del af udvalgets erhvervs- og klimaindsats).
 2. Afdække behov og interesse for kompetenceudvikling blandt lokale Bygge og Anlægs-virksomheder til at gå sammen i konsortier så de kan byde på flere og større opgaver.

Arbejdet med klyngen vil ske i tæt samspil med de relevante brancheforeninger og evt. Væksthuset.
Bygge- og Anlægsbranchen foreslås valgt som fokus for den anden kompetenceklynge, dels fordi det er en af kommunens største brancher i forhold til beskæftigelse, dels fordi der er en branche der har behov for at blive styrket så den bliver mere robust i forhold til konjunkturudsving, dels fordi det vil understøtte kommunens klimaindsats.

Herudover faciliteres generelt kontakt til allerede etablerede klynger i Hovedstadsområdet i samarbejde med Væksthuset. (Administrationen er pt ved at afdække de eksisterende klynger i regionen og hvilken relevans de kan have for kommunens, lokale virksomheder.)


Lovgrundlag
-

Økonomi
Evt. ressourcebehov forventes at blive afholdt indenfor udvalgets budgetramme og vil blive fremlagt på næste møde.

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. der arbejdet med kompetenceklynger fokuseres på de to klynger som anbefalet ovenfor.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
17. Fælles initiativer for ETU/ARB 2013 - Indsatser til forbedring af det lokale erhvervsklima/erhvervsimage
24.00A00 - 2012/54033

Sagsfremstilling
Som led i Erhvervs- og Turismeudvalgets fælles indsatser med Arbejdsmarkedsudvalget for 2013, er udvalget tovholder på initiativ omkring styrkelse af kommunens erhvervsklima/erhvervsimage.

Formål med nærværende sagsfremstilling er, at Erhvervs- og Turismeudvalget prioriterer 2-3 målbare indsatsområder med det formål, at forbedre kommunens placeringer i Dansk Industri (DI) og Dansk Byggeri's (DB) erhvervsklima-undersøgelser og målrettet gå efter at styrke disse frem mod 2014. I arbejdet med at skærpe Gribskovs erhvervsprofil samarbejdes der med Gribskov Erhvervsrådet omkring, at formulere en markedsføringsstrategi til udmøntning i 2014-15.

Begge analyser rangordner kommunerne efter forskellige kriterier og de har begge fået en betydelig medieomtale og bidrager til meningsdannelsen om kommunens image som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og nye virksomheder. Gribskov Kommune er placeret som henholdsvis nr. 78 på landsplan i DIs undersøgelse og som nr. 15 i DBs undersøgelse. Disse placeringer ønskes forbedret som en del af fællesinitiativerne mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrationen foreslår at der fokuseres på følgende 2 indsatsområder:

 1. Informationskampagne i pressen og særligt udvalgte virksomhedsgrupper om det "vi gør" med særlig fokus på sagsbehandlingstid, adgang til kommunen (herunder åbningstider), salg til erhvervsformål og resultater af de forskellige erhvervsstrategiske initiativer.
 2. Iværksættelse af tilfredshedsundersøgelser på 2-3 udvalgte områder til afdækning af forbedringsområder.

  Lovgrundlag

-

Økonomi
Evt. ressourcebehov forventes at blive afholdt indenfor udvalgets budgetramme og vil blive fremlagt på næste møde.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende de foreslåede to indsatsområder.

  Beslutning
 2. Tiltrådt

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
18. Handlingsplan for VisitNordsjælland 2014-2018
24.05G00 - 2013/08207

Sagsfremstilling
VisitNordsjælland blev stiftet i oktober 2009, som et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner, var det med en større vision om, at skabe en udviklingsorganisation med national og international orientering og synlighed. Den 1. januar 2012 tilsluttede Halsnæs Kommune sig til denne vision.

I 2010 udviklede, skrev og ansøgte Wonderful Copenhagen og VisitNordsjælland således Hovedstadsregionens Vækstforum om to store EU-vækstprojekter: 1) Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og 2) Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland.

