Børneudvalget

Publiceret 14-05-2013

Tirsdag den 14-05-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
42 RS2 2013, Børneudvalget
43 2. version af politiske prioriteringkataloger og høringsproces, budget 2014
-2016
44 Anvendelse af uforbrugte midler ifbm. lockout på skolerne.
45 Gribskolen: Ansøgning om eftergivelse af underskud og handleplan for faglig
genopretning
46 Udviklingsarbejde om regelforenkling på dagtilbudsområdet
47 Nedrivning af pavillon ved Langdraget
48 Lokaler til dagtilbud i Blistrup
49 Blistrup Børneby - Folkepark/legeplads


Efterretningssager
50 Status på børnebyerne
51 Projekt dagpleje/daginstitution - status
52 Udvidelse af skoledagen fra august 2013
53 Køkken og Nordstjerneskolen - status etablering


Lukkede
41 Valg af totalrådgiver i forbindelse med etablering af Børnebyer
Medlemmer:

Anders Gerner Frost Erik Kjølbæk Kjærsgaard
Ulla Dræbye Cannot Kroner
Kim Valentin Birgit Roswall
Poul-Erik Engel Høyer  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med rettelser på punkt 42 (tekst vedr. omplacering - sidste afsnit i sagsfremstillingen - og indstillingens pind 2 forelagt på mødet og tilføjet protokollen, bilag 2 rettet for tastefejl i tabellen med afgangskarakter benchmark)

Fraværende:

Meddelelser:
Spørgsmål fra Børneudvalget til situationen på Børne- og ungeområdet.
Åbne

42. RS2 2013, Børneudvalget
00.32S00 - 2013/10432

Sagsfremstilling
Supplerende på mødedagen:
Børneudvalget behandlede sagen på udvalgsmøde den 14.05.2013 med følgende ændringer: Tekst vedr. omplacering (se sidste afsnit) og indstillingens pind 2 blev forelagt på mødet og tilføjet protokollen. Bilag 2 blev rettet for tastefejl i tabellen med afgangskarakter benchmark.

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Fokus i denne anden resultatstatus er:

 • Vurdering af økonomien på baggrund af årets første måneder.
 • Fortsat fokus på de emner der kom op i RS1 på "nye" forhold der er dukket op i forbindelse med regnskabet samt på evt. andre ændringer.


Der skal indledningsmæssigt gøres opmærksom på, at der i forbindelse med ØU/BY-behandlingen af RS1 blev foretaget nogle ændringer, der ikke har været forelagt i fagudvalgene.

Ny administrativ organisering

I forbindelse med ny administrativ organisering er besluttet budgetmæssige tilpasninger på flere fagudvalg. Behandlingen af disse ændringer gik direkte i ØU, men her vises de besluttede budgetændringer (i 1.000 kr.):
Reduktion af lønbudgetter som følge af det indgåede KTO-forlig

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen foretager en teknisk-administrativ reduktion af lønbudget 2013 med 0,9 pct. som følge af det indgåede KTO-forlig, hvor KL har vurderet, at helårsvirkningen bliver på 0,54 pct. imod et budgetteret niveau på 1,44 pct.

De budgetmæssige konsekvenser ved denne reduktion er således (i 1.000 kr.):Ændringerne i ovenstående tabeller er begge medtaget i RS1, og de er således kun medtaget her for at give udvalget information om ændringerne.

Ud over de ovenstående ændringer skal det nævnes, at Tandplejen som led i ændringen af den administrative organisering, som den første tabel omhandler er flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til Børneudvalget. Ændringen indebærer, at Børneudvalgets budget er blevet tilført 16,1 mio. kr. Tandplejens budget er blevet placeret under Børn og Familie.


Tilpasning af Børneudvalgets budget
Som det blev forelagt på byrådets budgetseminar den 18. april er der i budget 2013 en teknisk overbudgettering af Børneudvalgets budgetrammer i størrelsesorden 25-28 mio. kr.
Med henvisning til denne analyse af Børneudvalgets budget foretaget af Brøndum & Fliess samt den omorganisering, der er gennemført til Center for Børn og Unge (jf. BØR 13.11.2012) skal der ske en tilpasning og justering af Børneudvalgets budgetområder.
Det har ikke været muligt at medtage denne tilpasning/justering i RS2, hvorfor denne først vil blive forelagt i forbindelse med næste resultatstatus.

Administrationen anbefaler, at det mindeforbrug, der fremgår af nærværende resultatstatus bliver fastholdt i den videre styring af udvalgets økonomi, da forudsætningen for, at kommunens samlede økonomi fortsat er i balance, er, at de teknisk overbudgetterede midler på Børneudvalgets rammer bliver omdisponeret til øvrige budgetområder.


Overordnede konklusioner og særlige opmærksomhedspunkter
Børneudvalgets område forventer at komme ud med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr. i 2013. Der forventes overført 6,9 mio. kr. til 2014, som skyldes skoler, fritidsordninger og dagtilbudenes opsparinger. I forbruget er iregnet de lønmidler, der er sparet ved lockouten, da der endnu ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med disse midler. Det forudsættes derved, at disse midler er forbrugt i 2013. Der henvises endvidere til særskilt sag vedr. uforbrugte midler grundet lockouten. Den økonomiske oversigt for Børneudvalget er vedlagt som bilag.

Dagtilbud:

Resultatstatus viser følgende om de økonomiske parametre:

 • I 2013 forventes der 123 færre børn indskrevet i dagtilbudene svarende til en mindreudgift på 9,1 mio. kr. i forhold til budgetforudsætningerne.
 • Udgifterne til merindskrivning forventes i 2013 at blive på 1,2 mio. kr., svarende til et lidt lavere niveau end i 2012. Over 81 % af merindskrivningen sker fortsat i Arresø- og Helsingeområderne og er en stigning i forhold til 2012. Det forventes stadig at bl.a. rullende skolestart på Nordstjerneskolen vil gøre behovet for merindskrivning mindre i 2014.
 • Budgetopfølgningen i daginstitutionerne viser, at daginstitutionerne forventer et samlet mindreforbrug for 2013 på 222.000 kr. ekskl. overførsler fra 2012.
 • På grund af tekniske problemer mellem det nye økonomisystem og pladsanvisningens system, har det ikke været muligt at opgøre det forventede forbrug på økonomiske fripladser og søskendetilskud.


Af andre vigtige resultater bør nævnes:

 • Andelen af forældre, der får opfyldt deres første, anden eller tredje prioriterede ønske ved indmeldelse af deres barn i en daginstitution eller dagpleje er i årets 3 første måneder i gennemsnit 98%. Den markante stigning der var i 2012 fortsætter således. Opfyldelsen af prioritet skal ses i sammenhæng med kapacitetsudnyttelsen. Den høje opfyldelse af forældrenes første, anden eller tredje prioritet er nået ved stigende merindskrivninger i nogle områder og institutioner samtidig med, at et vist antal pladser står tomme i andre områder og institutioner.


Skole/Fritidsordninger:

Resultatstatus viser følgende om de økonomiske parametre:

 • Det forventes, at skolerne har et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. for skoleåret 2012/2013 ekskl. overførsler fra 2012. Bjørnehøjskolen og Sankt Helene Skole bruger en del af deres opsparede midler, men samtidig nedbringer Gilbjergskolen og Gribskolen en del af deres overførte merforbrug.
 • Fritidsordningernes regnskabsresultat for skoleåret 2012/2013 ekskl. overførsler forventes at gå i balance og er det samme som sidste skoleår.
 • På SP-rammen på skoler og fritidsordninger er bufferen for skoleåret brugt ved status pr. marts 2013 og merforbruget på eksterne tilbud gør, at rammen overskrides med omkring 1,5 mio. kr.

Af andre vigtige resultater bør nævnes:

 • Resultatstatus viser, at elevtallet fortsat er faldende. Planlægningstallene for skoleåret 2013/2014 viser et samlet elevtal på 3420 elever, hvilket er et fald på 56 elever i forhold til planlægningstallet for skoleåret 2012/2013, og et fald på 134 elever i forhold til elevtallet for skoleåret 2011/2012. Elevtallet for folkeskolerne ligger fortsat væsentligt under det forventede elevtal i befolkningsprognosen.
 • Undervisningsministeriet offentliggjorde 1. marts karaktererne fra folkeskolens afgangsprøve afholdt i juni 2012. Afgangskaraktererne for 2012 viser et flot spring opad i karaktererne for dansk læsning til et niveau væsentligt over landsgennemsnittet for folkeskoler. Også karaktererne for dansk retskrivning har over de sidste år har bevæget sig opad og ligger nu på niveau med landsgennemsnittet for folkeskoler. Karaktererne i dansk skriftlig fremstilling og fysik/kemi har bevæget sig under landsgennemsnittet for folkeskoler. De højeste karakterer i 2012 får eleverne på Gribskov Kommunes folkeskoler ligesom i tidligere år i mundtlig dansk og engelsk. Karaktererne i matematik, både færdigheder og problemløsning, ligger ligesom i tidligere år under landsgennemsnittet for folkeskoler.
 • Andelen af børn på 0.-2. klasse trin indmeldt i fritidsordning er igen oppe omkring 100%, som det tidligere har været tilfældet. Stigningen ses på alle skolerne med undtagelse af Sankt Helene Skole. Der er et fortsat fald i andelen af børn på 3.-5. klassetrin, der er indskrevet i fritidsordning. Tendensen ses på alle skoler med undtagelse af Gilbjergskolen, hvor andelen er steget.


