Biblioteksrådet

Publiceret 17-01-2013

Torsdag den 17-01-2013 kl. 17:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
21 Opfølgning på borgermødet om Åbent bibliotek i Helsinge
22 Procedure for overgang til biblioteksrådet


Efterretningssager
19 Meddelelser fra formanden
20 Orientering fra bibliotekets ledelse

Medlemmer:

Bodil Jørgensen Birgitte Nyborg
Lennart Andersen Ole Gran-Jacobsen
Peter Berthelsen Karl Alexander Dissing Söderlind
Dorthe Lund Lepke  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

21. Opfølgning på borgermødet om Åbent bibliotek i Helsinge
21.00G00 - 2013/00350

Sagsfremstilling
Birgitte Nyborg, Dorte Lund Lepke og Ole Gran-Jacobsen fik til opgave at etablere Helsinge biblioteks venner. Mødet beslutter den videre proces.

Lovgrundlag
.

Økonomi
.

Bilag
.

Indstilling
Dorte Lund Lepke inviterer til stiftende møde med de borgere der har meldt sig til arbejdet med Helsinge bibliotek.

Beslutning

Biblioteksrådet indkalder til nyt møde.
Mødet inviteres til afholdelse i tidligt forår. Processen startes med et møde med Inger Hørup Slot, for at synliggøre intentionerne med arbejdet.

22. Procedure for overgang til biblioteksrådet
21.00G00 - 2012/57415

Sagsfremstilling
Biblioteksrådet har i løbet af 2012 drøftet en fremtidig måde at involvere borgerne i bibliotekernes hverdag i Gribskov kommune.
Der er afholdt borgermøde i Græsted og Helsinge hvor der blev nedsat lokale grupper af biblioteksvenner. Et tilsvarende møde holdes i Gilleleje i maj 2013.
Biblioteksrådets direkte dialog med borgerne ønskes erstattet af disse lokale grupper.
I stedet for at opretholde et råd for biblioteket alene, er det naturligt at biblioteket optages i kulturrådet under repræsentanter for de kulturelle institutioner.
Kirsten Drefeld indleder en dialog med kulturrådets formand om tilpasning af vedtægter og endeligt medlemstal inden rådets møde i februar.
Biblioteksrådets formand deltager i kulturrådets møde 18.2. hvor punktet behandles.
Det foreslås at styrelsesvedtægt for Kulturrådet ændres på følgende måde:
Kapitel 7.§ 7 stk. 1
Kulturelle institutioner repræsenteres med 2 repræsentanter.Lovgrundlag
Gribskov kommunes vedtægter for råd og nævn

Økonomi
.

Miljøforhold
.

Bilag
forslag til vedtægtsændringer

Indstilling
Biblioteksrådet fremsender forslaget til behandling ved kulturrådets møde d. 18.2.

Tidligere udvalgsbeslutninger
Kulturrådets møde d. 26.11.2012
Biblioteksrådets årsmøde d. 1.10. 2012

Beslutning
Bibliotekerne har stadig brug for en aktiv gruppe borgere der sammen med personalet synliggør bibliotekerne og deres nødvendighed for lokalsamfundet. Bedre kendskab til bibliotekets ydelser både i de trykte og digitale medier. Her kan bibliotekerne blive meget mere offensive i formidlingen af hvad bibliotekerne leverer.

Repræsentanten i kulturrådet er borgernes repræsentant for de lokale biblioteksvenner og deltagelse i kulturrådets møder sker på baggrund af drøftelser med bibliotekets venner i de 4 lokalsamfund. Tisvilde lokalråd, BLIKs venner, Helsinge biblioteks venner og en tilsvarende gruppe i Gilleleje.

Biblioteksrådet arbejder videre med fornyet kraft i en form, som skal fastlægges i den kommende tid.

Bodil deltager i første punkt ved Kulturrådets møde d. 18.2.

Efterretningssager

19. Meddelelser fra formanden
21.00G00 - 2013/00347

Sagsfremstilling
Bodil Jørgensen har en række meddelelser siden sidste møde.

Indstilling
Biblioteksrådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning
Folkebiblioteket i vidensamfundet god læsning. Fremskaffer flere eksemplarer.
Præsentation af triologi-modellen.
Fremlæggelse af kronik i Politiken. Opfordring til at læse denne, der ligger i forlængelse af de overvejelser biblioteksrådet gør sig.
Navneskilte til personalet. Forslag om at vi nøjes med et fornavn, hvis medarbejderne gerne vil være mere "anonyme".
Borgermøde flyttes til torsdag d. 6.6. kl.19.
Danmarks Biblioteksforening holder møde i København i 13 og 14 marts. http://db.dk/program2013

20. Orientering fra bibliotekets ledelse
21.00G00 - 2013/00348

Sagsfremstilling
Bibliotekerne har indført nye åbningstider d. 2.1.2013, med flere åbne timer på biblioteket.
Status for navneskilte til alle ansatte.
Helsinge bibliotek indvies officielt d. 1.3. 2013
Ny organisering i Kultur, fritid og turisme og bibliotekerne

Indstilling
Biblioteksrådet tager orientering til efterretning.

Beslutning
BIblioteksrådet inviteres til åbningsarrangement i Helsinge
Biblioteksrådet ønsker at få indflydelse på bibliotek i kulturhavnen. Opfatter sig som en naturlig høringspart.


Mødet startet:
05:00 PM

Mødet hævet:
07:30 PM