Byrådet

Publiceret 09-12-2013

Mandag den 09-12-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Konstituering af nyt Byråd og stående udvalg for perioden 01.01.14-31.12.17
2 Udpegning til råd, nævn, kommissioner mv.

Medlemmer:

Kim Valentin Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Michael Bruun
Susan Kjeldgaard Poul-Erik Engel Høyer
Pia Foght Jørgen Emil Simonsen
Ulla Dræbye Trine Mette Egetved
Jan Ferdinandsen Nick Madsen
Anders Gerner Frost Knud Antonsen
Flemming Møller Betina Sølver Hansen
Morten Jørgensen Jonna Hildur Præst
Sisse Krøll Willemoes Brian Lyck Jørgensen
Michael Hemming Nielsen  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Konstituering af nyt Byråd og stående udvalg for perioden 01.01.14-31.12.17
00.22A00 - 2013/36290

Sagsfremstilling
Borgmester og 2 viceborgmestre
Der skal ske valg af borgmester og valg af 1. og 2. viceborgmester jf. § 6, i lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013.

Økonomiudvalget
Valg af 9 medlemmer til Økonomiudvalget (borgmesteren er formand for udvalget). Vælges ved forholdstalsvalg

Valg til stående udvalg
Valget foretages ved forholdstalsvalg til de enkelte udvalg med efterfølgende beregning af valg under ét, således at de grupper, der herefter har fået for få pladser, har ret til at få anvist pladser fra de grupper, der har fået for mange.

a. Valg af 7 medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalg
b. Valg af 7 medlemmer til Børneudvalg
c. Valg af 9 medlemmer til Erhvervs- og Turismeudvalg
d. Valg af 9 medlemmer til Kultur- og Idrætsudvalg
e. Valg af 7 medlemmer til Plan- & Miljøudvalg
f. Valg af 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalg
g. Valg af 7 medlemmer til Teknisk Udvalg


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971 af 25/07/2013, § 6, § 17, stk. 3, jf. stk. 1 og 2., jf. §§ 24-27.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Udkast - Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg. BY 09.12.13. (2013/36290 dok.nr. 001)

Bilag ved 1. behandling af styrelsesvedtægt:
Bilag til BY 4.11.13: Udkast til styrelsesvedtægt (2014) (2012/13759 - dok. nr. 020)

Bilag ved 2. behandling af styrelsesvedtægt:
Bilag til BY 9.12.13: 2. udkast til styrelsesvedtægt (2014). Ændringsforslag indarbejdet.
(2012/13759 - dok. nr. 026)

Tilføjet ved protokollering efter Byrådets konstituerende møde:
Nyt bilag 1: Udkast - Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg. BY 09.12.13 (2. udgave). (2013/36290 dok.nr. 003)

Bilag til BY 9.12.12: 3. udkast til styrelsesvedtægt 2014. Nyt ændringsforslag indarbejdet.
(2012/13759 - dok nr. 028) - besluttet på Byrådets ekstraordinære møde 09.12.13.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller

  1. at Byrådet vælger borgmester
  2. at Byrådet vælger 1. viceborgmester og 2. viceborgmester
  3. at Byrådet vælger medlemmer til Økonomiudvalg og de stående udvalg, som indskrives i bilag 1: Udkast - Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg.Beslutning
1. Kim Valentin blev foreslået.
For: 21 (A, G, O, V), Imod: 1 (C), Undlod at stemme: 1 (Ø).
Kim Valentin blev valgt som borgmester 01.01.2014-31.12.2017.