Børn og Familie:

Resultatstatus viser følgende om de økonomiske parametre:

 • Det forventes, at børn og familie-området har et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for budgetåret 2013 ekskl. overførsler fra 2012.
 • Foranstaltningsdelen vedr. anbringelser og forebyggende foranstaltninger bidrager til dette samlede mindreforbrug med et merforbrug på ca. 3. mio. kr. Dette skyldes primært er merforbrug på de eksterne forebyggende foranstaltninger samt, at der ligger midler på myndighedsrammen, der retteligt skal flyttes til foranstaltningsrammen jf. tidligere Resultatstatus..
 • På myndigheds-rammen forventes der er mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Dette primært pga. mindre driftsudgifter, vakante stillinger samt mindreforbrug af puljen på området hvoraf dele af midlerne retmæssigt skal ligge på Foranstaltningsrammen.


Af andre vigtige resultater bør nævnes:

 • Resultatstatus viser, at antallet af anbringelser er faldet svagt siden sidste resultatstatus.
 • Gennemsnitspriserner pr. anbringelse er derimod steget noget. Samlet set er der dog et mindreforbrug på anbringelser i forhold til det budgetforudsatte.
 • På myndigheds-rammen gælder, at driftsudgifterne er holdt kraftigt nede - hvilket er en udtryk for at en bevidst indsats har fungeret efter hensigten.


Unge:

Resultatstatus viser følgende om de økonomiske parametre:

 • Det forventes, at unge-området har et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. for budgetåret 2013 ekskl. overførsler fra 2012. Dette mindreforbrug dækkes dog af de overførsler der er sket fra 2012.
 • Ungdomsskolen forventes at bidrage med ca. 0,6 mio. kr. til dette merforbrug, men dette dækkes som nævnt af overførsler fra 2012.
 • Unge og uddannelse forventes ligeledes at bidrage med ca. 0,6 mio. kr. til merforbruget, men det dækkes ligeledes som nævnt af en overførsel fra 2012.


Ejendomme:

Resultatstatus viser følgende om de økonomiske parametre:

 • Det forventes, at ejendomsrammerne på børneområdet har et samlet mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. for budgetåret 2013 ekskl. overførsler fra 2012.
 • Skoledelendelen forventes at bidrager til dette samlede mindreforbrug med mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.
 • Daginstitutionsdelen forventes ligeledes at bidrager til dette samlede mindreforbrug med mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr.
 • Ejendomsudgifter vedr. Nordstjerneskolen forventes at være i balance med budgettet ved årets udgang.


Forelagt på mødet
Der søges omplaceret 60.000 kr. fra delramme 33120 Centrale udgifter under Dagtilbud til delramme 31811 - Grønne områder under ejendomsudgifter til vedligeholdelse af to offentlige legepladser beliggende i Græsted Folkepark og ved Birkevang i Gilleleje.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.

Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger

Bilag
Bilag 1: BØR: Økonomioversigt RS2 2013
Bilag 2: BØR: Resultatstatus for børne- og ungeområdet, maj 2013 (tastefejl rettet den 14.05.13)
Bilag 3: Økonomiopfølgninger pr. marts måned, skoler, FO og dagtilbud

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende resultatstatus for Børneudvalgets område.
 2. anbefaler ØU at anbefale BY at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer i kr.
  Tillægsbe- villinger i kr.
  31811 - Grønne områder
  60.000
  33120 - Dagtilbud
  -60.000Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.

Fraværende: Kim Valentin
43. 2. version af politiske prioriteringkataloger og høringsproces, budget 2014-2016
00.30S00 - 2013/10565

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmødet d. 21.01.2013 blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skal arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.


Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem

Til udmøntningen af budgetreduktionerne udarbejder de enkelte fagudvalg et prioriteringskatalog med forslag svarende til deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet 1. version af prioriteringskatalogerne på deres møder i april og skal nu arbejde videre med 2. version. Denne version af prioriteringskatalogerne skal danne udgangspunkt for høringen af interessenterne i perioden 27. maj-7. juni 2013.

Tidsplan for fagudvalgenes arbejde første halvår 2013
Fagudvalgene arbejder efter følgende tidsplan i første halvår af 2013:

Februar – april:
Udvalgene arbejder med 1. version af et prioriteringskatalog udarbejdet af administrationen på baggrund af rammer udmeldt af Økonomiudvalget.

Maj:
På udvalgenes møder forelægges 2. version af prioriteringskataloget udarbejdet med afsæt i udvalgenes input fra aprilmøderne. Prioriteringskataloget sendes efterfølgende i høring hos interessenterne.

Juni:
På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar og udarbejder den endelige version af prioriteringskataloget, som går videre til byrådets budgetseminar i august.

Inddragelse i arbejdet med prioriteringskatalog
Bestyrelser og lokaludvalg på Børne- og Ungeområdet er blevet indbudt til at bidrage med ideer og input til omkostningsreducerende tiltag på Børne- og Ungeområdet, som kan indgå i prioriteringskataloget. Invitationen til at bidrage med ideer og input, her i den indledende fase af budgetarbejdet, er et forsøg på at få så mange gode og nye ideer frem som muligt.

Der har været to måder, hvorpå bestyrelser og lokaludvalg har kunne komme med input:

Bestyrelser og lokaludvalg på Børne- og Ungeområdet har på deres møder drøftet input og forslag til omkostningsreducerende tiltag på Børne- og Ungeområdet. Input og idéer er indsendt skriftligt. Der er indsendt bidrag fra 8 bestyrelser/lokaludvalg

Bestyrelser og lokaludvalg har desuden været inviteret til en fælles workshop om prioriteringskatalog, hvor administration, bestyrelser og lokaludvalg sammen arbejdede med opgaven og inspirerede hinanden. Workshoppen fandt sted den 10. april 2013 på Rådhuset i Helsinge. Der var omkring 30 deltagere ved workshoppen.

Alle input/forslag er samlet i et dokument vedlagt som bilag til dette punkt. Administrationen har udvalgt forslag til videre bearbejdning og beregning, og de forslag der vurderes at give en besparelse af en vis størrelse indgår således i prioriteringskataloget. Andre forslag indgår i det løbende arbejde med at forbedre de måder vi arbejder på.

Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Input/forslag fra bestyrelser og lokaludvalg på Børne- og Ungeområdet
2. version af politisk prioriteringskatalog 2014-2016 - BØR

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Børneudvalget

 1. giver input til prioriteringskataloget som efterfølgende sendes i høring.Beslutning
Input givet, udvalget beslutter at afholde et ekstraordinært udvalgsmøde fredag, den 24. maj kl. 8.00 - 9.30 i Helsinge, hvor administrationen forelægger bearbejdet forslag.

Fraværende: Kim Valentin.
44. Anvendelse af uforbrugte midler ifbm. lockout på skolerne.
00.30P00 - 2013/13694

Sagsfremstilling
Konflikten på skoleområdet er afsluttet pr. 29.4.2013 og det er opgjort, hvilke lønmidler mv., der i konfliktperioden ikke har været anvendt.

Hver konfliktdag har reduceret omkostningerne på skoleområdet med ca. 440.000 kr. pr dag. Dertil kommer reducerede omkostninger til rengøring og andre driftsmidler. Samlet set er der uforbrugte midler på skolernes lønsum på ca 8,2 mio kr som kan henføres til lockouten.

Det er ikke ved tidspunktet for færdiggørelse af denne dagsorden været muligt at opgøre reducerede omkostninger til rengøring som ligger inden for ejendomsrammerne. Men når beløb foreligger vil det blive indregnet i det samlede beløb for uforbrugte midler grundet lockouten.

Kommunale ekstraomkostninger grundet lockouten
Efter konfliktperioden er afsluttet er kommunen forpligtet til at stille kompenserende undervisning til rådighed, der hvor konflikten har betydet, at elever ikke har fået undervisning svarende til minimum timetallet.

For hver skole er behovet for erstatningstimer for afgangsklasserne opgjort, ligesom der er foretaget konkrete vurderinger ifht. at gennemføre ekstra prøveforberedende aktiviteter frem mod folkeskolens afgangsprøve. Alle skoler har trods lockoutperioden gennemført undervisning svarende til minimumtimerne. Det gennemføres kompenserende aktiviteter på de enkelte skoler. Se bilag for yderligere herom.

