Byrådet

Publiceret 02-09-2013

Mandag den 02-09-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
148 Brevstemmeafgivning på BLIK og Gilleleje bibliotek
149 Idé katalog til inititativer til øget valgdeltagelse
150 Mulig anvendelse af opsparet likviditet i 2013
151 Afsluttende behandling af årsregnskabet 2012
152 Halvårsregnskab 2013
153 1. behandling af budget 2014-2017
154 Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014 - 2017
155 Råd og nævn - konstituering/udpegninger i Byrådets funktionsperiode 2014-17
156 Kommunens styrelse mv. - Evaluering af § 17, stk 4 - udvalg i Byrådsperiode n 2010-2013
157 Udbud social og sundhed 2014: Midler til gennemførelse af udbud
158 Plejeboliganalyse 2013
159 Nye budgetrammer på Børneudvalgets område
160 Ombygning i forbindelse med flytning af FO Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup ind i skolens lokaler.
161 Vedtægter for Gribskov Ungdomsskole
162 Idrætspolitik
163 Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte
164 Søborg Sø
165 Revision af affaldsregulativer
166 Ændring i planer for eksproprieret areal til vejføring Blistrup-Højelt-Alme
167 Natur der bevæger - en partnerskabsaftale
168 Temaudvalg 2012-13: Budget
169 Etablering af eventplads i Græsted


Lukkede
170 Skovsmindeparken 4-26 - mageskifte af jordstykke
171 Gilleleje: Salg Pyramiden/Gl. rådhus
173 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
174 3 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - kontraktmateriale
175 3.2 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse borgere på plejecenter
176 Forberedelse af salg af ejendom
177 Forberedelse af køb af ejendom
178 Forberedelse af køb af ejendom.
179 Alkoholbevilling, fornyelse
180 Alkoholbevilling
181 Alkoholbevilling
182 Alkoholbevillinger
183 Alkoholbevilling
184 Alkoholbevilling: Godkendelse af ny bestyrer
185 Fornyelse af alkoholbevilling
186 Alkoholbevilling: Ansøgning om ændring af direktion og bestyrer.


Efterretningssager - Lukket
172 1 Udbud Social og sundhed 2014: Læsevejledning og procesplan august 2013
187 Alkoholbevilling, udvidelse af nattilladelse
188 Alkoholbevilling
189 Alkoholbevilling, nattilladelse
190 Alkoholbevilling, godkendelse af bestyrer
191 Alkoholbevilling, godkendelse af ny bestyrer


Personsager
192 Stillingen som direktør for stabe og arbejdsmarkedsområdet
Medlemmer:

Jannich Petersen Jan Ferdinandsen
Bo Jul Nielsen Kim Valentin
Lone Birgit Halskov Møller Birgit Roswall
Pia Foght Flemming Valdemar Trojel
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Michael Bruun
Ulla Dræbye Poul-Erik Engel Høyer
Susan Kjeldgaard Jørgen Emil Simonsen
Børge Sørensen Klaus Nielsen
Janne Danielsen Peter Jarl Sahlberg
Morten Jørgensen Flemming Møller
Cannot Kroner Anders Gerner Frost
Lasse Røssell  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med bemærkning om
- at pkt. 154 Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014-2017 tages af dagsordenen og tilbagesendes til Økonomiudvalget
- at der 11.07. er modtaget brev fra Statsforvaltningen vedr. udtalelse i sagen om Fællesgrundejerforeningen Søfryd. Sagen behandles på Teknisk Udvalgs møde 11.09.13


Fraværende:
Janne Danielsen

Meddelelser:
a) Pkt. 154 Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014-2017 er taget af dagsordenen og tilbagesendt til Økonomiudvalget.
b) Statsforvaltningen har 10.07. fremsendt brev vedr. henvendelse af 23.02.13 fra Fællesgrundejerforeningen Søfryd, videresendt af Folketingets Ombudsmand 27.06.13, om, at Gribskov Kommune ikke sørger for anlæggelse af fællesarealer som vedtaget i lokalplan 64. I brevet anmoder Statsforvaltningen kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune om at afgive en udtalelse til sagen, og at spørgsmålet behandles på førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.
Sagen behandles på Teknisk Udvalgs møde 11.09.13 mhp. svar på henvendelsen.
c) Jf. Byrådets forretningsorden § 7 h suspenderes spørgetiden i en periode af tre måneder før et byråds fratræden efter et valg og én måned efter et byråds tiltræden efter et valg.
Det vil sige at spørgetiden er suspenderet fra 1. oktober 2013 til 1. februar 2014.

Åbne

148. Brevstemmeafgivning på BLIK og Gilleleje bibliotek
84.03G00 - 2013/02441

Sagsfremstilling
Sagen forelægges til Byrådets beslutning.

Byrådet behandlede på sit møde den 18.3.2013 (pkt 39) sagen om brevstemmeafgivning på BLIK og Gilleleje bibliotek. På dette møde besluttede Byrådet, at der kunne brevstemmes på Gilleleje Bibliotek og Blik i samme tidsrum, som i Borgerservice på Rådhuset.

I forlængelse af denne sag er der nu konkret forslag om at ændre og udvide borgernes mulighed for at brevstemme i kommunen, således at brevafstemning på bibliotekernes følger bibliotekernes åbningstider. Det betyder, at der vil være mulighed for at brevstemme i følgende tidsrum:

Ugedag Borgerservice Gilleleje Bibliotek BLIK (uge 42)
Mandag kl. 10 - 17 kl. 13 - 20 kl. 8 - 19 (kl. 15 - 19)
Tirsdag kl. 10 - 17 Lukket kl. 8 - 15 (kl. 9 - 13)
Onsdag kl. 10 - 17 kl. 10 - 18 kl. 8 - 15 (lukket)
Torsdag kl. 10 - 17 kl. 13 - 18 kl. 8 - 16 (kl. 9 - 13)
Fredag kl. 10 - 13 kl. 10 - 16 kl. 8 - 16 (kl. 12 - 16)
Lørdag Lukket
kl. 10 - 13 den 11 og 16. november
kl. 10 - 14 kl. 10 - 14 (kl. 10 - 14)


Denne ændring betyder, at der sker en tidsmæssig udvidelse af muligheden for at brevstemme, bl.a. således, at der sker en spredning af tidsrummet, fordi der bliver øget mulighed for at brevstemme i kommunen om lørdagen og sen eftermiddag og aften.

Hvis Byrådet fortsat ønsker, at der skal kunne stemmes på bibliotekerne i samme tidsrum, som i Borgerservice, vil det betyde en øget åbningstid af bibliotekerne på 18 timer pr. uge og 33 timer i uge 42, og dermed udgifter forbundet med den øgede åbningstid.

Brevafstemning i Borgerservice på rådhuset starter - efter lovgivningen - den 20. august 2013.

Der er erfaring for at brevafstemning tager til i intensitet når valget nærmer sig, derfor foreslår administrationen af brevafstemning på bibliotekerne starter den 1. oktober 2013.

Brevstemmeafgivningen slutter lørdag den 16. november 2013


Lovgrundlag
Lov om kommunale og regionale valg, lovbekendtgørelse nr. 127, af 11.2.2013, §§ 59 og 62


Økonomi
Når brevstemmeafgivningen på BLIK og Gilleleje bibliotek holdes indenfor deres normale åbningstider er der ikke nogen udgift forbundet med denne serviceudvidelse.


Miljøforhold


Høring


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Byrådet

 1. at beslutte, at brevafstemning på bibliotekerne sker i bibliotekernes åbningstid og
 2. at beslutte, at brevafstemning på bibliotekerne starter 1. oktober 2013Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Fravær: Janne Danielsen

149. Idé katalog til inititativer til øget valgdeltagelse
84.03G00 - 2013/22744

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

I forbindelse med det forestående kommunal- og regionsvalg er der fokus på hvordan kommunerne kan arbejde med at øge eller som minimum stoppe nedgangen i valgdeltagelsen.

Formålet med denne sag er at forelægge en række ideer til højnelse af valgdeltagelsen i Gribskov Kommune. Heri indgår bl.a. ideer fra andre kommuner, fra ministeriet, fra KL og fra valgretskommissionen. Målet er, at Byrådet lader sin inspirerer af ideerne og evt. beslutter hvilke tiltag administrationen skal arbejde videre med.

Der har været fokus på de unges valgdeltagelse, hvilket en række af ideerne er en konsekvens af, men der er også en række ideer, der kan forventes at ramme en bredere målgruppe.

KL har udarbejdet en kampagne, der stilles til rådighed for kommunerne, og denne vil bl.a. være en del af de initiativer, der sker i denne forbindelse. Ligeledes er der en række organisationer, der laver nogle tiltag f. eks. har "Danske gymnasieelevers sammenslutning" taget initiativ til kampagnen "Ungdommens kommunalvalg 2013".

Denne sag fremlægger et idékatalog over nogle mulige tiltag, der er dannet på baggrund af bl.a. ovenstående.

Tiltagene kan inddeles i følgende hovedgrupper

  • Tiltag vedr. kommunikation
  • Tiltag vedr. brevstemmeafgivningen


Tiltag vedr. kommunikation kan f. eks. være

  • postkort fremsendes til 1. gangsvælgere
  • involvering af ungeområdet for at mobilisere de unge
  • involvering af integrationsområdet
  • byrådsmedlemmer besøger gymnasium og produktionsskole og fortæller om hvad de laver og hvordan det kommunale demokrati fungerer
  • klassiske paneldebatter, f. eks. i kultursalen
  • GO-cards (postkort der kan tages f. eks. på en café) eller bogmærker
  • udsendelse af SMS der erindrer om at man skal huske at stemme. Kræver man tilmelder sig
  • anvendelse af facebook, f. eks. til kandidatlister, oversigt over stemmesteder, annoncer


Tiltag vedr. brevstemmeafgivning kan f. eks. være

 • udvidet mulighed for brevstemme på plejecentre for pårørende og ansatte
  • brevstemme på Jobcenteret
  • mobil stemmebus, der kan anvendes til at brevstemme
   • på gymnasium og produktionsskolen
   • på stationerne
   • ved indkøbscentre
   • ved store arbejdspladser
   • i bebyggelser/landsbyer med sædvanligvis lav valgdeltagelse

Det bemærkes, at Byrådet har besluttet brevstemmeafgivning på bibliotekerne.

Når der ses på de tiltag, der tages rundt i landets kommuner, er det primært det at flytte brevstemmeafgivningen ud af rådhuset, der er fokus på, samt den direkte kommunikation til de unge, herunder førstegangsvælgerne.

Der er en række udfordringer ved at flytte brevstemmeafgivningen ud af rådhuset, bl.a. skal det sikres at valghandlingen følger reglerne i valgloven, herunder bl.a. at der ikke er valgagitation i nærheden. Derudover er der en ekstra ressourcebelastning i form af medarbejderressourcer, udgifter til opstilling på lokationerne, alternativt til en valgbus.


Lovgrundlag
Det ovennævnte er ikke direkte reguleret i valgloven, men rammerne i valglovgivningen skal følges, herunder retsgrundsætning om sikker afvikling af valget.


Økonomi
Der kan ikke på det foreliggende grundlag udarbejdes beregning for udgifter for de enkelte tiltag. Endvidere kan administrationen ikke angive effekten af de enkelte tiltag

Valgbudgettet er på kr. 1.821.392, og der ikke indenfor dette budgets rammer er afsat midler til eventuelle tiltag.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet, at beslutte hvilke af de ovennævnte ideer, det ønskes, at administrationen arbejder videre med,
 2. at anbefale Byrådet, at beslutte eventuelt andre ideer, det ønskes, at administrationen arbejder videre med.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
1.-2. Administrationen udarbejder på baggrund af ØUs drøftelser konkrete forslag til initiativer mhp. forelæggelse for Byrådet.


Beslutning
1.-2. Tiltrådt med bemærkning om at administrationen arbejder videre med valgbus, initiativer ift. unge og nye vælgere samt brevstemmeafgivning på plejecentre for andre end beboerne. Ideerne drøftes på Økonomiudvalgets møde 23.09.13.

Fravær: Janne Danielsen

150. Mulig anvendelse af opsparet likviditet i 2013
00.32Ø00 - 2013/03669

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagen er en opfølgning på punkt 113 Indfrielse af gæld på Økonomiudvalgsmødet d. 3. juni 2013, hvor det blev indstillet at anvende kommunens gunstige likviditetssituation til nedbringelse af kommunens gæld. Konkret ved at indfri kommunens mellemværende med Gribvand A/S på 40 mio. kr.

På mødet blev det foreslået, at forskellige alternative investerings- eller konsolideringsmuligheder skulle belyses under forudsætning af, at der lægges vægt på opnåelse af varige besparelser i driftsøkonomien.

Supplerende sagsfremstilling:
Administrationen har på denne baggrund undersøgt diverse alternative muligheder for en udnyttelse af kommunens gunstige likviditetssituation ved at gennemføre målrettede investeringer i løbet af 2013.
På grund af det fremskredne tidspunkt på året, er der dog begrænsede muligheder for at iværksætte projekter, der kan nå at være færdige i 2013.

Med afsæt i ovenstående peger administrationen på følgende to "hovedgrupperinger", som der kan gennemføres investeringer indenfor i 2013:

 • Bygningsoptimering, hvor der kan anvises projekter i størrelsesorden 1,0 mio. kr. Administrationen vil forelægge og gennemgå de mulige projekter på mødet.
 • Projekter indenfor bolig-, vej- og vandområderne, hvor der kan anvises projekter i størrelsesorden 14,5 mio. kr. Administrationen vil forelægge og gennemgå de mulige projekter på mødet.


Oprindelig sagsfremstilling:
Grundet kommunens likviditetssituation, med større likviditet end oprindeligt prognosticeret, er det blevet foreslået at anvende en del af denne til at nedbringe kommunens gæld samt at bruge den derved frigjorte ydelse til hurtigere nedbringelse af øvrig gæld.

Administrationen har undersøgt, hvilke muligheder der foreligger, samt hvilken af disse, der er økonomisk mest fordelagtig. Hvert alternativ, og evt. kombinationer heraf, har deres fordele og ulemper:

 1. Indfrielse af mellemværende med Gribvand (mellemværendet forrentet med 3,07%)
 2. Delvis indfrielse af lån i låneporteføljen med swap (swap-renterne er 3,35% og 3,93%)
 3. Indfrielse (helt eller delvis) af andre fastforrentet lån
 4. Indfrielse (helt eller delvis) af variabelt forrentet lån


Ad 1: Restgæld kan umiddelbart indfries uden omkostninger. Desuden opnås en relativ stor rente besparelse.

Ad. 2: Indfrielse af lån med swap vil medføre en udgift, idet renten er faldet siden aftalerne blev indgået. Derfor skal den negative markedsværdi (ultimo marts 2013 58,6 mio. kr.) indfries forholdsmæssigt. Nordea har opgjort denne udgift til ca. 5 mio. kr. Tilsvarende vil ekstraordinære årlige afdrag på disse lån medføre udgifter. Det skal dog tages i betragtning, at indfrielse vil medføre en relativ stor rente besparelse.

Ad. 3: Hel/delvis indfrielse af fastforrentet lån medfører ligeledes en indfrielsesudgift, idet den aktuelle markedsrente er mindre end renterne på disse lån. Også i dette tilfælde vil ekstraordinære årlige afdrag medføre udgifter, og det gælder ligeledes, at indfrielse vil medføre en relativ stor rente besparelse.

