Børneudvalget

Publiceret 08-04-2013

Mandag den 08-04-2013 kl. 16:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
40 Forældrebetaling til FO under lockout

Medlemmer:

Anders Gerner Frost Erik Kjølbæk Kjærsgaard
Ulla Dræbye Cannot Kroner
Kim Valentin Birgit Roswall
Poul-Erik Engel Høyer  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer m/afbud.

Meddelelser:Åbne

40. Forældrebetaling til FO under lockout
17.13G00 - 2013/12129

Sagsfremstilling
KL's lockout af lærerne trådte i kraft den 1. april (virkning fra den 2. april). Konflikten er et resultat af, at det ikke er lykkedes KL og LC/DLF at opnå enighed om en ny arbejdstidsmodel for lærerne.

I alt er 290 af kommunens 340 lærere omfattet af lockouten. Ledelsen på skolerne har i samarbejdet med administrationen gennemgået og forberedt, hvordan den enkelte skole kan gennemføre hverdagen under konflikten. Skolerne har tilrettelagt nødplanerne ud fra følgende:

 • at mest mulig undervisning gennemføres
 • at der etableres et forsvarligt tilsyn med eleverne, der hvor der ikke kan gennemføres undervisning.
 • at hvor det ikke er muligt at gennemføre undervisning eller etablere et forsvarligt tilsyn, så meddeles det forældrene, at børnene skal holdes hjemme.


Fritidsordningen (FOen) er åbent som sædvanlig, hvilket vil sige mandag - fredag kl. 06.30 - 8.00 og 13.00 - 17, fredag dog til 16.30.

I lockoutperioden vil der være forældre, der ikke anvender FO'en som normalt. Dette fordi de kan være nødsaget til at tage deres børn med på arbejde, eller få dem passet et andet sted, som kan være geografisk langt væk. Forhold der betyder, at deres børn ikke kan anvende FO'en.

Administrationen er blevet spurgt, om der vil være en tilbagebetaling for FOtaksten i den periode lockouten løber, såfremt man ikke kan anvender denne.

Der er flere muligheder ifht håndtering af situationen:

 • Fastholde af almindelige regler for ind- og udmeldelse
  Principielt har FOen åbent, og derfor vil man under almindelige omstændigheder være underlagt almindelige ud-/og indmeldelsesregler. Forældrebetaling reduceres heller ikke i perioder, hvor man holder ferie og derfor ikke anvender FOen. Udmeldelse skal ske skrifteligt til den sidste i måneden og med en måneds varsel (altså løbende måned plus 1 måned).

  Der vil ikke være afledte administrative omkostninger ved at fastholde almindelige regler.
 • Tilbagebetaling til forældre i lockoutperioden
  Den ekstraordinære situation betyder, at nogle forældre er nødsaget til at finde en pasningsordning til deres børn, der dækker hele dagen - altså både undervisningstid og FO tiden. Dette kunne tale for, at man ekstraordinært kan udmelde sit barn i lockoutperioden mod tilbagebetaling af forældrebetalingen for denne periode. En løsning med tilbagebetaling af forældrebetalingen vil kunne tolkes som, at kommunen forsøger at afbøde konfliktens konsekvenser.

  Det vurderes, at det administrativt vil kunne håndteres, at forældre melder deres børn ud for perioden, og derefter foretage tilbagebetaling/korrektion ifbm. kommende forældrebetaling. Såfremt der tilbagebetales til alle forældre i perioden, og ikke kun de der ansøger, vil dette kunne foretages næsten automatisk og vil ikke have store administrative omkostninger. Hvis der besluttes en løsning om, at forældre kan søge om midlertidig udmeldelse af FOen i konfliktperioden, vil tilbagebetalingen skulle foretages manuelt med ikke ubetydelige administrative omkostninger.


Det er undersøgt i KL, hvordan andre kommuner forholder sig til situationen. De kommuner der ved tidspunkt for fletning af dagsordenen har meldt tilbage, fortæller alle, at der fastholdes forældrebetaling i lockoutperioden og at almindelige regler følges.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Børneudvalget træffer beslutning om, at forældrebetalingen i lockoutperioden fastholdes.

Lovgrundlag
Folkeskolelovens §3 stk 4

Økonomi
Takster:
Morgenmodul (0 - 5. klasse): 365 kr
Eftermiddagsmodul (0 - 2. klasse) 1370 kr
Eftermiddagsmodul (3. - 5. klasse) 800 kr

Ved tilbagebetaling til alle, der er tilmeldt FO, vil dette have en omkostning på 112.000 kr pr. åbningsdag.

Omkostninger vil kunne finansieres via sparede midler ifbm. lockouten.

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget at:

 1. at fastholde almindelige regler for ind- og udmeldelse af FO i skolernes lockoutperiode.Beslutning

 1. Tiltrådt. Skulle den enkelte FO spare nogle midler i forbindelse med lockoutperioden, forbliver midlerne på området.


Fraværende: Poul-Erik Engel Høyer med afbud.


Mødet startet:
04:45 PM

Mødet hævet:
04:57 PM