For øvrige klasser er der ikke inden denne dagsorden skulle færdiggøres opgjort behov for at gennemføre erstatningstimer ifht. at kunne leve op til minimumtimetallet. Det opgøres som en integreret del af skolernes planer for disponering af de uforbrugte midler.

Kommunen har grundet lockouten haft øgede udgifter til kommunalt ansatte SOSU-elever, der grundet lockouten har fået forlænget deres uddannelsesforløb. Der er tale om 8 social- og sundhedsassistentelever der grundet lockouten ikke har kunne tage deres afsluttende eksamen i april som planlagt, hvorfor deres uddannelse forlænges med ca. en måned. Den samlede udgift til denne elever er ca. 130.000 kr.

Der foreslås, at ovenstående omkostninger finansieres af de uforbrugte midler.

Anvendelse af uforbrugte midler, der ikke direkte kan henføres til lockoutperioden.
Grundet lockoutens særlige omstændigheder og karakter står skolerne nu overfor en stor opgave ifht. at forberede og implementere en ny arbejdstidsaftale. Derfor anbefales, at de uforbrugte midler fastholdes til det formål at forberede og implementere dette og derfor fastholdes på skoleområdet.

Det anbefales, at Børneudvalget henstiller til skolerne, at de uforbrugte midler bruges til bestemte formål, og at skolerne skal afrapportere hvorledes midlerne disponeres, herunder i hvilket opfang midler forventes forbrugt i 2013 hhv. 2014.

Det foreslås at der holdes 100.000 kr midler til centralt formål til brug for gennemførelse af kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere ifht. implementering af ny arbejdstidsaftale.

Det resterende beløb foreslås tilbageholdt på skolernes budget til egen disponering inden for formålene:

 • Kompenserende undervisning samt andre aktiviteter af kompenserende karakter (fx. lektiecafeer)
 • Aktiviteter til implementering af ny arbejdstidsaftale. Herunder udvikling af nye samarbejdsformer, mødevirksomhed, øget tilstedeværelse. Aktiviteter der kan fremme teamsamarbejde og lærernes engagement og udvikling inden for rammerne af ny arbejdstidsaftale.
 • Etablering af medarbejderfaciliteter på skolerne, således at dette kan understøtte ny arbejdstidsaftale med krav om øget tilstedeværelse.

Fordelingen af de uforbrugte midler anbefales fordelt efter de almindelige tildelingskriterier, idet omkostninger forbundet med at forberede og implementere ny arbejdstidsaftale er uafhængig af hvorledes den enkelte skole konkret var påvirket af lockouten. For fordeling henvises til bilag.

Det foreslås, at skolerne skal melde tilbage til Børneudvalget om, hvordan midlerne planlægges disponeret til Børneudvalgets møde 18.6.13 og skal ved udgangen af skoleåret 2013/14 rapportere om den konkrete anvendelse.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Uforbrugte midler ifm. lock out

Uforbrugte midler ifm. lock out
Kroner
Skolerne inkl. 10. klasse
7.938.000
UU, tale/høre mv.
253.000
Rengøring
(ej opgjort endnu)
I alt
8.191.000Høring
Anvendelsen af de uforbrugte midler har været drøftet med skolelederne, der enigt tilkendegiver opbagning til at midlerne forbliver på skoleområdet.

Det henstilles til at skolebestyrelser og lokale MED-organer inddrages ifht. anvendelsen af midler på den enkelte skole.

Bilag
BILAG BØR 14-05-13 Opsamling på undervisningstimetal mv.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at kommunale merudgifter til SOSU-elever afledt af lockouten finansieres af mindreudgifter grundet lockouten
 2. at 100.000 kr. af de uforbrugte midler grundet lockouten anvendes til kompetenceudvikling for ledere på skoleområdet mhp. at implementere ny arbejdstidsaftale
 3. at øvrige uforbrugte midler grundet lockouten fastholdes på skolernes budgetter fordelt efter almindelig tildelingskritterier
 4. at skolerne til Børneudvalgets møde i august redegør for, hvordan midlerne planlægges disponeret inden for formålene at kompensere for lockoutens konsekvenser for eleverne, samt at forberede og implementere ny arbejdstidsaftale.
 5. at skolerne afrapporterer ved udgangen af skoleåret 2013/14 for den faktiske anvendelse af midlerne.Beslutning

 1. Anbefalingen tiltrådt
 2. Anbefalingen tiltrådt
 3. Anbefalingen tiltrådt
 4. Anbefalingen tiltrådt med den ændring at skolerne til Børneudvalgets møde i august redegør for, hvordan midlerne planlægges disponeret inden for formålet at kompensere for lockoutens konsekvenser for eleverne
 5. Anbefalingen tiltrådt


Udvalget vægter at midlerne bruges til kompenserende undervisning.

Fraværende: Kim Valentin
45. Gribskolen: Ansøgning om eftergivelse af underskud og handleplan for faglig genopretning
00.32Ø00 - 2013/08971

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges med henblik på, at Børneudvalget træffer beslutning om eftergivelse af Gribskolens gæld og mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med implementering af Gribskolens handleplan for faglig genopretning.

Baggrund
Børneudvalget behandlede på mødet 02.04.2013 Gribskolens bestyrelses ansøgning om eftergivelse af underskud og besluttede at udsætte punktet til dette møde, og behandle den i forbindelse med forelæggelse af Gribskolens handleplan for faglig genopretning.

I henvendelsen fra Gribskolens bestyrelse beder bestyrelsen Børneudvalget om at eftergive Gribskolens overførte underskud fra skoleåret 2011/2012 på 1.250.000 kr. Gribskolen begrunder ansøgningen med, at hovedparten af underskuddet stammer fra Tingbakkeafdelingen, hvor forældre flyttede deres børn til andre skoler p.g.a. ny skolestruktur.

Som forelagt i RS2 på andet punkt i dette møde, forventes Gribskolen at gå ud af skoleåret 2012/2013 med et underskud på 617.000 kr. Uforbrugte midler i forbindelse med lock outen er ikke regnet med i forventningen til skoleårets resultat.

Gribskolens handleplan for faglig genopretning
Gribskolen har udarbejdet en handleplan for at genoprette skolens faglige kvalitet. Ansættelse af ny skoleleder pr. 15.1.2013 er bl.a. led i dette arbejde.

Handleplanen for den faglige genopretning tager udgangspunkt i målsætningerne i Gribskolens resultatkontrakt for 2012-2014. Den indeholder initiativer/projekter som dækker bredt i arbejdet med at forbedre skolens faglige resultater, forbedre elevernes trivsel og gøre skolen mere attraktiv, og højne kompetenceniveauet hos medarbejderne.

Udgiften ud over almindelige driftomkostning til at gennemføre handleplanen estimeres til at udgøre ca. 830.000 kr. Handleplanen er vedlagt som bilag til punktet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefalede på sidste møde, at Børneudvalget giver skolebestyrelsen afslag på ansøgning om eftergivelse af Gribskolens underskud fra skoleåret 2011/12. Dette begrundet i, at skolernes mer- eller mindreforbrug over årene overføres, og at det konstaterede underskud for skoleåret 2011/12 ikke kan henføres til politiske betingede beslutninger, som situationen var ifbm. eftergivelse af gæld på Gilleleje Skole.

Da det ikke er realistisk, at Gribskolen kan afvikle det overførte underskud fra skoleåret 2011/2012 indenfor det igangværende regnskabsår, anbefaler administrationen, at Gribskolen - i samarbejde med administrationen - lægger en plan for afviklingen af underskuddet. Planen for afvikling skal ske indenfor en periode på 4-5 år.

Administrationen anbefaler, at udvalgets bevilliger særlig økonomisk støtte til skolen til genopretningsplanen grundet skolens særlige situation og udvalgets fokus på at sikre skolens faglige genopretning. Administrationen kan ikke anbefale, at midlerne disponeres ud af de teknisk overbudgetterede midler jf. sag om Resultatstatus på nærværende dagsorden. Det anbefales, at der ifbm. udarbejdelse af justeret budget for Børneudvalgets område og forelæggelse af dette for udvalget peges på finansiering i form af omprioriteringer inden for Børneudvalgets budget. Dette kan ske ifbm. kommende resultatstatus.

Lovgrundlag
-

Økonomi
830.000 kr. til gennemførelse af handleplan for genopretning. Omkostningen er den estimerede omkostning, der ligger ud over almindelige driftomkostninger.

Det anbefales, at der anvises konkret ifbm. kommende Resultatstatus og udvalgets behandling af justeret budget for Børneudvalgets område.