Den 1. januar 2011 med projektejer Wonderful Copenhagen, blev der etableret et projektsekretariat hos VisitNordsjælland og projektteamet på Erhvervsskolen Nordsjælland i et 3 årigt EU-projekt

EU-projekterne har haft afgørende betydning for VisitNordsjællands virke og resultater. Fremadrettet har VisitNordsjælland imidlertid to store udfordringer. For det første risikerer VisitNordsjælland en "projektpause" mellem de nuværende og kommende EU-projekter, da de nye strukturfondsmidler ( 2014-2020) bliver forsinket og ikke vil være klar til påbegyndelsen før januar 2015.
For det andet står VisitNordsjælland overfor en organisationsændring, der har til formål at inkludere EU-projektsekretariatet i driftsorganisationen, således at de investerede midler bliver udnyttet optimalt ved en kommercialisering i 2014 og frem.

I handlingsplan for VisitNordsjælland 2014-2018 ( bilag 1) er der oversigt over de opnåede resultater i 2010-2013, samt oplevelsesprofil for Kongernes Nordsjælland.

Erfaringer med EU-projekterne indgyder mod, lyst og vilje til at fortsætte det strategiske udviklingsarbejde, der udgør et vigtigt grundlag for innovativ markedsføring i Danmark og udlandet. Evnen til at holde momentum i 2014, hvor netværk og digitale værktøjer forankres i VisitNordsjælland organisation forudsætter, at ejerkredsen fastholder sin nuværende finansiering af udviklingsaktiviteterne på destinationen. Der er samlet set tale om 2, 6 mio i 2014 og finansieringen fordeles således:
Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner med hver 550.000 kr., Fredensborg med 400.000 kr.

Det er afgørende for turismeudviklingen i Nordsjælland, at momentum fastholdes i de kommende år. At VisitNordsjælland fortsat er oppe i gear og har forandret sin samlede organisation til at være et "projekthus" for nye store udviklingsprojekter. VisitNordsjælland driftsorganisation uden EU-sekretariatets kompetencer vil ikke have tilstrækkelig ressourcer og momentum til at drive strategiske udviklingsopgaver.

Lovgrundlag


Økonomi
Tilskud 2013: 1.417.823 kr. ekskl. moms

Fra 2014 ansøges om udvidet tilskud til Visit Nordsjælland med 550.000 kr, svarende til EU tilskud fra 2011 til 2014.

Bilag
Bilag: Handlingsplan for Visit Nordsjælland 2014-2018

Indstilling
Administrationen indstiller at anbefale ØU og Byrådet

 1. en principbeslutning om at fastholde tilskud på 550.000 kr til VisitNordsjælland og videreudvikling af turismesatsning i Kongernes Nordsjælland

  Beslutning
 1. Erhvervs & Turismeudvalget indstiller til ØU, at anbefale Byrådet at fastholde tilskud på 550.000,- til VisitNordsjælland og videre udvikling af turismesatsning i Kongernes Nordsjælland.


Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
19. Gilleleje Golfklub - frigivelse af ejendomsskatterne
24.05G00 - 2013/11922

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at afdække mulighederne for at understøtte Gilleleje Golfklub i form af frigivelse af ejendomsskatter.

Gilleleje Golfklub er en 100% medlemsejet golfklub og blev etableret i 1970 og er således en af landets ældste golfklubber. Klubben startede på arealerne ved Gilbjerggård, flyttede herefter til Passebækgård, og har siden 1988 haft til huse på jorderne omkring Ferlegård og Leidemosegård i Ferle.

Klubben har altid været selvfinansieret, og har således selv købt jord og klubhus, samt afholdt den løbende drift, og bortset fra aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, så har klubben aldrig modtaget nogen form for offentlig støtte eller tilskud.

Klubben har i dag ca 1000 medlemmer, og er en meget lokal relateret klub. Ca. 55% af medlemmerne bor i kommunen, og ca. 25 % er sommerhusejere. Klubben besøges årligt af 4-6.000 betalende greenfee-gæster, som ofte benytter områdets hoteller, spisesteder og detailforretninger.

På foranledning af Gilleleje Golfklub har Borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, (formanden for Erhvervs-. og Turismeudvalget var også inviteret til mødet), afholdt møde med golfklubben da klubben er økonomisk udfordret.

Resultatet af mødet blev, at der ud over ansøgning omkring frigivelse af ejendomsskattene arbejdes videre med forskellige forslag:

 1. Indfrysning af ejendomsskatter
 2. Tilskud/lokaltilskud i henhold til Folkeoplysningsloven
 3. Alternative muligheder

  Lovgrundlag

-

Økonomi
Ejendomsskat er på 330.000 kr. pr. år. I tilfælde af frigivelse skal det vurderes år for år.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at

 1. tage stilling til ansøgning om frigivelse af ejendomsskatterne
 2. tage stilling til forslag 1-3 i sagsfremstillingen

  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt, udvalget sender sagen til økonomiudvalget med henblik på at ØU kan forholde sig til handlemuligheder og bemærker at det er vigtigt med golf-klubber i Gribskov Kommune blandt andet på baggrund af deres turismemæssige betydning.
 2. Udgår


Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
20. Ansøgning om tilskud til renovering af molen i Tisvildeleje
04.18G00 - 2012/33559

Sagsfremstilling
Denne sag blev udsat ved Økonomiudvalgets møde den 13. august 2012 efter anmodning fra ansøger. Der har været holdt møde med Bådelauget og Borgmesteren h.h.v. den 20. august og den 25. september 2012. Det er aftalt, at den politiske behandling af sagen nu kan fortsætte.

Redegørelse
En gruppe medlemmer af Tisvilde Bådelaug har indsendt projektforslag til renovering af molen i Tisvildeleje. Det beskriver dels en genopretning af selve stenmolen, som er faldet sammen, dels genskabelse af det moledæk, som stormene har ødelagt tilbage i 2009, så der nu ikke er noget tilbage. Projektforslaget er samtidig en ansøgning om støtte fra Kommunen til renoveringsprojektet.

Byrådet besluttede 15. december 2008 at støtte en renovering krone til krone med det beløb, som det måtte lykkes lauget at indsamle. Bådelauget har ikke fået rejst pengene.
Der er ikke afsat midler i nuværende budget til et eventuelt kommunalt bidrag.

Grunden og molen er ejet af Naturstyrelsen Nordsjælland. Naturstyrelsen kan ikke finde midler til at vedligeholde eller genopbygge molen.

I projektbeskrivelsen (se bilag 2) oplyses, at Tisvildeleje Bådelaug har en kassebeholdning på kr. 50.000,-. Projektet skal desuden anvendes til at søge fondsmidler til finansieringen. Det fremgår af projektansøgningens forord, at molegruppen forventer, at det ufinansierede behov er 1 million kroner efter bidrag fra Tisvilde Bådelaug og Gribskov Kommune.
På projektbeskrivelsens side 10, er der opstillet en anden finansieringsplan. Her står, at man forventer et bidrag fra Gribskov Kommune på kr. 1 mill., og at molegruppens kassebeholdning og fondsmidler skal udgøre den resterende kr. 1 mill.
Det er således ikke klart, hvilket beløb der søges om. Afklaring kan nok først forventes, når mulighederne for at søge støtte/fondsmidler er afsøgt. Der findes flere fonde med det formål at genoprette og bevare kulturhistoriske emner som molen i Tisvildeleje, eller som støtter rekreative formål.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer

 • at Byrådets oprindelige tilbud om støtte fra 2008 må siges at være forældet
 • at forudsætningerne ift. økonomi og kystsikring nu er anderledes
 • at molen har negative konsekvenser for kystbeskyttelsen - jf. afsnit om Miljøforhold
 • at staten bør afholde udgifter til anlæg på statens ejendomme
 • at et eventuelt projekt kan løftes privat eller via fonde
 • at beslutning om eventuelt kommunalt tilskud i givet fald skal træffes påny og indarbejdes i kommende budget


Administrationen anbefaler på den baggrund, at der ikke ydes støtte fra Kommunen til projektet.
Hvis Kommunen ønsker at støtte projektet, bør der sættes betingelser om f.eks. beløb, tidsfrist samt eventuelt andre betingelser (sandtransport, adgang, vedligehold m.v.)

Administrationen anbefaler Erhvervs- og Turismeudvalget, at sagen eventuelt behandles på fællesmøde mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget den 21.5.13 i forhold til investeringspuljen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Såfremt man ønsker at støtte projektet, skal det indarbejdes i budgettet

Miljøforhold
Molens evne til at bremse transporten af sand fra kysten vest for Tisvildeleje, har en negativ indvirkning på kysten øst for lejet, som lider hårdt under erosion. Grundejere øst for Tisvildeleje ønsker molen fjernet på grund af dens skadelige virkning. En kystfaglig vurdering er, at der skal kompenseres for denne virkning ved at tilføre samme mængde sand på østsiden, som molen tilbageholder. Det indgår ikke i projektbeskrivelsen fra Niras og er heller ikke indarbejdet i budgettet for renoveringen.

Bilag
Bilag nr. 1. Brev til Gribskov Kommune
Bilag nr. 2. Projektbeskrivelse
Bilag nr. 3. Notat fra møde med Bådelaug og Borgmester

Indstilling
Teknisk Udvalg oversender sagen til Erhvervs- og Turismeudvalget mhp.

 1. at vurdere projektet ift. den klassiske badeby og vurdere muligheder for finansiering; herunder mulighed for samarbejde om fondsansøgning

  Tidligere udvalgsbeslutninger

Økonomiudvalgets beslutning den 22-10-2012:
Afvist at støtte projektet med bemærkning om at alternative muligheder for at finde finansiering til en renovering af molen eventuelt i sammenhæng med brede turisme-udviklingsprojekter langs kysten vurderes af Teknisk Udvalg og ETU.
Sagen sendes tilbage til Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg den 21. november 2012:

 1. at anbefale at eventuel kommunal støtte betinges af vilkår vedr. sikring af sandtransport, offentlig adgang samt drift og vedligehold
 2. at anbefale at eventuel kommunal støtte vurderes ift. øvrig prioritering af kommunens midler til indsats ift. private og kommunale adgange til kysten
 3. at anbefale afdækning af behov ift. mulige løsninger via dialog med bådelauget
 4. at sagen videresendes til Erhvervs og Turismeudvalget mhp. at vurdere projektet ift. Den klassiske badeby, og vurdere muligheder for finansiering; herunder mulighed for samarbejde om fondsansøgningBeslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at der sammen med ansøger undersøges muligheder for finansiering og indhente eventuelle fondsansøgninger.


Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost

Efterretningssager

14. Væksthus Hovedstadsregionen. Status for samarbejdet med Gribskov Kommune i 2012
24.10A00 - 2012/28861

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) præsenteres for en status på samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR ) i 2012 til orientering. Ligeledes gives der en orientering det øgede samarbejde der blev præsenteret på ETUs møde den 26.06.12.

Status på samarbejdsaftalen mellem Gribskov og VHHR 2012
Væksthuset har gennemført 10 vækstforløb i 2012, hvilket er under det niveau der tilstræbes. VHHR vil derfor gå i dialog med kommunen for i fællesskab afdække flere potentielle vækstvirksomheder. Derudover har der været 13 lokale virksomheder været i kontakt med andre af VHHRs tilbud, herunder "Early Warning" og "Vækst via Ledelse".
Gribskov har ligeledes deltaget i "Global Entrepreneurship Week" med Esrum Kloster og administrativt personale.

Status på 2012 samarbejdet mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstaden
På Erhverv- og Turismeudvalgets møde den 26. juni 2012 blev udvalget orienteret omkring et øget samarbejde mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen. Udgangspunktet for det øgede samarbejde var en henvendelse fra Væksthus Hovedstadsregionen i forbindelse med vedtagelsen af fællesinitiativerne mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget.

Det er administrationen opfattelse, at møderækkerne der har været afholdt, var yderst frugtbare for begge parter. Administrationen er blevet endnu bedre klædt på i forhold til de ydelser Væksthuset stiller til rådighed. Samtidigt har Væksthuset fået et indblik i lokale forhold og, hvorledes de kan være med til at forbedre vækstmulighederne for de lokale virksomheder. Forløbet har desuden givet inspiration til en række samarbejdsmuligheder som bl.a. er bragt videre som input til ETU og ARB drøftelser under formulering af fælles initiativer mellem de to udvalg i 2013.

Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Årsberetning 2012 Væksthus Hovedstadsregionen

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. tage orienteringen omkring status på samarbejdsaftale 2012 til efterretning
 2. tage orienteringen omkring status på det øgede samarbejde til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning
 2. Taget til efterretning

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
21. Klima og erhverv - orientering om energikonference
01.00A00 - 2012/02997

Sagsfremstilling
Baggrund:
Det blev på møde i Erhvervs- og Turismeudvalget den 6. november 2012 vedtaget at igangsætte arbejdet med at styrke samspillet mellem klima og erhverv. Herunder blev der fremlagt tre spor som indsatsen skal fokuseres omkring; "Spar ressourcer", "Kompetenceudvikling" og "Spot på forretningsmuligheder".

