Byrådet

Publiceret 04-03-2013

Mandag den 04-03-2013 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
30 Gribvand - takster 2013

Lukkede
31 Ansøgning om godkendelse af alkoholbevilling.

Medlemmer:

Jannich Petersen Jan Ferdinandsen
Svend Gottlieb Bo Jul Nielsen
Kim Valentin Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Pia Foght
Flemming Valdemar Trojel Erik Kjølbæk Kjærsgaard
Michael Bruun Ulla Dræbye
Poul-Erik Engel Høyer Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Børge Sørensen
Klaus Nielsen Janne Danielsen
Peter Jarl Sahlberg Morten Jørgensen
Flemming Møller Cannot Kroner
Anders Gerner Frost  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Susan Kjeldgaard
Børge Sørensen
Cannot Kroner


Meddelelser:

Åbne

30. Gribvand - takster 2013
06.03Ø00 - 2012/05650

Sagsfremstilling
Baggrund
Takster for kloakforsyningen omfatter fast og variabelt bidrag. Det faste bidrag har et lovbestemt loft på 500 kr, der pristalsreguleres. Siden 2010 er området blevet strammere reguleret og forsyningerne er underlagt statslige krav til effektivisering og benchmarking. Den variable takst nu underlagt et loft, der fastsættes årligt af Forsyningssekretariatet. Afgørelsen vedr. loft for 2013 blev forsinket, hvilket har sat pres på processen. Gribvand ønsker, at taksten lægges endeligt fast, inden der udsendes opkrævninger i marts.

Rammeforslag til takster er tidligere blevet behandlet af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget, som har sendt sagen tilbage til Teknisk Udvalg til fornyet behandling.

Rollefordeling
Kommunen skal godkende taksterne. Godkendelsen foretages af Kommunen som myndighed og udgør alene et legalitetstjek. Dvs. Kommunen tilser, at taksten er beregnet i overensstemmelse med loven.

Som ejer kan Kommunen også have en mening om taksten, der jo har betydning for en række faktorer af kommunal interesse; selskabets værdi, investeringer, låntagning, gæld, mulighed for fusioner, serviceniveau, miljøforhold, klimasikring m.v.

Gribskov Kommune har som ejer tilkendegivet sin holdning via Ejerstrategien. Heraf fremgår retningslinjer for, hvordan selskabet skal drives, hvilke servicemål der ønskes opfyldt, hvordan samarbejdet til kommunen skal foregå samt at prisloftet ønskes udnyttet fuldt ud.

Gribvands bestyrelse forventes at efterleve retningslinjerne i Ejerstrategien.

Proces

Dato Forløb
10. december 2012
Takster for tømningsordning vedtages af Byrådet
11. januar 2013
Gribvand anmoder om godkendelse af ramme for takst på
41,38 - 46,06 kr/m3, som forventes at være yderpunkter for prisloftet
31. januar 2013
Spildevandsplan og takster drøftes i Vandmiljøgruppen
4. februar 2013
Teknisk Udvalg kan ikke godkende rammen
Økonomiudvalget sender sagen retur til Teknisk Udvalg
18. februar 2013
Gribvand oplyser, maksimal takst jf. prisloft er 43,27 kr/m3
26. februar 2013
Gribvands bestyrelse behandler takster for 2013
28. februar 2013
Temamøde for Byrådet om takster
Ekstraordinært Møde i Teknisk Udvalg vedr. takster for 2013
4. marts 2013
Møde i Økonomiudvalget
Møde i Byrådet


Administrationens vurdering
Gribvands forslag til takster er beregnet af deres autoriserede revisor, som står inde for lovligheden af beregningerne. Som myndighed kan Kommunen ikke have indvendinger mod Gribvands forslag, såfremt de er beregnet lovligt.
Det forventes, at Gribvand foreslår en takst, der er i overensstemmelse med ejerstrategien og dermed prisloftet.
Administrationen vurderer på den baggrund, at Kommunen bør godkende de takster, der foreslås af Gribvands bestyrelse.