Generelt betragtet må det dog tilføjes, at det er et dårligt tidspunkt at indfri fastforrentet lån (incl. swap-lån). Dette skyldes det kraftige rentefald i de sidste par år. Samtidig forventes det, at renterne vil være stigende. Ved at indfri nu, på bunden af markedet, sker indfrielsen til meget dårlige kurser.

Ad. 4: Variabelt forrentet lån kan indfris umiddelbart uden omkostninger. Det skal dog tages i betragtning, at rentebesparelsen vil blive mindre end ved indfrielse af fastforrentet lån. Desuden bliver andelen i Låneporteføljen af fastforrentet lån forholdsmæssigt højere.

Ovenstående muligheder kan kombineres. Men alle alternativer med hel, eller delvis indfrielse/ekstraordinære afdrag af fastforrentet lån vil medføre omkostninger.

Administrationen anbefaler derfor, som det bedste økonomiske alternativ, at mellemværendet med Gribvand (ad. 1) afvikles, samt at bruge den frigjorte ydelse på 7,5 mio. kr./år til ekstraordinær nedbringelse af variabelt forrentet lån (ad. 4) i perioden 2014-2019.

Dette vil bevirke, at kommunens gæld, alt andet lige, vil blive ca. 45 mio. kr., mindre i 2019 (7,5 mio. kr./år i 6 år). Dertil kommer en rentebesparelse i kraft af den hurtigere afvikling af gæld. Forudsættes en gennemsnitlig variabel rente på 2% i perioden frem til 2019 medføre dette en rentebesparelse på 3,2 mio. kr.


Lovgrundlag
Lånebekendtgørelse


Økonomi
-


Bilag
Bilag udleveret på Byrådets møde d.d.:
BILAG BY 02.09.13: Præsentation Økonomiudvalget


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at det resterende mellemværende med Gribvand A/S på 40,3 mio. kr. indfries i 2013,
 2. at den frigjorte ydelse herfra i perioden 2014-2019 anvendes til ekstraordinær nedbringelse af gæld på variabelt forrentet lån,


Supplerende indstilling til Økonomiudvalgets behandling 27.06.13:
3. at der afgives tillægsbevilling i 2013 på op til 15,5 mio. kr. til de projekter, som administrationen forelægger og gennemgår på mødet.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 03-06-2013:
Punktet udsættes, idet forskellige alternative investerings- eller konsolideringsmuligheder belyses. Der skal lægges vægt på opnåelse af varige besparelser i driftsøkonomien. Genoptages på Økonomiudvalgets næste ordinære møde 27.06.

Økonomiudvalgets beslutning den 27-06-2013:
1-3. Anbefalingerne tiltrædes.
Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


Beslutning
Der blev på mødet udleveret et bilag til byrådsmedlemmerne, samt redegjort for at 15,5 mio til projekter er fordelt således:

Slidlag og asfalt
10,0 mio
Broreparationer
1,5 mio
Scanning af byggesagsarkiv
3,0 mio
Bygningsoptimering (Toftehalvarme)
0,5 mio
Bygningsoptimering (energioptimering)
0,5 mio
i alt
15,5 mio


Anbefaling herefter tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

151. Afsluttende behandling af årsregnskabet 2012
00.32S00 - 2013/01873

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes årsregnskab har været forelagt Byrådet den 16/4-2013. Efterfølgende har revisionen gennemgået regnskabet og givet bemærkninger, som her forelægges til besvarelse og samtidig endelig godkendelse af årsregnskabet.

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 13 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012.

Revisionsberetningen, som tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer via portalen den 5. juli 2013, vedlægges som bilag.

Revisionspåtegningen af regnskabet fremgår dels af vedlagte bilag og dels af beretningens afsnit 1.5, og påtegningens konklusioner er beskrevet som følger:

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune.
Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter, årsberetning 2012, hoved- og nøgletal, regnskabsoversigt, bemærkninger til regnskabsoversigten, regnskabsopgørelsen, finansoversigten, balance 2012, anvendt regnskabspraksis, obligatoriske oversigter og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Revisionens konklusion om Årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionens supplerende oplysning om forståelse af revisionen.
Kommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskab 2012 medtaget det af byrådet godkendte budget 2012.
Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Revisionspåtegning.
Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

De bemærkninger i revisionsberetningen der har en overordnet og principiel karakter og som skal besvares af Byrådet overfor revisionen og tilsynsmyndigheden fremgår af beretningens afsnit 1.5 Bemærkningerne samt administrationens forslag til besvarelser fremgår af vedlagte bilag.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek.nr. 1463 af 21.12.2012 om Kommunernes budget og regnskabs-
væsen, revision mv. kap. 4


Økonomi
-


Bilag
Bilag ØU 26.08.13: Revisor erklæring for regnskab 2012
Bilag ØU 26.08.13: Revisionsberetning nr. 13 for regnskab 2012

Bilag ØU 26.08.13: Administrationens forslag til besvarelse af Revisionens bemærkninger til regnskab 2012

Bilag ØU 26.08.13: Årsberetning 2012


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. anbefaler Byrådet at godkende administrationens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger der meddeles Statsforvaltningen og BDO Kommunernes Revision.
 2. anbefaler Byrådet at årsregnskabet for 2011 for Gribskov Kommune endeligt godkendes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
Tiltrådt


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen


152. Halvårsregnskab 2013
00.32S00 - 2013/18440

Sagsfremstilling
Halvårsregnskab for 2013 forelægges herved.

Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse der er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område og en regnskabsoversigt på det politiske bevillingsniveau.
Til regnskabsoversigten skal der ligeledes være forklaringer på afvigelser mellem det budgetterede årsbudget og det forventede regnskab.
Regnskabsopgørelserne er vedlagt som bilag.

Finansielle poster skal ikke med i halvårsregnskabet, hvorfor låneoptagelse samt afdrag på lån ikke indgår i regnskabsopgørelsen på hovedkonto jf. bilag 2. Administrationen har dog valgt i regnskabsoversigten i bilag 1, at medtage de finansielle poster således, der er en genkendelighed i forhold til fremstillingen i resultatstatusopgørelserne.

Afsættet for arbejdet i halvårsregnskabet er RS 2, der blev forelagt ØU og BY henholdsvis d. 03.06.2013 og d. 17.06.2013. I RS 2 forventede administrationen et mindreforbrug på ca. 18,3 mio. kr på driften, hvor halvårsregnskabet viser et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. Den væsentligste forskel er, at der i regnskabsoversigten (bilag 1) er inkluderet overførsler fra 2012 på enkelte områder.

Det samlede forventede årsresultat inkl. finansielle poster udgør et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige årsbudget på 7,6 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsoversigtens væsentligste afvigelser mellem det budgetterede årsbudget og det forventede regnskab 2013 er beskrevet her:

Driftsvirksomhed - Forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr.
Som det fremgår af regnskabsoversigten i bilag 1 indeholder det samlede mindreforbrug på driften på 17,9 mio. kr. afvigelser på de enkelte udvalgsområder.
Afvigelserne skyldes, at der i det første halvår af 2013 er givet bevillinger til de forskellige driftsrammer.

Herunder er angivet bemærkninger til de enkelte fagudvalg:

Teknisk Udvalg - forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.
Der forventes et merforbrug til dækning af belysningsudgiften til Dong samt til gennemførelse af projekt vedrørende overdragelse af belysningsudgiften til de private veje

Plan- og Miljøudvalget - forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug vedrører en korrektion i lønsumsbudgetterne ifm. ny organisering.

Børneudvalget - forventet mindreforbrug på 30,6 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes i hovedtræk at der forventes et mindre antal anvendte pladser på dagtilbudsområdet, færre børn indskrevet i specialbørnehaven, og en tilbageholdenhed på besættelse af vakante stillinger.

Social og Sundhedsudvalget - forventet merforbrug på 8,2 mio kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt korrektion i lønsumsbudgetterne ifm. ny organisering. Øgede udgifter til SOSU-elever grundet ændret lovgivning, øgede udgifter vedr. fritvalgs-området, mindre forbrug vedr. udgifter til høreapparater og det målsatte merforbrug vedr. PlejeGribskov.

Arbejdsmarkedsudvalget - forventet merforbrug på 6,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt udgiften til seniorjobs. Der er i øjeblikket ansat 26 personer i seniorjob i Gribskov Kommune svarende til 21 helårspersoner (pr. 1. maj). Staten dækker kr. 132.000 af lønudgiften til seniorjobbere pr. helårsperson. Antallet af seniorjobbere forventes at stige til ca. 35 helårspersoner.

Kultur og idrætsudvalget - forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt at der på ejendomsrammen er
en merindtægt for leje og depositum af produktionsskolen. Denne indtægt er ikke budgetlagt.

Økonomiudvalget - forventet merforbrug på 5,1 mio. kr.
Det forventede merforbrug kan hovedsageligt henføres til regulering som følge af KTO-forliget, mindreindtægt på administrationsbidrag fra de sociale tilbud samt merforbrug til afholdelse af kommunal- og regionsvalg.

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse - Forventet merforbrug på 1,7 mio. kr.
Det forventede merforbrug kan hovedsageligt henføres til mindreudgiften til renter på 0,3 mio kr. som er resultatet af en række ændrede forhold vedr. gennemsnitslikviditet, faktisk rentesats og kurstab. Ligeledes er der en mindreindtægten vedr. lånoptagelse som skyldes at der er budgetteret med optagelse af et lån på 2,0 mio. kr., men Økonomiudvalget har besluttet ikke at optage lånet.

Ordinære anlæg - Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. inkl. lån
Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Ny Helsinge Skole: Samlet et merforbrug på 11,4 mio. kr. inkl. lån.
Dette projekt skal ses i sammenhæng med flere anlæg vedr. projekt Ny Helsinge Skole. Infrastruktur, Parkeringsplads v/skolen, UU-center, produktionskøkken og svømmehal.

Renovering/om- og tilbygning Ahornparken og Fabianhus: Samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Genopretning og bygningsoptimering af administrative ejendomme: Samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Derudover er den en række mindre anlæg jf. vedlagte bilag 1 der har konsekvens for det samlede resultat af ordinære anlæg, hvor bevillingen først er givet efter budgetvedtagelsen.

Byudvikling - Forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. lån
Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Parkeringsfonden: Tilbagebetaling af midler til parkeringsfonden på 2,5 mio. kr. Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Salg af Skovsmindeparken: Salg af 11 beskyttede boliger samt fælleshus.

Aktivitetshus Haragergård: Indfrielse af lån i forbindelse med opsigelse med lejekontrakt med
Boligselskabet Rosenvænget.

Derudover er der en række byudviklingsanlæg jf. vedlagte bilag 1 med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder - Forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes projekt vedr. nedsænkning af containere til tunge fraktioner på Skærød genbrugsstation som er udskudt til 2014.


Lovgrundlag
LBK nr. 971 af 25.07.2013 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 45a og 57.

Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 ØU 26-08-2013: Regnskabsoversigt på bevillingsniveau til halvårsregnskab 2013
Bilag 2 ØU 26-08-2013: Regnskabopgørelse til halvårsregnskab 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. anbefaler Byrådet at godkende halvårsregnskabet 2013Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
Anbefaling tiltrådt.

Fravær under punktet: Flemming Møller.


Beslutning
Tiltrådt

Fravær: Janne Danielsen

153. 1. behandling af budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2014 med overslagsår, og beslutter udmeldinger til brug for fagudvalgenes budgetbehandling - rammeudmeldingen - samt indstilling til Byrådets 1. behandling på mødet 02.09.2013.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder, investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015 mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Gribskov Kommune afholder budgetseminar mellem udsendelse af denne dagsorden og Økonomiudvalgets behandling. Hvis forhold på Budgetseminaret taler for det, kan der blive tale om at udvide denne dagsorden, det kan ske enten mundtligt eller vil at uddele supplerende bilag.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2012

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

02. september 1. behandling i Byrådet
03. - 11. september 1. budgetmøde i fagudvalg
23. september 2. behandling i Økonomiudvalget
07. oktober 2. behandling i Byrådet


Oplyst på Økonomiudvalgets møde 26.08.13
Der er to tastefejl i punktet. Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2012, hvor der skal stå 2013. Og indstillingens pind 2, hvor der skal stå budgetforslaget for 2014.


Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2014 - august 2013
Bilag 2: Teknisk Budgetoplæg
Bilag 3: Administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 4: Anlægsprogram i administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: DTO samlet oversigt
Bilag 6: Prioriteringskataloger og høringssvar: BØR samlet oversigt
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: SSU samlet oversigt
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: ARB samlet oversigt
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: ØU samlet oversigt

Alle bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret.

Evt. yderligere bilag udarbejdet efter budgetseminaret vil blive uddelt på mødet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Økonomiudvalget fastlægger rammer for fagudvalgenes budgetbehandling
 2. at budgetforslaget indstilles til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget for 2013Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
1. Rammer fastlagt.
2. Tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen.

154. Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014 - 2017
14.00A00 - 2013/18369

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget er blevet orienteret på møde den 19. juni 2013 (pkt. 112) om denne forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Administrationen er ved at gennemgå kommunens råd og nævn m.v. som led i forberedelsen til konstitueringen efter kommunevalget. Administrationen vurderer, at der er behov for en nærmere gennemgang af Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning, vederlag m.v.

Regler for Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag m.v. og status i indeværende funktionsperiode
Opgaver
Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Ifølge beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det betyder, at Beredskabskommissionen typisk varetager opgaver med bl.a. indstillinger til Byrådet vedr. overordnede beslutninger og opgaver vedrørende daglig drift af redningsberedskabet. Der kan henvises nærmere til vejledning fra 2010. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, skal varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

I nuværende funktionsperiode har der ikke eksplicit været taget stilling til det politiske ansvar for opgaverne i §§ 34-37 på udvalgsniveau.

Sammensætning
Beredskabskommissionens medlemstal skal være ulige og skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at kommissionen skal bestå af mindst 5 medlemmer. De frivillige har ret til en observatørpost i kommissionen. De af Byrådet valgte medlemmer af Beredskabskommissionen kan være såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer.

Sammensætningen i nuværende funktionsperiode:
I denne funktionsperiode består Beredskabskommissionen af 7 medlemmer: Borgmesteren, politidirektøren og 5 medlemmer valgt af Byrådet. De 5 valgte medlemmer var ikke medlem af Byrådet ved konstitueringen i 2009. Siden er 2 af de valgte medlemmer dog indtrådt i Byrådet i kraft af deres placering på kandidatlisten.

Der er ikke udpeget en repræsentant for de frivillige som observatør i kommissionen i Gribskov. Dette skal ses i lyset af, at kommunen ikke anvender frivillige i sit beredskab.
Beredskabsforbundet, som organiserer frivillige i de kommunale redningsberedskaber, er bekendt med situationen, men har ikke benyttet sig af retten til at få udpeget en repræsentant i Gribskov.

I kommissionens møder har Falcks lokale leder og repræsentanter for Falcks deltidsansatte brandmænd deltaget under punkter, hvor de har kunnet bidrage med at belyse en sag.

Vederlag og udgiftsgodtgørelse
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes Beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16a. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage diæter.

I indeværende funktionsperiode har der ikke været truffet beslutning i Byrådet om udbetaling af diæter til de medlemmer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, og der er derfor ikke udbetalt diæter. Der er heller ikke udbetalt befordringsgodtgørelse eller anden udgiftsgodtgørelse.