2. Forslag: 1. viceborgmester Jannich Petersen og 2. viceborgmester Jonna Præst.
Tiltrådt.

3. Tiltrådt idet de valgte medlemmer af Økonomiudvalg og de stående udvalg fremgår af Nyt bilag 1: Udkast - Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg. BY 09.12.13 (2. udgave). (2013/36290 dok.nr. 003)

2. Udpegning til råd, nævn, kommissioner mv.
00.22A00 - 2013/36291

Sagsfremstilling
I forbindelse med det nyvalgte Byråds konstituering skal der ske udpegning af medlemmer og stedfortrædere til en række organer. Hvilke organer, der skal udpeges til, og hvor mange, der skal udpeges, fremgår nedenfor under pkt. 1-47, samt af bilag 1.

Det siddende Økonomiudvalg og Byråd er henholdsvis 12.08. og 02.09.13 blevet orienteret om disse organer og udpegningen til dem. Sagen blev forelagt til endelig beslutning på Økonomiudvalgets møde 23.09.13 med henblik på om der var spørgsmål, der skulle afklares før det konstituerende møde. I den forbindelse tiltrådte Økonomiudvalget forslag fra A om, at én administrativ medarbejder kan deltage ved bestyrelsesmøderne i de selvejende haller.

Langt de fleste af de organer, der skal udpeges til, har en funktionsperiode svarende til den kommunale valgperiode, dvs. fra 01.01.2014 til 31.12.2017. Afvigende funktionsperioder fremgår under det enkelte organ.

Nogle af disse hverv er omfattet af Ligestillingslovens krav om, at der skal indstilles et ligeligt antal mænd og kvinder, for at udpegning kan finde sted. Byrådet kan dog fravige dette, hvis der er særlige grunde til, at der ikke kan indstilles det krævede antal mænd og kvinder. I Gribskov Kommune er følgende omfattet:

    • Handicaprådet: repræsentanter fra DH Gribskov.
    • Bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole: repræsentanter for Arbejdsmarkedets parter og for Privatskolerne.
    • Det Lokale Beskæftigelsesråd: repræsentanter for alle andre parter end medlemmer af Byrådet.

Det fremgår under det enkelte organ, hvis det er omfattet af Ligestillingsloven, og evt. begrundelse for fravigelse af dette.

Det skal bemærkes, at der vil kunne forekomme konstitueringer i Byrådets funktionsperiode, fx til bestyrelsen for det nye museumssamarbejde i Nordsjælland og lignende.

1. KLs repræsentantskab
Borgmesteren er født medlem. Byrådet skal vælge stedfortræder for borgmesteren blandt byrådsmedlemmer.

2. KL - Kommunalpolitisk Topmøde
Borgmesteren er født medlem, Byrådet skal herudover vælge 5 medlemmer, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer.
Byrådet skal vælge stedfortrædere for hver af de 6 medlemmer.

3. Kredsråd vedr. politiets virksomhed
Borgmesteren er født medlem. Byrådet skal vælge stedfortræder for borgmesteren blandt byrådsmedlemmer.

4. Kredsvalgbestyrelse ved folketingsvalg
Borgmesteren er født medlem. Byrådet skal herudover vælge 3 medlemmer, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer. Byrådet skal vælge stedfortrædere for hver af de 4 medlemmer.

5. Grundlisteudvalget
Byrådet skal vælge 5 medlemmer, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.
Grundlisteudvalgets udtagelse til grundlisten finder sted hvert 4. år senest i begyndelsen af marts måned. Næste udtagelse sker marts 2015 for perioden 01.01.2016 - 31.12.2019.

6. Handicaprådet
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, som skal være byrådsmedlemmer og 2 embedsmænd, samt personlige stedfortrædere for disse, repræsenterende forskellige sektorer i kommunen, fx så én af politikerne repræsenterer social- og sundhedsområdet, og de 2 embedsmænd udpeges henholdsvis fra det tekniske område og børn- og ungeområdet. Byrådet skal desuden efter indstilling fra DH-Gribskov udpege 4 medlemmer og personlige stedfortrædere.

