Byrådet

Publiceret 04-02-2013

Mandag den 04-02-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
2 Finansiel strategi
3 Ændring af kommunal garanti, AB Gilleleje Hovedgade 15 A-E
4 Forhøjelse af tidligere godkendte Kommunal garanti, almene ældre- og famileboliger, Frederiksborggade 42, Helsinge
5 Forslag til anvendelse af mindreforbrug vedr. Ny Helsinge Skole og Svømmehal
6 Genoptræning på Bymosevej, Anlægssag
7 Ældrerådets ansøgning om refusion af indkøbt PC
8 LBR Virksomhedsplan 2013
9 Forslag til strategier vedr. akutjob, seniorjob mv.
10 Oprettelse af privat daginstitution (Børnehaven ved Havet)
11 Frigivelse af rådighedsbeløb Kunstgræsbane i Græsted
12 Beredskab - Frigivelse af anlægsmidler, køb af redningsbåd
13 Lokalplan 519.01 for udvidelse af golfbane ved Pibe Mølle - endelig vedtagelse
14 Vestforbrænding: Godkendelse af låneramme til fianisiering af varmeplaner
15 Vestforbrænding: Godkendelse af mageskifte
16 Græsted Fjernvarme, nye vedtægter til godkendelse
17 Gribvand: takster 2013 for spildevandsforsyningen
30 Økonomiudvalgets rammenotat for budgetproces 2014-2017


Efterretningssager
18 Veje - Forundersøgelse Motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje


Lukkede
19 Tilbud på projektering af fremtidens bæredygtige genbrugsstation i Gribskov
Kommune
20 Til og afgang i ejendomsporteføljen 2012
21 Forberedelse af køb af ejendom.
22 Forberedelse af salg af ejendom
23 Forberedelse af salg af ejendom
24 Forberedelse af salg af ejendom.
25 Ansøgning om godkendelse af alkoholbevilling
26 Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer
27 Alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer
28 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse
29 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer


Medlemmer:

Jannich Petersen Jan Ferdinandsen
Svend Gottlieb Bo Jul Nielsen
Kim Valentin Lone Birgit Halskov Møller
Birgit Roswall Pia Foght
Flemming Valdemar Trojel Erik Kjølbæk Kjærsgaard
Michael Bruun Ulla Dræbye
Poul-Erik Engel Høyer Susan Kjeldgaard
Jørgen Emil Simonsen Børge Sørensen
Klaus Nielsen Janne Danielsen
Peter Jarl Sahlberg Morten Jørgensen
Flemming Møller Cannot Kroner
Anders Gerner Frost  

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, idet sagerne 4, 11, 17 og 21 udgår.

Fraværende:
Peter Jarl Sahlberg

Meddelelser:
Velkommen til direktør Pernille Salamon.
Mogens Madsen udtræder af Gribskovhallens bestyrelse. Indstilling med forslag om ny bestyrelse fremlægges for Byrådet.
Borgmesteren har drøftelser med politidirektøren om politiets fortsatte tilstedeværelse i Helsinge.


Åbne

2. Finansiel strategi
85.00G00 - 2012/03461

Sagsfremstilling
Administrationen har i samarbejde med Lundsgreen's Capital udarbejdet nærværende udkast til Finansiel strategi.

Formålet med strategien er at fastlægge kommunens finansielle risikostyrring samt kompetencer og rapportering. Strategien indbefatter de overordnede rammer for likviditetsstyring, og giver de operationelle retningslinier for styring af kommunens gæld- og aktivporteføljer samt modpartsrisici og leasingstrategi.

Det har under udarbejdelsen af strategien været et kernepunkt at fastlægge kommunens risikoprofil. Dette gør sig særligt gældende vedr. låneoptagelse og passivportefølje.

Strategien er udarbejdet efter inputs fra afholdt workshop med deltagelse af medlemmer af kommunens Økonomiudvalg samt repræsentanter fra administrationen.

Udkastet er desuden viderebearbejdet på baggrund af tilbagemeldinger på Økonomiudvalgets møde d. 26. november 2012, hvor strategien blev forelagt.

Fordelingen på lånetyper er således ændret i nærværende strategi. Strategien indeholder følgende fordeling af lånetyper:

 • 15% - 20% som variabelt forrentet
 • 35% - 40% som fastforrentet
 • 40% - 50% som enten fastforrentet eller variabelt forrentet.


Dette giver stor mulighed for at udnytte udsving i renteniveauet, idet andelen af variabelt forrentet lån kan øges i perioder med lav rente. Omvendt kan andelen af fastforrentet lån øges i perioder med stigende renter.

Herudover kan variabelt forrentet lån, som et alternativ til traditionel omlægning til et almindeligt fastforrentet lån, i stedet, i en nærmere fastlagt periode, få låst rente fast. Dette kan være relevant, hvis det forventes, at renten vil være stigende i en periode for herefter at falde. I en sådan situation vil det være uhensigtsmæssig blot at omlægge et variabelt forrentet lån til et lån med en fast rente, da det så ikke vil være muligt at udnytte et fremtidig rentefald.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag

 1. Revideret finansiel strategiIndstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende udkast til Finansiel strategi.


Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 26-11-2012:
Punkt 1,1: Godkendt.
Punkt 2 genoptages til næste ØU møde.


Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

3. Ændring af kommunal garanti, AB Gilleleje Hovedgade 15 A-E
85.00G00 - 2012/01743

Sagsfremstilling
Gribskov kommune har ultimo november 2012 modtaget henvendelse fra Realkredit Danmark vedr. Andelsboligforeningen "Gilleleje Hovedgade 15 A-E" om kommunal vedståelse af garanti ifm omlægning af foreningens lån (udløb af afdragsfri periode på 10 år).

Ansøgningen omhandler ændring af allerede stillet kommunegaranti på lån opr. kr 3.236.000 kr. Lånet var et flexlån F10 med afdragsfrihed i de første 10 år.
Afdragsfriheden udløber nu, og foreningen mener ikke at kunne bære den ekstra ydelse der vil komme,
når lånet nu skal afdrages over 20 år.

Foreningen har derfor søgt om omlægning af lånet til :


kr. 2.280.000, 30 årigt Flexlån med fast rente i 10 år F10 - ligeledes afdragsfrit i 10 år.

kr. 1.000.000, 30 årigt Flexlån med fast rente i 10 år F10 - med afdrag fra starten.


Omprioriteringen ventes ikke at give provenu.


Ved at omlægge det pågældende lån, opnår foreningen en stort set uændret boligafgift, samtidig med at der nu afdrages på en del at det oprindelige lån.


Garantien udgør i dag 606.765 kr., og vil efterfølgende, af beregningstekniske årsager, udgøre 18,75% af 1.000.000 kr. + 2.280.000 kr. = 615.000 kr. Desuden bliver garantiperioden forlænget, idet perioden med afdragsfrihed forlænges.


Da omlægningen af foreningens lån skulle være på plads før Nytår har sagen været forelagt for Borgmesteren, primo december 2012. Borgmesteren har tilsluttet sig ændringen af den kommunale garanti med forbehold for efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.


Lovgrundlag
BEK nr. 1238 af 15/12/2011 Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Lånebekendtgørelsen), § 12, stk. 3, og §160p i Almenboligloven.


Økonomi
-


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at godkende ændringen i den kommunale garanti til Andelsboligforeningen, Gilleleje Hovedgade 15 A-E, ifm omlægning af foreningens lån.Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

4. Forhøjelse af tidligere godkendte Kommunal garanti, almene ældre- og famileboliger, Frederiksborggade 42, Helsinge
85.00G00 - 2012/01743

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte, jf. sag 2010/18464, 29. aug 2011, skema B vedr. opførelse af 25 almene familieboliger og 25 almene ældreboliger på Frederiksborggade 42, Helsinge.

Etablering af almene boliger i kommunen medfører automatisk en kommunal garanti, jf. Almenboligloven § 127: (det er) "en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte" (dvs. godkendelse af støttede byggeri), "at kommunalbestyrelsen .... garantere for lån" til finansiering af byggeriet. "Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi."

Kommunen påtager sig dermed en garantiforpligtelse ved godkendelse af opførelse af alment byggeri.

Garantien beregnes ud fra ejendommens værdi. Denne fastsættes af det långivende realkreditinstitut. Værdi er ikke entydig, men vil afhænge af bl. andet lokale vilkår, sammenlignelige huslejer mv. Den vurderede ejendomsværdi beregnes som ejendommens årlige nettoleje (dvs. leje minus driftsudgifter=nettohusleje), divideret med en faktor der afspejler markeds afkastkrav, samt sikkerheden for opretholdelsen af nettoindtægten på ejendommen.

I kreditforeningens oprindelige ansøgning om kommunal garanti, på baggrund af skema B, var garantien fastsat til 51,5 mio. kr. I ansøgningen havde kreditforeningen forudsat at kommunen og boligselskabet ikke kan indgå aftale om opsigelse af den kommunale anvisningsret til ældreboligerne uden samtykke fra kreditforeningens side.

Da kommunen har fastholdt sin ret til en eventuel ændring af boligernes status (fra ældreboliger til familieboliger uden kommunal anvisning), har kreditforeningen fremsat fornyet ansøgning om kommunal garanti. I denne ansøgning er garantien fastsat til 56,7 mio. kr. svarende til en stigning på 5,2 mio. kr.

Kreditforeningen begrunder dette med, at de må påregne en lidt større usikkerhed i forhold til det fremtidige indtægtsgrundlag. Da boligernes status kan ændres skaber dette øget risiko for udlejningsproblemer som følge af, at kommunen ikke, som med ældreboligerne, har 100% anvisningsret forpligtet til at visitere borgere til familieboligerne. Dermed kan der opstå tomgangshusleje, som boligafdelingen selv skal betale, hvorved afdelingen økonomi kan blive udfordret.

Da udbetalingen af lånet til boligselskabet, har været betinget af en kommunal garanti, og byggeriet er i den afsluttende fase, og flere af boligerne indflyttet, har sagen været forelagt for Borgmesteren primo dec. 2012. Borgmesteren har tilsluttet sig den nye garantiansøgning med efterfølgende forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.


Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven § 41(lovbekendtgørelse nr. 885 af 29.8.2012), lånebekendtgørelsens § 12, stk. 3, jf. Lov om almenboliger § 127, stk. 1.

Med hjemmel i realkreditloven (Lovbekendtgørelse nr. 381, 19. april 2007) er der udstedt bekendtgørelse nr. 687 af 20. juni 2007. Af denne bekendtgørelses § 15 fastsættes ejendommens værdi efter bekendtgørelsen §§ 6 og 7.


Økonomi
Projektet består, jf. skema B, af 25 ældreboliger og 25 familieboliger på i alt 2.135 m2. Den samlet anlægssum udgør 93,7 mio. kr., og realkredit belåningen udgør 85,23 mio. kr. (91% af anlægssummen). Hertil kommer 2% beboerindskud og 7% kommunal grundkapital.

I kreditforeningens oprindelige ansøgning om kommunal garanti, på baggrund af skema B, var garantien fastsat til 51,5 mio. kr. I nærværende ansøgning er denne fastsat til 56,7 mio. kr. svarende til en stigning på 5,2 mio. kr.

Garanti udstedt med hjemmel i almenboligloven belaster ikke den kommunale låneramme.


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

 1. at godkende forhøjelse af tidligere godkendte kommunal garanti på 51,5 mio. kr. til 56,7 mio. kr. vedr. 50 almene boliger beliggende Frederiksborggade 42, Helsinge.Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Sagen udgår.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

5. Forslag til anvendelse af mindreforbrug vedr. Ny Helsinge Skole og Svømmehal
88.00Ø00 - 2012/00634

Sagsfremstilling
Anlægsprojektet Ny Helsinge Skole og Svømmehal har samlet set et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes til dels et stort fokus på økonomistyring i projektgruppen samt et godt samarbejde med OPS-leverandøren, der har betydet, at der stort set ikke er nogle ændringsarbejder til den indgående kontrakt. Desuden skyldes 3,1 mio. kr. af mindreforbruget , at tilbuddet fra OPS-leverandøren i 2010 blev givet i 2012 priser og 2013 priser for henholdsvis skole og svømmehal, mens de afsatte budgetter i 2010, 2011 og 2012 automatisk fremskrives mellem de forskellige år.

Det har vist sig, at været givet godt ud, at bruge mange ressourcer på at udarbejde udbudsmaterialet, da det meget gennemarbejdede udbudsmateriale har sparet kommunen for ekstra omkostninger i anlægsfasen. Herudover har det offentlige-private samarbejde samt brugen af funktionskrav betydet, at der har været konstruktiv dialog mellem GK og OPS-leverandøren om, hvordan hvert enkelt element skulle løses. Der har været fælles incitamenter på begge sider af bordet for, at få kvalitets rigtige løsninger, der holder i mange år.