Rammerne for kommissionens arbejde
Beredskabskommissionen er ikke et stående udvalg (og skal derfor ikke fremgå af styrelsesvedtægten), men det forhold, at den varetager den umiddelbare forvaltning af en opgaveportefølje betyder, at kommissionens virksomhed hører under Byrådet (og ØU), og efter beredskabsloven gælder en række regler i kommunestyrelsesloven vedrørende stående udvalg tilsvarende for kommissionens arbejde. Dermed fungerer kommissionen som et stående udvalg (jf. også vejledningen 2010)

Praksis i indeværende funktionsperiode
I denne funktionsperiode er Plan- og Miljøudvalget budgetansvarlig for redningsberedskabet. Alle sager i forløb er gået via Plan- og Miljøudvalget. Denne opgavevaretagelse fremgår ikke af den nugældende styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten for den forrige funktionsperiode fremgik det, at Teknisk Udvalg varetog den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det er ikke klart om dette vedrørte opgaverne efter §§ 34-37.

Funktionsperioden 1.1.2014 - 31.12.2017

Sammensætning
Beredskabskommissionens medlemstal skal som nævnt være ulige. Kommissionen skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen.

Der skal efter Beredskabslovens § 9, stk. 2, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af Beredskabskommissionen. Udpegningen af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet - uanset om kommunen måtte have frivillige knyttet til det kommunale redningsberedskab.

Udpegningen kan ske efter indstilling fra Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp. Administrationen foreslår at det er Beredskabsforbundet der indstiller en frivillig, da frivillige i de omkringliggende kommuners redningsberedskaber er organiseret i Beredskabsforbundet.

Administrationen foreslår, at det henlægges til administrationen at anmode Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder i kommissionen, og hvis pågældende udtræder, beder administrationen Beredskabsforbundet indstille en ny frivillig. Hvis Beredskabsforbundet ikke indstiller en frivillig, indgår der ingen frivillig i kommissionen.

Der vil fortsat være mulighed for, at repræsentanter for samarbejdspartnere, herunder kontraktpartnere, efter en konkret vurdering, kan deltage i enkelte punkter på kommissionens møder. Formålet med deltagelsen er i hovedsagen at give kommissionens medlemmer mulighed for, at få punkter belyst ved at kunne stille spørgsmål m.v.

Vurderes det, at der er behov for en mere fri dialog med samarbejdspartnere om forskellige temaer, vil dette kunne ske i tilslutning til kommissionens møder.

Administrationens anbefaling
Hvis den hidtidige praksis om, at redningsberedskabets budget skal høre under et stående udvalg fortsætter, foreslår administrationen, at de medlemmer af Beredskabskommissionen, der udpeges af Byrådet, skal være identiske med medlemmerne af det stående udvalg, hvori kommissionens budget henhører. D.v.s. at kommissionen består af det pågældende stående udvalgs medlemmer, borgmesteren og politidirektøren og en evt. observatør.

Møderne i Beredskabskommissionen vil i givet fald med fordel kunne ligge i umiddelbar tilknytning til møderne i det stående udvalg. Der forventes afholdt 2-4 årlige møder i Beredskabskommissionen

Opgaver
Ud over den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

Der henvises nærmere til Bilag 1 om særlige beslutninger, der skal forelægges Byrådet efter indstilling fra Beredskabskommissionen, idet de ikke kan delegeres (Skema A), om opgaver, der (fortsat) henhører under Beredskabskommissionen, som en del af forvaltningen af redningsberedskabet (Skema B) samt om opgaver, der ved konkret delegation kan henlægges til Beredskabskommissionen efter de særlige bestemmelser herom i beredskabsloven (Skema C).

For at de samlede opgaver vedr. redningsberedskabet er samlet i et organ, foreslår administrationen, at Byrådet henlægger den umiddelbare forvaltning af opgaverne beskrevet i Skema C til Beredskabskommissionen. Det drejer sig om opgaverne anført i §§ 34-37 i beredskabsloven, jfr. § 9, stk. 2.

Vederlag og anden udgiftsgodtgørelse
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage diæter.

Byrådsmedlemmer anses for vederlagt af det faste vederlag (Byråd) efter kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b. I forbindelse med deltagelse i møder ydes der endvidere til byrådsmedlemmer udgiftsgodtgørelse jf. § 16, stk. 10, litra a-c (befordringsgodtgørelse, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap og dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning).

Byrådet kan endvidere beslutte, at yde de i stk. 10 nævnte udgiftsgodtgørelser i forbindelse med andre aktiviteter end møder. Bliver dette aktuelt, vil det blive forelagt for Byrådet til beslutning.

Ønsker Byrådet en anden sammensætning af Beredskabskommissionen, og der i denne indgår medlemmer, der ikke er medlem af Byrådet, skal diæter og udgiftsgodtgørelse besluttes af Byrådet efter kommunestyrelseslovens § 16 a. Der vil i givet fald blive forelagt Byrådet en ny sag om diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af Beredskabskommissionen.


Lovgrundlag
Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10.06.2009 med senere ændringer §§ 9, 10 m. fl.

Beredskabsstyrelsens "Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation m.v. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler", fra marts 2010

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 885 af 29.08.2012, med senere ændringer, §§ 16, og 16 a (vederlag, diæter, udgiftsgodtgørelse)

Efter beredskabsloven § 9, stk. 3, gælder følgende bestemmelser i styrelsesloven tilsvarende for Beredskabskommissionens virke: § 11, stk. 1, § 20, stk. 1-4, 6 og 7, § 21, § 22, § 28, § 29, stk. 1, 2 og 5 og §§ 47-56.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 - Opgaver og kompetencefordeling - beredskab


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at beslutte, at Beredskabskommissionens medlemmer, som skal vælges af kommunalbestyrelsen, skal være identisk med medlemmerne af det stående udvalg, hvori Beredskabskommissionens budget indgår.
 2. at anbefale Byrådet at beslutte, at den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter beredskabslovens §§ 34 - 37 henlægges til Beredskabskommissionen.
 3. at anbefale Byrådet at beslutte, at administrationen anmoder Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder som observatør, samt hvis denne udtræder foranlediger, at ny observatør kan indtræde efter indstilling fra Beredskabsforbundet.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Beredskabskommissionens sammensætning fortsætter som hidtil, herunder at der kan være politisk udpegede medlemmer fra de politiske partier.
2. Anbefaling tiltrådt.
3. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der ikke udpeges observatør fra Beredskabsforbundet.

Fraværende: Morten Jørgensen


Beslutning
Taget af dagsordenen og sendt tilbage til Økonomiudvalget.

Fravær: Janne Danielsen

155. Råd og nævn - konstituering/udpegninger i Byrådets funktionsperiode 2014-17
00.22A00 - 2013/18977

Sagsfremstilling
På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 skal en række poster, herunder poster i Byrådets egne stående udvalg, samt i en række lovpligtige organer behandles. (Bilag 1).

Endvidere kan Byrådet på samme møde behandle en række udpegninger af byrådsmedlemmer og andre til udvalg, råd og nævn og bestyrelser i øvrigt, som ikke er lovpligtige.

Der har i første halvår 2013 været en proces i administrationen, hvor organer, rammer og regler er blevet gennemgået - og hvor organers sammensætning, vedtægter mv er forelagt til politisk beslutning, hvis der har været behov for dette.

Til brug for Byrådets forberedelse er nu udarbejdet en liste (bilag 1) med de KAN og SKAL organer, som blev medtaget til konstitueringen i dec. 2009 med tillæg af eventuelle nye organer og fradrag af organer, der ikke længere eksisterer, eller organer som Byrådet har truffet beslutning om ikke længere at ville udpege til eller indgå i.

Byrådet kan fortsat vælge at udtage KAN organer, hvis der bør ske en afklaring af, om de skal indgå i den endelige liste til konstitueringen.

Bilag 1 omfatter 5 tabeller. Dels Tabel 1 Organer, hvor Byrådet udpeger, som SKAL indgå i konstitueringen og Tabel 2 Organer, hvor Byrådet udpeger, som KAN indgå i konstitueringen. Det drejer sig om de organer, der forventes at indgå i konstitueringen 09.12.2013.
Desuden indgår for overblikkets skyld Tabel 3 Organer, som ikke indgår i konstitueringen og hvortil eksterne udpeger, Tabel 4 Organer, som ikke indgår i konstitueringen, som vælges eller hvor fagudvalg mv udpeger, samt Tabel 5 Organer, som udgår pr. 31.12.13 som følge af Byrådets tidligere beslutninger på mødet 17.06.13.

Det skal bemærkes, at nogle organer fortsat er under afklaring. Dels Gribskov Ungdomsskole og Beredskabskommissionen, som forelægges i andre punkter på denne dagsorden, og dels Helsinge Ridecenter, som forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget den 1.10., Økonomiudvalget 21.10 og Byrådet 4.11.13.

Ligestilling
Efter ligestillingsloven skal der stilles forslag om både en kvinde og en mand, når en myndighed eller organisation skal indstille et medlem af udvalg (råd, nævn, bestyrelse), der skal udpeges af kommunalbestyrelsen. Hvis der stilles forslag om flere mænd og kvinder, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Loven gælder alle myndigheder, organisationer, foreninger og virksomheder, der ikke er en del af kommunen, fx idrætsforeninger, aftenskoler, handelsstandsforeninger mv. Omfattet er fx. Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Administrationen vil sikre, at forslag til indstillinger sker i overensstemmelse med loven.

Habilitet/inhabilitet
For en del organer skal der udpeges medlemmer blandt Byrådets medlemmer enten efter lovgivning eller efter gældende vedtægt. Til øvrige organer behøver man ikke at udpege byrådsmedlemmer, også selv om dette er sket tidligere. Det er i bilag 1 for hvert organ bemærket, om der skal udpeges blandt Byrådets medlemmer. Det er ikke hensigtsmæssigt at udpege et byrådsmedlem til et organ, hvor der ikke er krav om det, hvis Byrådet, herunder stående udvalg, har en myndigheds-/tilsynsfunktion i forhold til dette organ, og dermed kan blive inhabile i forhold til udøvelsen af hvervet i byråd og stående udvalg.

Inhabilitetsgrunde efter forvaltningslovens § 3 er

  • Personlig eller økonomisk interesse eller tidligere været repræsentant, hvor byrådsmedlemmet selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er eller har tidligere i samme sag været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
  • Slægtskabsinhabilitet, hvor byrådsmedlemmets ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien, så nær som søskendebørn, eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
  • Tilknytning til et selskab, forening m.v., hvor byrådsmedlemmet deltager i ledelsen af eller har i øvrigt en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald).
  • Deltagelse i kontrol/tilsyn, hvis sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og byrådsmedlemmet tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår.
  • Øvrige omstændigheder, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om byrådsmedlemmets upartiskhed.


Byrådsmedlemmer, der deltager i selskabsbestyrelser, vil i almindelighed ikke være inhabile i deres arbejde i byrådet. Men der kan opstå inhabilitet i 4 typesituationer

  • Når kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det pågældende medlems varetagelse af sit bestyrelseshverv.
  • Når kommunalbestyrelsen udøver tilsyn eller kontrol med selskabet, der rækker videre end det overordnede økonomiske tilsyn, der følger med kommunens ejerskab.
  • Når det pågældende medlem er bestyrelsesformand for det kommunale selskab og der kan opstå tvivl om, hvorvidt han/hun alene ville varetage saglige, offentlige interesser.
  • Når kommunen og det kommunale selskab indgår privatretlige aftaler.

Sådanne situationer vil navnlig kunne opstå, hvor Byrådet behandler bestyrelsesmedlemmers konkrete opgaveudførelse eller sager, hvor kommunen skal udføre mere specifikke tilsyns- eller myndighedsopgaver i forhold til selskabet. Desuden skal især bestyrelsesformanden være opmærksom på, om han/hun kan befinde sig i en interessekonflikt, som betyder, at procedurereglen i kommunestyrelseslovens § 14 (speciel inhabilitet) bør bringes i anvendelse.

Organer, hvor der kan opstå inhabilitet i forhold til udøvelsen af hvervet i byråd og stående udvalg er fx bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole, bestyrelsen for Produktionsskolen, bestyrelserne for Gribvand og Gribvand Spildevand, bestyrelsen for Helsinge Ridecenter og bestyrelserne for de selvejende haller.


Lovgrundlag
LBK nr. 971 af 25.07.2013 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 6, 14 og 17.

LBK nr. 1095 af 19.09.2007 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd med senere ændringer, herunder LOV nr. 484, af 12.06.2009 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.)

LBK nr 988 af 09/10/2012 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kap. 2.


Økonomi
-


Bilag
BILAG ØU 12.08. og BY 02.09.13: Organer, hvortil Byrådet skal/kan udpege medlemmer ifm. konstitueringen 09.12.2013 mv.
(bilag skal udskrives liggende)

Medlemmer af Økonomiudvalget og Byrådet kan se et notat vedrørende hver af disse organer under sagen i Polar.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at beslutte om der til konkrete udvalg m.v er spørgsmål eller andet, der bør afklares nærmere inden det konstituerende møde.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
1. Økonomiudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen tages op igen på Økonomiudvalgets møde 23.09. med henblik på eventuelle spørgsmål, der skal afklares før det konstituerende møde.

Fraværende: Morten Jørgensen


Beslutning
Tiltrådt

Fravær: Janne Danielsen.

156. Kommunens styrelse mv. - Evaluering af § 17, stk 4 - udvalg i Byrådsperioden 2010-2013
00.22A00 - 2013/23743

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget - og efterfølgende Byrådet den 2. september 2013 - med henblik på at træffe beslutning om, at der gennemføres en evaluering af de fire § 17, stk. 4 - udvalg (også mere populært kaldet temaudvalg), som har været nedsat i indeværende byrådsperiode 2010-2013.

Idéen om en evaluering er opstået i forsommeren 2013 i det igangværende "Temaudvalg 2012-13 om forebyggelse og sundhed". Hensigten med evalueringen er at skabe et systematisk erfaringsgrundlag vedrørende § 17, stk. 4 - udvalg, som input til det kommende Byråd.

Administrationen foreslår derfor, at der gennemføres en samlet evaluering af det at anvende temaudvalg i det kommunalpolitiske arbejde på baggrund af erfaringerne i de fire § 17, stk. 4 - udvalg, som har været nedsat i byrådsperioden 2010-2013:

  • Erhvervs- og Turismeudvalget (nedsat for hele byrådsperioden)
  • Ny Skole Helsinge-udvalget (marts 2010 - dec. 2011)
  • Temaudvalg om attraktiv kommune (maj 2011 - juni 2012)
  • Temaudvalg om forebyggelse og sundhed (okt. 2012 - okt. 2013)


Evalueringens sigte er at belyse erfaringerne ud fra et generelt og fremadrettet fokus på det at anvende § 17, stk. 4 - udvalg i byrådsarbejdet. Omvendt vil det derfor ikke være en evaluering af de enkelte udvalgs processer og resultater. Således er formålet med evalueringen fremskuende og generaliserende, hvorfor konkrete enkeltstående problemstillinger eller anbefalinger fra de enkelte udvalg ikke bliver fremstillet i evalueringsrapporten.

Administrationen foreslår, at evalueringen gennemføres som en intern evaluering i løbet af efteråret 2013. Erfaringerne fra de fire temaudvalg indsamles gennem fokusgruppeinterviews med såvel de politiske medlemmer af de fire udvalg som de administrative medarbejdere, der har arbejdet tæt med udvalgene. Som supplement til den interne evaluering indhentes inspiration fra andre kommuner om deres erfaringer med brug af § 17, stk. 4 - udvalg.

