Erhvervs- og Turismeudvalget

Publiceret 22-01-2013

Tirsdag den 22-01-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Gribskov Erhvervsråd 2013
2 Udpegning af repræsentanter til repræsentantskab Visit Nordsjælland i 2013
3 Erhvervsforhold - evaluering af møde med Nordsjællands Håndbolds Erhvervs-
netværk


Efterretningssager
4 Kommuneplan 2013-25
5 Erhvervsfremme - Iværksætterhuset 2013
6 ETU 2013 - Budget

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Bo Jul Nielsen
Børge Sørensen Anders Gerner Frost
Lone Birgit Halskov Møller Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Michael Bruun
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Bo Jul Nielsen fraværende under pkt. 1, 2, 3 og 6

Meddelelser:Åbne

1. Gribskov Erhvervsråd 2013
24.00A00 - 2012/65988

Sagsfremstilling
I forbindelse med Byrådets godkendelse af etablering af Gribskov Erhvervsråd den 03.09.2012, blev det rådet bedt om at udarbejde et økonomisk overblik og aktivitetsplan for 2013 til godkendelse. Hermed forelægges derfor nu et forslag til resultataftale, aktivitetsplan og budget for rådet for 2013 med henblik på godkendelse af disse samt anvisning af financiering.

Rådets hovedformål er, at kunne danne ramme omkring dialog mellem erhvervsliv, politikere, erhvervsforeninger og andre centrale aktører. Ligeledes arbejder rådet for, at fremme tiltag, der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Dette skal som samlet indsats være medvirkende til at sætte erhverv i en bred forstand på dagsordenen i Gribskov Kommune.

Med udgangspunkt i disse hovedformål har Gribskov Erhvervsråd udpeget 5 indsatsområder som danner rammerne for rådets arbejde i 2013.

 • Etablering af Gribskov Erhvervsråds projektpulje, hvor medlemmer af erhvervsforeningerne kan ansøge om midler der finansieres 1-1.
 • Kommunikation og Markedsføring. Udarbejdelse af redskaber og viden til brug for en markedsføringskampagne i 2014-2015.
 • Plan for forskønnelse af udvalgte erhvervsområder i tæt samarbejde med de berørte virksomheder.
 • Udvikling af klyngesamarbejder. Herunder blandt andet fremme dialog om detailhandelsudvikling i kommunen med særlig fokus på de tre største byer.
 • Afdække muligheder for at udvikle samarbejde med lignende organisationer i de omkringliggende kommuner.


Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2013 samt Aktivitetsplan 2013 for Gribskov Erhvervsråd. Alle forslag til alle tre dokumenter er vedlagt som bilag. Af budgettet fremgår et økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget på 1.657.000 kr til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 2013.

Resultataftale 2013 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi for 2013 og understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Planstrategi 2012.

Dokumenterne er udarbejdet af erhvervsrådet i tæt samarbejde med Erhverv Gribskov.

Lovgrundlag
-

Økonomi
1.657.000 kr. som anvises fra ETUs puljer (se budgetoversigt for ETU på separat efterretningspunkt på dagsordenen)

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1. Forslag til Resultataftale 2013 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd
Bilag 2. Forslag til Gribskov Erhvervsråds Aktivitetsplan for 2013
Bilag 3. Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2013

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende Forslag til Resultataftale 2013 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd.
 2. at godkende Forslag til Gribskov Erhvervsråds Aktivitetsplan for 2013.
 3. at godkende Forslag til Budget for Gribskov Erhvervsråd 2013, herunder anvisning af 1.657.000 kr. fra ETUs puljer (se budgetoversigt for ETU på separat efterretningspunkt på dagsordenen).

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen
2. Udpegning af repræsentanter til repræsentantskab Visit Nordsjælland i 2013
24.05G00 - 2013/02093

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nedenstående sagsfremstilling med henblik på, forud for VisitNordsjællands generalforsamling 2013, at få afklaret om de af kommunen og de kommunale erhvervsfremme organisationerne udpegede medlemmer til VisitNordsjællands repræsentantskab bliver genudpeget til repræsentantskabet eller om der skal udpeges nye medlemmer, som dermed også skal inviteres til generalforsamlingen den 23. april 2013

Repræsentantskabsmedlemmerne skal ikke indstilles eller vælges på VisitNordsjællands generalforsamling. Der er tale om en af kommunerne og deres netværk foretaget udpegning, som vi præsenterer på generalforsamlingen. Se paragraf 4
Men blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger kommunerne bestyrelsesmedlemmerne

Repræsentantskabsmedlemmerne skal ikke indstilles eller vælges på VisitNordsjællands generalforsamling. Der er tale om en af kommunerne og deres netværk foretaget udpegning, som vi præsenterer på generalforsamlingen. Se paragraf 4
Men blandt repræsentantskabets medlemmer udpeger kommunerne bestyrelsesmedlemmerne.