Der gøres opmærksom på, at alle omkostninger ikke er bogført og derfor kan det endelige mindreforbrug bliver mindre/større end det her fremlagte. Administrationen finder dog, at det er vigtigt, at der nu tages politisk stilling til, hvordan mindreforbruget skal bruges, således at en eventuel igangsættelse af projekterne kan ske hurtigst muligt. Det forventes, at et endeligt anlægsregnskab kan politisk behandles på april-møderne.

I nedenstående skema er administrationens anbefalinger til brug af mindreforbruget.


Parkeringspladsen ved skolen
Projektet omkring parkeringspladsen har været presset på økonomien og det betyder, at man ikke har haft råd til sikre pladsen med slidlag eller at etablere lys på pladsen. Slidlaget skal etableres indenfor et år fra etableringen af pladsen og det har derfor høj prioritet, at dette arbejde bliver udført i 2013. De 900.000 kr. dækker hele arealet med asfalt på parkeringspladsen både det nyudlagte og det eksisterende asfalt, der er bibeholdt. Vedr. lys på pladsen så har kommunen allerede modtaget en del henvendelser fra borgere, der ser det som en sikkerhedsrisiko, at færdes på pladsen når mørket har sænket sig. Etablering af lys på pladsen har derfor også høj prioritet. Det skønnes at dette vil koste 200.000 kr.

Afmærkningen af parkeringsbåse på grusparkeringen vil give en mere optimal anvendelse af pladsen. Udnyttelsesgraden for en ikke opmærket grusparkeringsplads kan kun forventes at være på omkring 30%. Afmærkningen kan f. eks. foretages med brosten sat i beton. Det skønnes, at dette vil koste 190.000 kr. Desuden mangler der en færdiggørelse af den asfaltbelagte del af parkeringspladsen med kantsten og bede med beplantning mellem de opstribede afgrænsninger af kørevej og parkeringsområdet. Dette arbejde vil i såfald skulle udføres før slidlaget udlægges. Det skønnes, at dette vil koste 550.000 kr.


Etablering af belysning på kunstværk i svømmehallen
Der er et stort ønske om etablering af lys på kunstværket i svømmehallen og dette har været drøftet med kunstneren Peer Bruun inden hans død. Der er derfor indhentet til tilbud fra Pihl & og Søn, der er totalentreprenør på projektet. Pihl & Søn har givet et tilbud på 175.000 kr. Heraf er ca. halvdelen detailprojektering af placering, armaturtyper og vurdering af om den ekstra belysning vil påvirke energirammen m.v. og ca. halvdelen er levering og montering. Der gøres opmærksom på, at etablering af belysning på kunstværket vil betyde en øget en drifts- og vedligeholdelsesbetaling til OPS-leverandøren. Hvor stor en forøgelse, der er tale om, vil kunne afgøres når detailprojekteringen er foretaget.

Pulje til uforudsete udgifter skole og svømmehal
Det anbefales, at der afsættes en pulje til uforudsete udgifter for skolen og svømmehallen, således at det sikres, at der ikke er udeståender, som først opdages når bygningen er taget i brug og som der derfor ikke er penge for. Udgifter afholdt gennem denne pulje skal godkendes og prioriteres af projektets styregruppe. Det anbefales, at puljens størrelse bliver 400.000 kr.

Anlægsregnskab for projektet forventes at være afsluttet i april/ maj 2013.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag

Økonomisk afrapportering til Byrådet


Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget af anbefale Byrådet:

 1. at drøfte brugen af mindre forbruget og tage beslutning, hvorvidt der skal igangsættes en eller flere af de anbefalede projekter
 2. at det resterende beløb lægges i kommunekassen i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet.Tidligere udvalgsbeslutninger
Venstre foreslår, at ca 2,4 mio anvendes til trafiksaneringsprojekter i Græsted, og at de foreslåede projekter omkring den nye skole afventer muligheder i anlægsbudgettet fremafrettet.
For stemte: V
Imod stemte: C, A, F, G.

 1. Drøftet. Udvalget anbefaler at de nævnte projekter blandt andet slidlag, lys på pladsen, afmærkning af grusparkering og færdiggørelse af asfaltparkering med kantsten til ca 2,5 mio kroner igangsættes. Udvalget bemærker også, at de ønsker et oplæg fra administrationen, for det første om en forbedret krydsning for Helsingehallernes brugere til parkeringsområdet. For det andet ønskes der et oplæg om mulighederne for forbedringer med opstribning for cyklister på Vestergade. De to oplæg ønskes behandlet i fagudvalget. Finansieringsforslag er anlægsmidlerne omkring infrastruktur i Helsinge.
 2. Tiltrådt.Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Venstre foreslår, at trafiksaneringsprojekter og byforskønnelsesindsatser i Græsted tilgodeses med 2,4 mio kroner, hvorefter der lægges ca 1,5 mio kroner i kassen.
For stemte: 9 (V, O)
Imod stemte 13 (C, A, F, G)

Hovedforslaget tiltrådt, i det asfalteringsarbejdet bag tandklinikkem, kr 100.000 inddrages i projektet.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

6. Genoptræning på Bymosevej, Anlægssag
29.30A00 - 2012/64285

Sagsfremstilling
Byrådet bevilligede på møde den 05.11.2012 1 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2013-2016 til etablering af ventilationsanlæg og diverse bygningstilpasninger i forbindelse med lokalisering af Genoptræningsfunktion i parterren på Bymosevej 4 og dermed også til en lokaleoptimering af bygningskomplekset.

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget og dernæst Byrådet om en frigivelse af det bevilligede rådighedsbeløb og samtidig gives en status på projektet. Sagen forelægges som efterretnings-/ orienteringssag på møde i Arbejdsmarkedsudvalget d. 9.1.2013.

Anlægsmidlerne dækker udgifter til nedennævnte ydelser og bygningsopgaver i parterren.

1. Supplerende ventilationsanlæg med udvendigt ventilationshus (primær opgave)
2. Ny gulvbelægning på afgrænset træningsområde
3. Maling af udvalgte vægge
4. Skillevægge med døre
5. Flytning, skiltning, mindre bygningstilpasninger, uforudsete udgifter, intern tid mv.

Bygningsopgaverne og de valgte løsninger er gennemgået og vurderet i tæt samarbejde med de respektive repræsentanter (Center for Social og Sundhed, Jobcentret) og med kommunens bygningskyndige fagpersoner fra Ejendomscentret.

De beskrevne bygningsarbejder er et minimum for at sikre rammerne for et velfungerende genoptræningscenter med den fornødne synergi mellem fagområderne.

Status på anlægsarbejdet
Ejer af ejendommen (Danica Pension) har via deres administrator Datea A/S godkendt og givet fuldmagt til de nævnte bygningstiltag.

Kommunens bygningsmyndighed har meddelt fornøden byggetilladelse.

Bygningsarbejderne er konkurrenceudsat i henhold til Tilbudsloven og kommunens interne retningslinier for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation, hvor erfaring med installation af større ventilationsanlæg var udvælgelseskriteriet (teknisk formåen). Tildelingskriteriet er det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Overordnet tidsplan:

1. Udbudsproces: uge 48 2012 - uge 3 2013
2. Byggestart: uge 4
3. Aflevering: uge 18 (maj 2013)
4. Indvielse maj/juni 2013 - endelig dato forventes uge 3

Dato for endelig aflevering er rykket i forhold til tidligere udmeldt dato pga. forventet leveringstid på ventilationssystem (aggregat) og indkøring af ventilationssystemet.

Kommunen arbejder i andet regi på at få etableret ekstra p-pladser til bygningskomplekset (Bymosevej 4) inden Genoptræningscentret på Bymosevej 4 åbnes.

Genoptræning Gribskov på Bymosevej

Med etableringen af et genoptræningscenter i samme hus som Jobcenter og Kompetencecenter går Gribskov Kommune foran i forhold til at tilbyde en sammenhængende kommunal service til kommunens borgere. Centret Genoptræning Gribskov åbner på Bymosevej 4 i løbet af foråret - forventeligt til maj 2013. Åbningsdagen er endnu ikke fast, da opgaven med de bygningsmæssige tilpasninger pt er i udbud.


Genoptræning Gribskov, som er en del af den kommunale virksomhed PlejeGribskov, flytter ind på matriklen Bymosevej 4 med genoptræning til borgere under 65 år, samt en del af rehabiliteringsforløbene til borgere med kroniske sygdomme. Ultimo februar 2013 starter det første pilotforløb for rehabilitering til borgere med cancer. Dette projekt for borgere med cancer er udviklet i et samarbejde på tværs af fagcentre, hvor Center for Arbejdsmarked skal rekruttere deltagerne og supplere Center for Social og Sundhed i undervisningen.

For at understøtte udviklingen af et godt samarbejdsmiljø mellem fagcentrene og sikre en integreret tilgang til samarbejde med borgerne, opstartes i forbindelse med centrets åbning, to projekter. Det ene projekt for borgere sygemeldt med en muskelskeletlidelse og det andet for borgere på kontanthjælp, hvor fysisk aktivitet forventes at have positiv effekt på livskvaliteten.

Tilbage Til Arbejdet
Et af formålene ved etablering af et nyt genoptræningscenter målrettet borgere i den erhvervsdygtige alder, er en hurtigere vej til(-bage til) arbejdsmarkedet. Det er en svær opgave at få koordineret alle fagligheder og sektorers nødvendige indsats. "Det store nationale TTA-projekt" som har afprøvet tværfaglige teams i 22 kommuner, har netop afrapporteret resultaterne primo december. Resultaterne viser blandt andet, at de kommuner hvor der har været stort ledelsesmæssigt engagement og hvor de forskellige fagligheder har været placeret fysisk i samme hus, har haft størst succes. Målt på disse parametre er Gribskov Kommune godt med, ved etableringen af det nye matrikelfællesskab på Bymosevej. Etableringen af Genoptræning Gribskov på Bymosevej er inspireret af projekt ”Fælles borger” som netop har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed.


Lovgrundlag
-


Økonomi
I forbindelse med lokalisering af Genoptræningsfunktionen i parterren estimeres de afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (primært rengøring, el, serviceaftale for ventilationsanlæg) til ca. 175.000,- kr.

De afledte driftsomkostninger finansieres foreløbigt via Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende ejendomsramme. Når de årlige afledte driftsomkostninger er opgjort vurderes behov for en omfordeling på ejendomsrammerne og mulige gevinster via kortere ydelsesforløb.


Høring
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen anbefaler Social- og sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet :

 1. at tage orientering på projekt Genoptræning Gribskov på Bymosevej 4 til efterretning
 2. at frigive 1,0 mio. kr. af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til etablering af de beskrevne nødvendige bygningstiltag mv. i forbindelse med etablering af Genoptræning GribskovTidligere udvalgsbeslutninger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 16-01-2013:
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Taget til efterretning
2. Tiltrådt

Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

7. Ældrerådets ansøgning om refusion af indkøbt PC
27.69.40G00 - 2012/63570

Sagsfremstilling
På møde den 9. maj 2011 (pkt. 60) besluttede Byrådet rammevilkår (budget, diæter, befordringsgodtgørelse m.v.) for Ældrerådets virksomhed. Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. oktober 2011 (pkt. 163), at Ældrerådet selv - inden for Byrådets besluttede ramme - kunne administrere rådets deltagelse i kurser og konferencer.

Den 29. september 2012 anmodede rådets sekretær efter aftale med formanden om refusion for indkøbt PC (kr. 4.798,00) til brug for Ældrerådets virksomhed. Køb af PC er ikke omfattet af de ovennævnte rammevilkår og rådet indkøbte PC uden forudgående ansøgning.

Formanden har bl.a. i mail oplyst, at Ældrerådet på møde den 17. september 2012 var nødt til at beslutte at købe en PC til Ældrerådets sekretær, hvis Ældrerådet skulle nå at afgive rettidigt høringssvar om budget og digitalisering. Formanden anmoder om, at købet af pc´eren kan finansieres af Ældrerådets budget.

Der har derefter været mailudveksling mellem Ældrerådet og administrationen og mellem Ældrerådet og borgmesteren. Heri er fastholdt afslag på at refundere Ældrerådet den indkøbte pc. Afslag er begrundet med, at refusion ikke er mulig inden for de af Byrådet vedtagne rammer.

Administrationen og borgmesteren har den 18. december 2012 afholdt møde med Ældrerådet om den indkøbte pc. Ældrerådet ønskede fortsat refusion for den indkøbet pc og ønskede endvidere en revurdering af de vedtagne rammevilkår, herunder evaluering af samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Ældrerådet (godkendt på Byrådets møde den 28.2.11 pkt. 15)

Vurdering og anbefaling:
I lighed med Handicaprådet har Ældrerådet fået tilbudt sekretærbistand til rådets møder. Ældrerådet har ønsket selv at varetage denne funktion og efter gældende regler beslutter rådet selv, om det vil modtage sekretærbistand. Der deltager derfor ikke en administrativ sekretær i ældrerådets møder.