Erfaringerne samles i en afrapportering, som forelægges Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013. Afrapporteringen fra erfaringsopsamlingerne vil være kortfattet med fokus på hovedtræk, konklusioner og anbefalinger.

Efter behandling i Økonomiudvalget foreslås det, at forarbejdet med evaluering igangsættes i forhold til tidsplan, men selve interviewene gennemføres først efter, at evalueringen af § 17, stk. 4 - udvalg er godkendt af Byrådet den 2. september 2013.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.

Ifølge styrelseslovens § 17, stk. 4, "..kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed".

Kommunalbestyrelsen kan også (jf. § 17, stk. 6), "medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil". I praksis har det dog vist sig, at deltagere ikke behøver at være bosat i kommunen, hvilket giver mulighed for, at eksterne interessenter, fageksperter, organisationer o.lign. kan deltage.

Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler for det midlertidige udvalgs arbejde. § 17, stk. 4 - udvalg "fratager" ikke stående udvalgs kompetence og som udgangspunkt kræves ikke ændring af den kommunale styrelsesvedtægt.


Økonomi
-


Bilag
Oplæg om intern evaluering af Byrådets §17, stk. 4 udvalg [ØU 12.08.2013]


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at anbefale Byrådet at igangsætte den foreslåede evaluering til gennemførsel i efteråret til forelæggelse for Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
Anbefaling tiltrådt med bemærkning om at forarbejdet kan sættes i gang nu.

Fravær: Morten Jørgensen


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen.

157. Udbud social og sundhed 2014: Midler til gennemførelse af udbud
27.00G00 - 2013/04115

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalget (26. august) og Byrådet (2. september) med henblik på at godkende revideret estimat for projektøkonomien vedr. udbuddet på social- og sundhedsområdet.

Baggrund
Byrådet godkendte 18/3-2013 projekt- og procesplan for planlægning og gennemførelse af udbud på social- og sundhedsområdet og godkendte på samme møde estimerede omkostninger ved udbudsprojektet.

Projektet har nu gennemført de væsentligste dele af det forberedende arbejde - herunder en omfattende strategisk afklaring af mål- og rammer for udbuddet som har omfattet en række temamøder og drøftelser med såvel fagudvalg som BY. Målet har her været at sikre og fastlægge ambitionsniveauet for det samlede udbud. Dette har bl.a. omfattet følgende:

 • Afklaring af mål og fokuseringer
 • Fastlæggelse af struktur og model
 • Gennemførelse af behovsundersøgelse og markedsdialog
 • Afklaring af konkurrencebetingelser
 • Afklaring af principielle/centrale forhold i udbuddet
 • Afklaring af serviceniveau samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser Udbudsbekendtgørelse


Aktuelt er projektet nu i en fase, hvor der arbejdes med selve udbudsmateriale herunder kontrakter og servicekrav som forelægges SSU og ØU/BY i august og september .

Projektøkonomi:
Omkostningerne ved projektet var oprindeligt estimeret på baggrund af salæroverslag fra juridisk rådgiver samt tilbud på behovs- og markedsundersøgelse fra ekstern konsulent samt vurdering af behov for øvrig ekstern assistance.

For at håndtere den omfattende kompleksitet i udbuddet samt et gensidigt koordinations- og kvalitetssikringsbehov, er der - efter de ovenstående overslag/tilbud er udarbejdet - besluttet at arbejde med en projektorganisering, hvor de eksternt tilknyttede rådgivere har deltaget stort set fast på ugentlige projekt/arbejdsmøder.

Derudover har målsætningerne for udbuddet og ikke mindst kompleksiteten medført at behovet for facilitering af strategiske/politiske drøftelser og afklaringer har oversteget den oprindelige forventning.

Kombinationen af ovenstående har medvirket til at afføde behov for at trække markant mere på eksterne rådgivere end oprindeligt estimeret i den første fase af udbuddet bla. for at bidrage til et mål og forudsætningsgrundlag samt efterfølgende struktur for udbuddet der understøtter Gribskov Kommunes ambitioner for udbuddet.

Ved opgørelse af forbrugte midler frem til annoncering af udbudsbekendtgørelsen (det vil sige første halvår af 2013) samt revurdering af estimat for de følgende faser, er der behov for øge den samlede ramme til at gennemføre udbuddet væsentligt.

Nedenstående redegør for hhv. det oprindelige estimat, aktuel status på forbrug, samt revurderet estimat:


Oprindeligt estimat mkr.

Forbrug mkr

Revurderet estimat

Behovs- og markedsundersøgelse

0,450-0,500

0,700

0,700

Juridisk rådgivning

0,945-1,275

0,848

1,750-2,020

Øvrige omkostninger
- inkl. GK's egen tid

1,250-1,950

(*)

1,250-1,950

Forventet støtte fra Markedsmodnings-
fonden (tidl. fornyelsesfonden)

2,000

2,000

Forventede nettoomkostninger for
Gribskov Kommune

0,645-1,725

1,700-2,670


(*) Der er ikke foretaget en revurdering af internt tidsforbrug

Status for projektøkonomien viser at projektøkonomien går ud over det forventede budget på baggrund af:

 • Forberedelsesfasen og trækket på de eksterne rådgiveres deltagelse har fået et markant større omfang end forventet (januar - juni)
 • Der har måtte trækkes yderligere på ekstern projektledelse (2. og 3. kvartal) som følge af ophør i Gribskov Kommunes egen organisation,
 • Omfanget at rådgivning vedr. kontrakt udarbejdelse mv. har først nu kunne fastlægges mere præcist ud fra konkret viden om omfang (9 delaftaler) og behov (politiske besluttede mindstekrav og konkurrencebetingelser) (3 og 4. kvartal).


For at sikre størst mulig sikkerhed omkring kontrakterne fremadrettet, anbefales det at samarbejdet med den nuværende juridiske rådgiver fastholdes. Det anbefales således, at den juridiske rådgiver anvendes og indgår i de kommende faser omkring udvælgelse af prækvalificerede, kontraktudarbejdelse, spørgemøder samt evaluering af tilbud. Endvidere forventes, at der i mindre omfang er behov for at trække ad-hoc på ekstern konsulentvirksomhed, der har medvirket ved udarbejdelse af behovs- og markedsundersøgelsen. Som det fremgår af ovenstående revurderede estimat, er det særligt på posten omkring juridisk rådgivning, at der peges på behov for at udvide rammen.

Samlet vil det betyde at rammen for Gribskov Kommunes udgifter stiger fra det oprindeligt forventede 0,6- 1,7 mill kr til 1,7 - 2,6 mill kr. i det der fortsat forventes at være et tilskud fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på 2 mio kr.

Det skal, som det tidligere er fremgået af sagen til SSU og BY bemærkes, at udgifterne søges afholdt inden for de eksisterende rammer, og dermed alt andet lige betyder at andre opgaver udsættes. Det skal ligeledes bemærkes, at revision af serviceniveau i stort omfang er en lovpligtig opgave og skulle gennemføres uanset at der samtidig gennemføres udbud.

Midlerne til juridisk rådgivning skal fortsat ses i lyset af omfanget (omsætning på ca. 250 mio. kr. årligt) og kompleksiteten i det samlede udbud.

Eksterne og interne omkostninger til at gennemføre kontrolbudet er ikke indeholdt i ovenstående.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende estimerede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af udbuddetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 21-08-2013:
1. Tiltrådt.

Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

158. Plejeboliganalyse 2013
03.01G00 - 2012/59212

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende udsættelse af tidpunktet for udvidelse af plejeboligkapaciteten med et nyt plejeboligbyggeri, jf. anlægsprogrammet i budgetaftale 2013-16, hvor det forudsættes, at byggeriet skal indledes i 2015. Endvidere ønskes en vurdering af behovet for, at Social- og Sundhedsudvalget får forelagt plejeboliganalyser en gang årligt.

Baggrund
Administrationen har gennem 2011 og 2012 udarbejdet en række boliganalyser inden for boligmassen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette dagsordenspunkt omhandler en opfølgning på plejeboliganalysen fra september 2011. Opfølgningen giver anledning til at overveje, hvornår der er behov for, at der udvides med et nyt plejecenter.

Plejeboliganalysen fra 2011 udgjorde en del af beslutningsgrundlaget, da SSU sidste år i juni måned - som et led i udmøntningen af besparelserne i forbindelse med budget 2013 - indstillede, at de midlertidige pladser på Helsingegården/Søstien skulle nedlægges, og at disse 24 pladser efterfølgende successivt skulle konverteres til permanente plejeboliger.

Med den ajourførte plejeboliganalyse fra maj 2013 er det nu muligt at vurdere plejeboligkapaciteten i Gribskov Kommune, herunder virkningen af beslutningen om ændringen i kapaciteten for henholdsvis permanente og midlertidige pladser.

Udviklingen i plejeboligkapaciteten i 2012
Plejeboliganalysen falder i to dele:

Permanente pladser
Den ajourførte plejeboligprognose viser, at det tidligst om 4-5 år vil være nødvendigt at udvide antallet af permanenter boliger. Usikkerhedsforhold omkring prognosemodellen gør, at der kan gå op til 6-7 år, før behovet opstår.

Prognosen hviler på en forudsætning om, at ventelisten i kortere perioder kan overstige 30 personer, som er det niveau, der er vurderet til at være passende i forhold til at dække behovet og samtidig forebygge tomgang. Prognosen viser, at indfasningen af de resterende 12 boliger på Søstien vil skulle ske i løbet af 2014 og 2015.

Derudover hviler prognosen på en forudsætning om, at søgningen til Gribskov Kommunes plejecentre svarer til søgningen ud af kommunen. Der har hidtil været en større søgning til kommunen.

Prognosen hviler på en forudsætning om, at 11 % af borgerne ønsker at blive optaget på garantiventeliste, hvor borgerne garanteres plads inden for 2 måneder. Hvis denne procentsats går op, vil behovet for permanente boliger stige. Dette merbehov vil kunne dækkes ved enten at

 • fremrykke konvertering af boligerne på Søstien
 • inddrage reservekapaciteten på Trongården (potentielt 3 permanente pladser)
 • indgå aftale med andre kommuner om anvisningsret til deres overskydende plejeboligkapacitet.


Midlertidige pladser
Lukningen af de 24 midlertidige pladser på Søstien har ikke ført til kapacitetsproblemer. Det skyldes først og fremmest, at den ny kvalitetsstandard, der blev indført den 1. juni 2012 har indebåret, at den gennemsnitlige opholdstid er nedbraqt fra godt 6 uger til ca. 4 uger. Samtidig anvendes de midlertidige pladser nu i højere grad til deres hovedformål: Genoptræningsophold.

Der har været en spidsbelastningssituation i vintermånederne, hvor bl.a. influenza-epidemien og lukningen af Helsingør Sygehus d. 1/2 2013 gjorde, at kapaciteten var fuldt udnyttet. Siden da er situationen normaliseret, og bufferkapaciteten matcher de skiftende behov.

Samlet vurdering af plejeboligkapaciteten
Det er administrationens vurdering, at der for nærværende er fundet en fornuftig balance mellem borgernes behov for henholdsvis permanente og midlertidige pladser og udbuddet heraf.

Endvidere vurderes det, at det tidligst vil være nødvendigt at udvide de permanente boliger om 4-5 år, måske snarere op til 6-7 år, men usikkerhedsforhold omkring fremskrivningsmodellen gør det nødvendigt at foretage årlige prognoser, så tidspunktet for kapacitetsudvidelsen optimeres.

Hvis det viser sig nødvendigt at mobilisere yderligere kapacitet, kan dette ske ved at klargøre og ombygge 6 tidligere midlertidige pladser på Trongården til 3 permanente boliger og/eller optage forhandlinger med andre kommuner om at kunne udnytte deres overskydende kapacitet.

Dermed vil der ikke være behov for at igangsætte et nyt plejeboligbyggeri allerede i 2015, som forudsat i budgetaftalen 2013-16, hvor der i anlægsprogrammet er indarbejdet 44 mio. kr. (fordelt med 18 mio. kr. i 2015 og 26 mio. kr. i 2016). Det er administrationens vurdering, at anlægsinvesteringen kan rykkes i to år - til 2017-2018.

Statusredegørelser
Social- og Sundhedsudvalget vil årligt få en redegørelse vedr. Gribskov Kommunes plejeboligkapacitet, således at det konkret kan vurderes, hvornår et nyt plejecenter skal stå klart.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 884 af 10. august 2011 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c) og senere ændringer til forskriften.
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 810 af 19. juli 2012 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 961 af 11. august 2011 og senere ændringer til forskriften.
Bekendtgørelse af lov om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1385 af 12. december 2006 og senere ændringer til forskriften.
Vejledning om botilbud mv. til voksne efter almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven. VEJ nr. 14 af 15. februar 2011.


Økonomi
Budgetvirkningen af indstillingen: Anlægsinvesteringen rykkes i 2 år fra 2015-16 til 2017-18. Anlægsinvesteringen er forudsat i budgetaftalen 2013-16, hvor der i anlægsprogrammet er indarbejdet 44 mio. kr. (fordelt med 18 mio. kr. i 2015 og 26 mio. kr. i 2016).


Høring
Ældrerådet afgiver ved møde den 19. august 2013 høringssvar, der vil blive indskrevet i dagsordenspunktet før behandling i Byrådet.

Høringssvar modtaget 22.08.13 indskrevet efter Økonomiudvalgets møde 26.08.13
Ældrerådet tager plejeboliganalysen til efterretning, men påpeger samtidig , at man allerede nu skal sætte gang i programmeringen af et nyt plejecenter i Gribskov.


Bilag
Bilag: Plejeboliganalyse 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at tage orientering om plejeboliganalysen til efterretning.
 2. at tiltræde at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at indarbejde Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om udskydelse på 2 år af anlægsprogrammet for et nyt plejecenter, som foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde 2014-17.
 3. at tiltræde, at plejeboliganalysen udarbejdes og fremlægges årligt for Social- og Sundhedsudvalget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 26-06-2013:
Udsat til SSU-møde den 21. august 2013.

Fraværende: Lone Møller, Ulla Dræbye og Lasse Røssel.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 21-08-2013:
1. Taget til efterretning
2.-3. Tiltrådt

Administrationen oplyser, at høringssvar fra Ældrerådet ikke er modtaget.

Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
1.-3. Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling tiltrådt


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

159. Nye budgetrammer på Børneudvalgets område
00.30S00 - 2013/18967

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om den nye opdeling af Børneudvalgets budgetrammer.

Baggrund
Ny organisering af Børne- og Ungeområdet
Pr. 1. december 2012 fik Børne- og Ungeområdet en ny organisering. Den nye organisationsmodel for området afspejler de aktuelle strategiske fokuseringer og prioriteringer om ét sammenhængende område, der sikrer helhed i værdimæssigt afsæt og sammenhængende opgaveløsning for alle 0-18 årige børn og unge i Gribskov Kommune.

Arbejdet med at udvikle børnebyer - attraktive og bæredygtige børne- og ungemiljøer i lokalsamfundene - fordrer, at der udvikles en tættere både faglig og strukturel sammenhæng mellem dagtilbuds-, skole- og ungeområde.