Bilag
Henvendelse fra Skolebestyrelsen på Gribskolen, BØR 02.04.2013
Gribskolen, handleplan for faglige genopretning
Presseomtale af Gribskolens explorer-hold

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at:

 1. give afslag på Skolebestyrelsens ansøgning om eftergivelse af gæld på kr. 1,25 mio.
 2. bevilge 830.000 kr. i 2013 til gennemførelse af genopretningsplan på Gribskolen, og at der peges på konkret finansiering ifbm. kommende Resultatstatus i form at omprioritering inden for Børneudvalgets samlede budget.Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Tiltrådt med den ændring, at Børneudvalget forhøjer beløbet til 1.000.000 mio. kr. og ønsker orientering om, hvordan de sidste 170.000 tusind som tilføjes til genopretningsarbejde planlægges anvendt.


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
46. Udviklingsarbejde om regelforenkling på dagtilbudsområdet
28.00G00 - 2013/14818

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Børneudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om eventuel igangsættelse af udviklingsarbejde om regelforenkling på dagtilbudsområdet.

Baggrund
Børneudvalget har anmodet administrationen om at få en sag op med henblik på at igangsætte et udviklingsprojekt, der kan afdække behovet for regelforenkling og lovdispensation på dagtilbudsområdet.

Baggrundet herfor er en formodning om, at der på dagtilbudsområdet er en oplevelse af, at der er regler og krav, der begrænser det pædagogiske handlerum og tager tid og resurser fra det pædagogiske arbejde.

Regulering af dagtilbudsområdet
Dagtilbudsområdet er ligesom de øvrige fagområder på børne- og ungeområdet reguleret af en række nationale og/eller kommunale krav og regelsæt.

Det glæder fx i forhold nationale krav til kvalitetsopfølgning og målsætning for de pædagogiske læringsprocesser i daginstitutionerne. Konkret kunne der i Gribskov Kommune være arbejdet med en regelforenkling af de pædagogiske læreplaner, Temperaturmåling, mv.

Det gælder ligeledes i forhold til administrative og overenskomstmæssige krav og begrænsninger for arbejdets tilrettelæggelse, samarbejde om ledelse mv.

Dialog med dagtilbudslederne
Administrationen har forud for behandlingen af denne sag haft dialog med dagtilbudslederne med henblik at afklare, om der er en daginstitution, der har interesse i at indgå i et sådant udviklingsarbejde.

Tilbagemeldingen fra dagtilbudsledergruppen er, at der ikke umiddelbart er en institution, der har interesse heri.

Tilgangen i ledergruppen er, at deres udviklingsfokus er rettet mod et bredere samarbejde på 0 - 18 års området, herunder særligt mod samarbejdet med skolerne i området indtænkt i børnebysarbejdet.

Ledergruppen anbefaler på den baggrund, at et udviklingsarbejde, der kan afdække behovet for regelforenkling indtænkes i den samlede organisering af børnebysarbejdet.

Sammenhæng til børnebysarbejdet
Administrationen anbefaler, at der på baggrund af input fra dagtilbudslederne ikke igangsættes særskilt projekt, men at fokus på behov for regelforenkling og evt. lovdispensation indtænkes i børnebysarbejdet.

Dagtilbudslederne peger på, at fokus skal flyttes fra at tænke daginstitution smalt til at tænke i større helheder på 0 - 18 års området. Såfremt et udviklingsarbejde blev igangsat alene på daginstitutionsområdet, er der risiko for at fastholde kendte termer, som kunne være begrænsende for en pædagogisk og læringsmæssig samtænkning og udvikling.

Arbejdet med børnebyer er programorganiseret i 4 centrale spor samt i lokale arbejdsgrupper, jvf pkt 15 på udvalgets møde d. 19. februar 2013.

Spor 1 fokuserer på læring og sammenhæng i det pædagogiske arbejdet på området. Afdækning af regler og krav, der kan være begrænsende ift den pædagogiske udvikling kan indtænkes i dette arbejde. Herunder afdækning muligheder for at udfordre de gældende regler eller procedurer, samt forslag til alternative tilgange.

Spor 2 fokuserer på administrativ organisering og vilkår. Afdækning af regler og krav ift styring, ledelse, MED-strukturer mv kan indtænkes her.

Ligeledes kan der via tovholderne for de decentrale arbejdsgrupper afdækkes og indsamles behov for eller ønsker til regelforenkling, som bliver tydeliggjort i de enkelte områders udviklingsarbejder.

Eventuelle behov for eller ønsker til regelforenklinger som del af børnebysprojektet, vil fremover indgå i den status, der løbende udarbejdes til Børneudvalget.

Lovgrundlag
LBK nr. 668 af 17/06/2011 (Dagtilbudsloven)

Økonomi
Der knytter sig ikke økonomi til dette udviklingsarbejde

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget beslutter

 1. at arbejdet med afdækning af behov for regelforenkling indgår i børnebysprojektet
 2. ikke at igangsætte særskilt udviklingsprojekt om regelforenkling på dagtilbudsområdet.Beslutning
Tiltrådt med den tilføjelse, at der skal oprettes en postkasse, hvor forslag til regelforenkling kan fremsendes løbende.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
47. Nedrivning af pavillon ved Langdraget
28.06G00 - 2013/14705

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med henblik på, at Børneudvalget beslutter at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at afsætte og frigive 150.000 kr. i rådighedsbeløb på anlægget "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet" til brug for nedrivning af pavillonen ved Langdraget (tidligere dagplejens legestue).


Baggrund
På Børneudvalgets møde 20.03.2012 fik udvalget forelagt en bygningsanalyse og besluttede i den forbindelse, at dagplejens legestue i Gilleleje skulle flytte ind i Gilbjerg Børnehuse afdeling Langdragets bygning. Derved ville pavillonen, som dagplejens legestue har haft til huse i, blive frigjort. Som det fremgår af dagordenspunktet om projekt dagpleje/daginstitution på dette møde, så er dagplejens legestue flyttet ind i Langdraget.

Pavillonen er en midlertidig opsat pavillon i dårlig stand.

Nedrivning og fjernelse af pavillonen forventes at koste 150.000 kr.

Finansiering via anlæg
Administrationen foreslår, at nedrivning og fjernelse af pavillonen finansieres via anlæg "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet"

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der er afsat 3.260.000 kr. på anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet" . Der ansøges om 150.000 i rådighedsbeløb til nedrivning og fjernelse af pavillon ved Langdraget, samt frigivelse af rådighedsbeløbet.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:

 1. at afsætte 150.000 kr. i rådighedsbeløb til nedrivning og fjernelse af pavillon ved Langdraget på anlægget "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet"
 2. at frigive rådighedsbeløb på 150.000 kr. til projektet.Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
48. Lokaler til dagtilbud i Blistrup
28.00G00 - 2013/10349

Sagsfremstilling
Henvendelse fra bestyrelsen i den private institution Børnegården.
Sagen vedrører en henvendelse fra bestyrelsen i den private daginstitution Børnegården i Blistrup. Bestyrelsen udtrykker ønske om en udvidelse af lokalekapaciteten for at få bedre plads til de børn, der i dag benytter institutionen, men også til en forøgelse af børnetallet, så børn på venteliste kan optages. Der peges i henvendelsen på lokaler, der i dag bl.a. benyttes af dagplejen og medborgerforeningen, som ligger på den gamle skole i stueetagen.
Bestyrelsen udtrykker, at de ikke anser det som et problem at samarbejde med dagplejen og medborgerforeningen i fælles brug af lokalerne.

Lokaler i den omtalte fløj af den gamle skole.
Den fløj, der er på tale, er beliggende over for Børnegården og Brumbassen jvf. bilag. Der er 5 lokaler i fløjen, hvoraf de 2 første bruges af medborgerforeningen, de 2 næste står tomme (har tidligere rummet specialenheden Hvepsereden) og de sidste benyttes af dagplejen til legestue.

Lokalesituationen pt.
I dag er den kommunale daginstitution Møllehusene placeret i to afdelinger/bygninger tidligere Blistrup Børnehave og Brumbassen.
I forbindelse med det faldende børnetal er det politisk besluttet og udtrykt i ejendomsstrategien at reducere brugen af lokaler. Dette er målsat til 10 % af den samlede bygningsmasse.
For at efterleve dette, tilpasses der løbende, så der bliver en bedre overensstemmelse mellem antallet af børn og tilhørende brug af lokaler.
I Blistrup har der over de seneste år været et kraftigt fald i børnetallet, så derfor overvejes det allerede fra august at flytte børnene fra Blistrup Børnehave til lokaler i Brumbassen i kombination med ibrugtagningen af lokaler i den gamle skole, nogle af de samme lokaler, Børnegården har udtrykt ønske om at leje/købe.
Ved en sådan flytning af børnene fra Blistrup børnehave, har Brumbassen behov for en udvidelse af lokalekapaciteten svarende til et til to lokaler i stueetagen i den gamle skole.
Bl.a. af den årsag har der indtil videre været svaret henholdende på henvendelsen fra bestyrelsen i Børnegården.
En flytning af børnene vil frigøre afdelingen Blistrup Børnehave.
En afklaring af en evt. flytning forventes at være faldet på plads senest i juni. Der afholdes personalemøde d.15.05. og forældremøde d. 23.05. med en dagsorden, der handler om
- 1. udfordringer og løsninger efter sommer samt
- 2. Børnebyer.