Henset til bl.a. dette og for at understøtte den fortsatte elektroniske kommunikation og et fortsat smidigt samarbejde mellem Ældrerådet og administrationen anbefales det helt undtagelsesvis, og uden præcedensvirkning for andre lignende eller tilsvarende organer, at Ældrerådet refunderes den indkøbte pc, med den virkning, at den er kommunens ejendom og at den alene benyttes i forbindelse med Ældrerådets virke. IT kan imidlertid ikke tilbyde at yde nogen form for driftsstøtte for den indkøbte pc.

Alternativet hertil er, at kommunen stiller en kommunal pc til rådighed for Ældrerådet og at Ældrerådet selv står for at afhænde den indkøbte pc igen. Ved denne løsning kan der ydes almindelig driftsstøtte/servicering. De nærmere rammer for driftsstøtte/servicering skal i givet fald aftales med administrationen.

Administrationen anbefaler, at Ældrerådet selv vælger hvilken af de to ovennævnte løsninger det ønsker.

Handicaprådet anvender sekretærbistand fra kommunens administration i forbindelse med sine møder, og løsningen er derfor ikke relevant for Handicaprådet. Men administrationen vil sikre, at Handicaprådet informeres om den ekstraordinære løsning for Ældrerådet og får information om, at tilsvarende løsning vil kunne etableres for Handicaprådet, hvis rådet ikke længere måtte ønske sekretærbistand.

For så vidt angår en revurdering af de vedtagne rammevilkår og samarbejdsaftalen mellem Ældrerådet og Byrådet anbefales, at disse revideres i begyndelsen af den nye byrådsperiode. Dels ud fra en prioritering af knappe ressourcer i 2013 og dels fordi det anses for mere hensigtsmæssigt, at det er det nye byråd, der vedtaget evt. ændringer i grundlaget.


Lovgrundlag
Retssikkerhedsloven § 31, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012)
Kommunestyrelsesloven § 16 a, stk. 7, 2. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012)

Økonomi
Refusion af 4.798 kr.

Beløbet kan afholdes indenfor Ældrerådet rammebudget for 2012.


Bilag
-


Indstilling
Vicekommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at give Ældrerådet valgmuligheden mellem at få refunderet 4.798,00 kr. eller at få stillet en kommunal pc til rådighed
 2. at evt. revurdering af rammevilkår for Ældrerådet og Handicaprådet samt evaluering af samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Ældrerådet sker i begyndelsen af den nye byrådsperiodeTidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt at udgiften til PC refunderes.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

8. LBR Virksomhedsplan 2013
15.00A00 - 2012/54015

Sagsfremstilling
Staten afsætter årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til at fremme særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.
Inden for de overordnede rammer der er fastlagt i Beskæftigelsesplanen skal det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring i kommunen.

LBRs virksomhedsplan 2013 indeholder følgende initiativer:

Unge og Uddannelse. Selvom LBR i en række år har støttet forskellige initiativer, med det formål at flere unge minimum skal i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, er der stadig grund til at fastholde opmærksomheden på området. Der er stadig udfordringer og forbedringspotentiale i forhold til at 95% af en ungdomsårgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse.
Langtidsledige - med risiko for at miste dagpengeretten
Antallet af langtidsledige har siden september 2010 ligget på et gennemsnitligt niveau på lidt over 300 personer. Tallet dækker over både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Begge grupper vil være potentielle deltagere forhold til evt. jobrotationsprojekter i 2013, idet forsikrede ledige kan deltage i jobrotation som vikarer efter 3 måneders sammenlagt ledighed og de ikke- forsikrede ledige efter 3 måneders sammenhængende ledighed. Det vil være muligt at give de langtidsledige en form for prioritet i forhold til at indgå som vikarer i jobrotation.

Jobrotation i Gribskov Kommune
LBR i Gribskov Kommune har bevilget støtte til et projekt "Gribskov Roterer", der skal afdække forskellige branchers og behov for efteruddannelse og motivation for at indgå i rotationsprojekter. Følgende brancher i Gribskov Kommune er målgruppen for det projekt, der driftes af LO Storkøbenhavn - Analyse og Udvikling og økonomisk støttes af LBR Gribskov:
LBR har ønsket at jobrotation udvikles og implementeres som almindeligt "værktøj" i beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune.

Den virksomhedsrettede indsats.
LBR fortsætter med at have fokus på aktiviteter, der kan forbedre / udvikle samarbejdet mellem Jobcenter Gribskov / Gribskov Kommune og virksomheder beliggende i kommunen.
Nuværende aktiviteter, der videreføres er
- LBRs virksomhedspris
- erhvervsudvikling - jvf. støtte til 10 punktsprogram både i 2012 og 2013.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.


Økonomi
Efter vedtagelsen af Finanslov 2013 er der udmeldt 440.942 kr til LBRs aktiviteter i 2013.
Der vil senere på året blive fordelt 16 mio kr. blandt kommunerne i Danmark.
Bevillingen for 2013 er reduceret i forhold til bevilling 2012.


Bilag
LBR virksomhedsplan 2013


Indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at afgive bemærkninger til LBRs virksomhedsplan 2013Tidligere udvalgsbeslutninger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 09-01-2013:
Tiltrådt med bemærkning om at Arbejdsmarkedeudvalget anbefaler, at Gribskov Kommune overvejer at lade jobrotation indgå som redskab i efteruddannelse af kommunens medarbejdere

Fraværende : Børge Sørensen

Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Arbejdsmarkedesudvalgets indstilling tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

9. Forslag til strategier vedr. akutjob, seniorjob mv.
15.20A00 - 2012/59137

Sagsfremstilling
1. Baggrund
Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på møde d. 14. november anvendelse af regeringens nye initiativ om akutjob, seniorjobordningen, og de øvrige initiativer, der er indført for at skabe bedre job- og uddannelsesmuligheder for ledige, der falder ud af dagpengesystemet (pkt . 72).

Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et samlet overblik over de forskellige, nationale initiativer og forslag til strategi for, hvordan de nationale initiativer omsættes konkret i Gribskov Kommune med det formål:

 • at understøtte formålet med initiativerne - nemlig primært at hjælpe langtidsledige med at få tilknytning til arbejdsmarkedet; enten i form af et almindeligt job, gennem uddannelse eller gennem midlertidige jobs, som samtidig muliggør at borgerne genoptjener retten til dagpenge.
 • at gøre det på en måde der tager hensyn til lokale forhold i Gribskov Kommune, herunder viden om uddannelsesbaggrund for de borgere, der risikerer at miste dagpengeretten i forhold til kommunens jobbehov, ligesom den økonomiske situation hvor der på alle kommunens aktivitetsområder skal ske nedskæringer og besparelser skal tænkes ind.


Dette dagsordenspunkt belyser:

 • de forskellige initiativer, målgrupper for initiativerne og vilkår for kommunerne
 • forslag til lokale handlemuligheder/strategier ift at omsætte initiativerne lokalt


Der er gennemført høring i MED organisationen (Hovedudvalget). Høringssvar fremgår under rubrikken senere i dagsordenspunktet.

Det er væsentligt at oplyse, at der med med Finansloven for 2013 er vedtaget en ret til et uddannelses- og opkvalificeringsforløb. Det giver ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt første halvår 2013 ret til at påbegynde et uddannelsesforløb ved dagpengeperiodens ophør.

Denne nye ordning indfører reelt et nyt generelt sikkerhedsnet for de personer, der falder ud af dagpengesystemet, og svarer i praksis til en forlængelse af ydelsesperioden, dog på et lidt lavere ydelsesniveau, og hvor det er en ret/pligt at deltage i uddannelse i op til ½ år.

Denne nye ordning aktualiserer også, at konsekvenserne af den forestående udfaldsproblematik får meget begrænsede konsekvenser for de ledige, som ikke kan få dagpenge efter 1. januar. For de kan alle i princippet få den nye uddannelsesydelse, og er dermed sikret et forsørgelsesgrundlag, som alt andet lige reducerer de problematiske aspekter af udfaldsproblematikken i første halvår 2013. Denne konklusion gør også, at de anbefalede strategier og principper for akutjob er afpassede til det, at ingen i virkeligheden behøver at stå uden forsørgelse efter bortfald af dagpengene. En ledig, der falder ud af dagpengesystemet i juni 2013, vil i princippet kunne få uddannelsesydelse frem til december 2013. Dem, der falder ud 1. januar, kan få ydelse frem til 1. juli. Med denne nye ordning er sket en form for effektiv forlængelse af dagpengeperioden, dog med et ydelsesskift , idet ydelsen udbetales af kommunen.

Problemstillingen om akutjob er dermed heller ikke lige så vanskelig at håndtere her og nu, fordi disse mennesker har et sikkerhedsnet. Det forventes at langt størstedelen af dem, der falder ud af dagpengesystemet, vil søge uddannelsesforløb på den ny uddannelsesydelse, hvis der ikke kan fås ordinært arbejde.

Med denne udvalgssag har administrationen dog ønsket at forelægge en samlet strategi for området, herunder om akutjob, selvom det reelle problem for de ledige i realiteten kan siges at være udskudt med ½ år.

2. Resume - konklusion
Administrationen har udarbejdet en oversigt over de forskellige ordninger, og som fremgår af bilag. Her beskrives seniorjob, akutjob, akutpakke og uddannelsesløft til de ledige nærmere.

Overordnet har administrationen følgende anbefalinger:

 • Seniorjob: At kommunen fortsat går aktivt ind og opretter seniorjob til personer, der er berettigede. Det anbefales at oprette en tværgående pulje til finansieringen, idet staten efterfølgende vil "efter-kompensere" Gribskov Kommune økonomisk.
 • Uddannelsesløft: Have en målrettet, vejledende strategi for alle personer, der falder ud af dagpengesystemet i første halvår 2013, med fokus på at de ledige udnytter deres muligheder for at uddanne sig på den ny uddannelsesydelse, rettet mod konkrete jobmuligheder. Dette initiativ bør være "hoved-motoren" i indsatsen.
 • Akutjob: Gribskov slår konkrete stillinger op som akutjob og efterlever intentionen med ordningen om at synliggøre jobmuligheder for de ledige. Det foreslås dog som udgangspunkt ikke at oprette nye job, som ellers ikke ville blive oprettet.


Nedenfor uddybes de enkelte anbefalinger, og der henvises yderligere til bilag om fakta om de forskellige ordninger.

3. Lokale strategier - handlemuligheder

3.1. Seniorjobs
For de borgere, der har ret til seniorjob er kravet til kommunerne klart. Kommunen skal oprette et seniorjob når en borger ønsker det. A-kasserne er ansvarlige for at formidle muligheden til deres medlemmer, ligesom Jobcentret og Gribskov Kommune oplyser om det i kontakten til borgerne.

Ordningen er som helhed finansieret af staten for kommunerne under ét. Dog kan der være en skævvridning mellem kommunerne i de eksakte tilskud, idet kompensation for ordningen ikke konkret tilfalder den enkelte kommune men bliver tilført som en del af bloktilskuddet. Hvis Gribskov Kommune har relativt flere borgere, der ønsker seniorjob end gennemsnittet af kommuner, vil det koste kommunen penge, fordi vi kompenseres økonomisk dels gennem et tilskud pr. seniorjob og herudover gennem kommunens andel af bloktilskuddet. Det modsatte kan i princippet også være tilfældet. Konklusionen er dog, at der med de statslige tilskud er tale om en ordning, hvor lønudgiften for Gribskov's egen kasse forventes at være begrænset.

Gribskov Kommunes arbejdspladser (ledelse og medarbejdere) er dygtige til at inkludere kolleger fra det rummelige arbejdsmarked. Kommunen vil også kunne skabe gode jobs til borgere i målgruppen for seniorjob. Det vil ske i fortsat samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og Center for Byrådsservice og HR (Personaleafdelingen) og i samarbejde med Hovedudvalget.

Samtidig vil kommunen - relevant og ud fra konkret vurdering - opfordre og støtte borgere i seniorjobs i at søge varige og ordinære stillinger.

Finansieringsmodel for seniorjobs:
Det anbefales, at vi fortsætter den nuværende praksis med, at der medfølger finansiering til de arbejdspladser, der opretter et seniorjob. De aktuelle og kommende års besparelseskrav til alle dele af organisationen vil ganske enkelt gøre det meget vanskeligt at motivere til at oprette seniorjobs, hvis ikke der medfølger finansiering; som GK i øvrigt får - helt eller delvist - fra staten via bloktilskud og direkte tilskud.

