Byrådet

Publiceret 23-09-2013

Mandag den 23-09-2013 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
193 Konkretisering af initiativer til øget valgdeltagelse

Lukkede
194 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 1-4
(Borgere på plejecenter)
195 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 5
196 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 6

(Borgere i eget hjem uden for plejecenter)
197 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 7

(Træni ng og rehabilitering)
198 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 8

(Madservice til hjemmeboende visiterede borgere)
199 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 9

(Drift af sociale botilbud og relaterede ydelser)


Efterretningssager - Lukket
200 Udbud Social og Sundhed 2014: Orientering om resultat af prækvalifikation


Medlemmer:

Jannich Petersen Jan Ferdinandsen
Bo Jul Nielsen Kim Valentin
Lone Birgit Halskov Møller Birgit Roswall
Pia Foght Flemming Valdemar Trojel
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Michael Bruun
Ulla Dræbye Poul-Erik Engel Høyer
Susan Kjeldgaard Jørgen Emil Simonsen
Børge Sørensen Klaus Nielsen
Janne Danielsen Peter Jarl Sahlberg
Morten Jørgensen Flemming Møller
Cannot Kroner Anders Gerner Frost
Lasse Røssell  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Børge Sørensen
Peter Jarl Sahlberg


Meddelelser:
Jannich Petersen gav på mødet en kort orientering om etablering af fælles EU-kontor for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Sag vedrørende finansiering behandles på Økonomiudvalgets møde 23.09. og Byrådets møde 04.11.13.
Åbne

193. Konkretisering af initiativer til øget valgdeltagelse
84.03G00 - 2013/22744

Sagsfremstilling
Denne sag fremlægges i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 26.8.2013 sag nr. 213 og Byrådet behandling den 2.9.2013 sag nr. 149 vedr. Idé katalog til initiativer til øget valgdeltagelse.

Der blev besluttet at arbejde videre med:

 1. etablering af en valgbus
 2. initiativer i forhold til øget valgdeltagelse hos de unge
 3. brevstemmeafgivning på plejecentre for andre end beboerne


Udover dette præsenteres KL's kampagne der har til formål at øge valgdeltagelsen.

Etablering af en valgbus
Byrådet ønsker, at der arbejdes videre med idéen om etablering af en valgbus til modtagelse af brevstemmer op til kommunal- og regionsvalget. Tanken er, at bussen skal betjene de mindre bysamfund hvor der ikke allerede er planlagt er brevstemmeafgivning.

Når der brevstemmes andre steder end i Borgerservice skal der være en skærpet opmærksomhed på reglerne omkring valgagitation, forsvarlig opbevaring af stemmematerialet, mulighed for hjælp til stemmeafgivningen samt det at vælgeren skal kunne stemme uset af andre.

Det er et krav at bussen skal bemandes med to ansatte da der er tale om et mobilt valgsted. Derudover kan der blive behov for en chauffør.

Der foreslås, at valgbussen holder i de "byer" hvor der er afstemningssteder og ikke er brevstemmeafgivning i for vejen, det er:

 1. Annisse
 2. Blistrup
 3. Esbønderup
 4. Mårum
 5. Ramløse
 6. Søborg
 7. Tisvilde
 8. Valby
 9. Vejby


Der er forskel på hvor mange stemmer, der kan hentes yderligere ind i de forskellige bysamfund og der bør overvejes om en kommende valgbus skal holde i alle byerne.

Ved sidste valg var stemmeprocenten og antal stemmeberettigede de enkelte steder:

Stemme-
berettigede
Stemme-
procent
ca. antal personer der mangler at stemme
Annisse
1.713
74,6
435
Blistrup
3.708
67,3
1.213
Esbønderup
2.500
66,1
848
Mårum
792
73,7
208
Ramløse
2.297
70,0
689
Søborg
1.242
68,2
394
Tisvilde
1.567
74,2
404
Valby
419
76,4
99
Vejby
2.306
69,9
694


Hvis der skal understøttes, stemmeafgivning på uddannelses stederne kan valgbussen også anvendes til det.

Der planlægges, at bussen holder 1 gang i ca 2 timer hvert sted og at det sker i uge 43 eller uge 44.

For at sikre at der er flest mulige hjemme, planlægges der, at bussen kører mellem kl. 15 og 20. Det betyder at det vil tage 4-5 dage at besøge alle byer samt to uddannelses steder.

Det er muligt at anvende Ungeområdets minibus, så der vil ikke være nogen udgift forbundet med leje af bus.

Initiativer i forhold til øget valgdeltagelse hos de unge
Byrådet ønsker at styrke valgdeltagelsen blandt de unge og der er flere muligheder bl.a.