Gribskov Kommunes medlemmer af repræsentantskabet
Hans Jørgen Albertsen (2012), Erhvervsforeningen Gribskov Landbrug
Stanna Øland (2009), Sct. Helene centret
Jesper Behrendsdorff (2009), Bije Fritid og Camping
Karsten Andersen (2012), Hotel Strand i Gilleleje
Michael Bruun (2009), Gribskov Byråd


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag: Vedtægter for foreningen VisitNordsjælland

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget:

 • at genudpege samtlige medlemmer til VisitNordsjællands repræsentantskab

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen
3. Erhvervsforhold - evaluering af møde med Nordsjællands Håndbolds Erhvervsnetværk
24.00G00 - 2012/10880

Sagsfremstilling
Mandag den 14. januar 2013 var kommunen vært for det årlige business to business møde med Nordsjællands Håndbolds Erhvervsnetværk.

På mødet præsenterede Borgmesteren og Kommunaldirektøren de overordnede linjer og udfordringer som kommunen står overfor, og om budget og pejlemærker for 2013. Herefter fortalte Udvalgsformanden, i sin rolle som formand for Gribskov Erhvervsråd, om baggrunden for rådets etablering og om rådets indsatsområder for 2013. Herudover præsenterede Udvalgsformanden udvalgets særlige fokusområder for det kommende års tid.

Administrationen anbefaler at udvalget evaluerer mødet med henblik på organisering af lignende møder fremadrettet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til udvalget:

 1. at evaluere mødet.

  Beslutning
 1. Tiltrådt

Fraværende: Bo Jul Nielsen

Efterretningssager

4. Kommuneplan 2013-25
01.02P00 - 2012/36046

Sagsfremstilling
Udarbejdelse af Kommuneplan 2013-25 er igangsat af Økonomiudvalget den 13.08.2012, og målsætningerne for arbejdet er fastlagt i Planstrategi 2013. Centrale emner til revision er blandt andet Erhverv og Turisme. I kommuneplanen fastlægges mere konkrete rammer for udviklingen og arealanvendelsen indenfor de enkelte temaer.

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2013-25 sker parallelt - og i tæt samspil - med udarbejdelsen af flere andre større planer, herunder Strategisk energiplan, Spildevandsplan og Klimatilpasningsplan.

Plan- og Miljøudvalget har i henhold til Styrelsesvedtægten ansvaret for administrationen af kommuneplanen, mens Økonomiudvalget har ansvaret for kommuneplanlægningen. Erhvervs- og Turismeudvalget forventes at komme med en indstilling til PMU vedrørende planlægningen af emner relateret til erhverv og turisme.
Emnerne vil kort blive præsenteret på mødet og forelægges igen til nærmere drøftelse på ETUs møde den 5. marts sammen med eventuelle inputs fra Gribskov Erhvervsråd, inden udvalgets inputs videresendes til PMU .

Overordnet faseinddeling og tidsplan for kommuneplanarbejdet
Den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af Kommuneplan 2013-25, herunder inddragelse og politisk behandling fremgår her:

Fase Politisk behandling Inddragelse
3. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013 Analyser og Udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 13 05.03.2013: ETU drøfter første samlede bud på indhold for erhverv og turisme-relaterede emner 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013
de fire dialogfora høres ift. relevante emner
15.05.2013- 17.06.2013 Politisk godkendelse af forslag til Kommuneplan 2013-25 Derefter godkendes forslag på
PMU/ØU/BY
Juni-august 2013 10 ugers offentlig fremlæggelse offentlig høring med borgermøde
September 2013 Administrativ behandling af indsigelser
25.09.2013- 04.11.2013 Politisk vedtagelse af Kommuneplan 2013-25 PMU/ØU/BYLovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, jf lovbekendtgørelse 937 af 24.09.09 med senere ændringer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Miljøforhold
Kommuneplan 2013-25 vil blive miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Ændringer i kommuneplanens indhold, ændret baggrundsviden eller ændrede forudsætninger for planlægning i øvrigt, vil blive screenet i forhold til at vurdere om der, på grund af kommuneplanens indhold, er miljøfaktorer, der påvirkes i væsentlig grad.

En samlet liste over de miljøfaktorer, der vurderes at påvirkes eller hvor det er nødvendigt med en nærmere vurdering for at fastslå den egentlige påvirkning, sendes i høring hos berørte myndigheder i forbindelse med en indledende scoping.

Efterfølgende udarbejdes en miljørapport, hvor de enkelte miljøfaktorer gennemgås, og hvor der gennemgås mulige alternativer. Miljørapporten er med til at kvalificere beslutningsoplægget og sendes i høring sammen med forslag til kommuneplan.