Omkostningen for Gribskov Kommune i 2013 kan blive op til 6 mio. kr., afhængig af hvor mange seniorjobs der skal oprettes. Det anbefales at den økonomiske udfordring håndteres i et helhedsorienteret perspektiv, hvor udgangspunktet er, at de afledte merudgifter på ordningen skal finansieres over den samlede, tilgængelige økonomiske ramme.

I forbindelse med RS2 og RS3 for 2013 vil der således ske en vurdering af, i hvilket omfang der på øvrige udgiftsområder kan forventes mindreforbrug i 2013, som kan bidrage til finansiering af seniorjob-ordningen. Anbefalingen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på den økonomiske udfordring skal ses i lyset af, at Gribskov Kommune i 2011 og forventeligt også i 2012 har et mindreforbrug på driftsudgifterne. Det kan derfor ikke anbefales at pålægge de respektive fagudvalg yderligere besparelser, før der via RS2 og RS3 er afdækket mulighederne for finansiering indenfor de eksisterende rammer.

Hvis det senest i RS3 ikke vurderes muligt at finansiere seniorjob-ordningen indenfor den samlede økonomiske ramme, vil et eventuelt krav til omkostningsreduktioner blive pålagt de respektive fagudvalg.

3.2. Akutjob
Akutpakken er trådt i kraft. Arbejdsmarkedsudvalget har fået status på implementering i GK på foregående udvalgsmøder, senest d. den 14. november. Fokus i dette afsnit er på akutjobs.

Gribskov Kommune samarbejder løbende med A-kasserne for at få viden om hvilke borgere der er i målgruppen for akutjobs, hvad deres baggrund er m.v. Jf. skemaet i bilag er det vurderingen, at ca. 75 borgere vil være i målgruppen for akutjobs og heraf er stor del mænd over 40 år som er ufaglærte.

Det vil være en kendsgerning, at ikke alle personer, der falder ud af dagpengesystemet i 1. halvår 2013 vil kunne få et akut-job, derfor vil hoved-anbefalingen til ledige være opkvalificering, jf. beskrivelse af initiativet under uddannelse, og hvor den særlige uddannelsesydelse er en ny ret for ledige, der falder ud.

Der rejser sig - efter administrationens vurdering - to centrale spørgsmål:

 • Hvordan kan GK støtte op om formålet med akutjobs og hvad vil det koste?
 • Hvordan hjælper GK de borgere, som ikke alene er udfaldstruede, men som rent faktisk bliver udfaldsramte trods etableringen af seniorjobs og akutpakke-/job?


Nedenfor belyses de politiske handlemuligheder og administrative anbefalinger:

Ledige jobs opslås som akutjob
Gribskov Kommune har siden 2. halvdel af november opslået ledige stillinger som akutjobs. Det er dog sket ud fra en konkret vurdering af, om det er realistisk at finde en kandidat til jobbet blandt de ledige, der er på kanten til at miste dagpengeretten. Med andre ord - særlige specialiststillinger og ledelsesstillinger opslås ikke som akutjobs. Det ville ganske vist se pænt ud i statistikken at slå dem op som akutjobs, men det ville være ude af trit med realiteterne. Det er muligt - hvilket Ministeriet senest har bekræftet over for Københavns Kommune - at ansætte mennesker i de opslåede akutjob selv om de ikke har de bedste kvalifikationer - de skal altså blot være kvalificeret.

Administrationen anbefaler en praksis, hvor:

 • Ledige stillinger opslås som udgangspunkt som akutjob - dog foretager Byrådsservice og HR sammen med Jobcentret en konkret realitetsvurdering.
 • Hvis en borger, som er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet søger jobbet, så får han/hun jobbet hvis hun er kvalificeret. Vi er i sådanne situationer opmærksom på den lediges kvalifikationer, og vedkommendes særlige behov for at finde job, men vi forudsætter at kvalifikationerne kan matche jobindholdet.
 • Tvivl vil kunne komme den ledige til gode, og der vil derfor kunne foretages særbehandling efter en konkret og individuel vurdering i forbindelse med besættelse af stillingen.
 • Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget får løbende forelagt status for antal opslåede akutjobs i forhold til det samlede antal jobs der opslås i perioden og der vil ligeledes blive gjort status på hvor mange borgere i målgruppen for akutjobs der reelt får et af de opslåede akutjobs.


Mange af de job, der slås op som akutjob vil kræve uddannelse og formelle kompetencer, samt erfaringer. Gruppen af udfaldstruede omfatter dog i væsentligt omfang ufaglærte, hvorfor matchet i forhold til de kommunale job i nogle tilfælde kan være vanskeligt.

Oprettelse af særlige midlertidige jobs
Herudover har Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet mulighed for at oprette særlige, midlertidige stillinger som akutjob. For hver stilling der oprettes vil det koste kommunen netto 325.000 kr., for ordningen er ufinansieret fra staten, og kommunen betaler selv lønudgiften ud over tilskuddet på op til 25.000 kr årligt. Dette er baggrunden for, at regeringen har et mål om, at stillinger slås op som akutjob, og ikke giver kommunerne en pligt til at besætte et bestemt antal stillinger med ledige på kanten til at miste deres dagpengeret.

Gribskov Kommune opretter som led i sin personalepolitik normalt ikke midlertidige stillinger, f.eks 1-årige stillinger, ligesom kommunen som udgangspunkt ikke ansætter i vikariater. Det er et led i at tilbyde varige stillinger og jobtryghed for de ansatte og indgår i kommunens personalepolitik.

Hvis Gribskov - helt teoretisk - skulle oprette og besætte 22 nye, ekstraordinære job, ville udgiften hertil være ca. 7-8 mio. kroner. Administrationen kan ikke inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budget eller kommunens budget i øvrigt anvise ledige budgetmidler til finansiering af et større antal stillinger. Hvis Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at forfølge denne mulighed vil det således kræve yderligere besparelser på de forskellige udvalgsområder hvilket ikke kan anbefales i nuværende situation, hvor der dels skal findes midler til finansiering af seniorjobs (jf. ovenfor), og dels skal gennemføres store besparelser for at overholde budget 2013-16.

Administrationen arbejder aktuelt på at afsøge jobområder, hvor der kan give ekstraordinær mening at oprette et midlertidigt job. Grundet gruppens generelt lavere uddannelsesniveau, vil sådanne overvejelser naturligt blive rettet mod midlertidige job med lave kvalifikationskrav. Status forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal 2013.

Samarbejdet med de private erhvervsvirksomheder i kommunen, herunder de udliciterede områder
Regerings aftale om akutjob med de forskellige arbejdsgiverorganisationer indebærer, at DA/DI har påtaget sig et betydeligt ansvar i forhold til at anbefale medlemsvirksomheder i den private sektor at oprette akutjob. Det forventes, at private virksomheder i Gribskov Kommune også vil slå akutjob op, idet det i lighed med på landsplan må forventes, at der primært er tale om job, som alligevel slås op.

Det anbefales, at Jobcentret har en strategi for samarbejde med virksomhederne, herunder i forhold til at besætte akutjob med ledige fra Gribskov.

Desuden skal der orienteres om to andre forhold vedr. private virksomheder. Det er drøftet med KL om det er muligt, at vi som kommune kan gøre det attraktivt for de private aktører at ansætte ledige der er på kanten til at miste deres dagpenge inden for vores udliciterede områder, ved at lade lønsum/finansiering medgå. Svaret var meget klart, at det kan man ikke: Der er ikke lovhjemmel hertil, og samtidig vil det være konkurrenceforvridende. Man kan altså ikke give LK gruppen finansierede akutjob-medarbejdere med ud til opgaverne.

Derimod vil de virksomheder der har kontrakt med kommunen (de udliciterede opgaver) formodes at have en del af den type af jobs, som der er brug for, og det anbefales at kommunen indgår i en dialog med de respektive virksomheder vedr. disse virksomheders muligheder for at være opmærksom på opslag af akutjob, samt dialog om deres strategier ifm rekruttering. Der kan i denne forbindelse oprettes et særligt samarbejde med Jobcentret.


3.3. Uddannelsesløft til de ledige
Med Finanslovsaftalen er der indført en ny uddannelsesydelse i ½ år til ledige, der falder ud af dagpengesystemet. De ledige skal selv henvende sig om deres ret til et uddannelsesforløb. Det forventes, at alle ledige, der ikke har fået ordinært ustøttet arbejde, akutjob (eller ønsket at søge seniorjob eller kontanthjælp) vil henvende sig herom, hvis de reelt står uden offentlig forsørgelsesydelse på det tidspunkt.

Ydelsen og uddannelsestilbuddet skal gives efter en konkret individuel vurdering, om det øger den lediges beskæftigelsesmuligheder. Det er dog jf. den konkrete lovtekst's udformning ikke et spørgsmål om Jobcentret reelt kan fravige at give denne ret. For det første er de uddannelsesretninger, som berettiger til den nye ydelse så brede, at alle kan finde noget, der forbedrer mulighederne. Samtidig er teksten skrevet på en måde, som klart viser hensigten med det nye initiativ, at de ledige skal have denne halve års forlængelse på offentlig forsørgelse. Man kan i princippet godt forsøge at undlade at give dette forløb på uddannelsesydelse, men det kan ikke anbefales.

Selve uddannelsen behøver ikke være på ½ år for ret ydelsen. Jobcentret kan individuelt give tilbud om uddannelse, og kan i princippet give helt korte tilbud, hvis det dog er tilstrækkeligt til at forbedre jobmulighederne for de ledige.

Det er vurderingen, at der administrativt pålægges Ydelsescentret en stor opgave de kommende måneder med administration af en opgave, som ellers ville ligge i a-kassen, hvis blot dagpengeperioden var blevet forlænget.

Når ordningen på denne måde kan kritiseres, så er det dog generelt vurderingen, at initiativet er positivt, fordi det aktualiserer en mulighed for uddannelse og opkvalificering af de ledige i en efterfølgende periode, hvilket kan forbedre deres jobchancer. Det er baggrunden for anbefalingen om, at Jobcentret bør gå positivt ind i forberedelse af en uddannelsesindsats for de personer, som falder ud, og som vil kræve en ekstraordinær forberedelsesindsats og en direkte indsats for alle de personer, som ønsker ordningen. Det vil de fleste, der falder ud, formentlig.

3.4. Hvad kan vi gøre for de borgere, som bliver udfaldsramte sommer 2013
Som det er redegjort for, er der i realiteten med den ny uddannelsesydelse sket en udskydelse af de væsentligste udfaldsproblematikker med ½ år. Pr. d. 1 juli vil de første personer dog miste ret til uddannelsesydelse, og dermed forsørgelsesgrundlag.

Arbejdsmarkedsudvalget har på flere udvalgsmøder i efteråret drøftet det forslag om at oprette akutjob, som udvalget vedtog forinden regerings initiativ om akutjob kom frem.
På den baggrund skal administrationen anbefale, at Gribskovs egen "akutjob-ordning" træder i kraft pr. d. 1. juli, og som der er afsat midler til som led i budgetaftale 2013-16.

Denne ordning har en række fordele, fordi det er et initiativ, der kan målrettes de borgere, som reelt er faldet ud, og ikke modtager offentlig forsørgelse, dvs. som ikke kan få seniorjob, og ikke får tilbud om akutjob osv. Og som f.eks har en helt særlig familiesituation.

Der er reserveret 1 mio. kr. til dette initiativ som led i budgetaftalen, og midlerne vil udover en forstærket indsats i Jobcentret bl.a. gå til løntilskud i forbindelse med ansættelse hos private arbejdsgivere i en periode på f.eks. ½ år. Sagen har allerede været drøftet med erhvervssammenslutningerne, som er positive.

Det anbefales derfor at iværksætte denne indsats, men først efter de andre aktiviteter er gennemført, og efter afslutningen af det halve års forløb på uddannelsesydelse. Det anbefales derfor, at Gribskovs eget initiativ ses som et sidste trin, og ikke før de lediges reelle jobchancer er afprøvet gennem andre aktiviteter. Denne indsats bør have et andet navn, f.eks "job-assistance", eller andet positivt udtryk, for ikke længere at forveksle initiativet med akutjob.

Nærmere beskrivelse og plan for ovenstående forelægges ARB på mødet i februar den 20, februar.


Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om akutjob og akutpræmie til arbejdsgivere


Økonomi
-


Høring
HU blev ved mødet den 28. november 2012 orienteret om regeringens vedtagne AKUTpakke
incl. AKUT job herunder den videre proces med høring i HU, i ArbejdsmarkedsUdvalget den
11.12.2012 og videre til ØUs behandling i januar måned 2013.