 1. udsendelse af brev med information/informationspakke til førstegangs vælgerne
 2. opstille valgbus ved gymnasiet og produktionsskolen (forudsætter der besluttes at der skal være en valgbus), alternativt lave brevstemmeafgivning på stedet i stedet for
 3. involvering af ungeområdet mhp. moblisering af de unge


Konkret kan det ske på følgende måde

 1. Der er ca 1.750 førstegangsvælgere i forhold til sidste kommunalvalg der i givet fald skal sendes brev til. Ministeriet planlægger en kampagne/analyse hvor der sendes breve ud til i alt 100.000 første gangs vælgere i hele landet. Det vil ikke være samtlige i en kommune, og det vil derfor ikke kunne have samme effekt som et tiltag i Gribskov Kommune vil have for Gribskovs unge.
 2. Hvis Byrådet beslutter at der skal etableres en valgbus er det oplagt at to af stoppestederne er gymnasiet og produktionsskolen. Hvis det ikke besluttes kan der aftales at der foretages brevstemmeafgivning på begge steder en eftermiddag. Her vil det være to ansatte der skal deltage, og regler omkring sikker valghandling gælder på lige fod med andre steder.
 3. Der kan etableres en kampagne på de sociale medier. Ungeområdet har unge i fritidsjob, som blandt andet driver facebooksiden "Finddigselv", de kan også drive en siden der omhandler det at få unge til at stemme.
  Der kan laves valgvideoer til youtube, de unge i fritidsjob kan lave video om det at stemme og vigtigheden i det.


Brevstemmeafgivning på plejecentre for andre end beboerne
Byrådet ønsker, at give andre borgere end beboerne mulighed for at brevstemme i forbindelse med den planlagte brevstemmeafgivning på centrene.

Dette er en forholdsvis nem udvidelse af mulighederne for brevstemmeafgivningen, der alene kræver at der tager en ansat med ud på stederne sammen med de to tilforordnede vælgere (udpeget af partierne).

Der skal forventes at det kan tage lidt ekstra tid så der må påregnes en lidt større opgave for de tilforordnede. Det vil samtidig være en ekstra ressourcebelastning i administrationen

KL's kampagne
Kampagnen er lavet i et samarbejde mellem Økonomi- og indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL. Kampagnen har til formål, at højne valgdeltagelsen til kommunal- og regionsvalget, og dette sker via en række outdoor tiltag og en række digitale tiltag.

Gribskov Kommune har, som alle andre kommuner, modtaget en outdoor kampagnepakke bl.a. indeholdende 1 facadebanner, roll up's, beachflag og diverse plakater og klistremærker. Planen er at disse kampagneelementer fordeles i kommunen, herunder at den fremsendte facadebanner sættes op på rådhuset. Nogle af elementerne vil kunne anvendes ifbm en valgbus og på BLIK og Gilleleje bibliotek, hvor der er planlagt stemmeafgivning fra den 1.10.2013.

Den digitale del af kampagnen vil blive indarbejdet på kommunens temaside omhandlende valget.


Lovgrundlag
Det ovennævnte er ikke direkte reguleret i valgloven, men rammerne i valglovgivningen skal følges, herunder retsgrundsætning om sikker afvikling af valget.


Økonomi
I forbindelse med etablering af valgbus vil der være en række udgifter til driften af bussen (benzin mv) samt der vil være en udgift til det personale der skal bemande bussen. Det vil beløbe sig op til maksimalt 15.000 kr.

Udgifterne i fbm Initiativerne i forbindelse med højnelse af valgdeltagelsen er afhængig af hvilke initiativer der gennemføres. Udgift i forbindelse med fremsendelse af brev til førstegangsvælgere er primært porto udgifter og det vil beløbe sig til ca. 10.000 kr.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at udgift sætte arbejdet med valgvideoer

Valgbudgettet er på kr. 1.821.392, og der ikke indenfor dette budgets rammer er afsat midler til eventuelle tiltag.


Miljøforhold


Høring


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet, at beslutte der arbejdes videre med etablering af en valgbus
 2. at anbefale Byrådet,at der sendes informationsbrev til samtlige førstegangs vælgere i kommunen
 3. at anbefale Byrådet, at der sikres at andre end beboerne kan stemme ifbm valghandling på plejecentreneUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 23-09-2013:
1.-3. Tiltrådt med bemærkning om at merudgiften afholdes indenfor ØUs budgetramme.
Det vurderes nærmere om flere af de sociale medier bør indgå i kampagnen, herunder Twitter.

Fravær: Børge Sørensen.


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Peter J. Sahlberg, Børge Sørensen.


Sager behandlet på lukket møde:
194 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 1-4 (Borgere på plejecenter)
Byrådet besluttede at tiltræde samlet kontraktmateriale - delaftale 1-4 (Borgere på plejecenter)
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.

195 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 5
Byrådet besluttede at tiltræde samlet kontraktmateriale - delaftale 5
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.

196 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 6 (Borgere i eget hjem uden for plejecenter)
Byrådet besluttede at tiltræde samlet kontraktmateriale - delaftale 6 (Borgere i eget hjem uden for plejecenter)
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.

197 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 7 (Træning og rehabilitering)
Byrådet besluttede at tiltræde samlet kontraktmateriale - delaftale 7 (Træning og rehabilitering)
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.

198 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 8 (Madservice til hjemmeboende visiterede borgere)
Byrådet besluttede at tiltræde samlet kontraktmateriale - delaftale 8 (Madservice til hjemmeboende visiterede borgere)
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.

199 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 9 (Drift af sociale botilbud og relaterede ydelser)
Byrådet besluttede at tiltræde samlet kontraktmateriale - delaftale 9 (Drift af sociale botilbud og relaterede ydelser)
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.

200 Udbud Social og Sundhed 2014: Orientering om resultat af prækvalifikation
Byrådet tog orienteringen til efterretning.
Fravær: Peter J. Sahlberg; Børge Sørensen.


Mødet startet:
04:30 PM

Mødet hævet:
05:00 PM