Tal fra pladsanvisningen siger, at der er 13 børn tilbage i Blistrup Børnehave til sommer.
Samlet i Møllehusene vil der efter sommer være:
45 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn og tre dagplejere med 12 børn.
I Børnegården er der pr. maj 2013: 53 børnehavebørn og 19 vuggestuebørn.


Børneby Blistrup:
Der er i Blistrup drøftelser i gang omkring etablering af Børnebyen. Som Børneudvalget er oplyst om, forventes denne overordnede proces- og tidsplan efterlevet

Overordnet tidsplan: Blistrup

År
2013
2014
2015
Kvartal 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Fase 1: Undervisning/fritid
Omrokering og ibrugtagning
Fase 2: Undervisning/fritid inkl. udendørs arealer
Udførsel og ibrugtagning
Fase 3: Dagtilbud inkl. udendørs arealer
Projektering og udbud
Udførsel
Ibrugtagning
Fase 4: Administration
Udførsel og ibrugtagning


Af tidsplanen fremgår det, at den kommunale daginstitution Møllehusene forventes at flytte endeligt ind i børnebyen i 2015. Indtil da ser det ud til, at en sammenflytning af børnene som oven for beskrevet vil være hensigtsmæssig.

Hvad kunne Børnegården tilbydes?
Der vil sandsynligvis kunne skabes mulighed for, at Børnegården kan tilbydes fælles brug af lokalerne, hvor medborgerforeningen i dag holder til, samt tilbydes at leje et til to af de øvrige lokaler i samme bygning under den forudsætning, at Brumbassen rummer dagplejens legestue og kun benytter et til to ekstra lokaler ved en flytning fra Blistrup Børnehave. Lejemålet kan løbe til en endelig beslutning om den fremtidige benyttelse af lokalerne kan træffes, hvilket vil ske ved Møllehusenes indflytning i børnebyen.
Medborgerforeningen er kontaktet om muligheden for fælles brug af de lokaler, der udlejes til dem. Der søges en afklaring af dette, så information kan gives på mødet.

Administrationen vurderer, at lejemålet kan indgås fra juli 2013 og frem til medio 2015.

Administrationen gør Børneudvalget opmærksom på, at optag af flere børn i den private institution samtidigt udløser et tilskud pr. barn til bygninger.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Optag af børn i den private institution udløser et tilskud pr. barn til bygninger.

Bilag
BILAG BØR 14-05-2013 Blistrup plantegning og luftfotos

Læsevejledning: Bilagdokumentet indeholder følgende underdokumenter:

 1. April 2013 - Luftfoto af Møllehusene afdeling Brumbassen og Blistrup gamle skole
 2. April 2013 - Plantegning Blistrup gamle skole - medborgerhus
 3. Luftfoto af Møllehusene afdeling Blistrup BørnehaveAdministrationens indstilling
Administrationen anbefaler Børneudvalget at beslutte
1. at tilbyde den private institution Børnegården at leje ledige lokaler på den gamle Blistrup skole i stueplan, når endelig afklaring af Brumbassens behov for lokaler i samme bygning er afdækket.
2. at lejemålet tidsbegrænses til Møllehusene i 2015 er flyttet ind i børnebyen.


Beslutning

 1. Tiltrådt med den ændring, at den tilbydes fra juli 2013.
 2. Tiltrådt.


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
49. Blistrup Børneby - Folkepark/legeplads
17.13G00 - 2013/15471

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Børneudvalget med henblik på, at udvalget anbefaler ØU og BY at træffe beslutning om at afsætte midler fra anlægsprojektet "Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalmiljøer" til etablering af multipark i Blistrup Børneby og frigive rådighedsbeløbet til multipark i Blistrup Børneby.

Baggrund
Som følge af sammenlægning af Blistrup Skole og Gilleleje Skole i sommeren 2012 blev der plads på skolen til, at FO kunne flytte ind på skoleområdet. Dette har betydet, at der for skolens FO ingen legeplads er. Der er på nuværende tidspunkt adgang til boldbane, udeareal med fliser og bøgehække samt en mindre naturlegeplads, hvor kun de ældste FO-elever kan være p.g.a. beliggenhed.

Sagsfremstilling
Der er i lokalområdet stor bekymring for tidsperspektivet og de økonomiske rammer for etableringen af FO legepladsen. Etableringen af FO legeplads ses som værende af stor betydning for at bevare troen på en lokal skole/FO i området, og troen på at projekt Blistrup Børneby vil lykkes. Det pointeres fra bl.a. bestyrelser og medarbejdere, at der er et presserende behov for konkrete og fysiske tiltag for at vise, at der er en positiv udvikling i gang i og omkring skolen.

Sideløbende børnebysprojektet har Blistrup FO igangsat et projekt om etablering af en "Folkepark" - en park med legepladsareal, bålplads, multibane og scene, som både kommer skole, FO, dagpleje, lokalområde og på sigt hele børnebyen til gode. Daginstitutionens ledelse har meldt positivt ud, at de vil kunne få stor glæde af denne folkepark/legeplads i og med, at institutionen er DGI -certificeret. Der er søgt midler fra forskellige fonde til etablering af delelementer af folkeparken/legepladsen, og der er fra Bygge og Anlægs Fonden netop bevilliget 150.000 kr. FO og skole har i budgetår 2012/2013 af egne midler sparet 400.000 kr. sammen til projektet. I alt har skolen og FO'en altså nu et beløb på 550.000 kr. til at bygge folkepark/legeplads for.
For at kunne påbegynde etableringen af folkeparken/legepladsen, søger bestyrelsen og ledelsen supplerende midler fra politisk hold fra børnebysprojektet.

Tilbudet på folkeparken/legepladsen er inddelt i delelementer og Blistrup Børneby har følgende budgetforslag:

Delelement Økonomi/bemærkning
Balance, hop, gyng, glid og hæng ud Selvfinansiering
FO budget ( opsparede midler ) 12/13 kr. 300.000
Skolebudget , 12/13 kr. 112.726
Lokale og Anlægs Fonden kr. 150.000
Budget i alt kr. 562.726
Multibane , Outdor, Fitness Søges af midler fra anlægsbudgettet til Børnebyer.
Indhentet tilbud er på kr. 651.080, 69
Bålhus, Naturværksted Selvfinanciering i budget 13/14 = 50%
Ansøgning fremsendes til Friluftsrådet om = 50 %
Budget i alt kr. 156.721
Scene, Amfibie og Pentanque Denne del prioriterer mindst.
Er en del der i høj grad har taget med i bestræbelserne på at gøre området relevant / interessant for alle generationer og er knyttet til et øget samarbejde med borgerforening, pensionistforening , kultur o.l.


Som det fremgår af ovenstående, søges der midler fra anlægsprojektet: "Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalmiljøer" til etablering af delelement multibane til et beløb på 651.000 kr.

Placeringen af daginstitution i skolebygningen er blevet drøftet i alle LU'er og bestyrelser, og alle peger på at placere institutionen som på de foreløbige plantegninger. Dette betyder, at der er enighed om, hvor folkeparken/legepladsen skal ligge. Da folkeparken/legepladsen opføres i børnebys regi, ligger den fremtidig drift og vedligeholdelse også her.

Arbejdet med etablering af folkeparken/legepladsen kan påbegyndes i sommeren 2013, og kan forventes indviet i anden halvår 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
I budget 2013 - 16 er der afsat 41 mio. kr. til anlægsprojektet: "Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalmiljøer" som omfatter den fysiske etablering af børnemiljøer (med undervisning, fritidsordning og dagtilbud i samme bygninger) i: Ramløse, Blistrup og Esrum/Esbønderup.

De 41 mio er fordelt på følgende måde i budgetårene:
2013: 6,5 mio. kr.
2014: 11,5 mio. kr.
2015: 11,5 mio. kr.
2016: 11,5 mio. kr.

Ud af anlægsprojektet: "Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalmiljøer" som for 2013 udgør 6,5 mio kr., anbefales at afsætte 651.000 kr. til etablering af multibane i Blistrup Børneby og samtidigt frigives samme rådighedsbeløb.

Bilag
BØR BILAG: Blistrup Børneby folkepark/legeplads
BØR BILAG: Lokale og Anlægs Fonden
BØR BILAG: Tilbud på folkepark

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte,

 1. at der ud af anlægsprojektet: "Børnebyer/attraktive og bæredygtige lokalmiljøer" afsættes 651.000 kr. til etablering af multibane i Blistrup Børneby.
 2. at rådighedsbeløbet til multibanen i Blistrup Børneby på 651.000 kr. frigives.Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

Efterretningssager

50. Status på børnebyerne
28.00K00 - 2013/06586

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med henblik på at orientere Børneudvalget om status på arbejdet med etableringen af børnebyer i GK. Punktet vil indeholde en overordnet status på arbejdet med de fire spor. Dernæst vil status på de lokale processer i Blistrup, Esrum/Esbønderup og Ramløse blive beskrevet. Endvidere vil en opsamling på tilbagemeldinger fra LU og SKB blive forelagt.

Baggrund
Arbejdet med etableringen af børnebyerne i de tre lokalområder Blistrup, Esrum/Esbønderup og Ramløse er tilrettelagt i fire spor, som er indbyrdes afhængige, men som kan forløbe forskudt over tid:

1. Læring og undervisning
2. Administrativ organisering og vilkår
3. Bygninger, lokaler og udearealer
4. Kultur, Fritid og Turisme

Samlet set er børnebyerne ét element i arbejdet med at skabe attraktive og bæredygtige lokalsamfund. I begrebet "bæredygtighed" indgår udover faglige også økonomiske og bygningsmæssige aspekter.

Central organisering
Der er nedsat en programstyregruppe bestående af direktørerne Pernille Salamon, Michel van der Linden, centercheferne Signe Riedel og Lisbeth Due Pedersen, ingeniør i Center for Ejendomsservice Merete Pedersen samt konsulenter i CBU John Bamberger og Camilla Whitman. I kraft af de mange snitflader og opgaver i de fire spor sikres hermed styring, koordination og forankring ind i direktionen. Programstyregruppen tager udgangspunkt i spor 1 "læring og undervisning" for at understøtte, at dette spor går på tværs af de fire spor og sikrer koordinering på tværs i organisationen. For hvert spor er der derudover etableret programarbejdsgrupper, der går på tværs af børnebyerne med repræsentanter fra de lokale arbejdsgrupper samt medarbejdere fra andre dele af organisationen, der har særlig fokus og viden om de enkelte spor. Programarbejdsgrupperne refererer direkte til programstyregruppen. For hvert af de fire spor udarbejdes kommissorium, der godkendes af programstyregruppen.

Status på arbejdet
Spor 1: Kommissorium er under udarbejdelse og der vil snarest blive nedsat en programarbejdsgruppe. Administrationen forventer at kunne orientere udvalget yderligere om arbejdet i spor 1 på udvalgets møde i august 2013.

Spor 2: Kommissorium er under udarbejdelse og der vil snarest blive nedsat en programarbejdstgruppe. Administrationen forventer at kunne orientere udvalget yderligere om arbejdet i spor 2 på udvalgets møde i august 2013.

Spor 3: Der er fremlagt sag på nærværende Børneudvalgsmøde om anbefaling af godkendelse af totalrådgiver: "Valg af totalrådgiver i forbindelse med etablering af Børnebyer"Det forventes, at arbejdet kan gå i gang med processerinvolverende totalrådgiver fra juni 2013. Herudover er der nedsat en programarbejdsgruppe, som vil arbejde med kommissoret, der forventes klar til godkendelse af Børneudvalget i august 2013.

Spor 4:
De pædagogiske læringscentre i børnebyerne Blistrup, Esrum/Esbønderup og Ramløse skal ud over brug til skole, dagpleje, FO, daginstitution også fungere som kulturcenter for lokale borgere og turister. Der arbejdes i administrationen på tværs af Center for Kultur, Fritid og Turisme og Center for Børn og Unge på at finde en model, der kulturelt og økonomisk kan danne grundlaget for et kulturcenter, der kan bruges af alle borgere i lokalområdet. Denne sag vil i august 2013 blive forelagt Børneudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Der arbejdes med forskellige modeller inden for etablering af åbent bibliotek med kortlæser, gates, selvbetjeningsautomat og overvågning. Tillige arbejdes der med forskellige modeller af samtænkning af folke- og skolebiblioteks personale samt materialesamling. Endeligt arbejdes der på placeringen af bibliotek/kulturcenter i børnebyerne.

Tidsplanen
I forhold til de udarbejdede tidsplaner, der blev præsenteret på BØR 19.2.2013, er tidsplanerne for især Ramløse Børneby skubbet frem. Dette skyldes to årsager. For det første viste tidsperspektivet for processen med valg af totalrådgiver at være urealistisk fastsat af adminitrationen. For det andet skubbede Lockouten på skoleområdet arbejdet mindst en måned. For nemmere overblik over de mange opgaver i forskellige snitflader, har programstyregruppen besluttet at oprette en dynamisk procesplan, jvf bilag 1.

Samarbejde med BUPL og DLF om forskningsprojekt
Programstyregruppen vil den 8. maj 2013 indlede et samarbejde BUPL, DLF om et forskningsprojekt vedrørende børnebysprojektet og dets betydning for læring og pædagogisk tænkning. Børneudvalget vil på udvalgsmødet i august blive yderlige informeret om dette projekt.

Kommunikation
Det er besluttet i programstyregruppen, at der snarest vil blive etableret en temahjemmeside om arbejdet med børnebyerne, som regelmæssigt vil blive opdateret med nyt fra børnebyerne og information fra administrationen. Her vil ovenstående fortløbende procesplan blive præsenteret og holdes opdateret.
Lokalt informeres der løbende via nyhedsbreve, der lægges på Børne- og Skoleintra.

Decentral organisering
Projektgruppe
Der er i alle tre børnebyer nedsat en projekt/ledelsesgruppe bestående af skoleleder, afdelingsleder FO afdelingsleder, leder af daginstitution, daglige pædagogiske ledere af daginstitution, konsulent fra CBU's administration samt ingeniør fra Center for Ejendomsservice.
Projekt/ledelsesgrupperne mødes ca. hver 14. dag og arbejder med de forskellige facetter i etableringen af børnebyerne i forhold til de fire spor. Projekt/ledelsesgrupperne refererer direkte til programstyregruppen via konsulenter fra CBU, der også sidder med i programstyregruppen.
Projekt/ledelsesgruppen er ansvarlige for, at der regelmæssigt skrives nyhedsbreve, der publiceres på Skole- og Børneintra samt på Børnebyernes hjemmeside.

Blistrup Børneby
Den 30. april 2013 blev det første arrangement involverende medarbejdere og bestyrelser for institutioner og skolen afholdt. Arrangementet bestod i en rundvisning i institutionen og på skolen efterfulgt af en præsentation af baggrunden for etableringen af børnebyer. Foreløbig procesplan og foreløbige plantegninger blev forelagt. Målet med arrangementet var, at medarbejdere og bestyrelser havde mulighed for besigtigelse af bygninger, lokaler og udearealer, for senere at kunne gå i dialog om hvilke behov der er for at kunne lykkes med det pædagogiske arbejde i både dagpleje, daginstitution, skole og FO. Derudover var målet, at skabe en begyndende fællesskabsfølelse for medarbejdergrupperne.

Medarbejdere og bestyrelser indkaldes i juni 2013 til nyt fællesmøde, hvor refleksioner over de forskellige faggruppers ønsker og behov diskuteres. På dette møde arbejdes der videre på at skabe fælles ejerskab samt fællesskab for børnebyens medarbejdergrupper og brugere.

Efter sommerferien inviteres der til et større borgermøde hvor baggrunden for børnebyer og orientering om procesplan vil blive fremlagt. Herudover vil der blive gået i dialog om eventuelle bekymringer og positive input.

Der er i lokalområdet stor bekymring for tidsperspektivet og de økonomiske rammer for etableringen af FO legepladsen. Etableringen af FO legeplads ses som værende af stor betydning for at bevare troen på en lokal skole/FO i området, og troen på at projekt Blistrup Børneby vil lykkes. Denne sag forelægges på nærværende udvalgsmøde i selvstændigt punkt: "Blistrup Børneby - Folkepark/legeplads".

Esrum/Esbønderup Børneby
Den 9. april 2013 blev det første arrangement involverende medarbejdere for dagpleje, daginstitutioner og skolen afholdt. Arrangementet bestod i en rundvisning for alle på skolen startende med en præsentation af baggrunden for etableringen af børnebyer. Desværre var lærerne forhindrede i at deltage grundet lockouten. Målet med arrangementet var at give medarbejderne mulighed for besigtigelse af bygninger, lokaler og udearealer, for senere at kunne gå i dialog om hvilke behov, der er for at kunne lykkes med det pædagogiske arbejde i både dagpleje, daginstitution, skole og FO. Derudover var målet at skabe en begyndende fællesskabsfølelse for medarbejdergrupperne. Det følges op på mødet d. 21. maj., hvor refleksioner over de forskellige faggruppers ønsker og behov diskuteres. På dette møde arbejdes der videre på at skabe fælles ejerskab samt fællesskab for hele børnebyens medarbejdgruppe og brugere.
Den 4. juni afvikles et informations- og statusmøde for lokalbefolkningen.

Ramløse
I efteråret 2012 blev der i projekt/ledelsesgruppen taget initiativ til at få udarbejdet en projektbeskrivelse. Denne er i efterfølgende møder blevet kvalificeret i møder med repræsentanter fra medarbejdere og forældre. Den er endvidere blevet brugt i formuleringen af ansøgning til ministeriet om deltagelse i Ny Nordisk skole. Ny Nordisk skole projektet ligger i fin tråd med børnebyer og etableres på baggrund af tværgående partnerskabssamarbejde institutionerne imellem.
Ny nordisk Skole Introduktionsdagen i april blev desværre aflyst grundet lockouten af lærerne, hvilket betyder en forsinkelse af projektet. Ny dato afventer.
Den 22. februar har repræsentanter bredt i Ramløse været på tur til Vejen og Norddjurs. Der var megen inspiration at hente, som indgår i de videre drøftelser lokalt.
Den 16. marts har der i Ramløse været afholdt en innovationsdag for lokalbefolkningen. Her blev der mulighed for at tænke ud af boksen og formulere nye ideer til at udvikle byen og gøre den endnu mere attraktiv. Børnebyer var et element i dette arrangement.
Den 13. maj afholdes fælles personale og bestyrelsesmøde, hvor der gives status for projektet, nedsættes lokale arbejdsgrupper, og hvor der er mulighed for yderligere dialog. Her vil processen omkring inddragelse af byggerådgiver også blive fremlagt og drøftet.
Efter sommerferien er et større borgermøde påtænkt.

Kommentarer fra MED-udvalg og bestyrelser
Som led i det videre arbejde med børnebyer er MED-udvalg og bestyrelser i skoler og daginstitutioner gennem skrivelse fra direktør Pernille Salamon blevet informeret om, hvad der er sket indtil nu, og hvad der vil indgå i processen fremadrettet. Ud over det informative incitament, har formålet med denne skrivelse været at give bestyrelser og lokaludvalg i skoler, dagplejen og daginstitutioner mulighed for at kommentere på denne proces og mulighed for at fremsætte ønsker til det videre forløb.

Der er modtaget kommentarer fra MED-udvalg og bestyrelser fra dagplejen, daginstitutioner og skoler, jvf bilag 2.

Under nedenstående otte temaer er der indkommet mange gode konstruktive forelsag, samt en række opmærksomhedspunkter og bekymringer.

 • Processen
 • Tværfagligt samarbejde
 • Børnene og forældre
 • Bygninger, lokaler og udeareal
 • Økonomi
 • Ledelse
 • Skt. Helene Børneby
 • FO legeplads Blistrup Skole

Overordnet kan fremhæves de mange positive tilbagemeldinger om, at den tværfaglighed, der vil eksistere i børnebyerne, pædagogisk og lokalemæssigt, vil komme både medarbejdere, børn og forældre til gode. Af opmærksomhedspunkter kan det overordnet fremhæves, at der opfordres til at inddrage dagplejen på samme niveau som skole, FO og daginstitution. Yderlige kan det fremhæves, at der overordnet er bekymring for vuggestuebørns trivsel i børnebyerne. En uddybende opsummering af alle kommentarer kan ses bilag 2.

Økonomi
I budget 2013-2016 er afsat 41 mio. kr. til den fysiske etablering af børnebyer i de tre lokalsamfund: Blistrup, Esrum/Esbønderup og Ramløse. De 41 mio er fordelt på følgende måde i budgetårene:
2013: 6,5 mio. kr.
2014: 11,5 mio. kr.
2015: 11,5 mio. kr.
2016: 11,5 mio. kr

Bilag
BILAG BØR 1: Dynamisk procesplan
BILAG BØR 2: Opsummering af kommentarer fra MED-udvalg og bestyrelser

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget

 1. tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til orientering.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
51. Projekt dagpleje/daginstitution - status
28.03P00 - 2012/28444

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Børneudvalget med henblik på, at udvalget får en status på projektet dagpleje/dagtilbud.

Baggrund
Børneudvalget besluttede på mødet 19.06.2012 at igangsætte projektet "Internt partnerskab mellem dagplejen og daginstitutioner". Projektets formålet er at undersøge, om en mere decentral organisering af dagplejen i områder kan understøtte en videreudvikling af dagplejen og f.eks. have en øget effekt i forhold til fleksibilitet, bæredygtighed og pædagogisk udvikling.
Projektperioden slutter i anden halvdel af 2014.

Børneudvalget besluttede ligeledes, at projektet skulle midtvejsevalueres i 2013. Midtvejsevalueringen forventes forelagt Børneudvalget i 4. kvartal 2013.
Efter endt projektperiode i 2014 vil anbefalinger om eventuelle justeringer i organiseringen af dagplejen og daginstitutionerne tilgå Børneudvalget. Det forventes, at en endelig beslutning om ændringer i organisering af dagpleje og daginstitutioner sendes i høring blandt de involverede parter, inden endelig beslutning træffes.

Kort om projektet
Projektet "Internt partnerskab mellem dagplejen og daginstitutioner" har som formål at undersøge, om en mere decentral organisering af dagplejen i områder kan understøtte en videreudvikling af dagplejen og f.eks. have en øget effekt i forhold til fleksibilitet, bæredygtighed og pædagogisk udvikling.

I projektet vil den pædagogiske indsats blive samlet, så dagplejepædagogik og institutionspædagogik samtænkes, og værdier og kompetencer udnyttes for derved at opnå bedre udviklingsmuligheder for børnene. Endvidere, at der for den enkelte medarbejder bliver mulighed for at udvikle sig og tilegne sig de nødvendige kompetencer i et bredere pædagogisk forum. Projektets temaer fremgår af bilag til punktet.

Projektet organiseres, så to modeller kan afprøves:

 1. De daglige pædagogiske ledere varetager dagplejekonsulentfunktionen for en dagplejegruppe, samtidig med den daglige ledelse af institutionen. Institutionerne tilføres ekstra timer til varetagelse af dagplejefunktionen finansieret af dagplejens budget.
 2. Dagplejekonsulenterne indgår i områdeledelsen i et forpligtende partnerskab.


Dagplejen er i projektperioden fastholdt som en samlet central dagpleje med eget budget, egen leder og bestyrelse. Dagplejelederen er projektleder på projektet.

Status på projektet
Status på projektet viser, at der er etableret samarbejdsrelationer på tværs af dagpleje og daginstitution i områderne. En samarbejdsrelation, der gerne skulle give mulighed for større forståelse hos alle medarbejdere, både i forhold til det specifikke hos de enkelte enheder (dagpleje/daginstitution), for den samlede udvikling på området, og et tættere samarbejde pædagogisk.

Projektet er påbegyndt, inden arbejdet med børnebyer er kommet til. Projektet understøtter tankerne i børnebyerne, og samarbejdet fokuserer ikke længere udelukkende på 0-3 års området, men på 0-6 års området og på sigt 0-18 år.

Der er gennem de sidste to år sket en forholdsvis kraftig reduktion af dagplejen. Det tætte samarbejde med institutionerne har haft den konsekvens, at vi i flere tilfælde har kunnet omplacere dagplejerne i institutionerne.

I projektet afprøves to modeller for dagplejefunktion, som beskrevet ovenfor.

I nedenstående tabel ses hvilken model, der afprøves i hvilket område, og hvor mange dagplejere, der er ansat i området.

Modeller
Områder
Antal dagplejere
Model 1 - De daglige pædagogiske ledere varetager dagplejekonsulentfunktionen Helsinge
21
Esrum
3
Ramløse
3
Annisse
3
Vejby
3
Blistrup
3
Model 2 - Dagplejekonsulent indgår i forpligtende samarbejde i et område. Græsted
13
Gilleleje
7
I alt: 56Der er lavet en kort status i forhold til følgende centrale punkter i projektet:

 • Samarbejde om fælles pædagogisk grundlag, herunder fælles læreplaner og aktiviteter, fælles mødestruktur og efteruddannelse
 • Samarbejde om lokaler - legestuer findes i nogle lokalområder i tilknytning til institutioner; en løsning som ønskes styrket
 • Samarbejde om overgange/brobygning og forebyggende indsatser i forhold til børn, der har særlige behov
 • Samarbejde om pladsanvisning og opfyldelse af forældreønsker
Målsætninger og initiativer Status på målopfyldelse i områderne
Fælles pædagogisk grundlag
Et af projektets temaer er opbygning af et fælles pædagogisk grundlag for dagpleje og daginstitution. Begge steder arbejdes der med pædagogiske læreplaner, inklusion og brobygning mv. Dette fælles udgangspunkt ønskes tydeliggjort, så vi sikrer den samme kvalitet i tilbudene og den samme tilgang til pædagogikken.

Herunder:
 • Fælles læreplaner og aktiviteter
 • Fælles mødestruktur
 • Fælles pædagogiske dage og uddannelse
Alle områder*

Der er etableret en fælles mødestruktur og udarbejdet et fælles pædagogisk grundlag for 0-6 års området. Uddannelse og pædagogiske dage afholdes fælles for personalet.

Der samarbejdes om læreplaner og aktiviteter på hele 0-6 års området.

*I Gilleleje er der påbegyndt samarbejde om læreplaner, og der arbejdes på at etablere en fælles mødestruktur.

*I Annisse arbejdes der på at finde en organisering, der understøtter børnebyen, og som muliggør en fælles mødestruktur.
Dagplejens legestue placeret i institutioner
Målet om at placere dagplejens legestue i daginstitutionerne skal både ses som en ramme for et øget samarbejde mellem dagpleje og daginstitution, men ligger også i tråd med målet om at optimere anvendelse af bygninger på Børne- og Unge området.
Dagplejens legestuer er placeret i institutioner i følgende områder:
 • Græsted (Græsted bh, Elverhøjen)
 • Gilleleje (Gilbjerg bh, Langdraget)
 • Vejby (Bakketoppen)
 • Blistrup (Møllehusene, Brumbassen - indflytning til sommer)
 • Ramløse (på skolen, hvor institutionen indgår i børneby)

I Helsinge er der pt. ikke plads til at rumme legestue i daginstitutionerne.

I Annisse er legestuen på skolen, og der arbejdes på en organisering, der understøtter børnebyen i Annisse.
Overleveringssamtaler dagpleje/vuggestue til børnehave
Projektet har fokus på samarbejde om børnene, herunder brobygning og overgange, dvs. når et barn forlader dagplejen/vuggestue og starter i børnehave
Overleveringssamtaler finder sted i alle områder. Der etableres i særlige tilfælde samarbejde i god tid, inden barnet begynder det nye sted.
Samarbejde om pladsanvisning af børn
Et af temaerne i projektet er samarbejde i områderne og med forældrene, om at kvalificere deres behov og ønsker til dagpasning.
Samarbejde om pladsanvisning af børn finder sted i alle områder.


Den kvalitative vurdering af resultaterne i projektet vil der ved midtvejsevalueringen blive gjort rede for.

Lovgrundlag
LBK nr 668 af 17/06 2011 §4

Økonomi
-

Bilag
Projekt dagpleje/daginstitution - temaer

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler, at Børneudvalget

 1. tager status på projekt dagpleje/daginstitution til efterretning.Beslutning
Taget til orientering.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
52. Udvidelse af skoledagen fra august 2013
17.02G00 - 2012/58708

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med henblik på at orientere Børneudvalget om udmøntningen af udvidelse af skoledagen på de fem skoler, med afsæt i drøftelser og oplæg fra ledelsesgruppen på skoleområdet.

Baggrund
Som en del af budgetaftalen skal undervisningen i alle fag og på alle klassetrin som minimum ske på ministeriets vejledende timetal. Det er ligeledes en del af budgetaftalen, at elevernes skoledag forlænges fra de nuværende minimum 25 lektioner/ugentligt til minimum 30 lektioner/ugentligt. Udvidelsen af skoledagen muliggør undervisning på vejledende timetal.

På Børneudvalgets møde den 13.11.2012 besluttede udvalget et scenarie for udvidelsen af skoledagen og principbeslutning om forældrebetaling i FO, der indebærer en forhøjelse af samarbejdstid skole/FO fra 8,7 timer pr. elev i 0.-3. klasse til 43,8 timer pr. elev i 0.-3. klasse. Børneudvalget understregede, at hensigten med udvidelse af skoledagen og forhøjet samarbejdstid er at udvikle kvalitet af undervisning, herunder de faglige resultater og udvikling af fagene gennem leg og bevægelse.
Endvidere besluttede udvalget at genoptage sagen ifm. skoleårets planlægning og med afsæt i drøftelser og oplæg fra ledelsesgruppen på skoleområdet. Det aktuelle dagsordenspunkt henfører til denne beslutning.

Lokale processer
Med afsæt i ovenstående ramme har hver skole, i dialog med LU og SKB, fastlagt hvordan den konkrete udmøntning skal foregå ift. fordeling på fag af det udvidede antal lektioner, anvendelsen af den samlede og udvidede samarbejdstid mellem lærere og pædagoger samt nytænkningen af undervisning med fokus på, at leg og bevægelse indgår som generel tilgang til læring

Hver skole har fastsat mål for effekten af den konkrete udmøntning på ovenstående 3 parametre; med afsæt i hensigten om at udvikle kvalitet af undervisning, herunder de faglige resultater og udvikling af fagene gennem leg og bevægelse.

Udmøntning på skolerne
Alle skoler prioriterer lektioner til fleksibelt brug af leg, bevægelse og det kreative-musiske i løbet af skoledagen som understøttende for de øvrige fag.
Fire ud af fem skoler prioriterer flere lektioner i dansk, med fokus på at forbedre børnenes læsekompetencer.Flere skoler prioriterer yderligere lektioner i engelsk eller at begynde engelskundervisningen tidligere i skoleforløbet
Enkelte skoler prioriterer flere lektioner i matematik.

Skolerne lægger samarbejdstimerne mellem lærere og pædagoger ind fokuseret på forebyggende, f.eks i AKT-arbejde og kompetencecenter samt i fht. øget fokus på leg og bevægelse i skoledagen.

Hver af de fem skolers tilgang til udmøntning af udvidelsen af skoledagen er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling, herunder også behandlingen af disse i LU og Skolebestyrelsen.
Alle skoler har valg, at FO holder åbent i alle uger af sommerferien på én eller begge afdelinger.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Bjørnehøjskolen - udmøntning af udvidelse af skoledagen, version 2
Bilag 2: Gilbjergskolen - udmøntning af udvidelse af skoledagen
Bilag 3: Gribskolen - udmøntning af udvidelse af skoledagen
Bilag 4: Nordstjerneskolen - udmøntning af udvidelse af skoledagen, version 2
Bilag 5: Sankt Helene Skole - udmøntning af udvidelse af skoledagen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Børneudvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til orientering.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer
53. Køkken og Nordstjerneskolen - status etablering
88.00G00 - 2013/15167

Sagsfremstilling
Med dette dagsordenspunkt gives en orientering om etableringen af køkken ifm. Store Torv på Nordstjerneskolen. Punktet kobler sig således til tidligere beslutning om udbud af forpagtningen på driften af kantine/caféen på Store Torv forelagt udvalget senest på mødet den 13. november 2012.

Status
Børneudvalget er tidligere blevet orienteret mundtligt om, at ibrugtagningen af køkkenet på Store Torv blev forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Denne forsinkelse har trukket yderligere ud, og den 1. maj 2013 overdrages køkkenet til forpagteren.

Forsinkelsen skyldes flere forhold. Dels var der leveringstid på de bestilte køkkenelementer, dels har det krævet bygningsmæssige tilpasninger at indrette køkkenet, så det fremadrettet kan rumme elever jvf. ønskerne tilkendegivet i udbudsmaterialet. Endvidere har forholdet omkring OPS-kontrakten stillet krav til et tæt samarbejde og koordinering mellem kommunen og driftsleverandøren, for at sikre, at driften af de tekniske forhold ifm. køkkenindretningen også dækkes af driftsleverandøren (ventilation, el, brand osv.). Det har således været en forudsætning fra driftsleverandørens side, at installationer mv. blev udført i overensstemmelse med de tekniske forhold i bygningen, for at de fortsat kan påtage sig det overordnede driftsansvar for hele bygningen inkl. køkkenet i driftsperioden på 25 år.

Sagen behandles i Økonomiudvalgsmødet og der vil I dette møde blive behandlet at den fremadrettede politiske reference ifht. kontrakten vil være Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Kravene til de bygningsmæssige tilpasninger har medført en meromkostning ifm. etableringen af køkkenet ud over de 610.000 kr. der allerede er afsat til indkøb af inventar mv. Endvidere har forpagteren fremsendt ønske om økonomisk kompensation ifm. udskydelsen af åbning.
Samlet set summer dette til et beløb i størrelsesorden ca. 400.000 kr. ex. moms

Det foreslås, at finansieringen til dette findes indenfor ikke-disponerede anlægsmidler overført fra 2012. Indstilling vedr. finansiering forelægges Økonomiudvalget til beslutning på mødet den 13. maj 2013.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Taget til orientering.

Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer

Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 41: Valg af totalrådgiver i forbindelse med etablering af Børnebyer.
Udvalget afgav anbefalingen til Økonimiudvalget og Byrådet.


Mødet startet:
03:05 PM

Mødet hævet:
06:45 PM