Ligeledes betinger et øget fokus på inklusion, ændret lovgivning og udvikling af større decentrale enheder, en øget samtænkning mellem det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Analyse af Børne- og Ungeområdet
Brøndum og Fliess har udarbejdet en analyse af Børneudvalgets budget. Som forelagt på byrådets budgetseminar den 18. april er der i budget 2013 en teknisk overbudgettering af Børneudvalgets budgetrammer i størrelsesorden 25 mio. kr. Budgettet tilpasses jf. analysen, behandles på et selvstændigt punkt på Børneudvalgets møde i september og fordeles efterfølgende på de nye rammer. Der er således ingen bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med dette punkt.

Ny rammeopdeling
Siden starten af Gribskov Kommune har Børneudvalget været delt op i tre rammer: Skoler og fritidsordninger, Dagtilbud og Børn- og Familie. I 2011 blev der i forbindelse med øget fokus på unge og uddannelse oprettet en selvstændig Ungeramme.

Nedenstående tabel viser forslag til nye rammer og delrammer på Børneudvalgets område. Ungerammen fortsætter uændret og der oprettes fire nye rammer:

 • Undersøgelse og Socialfaglig Indsats,
 • Læring og Undervisning,
 • Sundhed og Forebyggelse og
 • Stabsfunktioner og tværgående initiativer.


Samtidig er indholdet af rammerne beskrevet.

3 cifrede rammer 5 cifrede delrammer Indeholder blandt andet:
333 Unge og Uddannelse
33310 Ungdomsskole mv Ungdomsskole, Ungdomsklub 13-18 år, Fritidsklub 6. klasse, Ungdomshuset, Remisen, Cross, SSP/gademedarbejdere
33320 Ungeaktiviteter Foreningstelt, Fælleselevråd, Gribskov Ungdomsråd, HOP-puljen
33330 Unge og uddannelse Ungdommens udd.vejledning, 10. klasse, internationale klasser på Ungdomsskoler, Produktionsskoler, EGU (Skoleydelse)
334 Undersøgelse og Socialfaglig indsats
33410 Undersøgelse og Socialfaglige indsatser Anbringelser: Opholdssteder, plejefamilier, eget værelse, kost- og efterskoler
Forebyggende – interne: Praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling, støtte/kontaktperson
Forebyggende – eksterne: Praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling, støtte/kontaktperson
Egenbetaling, Flygtningerefusioner, Refusioner
Mundighedsudøvelse fsva. Serviceloven
335 Læring og Undervisning
33510 Skole/FO Skoler og fritidsordninger, frit skolevalg, Bidrag til privat og efterskoler, fællesudgifter skoler og FO. Ventepenge afgåede lærere
33520 Dagtilbud Daginstitutioner, Dagplejen, mellemkommunale betalinger
33530 SP Specialpædagogisk bistand skoler og FO, specialpædagogiske tilbud, Specialpædagogisk bistand dagtilbud, specialbørnehaven
33540 Tværgående Befordring, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til privat pasning.
336 Sundhed og Forebyggelse
33610 Tandplejen Tandplejens løn og drift
33620 Sundhedsplejen Sundhedsplejens løn og drift
337 Stabsfunktioner og tværgående initiativer
33710 Administration og udvikling Centrale stabs- og støttefunktioner: Administration, konsulenter og ledelse
33720 Puljer Kompetenceudvikling og puljer
33730 Rådgivning, support og undersøgelse Centrale stabs- og støttefunktioner: psykologer, tale-/hørepædagoger mv.


Opdelingen i de nye rammer vil understøtte fokus på et sammenhængende børne- og ungeområde og samtidig kunne understøtte det fortsatte fokus på økonomistyringen fremadrettet.


Lovgrundlag
LBK nr 885 af 29/08/2012 (Kommunestyrelsesloven) §§ 21 og 37


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de nye rammer på Børneudvalgets område.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:

 1. Anbefalingen tiltrådt.


Fraværende: Kim Valentin

Økonomiudvalgets beslutning den 27-06-2013:
Tiltrådt

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

160. Ombygning i forbindelse med flytning af FO Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup ind i skolens lokaler.
02.03G00 - 2013/17444

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Da arbejdet forventes udført hen over sommerferien af hensyn til børn og medarbejdere, påtænker administrationen at igangsætte arbejdet efter Økonomiudvalgets anbefaling, det vil sige, at arbejdet i praksis gennemføres inden Byrådets endelige beslutning.

Sagen omhandler den eksisterende pavillon på Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup, der huser FO for skolen, og som skal nedrives i sommerferien 2013 jf. den politiske beslutning i BY, der blev vedtaget 03.09. 2012 , sag nr. 116.

Nedrivningen medfører, at FO'en midlertidig skal flytte ind i blok B i stueplan.
Den endelige placering af FO'en på Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup er en del af den samlede
Børneby, der skal etableres på matriklen i løbet af 2014-2016, derfor er der i første omgang
tale om en midlertidig placering, som skal fungere som FO frem til ultimo 2016.

Den midlertidige placering vil medføre, at der skal foretages nogle få ændringer for at få
bygningen til af fungere til FO. Der skal etableres et køkken i fællesrummet og et mindre
køkkenmodul til klubben i et af klasselokalerne. Etableringerne medfører mindre installations-
ændringer, da eksisterende installationer, el og vvs er i umiddelbar nærhed og derved lette at
fremføre til køkkenvask og hårde hvidevarer.
Køkkenmodulerne bliver et system fra Ikea, typemæssigt som det, der er på Mårum skole,
dels er det funktionelt, dels er det fritstående og derved let at fjerne uden demontage og derfor en
økonomisk billig løsning.

Der skal bygningsmæssigt etableres 2 døre fra 2 lokaler, klasse 06 og klasse 07, ud til den
eksisterende FO legeplads, for at der bliver direkte adgang til den eksisterende legeplads.
Desuden etableres der en dobbeltdør imellem de 2 samme lokaler, klasse 06 og 07, for
at der kan skabes overblik og opsyn af de 2 rum for pædagogerne.

Ombygningen og etablering af køkken skal foretages i sommerferien 2013, da pavillonen
nedrives i sommerferien 2013.

For at opnå det bedste grundlag for flytningen og indretningen har medarbejderne fra FO'en løbende deltaget i møder og er kommet med ønsker og løsningsforslag, ligesom lokaludvalget har været inddraget.
Ændringsforslagene er kvalificeret af servicelederen og Ejendomscentrets bygningsingeniør for at sikre, at det ikke har de store økonomiske konsekvenser, da der i indretningen er taget højde for, at det er let at tilslutte til de eksisterende installationer, samt at etableringen af døren til legeområdet kun vil forbedre brugen af lokalerne i forbindelse med direkte afgang til det fri, hvilket også gør sig gældende for dobbeltdørene mellem lokale 06 og 07.

De løsninger, der er valgt, kan indarbejdes i en fremtidig anvendelse af bygningen, såfremt det viser sig, at FO'en ikke endelig skal placeres i dette område.
Køkkenet i fællesrummet er bestående af mobile køkkenelementer, som med lethed kan flyttes til andre lokaler. Det samme gælder for te-køkkenet i lokale 01 til klubben.


Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 46 og § 57.


Økonomi
På Børneudvalgets møde 14.05.2013 besluttede udvalget at anbefale ØU og BY at afsætte og frigive 150.000 kr. til nedrivning af pavillon ved Langdraget. Restbeløbet på anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet" vil efter beslutning i BY 17.06.2013 være på 3.110.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af 300.000 i rådighedsbeløb til mindre ombygninger og etablering af køkken til FO'en og te-køkken til klubben, finansieret af anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet".


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget,

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at afsætte 300.000 i rådighedsbeløb til mindre ombygninger og etablering af køkken til FO'en og te-køkken til klubben fra anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet".
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektet.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:
1. - 2. Anbefalinger tiltrådt. Fraværende: Kim Valentin

Økonomiudvalgets beslutning den 27-06-2013:
Tiltrådt

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

161. Vedtægter for Gribskov Ungdomsskole
15.04G00 - 2013/17631

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen omhandler opdatering af vedtægter for Gribskov Ungdomsskole.

Baggrunden for sagen er, at en administrativ gennemgang af vedtægter og forretningsorden for Gribskov Ungdomsskole har vist, at der er behov for en konsekvensretning af vedtægterne.

Der er indholdsmæssigt i de revideret vedtægter alene tale om, at der sprogligt tilrettes, så det tydeligt fremgår, at det er Byrådet, der på baggrund af indstillinger fra organisationerne, beslutter sammensætningen, og at Byrådet tillige udpeger en repræsentant for Byrådet til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.

Forslag til nye vedtægter er forelagt den nuværende bestyrelse skriftligt, og et medlem udtrykker bekymring i forhold til om Erhvervsforeningen også fremadrettet vil have en plads i bestyrelsen med de opdaterede vedtægter. Af § 6 i de foreslåede vedtægter fremgår det, at Byrådet udpeger et medlem indstillet af arbejdsmarkedets parter, og det er således en mulighed at Byrådet udpeger medlem fra Erhvervsforeningen.


Lovgrundlag
LBK nr 997 af den 8. oktober 2004 (Ungdomsskoleloven) § 7 (om sammensætning af bestyrelse for ungdomsskolen).


Økonomi
-


Bilag
BILAG - Forslag til opdaterede vedtægter for Gribskov Ungdomsskole


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de opdaterede vedtægter for Gribskov Ungdomsskole.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:

 1. Anbefalingen tiltrådt.


Fraværende: Kim Valentin

Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
Tiltrådt


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

162. Idrætspolitik
18.20G00 - 2012/15287

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalg med henblik på beslutning i Byrådet.

Administrationen, Idrætsrådet, de selvejende haller og Kultur- og Idrætsudvalget har gennem en længere periode arbejdet med forslag til en ny Idrætspolitik for Gribskov Kommune.

Idrætspolitikken har været i høring i Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget.
Derudover har politikken været i høring i Idrætsrådet, Handicaprådet, Kulturrådet og Ældrerådet.

Idrætsrådet har arbejdet med høringssvarene, ligesom Kultur- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for høringssvarene. Dette er sket i april måned 2013. Høringssvarene er nu indarbejdet i Idrætspolitikken.

Administrationen og Idrætsrådet har arbejdet med handleplanerne til Idrætspolitikken, som nu fremlægges til godkendelse for Kultur- og Idrætsudvalget.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag: forslag til ny Idrætspolitik - juni 2013

Bilag: forslag til handleplaner til Idrætspolitik


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til ny Idrætspolitik
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til handleplaner til ny IdrætspolitikUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 17-06-2013:

 1. Tiltrådt med følgende ændring side 3, afsnit Tilgængelighed: Idrætspas kan være medvirkende til at sikre tilgængelighed udgår.
 2. Tiltrådt med følgende ændring side 4, afsnit Gribskov Kommune arbejder på ...: ændres teksten (det har vi ikke råd til) til: (har vi råd til det).

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.

Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
1-2. Tiltrådt Kultur- og Idrætsudvalgets anbefalinger


Beslutning
1.-2. Tiltrådt Kultur- og Idrætsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger.

Fravær: Janne Danielsen

163. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte
029077 - 2013/16633

Sagsfremstilling
Godkendelse til offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte blev igangsat af Plan og Miljøudvalget den 15.05.13. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i de rammebestemmelser, som det på samme møde blev besluttet at anbefale Byrådet at
indarbejde i forslag til kommune 2013-25.

Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med ansøger; Frederiksborggruppen A/S og dennes rådgivere. Frederiksborggruppen har fuldmagt fra ejeren af området Ejendomsaktieselskabet Skovgårdsvej til at indgå i samarbejde om lokalplanen. Der har under udarbejdelsen været dialog med nogle af de nærmeste omkringliggende virksomheder.

Planforslaget fremgår af bilag 'Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (PMU 19.06.13)' og forelægges hermed Plan og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at godkende planforslaget til 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanens baggrund og formål

I 2012 vedtog Byrådet en udviklingsplan for erhvervsområdet Tofte, der giver et bud på, hvordan Tofteområdet kan udvikle sig og fortsat være et attraktivt erhvervsområde. Hovedelementerne er en god trafikal struktur, med veje der er omgivet af grønne rabatter, der kan medvirke til at løse de stigende udfordringer med regnvand.

Udviklingsplanen har været styrende for planforslagets bestemmelser om skiltning, beplantning og håndtering af regnvand, og den har været styrende for byggefeltet, der er placeret således, at det ikke er til hinder for, at der kan føres en vej igennem lokalplanområdet.

I forlængelse af udviklingsplanen opstod en debat om dagligvarebutik i området, hvilket har resulteret i, at detailhandelsstrukturen i Helsinge planlægges ændret ved, at der udpeges et lokalcenter i Tofteområdet i forslag til Kommuneplan 2013-25.

Dette lokalplanforslag udløber af den ændrede detailhandelsstruktur og muliggør opførelse af en dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter.

Lokalplanens indhold

Anvendelse
Området må kun anvendes til dagligvarebutik, samt erhvervsformål som industri-, værksteds-, lager og engrosvirksomhed samt tekniske anlæg. Dagligvarebutikken må maksimalt have et bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter, og i alt kan opføres byggeri med samlet maksimalt bruttoetageareal på 2.000 kvadratmeter. For at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem virksomhederne i området fastlægges det, at virksomheder inden for lokalplanområdet skal kunne kategoriseres inden for miljøklasse 2-5 i henhold til Miljøstyrelsens Håndbog om miljø og planlægning.

Det vil sige, at de mest miljøfølsomme virksomheder ikke kan lokaliseres i lokalplanområdet, samt at de tungere virksomheder heller ikke kan lokaliseres inden for lokalplanområdet. På denne måde sikres der en balance, hvor nye virksomheder i lokalplanområdet miljøklassemæssigt vil ligne de omkringliggende erhvervsvirksomheder, og således hverken lægge begrænsninger på de omkringliggende erhvervsvirksomheder eller udgøre en miljøbelastning for disse.

Bebyggelse
Der udlægges i lokalplanforslaget et byggefelt. Byggefeltet er udlagt, så det forventes at kommende bygninger vil være rektangulære og ligge i øst-vestlig retning. Arkitektonisk og oplevelsesmæssigt vurderes den nye bebyggelse at ville få begrænset indflydelse på oplevelsen af nærområdet, idet både dagligvarebutikker og butikker med pladskrævende varegrupper er større bygninger typisk kendetegnet ved en åben del rettet mod den forbipasserende trafik og en lukket del, der anvendes til varelevering, lager mv. Byggeriet vil i øvrigt følge den rytme af øst-vest orienterede rektangulære bygninger, der allerede i dag præger Skovgårdsvejs vestside mellem Bomose Allé og Helsingørvej. Der stilles krav om, at en dagligvarebutik skal placeres i den del af byggefeltet, der ligger mod Skovgårdsvej, og bygningen i sin udformning og placering af vinduer og indgangsparti skal være orienteret i mod Skovgårdsvej.

Trafik
Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Skovgårdsvej. Der er desuden adgang fra Bomose Allé via parkeringsarealet ved det eksisterende Center Midt Nord. Lokalplanforslaget rummer mulighed for, at den eksisterende overkørsel til Skovgårdsvej bevares, men såfremt der skabes en ny vejforbindelse hen over grunden fra Skovgårdsvej mod vest vil denne dog erstatte den eksisterende overkørsel, som i så fald skal lukkes.

