Biblioteksrådet

Publiceret 07-03-2013

Torsdag den 07-03-2013 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Fremtiden for biblioteksrådet efter 2013
2 Kulturhavn Gilleleje


Efterretningssager
3 Orientering fra formanden m.v.
4 Markering af 70 året for oktober 43

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Peter Berthelsen
Karl Alexander Dissing Söderlind


Meddelelser:
Bodil Jørgensen og Birgitte Nyborg deltager i Danmarks biblioteksforenings årsmøde 13.3. - 14.3.
Åbne

1. Fremtiden for biblioteksrådet efter 2013
21.00G00 - 2013/00350

Sagsfremstilling
Bodil Jørgensen deltog i kulturrådets møde vedr. optagelse i dette fra 2014.
Optagelsen blev godkendt og indstilles nu til Kultur og idrætsudvalgets næste møde.
Tidligere drøftelser har afspejlet at biblioteksrådets medlemmer gerne vil konsolidere et samarbejde til gavn for bibliotekerne i en eller anden form.
Der nedsættes lokale "vennegrupper" i de tre biblioteker. Formand og sekretær har besluttet at repræsentanter fra bibliotekets personale og formanden tilmeldes et kursus i centralbiblioteksregi om biblioteksklubber, læs mere i bilags-link nedenfor.

Lovgrundlag
.

Økonomi
.

Bilag
Se side 28 i dette kursuskatalog


Indstilling
Biblioteksrådet drøfter hvorledes borgernes synspunkter og initiativer bedst repræsenteres fremover, der hentes inspiration fra mange kanter til at finde den bedste model

Tidligere udvalgsbeslutninger
Kulturrådet finder det nærliggende, at der indgår en repræsentant fra Bibliotekerne i Kulturrådet fra
2014 og anbefaler til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende vedtægtsændring til
Styrelsesvedtægten for Kulturrådet.

Beslutning
Biblioteksrådets repræsentant vælges til at repræsentere biblioteket i kulturrådet.
Biblioteket fortsætter udredningsarbejdet om hvordan vi løfter kulturen i Gribskov og bibliotekerne specifikt ind i kulturrådets opgaver.
Biblioteksrådet efterlyser indlæg om bibliotekernes fremtidige rolle i kommunen. Personalerepræsentanterne bedes tage initiativ til et indlæg til et kommende møde.
God ide at deltage i kurset om biblioteksklubber. Har medført god PR-strategi og de aftaler der er truffet omkring Helsinge biblioteks venner følger dette spor:
Fokus på arrangementet/opgaven.
Borgerne som ambassadør for biblioteket.
Benefit ved den centrale placering.
Stor indsats med PR for borgernes og egne arrangementer.
Biblioteksrådet anbefaler at BIB-events mailservice anvendes ved borgerarrangementer.
Nyhedsservice (RSS-feed lignende løsning) når der er nyheder på hjemmesiden.

2. Kulturhavn Gilleleje
21.00G00 - 2013/00350

Sagsfremstilling
Forvaltningen arbejder målrettet sammen med Michael Nybro og Kim Skovhuus (arkitekt tilknyttet processen) for at have et skitseforslag klar inden sommerferien.
Personalet har deltaget i 2 workshops og Biblioteksrådet repræsentanter er blevet inviteret med til at deltage i de dialogmøder som kulturhavnen inviterer foreninger i Gilleleje med til.
Der er drøftet funktioner og relationer til samarbejdspartnerne i den kommende kulturhavn.
Tidsplanen er fremskudt og etape 2 forventes politisk godkendt til efteråret.
Pyramiden sættes til salg.

Lovgrundlag
.

Økonomi
.

Bilag
udleveres på mødet

Indstilling
Biblioteksrådets repræsentanter for Gilleleje følger processen tæt.

Beslutning
Bodil Jørgensen fortalte om de to workshop rådet har deltaget i.
En kreativ proces, hvor der er en lydhør arkitekt.
Tove Granild sender arkitektens præsentation med 4 scenarier. Alle tegninger er modeller, der ikke lægger op til nogle faste mure endnu.
Biblioteksrådet følger fortsat processen tæt og har fokus på borgernes aktivitets muligheder i Pyramiden tænkes ind i kulturhavnen.

Efterretningssager

3. Orientering fra formanden m.v.
21.00G00 - 2013/00348

Sagsfremstilling
Bodil Jørgensen orienterer om dialog vedr. læsekredse og status på navneskilte til personalet.
Tove Granild orienterer om nyhedsbreve fra biblioteket

Indstilling
Biblioteksrådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Navneskilte fra åbningen af Helsinge bibliotek kan sagtens bruges som model for fremtidig navneskilt.
Læsekredse får en udstrakt individuel betjening, som ikke kan videreføres pga en tung arbejdsprocedure fra IT-systemets side.
Fremadrettet tilbydes et ensartet koncept som standardpakke. Der er så mange læsekredse at personalet ikke kan tilbyde særlige aftaler.

Biblioteksrådet får fremtidige nyhedsbreve tilsendt.
4. Markering af 70 året for oktober 43
21.00G00 - 2013/00350

Sagsfremstilling
Museum og bibliotek har i samarbejde med forvaltningen igangsat en stor markering af de skelsættende begivenheder op til d. 6.10.1943.

Der er stor interesse både lokalt, nationalt og internationalt for at mindes dem ved forskellige aktiviteter og kulturelle begivenheder.
Kultur og idrætsudvalget har besluttet at støtte disse initiativer økonomisk, og samarbejdet er bredt i forhold til kirken, visit Nordsjælland, dramaterne, DIIS..

Indstilling
Biblioteksrådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Biblioteksrådet er orienteret om det store initiativ der er igangsat lokalt og nationalt i og omkring Gilleleje, samt de aktører der er på banen.
Aktiviteterne kan følges på www.oktober43.dk
Mødet startet:
02:00 PM

Mødet hævet:
04:15 PM