Indstillede Personlige stedfortrædere
Agnete Odgaard Sørensen, embedsmand DTO Torsten Forsberg, embedsmand DTO
John Bamberger, embedsmand BU Kitt Boel, embedsmand BU
Steen Nielsen, DH Gribskov Ole Præst, DH Gribskov
Bente Ullits Eckmann, DH Gribskov Jørgen Eckmann, DH Gribskov
Kim G. Nielsen, DH Gribskov Karsten S. Jensen, DH Gribskov
Annelise Hansen, DH Gribskov Ole Præst, DH Gribskov


DH Gribskovs indstillinger er omfattet af ligestillingslovgivningen. På grund af mangel på aktive medlemmer, har det ikke været muligt at indstille lige mange mænd og kvinder.

7. Distriktsudvalget for Hjemmeværnet
Byrådet skal indstille 1 medlem, som kan vælges blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

8. Børn- og Ungeudvalget
Byrådet skal vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer.

9. Bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole
Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder, som kan vælges blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer.
Byrådet skal desuden udpege 5 medlemmer og 5 stedfortrædere efter indstilling fra Arbejdsmarkedets parter, Kulturrådet, Folkeskolen, Privatskolerne og Idrætsrådet.
I den kommende funktionsperiode vil vedtægterne blive revideret, så det bl.a. klargøres, hvem kan indstilles som repræsentanter for Folkeskolen, og for Arbejdsmarkedets parter, herunder Erhverv Gribskov og relevant lønmodtagerorganisation.

Indstillede Personlige stedfortrædere
Arbejdsmarkedets parter:
Peter Kay Mortensen, LO, eller
Michael Bredøl, Helsinge Erhvervsforening
Peter Kay Mortensen, LO, eller
Michael Bredøl, Helsinge Erhvervsforening eller Nicolai Frederiksen, Helsinge Erhvervsforening
Privatskolerne: Jeppe Møller Tobberup Ingen indstillet
Folkeskolen: Karsten Kardos Ingen indstillet
Kulturrådet: Steffen Kristiansen Niels Henriksen
Idrætsrådet: Hans Viggo Pedersen Erik Jensen


Arbejdsmarkedets parter og Privatskolerne er omfattet af ligestillingslovgivningen. Arbejdsmarkedets parter er opmærksomme på dette, men det har ikke været muligt at finde kvindelige repræsentanter. Privatskolerne har kun mandlige ledere, og det har heller ikke blandt disse været muligt at finde en stedfortræder.

10. Bestyrelsen for Gribskov Gymnasium
Byrådet skal vælge 1 medlem, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer. Ingen suppleant. Efter aftale i KKR foretages udpegningen af kommunalbestyrelsen i gymnasiets beliggenhedskommune.

11. Det Lokale Beskæftigelsesråd
Borgmesteren er født formand for rådet og 1. viceborgmester er suppleant. Hvis beskæftigelsesindsatsen i kommunen varetages af et stående udvalg, jf.§ 14 stk 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet med næstformanden for det stående udvalg som suppleant.
Øvrige medlemmer og suppleanter (DA, LO, FTF, AC, DH Gribskov, PLO, A-kassernes Samvirke samt Landbrug og Fødevarer) udpeges for 4 år ad gangen fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår, dvs. fra 01.06.2014. Disse øvrige medlemmer er omfattet af ligestillingslovgivningen.

12. Bestyrelsen for Gribskov Produktionsskole
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, som kan vælges blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer.

13. Beredskabskommissionen
Borgmesteren er født formand for kommissionen. Byrådet skal vælge 5 medlemmer, som kan vælges blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.

14. Bestyrelsen for Gribvand A/S
Byrådet skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 stedfortrædere, som alle skal vælges blandt byrådsmedlemmer.
De udpegede medlemmer til denne bestyrelse skal være identiske med de udpegede medlemmer til bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S.