Gående og cyklende forventes at komme fra boligområder mod syd, og derfor er det indskrevet i lokalplanen, at det er en forudsætning for ibrugtagning af byggeri, at der etableres en sikker adgang for disse fra Bomose Allé, hvor den eksisterende sti ophører. Lokalplanen fastlægger ikke den præcise placering eller udformning af denne adgang, da det ligger uden for lokalplanens afgrænsning.

Placeringen af en dagligvarebutik vil generere mere biltrafik og bygherre er derfor blevet bedt om at afholde udgifterne til en analyse af de trafikale konsekvenser. Analysen er udarbejdet af Viatrafik og vedlagt som bilag 'Trafikal screening - Lokalcenter ved Skovgårdsvej (PMU 19.06.13)'. Den overordnede konklusion i rapporten er, at kapaciteten af vejnettet er tilstrækkelig, dog påpeges at trafikafviklingen kan forbedres, og at der allerede i dag kan forekomme opstuvning på spidsbelastningstidspunkter. Dette sidste er særligt en udfordring på stikvejen mellem Kildevej og Skovgårdsvej, hvilket også er påpeget i Udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, der udpeger strækningen som fokusområde i den videre udvikling af Tofteområdet. Dette skyldes, at forbindelsen vil være presset uanset om der placeres dagligvarebutik eller ej, hvis de eksisterende byggemuligheder i Tofteområdet udnyttes.

Overfladevand
Området er separat kloakeret. Regnvand og spildevand afledes til de respektive kloakker. For at håndtere ekstraordinære regnhændelser, skabes der mulighed for forsinkelse af overfladevand på parkeringsarealer, samt på de grønne arealer. Parkeringsfladerne sænkes, således at de kan fungere som opstuvningsarealer / forsinkelsesbassiner.

Beplantning
I overensstemmelse med udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte er der fokus på, at arealerne mellem vejene og bygningerne fremstår grønne, ordnede og samtidig kan varetage det praktiske hensyn, at opsamle regnvand. Langs Skovgårdsvej placeres opstammede træer i en ensartet rytme, mens der langs nordsiden af byggefeltet placeres opstammede træer i små grupper. Der stilles krav om, at beplantning etableres forud for ibrugtagning eller alternativt, at der stilles garanti for etableringen.

Skiltning
Skiltning reguleres på samme måde som beplantning meget præcist i lokalplanforslaget. Dette er igen et udtryk for den tankegang, der ligger i udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, og som går ud på, at der fokuseres på, at områderne mellem bygninger og veje indrettes på en måde, der bidrager til et ordnet og ensartet helhedsudtryk. Der er en eksisterende pylon inden for området, som kan fastholdes, og derud over er der mulighed for en mindre pylon pr. virksomheder, samt facadeskilte i et begrænset omfang. Yderligere kan der opstilles flagstænger i små grupper med en afstand på minimum 40 meter imellem grupperne.

Forhold til anden planlægning

Udviklingsplan Erhvervsområde Tofte
Gribskov Kommune vedtog i 2012 Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte. I udviklingsplanen lægges vægt på, at områdets bebyggede strukturer udformes så fleksibelt som muligt, og at der sigtes mod at blive skabt de optimale muligheder for virksomhedernes udvikling. Planmæssigt betyder dette, at man langs vejene fastlægger en relativ stram regulering, mens kravene for de bebyggede strukturer fokuserer på bebyggelsens placering, udformning, anvendelse og omfang.

I udviklingsplanen skitseres en fremtidig stamvej gennem erhvervsområdet. Det er denne vej, der reserveres areal til i lokalplanområdets nordlige del ved at strækningen friholdes for byggeri. Det er i lokalplanen indtænkt, at strækningen kan anvendes til parkering og håndtering af overfladevand, såfremt vejen ikke etableres. Derudover er udviklingsplanen lagt til grund for bestemmelser om skiltning, beplantning, samt etablering af grønne rabatter med mulighed for at anlægge forsinkelsesbassiner til regnvand.

Lokalplan
Lokalplanforslaget skal erstatte Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS, der blev vedtaget i 2006 med det formål at udvide områdets anvendelsesmulighed fra erhverv som produktion og lager til også at omfatte butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS vil fortsat være gældende for den del, der ligger uden for planforslagets afgrænsning, det vil sige det eksisterende Center Midt Nord.

Kommuneplan
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med detailhandelsstrukturen og rammebestemmelserne i gældende kommuneplan 2009-21, men er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25 som fremlægges til godkendelse for Byrådet 17.06.13. Kommuneplanforslaget forudsættes endeligt vedtaget forud for endelig vedtagelse af lokalplanen. Rammerne for lokalplanlægning fastsættes i rammebestemmelserne 1.C.05 for lokalcenter Helsinge – Tofte.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanforslagets retningslinjer, herunder fremhæves særligt, at med forslaget til kommuneplan 2013-25 ændrer dette område status i detailhandelsstrukturen ved at skifte fra mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper til mulighed for dagligvarebutik. Dermed er lokalplanforslaget i overensstemmelse med den foreslåede detailhandelsstruktur.

Butiksstørrelsen er begrænset til et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter, og disse må kun anvendes til dagligvarebutik. Det maksimale butiksareal er fastsat ud fra balancen imellem at sikre dagligvareforsyning i det vestlige Helsinge og målsætningen om et fastholde et attraktivt og koncentreret butiksliv i Helsinge Bymidte.

Der er 600 – 700 beboere i Skærød, mens der er 500 – 600 beboere i Tofteområdet på nuværende tidspunkt, dette tal vil stige efterhånden som Tofteskolen omdannes til boligformål. De to områder vurderes, at være det primære opland til en dagligvarebutik.

Landsplanlægning
Da der er tale om byomdannelse af lokal karakter, og da en kommende dagligvarebutik forventes at have et begrænset og lokalt opland er nærværende lokalplan i overensstemmelse med Fingerplan 2007 såvel som det fremlagte forslag til Fingerplan 2013.

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre, aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet 2008 fastlægger den overordnede detailhandelsstruktur i Hovedstadsområdet. Udlæg af et lokalcenter i Helsinge er ikke i strid med denne struktur, og således er lokalplanen i overensstemmelse med landsplandirektivet.

Drikkevandsinteresser
Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Da denne lokalplan blot udvider den nuværende anvendelse med mulighed for dagligvarebutik for et mindre område, og da butikker er på listen over mindre grundvandstruede virksomheder vurderes lokalplanen ikke at være i konflikt med drikkevandsinteresser.

Indstilling og tidsplan
På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Plan og Miljøudvalgets anbefaling vil blive behandlet af Økonomiudvalget den 27.06.13 og af Byrådet den 02.09.13, hvorfor de 8 ugers høring forventes at ligge fra medio september til medio november 2013. Efter høringen forelægges planforslaget igen for udvalget med henblik på stillingtagen til eventuelle indsigelser samt endelig vedtagelse af planen.

Miljø
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Miljøscreening (PMU 19.06.13)

Vurderingen har været i høring ved berørte myndigheder samt Danmarks Naturfredningsforening. Eventuelle bemærkninger fremlægges på mødet.

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, jf lovbekendtgørelse 937 af 24.09.09 med senere ændringer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune
Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS


Økonomi
Ved udarbejdelse af planforslaget har bygherre bidraget med inputs til planens indhold, samt afholdt udgifter til trafikal screening og notat om regnvandsudledning.


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Screening fremgår af bilaget 'Miljøscreening (PMU 19.06.13)'

Lokalplanen omhandler et projekt, der indbefatter anlæg af ny infrastruktur samt parkeringsanlæg i byzone. Et sådant projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11, og der er derfor lavet en vvm-screening af projektet. Administrationen vurderer, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen sendes til bygherre og offentliggøres på kommunens hjemmeside i henhold til Planlovens bestemmelser om VVM.


Høring
se tidsplan ovenfor


Bilag
Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (PMU 19.06.13)
Trafikal screening - Lokalcenter ved Skovgårdsvej (PMU 19.06.13)
Miljøscreening (PMU 19.06.13)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 19-06-2013:
1-2. V stemte imod, SF, S og Nyt Gribskov stemte for
Anbefaling tiltrådt

Mindretalsudtalelse:
Venstre mener, at detailhandel i byerne generelt skal udvikles fra midten af byerne og udefter.
På denne baggrund mener Venstre derfor ikke, at der skal etableres lokalcenter i Tofte.

Fraværende var: Morten Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 27-06-2013:
Tiltrådt
Venstre mener fortsat, at detailhandel i byerne generelt skal udvikles fra midten af byerne og udefter. På denne baggrund mener Venstre derfor ikke, at der skal etableres lokalcenter i Toftes holdning gentages

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


Beslutning
A, C, F og G (12) stemmer for. V og O (10) stemmer imod.
V og O mener, at detailhandel i byerne generelt skal udvikles fra midten af byerne og udefter. På denne baggrund mener de derfor ikke, at der skal etableres et lokalcenter i Tofte.

1.-2. Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

164. Søborg Sø
01.00G00 - 2012/64420

Sagsfremstilling
Om denne sag
Søborg Sø landvindingslag har sammen med Gribskov Kommune med hjælp fra Agrovi udarbejdet en projektskitse, der kunne danne baggrund for ansøgning om hjælp til undersøgelser af de faktiske muligheder for naturgenopretning af søen - herunder vandføring
og vandspejl.

På baggrund heraf har Aage V. Jensens fonde ladet udarbejde beregning af hydrauliske forhold og vandstand, der er blevet præsenteret på Søborgs Sø landvindingslags generalforsamling d. 30. maj 2013.

Generalforsamling
Ved generalforsamlingen deltog omkring 20 personer, der tilsammen repræsenterede ca. 85 % af søens areal.
På generalforsamlingen orienterede Kaare Larsen, formand for Søborg Sø Landvindinglags bestyrelse om arbejdet med projektet og Børge Sørensen fortalte om den politisk velvilje og det gode samarbejde der har været i arbejdsgruppen.

Niels Riis, konsulent for Aage V. Jensens fonde, orienterede om de hydrauliske beregninger og hvordan scenarierne kommer til at se ud ved 0,7 og 1 meter vandspejl.

Der var mange spørgsmål fra lodsejerne, der overvejende gik på "hvad betyder det for min ejendom?"

Det blev besluttet at landvindingslagets bestyrelse, Gribskov Kommune og Niels Riis (Aage V. Jensens fonde) arbejder videre på flere mulige scenarier, som kan forelægges på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret.

Scenarierne kan omfatte hvordan søen udvikler sig, hvis det nuværende pumpesystem udbygges med henblik på optimering af dyrkningsjord, hvis man lader stå til, og lader vandet komme af sig selv og som det tredje - en delvis genskabelse af søen, som i projektet forelagt af Niels Riis. I forbindelse med forslag 3 redegøres for konsekvenser for de enkelte ejendomme og fondsopbakning.
På den ekstraordinære generalforsamling besluttes det så, hvilket af forslagene der skal arbejdes videre med.

Der blev således på generalforsamlingen givet grønt lys til at arbejde videre med naturgenopretning af Søborg Sø sålænge de øvrige scenarier også bliver belyst og der kan træffes en beslutning om søens fremtid på et oplyst grundlag.

Baggrund
I Planstrategien 2012 er undersøgelse af muligheder for naturgenopretning af Søborg Sø nævnt som et af Byrådets tiltag i 2012-18.

Fremad
Der skabes rammer for samarbejdet omkring Søborg Sø - herunder samarbejdet med aktører med særlige interesser som lodsejere, myndigheder og grønne organisationer med henblik på en langsigtet løsning.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Økonomi har en afgørende rolle i projektet både i forhold til erstatning til lodsejerne og den videre drift af arealet. Nogle lodsejere vil have behov for erstatningsjord hektar for hektar, for at kunne opretholde produktionsgrundlag for husdyrproduktion.
Indledningsvis er det foreslået at undersøge muligheder og vilkår for at søge midler hos de store fonde som Aage V. Jensen-, Realdania- og AP Møllerfonden.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at beslutte, at fortsat arbejdet med naturgenopretning af Søborg Sø.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 19-06-2013:

 1. Tiltrådt, idet sagen også ønskes forelagt Økonomiudvalg og Byråd.
  Der afholdes borgermøde i efteråret.


Fraværende var: Morten Jørgensen

Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
Tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen

165. Revision af affaldsregulativer
07.00G00 - 2013/01872

Sagsfremstilling
Sagsforløb
Teknisk Udvalg har d. 10. april 2013 behandlet denne sag første gang, og besluttede da;
- regulativteksten i forslag B
- tilføjelse af regulativtekst om alternativ placering af beholder
- at sende forslag med ovenstående ændringer i 4 ugers offentlig høring.

Sagen forelægges nu på Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Høringsvar
Udkast til Regulativ for dagrenovation og Regulativ for erhvervsaffald har nu været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet 4 høringssvar.

Nedenstående de 4 af administrationen forkortede høringssvar.

1. Ældrerådet Mener, at det nuværende regulativ bør fastholdes, idet der dog bør være vid adgang til at visitere borgere med gangbesvær til at få afhentet dagrenovation på adressen.
2. Et medlem af Affaldsgruppen Præciserer, at der bør skelnes imellem om en dispensation følger ejendommen pga. af ejendommens beliggenhed og en personlig dispensation der bortfalder ved salg.
3. Handicaprådet Finder:
- at det er en god ide at have mulighed for dispensation for borgere, der har særlige problemer.
- vigtigt med klare retningslinier for, hvem der får muligheden. F.eks. om de er visiteret til hjælp, og om der er andre i husstanden, der ikke er handicappede.
- skal være opmærksom på borgere, der ikke er "kendt", ikke visiteret
- foreslår en registrering af ansøgninger og evaluering efter et år med henblik på endelige regler
4. Borger Fremhæver følgende:
- god idé at få præciseret krav til adgangsvej for skraldespande!
Så selvom vi støtter forslag til ændring af regulativet, så får det vist desværre ikke betydning for vores ugentlige udfordringer!

Administrationers kommentar: da den pågældende ejendom ikke overholder krav til adgangsvejen, vil de være nødt til at køre deres spande op til vejen ifm tømning.


Vurdering af høringssvar.
Det er ikke administrationens vurdering, at høringsvarene giver anledning til ændringer i udkastet til regulativerne.
Administrationen vil medtage essensen af høringssvarene i det fortsatte arbejde.

Drøftelser med SUND
Administrationen har haft drøftelser med SUND vedr. administrationens behandling af kommende ansøgninger om anden placering af affaldsbeholdere jf. tillæg til regulativtekst:
"Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser".

SUND kan visitere, således at borgere får hjælp til at bære skraldepose ud, men ikke til at køre spande ud (dvs. at spande skal stå på permanent standplads) og kun hvis hele husstanden har funktionsnedsættelser, der forhindrer, at skraldeposerne kan bæres ud.
Borgere, der er visiteret til en ydelse, har fået vurderet funktionsnedsættelsen.
Når administrationen får en ansøgning, vil SUND blive adspurgt om funktionsnedsættelsen for at der bl.a. på den baggrund kan træffes beslutning. Er borgere ikke kendt af SUND, vil administrationen læne sig op af SUND´s måde at vurdere funktionsnedsættelsen på.

Teknisk Udvalg har bedt administrationen om at undersøge SUND's omkostninger ifm. visitering til at få håndteret affald.
SUND oplyser, at som enkeltstående ydelse, altså hvor borgeren ikke får anden hjælp, vil det koste 150 kr. at få båret skraldeposer fra køkken til affaldsbeholdere.