 • HU bedes udtale sig på baggrund af de vedlagte bilag, således at en udtalelse fra HU

sammen med behandlingen i ArbejdsmarkedsUdvalget kan indgå i den videre behandling i ØU.

AKUT job:
Administrationen anbefaler til Arbejdsmarkedsudvalget, at Gribskov Kommune ikke nu opretter
akutjob-stillinger i større omfang. Hovedudvalget tilslutter sig dette. Set i lyset af Kommunens
økonomiske situation og effektiviseringsdagsorden finder Hovedudvalget det uheldigt, at
AKUT jobs giver mulighed for, at det ikke er den bedst kvalificerede kandidat, der ansættes
til den pågældende stilling.
Administrationen anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget,, at Gribskov Kommune slår akutjob
op ift. stillinger, hvor det giver mening ift. jobindholdet, samt den arbejdsplads der skal modtage
kandidaten. Hovedudvalget tilslutter sig dette.
Hovedudvalget tilkendegiver, at der ikke er grund til at oprette flere midlertidige stillinger, end
vi plejer for at oprette akut jobs, men at Gribskov Kommune skal fastholde sin nuværende
personalepolitik.
Hovedudvalget ønsker, at tillidsrepræsentanterne involveres tidligt i forløbet omkring overvejelserne
om en stilling skal slås op som akutjob.

Gribskov Kommunes egen akutpakke:
Hovedudvalget har ikke kommentarer til dette.

Seniorjobs:
Hovedudvalget tilslutter sig administrationens oplæg til Arbejdsmarkedsudvalget til håndtering
af seniorjobordningen i Gribskov Kommune. Hovedudvalget anbefaler, at der laves en central pulje,
der skal finansiere seniorjobordningen, så den enkelte virksomhed ikke har udgifter i forbindelse med
ansættelse af personer i seniorjob.
Hovedudvalget fremhæver, at der er tale om en merbeskæftigelsesordning og derfor må
kommunen ikke lave seniorjobordninger på områder, der har afskediget medarbejdere.
Hovedudvalget præciserer, at der skal ske inddragelse af tillidsrepræsentanterne i
forbindelse med ansættelse af personer i seniorjobs.


Bilag
Faktaark Akutjob, seniorjob mv


Indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende strategi for seniorjobs
 2. at godkende finansieringsmodel for seniorjobs
 3. at godkende strategi for akutjobs
 4. at godkende strategi for uddannelsesløft
 5. at vedtage at anvende 1 mio. kr. i budgetaftale 2013-16 til at hjælpe borgere der bliver "udfaldsramte" sommer 2013
 6. at genoptage sagen for status ultimo 1. kvartal 2013Tidligere udvalgsbeslutninger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 14-11-2012:

 1. Tiltrådt. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at strategi for anvendelse af akut jobs fastlægges på ekstraordinært udvalgsmøde i december.
 2. Tiltrådt.Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 11-12-2012:

 1. Tiltrådt. med følgende tilføjelse. Administrationen skal undersøge om der ved etableringen af seniorjob er muligt at finde områder, der ikke er omfattet af indgåede kontrakter, og hvor det ville give god mening at borgere i seniorjob udførte arbejdet
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt
 5. Tiltrådt
 6. TiltrådtØkonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Arbejdsmarkedesudvalgets indstilling punkt 1 - 6 tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

10. Oprettelse af privat daginstitution (Børnehaven ved Havet)
28.18G00 - 2012/63714

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Børneudvalget med henblik på, at Børneudvalget beslutter og nedlægge Børnehaven ved Havet som selvejende institution og samtidig anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Børnehaven ved Havet som privatinstitution og godkende Børnehaven ved Havets vedtægter.

Børnehaven ved Havet anmoder om godkendelse som privat institution
Børnehaven ved Havet ansøger om godkendelse til at åbne som privat institution fra den 1. marts 2013. Daginstitutionen nedlægger samtidig sig selv som selvejende institution.

Børnehaven er en lille deltidsinstitution beliggende i det gamle menighedshus i Gilleleje, på 1. sal, med plads til 22 børn.

Børnehaven ved Havet som privat institution vil fortsat have plads til 22 børn og vil ændre åbningstiden fra at være deltidsinstitution til at have åbent i samme antal timer som fuldtidsinstitutioner i kommunen, dvs. 52 timer.

Børnehaven ved Havet har indsendt ændringer til den nuværende vedtægt, som vedtægter for privatinstitutionen. Alle nødvendige oplysninger er med, enten som del af ændring af vedtægter eller som bilag. Administrationen vil bede Børnehaven ved Havet om at sammenskrive dokumenterne til én samlet vedtægt for privatinstitutionen. I indstillingen fremgår det derfor, at godkendelse af vedtægterne sker under forudsætning af, at vedtægterne i den endelig udformning, godkendes af administrationen.

Lovgrundlaget for private institutioner
I henhold til Dagtilbudslovens §19, stk. 5 kan dagtilbud til børn etableres og drives som privatinstitutioner. En privatinstitution skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor privatinstitutionen skal etableres. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Gribskov Kommunes godkendelseskriterier
Byrådet har vedtaget godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud. Godkendelseskriterierne er vedlagt som bilag til punktet. Godkendelseskriterierne er rettet til i forhold til, at området nu reguleres af Dagtilbudsloven og ikke Serviceloven.

Bankgaranti
I godkendelseskriterierne punkt 4.4 fremgår det, at privatinstitutionen skal stille med en bankgaranti svarende til tre måneders drift for en kommunal institution af samme størrelse. Gribskov Kommune stiller dette krav om garanti for at have rimelig tid til at genplacere børn i tilfælde af privatinstitutionens lukning.

Da Børnegården i Blistrup blev godkendt som privat institution af Byrådet 17.8.2009, blev der dispenseret for bankgarantien på de tre måneders drift, således at de kun skulle stille en bankgaranti på 30.000 kr. Begrundelsen for dette var, at privatinstitutionen holder til i kommunalt ejede bygninger, hvor kommunen med kort varsel vil kunne etablere dagtilbud i tilfælde af privatinstitutionens lukning.

Administrationen anbefaler, at der ligeledes gives dispensation til Børnehaven ved Havet, således at de også kun stiller med en bankgaranti på 30.000 kr. og ikke tre måneders drift. Tre måneders drift vil for Børnehaven ved Havet udgøre ca. 0,5 mio. kr., og administrationen vurderer, at det er et for højt beløb i forhold til, hvad det vil koste kommunen at skulle genplacere 22 børn i tilfælde af institutionens lukning.


Lovgrundlag
Dagtilbudslovens §19, stk. 5 (lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011).


Økonomi
-


Bilag
Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud
Ansøgning om godkendelse som privatinstitution
Vedtægter for privatinstitution (ændring til vedtægter)

Der hvor der i vedtægter henvises til andre dokumenter, f.eks. pædagogisk læreplan, er disse journaliseret på sagen, og politikere kan tilgå dokumenterne via POLAR, hvis interesseret.


Indstilling
Administrationen indstiller at Børneudvalget:

 1. godkender at nedlægge Børnehaven ved Havet som selvejende institution pr. 28.02.2013
 2. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:at godkende Børnehaven ved Havet som privatinstitution pr. 01.03.2013
 3. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende Børnehaven ved Havets vedtægter, under forudsætning af at vedtægterne kan godkendes af administrationen.
 4. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende dispensation for bankgaranti, således at bankgarantien udgør 30.000 kr.Tidligere udvalgsbeslutninger
Børneudvalgets beslutning den 08-01-2013:

 1. Godkendt.
 2. Anbefalet.
 3. Anbefalet.
 4. Anbefalet.


Fraværende: Kim Valentin

Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

11. Frigivelse af rådighedsbeløb Kunstgræsbane i Græsted
18.20G00 - 2012/60512

Sagsfremstilling
Byrådet har i forbindelse budgetaftalen 2013-16 bevilliget et rådighedsbeløb på 5,151 mio. kr. til anlæg af ny kunstgræsbane i Græsted. Dertil blev bevilliget 0,5 mio. kr. årligt til den afledte drift og vedligeholdelse.

Med denne sag anmodes om en frigivelse af de bevilligede rådighedsbeløb. Samtidig gives en orientering om status på projektet.

Anlægsprojektet

Anlægsmidlerne dækker udgifter til nedennævnte entrepriser:

 • Terrænarbejder
 • Kunstgræsbane
 • Indhegning
 • Belysning
 • Kørevej m.v.
 • Rekvisitter m.v.
 • Driftsmateriel


Indholdet og de valgte løsninger gennemgås og vurderes i tæt samarbejde med diverse interne og eksterne interessenter. Herunder Græsted IF, Gribskov Hallen, veterantræffet, brugerrepræsentanter fra andre fodboldklubber samt brugere af eksisterende grusbane og tilstødende arealer. Dertil inddrages erfaringer fra anlæg og drift af den eksisterende kunstgræsbane i Helsinge.

Den nye kunstgræsbane planlægges etableret på eksisterende grusbane på idrætsanlægget i Græsted.

Kunstgræsbanen og de relaterede adgangs- og parkeringsforhold m.v. planlægges ud fra en helhedsbetragtning af området, således at forholdene for bla. Eventplads, kræmmermarked m.v. såvidt muligt optimeres.


Drift og vedligeholdelse
Præcisering af indholdet i og omfanget af den kommende løbende drifts- og vedligeholdelsesopgave pågår. Dertil arbejdes på beslutningsoplæg om organisering af drifts- og vedligeholdelsesopgaven. Der foreligger pt. flere mulige løsningsmodeller. Særligt erfaringerne fra organiseringen af drifts- og vedligeholdelsesopgaven på kunstgræsbanen i Helsinge indgår i vurderingerne. Oplæg til beslutning om organisering af drifts- og vedligeholdelsesopgaven, herunder behovet for evt. nyt driftmateriel, tilgår udvalget på et kommende møde.


Udbudsstrategi
Anlægsarbejdet konkurrenceudsættes i henhold til Tilbudsloven, som regulerer udbud af bygge- og anlægsarbejder under EU's tærskelværdi på 37 mio. kr. Som supplement til Tilbudsloven har kommunen interne principper for udbud af Gribskov Kommunes bygge- og anlægskontrakter. De interne principper tilstræber, at der indhentes mindst fem tilbud, hvoraf tre er lokale.

I dette udbud vurderes det hensigtsmæssigt alene at tage udgangspunkt i Tilbudsloven, idet anlægsopgaven er specialiseret og teknisk unik. Dette betyder, at kun relativt få entreprenører på landsplan vil have erfaring og kompetence til at løfte denne slags anlægsopgave. Ved at udbyde efter tilbudslovgivningen gives lokale entreprenører stadig mulighed for at byde på opgaven, hvis de fx. vil dyrke dette marked, som er voksende. Dette kunne fx. være ved at gå sammen i konsortier.

Opgaven udbydes om totalentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation.

Det bevilligede rådighedsbeløb dækker sandsynligvis kun lige etablering af selve kunstgræsbanen. Supplerende og ønskelige opgaver og tilvalgsydelser medtages i udbuddet som "krydsmærkede ydelser", således at disse opgaver og ydelser kan fravælges, hvis tilbudene ikke holder sig inden for rammen. Behovet for og mulig alternativ finansiering af de ønskede tilvalgsydelser vurderes efter licitationen.

Overordnet tidsplan
1. Idé og afklaringsfasen: 10.11.2012 - 31.01.2013
2. Udbudsfasen: 01.02.2013 - 15.04.2013
3. Udførelsesfasen: 15.05.2013 - 28.07.2013
4. Afleveringsfasen: 28.07.2013 - 15.08.2013
5. Indvielse: august 2013 (endelig dato aftales senere)

Endelig detailtidsplan udarbejdes i forbindelse med indgåelse af entreprenørkontrakt.


Lovgrundlag
Tilbudsloven


Økonomi
Anlægsinvesteringen på 5.151 mio. kr. finansieres via Anlægsbudgettet 2013-2016.

De afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger finansieres via afsatte driftsbudget på 0,5 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets ejendomsramme.


Høring
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at frigive 5.151 mio. kr. af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til etablering af kunstgræsbane i GræstedTidligere udvalgsbeslutninger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 15-01-2013:

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.

Fraværende: Svend Gottlieb.


Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.
Beslutning
Sagen udgår.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

12. Beredskab - Frigivelse af anlægsmidler, køb af redningsbåd
14.00Ø00 - 2012/65138

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 21. november 2012 at processen med indkøb og indretning af ny redningsbåd skal fortsættes inden for de økonomiske rammer, og at driften af den nye båd indarbejdes som en del af den nye aftale om brandslukning m.v.

Der er i budget 2013 - 2016 afsat 0,4 mio. kr. i 2013 til finansiering af den kommunale andel af en ny redningsbåd i Gilleleje. Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. årligt til drift af båden.

