Biblioteksrådet

Publiceret 06-06-2013

Torsdag den 06-06-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
8 Høring af budget 2014 KIU område
10 Fremtidens bibliotek i Gilleleje


Efterretningssager
9 Eventuelt

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Birgitte Nyborg
Ole Gran-Jacobsen


Meddelelser:Åbne

8. Høring af budget 2014 KIU område
00.30G00 - 2013/16501

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune sender hermed budget 2014-2017 i høring.

Høringsproces på rammenotatet for Kultur- og Idrætsudvalget forelægges hermed i høring for Biblioteksrådet.

Der er ikke pålagt besparelser på kultur- og fritidsområdet, derfor er der ingen besparelser i høringsnotatet og dermed er der ikke udarbejdet prioriteringskatalog.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=E17ED194C9CCC3A2C1257B6C002F8E28
Rammenotatet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 24. maj 2013.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Biblioteksrådet

  1. at afgive høringssvar til budget 2014-2017Beslutning
Biblioteksrådet har ingen bemærkninger til rammenotatet, og tager det til efterretning
10. Fremtidens bibliotek i Gilleleje
21.02G00 - 2013/16701

Sagsfremstilling
Biblioteksrådet inviterer borgerne i Gilleleje til dialog om hvad det ny bibliotek skal tilbyde.
I processen om biblioteket i Kulturhavnen har interessenterne omkring projektet beskæftiget sig med det vi kan bruge hinanden til (mellemrummet).
Nu ønsker biblioteksrådet at høre borgerne i Gilleleje.
I Græsted og Helsinge som begge er nyindrettede som "åbne biblioteker" er der afholdt borgermøder ud fra dette perspektiv.
I Gilleleje er det planen at flytte bibliotek og museum og i den forbindelse skal der tænkes nyt.
Mere fokus på formidling.
Plads til borgernes bidrag og skabelse af fremtidens bibliotek for borgerne i Gilleleje.
Biblioteksrådet ønsker at der etableres en lokalgruppe af bibliotekets venner i Gilleleje, der ønsker at udvikle bibliotekerne i dialog med politikere og medarbejdere på biblioteket.


Lovgrundlag
Folkebiblioteket i vidensamfundet


Bilag
. Folkebib__i_videnssamf.pdf

Administrationens indstilling
Borgernes bidrag indarbejdes i planlægningen af det fremtidige bibliotek i Gilleleje

Beslutning
Fremmøde på 20 borgere og 8 ansatte, samt biblioteksrådet.
Bodil Jørgensen fortalte om de 2 andre møder i Gribskov samt fortalte om nøgleordene for bibliotekerne; opdage, opleve, skabe og deltage.
At biblioteksklubber andre steder handler om aktiviteter hvor borgeren kan bidrage enten med viden eller praktisk hjælp eller netværk med andre borgere.

Dernæst en orientering om de møder biblioteksrådet har deltaget i vedr. Kulturhavn Gilleleje.
Herefter ideudveksling i grupper.
Alle ideer hænges op på biblioteket, og vil indgå i planlægningen af aktiviteterne i samarbejde med de nye biblioteksvenner.

Fire borgere har meldt sig som bibliotekets venner i Gilleleje.
Efterretningssager

9. Eventuelt
21.00G00 - 2013/00348

Sagsfremstilling
Bordet rundt - orientering


Administrationens indstilling
Nyt punkt på alle møder hvor rådet kan orientere om løst og fast

Beslutning
Bodil Jørgensen og Alexander Söderlind har deltaget i et kursus om biblioteksklubber.
Der var mange gode ideer til punktet om Bibliotekets Venner i Gilleleje. Kernen i succes var at man mødes om aktiviteter.
Biblioteksrådet undersøger om der er interesse for sponsor-gaver. Andre samarbejdspartnere kan være museet, Brugsen, erhvervsforeningen.

Nyt initiativ med velkomstintroduktioner for nye lånere i august (1 aften på hvert bibliotek)

Næste møde d. 13.6. Aflyses.

Møde med bibliotekets venner i Gilleleje d. 22.8. kl. 18Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:15 PM