Baggrund for ønsket om ændring af regulativer
På baggrund af en sag på Teknisk Udvalgs møde d. 16.1.2013 om afhentning af dagrenovation og muligheden for dispensation for afstandskrav samt efterfølgende henvendelser fra borgere, lægges hermed op til en præcisering og en tilføjelse til regulativteksten om anbringelse af beholdere (§ 9.6 i Regulativ for Husholdningsaffald af 12. marts 2012 og § 10.6 i Regulativ for Erhvervsaffald af 30. januar 2012).

Det skal understreges, at Arbejdstilsynets regler og vejledninger i alle henseender skal overholdes i forbindelse med afhentninger af dagrenovation, se bilag "AT-Vejledning om Indretning og brug af dagrenovationssystemer".

Præcisering af afstandskrav ved ejendomme i tæt/lav bebyggelse
Den gældende regulativtekst vedrørende placering af beholder i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel (men stisystemer), har givet anledning til forskellige fortolkninger og kræver derfor en præcisering. Regulativteksten siger: ”I tæt/lavboliger, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, skal beholdere placeres indenfor en afstand på 5 m fra stisystem",hvilket kan tolkes som 5 m. fra ejendommens skel eller som 5 m. fra skraldebilens holdeplads.

Ordlyden i regulativet stammer fra regulativ for husholdningsaffald i Helsinge og er overført til nugældende efter kommunesammenlægningen og vedtaget ifm. vedtagelse af regulativ for Gribskov Kommune i 2008. Praksis har i Helsinge over en længere årerække været, at skraldespande ved tømmedag skulle være placeret maks 5 m. fra skraldebilens holdeplads i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, men stisystem.
Det er denne praksis der har været overført til Græsted-Gilleleje i forbindelse med implementeringen af biosortering.

De henvendelser, der har været fra borgere, hvor regulativteksten er tolket anderledes end administrationen har administreret efter, giver anledning til, at det er nødvendigt at præcisere formuleringen af teksten i regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og i regulativ for erhvervsaffald § 10.6. Ligeledes giver det anledning til at fastsætte serviceniveauet for afhentning af dagrenovation for borgeren, samt arbejdsmiljøforhold for skraldemanden.
Derfor skitseres herunder to forslag:

Forslag A: 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads
Hvis det ønskes, at der administreres efter den praksis, der hidtil har være gældende, kan teksten præciseres til følgende:

For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres indenfor en gangafstand på 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads."

Her kan borgerne vælge at have selvstændige skraldespande, som de selv skal køre ud til tømning - typisk i forbindelse med en p-plads. Alternativt kan der efter aftale med administrationen opsættes centrale affaldscontainere. Disse vil i takt med yderligere udsortering af genanvendelige materialer kunne udvides. Det forudses, at når den nationale affaldsstrategi offentliggøres, så vil der være et krav om indsamling af flere genanvendelige materialer fra husstanden. Containerne til denne opsamling vil formodentlig være større end 190 liter, hvorfor der her vil være naturligt i sådanne bebyggelser med centralt opstillede containere.

Nabokommunerne Egedal, Frederikssund og Halsnæs, der også har spande på hjul, praktiserer forslag A (sidstnævnte dog med 10 m.)

Forslag B: 5 m. inde på egen matrikel
Hvis det ønskes, at borgere med egen matrikel ud til stisystemer og koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej, skal have deres beholder stående 5 m. inde på egen matrikel, uafhængig af afstand fra skraldebilens holdeplads, kan teksten præciseres til følgende:

”For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres maks 5 m. inde på egen matrikel."

Forudsætningen for dette forslag er, at det fysisk er muligt at placere materiellet på grunden, nogle steder er dette ikke muligt jf. Arbejdstilsynets regler (f.eks. hældning på mere end 10%).
Meromkostninger forbundet med forslag B
Forslag B indebærer en ændret praksis i forhold til hidtil, og er som sådan også at betragte som en ændring af udbudsmaterialet/kontrakten med vognmændene. Derfor vil præciseringen i forslag B give anledning til en meromkostning til vognmandsfirmaerne. De øgede omkostninger forbundet med den ændrede praksis vil, alt andet lige, afstedkomme en forhøjelse af taksten. Se estimat under "Økonomi".

Tidsplan.

Teknisk Udvalg 10. april 2013
Høring i 4 uger April/maj
Teknisk Udvalg 26. juni 2013
Økonomiudvalg 12. august 2013
Byråd 2. september 2013


Tilføjelse om mulighed for alternativ placering af beholder
Udover ovenstående tilfælde med ejendomme uden egen indkørsel beliggende op til stisystemer og koteletgrund på private fællesveje, har administrationen sager på ejendomme, hvor det er svært at finde en tilfredsstillende løsning for alle parter vedr. placering af affaldsbeholder. Her vil det være hensigtsmæssigt, at der i regulativet er beskrevet en mulighed for en alternativ løsning.

Det drejer sig blandt andet om:

 • en række ejendomme, der lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen.


og

 • hvor administrationen anbefaler, at der med regulativet kan tages hensyn til borgere, der har helt særlige vanskeligheder, der umuliggør at de lever op til reglerne i regulativet.


Det er endnu ikke præciseret, hvem der vil kunne tages hensyn til og, hvem der således kan opnå en dispensation. Men hensigten er, at der for borgere, for hvem det er umuligt at gå ud med deres skraldepose/køre skraldespand frem forud for tømning, laves særlige aftaler om placering af affaldsspand/stativ.

Det følgende er forslag til tilføjelse i regulativet om muligheden for alternativ placering af beholder:

Tilføjelse til regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og regulativ for erhvervsaffald § 10.6:

"Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser".


Lovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen nr 1309 af 18. dec. 2012


Økonomi
Administrationen har vurderet antal boliger, antal m. udover 5 m. (der allerede ligger i aftale med renovatør), tømmepriser samt andre forhold i forbindelse med etablering af forslag A.
I forslag A skal skraldemanden afhente dagrenovationen i bebyggelser med stisystemer, hvor de enkelte grunde er udmatrikuleret, og hvor skraldebilen ikke kan køre.
Administrationen vurderer, at der er ca. 250 boliger, der potentielt kan kræve at få afhentet ved matriklen.
Birkely (Helsinge) og Birkevang (Gilleleje) med tilsammen ca. 140 adresser er de to områder med stistystemer, hvor flest adresser findes samlet. På hver af disse to lokationer vil skraldemanden skulle gå i alt mellem 5 og 8 km. ved afhentning af spande på adresserne.
På baggrund af forhandlinger med de to renovatører er der fundet en tømmepris differentieret på afstand.

Forslag A:
Økonomisk vil beslutning af dette forslag betyde, at spandene enten vil blive på lokationen eller spandene kan hjemtages og erstattes af containere, der efter dialog opstilles på p-pladser eller lignende.
Der vil ikke være nogle ændringer i taksten ved valg af forslag A.
Indkøb af containere til betjening af ca. 250 boliger estimeres til en engangsudgift på ca. 237.000 kr., dette vil så frigøre ca. 250 sæt spande, der vil kunne anvendes andetsteds. Denne engangsudgift kan finansieres over det eksisterende anlægsprojekt "Implementering af biosortering i tidligere Græsted-Gilleleje Kommune", hvor der et mindreforbrug.

Forslag B:
Administrationen har estimeret at det i gennemsnit, hvis alle ca. 250 boliger vælger at få afhentet 5 m. inde på egen matrikel, vil betyde en meromkostning på ca. 1.100.000 kr. pr. år ved tømning af spande. Dertil vil være nogle administrative udgifter forbundet med implementering af forslag B for eksempel i forbindelse med præcis udmåling i felten af afstande fra skraldebil til materiel m.m.
Konsekvenserne ved at vælge forslag B er en takststigning, der først vil kunne indarbejdes i budget 2014. Såfremt det ønskes, at omkostningerne fordeles blandt de forbrugere, der er en del af ordningen, kan man arbejde med en differentieret takststruktur ifb. med budgetarbejdet.

Tilføjelse til regulativ
Der er anslået maks. 25 ejendomme, som lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. Anslået vil meromkostningerne være på ca. 25.000 kr. pr. år.

Der er ca. 100 ejendomme, hvor SUND har visiteret hjælp til at bære skraldepose ud/køre affaldspande ud forud for tømning. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. En anslået meromkostning vil være på ca. 100.000 kr. pr. år.


Miljøforhold
Ifølge Arbejdstilsynets vejledninger skal kommunerne i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og udførsel af arbejde med dagrenovation indtænke arbejdsmiljø.


Høring
Ændringer af regulativ ud over de af Miljøstyrelsen fastsatte, skal i 4 uger offentlig høring jf. Affaldsbekendtgørelsens § 19, stk 6.


Bilag
AT-vejledning


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at tiltræde forslag B med nævnte tilføjelse af regulativtekst om alternativ placering af beholder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-06-2013:

 1. Tiltrådt

Jannich Petersen fraværende

Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
1. Anbefaling tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen


166. Ændring i planer for eksproprieret areal til vejføring Blistrup-Højelt-Alme
005145 - 2013/15465

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen bliver sideløbende forelagt Plan- og Miljøudvalget den 19.06.13 som efterretningssag.

Ejer af landbrugsejendommen Højbjergvej 4, Blistrup, har fremsendt en anmodning om aflysning af tinglyst ekspropriation af et kommunalt vejudlæg på ejendommen.

Tinglysningen vedrører i sin helhed strækningen mellem Helsingevej nord for Blistrup og Pårupvej nord for Græsted, se bilag 1. Beslutning om ekspropriation af arealet skete i 1979, hvor daværende Græsted-Gilleleje udbetalte erstatning for indgrebet. Den planlagte vejstrækning indgik efterfølgende i hovedstrukturen i Kommuneplan 1982-1996. Forventningen var på daværende tidspunkt, at vejen skulle anlægges inden 1992.

Siden har de implicerede lodsejere frit kunnet dyrke det eksproprierede areal, indtil vejen skulle anlægges. Kommunen har ikke udnyttet arealet til det påtænkte formål; dog er der i en del af traceet nedlagt en spildevandsledning. De efterfølgende kommuneplaner har ikke inddraget vejstrækningen i hovedstrukturen, og det samme gør sig gældende for det netop offentliggjorte forslag til kommuneplan. Vejen ses at være uden strategisk betydning i dag, jf. Plan- og Miljøudvalgets beslutning om i forslag til Kommuneplan 2013-2025 at videreføre infrastruktur-aksen, som den blev introduceret i Planstrategi 2012. Her lægges vægten på forlængelse af Hillerød-byfingeren gennem Helsinge, Græsted og Gilleleje, og lokalcentret Blistrup er i denne model forbundet med Gilleleje som den væsentligste vej-/infrastrukturforbindelse. Det gamle vejudlæg er dermed ikke en del af plangrundlaget.

Administrationen vurderer således, at der ikke er grundlag for at opretholde ekspropriationen, jf. vejlovens generelle krav om at ekspropriation kun kan ske ud fra hensyn til almenvellet. Der er ikke noget grundlag for en sådan ekspropriation i dag, og da aktualiteten ikke er tilstede, skal der derfor ske en aflysning som ansøgt. Dette skal gælde for samtlige implicerede lodsejere. Der er tale om 8 ejendomme, hvoraf Gribskov Kommune ejer den ene.

Den eksisterende spildevandsledning skal dog fortsat sikres, hvilket kan ske ved tinglysning af ledningens placering. Den skal således tinglyses på strækningen fra Helsingevej i Blistrup til ejd. matr.nr. 3h Højelt By, Blistrup. Dette vil blive foretaget administrativt efter Byrådets eventuelle beslutning om aflysning af ekspropriationen som konsekvens heraf.

Kommunens handlemuligheder ses at være følgende:

 • Spildevandsledningen tinglyses på de enkelte ejendomme.
 • GK tilbyder de enkelte lodsejere vederlagsfri tilbageførsel, således at den tinglyste ekspropriation aflyses i tingbogen. Ekspropriationserstatningen ses hermed at være erstatning for den manglende fulde råderet over arealerne i en 34 års periode.
 • GK betaler omkostningerne for tinglysning af deklaration såvel som aflysning af ekspropriation jf. ovenstående.


Administrationen anbefaler, at der foretages den nævnte tinglysning af spildevandsledning og aflysning af tinglyst vej.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje (vejloven), lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011 med senere ændringer, § 43 stk. 1
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 11 stk. 2 nr. 1
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune: Afsnittet Infrastruktur. Som videreført i Forslag til Kommuneplan 2013-2021 for Gribskov Kommune: Afsnittet Infrastruktur under Hovedstruktur (behandlet af Plan- og Miljøudvalget 22.05.13 og Byrådet forventeligt 17.06.13)


Økonomi
Der blev i 1979 udbetalt erstatning til de implicerede, afgjort ved åstedsforretninger. Beløbet udgør samlet ca. kr. 330000,-.
Det udbetalte beløb ses i dag som erstatning for manglende fuld råderet over arealerne i en periode på 34 år.
Gribskov Kommune skal tinglyse spildevandsledning, anslået omkostning kr. 1400,- samt omkostninger til landinspektør.
Gribskov Kommune skal aflyse den foreløbige tinglysning af vejarealet, anslået omkostning kr. 10000,-.
Gribskov Kommune afhænder herefter arealet vederlagsfrit til de implicerede lodsejere.


Bilag
Vejføring 1982 Blistrup-Højelt-Alme


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at de enkelte lodsejere tilbydes vederlagsfri tilbageførsel, således at den tinglyste ekspropriation aflyses i tingbogen. Ekspropriationserstatningen ses hermed at være betaling for den manglende fulde råderet over arealerne i en 34 års periode,
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at Gribskov Kommune betaler omkostningerne for nævnte tinglysning og aflysning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-06-2013:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Økonomiudvalgets beslutning den 12-08-2013:
1-2. Anbefalinger tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Janne Danielsen


167. Natur der bevæger - en partnerskabsaftale
20.00G00 - 2013/17841

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Temaudvalget om forebyggelse og sundhed og for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen har været behandlet af Temaudvalget for forebyggelse og sundhed den 4. juni 2013. Ved en fejl fremgik det ikke af sagsfremstilling og administrationens indstilling til Temaudvalget, at sagen skulle behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling som forelagt for Temaudvalget:

"Sagen forelægges for Temaudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Sagen forelægges med henblik på udvalgets stillingtagen til om kommunen skal indgå i projektet, Natur der bevæger som en del af et partnerskab mellem Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og DGI Nordsjælland med et tværfagligt sundhedsfremmende formål for børn og unge.

Baggrunden for etableringen af en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er at det vil kunne bidrage til at skabe udendørs aktiviteter og oplevelser for alle borgere og turister i Gribskov Kommune. Herunder et ønske om, at udnytte og videreudvikle de allerede eksisterende faciliteter. Indsatser der alle ligger i fin tråd med Temaudvalgets arbejde.

Gribskov Kommune har fantastiske naturområder med skove, søer, strande og hav og det er oplagt at bruge, udvikle og integrere alt dette meget mere bevidst i undervisnings- og fritids-øjemed end hidtil.

Gribskov Kommune har på mange områder allerede et godt samarbejde med Naturstyrelsen, der vil blive styrket ved en partnerskabsaftale. Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland er desuden allerede involveret i flere fælles engagementer.