Der er udarbejdet overslag på ca. 800.000 kr. for indkøb, opbygning og montering af udstyr, hvoraf Gribskov Kommunes andel er 0,4 mio. kr.

Brandmændene i Gilleleje har indsamlet over 400.000 kr. og det er dermed muligt at købe og drifte en ny og større redningsbåd med det nødvendige udstyr.

Administrationen indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb frigives således redningsbåden kan blive indkøbt.

Efter planen bestilles redningsbåden i starten af 2013 til indsættelse senere i 2013.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at frigive 0,4 mio. kr. af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til Gribskov Kommunes andel af køb af redningsbåd.Tidligere udvalgsbeslutninger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2013:

 1. Tiltrådt.Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

13. Lokalplan 519.01 for udvidelse af golfbane ved Pibe Mølle - endelig vedtagelse
020743 - 2012/56235

Sagsfremstilling
Endelig vedtagelse
Forslag til Lokalplan 519.01 for udvidelse af golfbane ved Pibe Mølle har været i offentlig fremlæggelse 10.09.12 til den 05.11.12 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 519.01 blev igangsat 05.09.07, og er udarbejdet på baggrund af fokusområder som fremlagt på nævnte møde, samt revideret skitseprojekt for baneudvidelsen dateret 28.02.12, godkendt af Udvalget på mødet den 21.03.12.

Lokalplanen omfatter matr.nr. 6k Høbjerg By, der er en del af ejendommen Høbjergvej 32 med eksisterende golfbane. Der er ønske om en baneudvidelse med træningsfaciliteter i form af driving range og overdækkede udslagssteder samt bygning med træningsrum. Herudover er der plads til en 6 hullers bane, og der indpasses en p-plads. Udvidelsen sker med særligt fokus på at skabe faciliteter til unge / nye spillere.

Lokalplanen inddrager et tidligere landbrugsareal, og de naturlige forhold med beskyttet sø og terrænvariationer bevares som en del af banens opbygning.

Der ønskes en lokalplan, der ikke inddrager de eksisterende golfbanearealer indenfor Lokalplan 59.96, idet der ikke er intentioner om at ændre arealanvendelsen her.

Ifølge Kommuneplan 2009-2021 ligger arealet i zone 2, hvor eksisterende golfbaner kan udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og kulturværdier indenfor beskyttelsesområderne ikke forringes, og der tages hensyn til kommuneplanens øvrige retningslinjer. Der er fastlagt rammebestemmelser for område 1.R.02, som omfatter udvidelsen af golfbanen.

Hovedpunkter i bemærkninger
Der er i perioden indkommet 2 bemærkninger til planforslaget. Bemærkningerne har ikke været i høring hos bygherre, idet de dels vedrører kommunens forpligtelse til at indskrive foretagne vurderinger, dels kommer fra bygherre selv.

1. Naturstyrelsen Roskilde bemærker:
1a) at redegørelsen i henhold til habitatbekendtgørelsen skal indeholde en vurdering af, om planen kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område, herunder om planen har en karakter, så en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet. Vurderingen skal være begrundet, dvs. at det skal fremgå, hvad der ligger til grund for den afgørelse, som myndigheden træffer. Af planens redegørelse skal det ligeledes fremgå, om gennemførelse af planen vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV.

1b) at Pibe Mølle-området er udpeget som værdifuldt geologisk område, hvilket bør fremgå af planmaterialet.

Ad 1a) Administrationen anbefaler, at følgende tekst tilføjes til redegørelsen for Lokalplan 519.01 under afsnittet om forhold til anden lovgivning i forbindelse med endelig vedtagelse:
"Natura 2000 og bilag IV-arter
I henhold til habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) skal der i redegørelsen i et forslag i medfør af planloven indgå en vurdering af, om planen kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område, herunder om planen har en karakter, så en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet.

Golfbaneudvidelsen sker ca 1900 meter vest for Natura 2000 - område nr 133: Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov. På grund af afstanden vurderes udvidelsen ikke at påvirke Natura 2000-området, og planen indebærer ikke aktiviteter eller arealanvendelser, der fordrer nærmere konsekvensvurdering. Planområdet er sammenhængende med eksisterende større golfanlæg. Naturværdier vil blive tilgodeset i større grad end hidtil ved en mere varieret flora og dermed bedre vilkår for faunaen, idet der indpasses beplantninger mellem banens græsarealer med mere vildtvoksende vegetation. Med en drift i h.t. Dansk Golf Unions politik vil kvælstofbelastning af omgivelserne blive mindsket, set i forhold til en intensiv landbrugsdrift.

Det er vurderet, at planens indhold på grund af afstanden ikke vil påvirke yngle- eller rasteområder for de arter, der er på udpegningsgrundlaget for Gribskov. Der er endvidere ikke registreret sjældne eller udryddelsestruede planter og dyr eller konstateret rødlistede arter indenfor lokalplanområdet."

Ad 1b) Administrationen anbefaler, at følgende tekst tilføjes til redegørelsen for Lokalplan 519.01 under afsnittet om forhold til anden lovgivning, Landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige interesser, i forbindelse med endelig vedtagelse:
"Området er ifølge Miljøministeriets seneste kortlægning en del af det geologisk værdifulde område 'Pibemølle', som er et karakteristisk dødislandskab med issøbakke og omkringliggende lergravningsområder med teglværk. Lokalplanen omfatter dog ikke lergrave, og omlægning til golfbane sker primært med fastholdelse af naturligt terræn og helt lokal etablering af greens og bunkers med op til 1 meters terrænændring, der vurderes ikke at ville sløre de overordnede landskabsformer."

2. Ejer af lokalplanområdet, Ree Golf, bemærker at de forudsætter, at de som ejere af de omfattede arealer kan dyrke de dele af arealerne, der er omfattet af lokalplanen, som almindelig landbrugsjord (dog med de begrænsninger, der gælder for golfbaner), indtil hele projektet gradvis udrulles og realiseres på arealerne med den ny drivingrange og på sigt tillige flere golf-huller.

Ad 2) Administrationen bemærker, at den eksisterende lovlige anvendelse (landbrug) kan fortsætte, idet ejer ikke har handlepligt på en lokalplan. Dette ændres ikke ved, at dele af arealet inddrages til golfbane. Der skal dog være opmærksomhed på, at landbrugspligten på arealet er ophævet på vilkår om, at arealet lokalplanlægges og tages i anvendelse til golfbanen inden år 2016. Det vil sige, at hvis ikke hele arealet indgår som del af golfbanen i 2016, vil det være op til Jordbrugskommissionen at beslutte, om landbrugspligten kan ophøre eller skal bestå på restarealet.
Administrationen anbefaler, at følgende tekst tilføjes til redegørelsen for Lokalplan 519.01 under afsnittet Lokalplanområdets beliggenhed og eksisterende forhold: "Dette [frist for ophævelsen, red.] er dog ikke til hinder for, at arealet kun gradvist hen over perioden tages i brug som golfbane."

Herudover har Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget tiltrådt at anbefale følgende tilføjelse i lokalplanens § 4:
"Udstykning kan dog ske i forbindelse med mulig udvidelse af teknisk anlæg til regulatorstation for naturgas i lokalplanområdets sydøstlige hjørne".


Administrationen anbefaler, at Byrådet endeligt vedtager lokalplan 519.01 med de ovennævnte tilføjelser.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 13 stk. 1-2 (Lbk nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser)
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbkg. nr. 936 af 24.09.2009).


Økonomi
Ved udarbejdelse af ny lokalplan har bygherre bidraget med inputs til planens indhold.


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen har været sendt til høring i Naturstyrelsen Roskilde og Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, og der er ikke indkommet bemærkninger til sagen. Afgørelsen blev bekendtgjort efter lovens § 4, stk. 4 den 10.09.12 i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene. Der gjaldt en klagefrist på 4 uger fra denne dato.


Høring
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 10.09.12 til den 05.11.12, jf. Planlovens § 24. Der indkom bemærkninger som nævnt ovenfor.


Bilag
Forslag til Lokalplan 519.01 for udvidelse af golfbane ved Pibe Mølle >> medsendes ikke dagsordenen, men kan ses elektronisk på hjemmesiden.


Indstilling
Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 21.01.13 og vedtog at anbefale Byrådet:

 1. at forslag til Lokalplan 519.01 vedtages endeligt med indarbejdelse af de ovenfor nævnte tilføjelser.Tidligere udvalgsbeslutninger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 09-01-2013:

 1. Tiltrådt, med tilføjelse i lokalplanens §4:
  "Udstykning kan dog ske i forbindelse med mulig udvidelse af teknisk anlæg til regulatorstation for naturgas i lokalplanområdets sydøstlige hjørne"


Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.


Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

14. Vestforbrænding: Godkendelse af låneramme til fianisiering af varmeplaner
07.00P00 - 2012/65088

Sagsfremstilling
Vestforbrænding I/S anmoder Gribskov Kommunes Byråd godkendelse om lånoptagelse for planlagte strategiske og driftsmæssige investeringer, jf. Rammebudget 2013; dvs. både for regnskabsåret 2013 og 2014. For alle investeringer gælder, at de efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres, og at der ikke optages lån førend investeringerne igangsættes i praksis.

Af nedenstående tabeller er anført hvilke tiltag investeringerne vedr. For nærmere beskrivelse at de enkelte tiltag henvises til indstilling til Vestforbrændings bestyrelse den 05.12.2012 om godkendelse af foreløbig låneramme 2013-14, jf. vedlagte bilag.

Strategiske investeringer i mio. kr, Låneramme 2013-14

Projekt
2013
2014
I alt
Levetidsforlængelse af anlæg 5
100
0
100
Køb af Rampehuset
15
0
15
Varmeplan 2015, Gladsaxe
66
0
66
Varmeplan 2015
84
50
134
Bygninger, Frederikssund
0
15
15
Forventet lånoptag
265
65
330


Driftsmæssige investeringer i mio. kr, Låneramme 2013-14

Projekt
2013
2014
I alt
Varmedistribution
20
20
40
Forventet lånoptag
20
20
40Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Vestforbrændings vedtægt

§ 6. Hæftelse
Stk. 2.
Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse.
Stk. 3.
Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået, Københavns Kommune hæfter dog alene efter indbyggertallet i den i § 4, stk. 4, nævnte del af Københavns Kommune.

§ 10. Bestyrelse
Stk. 14.
Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriet bekendtgørelse nr. 1238 af 15.12.2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.


Økonomi
-


Bilag
Bilag: Henvendelse af 06.12.2012 fra Vestforbrænding med anmodning om godkendelse af en foreløbig låneramme 2013-14 på kr. 370 mio.
Bilag: Indstilling til Vestforbrændings bestyrelse den 05.12.2012 om godkendelse af foreløbig låneramme 2013-14


Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

 1. at godkende foreløbig låneramme 2013-14 på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter kraftvarme og anlæg Frederikssund,
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

15. Vestforbrænding: Godkendelse af mageskifte
07.00P00 - 2012/65090

Sagsfremstilling
I forbindelse med projekt for omlægning og renovering af Vestforbrændings indkørsel er der behov for at foretage mageskifte af arealer mellem I/S Vestforbrænding og Glostrup Kommune. Herved overtager Glostrup Kommune en del af arealet på den anden side af Ejby Mosevej samtidig med, at Vestforbrænding overtager vejarealet, der hidtil har udgjort enden af Ejby Mosevej.

Vestforbrænding I/S anmoder derfor Gribskov Kommunes Byråd om at tiltræde den af Vestforbrændings bestyrelses vedtagne beslutning af 13.06.2012 om at godkendelse af mageskifte - Ejby Mosevej 219.

For nærmere beskrivelse henvises til indstilling til Vestforbrændings bestyrtelse den 13.06.2012 vedr. mageskifte, Ejby Mosevej 219.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Vestforbrændings vedtægt

§ 10. Bestyrelse
Stk. 14.
Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Økonomi

-


Bilag
Bilag: Henvendelse af 06.12.2012 fra Vestforbrænding med anmodning om godkendelse af mageskifte
Bilag: Indstilling til Vestforbrændings bestyrtelse den 13.06.2012 vedr. mageskifte, Ejby Mosevej 219


Indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende mageskifte, Ejby Mosevej 219Tidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

16. Græsted Fjernvarme, nye vedtægter til godkendelse
13.03A00 - 2012/63907

Sagsfremstilling
Baggrund
Græsted Fjernvarme A.m.b.A. har fremsendt udkast til nye vedtægter til godkendelse hos Gribskov Kommune. Vedtægterne skal godkendes af Gribskov Kommune, inden de kan træde i kraft.

Når kommunen skal godkende de nye vedtægter, skyldes det, at kommunen ved Byrådets beslutning den 18. august 2008 har stillet garanti for Græsted Fjernvarmes optagelse af et lån på 23 mio. kr. i forbindelse med udbygning af kedelkapaciteten. Varmeforsyningslovens stiller ikke krav om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer, men kommunen har en interesse i at sikre sig, at vedtægterne værner om selskabets forsvarlige drift og dens værdier, således at garantien ikke kommer til udbetaling på et utilsigtet grundlag. Det er derfor i § 6.9 i de gamle vedtægter og § 6.10 i udkastet til nye vedtægter bestemt, at vedtægtsændringer kræver kommunens godkendelse, sålænge kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Administrationen har gennemgået de nye vedtægter og sammenholdt dem med de tidligere gældende (bilag 1). De gældende vedtægter er fra 1997, og ændringer er begrundet i en opfordring fra brancheforeningen Dansk Fjernvarme om at få vedtægterne opdateret.

Forslaget til nye vedtægter har Græsted Fjernvarmes bestyrelse selv udarbejdet med udgangspunkt i standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme. Forslaget er i meget vid udstrækning baseret på Dansk Fjernvarmes standardvedtægter udsendt juni 2010, som Dansk Fjernvarme har udarbejdet og haft til gennemsyn hos Energitilsynet. Energitilsynet har vejledt Dansk Fjernvarme om vedtægternes udformning, og de kan derfor anses for indirekte vurderet af Energitilsynet som værende i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Vurdering
Administrationen har vurderet udkastet fra Græsted Fjernvarme, og har efterfølgende været i dialog med fjernvarmeselskabet omkring ændringerne. Den væsentligste ændring er §5 omkring udtrædelsesvilkår, i det andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde med en måneds skriftlig varsel med forbehold for lovmæssige begrænsninger, mens andelshavere indtrådt før 2010 kan udtræde med 18 måneders varsel. Denne ændring er begrundet med nye regler for opsigelsesvarsler pr. 1. januar 2010 medført af ændringer i forbrugeraftaleloven. Det skal fremhæves, at der ikke findes nogen lovgivning for andelsselskaber (som f.eks. Græsted Fjernvarme) på linie med selskabsloven, som gælder for aktie- og anpartsselskaber. Så meget desto mere er det vigtigt, at et andelsselskab sikrer sig, at vedtægterne er ajourførte og afspejler fyldestgørende rammer for selskabets aktiviteter, hvilket er tilfældet her. Endelig vurderes det, at de nye vedtægter værner om selskabets forsvarlige drift og dens værdier, således at kommunale garantier ikke kommer til udbetaling på et utilsigtet grundlag.

Det er derfor administrationens vurdering, at udkastet til nye vedtægter vil sætte en god ramme for, at fjernvarmeselskabet fortsat kan leve op til sit hovedformål, nemlig etablere og drive kollektiv varmeforsyning i forsyningsområdet i overensstemmelse med lovgivningen.
Derfor anbefaler administrationen, at vedtægterne godkendes med forbehold for, at de også vedtages på generalforsamlingen.

Videre proces
Vedtægterne er allerede godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 22. oktober 2012, som blev afholdt pga. for få fremmødte til den ordinære generalforsamling, og afventer således kun Gribskov Kommunes godkendelse.


Lovgrundlag
Lov nr. 382 om Varmeforsyning af 15. juni 1990
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1184 af den 14. december 2011
Det fremgår af vedtægterne i hhv. gamle som nye vedtægter, at de skal godkendes af Gribskov Kommune, hvilket er almindelig praksis og begrundet i kommunegarantier for evt. låneoptagelse omtalt i sagsfremstillingen.


Økonomi
-


Høring
-


Bilag
Gamle og nye vedtægter


Indstilling
Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at anbefale
Byrådet:
1. at godkende nye vedtægter for Græsted Fjernvarme A.m.b.A.


Tidligere udvalgsbeslutninger
Teknisk Udvalgs beslutning den 16-01-2013:

 1. Tiltrådt

Susan Kjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Tiltrådt.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Tiltrådt.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

17. Gribvand: takster 2013 for spildevandsforsyningen
06.03Ø00 - 2012/05650

Sagsfremstilling
Baggrund
Takster for tømningsordningerne i 2013 blev godkendt af Byrådet i december 2012. Taksterne for spildevandsforsyningen er endnu ikke behandlet af Byrådet, da afgørelse om prisloft fra det statslige Forsyningssekretariat lader vente på sig. Forsinkelsen skyldes tvister om de individuelle effektiviseringskrav, hvor mange forsyninger har protesteret mod de metoder, som Forsyningssekretariatet anvender.

Gribvands bestyrelse ønsker dog at fastsætte en ramme for taksterne mhp. at kunne udsende opkrævninger i foråret 2013. Opkrævning udsendes som a-conto-afregning to gange årligt og justeres endeligt ved måleraflæsning i slutningen af året.

Gribvands bestyrelse har på deres møde den 11. januar 2013 behandlet ramme for takster. Indstilling til bestyrelsen er vedlagt som bilag. Gribvand anmoder Byrådet om at godkende en ramme for taksterne.

Takster 2013
Gribvand forventer at prisloftet vil resultere i en variabel takst på mellem 41,38 og 46,06 kr/m3. De anmoder Kommunen om at godkende denne ramme under følgende forudsætninger:

 • Prisloftet udnyttes fuldt ud
 • Selskabet opkræver det maksimalt muligt faste vandafledningsbidrag
 • Selskabet opkræver vejbidrag på 8%
 • Administrative gebyrer fastholdes
 • Taksten fastsættes endelig af bestyrelsen når der foreligger et godkendt prisloft fra Forsyningssekretariatet


Den beregnede takst forudsætter, at Kommunen betaler et Vejbidrag på 5,568 mio kr i 2013.
Byrådet har drøftet Vejbidraget den 8. Oktober 2012 og tog forbehold for størrelsen heraf, såfremt der kommer nærmere afklaring af regelgrundlaget.

Den variable takst for afledning af spildevand er siden 2010 steget fra 34,85 kr /m3. Stigningen er sket i en periode, hvor vandforbruget er faldet tilsvarende, således at den samlede indtægt til Gribvand har været den samme. Forbrugere, som følger udviklingen i det generelle vandforbrug, vil således ikke opleve en øget udgift som følge af takststigningerne.

Vurdering
Gribvand oplyser, at beregningerne er sket i overensstemmelse med Betalingsloven. Dog er prisloftet endnu ikke godkendt af Forsyningssekretariatet. Kommunens godkendelse omfatter alene kontrol af legalitet.

Administrationen vurderer på den baggrund, at Byrådet kan godkende rammen for takster for 2013 med forbehold for Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse og med forbehold for en nærmere afklaring af regelgrundlaget vedr Vejbidraget.

Byrådets godkendelse vil indebære, at Gribvand kan udsende a´contoopkrævninger i første halvår 2013. Når Forsyningssekretariatets afgørelse foreligger, vil sagen blive forelagt Byrådet på ny, således at taksten kan fastlægges endeligt og efterregulering kan finde sted.


Lovgrundlag
Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/6-10 , Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
Formålet med Betalingsloven (jf.§1) er at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.
Ifølge Betalingsloven §3 skal spildevandsselskabet fastsætte takster én gang årligt under hensyntagen til det udmeldte prisloft. Taksterne skal godkendes af den kommune, hvor selskabet ligger.
De nærmere regler for betaling fastsættes i en vedtægt, der ligeledes skal godkendes af kommunen.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/6-09, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Prisloftet fastsættes af et statsligt prisloftsekretariat, jf. §6 i vandsektorloven.


Økonomi
Kommunens vejbidrag afregnes via fra konto 2013100600, Vejbidrag


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Dokumenter fra Gribvands bestyrelsesmøde


Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

 1. at godkende ramme for Gribvands spildevandstakster for 2013 med forbehold for Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse, der vil blive fulgt op af en senere byrådsbeslutning og med forbehold for nærmere afklaring af regelgrundlaget vedr VejbidragetTidligere udvalgsbeslutninger
Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Punktet udgår.

Teknisk Udvalgs beslutning den 4.2.2013:
Venstre fremsatte ændringsforslag om uændret vandafledningsafgift kr. 37,28 + pris- og lønregulering + moms.
Ændringsforslaget blev afvist.

 1. Ikke tiltrådt, taksterne fastsættes først når prisloftet er udmeldt.


Venstre undlod at underskrive protokollen.

Økonomiudvalgets beslutning den 4.2.2013:
Forslag fra Borgmesteren, om at tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg til fornyet behandling, herunder at der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde, godkendt.
Venstre`s forslag om uændret vandafledningsafgift kr. 37,28 + pris- og lønregulering + moms kom således ikke til afstemning.


Beslutning
Sagen udgår.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

30. Økonomiudvalgets rammenotat for budgetproces 2014-2017
00.30Ø00 - 2013/00685

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets besluttede råskitse for budgetprocessen for 2014-2017 har administrationen udarbejdet følgende rammeudmelding for budgetarbejdet 2014-17.
Hovedpunkterne i rammeudmeldingen er:

 • Udgangspunktet for årets budgetlægning
 • Tidsplan for fagudvalgenes arbejde med at skabe et prioriteringsrum
 • Arbejdet med prioriteringskataloger i budget 2014-2017
 • Økonomiske principper for budgetarbejdet
 • Budgetrammer og tekniske korrektioner


Dele af rammeudmeldingen er gengivet i sagsfremstillingen herunder. Den samlede rammeudmelding kan ses i vedlagte bilag.

Udgangspunkt for årets budgetlægning
I budgetlægningen for 2013-2016 har der været stor politisk fokus på at skabe balance i budgetgrundlaget, som har givet et godt udgangspunkt for budgetprocessen 2014-2017. Der udestår fortsat væsentlige udfordringer med at skabe den nødvendige balance videre frem. Udfordringerne kan i hovedtræk kategoriseres på følgende måde:

 • Konkret udmøntning af allerede vedtagne omkostningsreduktioner fra budget 2013-16
 • Yderligere pres på kommunernes økonomi (økonomiaftale)
 • behov for fortsat prioriteringsrum


Figur 1 herunder illustrerer i hovedtræk omfanget af udfordringer vedr. budgetprocessen.På dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen er det ikke muligt at give et præcist bud på omfanget af økonomiaftalens konsekvens på budgetudgangspunktet. I figur 1 er det forudsat at økonomiaftalen vil forringe kommunernes samlede udgangspunkt i størrelsesorden 2-3 mia. kr., svarende til 20 mio. kr. i Gribskov Kommune. Dette niveau svarer til konsekvenserne af sidste års økonomiaftale.

Samlet er det administrationens vurdering at der i budgetproces 2014-2017 er behov for at arbejde med forslag til reduktioner i størrelsesorden 50 mio. kr. i 2014, stigende til 80 mio. kr. i 2016 og frem (niveauet under x-aksen i figur 1). Samtidig skal der arbejdes med forslag til nye budgetmål i størrelsesorden 25 mio. kr. (niveauet over x-aksen i figur 1) således der bliver skabt et reelt rum for prioriteringer i den forestående budgetproces.


Tidsplan for fagudvalgenes arbejde med at skabe et prioriteringsrum
Fagudvalgene skal arbejde efter følgende tidsplan i første halvår af 2013:

Februar – april:
Udvalgene arbejder med 1. version af deres prioriteringskatalog på baggrund af rammer udmeldt af Økonomiudvalget.

April:
På april møderne vedtages der en 1. version af udvalgenes prioriteringskataloger. Ultimo april samler byrådet op på dette arbejde på et heldags budgetmøde.

Maj:
På udvalgenes møder udarbejdes 2. version af prioriteringskataloget med afsæt i byrådets opsamling på heldags budgetmødet i april. Prioriteringskataloget sendes efterfølgende i høring.
Juni:
På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar og udarbejder den endelige version af prioriteringskataloget.
Samtidig tager udvalget endeligt stilling til, hvordan udvalgets andel af de allerede besluttede omkostningsreduktioner i 2014-2016, som følge af budgetaftale 2013-2016, skal udmøntes, således at der konkret kan arbejdes videre med realisering af disse reduktioner.


Arbejdet med prioriteringskataloger i budget 2014-2017
Til brug for prioriteringsarbejdet foreslås det, at der i budgetprocessen for 2014-2017 arbejdes med at etablere en prioriteringspulje, der konkretiseres via såkaldte prioriteringskataloger. Dette arbejde har flere formål:

 • dels at udmønte de allerede vedtagne omkostningsreduktioner som følge af budgetaftalen for 2013-2016,
 • dels at give mulighed for, at udvalgene får lejlighed til at ”ryste posen” og undersøge, om der er opgaver på deres område, de ønsker at prioritere ”bort” eller ”ned” til fordel for opgaver de hellere vil prioritere ”til” eller ”op”,
 • dels at understøtte muligheden for op- og nedprioriteringer på tværs af fagudvalg


Det foreslås, at udvalgene på deres møder i februar - juni arbejder med at tilvejebringe forslag, der tilsammen omkostningsreducerer opgaver og indsatser for 50 mio. kr. i 2014 stigende til 65 mio. kr. i 2015 og 80 mio. kr. i 2016 og frem.
Ligeledes foreslås det, at der peges på forslag til nye budgetmål, udvalgene ønsker at prioritere til eller op for tilsammen 25 mio. kr. årligt.
At der er asymmetri mellem niveauet for omkostningsreduktioner og nye budgetmål gør, at der åbnes op for muligheden for at arbejde med tværgående prioriteringer og om nødvendigt at imødekomme forværringer i kommunens budgetbalance, eksempelvis i form af konsekvenser i de forestående forhandlinger om økonomiaftalen.Prioriteringskataloget skal samlet set indeholde forslag, der som minimum effektuerer det respektive udvalgs andel af de henholdsvis 50, 65 og 80 mio. kr. (omkostningsreduktioner) og 25 mio. kr. (budgetmål).
Arbejdet kan inddeles i 3 dele:

 1. Første del af prioriteringskataloget skal være et prioriteret forslag til udmøntning af de allerede vedtagne omkostningsreduktioner som følge af budgetaftale 2013-2016,
 2. Anden del af kataloget skal indeholde yderligere forslag til omkostningsreduktioner, der reelt er prioriteret og
 3. Tredje del af kataloget skal indeholde forslag til budgetmål, der ligeledes er prioriteret

således, at kataloget er udtryk for udvalgets samlede "vilje" til at omsætte politiske beslutninger - i form af enten reducerede eller tilførte budgetmidler - til faktiske tiltag fra 2014 og frem.

Denne "tre-deling" af arbejdet med prioriteringskataloger er illustreret i figur 2, hvor de respektive udvalgs andel af henholdsvis allerede vedtagne omkostningsreduktioner (gul farve) og andel af forslag til yderligere omkostningsreduktioner (grøn farve) fremgår. Forslag til nye budgetmål (blå farve) fremgår som en samlet pulje på 25 mio. kr. Det skal således ikke forstås som, at det enkelte udvalg har 25 mio. kr., men at der samlet er en ramme til forslag til nye budgetmål på 25 mio. kr., der skal prioriteres af byrådet på tværs af udvalgene.
Økonomiske principper for budgetarbejdet
Administrationen anbefaler, at der formuleres følgende principper for den forestående budgetproces 2014-2017:

Det er Byrådets mål, at

1. Opnå tilstrækkeligt overskud på driften til at dække renter og afdrag på lån samt anlæg.

2. Der er et anlægsniveau på minimum 170 mio. kr. (2013-prisniveau) på det skattefinansierede område set over den fire årige budgetperiode.

3. Have en stram økonomisk styring. Tillægsbevillinger uden for det lovbundne område skal til enhver tid finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres indenfor den samlede økonomi i organisationen.

4. Likviditeten ultimo budgetåret skal være minimum 50 mio. kr.

5. Der løbende sker omlægninger og forbedringer for at sikre effektiviseringsgevinster.Lovgrundlag

-


Økonomi
-


Bilag
Rammenotat budgetproces 2014-17
Borgmesterens oplæg til ØU rammemelding budget 2014 - 2017


Indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender og beslutter rammenotatet (bilag), således at dette danner grundlag for budgetproces 2014-2017.


Tidligere udvalgsbeslutninger
Borgmesterens indstilling godkendt. Enighed om at sagen fremlægges i Byrådet.

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. tager administrationens oplæg til rammenotat til efterretning
 2. godkender administrationens oplæg til økonomiske principper for budgetarbejdet (side 5 i rammenotat)
 3. godkender, at fagudvalgene i 1. halvår af 2013 arbejder med konkret udmøntning af allerede vedtagne budgetreduktioner i 2014 og frem med afsæt i følgende tabel (er identisk med tabel 1 i administrationens notat):
  (1.000 kr.) 2014 2015 2016 og frem
  Det tekniske område -700 -1.500 -2.200
  Børneudvalget -4.200 -8.300 -12.500
  Social- og Sundhedsudvalget -3.000 -6.000 -9.000
  Arbejdsmarkedsudvalget -3.800 -7.500 -11.300
  Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0
  Økonomiudvalget -3.300 -6.700 -10.000
  Sammentælling: -15.000 -30.000 -45.000

4. beslutter, at konkret udmøntning af allerede vedtagne budgetreduktioner i 2014 og frem skal vedtages i de respektive fagudvalg i juni-møderækken
5. beder administrationen om at udarbejde yderligere forslag til alternativer og handlemuligheder, som kan bringes i anvendelse, i det omfang den forestående økonomiaftale lægger yderligere pres på kommunens økonomi med henblik på, at direktionen inden sommerferien fremlægger et forslag til budget i balance. Direktionens forslag til budget i balance vil danne grundlag for de politiske drøftelser på budgetseminar i august


V anfører, at det af borgmesteren på mødet udleverede materiale, vil blive drøftet i Venstre, inden behandling i Byrådet.
V tager forbehold for indstillinger fra Borgmesteren og administrationen, i det Venstre ønsker friere rammer for udvalgenes drøftelse af oplæg til Budget 2014 - 2017.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.
For stemte 13 (C, A, F, G)
Imod stemte 9 (V, O)

Borgmesterens budgetprocesforslag publiceres sammen ked beslutningsprotokollen. (Se under bilag).

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud


Efterretningssager

18. Veje - Forundersøgelse Motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje
05.01G00 - 2012/11509

Sagsfremstilling
Vejdirektoratet har igangsat en forundersøgelse af en motortrafikvej imellem Helsinge Øst (Rundkørslen) og Gilleleje. Sagen har tidligere været forelagt Teknisk Udvalg den 21.11.12 og forelægges hermed til orientering for Økonomiudvalg og Byråd.

Vejdirektoratets forundersøgelsen fremgår af aftalen mellem forligspartierne, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative folkeparti om ”Bedre mobilitet”, af 26. november 2010. Kommissorium for forundersøgelsen af vedlagt som bilag.

Undersøgelsen ventes afsluttet i efteråret 2013 med en indstilling til Ministeren om det videre forløb, herunder om der skal igangsættes en VVM-undersøgelse.

Strækningen har tidligere været undersøgt af Frederiksborg Amt, der lavede VVM-redegørelse, regionsplan-retningslinjer og anlagde strækningen Græsted Omfartsvej. Regionsplan retningslinjerne er overført til kommuneplanen, der således rummer retningslinjer for en vejstrækning langs jernbanen fra Græsted over Pårup til en skitseret omfartsvej syd om Gilleleje, derudover rummer den en udbygning/ombygning af rundkørslen i Mårum. Den strækning, der allerede er undersøgt kvalificerer ikke til motortrafikvejstatus, da den for en del af strækningen genanvender eksisterende vej-strækninger, der ikke har en tilstrækkelig bredde og som har overkørsler fra boliger langs vejen. Forundersøgelsen ventes at rumme forskellige alternativer, hvoraf et eller flere kan være alternativer, hvor der indgår eksisterende vej-strækninger, der ikke umiddelbart kan opgraderes til motortrafikvej.

Forundersøgelsen forventes at omfatte følgende elementer:

 • Beskrivelse af nuværende vejforbindelse mellem Helsinge Øst og Gilleleje
 • Beskrivelse af planforudsætninger i korridoren
 • Overordnet beskrivelse af planforhold, arealanvendelse, natur og miljøforhold med grundlag
 • i foreliggende data
 • Beskrivelse af pendling og erhvervslivets behov for vejtransport i området
 • Opdatering af grundlag for trafikberegninger af den fremtidige trafik
 • Beskrivelse/beregning af trafikudvikling, trafiksikkerhed, fremkommelighed og forventet
 • fremtidig trafikbelastning for de ovenfor nævnte udbygningsvarianter
 • Opdatering af vurdering af muligheder for at anlægge en motortrafikvej og udbygge eksisterende
 • vej, herunder delstrækninger
 • Opdatering af vurdering af behov for vejtilslutninger og opretholdelse af skærende veje
 • Indledende skitseprojektering af udbygningsforslag
 • Opdateret beregning og vurdering af trafikale og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser
 • Opdatering af vurdering af væsentlige natur- og miljømæssige forhold/konflikter
 • Vurdering af samfundsøkonomi
 • Udarbejdelse af indledende anlægsoverslag (fase 1) og analyse af risici


Administrationen er deltager i et 'teknikerudvalg', der er en følgegruppe til undersøgelsen. I det regi har der bl.a. været foretaget en indledende besigtigelse af strækningen den 06.11.2012.

Teknisk Udvalg behandlede sagen den 21.11.12 og besluttede på det tidspunkt, at der overfor Vejdirektoratet/Transportministeriet skulle gives udtryk for en forventning om politisk inddragelse i undersøgelsesfasen.

Vejdirektoratet har knyttet Grontmij som rådgiver til projektet for den del, der handler om det lokale erhvervslivs og dets transportbehov. I den anledning afholdte Grontmij et fokusgruppe-interview med udvalgte virksomheder den 03.12.12 på Birkevang i Gilleleje. Fokusgruppe-interviewet blev fulgt op af en debat, hvor også repræsentanter for Byrådet deltog.

Resultatet af analysen af erhvervslivets transport behov foreligger endnu ikke, men det kan uddrages fra debatten at særligt strækningen mellem Pårup og Græsted har erhvervslivets fokus, og der er et klart ønske om at denne forbedres.


Lovgrundlag
Aftalen mellem forligspartierne, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative folkeparti om ”Bedre mobilitet”, af 26. november 2010.


Økonomi
Der er afsat 2 mio. kr. til undersøgelsen i regi af Vejdirektoratet.


Høring
Der er normalt ingen høring i forbindelse med forundersøgelser.


Bilag
Kommissorium forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje

Indstilling
Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet at

 1. orienteringen tages til efterretningTidligere udvalgsbeslutninger
Teknisk Udvalg behandlede sagen den 21.11.12 og besluttede på det tidspunkt, at der overfor Vejdirektoratet/Transportministeriet skulle gives udtryk for en forventning om politisk inddragelse i undersøgelsesfasen.

Økonomiudvalgets beslutning den 21-01-2013:
Taget til efterretning.

Jannich Petersen (V) og Flemming Møller (G) fraværende med afbud.


Beslutning
Taget til efterretning.

Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud


Sager behandlet på lukket møde:
19 Tilbud på projektering af fremtidens bæredygtige genbrugsstation i Gribskov Kommune
Beslutning: Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets anbefaling om at indgå forhandlinger med COWI A/S. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

20 Til og afgang i ejendomsporteføljen 2012
Beslutning: Byrådet tiltrådte Økonomiudvalgets indstilling om at provenuet fra ejendomssalget i 2012 indgår i Byudviklingspuljen. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

21 Forberedelse af køb af ejendom
Beslutning: Sagen udgår. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud

22 Forberedelse af salg af ejendom
Beslutning: Byrådet besluttede at afhænde ejendommen. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

23 Forberedelse af salg af ejendom
Beslutning: Byrådet besluttede at ejendommen afhændes. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

24 Forberedelse af salg af ejendom
Beslutining: Byrådet besluttede at bygningerne frastykkes og sættes til salg. Temaudvalgets anbefalinger om kommunens jordsalgspolitik fremlægges til temadrøftelse i Byrådet. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

25 Ansøgning om godkendelse af Alkoholbevilling
Beslutning: Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om ændring af alkoholbevilling til Smidstrup-Huset; Sognevej 1A; 3250 Gilleleje for en periode på 2 år. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

26 Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer
Beslutning: Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om ændring af alkoholbevilling til Restaurant Tinggården; Frederiksværksvej 182; 3300 Frederiksværk for en periode på 8 år. Desuden skete der godkendelse af bestyrer. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

27 Alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer
Beslutning: Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om ændring af alkoholbevilling til Spisekrogen; Kvickly Helsinge; Frederiksborgvej 20; 3200 Helsinge for en periode på 8 år. Desuden skete der godkendelse af bestyrer. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

28 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse
Beslutning: Byrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgning om ændring af alkoholbevilling. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.

29 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og godkendelse af bestyrer
Beslutning: Byrådet besluttede at imødekomme ansøgning om ændring af alkoholbevilling til Cafe Evergreen; Frederiksborgvej 1; 3200 Helsinge for en periode på 2 år. Desuden skete der godkendelse af bestyrer. Peter Jarl Sahlberg fraværende med afbud.


Mødet startet:
07:10 PM

Mødet hævet:
09:45 PM