Børneudvalget

Publiceret 24-05-2013

Fredag den 24-05-2013 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
54 2. version af politiske prioriteringkataloger og høringsproces, budget 2014
-2017, Børneudvalget

Medlemmer:

Anders Gerner Frost Erik Kjølbæk Kjærsgaard
Ulla Dræbye Cannot Kroner
Kim Valentin Birgit Roswall
Poul-Erik Engel Høyer  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Åbning af Haver til maver projektet den 7. juni

Åbent borgermøde Esrum/Esbønderup den 4. juni om aftenen. Tema: Børneby.

Orientering om fokus på skole IT.

Åbne

54. 2. version af politiske prioriteringkataloger og høringsproces, budget 2014-2017, Børneudvalget
00.30S00 - 2013/10565

Sagsfremstilling
På Børneudvalgets møde 14.05.2013 besluttede udvalget, at prioriteringskataloget skulle behandles på et ekstraordinært møde. Dette med henblik på nye forslag til prioriteringskataloget. Sagsfremstillingen er derfor en gentagelse af punktet 14.05.2013 suppleret med nye forslag i prioriteringskataloget.

Børneudvalget skal give input til prioriteringskatalog, som efterfølgende sendes i høring.
Indkomne høringssvar behandles på Børneudvalgets møde i juni måned, hvor udvalget beslutter det endelige prioriteringskatalog for Børne- og Ungeområdet.

Rammerne for budgetarbejdet
På Økonomiudvalgsmødet d. 21.01.2013 blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skal arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.


Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem

Til udmøntningen af budgetreduktionerne udarbejder de enkelte fagudvalg et prioriteringskatalog med forslag svarende til deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet 1. version af prioriteringskatalogerne på deres møder i april og skal nu arbejde videre med 2. version. Denne version af prioriteringskatalogerne skal danne udgangspunkt for høringen af interessenterne i perioden 27. maj-7. juni 2013.

Tidsplan for fagudvalgenes arbejde første halvår 2013
Fagudvalgene arbejder efter følgende tidsplan i første halvår af 2013:

Februar – april:
Udvalgene arbejder med 1. version af et prioriteringskatalog udarbejdet af administrationen på baggrund af rammer udmeldt af Økonomiudvalget.

Maj:
På udvalgenes møder forelægges 2. version af prioriteringskataloget udarbejdet med afsæt i udvalgenes input fra aprilmøderne. Prioriteringskataloget sendes efterfølgende i høring hos interessenterne.

Juni:
På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar og udarbejder den endelige version af prioriteringskataloget, som går videre til byrådets budgetseminar i august.

Inddragelse i arbejdet med prioriteringskatalog
Bestyrelser og lokaludvalg på Børne- og Ungeområdet er blevet indbudt til at bidrage med ideer og input til omkostningsreducerende tiltag på Børne- og Ungeområdet, som kan indgå i prioriteringskataloget. Invitationen til at bidrage med ideer og input, her i den indledende fase af budgetarbejdet, er et forsøg på at få så mange gode og nye ideer frem som muligt.

Der har været to måder, hvorpå bestyrelser og lokaludvalg har kunne komme med input:

Bestyrelser og lokaludvalg på Børne- og Ungeområdet har på deres møder drøftet input og forslag til omkostningsreducerende tiltag på Børne- og Ungeområdet. Input og idéer er indsendt skriftligt. Der er indsendt bidrag fra 8 bestyrelser/lokaludvalg

Bestyrelser og lokaludvalg har desuden været inviteret til en fælles workshop om prioriteringskatalog, hvor administration, bestyrelser og lokaludvalg sammen arbejdede med opgaven og inspirerede hinanden. Workshoppen fandt sted den 10. april 2013 på Rådhuset i Helsinge. Der var omkring 30 deltagere ved workshoppen.

Alle input/forslag er samlet i et dokument vedlagt som bilag til dette punkt. Administrationen har udvalgt forslag til videre bearbejdning og beregning, og de forslag der vurderes at give en besparelse af en vis størrelse indgår således i prioriteringskataloget. Andre forslag indgår i det løbende arbejde med at forbedre de måder vi arbejder på.

Børneudvalgets prioriteringskatalog
Nedenstående tabel viser de forslag, der præsenteres i Børneudvalgets prioriteringskatalog. For yderligere beskrivelse af de enkelte forslag henvises til prioriteringskataloget i bilaget til punktet.

Prioriteringskataloget er at betragte som et bruttokatalog over forslag inden for hvilket, de endnu uudmøntede besparelser fra budgetaftalen 2013 - 16 kan besluttes. Det er således ikke alle forslag i kataloget, der vil skulle besluttes.