15. Bestyrelsen for Gribvand Spildevand A/S
Byrådet skal vælge 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 stedfortrædere, som alle skal vælges blandt byrådsmedlemmer.
De udpegede medlemmer til denne bestyrelse skal være identiske med de udpegede medlemmer til bestyrelsen for Gribvand A/S.

16. Grundvandsrådet for GK
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, herunder udvalgsformanden, der er født formand for rådet, og 2 suppleanter, fra det udvalg, der har vand i sit ressortområde.

17. HMN-naturgas I/S - repræsentantskabet
Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer.

18. Bestyrelsen for Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a
Byrådet skal vælge 1 medlem, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

19. Bestyrelsen for Græsted Fjernvarme A.m.b.a
Byrådet skal vælge 1 medlem, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

20. Bestyrelsen for Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.

21. Bestyrelsen for Helsinge Fjernvarme A.m.b.a
Byrådet skal vælge 1 medlem, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

22. Overtaksationskommission. Vejloven
Byrådet skal vælge 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af kommissionen. Medlemmet kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant. Medlemmet skal have behørig indsigt i vurderingen af ejendomme, og så vidt muligt sagkundskab mht. erstatningsfastsættelser både i land- og i byområder.
Medlemmer, der deltager i en overtaksationssag ikke må være medlemmer af den vejbestyrelse (Byrådet), der har besluttet ekspropriationen.

23. Taksationskommission. Vejloven.
Byrådet skal vælge 2 medlemmer til optagelse på liste over medlemmer af kommissionen. Medlemmerne kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter. Medlemmerne skal have behørig indsigt i vurderingen af ejendomme, og så vidt muligt sagkundskab mht. erstatningsfastsættelser både i land- og i byområder.
Medlemmer, der deltager i en taksationssag ikke må være medlemmer af den vejbestyrelse (Byrådet), der har besluttet ekspropriationen.

24. Ekspropriationskommission
Byrådet skal vælge 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af kommissionen. Medlemmet kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant. Medlemmet bør have behørig indsigt i vurderingen af ejendomme.
Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sager. Det bør derfor undgås at udpege samme person til begge hverv.

25. Taksationskommission. Teknisk område.
Byrådet skal vælge 1 medlem til optagelse på liste over medlemmer af kommissionen. Medlemmet kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant. Medlemmet bør have behørig indsigt i vurderingen af ejendomme.
Det samme medlem kan ikke deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sager. Det bør derfor undgås at udpege samme person til begge hverv.

26. Hegnsyn - incl. Mark- og Vejfred
Byrådet skal vælge 3 medlemmer, hvoraf den ene samtidig skal beskikkes som formand, samt 3 suppleanter. Medlemmerne kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer.
Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt, og ét medlem skal være bygningskyndigt.

27. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding
Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 personlig suppleant, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer.
Der holdes konstituerende møde i den nye bestyrelse onsdag den 18.12.2013.

28. I/S Vestforbrænding - delegerede til generalforsamling
Byrådet skal vælge 3 delegerede til den årlige generalforsamling, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.

29. Fredningsnævnet for Nordsjælland
Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 suppleant, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer.

30. Trafikselskabet Movia - repræsentantskab
Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 stedfortræder, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer.

31. Lokalbanen A/S - repræsentant til generalforsamling
Byrådet skal vælge 1 medlem, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

32. Taxinævnet
Byrådet skal vælge 1 medlem, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.
Medlemmet repræsenterer Gribskov, Frederikssund og Halsnæs kommuner i valgperioden 2014-2017.

33. Gribskov Erhvervsråd
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, henholdsvis formand og næstformand for det udvalg, der har erhverv og turisme som opgave.

34. Bestyrelsen for Kulturskolen Gribskov
Byrådet skal vælge 2 medlemmer og 2 stedfortrædere, som skal være ledelsesrepræsentanter fra henholdsvis Folkeskolen og Ungdomsskolen.