Formålet med denne indsats er at fremme et mere effektivt ressourceforbrug og en bæredygtig udvikling, samtidig med at det lokale erhvervsliv styrkes.

Energikonference for erhvervslivet i Gribskov Kommune
I forlængelse af beslutningen om at styrke samspillet mellem klima og erhverv er der planlagt en energikonference for erhvervslivet i Gribskov Kommune. Konferencen planlægges i samarbejde med Gribskov Erhvervsråd og Erhverv Gribskov.

Formålet med konferencen er at give erhvervslivet mulighed for at give input til Gribskov Kommunes energiplanlægning, samtidig med at erhvervslivet får input til hvilke muligheder der er for dem inden for energiområdet.

Konferencen er tænkt i tre spor med to oplæg inden for hvert spor:

 1. Landbrugets rolle som energiproducent (særligt i forhold til biogasanlæg)
 2. Energiforbrug og hvordan virksomhederne kan komme i gang med at reducere deres forbrug
 3. Samarbejde og kompetenceudvikling - hvordan samarbejdet mellem virksomheder kan styrkes i forhold til at udnytte den stigende interesse for energi, bl.a. blandt boligejere.

Efter de seks oplæg vil der være et kort oplæg fra Gribskov Kommune omkring kommunens arbejde med energiplanlægning. Herefter vil der være en paneldebat hvor alle oplægsholdere deltager.

Energikonferencen finder sted den 24. april 2013 kl. 18.30 - 21.30 i Kultursalen (ved Gribskov Gymnasium).

Økonomi
Udgifter til afholdelse af energikonferencen dækkes af Gribskov Erhvervsråd

Miljøforhold
Energikonferencen har fokus på både energiproduktion (vedvarende energi), reduktion af energiforbrug og hvordan erhvervslivet bedre kan hjælpe f.eks. boligejere med at reducere energiforbruget. Reduktion af energiforbrug og øget anvendelse af vedvarende energi vil medføre en reduktion af CO2 udledning.

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
22. Nyt turistkontor i Gillleleje
02.03G00 - 2012/33746

Sagsfremstilling
Hermed gives Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) en status om flytning af turistkontoret i Gilleleje til nye lokaler i Gilleleje Stationsbygning.

VisitNordsjælland og turistkontoret i Gilleleje åbner for den kommende turistsæson i de nye lokaler den 1. maj. 2013.

Anlægs- og byggesag
Gribskov Kommune er forpligtet til at stille lokaler til rådighed til turistkontor for VisitNordsjælland. Turistkontoret i Gilleleje har tidligere været lokaliseret i kommunens ejendom på Gilleleje Hovedgade 6F. Ejendommen er beliggende i et aktuelt byudviklingsområde, og ejendommen indgår i planlægningen af 2. etape af Kulturhavns-projektet.

Kommunen har derfor i sin tid, sammen med både VisitNordsjælland og Lokalbanen A/S, gennemgået og vurderet ledige lokaler i Gilleleje Stationsbygning i forhold til indretning af nyt turistkontor. Lokalerne er egnet, og dækker det behov for lokaler, turistkontoret i Gilleleje har de kommende år. Herunder mulighed for et større åbent lokale til selve turistservicen/ kundebetjeningen, back-office, mødelokale, opbevaring af diverse materialer, skur til udlejningscykler m.v.

Samtidig vil lokalefællesskabet med Lokalbanen´s kundebetjening skabe gode muligheder for samarbejde og synergi, og ikke mindst bidrage til mere liv og aktivitet i ejendommen og i området som helhed.

Der er indgået en lejeaftale med Lokalbanen A/S.

Kommunen har stået for gennemførelsen og finansieringen af istandsættelsen af lokalerne mod at denne investering modregnes i lejen. Lokalbanen A/S har gennemført og finansieret en istandsættelse af ventesalen og bl.a. fjernet graffiti på stationsbygningens facade.

Såvel lokalerne til turistkontoret som ventesalen i Gilleleje Stationsbygning fremstår nu lyse, åbne og imødekommende for stationsbygningens brugere og kunder. Se fotos af lokalerne i bilag 1.

Indvielse
Visit Nordsjælland og turistkontoret i Gilleleje har planlagt en officiel markering og indvielse af det nye turistkontor d. 14. maj 2013 kl. 13. Erhvervs- og Turismeudvalget er blandt andre inviteret. Officiel invitation fra VisitNordsjælland tilgår udvalgets medlemmer.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Efter indstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget har Økonomiudvalget (04.06.2012) bevilliget 175.000 kr. til projektet som indbefatter istandsættelse af lokaler, nye dørpartier tekniske installationer, ny skiltning, sikrings- og alarmsystem, intern tid og 10% til uforudsete udgifter.

Der foreligger pt. ikke et endeligt anlægsregnskab men anlægsbudgettet forventes overholdt.

Der er indgået en lejeaftale Lokalbanen A/S om leje af turistkontorets lokaler i Gilleleje Stationsbygning. De årlige driftsudgifter incl. leje, forbrugsudgifter og rengøring er indeholdt i den årlige leje. De årlige driftsudgifter/leje finansieres af ejendomsrammen.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1. 2 stk. fotos af indgangspartiet til del af det nye turistkontor

Indstilling
Administrationen anbefaler Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Tidligere udvalgsbeslutninger

Erhvervs- og Turismeudvalgets besluttede den 22-05-2012 at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende flytning af Turistkontoret til Lokalbanens lokaler på Stationsarealet
 2. at godkende finansieringen som foreslået.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost
23. Gribskov Erhvervsråd har igangsat dialog om kommunens detailhandeludvikling
01.00G00 - 2013/04889

Sagsfremstilling
Detailhandlens roller
Detailhandlen spiller en stor rolle i kommunen i forhold til nærservice for borgere, landliggere, turister og det øvrige lokale erhvervsliv, beskæftigelse og livet i byerne.
Kommunens udvikling og attraktionsværdi er derfor tæt koblet til hvor levende og dynamisk detailhandlen udvikler sig.

Udfordringer, konsekvenser og tendenser
Generelt er detailhandlen udfordret bl.a. som følgende af: faldende forbrugertillid, stigende økonomiske udfordringer for erhvervsliv såvel som for forbrugerne, koncentrationstendenser mod de større byer og større butikker, nethandel, discountbølgen, ophævelse af lukkeloven m.m.

Konsekvenserne af dette viser sig bl.a. i form af:

 • stigende behov for areal til lagerplads til nethandel,
 • faldende behov for butiksarealer,
 • butikslukninger og døende bymidter,
 • ændret huslejeniveau.


Disse tendenser ses også i Gribskov Kommune med stigende antal netbutikker, tomme butikslokaler og ændringer i detailhandelstrukturen og butikssammensætningen rundt om i kommunen.

Målet med igangværende dialog igangsat af Erhvervsrådet
Erhvervsrådet har derfor igangsat en dialog om hvordan vi bedst muligt fremtidssikrer en levedygtig og dynamisk detailhandeludviklingen i Gribskov

Hovedmålet med dialogen er at få identificeret hvilke 3-4 strategiske indsatsområder som detailhandlen og kommunen sammen, og hver for sig, bør fokusere på for at styrke og fremtidssikre detailhandlen. ETU og andre relevante udvalg vil løbende blive inddraget af Erhvervsrådet.

Dialogmøde om detailhandelsudvikling den 16. april 2013
Den 16. april er Erhvervsrådet vært for et åbent dialogmøde for alle Gribskov-virksomheder, byrådspolitikere og andre med interesse for kommunens erhvervsliv.

På mødet præsenteres lokale eksempler på samarbejder der kan styrke detailhandlen, og en af landets førende eksperter, Bruno Christensen, giver sine bud på hvordan udfordringerne for detailhandlen i Gribskov kan håndteres og potentialer bedre udnyttes. Herefter følger en paneldebat med Bruno Christensen og en række lokale meningsdannere indenfor kommunens detailhandel.

Inputs fra mødet vil indgå i Erhvervsrådets videre arbejde med at identificere strategiske indsatsområder.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM