Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 05-03-2013

Tirsdag den 05-03-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 Erhvervsforhold - Fælles initiativer for ETU/ARB 2013
9 Kommuneplan 2013-25 - Erhverv og Turisme
10 Cykelløb, Gran Fondo 2013
11 Idrætspolitik - høring


Efterretningssager
12 Status for VisitNordsjælland og turistsæsonen 2012

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Børge Sørensen med afbud
Morten Jørgensen fraværende under punkt 9,10,11


Meddelelser:Åbne

8. Erhvervsforhold - Fælles initiativer for ETU/ARB 2013
24.00A00 - 2012/54033

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2012 markeret, at der i Gribskov Kommune skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntning af Planstrategi 2012, igangsatte Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget d. 18.4.2012 10 fælles initiativer i 2012 der alle kunne bidrage til at øge beskæftigelsen og styrke erhvervslivet. På et fællesmøde den 11.12.2012 drøftede de to udvalg status for arbejdet i 2012 samt emner for et sæt nye fælles initiativer for 2013.

På baggrund af drøftelserne på det fælles møde den 11.12.2012 præsenterer administrationen nu vedlagte forslag til fælles initiativer mellem de to udvalg for 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Forslag til ARB/ETU fælles erhvervs- og beskæftigelses initiativer i 2013

Indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 1. at godkende og igangsætte vedlagte forslag til fællesinitiativer for 2013 og sende sagen videre til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.Tidligere udvalgsbeslutninger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 20-02-2013:

 1. Tiltrådt at godkende og igangsætte vedlagte forslag til fællesinitiativer for 2013.
 2. Tiltrådt at videresende sagen til Erhvervs- og Turismeudvalget med indstilling om at godkende og igangsætte vedlagte forslag til fællesinitiativer for 2013.


Fraværende: Børge SørensenBeslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Børge Sørensen
9. Kommuneplan 2013-25 - Erhverv og Turisme
01.02P00 - 2012/36046

Sagsfremstilling
Udarbejdelse af Kommuneplan 2013-25 er igangsat af Økonomiudvalget den 13.08.2012, og målsætningerne for arbejdet er fastlagt i Planstrategi 2013. Centrale temaer til revision er blandt andet erhverv og turisme. I kommuneplanen fastlægges mere konkrete rammer for udviklingen og arealanvendelsen indenfor de to temaer.

Erhvervs- og Turismeudvalget forventes at komme med en indstilling til PMU vedrørende revision af emner relateret til erhverv og turisme.

På ETU's møde den 22.02.2013 blev udvalget orienteret om de overordnede rammer for kommuneplanarbejdet. Desuden blev udvalget præsenteret for en foreløbig række ændringsforslag relateret til temaerne Erhverv og Turisme, herunder hovedstruktur for infrastruktur og område til placering af biogasanlæg.

På dette møde præsenteres øvrige ændringsforslag indenfor de to temaer. Ændringerne omfatter følgende emner:

 • Landbrug - Gældende udpegning til varetagelse af landbrugets interesser er forældet og der er nye statslige krav til planlægningen for landbrug. Som besluttet i Planstrategi 2012 revideres emnet landbrug derfor. Baggrund og forslag til principper for revision fremgår af Bilag 1,
 • 'Sammenhængende turistpolitiske overvejelser' er en forudsætning for at fastholde og udlægge nye arealer til friluftsanlæg i kystnærhedszonen. Udkast fremgår af Bilag 2,
 • Grøn/blå struktur - I Planstrategi 2012 er besluttet, at der skal arbejdes for en blå/grøn struktur med udgangspunkt i eksisterende udpegede områder som naturområder, vandløb, lavbundsarealer m.m. Et kort der viser et samlet billede af allerede udpegede områder foreslås derfor indarbejdet i hovedstrukturen. En grøn/blå struktur kan blandt andet spille en væsentlig rolle for turisme og friluftsliv,
 • Sommerhus-område (Vejby) - I "Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i landsdelcentrene og deres oplande", okt. 2010 udpeges areal ved Vejby strand til ny sommerhusudstykning. Området ligger ved Rågelejevej 47 og 49, matr. 14DF og 14 BH begge Vejby by. Området ligger i tilknytning til eksisterende sommerhusområde, er på 4,4 ha og kan udstykkes i maksimalt 20 sommerhusgrunde. I kommuneplanen udarbejdes rammebestemmelser for området. Ved senere lokalplanlægning for området overgår det fra landzone til sommerhusområde.
 • Rågeleje camping - Udpegningen af værdifuldt landskab er i modstrid med pladsens ønske om vintercampering. Afgrænsningen og baggrunden for den undersøges nærmere med henblik på evt. revision.


Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter ændringsforslagene og afgiver eventuelle bemærkninger. Bemærkningerne vil indgå i PMU's videre behandling af ændringsforslagene.

Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, jf lovbekendtgørelse 937 af 24.09.09 med senere ændringer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Miljøforhold
Kommuneplan 2013-25 vil blive miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring
Tidlig inddragelse
I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2013-25 inddrages de allerede etablerede fora i Gribskov Kommune. Det er Det Grønne Dialogforum, Gribskov Erhvervsråd, Dialogforum for Lokalsamfund og Grundejerkontaktudvalget.

Desuden inddrages efter behov andre særlige eksterne interessenter om specifikke emner, herunder landbrugserhvervet i forbindelse med revision af landbrugsplanlægningen i kommuneplanen.

Offentlighedsfase
Forslag til Kommuneplan 2013-25 skal offentliggøres i mindst 8 uger, jf. Planloven, §24. På grund af at perioden ligger i sommerferien, forløber den over 10 uger. Under offentlighedsfasen vil blive afholdt et borgermøde.

Bilag
Bilag 1: Baggrund og forslag til principper for revision af landbrugsplanlægningen i kommuneplanen
Bilag 2: Udkast til Sammenhængende turistpolitiske overvejelser

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs - og Turismeudvalget:

 1. at drøfte de forelagte ændringsforslag og eventuelt afgive bemærkninger hertil.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Børge Sørensen, Morten Jørgensen
10. Cykelløb, Gran Fondo 2013
05.00G00 - 2012/58354

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har fået henvendelse fra arrangøren YWC Sport – som er et sports-eventfirma, som blandt andet arrangerer cykelløbet Copenhagen Gran Fondo,

Den 12. maj 2013 køres cykelløbet Copenhagen Gran Fondo i vores område. Løbet foregår på en ca. 137 km lang rute. Der startes i Fælledparken, og der køres til Farum, Ganløse, Buresø, Slangerup langs østkysten af Arresø videre til Helsinge. Herfra går ruten tilbage over Slangerup videre nord om Buresø, tilbage over Farum og slutter af i Fælledparken i København.

Der forventes mellem 2.000 og 4.000 deltagere i løbet, som er et kvalifikationsløb til VM i Italien senere på året. Der køres 15 lignende løb. Cykelløbet er for ikke-professionelle.

I Gribskov Kommune har vi takket JA til at tage del i cykelløbet. Vi har arbejdet på at få lagt cykelløbet ind gennem Helsinge by og efter et møde, som arbejdsgruppen har haft med en repræsentant fra YWS Sport er det nu lykkes.
I den forbindelse ønsker vi fest og farver i byen. Der arbejdes på at få byens butikker til at holde åbent på dagen ( søndag), og der arbejdes på mange tiltag i forbindelse med løbet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe lokalt, som består af:
Niels Fhær Larsen fra Center for Bolig, Vej og Vand
Susanne Jørgensen fra Center for Kultur og Fritid, Idræt og Folkeoplysning
Lars Marholt, Helsinge Erhvervsforening

Den 20. februar 2013 holdes INFO-møde, hvor bl.a.
Erhvervsforeningen, Gadekærsforeningen, Helsinge Bilby, Helsinge Danmarks Bedste Børneby, Ramløse Cykelmotion, Lions, Rotary, Kulturskolen samt andre interesserede deltager. Dette møde er imidlertid blevet aflyst. Nyt møde afholdes medio marts 2013.

Det forventes, at der på mødet vil komme flere gode ideer og forslag frem.