Indstillede Personlige stedfortrædere
Karin Magnussen, Folkeskolen Trine Bjerg, Folkeskolen
Mikael Lieberkind, Ungdomsskolen Søren Peter Kanne Møller, Ungdomsskolen


35. Visit Nordsjælland - repræsentantskab
Byrådet skal vælge 1 repræsentant til repræsentantskabet. Ingen suppleant.

36. Fonden Wonderful Copenhagen
Byrådet skal vælge 1 repræsentant til repræsentantskabet. Ingen suppleant.

37. Vurderingsankenævn Nordsjælland
Byrådet skal indstille 1 medlem og 1 suppleant, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Det er et krav, at den indstillede er valgbar til kommunalbestyrelsen.
Nævnets funktionsperiode er 4 årig og begynder 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder, dvs. 01.07.2014.

38. Skatteankenævn Fredensborg
Byrådet skal indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer. Det er et krav, at den indstillede er valgbar til kommunalbestyrelsen.
Nævnets funktionsperiode er 4 årig og begynder 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder, dvs. 01.07.2014.

39. Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S - Redningsudvalget
Byrådet skal vælge 1 medlem og 1 suppleant, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer.

40. Fonden Gilleleje-Hallens bestyrelse
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.

41. Helsinge Hallernes bestyrelse
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.

42. Ramløse Hallens bestyrelse
Byrådet skal vælge 1 medlem, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

43. Gribskovhallens bestyrelse
Byrådet skal vælge 2 medlemmer, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleanter.

44. Bestyrelsen for Sankt Helene Centret
Byrådet kan vælge 1 medlem, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

45. Sankt Helene Centret - repræsentantskab
Byrådet skal vælge 1 repræsentant som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

46. Kunstrådet
Byrådet skal vælge 5 medlemmer, heraf 2 medlemmer, som skal vælges blandt byrådsmedlemmer, og 3 medlemmer, som skal vælges blandt ikke-byrådsmedlemmer.
Ingen suppleanter.
Byrådet udpeger formanden på første byrådsmøde efter Byrådets konstituering.

47. Bestyrelsen for Fonden Esrum Kloster og Møllegård
Byrådet skal vælge 1 medlem, som kan vælges både blandt byrådsmedlemmer og blandt ikke-byrådsmedlemmer. Ingen suppleant.

48. Huslejenævn og beboerklagenævn
Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune har fælles huslejenævn og beboerklagenævn, som administreres af Halsnæs Kommune. Der er for 2014-17 afsat kr. 262.000 årligt til dette (delramme 32002).
Byrådet i GK skal derfor ikke vælge medlemmer ved nuværende konstituering, da de tre medlemmer hidtil er udpeget af Byrådet i Halsnæs Kommune efter indstilling fra de større lejerforeninger og de større udlejerforeninger i de to kommuner, således at medlemmerne i de to nævn er de samme.
Halsnæs Kommune overvejer dog p.t. den fremtidige organisering, hvorfor det ikke indgår i deres konstituering. Der er til byrådsmøde 10.12.13 indstillet en midlertidig løsning til udgangen af 1. kvartal.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971 af 25/07/2013, § 17, stk. 3, jf. stk. 2, og 6, jf. §§ 24-27.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Udpegning til råd, nævn mv. i Gribskov Kommune. BY 09.12.13. (2013/36291 dok.nr. 002)

Tilføjet ved protokollering efter Byrådets konstituerende møde:
Nyt Bilag 1: Udpegning til råd, nævn mv. i Gribskov Kommune. BY 09.12.13 (2. udgave). (2013/36291 dok.nr. 003)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

  1. at Byrådet vælger repræsentanter til de ovennævnte organer 1-47, og skriver de valgte ind i bilag 1.Beslutning
Tiltrådt, idet de valgte repræsentanter fremgår af Nyt Bilag 1: Konstituering af Økonomiudvalg og stående udvalg. BY 09.12.13 (2. udgave). (2013/36290 dok.nr. 003).Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
07:45 PM