Ejerstrategien kan tages op til genovervejelse. Det fremgår af Ejerstrategien, at den skal evalueres mindst én gang hver byrådsperiode. Ejerstrategien udgør den langsigtede rettesnor for arbejdet både i Gribvand og i Kommunens administration. Den har bl. a. betydning for Gribvands serviceniveau, investeringsplaner, spildevandsplaner, samarbejdsflader m.v.
Hvis man vil ændre ejerstrategien ift. retningslinjer for fastsættelse af takster, bør man iagttage sammenhængen mellem takster, låntagningen, investeringerne, gælden samt selskabets værdi og serviceniveauet.
Administrationen anbefaler, at man giver Gribvands bestyrelse rimelig tid til at implementere en eventuel ny ejerstrategi, som har omfattende indvirkning på tilrettelæggelsen af arbejdet i selskabet.


Lovgrundlag
Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/6-10 , Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
Formålet med Betalingsloven (jf.§1) er at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.
Ifølge Betalingsloven §3 skal spildevandsselskabet fastsætte takster én gang årligt under hensyntagen til det udmeldte prisloft. Taksterne skal godkendes af den kommune, hvor selskabet ligger.
Ifølge Betalingsloven §2a er den maksimale grænse for den faste del af vandafledningsbidraget på 500 kr. inklusive moms pr. år, som reguleres årligt efter et reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/6-09, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Prisloftet fastsættes af et statsligt prisloftsekretariat, jf. §6 i vandsektorloven.


Økonomi
Taksten er beregnet ud fra en forudsætning om et vejbidrag fra Kommunen på 5.568.000 kr.

Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Forslag fra Gribvands bestyrelse til fast og variabel takst vil blive omdelt på mødet.


Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

  1. at vedtage takster for vandafledningsbidrag i overensstemmelse med forslag fra Gribvands bestyrelseTidligere udvalgsbeslutninger
4. februar 2013 Teknisk Udvalg
Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

  1. at godkende ramme for Gribvands spildevandstakster for 2013 med forbehold for Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse, der vil blive fulgt op af en senere byrådsbeslutning og med forbehold for nærmere afklaring af regelgrundlaget vedr Vejbidraget


Venstre fremsatte ændringsforslag om uændret vandafledningsafgift kr. 37,28 + pris- og lønregulering + moms.
Ændringsforslaget blev afvist.

  1. Ikke tiltrådt, taksterne fastsættes først når prisloftet er udmeldt.


Venstre undlod at underskrive protokollen.

4. februar 2013 Økonomiudvalget
Forslag fra Borgmesteren, om at tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg til fornyet behandling, herunder at der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde, godkendt.

Venstres forslag om uændret vandafledningsafgift kr. 37,28 + pris- og lønregulering + moms kom således ikke til afstemning.

27.februar 2013 Teknisk Udvalg:

  1. Udvalget tiltrådt en vandafledningsafgift på 40,25 kr plus moms for 2013. Det faste bidrag fastsættes til 549,07 kr. Udvalget ønsker, at ejerstrategien behandles i 2. kvartal mhp. at se om der skal ske ændringer.


4.marts 2013 Økonomiudvalget:
Tiltrådt.


Beslutning
Tiltrådt.
Bo Jul Nielsen tilkendegiver at han ønsker at udtræde af GribVands bestyrelse.

Børge Sørensen, Susan Kjeldgaard og Cannot Kroner fraværende med afbud.
Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 31: Ansøgning om godkendelse af alkoholbevilling
Beslutning: Byrådet besluttede at meddele alkoholbevilling til Restaurant Gilleleje Havn; Havnevej 14; 3250 Gilleleje; i en periode af 8 år med bemærkning om; at alkoholbevillingen kan tilbagekaldes; såfremt det skønnes at medføre væsentlige gener; herunder støj; lugt m.m


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
07:30 PM