Høring
Tidlig inddragelse
I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2013-25 inddrages de allerede etablerede fora i Gribskov Kommune. Det er Det Grønne Dialogforum, Gribskov Erhvervsråd, Dialogforum for Lokalsamfund og Grundejerkontaktudvalget.

De nævnte fora orienteres løbende om kommuneplanarbejdet. I løbet af 1. kvartal vil relevante emner endvidere blive forelagt de forskellige fora til drøftelse.

Offentlighedsfase
Forslag til Kommuneplan 2013-25 skal offentliggøres i mindst 8 uger, jf. Planloven, §24. På grund af at perioden ligger i sommerferien, forløber den over 10 uger.

Under offentlighedsfasen vil blive afholdt et 'borgermøde'. Mødet forventes afholdt i stil med det møde der blev holdt i forbindelse med Planstrategi 2012 og som ét samlet møde for de større planer der er i høring samtidigt, jf beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05.09.2012.

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs - og Turismeudvalget:

 1. at tage status for arbejdet med udarbejdelse af kommuneplanforslag til efterretning og eventuelt afgive bemærkninger hertil.

  Beslutning
 1. Taget til efterretning5. Erhvervsfremme - Iværksætterhuset 2013
24.10A00 - 2012/65893

Sagsfremstilling
Iværksætterhuset er etableret den 1. januar 2013. Formålet med Iværksætterhuset er at sikre et mere omfattende tilbud til iværksættere og dermed styrke erhvervsservice i de ni nordsjællandske kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

I forbindelse med godkendelse af etableringen, udpegede Økonomiudvalget den 26.11.2012 Formand for Erhvervs- og Turismeudvalget Morten Jørgensen som kommunens repræsentant i aftalebestyrelsen. Desuden besluttede Økonomiudvalget at styregruppens repræsentant besættes af en fra administrationen. Det kan oplyses at Direktionen efterfølgende har udpeget Direktør Michel van der Linden til dette. Ligeledes er der udpeget administrative 'driftmæssige' kontaktpersoner fra kommunen i forhold til Iværksætterhuset.

Iværksætterhuset drives af Væksthus Hovedstadsregionen og er et gratis tilbud til de, der overvejer at starte virksomhed eller er nyetableret og har ambitioner om vækst.

Iværksætterhuset tilbyder gratis målrettet 1:1 sparring og vejledning til iværksættere i Gribskov Kommune hver 14. dag - første gang den 22. januar.

Udover 1:1 sparring tilbyder Iværksætterhuset også flere arrangementer, hvor interesserede kan få indsigt i det at starte og drive virksomhed. Der tilbydes tre forskellige typer af arrangementer:

 • Startupmøder for de der overvejer at starte virksomhed eller lige kommet i gang. Der afholdes 18 gratis Startupmøder i alt i 2013. Det første i Gribskov Kommune afholdes den 11. april.
 • Startupcaféer for de der har lidt mere konkrete udfordringer, med gratis, individuel rådgivning af en række eksperter, f.eks. af en revisor, advokat eller Startupkonsulent. Der afholdes 18 Startupcaféer i 2013. (datoer er endnu ikke fastlagt)
 • Startupkurser for de der søger mere omfattende information. På fire aftener skabes overblik over de væsentligste udfordringer inden for Forretningskoncept, Organisation, Kunderelationer og Virksomhedsdrift. Der afholdes fire Startupkurser, der koster 1.000 kr. for hver.


Kommunikation til virksomheder om de forskellige tilbud sker i tæt samarbejde mellem kommune og Iværksætterhuset.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til udvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning6. ETU 2013 - Budget
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalgets Budget for 2013 er fordelt på fire puljer: Turisme, Erhvervsfremme, Frie Fondsmidler samt den nye pulje til turist- og erhvervsindsatser. Tilsammen rådet ETU over et budget på 5.022.000 kr, hvoraf 2.361.000 kr allerede er forhåndsdisponeret, og 1.657.000 kr foreslås disponeret til Gribskov Erhvervsråd (se separat punkt på dagsordenen. I alt betyder det en endnu ikke-disponeret rest for 2013 på 1.004.000 kr. Oversigt fremgår af vedlagte bilag.

I forbindelse med Budgetaftale 2013 er der afsat 4.0 mio. kr. til en investeringspulje som skal udmøntes af Kultur- og Idrætsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget i fællesskab. Til fællesmøde mellem KIU og ETU den 26.02.13, vil administrationen præsentere forslag til overordnede rammer til udmøntning af denne pulje.'

Disponering af ovenstående forudsætter godkendelse fra Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Se ovenfor

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Budgetoversigt for ETU for 2013

Indstilling
Administrationen indstiller til udvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Taget til efterretning

Fraværende: Bo Jul Nielsen


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM