Biblioteksrådet

Publiceret 11-11-2013

Mandag den 11-11-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
16 Valgprocedure til kulturrådet
17 Kandidater til kulturrådet
18 Mødedato for valg til kulturrådet


Efterretningssager
19 Meddelelser fra formanden

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Velkommen til Ida Springstrup fra BLIK, der deltager i mødet som bibliotekets kontaktperson til BLIKs venner.
Biblioteksleder Vibeke Steen deltager også i mødet.

Åbne

16. Valgprocedure til kulturrådet
21.00G00 - 2013/36938

Sagsfremstilling
Biblioteksrådet skal aftale valgprocedure til kultur-rådet. Intentionen om at alle interesserede kunne deltage d. 11.11. lader sig ikke gøre, da Helsinges biblioteksgrupper først mødes i løbet af november.
Varsel om valg skal ske mindst 14 dage inden.
Der vælges 1 repræsentant og en suppleant. Alle fremmødte har stemmeret.
Biblioteksrådet og biblioteksgrupperne kan stille kandidater.Bilag
Der fremsendes et udkast til valgprocedure hurtigst muligt

Administrationens indstilling
.

Beslutning
Biblioteksklubberne er så nye, at der ikke har været interesse i nogen af bibliotekerne for at opstille som kandidater.
Det er derfor ikke aktuelt at indkalde til valgmøde i 2013. Beslutning om valgprocedure udsættes til mødet d. 12.12 hvor nyt beslutningsforslag fremlægges.
Det fremlagte udkast redigeres til 2 papirer.
1 regelsæt der klargør hvem der vælger og hvordan.
1 sæt vedtægter der læner sig op ad andre foreningsvedtægter fra Gribskov kommune.
Bodil Jørgensen orienterer formanden for kulturrådet.
17. Kandidater til kulturrådet
21.00G00 - 2013/36939

Sagsfremstilling
Status på de tre biblioteksgrupper (BLIK, Gilleleje og Helsinge) herunder om der stilles kandidater til bibliotekets plads i kulturrådet fra grupperne og biblioteksrådet


Administrationens indstilling
Såfremt der opstilles flere kandidater / Helsinge ikke har afholdt sit møde, skal der afholdes valg til kulturrådet og valg af suppleant for repræsentanten.

Beslutning
Ida Springstrup har afholdt møde med BLIKs venner. Der er 4 medlemmer, og de har mange aktiviteter i BLIK der er rettet mod borgerne og biblioteket. Ingen ønsker at være kandidater til kulturrådet.
Dorte Lund Lepke har i dialog med de aktive i Helsinge bibliotek fået tilbagemeldinger på, at ingen ønsker at stille op som kandidater til kulturrådet. Alle ønsker at bruge energien på indhold til biblioteksaktiviteterne.
Alexander Søderlind har afholdt møde med Gilleleje biblioteks venner, og ingen har meldt tilbage at de ønsker at stille op som kandidat til kulturrådet.
Den kommende periode på 4 år skal være en overgangsperiode, hvor klubberne udvikles og konsolideres.
Der udarbejdes vedtægter for deres arbejde og målsætningen er at der kan foretages et valg til næste valgperiode om 4 år.

  • kandidater til kulturrådet:

Bodil Jørgensen - på opfordring af biblioteksrådets medlemmer. Bodil indvilgede i valget.

  • kandidater til suppleant for Bibliotekernes repræsentant i kulturrådet:

Peter Bertelsen - på opfordring. Peter indvilgede i valget.

Fremadrettet arbejdes der med vedtægter og der afholdes introduktionsmøde for biblioteksklubberne i Gribskov d. 20. februar kl 19 i BLIK.
Vedtægter for klubbernes arbejde fremlægges på dette møde.
18. Mødedato for valg til kulturrådet
21.00G00 - 2013/36947

Sagsfremstilling
Såfremt der skal afholdes valg til kulturrådet (jvf foregående punkt) skal der afholdes et valgmøde.
Med 14 dages varsel kan det tidligst blive i uge 50, d. 10. eller 12. december.
Ved samme lejlighed nedlægges biblioteksrådet i god ro og orden.
Medbring kalenderen


Administrationens indstilling
.

Beslutning
Ingen af biblioteksklubberne ønsker at stille kandidater til kulturrådet. Derfor skal der ikke afholdes valgmøde.
Biblioteksrådet mødes derfor d. 12.12 kl. 10 i Helsinge, for at nedlægge sig selv som råd, men fortsætte som ambassadører for bibliotekerne i forskelligt regi.

Efterretningssager

19. Meddelelser fra formanden
21.00G00 - 2013/00347

Sagsfremstilling
Bordet rundt og meddelelser fra formanden. Herunder nyt fra biblioteket om ny teamstruktur og budgettet for 2014

Beslutning
Der foregår en interessant udvikling i bibliotekerne i øjeblikket. Der er masser af aktiviteter hvor borgerne bliver involveret direkte.
Frivillige i bibliotekerne skal have mulighed for at arbejde lokalt og med deres interesser.
Der er udarbejdet en folder til BLIK og Helsinge bibliotek.

Budget 2014 er vedtaget uden besparelser for biblioteket.
Ny teamstruktur fra 1.november hvor der er oprettet et team for hvert bibliotek.
Alle har nu fået navneskilte og bærer dem når man er på for borgeren.

Nye spændende tiltag på nettet:
http://www.booomerang.dk/folkevent-nu-bibliotekerne-crowdfunder


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
06:30 PM