Børneudvalgets prioriteringskatalog. Beløb i 1000 kr.
2014
2015-16
1 Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

Som følge af det faldende børnetal, er der i nogle områder for meget kapacitet, set ift. behov for pasning. En naturlig konsekvens af dette er at reducere bygningsmassen med et par institutioner.
-250
-500
2 Styrkelse af den faglige kvalitet i enhederne

For at sikre en tilstrækkelig faglig kvalitet, herunder kunne leve op til de styrkede krav i den kommende folkeskolereform, overflyttes alle elever, som i dag går på afdelinger til og med 6. klasse, efter 3. klasse.
-1.500
-3.600
3 Samtænkning af daginstitution og fritidsordning

Optimering af personaleressourcer i fritidsordning og børnehave. Ydertiderne har fælles personale, eksempelvis FO-børn møder inden skole i børnehave og deres FO-pædagog følger dem i skole. Samlet ledelse for dagtilbud og FO.
-250
-600
4 Integrere dagplejens gæstehus og legestuer i daginstitutionerne

Ved at flytte dagplejens gæstehus i Græsted og de legestuer, der ikke allerede ligger i institutionerne ind på kommunens institutioner, vil der kunne opnås en besparelse på bygningsdrift.
-300
-300
5 Fælles indkøb mv. skole- og folkebibliotek

Fælles indkøb etc. med folkebiblioteket. Folkebiblioteket overtager indkøb og administrationsopgaver for alle (altså skoler). Billigere priser på materialer.
-200
-500
6 Fælles administrative funktioner på tværs af skoler og dagtilbud

Skole og dagtilbud i samme område er fælles om fx sekretær og pedelfunktion
-500
-500
7 Flytning af Gribskov Specialbørnehave

Det ligger i planen for arbejdet med børneby i Ramløse, at Gribskov Specialbørnehave skal indgå i børnebyen. Det muliggører besparelse på driften ved lokalefællesskab mv.
-500
-500
8 Bleer i vuggestuer

Vuggestuebørn skal fremover selv have bleer med i daginstitutionen. Daginstitutionernes rådighedsbeløb beskæres som følge af ikke at have udgifter til bleer.
-300
-300
9 Ændre arbejdstilrettelæggelse i tandplejen

Ændre arbejdstilrettelæggelse i Tandplejen. Desuden vil et tilkøb af it modul betyde at der kan anvendes E-boks til indkaldelseskort til eleverne og dette vil kunne spare porto.
-200
-200
10 Effektivisering af de centrale støttefunktioner

Ændret organisering i børnebyerne samt ydelsesudvikling på det specialiserede område må forventes på sigt at rumme en effektivisering ift de centrale støttefunktioner.
-
-1.000
11 Besparelser på reduktion af bygningskapaciteten

Børnetallet er faldende i Gribskov Kommune og kommunen har mange kvadratmeter til rådighed på Børne- og Ungeområdet. I dette forslag er der lagt op til at bygningsmassen reduceres med mellem 5 og 20% i årene 2015-2017.
-
-2.899
stigende til

2016: 5.837
2017: 11.673
12a Besparelsesbehov fordelt på lokalområder på baggrund af børnetal.

Den retænkning af struktur og organisering, og tættere samarbejde mellem dagtilbud og skoletilbud der finder sted på børne- og ungeområdet i øjeblikket, giver anledning til at undersøge muligheder for driftssynergier. Se eksempler i bilaget.

Forslag 12a og 12b er samme forslag, men med forskelligt beløb. De kan ikke begge vælges, men udelukker hinanden.
-4.500
-4.500
12b Besparelsesbehov fordelt på lokalområder på baggrund af børnetal.

Samme som forslag 12a
-2.750
-2.750
13a Aldersintegreret undervisning i indskolingen.

Aldersintegreret undervisning, lodret opdeling i indskolingen. 3 klasser kan eksempelvis blive til 2. Klasseoptimering/bæredygtighed i forhold til svingende årgange.
-800
-2.000
13b Fleksible klasse/gruppestørrelser i skolen

I højere grad udnytte forskellig organisering og undervisning i skolen. Aldersintegreret undervisning, lodret opdeling mellem årgangene. 3 klasser kan eksempelvis blive til 2. Klasseoptimering/bæredygtighed i forhold til svingende årgange. I beregningen er indskoling ikke medtaget, se forslag 13 a.
-1.000
-2.500
14 Kortere åbningstid i dagtilbud

En institution i hvert område har længere åbningstid, de øvrige har kortere åbningstid, f.eks. ½ time mindre om dagen.
-250
-500
15 Afskaffe tilskud til sund kost på skolerne

Skolerne modtager hvert år et tilskud til sund kost på skolerne. De fleste anvender midlerne til drift af kantine- og frugtordninger. En mulighed er at nedsætte tilskuddet delvist (det angivne beløb er det fulde tilskud i dag)
-400
-1.000
I alt
-13.700
2015:-24.149
2016:-27.087
2017:-32.923
Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Høring
Prioriteringskataloget sendes i høring i MED-organisationen på Børne- og Ungeområdet samt til skole- og forældrebestyrelser på området.

Bilag
2. version af politisk prioriteringskatalog 2014-2017 - BØR 24.05.2013
Input/forslag fra bestyrelser og lokaludvalg på Børne- og Ungeområdet.24.05.2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Børneudvalget

  1. giver input til prioriteringskataloget som efterfølgende sendes i høring.Beslutning

  1. Input givet med understregning af, at udvalget kun er pålagt besparelser på 4.2 (2014), 8.3 (2015), 12.5 (2016 og frem).
    G, S stemte for. V tog forbehold.
  2. Besluttede at sende alle input og forslag i høring.

Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
09:30 AM