Arbejdsgruppen kan ikke på nuværende tidspunkt fremlægge et budget for arrangementet,
da der kan fremkomme ideer og forslag frem på INFO-mødet.
Kultur- og Idrætsudvalget har i sit møde den 26. februar 2013 bevilget 5.000 kr.
Der søges ligeledes om 5.000 kr. fra Erhvervs- og Turistudvalget til at kunne dække de udgifter, der måtte komme i forbindelse med arrangementet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 5.000 kr. fra Erhvervs- og Turistudvalget
Kultur- og Idrætsudvalget bevilligede ved sit møde den 26.02.13 5.000 kr. til projektet

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turistudvalget:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning
 2. at udvalget tager stilling til det ansøgte beløbBeslutning

 1. Taget til efterretning
 2. Tiltrådt. Det ansøgte beløb på 5.000 kr bevilliges

Fraværende: Børge Sørensen , Morten Jørgensen
11. Idrætspolitik - høring
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken er nu klar til høring i relevante udvalg og råd. Høringssvar fremlægges i Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig godkendelse i foråret 2013.

I foråret 2013 pågår der en proces med udarbejdelse af handleplaner og bearbejdning af høringssvar, såledet af det samlede arbejde fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget inden godkendelse i Byrådet.

Plan for høringsproces og beslutningsproces pågår fra 29. januar til 29. april 2013.
Høring:

Politiske udvalg:

Børneudvalget den 19. februar 2013
Arbejdsmarkedsudvalget og
Plan- og Miljøudvalget
den 20. februar 2013
Social- og Sundhedsudvalget og
Teknisk udvalg
den 27. februar 2013
Erhvervs- og Turistudvalget den 05. marts 2013


Råd og foreninger:

Idrætsrådet den 29. januar 2013
Handicaprådet den 13. februar 2013
Kulturrådet den 18. februar 2013
Ældrerådet ikke datofastsat; men førstkommende møde efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde 15. januar 2013.


Idrætspolitikken er udsendt til alle idrætsforeninger efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. januar 2013. Der indkaldes til fællesmøde for samtlige idrætsforeninger i starten af februar. Borgerhøring sikres gennem borgerpanelet. Og administrativt sker det via nyhedsportalen.

Beslutning
Idrætspolitikken besluttes endeligt således:

Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013
Økonomiudvalget den 15. april 2013
Byrådet den 29. april 2013Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Forslag til ny Idrætspolitik - januar 2013 efter KIU 15.1.2013

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs og Turistudvalget

 1. at afgive høringssvar.Beslutning

 1. Tiltrådt

Fraværende: Børge Sørensen, Morten Jørgensen

Efterretningssager

12. Status for VisitNordsjælland og turistsæsonen 2012
24.05A00 - 2013/06445

Sagsfremstilling
Direktør for Dorte Killerich, og hendes medarbejdere Birgitte Bergman og Christina Jozefa
vil på mødet orientere om nedenstående:

1) Status for 2012 – Landsdel Nordsjælland tal er nu offentliggjorte v/Dorte
2) Forventninger til 2013 udviklingen i Nordsjælland v/ Dorte
3) Gennemgang af status på EU-destinationsudviklingsprojektet:
a. De første 5 oplevelsesruter og de næste 5 ved projektleder Birgitte Bergman
b. De digitale kommunikationsværktøjer: Mobilapplikation, web, informationsstandere og
online booking system ved projektleder Christina Jozefa Jensen og Birgitte
4) Kommentarer til tre forslag til tværkommunal skiltning af tematiserede oplevelsesruter i
Kongernes Nordsjælland v/ Birgitte. Bilag vedlagt
5) VisitNordsjællands fremtidige indsatser og opgaver efter EU-destinations- og kompetence-
udviklingsprojekternes udløb med udgangen af 2013 v/ Dorte
a. Erfaringer fra 2010 – 2013 som vi tager med os videre
b. Forslag til nyt EU-projekt i perioden 2015 - 2018
c. Forandringer som er undervejs for hele organisationen
d. Tilpasset virkelighed fra 1. januar 2014Bilag
Bilag: Cykelskilt

Indstilling
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Turistudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Børge Sørensen


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:30 PM