Som en del af dette har Gribskov Kommune fået en invitation fra DGI Nordsjælland om at være part i projekt Natur der bevæger.

Natur der bevæger er et netværkssamarbejde mellem 6 kommuner i Hovedstadsområdet, med det mål, at motivere skole, institutioner, borger og turister til at bruge de mange attraktive naturområder kommune har, til bevægelse i naturen og at inddrage foreninger og frivillige i projektet.

Derudover har Gribskov Ungdomsskole allerede etableret en Mobil Grejbank til brug for friluftsaktiviteter for skoler og institutioner. Den Mobile Grejbank kan blive en aktiv part i dette partnerskab. Det vil betyder større og hurtigere spillerum vedrørende tiltag og projekter og flere muskler i et fundraising mæssigt perspektiv.

Formålet med at lave en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er:

 • At styrke den fælles indsats for udendørs sundhedsfremmende aktiviteter for kommunens borger og turister.
 • At styrke indsatser, der støtter op om de kommunale politiker på Sundheds-, Børne og unge -, Kultur og Idræts- og Planstyringsområdet.
 • At styrke det generelle motions- og sundhedsniveau
 • At gøre dette i naturen

 • Kort om Natur der Bevæger:
  Natur der bevæger startede op på Amager Strand i efteråret 2010. I dag, to år senere, kan det konstateres, at indsatsen har virket! De tidligere inaktive børn er blevet mere fysisk aktive, de ressourcesvage børn inkluderes i sunde fællesskaber, familierne udvikler en sundere livsstil og projektet har vist, at når det frivillige foreningsliv kan være en central spiller i bestræbelsen på at løse lokale velfærdsopgaver.

  Derfor ønsker DGI, at brede projektet ud til at omfatte 6 andre kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Dette vil også give nye muligheder tværkommunale samarbejder - flere niveauer.

  Projektets varighed
  1. januar 2013 – 31. december 2015

  Projektets geografi
  Natur der Bevæger kan implementeres i et eller flere grønne områder i Gribskov Kommune, hvor både urban geografi og store skov-, eng- og strandområder kan danne grundlag for at aktiviteterne.

  Projektets vision
  Natur der Bevæger har en vision om at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos børn og voksne gennem natur og friluftsliv og sunde fællesskaber.

  Projektets formål
  Formålet med Natur der Bevæger at gøre natur og friluftsliv til en integreret del af børns hverdag i tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv.

  Projektets målgruppe
  Primær: Børn og unge 6 – 16 år og deres familier, herunder ressourcesvage børn og unge.
  Sekundær: Frivillige ledere og instruktører i motions og friluftsforeninger.

  Herudover vil Natur der Bevæger involvere inaktive voksne, besøgende og brugere af naturområder og pædagogisk fagpersonale (lærere, pædagoger og medhjælpere), hvor det er muligt.

  Metoder
  • Aktivitetsudviklingmålrettet børn og unge, børnefamilier og inaktive brugere med særligt fokus på ressourcesvage og inaktive (børn og unge).
  • Foreningsudvikling og etablering af nye aktive fællesskaber indenfor friluftsliv.
  • Uddannelse af instruktører i natur- og friluftsaktiviteter.
  • Samarbejde mellem eksisterende og nye aktører med fokus på natur og friluftsliv."
  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Administrationen foreslår, at Temaudvalget søger at dække udgifterne til Natur der Bevæger det første år. Hvorefter udgifterne deles mellen SUND, Børn og unge, Plan, Kultur, Fritid og Turisme.
  Årlige udgifter:
  Partnerskab Naturstyrelsen kr. 40.000
  Natur i Bevægelse projekt midler kr. 120.000 ( projektet løber over en 3 årig periode)

  Til Økonomiudvalget (tilføjet efter Temaudvalgets møde den 4. juni 2013): Projektet vil blive financieret via interne overførsler, der vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med forelæggelse af RS3.


  Bilag
  1. Projektbeskrivelse Natur der bevæger


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget at anbefale Økonomiudvalget:
  1. at godkende deltagelse i projekt Natur der bevæger

  Administrationens indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Temaudvalgsmødet 04.06.2013):
  1. at anbefale Byrådet at godkende deltagelse i projekt Natur der bevæger

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Temaudvalg 2012-2013s beslutning den 04-06-2013:
  1. Tiltrådt med bemærkning om:
  2. at der afsættes midler til hele projektperioden, dvs. 480.000 kr (160.000 kr pr år i 3 år)
  3. at projektet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget efter Temaudvalgets ophør.
  4. at sagen sendes til Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Evt. forslag og ønsker fra de 3 udvalg ift. aktiviteter og målgrupper videresendes til Temaudvalget.

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.

  Økonomiudvalgets beslutning den 27-06-2013:
  Tiltrådt at anbefale Byrådet at tiltræde Temaudvalgets anbefaling med de givne bemærkninger.

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


  Beslutning
  Tiltrådt Økonomiudvalgets anbefaling.

  Fravær: Janne Danielsen


  168. Temaudvalg 2012-13: Budget
  29.30A00 - 2012/41266

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Temaudvalget om forebyggelse og sundhed og for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen har været behandlet af Temaudvalget for forebyggelse og sundhed den 4. juni 2013. Ved en fejl fremgik det ikke af sagsfremstilling og administrationens indstilling til Temaudvalget, at sagen skulle behandles i Byrådet og begge beløb i indstilling var sat 5.000 kr for højt.

  Sagsfremstilling som forelagt for Temaudvalget:

  "I forbindelse med etablering af Temaudvalget om forebyggelse og sundhed, er der i budgettet afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.

  Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på stillingtagen til hvordan de tildelte midler skal fordeles for resten af Temaudvalgets virkeperiode. Administrationen fremstiller 2 alternative forslag til dette.

  Foreløbigt er følgende disponeret:
  Strategisk sparring fra SUS, samt afholdelse af Ideudviklingsseminar 25.2.2013 kr 35.260
  Forplejning i forbindelse med Ideudviklingsseminar 25.2.2013 kr 9.000
  Afvikling af borgermøde den 13.5 med oplæg af Pelle G. Hansen kr 15.000

  Samlet forbrug pr. 230513: kr 59.260


  Alternativ A
  Det resterende beløb på 140.740 kr foreslås anvendt til følgende:

  Aktivitet Beløb Bemærkning
  Etablering af kommunikationsplatform (Gribskov Fortæller)
  51.100 kr
  heraf drift i 6 md. for i alt 5.100 kr.
  Markedsføring af Gribskov Fortæller
  5.000 kr
  Skattejagt: skatte og markedsføring om projektet
  10.000 kr
  Heraf 5.000 kr til skatte.
  Præmie og informationsmateriale til Gribskov Ruller
  10.000 kr
  Projekt Natur der bevæger med DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen
  60.000 kr
  Dækker del af bidrag i projektets 1. år ud af 3 med årligt samlet bidrag på 120.000 kr. Dækker evt ikke partnerskab med Naturstyrelsen. Se separat dagsordenpunkt.
  Buffer til materialer, forplejning i forbindelse med møder m.v.
  4.640 kr
  i alt
  140.740 kr
  Ovennævnte betyder der vil mangle 60.000 kr (+40.000 kr) til finansiering af det første år til Natur der bevæger med DGI Nordsjælland (Se separat dagsordenpunkt). Der gøres desuden opmærksom på at der kun er begrænsede ressourcer til markedsføring af de igangsatte initiativer.


  Alternativ B
  Det resterende beløb på 140.740 kr foreslås anvendt til følgende:

  Aktivitet Beløb Bemærkning
  Etablering af kommunikationsplatform
  51.100 kr
  heraf drift i 6 md. for i alt 5.100 kr. Se separat dagsordenpunkt
  Markedsføring af Gribskov Fortæller
  55.000 kr
  Inkl de særlige tiltag der laves lokalt
  Skattejagt: skatte og markedsføring om projektet
  15.000 kr
  Heraf 7.000 kr til skatte.
  Præmie og informationsmateriale til Gribskov Ruller
  15.000 kr
  Buffer til materialer, forplejning i forbindelse med møder mv.
  4.640 kr
  i alt
  140.740 kr
  Ovennævnte betyder der vil mangle 120.000 kr (+40.000 kr) til finansiering af det første år til Natur der bevæger med DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen (Se separat dagsordenpunkt). Til gengæld rummer forslaget en mulighed for en ordenlig markedsføring af de igangsatte initiativer og et større beløb til præmier."


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  I forbindelse med etablering af Temaudvalget om forebyggelse og sundhed, er der i budgettet afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget:
  1. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ A og
  2. at anmode Økonomiudvalget om ekstra bevilling på 105.000 kr til Natur der bevæger
  3. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ B og
  4. at anmode Økonomiudvalget om ekstra bevilling på 165.000 kr til Natur der bevæger

  Administrationens indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Temaudvalgsmødet 04.06.2013):
  1. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ A og
  2. at anmode Byrådet om ekstra bevilling på 100.000 kr til Natur der bevæger
  3. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ B og
  4. at anmode Byrådet om ekstra bevilling på 160.000 kr til Natur der bevæger


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Temaudvalg 2012-2013s beslutning den 04-06-2013:
  1. Ikke tiltrådt.
  2. Ikke tiltrådt.
  3. Tiltrådt.
  4. Tiltrådt, med bemærkning om at der bevilges til hele projektperioden på 3 år, dvs. 3 gange 160.000 kr. (se nærmere i separat punkt på dagsordenen "Natur der bevæger - en partnerskabsaftale")

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.

  Økonomiudvalgets beslutning den 27-06-2013:
  Tiltrådt Temaudvalgets beslutning med den givne bemærkning.

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


  Beslutning
  Tiltrådt Økonomiudvalgets anbefaling.

  169. Etablering af eventplads i Græsted
  82.01G00 - 2012/65911

  Sagsfremstilling
  Indledning.
  Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådet for endelig beslutning.

  Baggrund.
  Kommunen er i forhandlinger om køb af en del af landbrugsejendommen Fredbogård, Holtvej 40 ved Græsted med det formål at sikre arealer til brug for etablering af en eventplads i Græsted.

  Formål.
  Dette køb er med baggrund i Byrådets ønske om udvikling af en eventplads i Græsted. Denne eventplads tænkes drevet af en privat fond med kommunal repræsentation, som vil have til formål at:
   • at etablere og udvikle en eventplads ved Græsted
   • at fastlægge permanente rammer for afholdelse af Græsted Veterantræf
   • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem Gribskov Kommune og fonden
  Fonden vil have til formål at støtte initiativer af social, kulturel og almennyttig art, herunder forestå afholdelse af Græsted Veterantræf.

  I forbindelse med etablering af fonden vil kommunen indgå i et partnerskab med fonden om de nærmere præmisser for etableringen af eventpladsen, og det fremtidige samarbejde omkring drift og udvikling af denne. Der redegøres nærmere for sagen på lukket møde.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Der redegøres nærmere for økonomien i sag på lukket møde.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet
  1. at tage sagen til efterretning, idet der henvises til det tilhørende lukkede dagsordenspunkt.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Økonomiudvalgets beslutning den 26-08-2013:
  Taget til efterretning.


  Beslutning
  Taget til efterretning.

  Fravær: Janne Danielsen


  Sager behandlet på lukket møde:
  Pkt. 170 Skovsmindeparken 4-26 - mageskifte af jordstykke
  Byrådet besluttede mageskifte af jordstykke.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 171 Gilleleje: Salg Pyramiden/Gl. rådhus
  Byrådet besluttede at sætte Pyramiden (Vesterbrogade 54-56; Gilleleje) til salg; samt at godkende salgsgrundlaget.
  V (8) er imod salg af det gamle rådhus. O (2) er imod hele salget.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 173 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
  Byrådet besluttede konkurrencebetingelser.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 174 3 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - kontraktmateriale
  Byrådet tog gennemgang af kontraktmateriale til efterretning og afgav bemærkninger til dette.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 175 3.2 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse borgere på plejecenter
  Byrådet besluttede at tiltræde servicebeskrivelse for borgere på plejecentre.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 176 Forberedelse af salg af ejendom
  V stillede forslag om; at der ikke sælges nu; men at det tages op om et år.
  For 10: V (8) og O (2). Imod 12: A (6); C (1); F (1); G (4)
  Byrådet tiltrådte hermed forberedelse af salg af ejendom.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 177 Forberedelse af køb af ejendom
  Byrådet besluttede forberedelse af køb af ejendom.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 178 Forberedelse af køb af ejendom.
  Byrådet besluttede at gå videre med køb af fast ejendom. Sagen forelægges på ekstraordinært byrådsmøde til godkendelse.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 179 Alkoholbevilling; fornyelse
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer til Cafe Sofa 1; Gilleleje; for en periode på 8 år; og med nattilladelse til kl. 02.00.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 180 Alkoholbevilling
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om alkoholbevilling på nærmere bestemte vilkår til Turisten; Helsinge; for en periode på 2 år
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 181 Alkoholbevilling
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om alkoholbevilling til Ved Søen; Dronningmølle; for en periode på 2 år
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 182 Alkoholbevillinger
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om alkoholbevilling på nærmere bestemte vilkår til Havnehuset I/S; Gilleleje; for en periode på 2 år
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 183 Alkoholbevilling
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om alkoholbevilling til Smedjens Cafe; Gilleleje; for en periode på 2 år
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 184 Alkoholbevilling: Godkendelse af ny bestyrer
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om godkendelse af ny bestyrer til Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter for den resterende alkoholbevillingsperiode indtil november 2017.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 185 Fornyelse af alkoholbevilling
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Babeno Restaurant; Gilleleje; for en periode på 8 år
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 186 Alkoholbevilling: Ansøgning om ændring af direktion og bestyrer.
  Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om ændring af direktion og bestyrer til Bistro og Bar Light Aps; Tisvilde; således at gældende alkoholbevilling fortsætter uændret til juni 2014; og bestyrer godkendes for samme periode.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 172 1 Udbud Social og sundhed 2014: Læsevejledning og procesplan august 2013
  Byrådet tog læsevejledning og procesplan til efterretning.
  Fravær: Janne Danielsen. Morten Jørgensen

  Pkt. 187 Alkoholbevilling; udvidelse af nattilladelse
  Byrådet tog orientering om bevilling af udvidelse af midlertidig nattilladelse 14.; 21. og 22. juni til Restaurant Gilleleje Havn til efterretning.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 188 Alkoholbevilling
  Byrådet tog orientering om bevilling af midlertidig nattilladelse 12.; 13. og 14. juli til Bakkefesten til efterretning.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 189 Alkoholbevilling; nattilladelse
  Byrådet tog orientering om bevilling af midlertidig nattilladelse 25. juli til 28. juli til Havnefesten i Gilleleje til efterretning.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 190 Alkoholbevilling; godkendelse af bestyrer
  Byrådet tog orientering om godkendelse af ny bestyrer til Vejby Idrætsforening til efterretning.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 191 Alkoholbeviling; godkendelse af ny bestyrer
  Byrådet tog orientering om godkendelse af ny bestyrer til Restaurant Søstjernen til efterretning.
  Fravær: Janne Danielsen.

  Pkt. 192 Stillingen som direktør for stabe og arbejdsmarkedsområdet
  Byrådet besluttede; at ansætte konst. direktør Henrik Nielsen som direktør for arbejdsmarked og interne stabsfunktioner fra 01.10.2013.
  Fravær: Janne Danielsen.


  Mødet startet:
  04:30 PM

  Mødet hævet:
  10:55 PM