Beredskabskommissionen

Publiceret 18-02-2013

Mandag den 18-02-2013 kl. 13:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Beredskab - Budgetanalyse af redningsberedskabet
2 Beredskab - Aftale om gensidig vederlagsfri mellemkommunal bistand


Efterretningssager
3 Brandsyn 2012

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Politidirektøren Nordsjællands Politi
Cannot Kroner Erik Kjærsgaard
Kirsten Lillemor Madsen Arne Skovgaard Nielsen
Brian Lyck Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Status på redningsbåd
Status på uddannelse af ny indsatsleder og overgangsuddannelse for tidligere uddannede indsatsledere

Åbne

1. Beredskab - Budgetanalyse af redningsberedskabet
14.00A00 - 2012/35531

Sagsfremstilling
Der er i 2012 gennemført en omfattende analyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det kommunale og det statslige redningsberedskab. På baggrund af analysen er der indgået en ny 2-årig aftale om redningsberedskabet 2013 - 2014.

Budgetanalysen peger på at der i både stat og kommuner kan gennemføres en række effektiviseringer inden for redningsberedskabets nuværende niveaudelte struktur.

Analysen peger endvidere på, at en grundlæggende strukturændring i det samlede redningsberedskab giver mulighed for omfattende effektiviseringer af opgavevaretagelsen og strukturen, der ikke kan gennemføres inden for redningsberedskabets nuværende niveaudelte struktur.

Budgetanalysen vurderes imidlertid ikke på nuværende tidspunkt at kunne danne grundlag for en endelig beslutning om en ny struktur for redningsberedskabet, idet bl.a. valg af konkret model, konsekvenserne for bl.a. beredskabets opgaveløsning og robusthed m.v. ved en evt. strukturændring skal overvejes.

Parterne bag aftalen er derfor enige om, at der skal arbejdes videre med en yderligere konsolidering af grundlaget for en beredskabsreform, med det formål at udarbejde et oplæg til en implementeringsklar reform.

Med inspiration fra bl.a. arbejdet med politireformen og politiets effektiviseringsprogram nedsættes et udvalg med ekstern repræsentation. Udvalgets arbejde færdiggøres medio 2014 med henblik på politisk stillingtagen til oplægget i forbindelse med forhandlingerne om en ny politisk aftale om redningsberedskabet i efteråret 2014.
Målet er, at en evt. implementering af en strukturændring kan påbegyndes primo 2015.

Parterne er endvidere enige om, at der i løbet af forligsperioden gennemføres en række effekttiviseringer i det statslige redningsberedskab

Parterne er enige om, at der i 2013 gennemføres en analyse, der nærmere belyser de sikkerhedsmæssige aspekter ved automatiske brandalarmeringsanlæg. Analysen skal samtidig belyse eventuelle erhvervsøkonomiske konsekvenser af et tiltag på området.


Den umiddelbare lokale konsekvens af aftalen er at niveau 2 støttepunkterne nedlægges. Støttepunktet i Fredensborg er derfor nedlagt pr. 1.1.2013, og som en konsekvens heraf er der nedsat en arbejdsgruppe blandt kommunerne i Nordsjælland som skal analysere behovet for supplerende materiel i Nordsjælland, undersøge hvilket "støttepunktsmateriel" der findes i de kommunale redningsberedskaber og komme med forslag til evt. koncept for alternativt materiel i Nordsjælland.

Herudover er der en bred dialog i gang mellem kommunerne i Nordsjælland om at se på mulighederne for øget samarbejde mellem kommunerne.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At orienteringen tages til efterretning
  2. At beredskabschefen bemyndiges til at arbejde videre med at undersøge muligheder for samarbejde med nabokommuner.Beslutning

  1. Tiltrådt
  2. Tiltrådt


2. Beredskab - Aftale om gensidig vederlagsfri mellemkommunal bistand
14.00A00 - 2012/38669

Sagsfremstilling
I henhold til bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 9 skal lederen af den tekniske indsats tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller et privat redningsvæsen, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang jf. beredskabslovens § 18 stk. 2.

§ 10 stk. 1 fastsætter, at en kommune efter anmodning skal stille personel og materiel fra redningsberedskabet til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab.

§ 10 stk. 2 fastsætter, at en kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået en anden aftale herom.

Der er allerede i dag indgået aftale med nabokommunerne om vederlagsfri bistand.

Kommunerne i Beredskabsforum Nordsjælland ønsker at indgå en fælles aftale om gensidig vederlagsfri mellemkommunal bistand.

Beredskabsforum Nordsjælland omfattende Allerød Brandvæsen, Egedal Brandvæsen, Frederikssund-Halsnæs Brand og Redning, Furesø Brandvæsen, Beredskab Gentofte, Gribskov Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen, Hillerød Brandvæsen, Lyngby-Taarbæk Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

Aftale om gensidig vederlagsfri assistance betyder, at parterne ved anmodning om assistance fra en anden part stiller kommunens daglige redningsberedskab vederlagsfrit til rådighed ved akutte indsatser, hvor den rekvirerende kommunes beredskab jf. kommunens risikobaserede dimensionering ikke er tilstrækkelig, fx ved flere samtidige – eller større hændelser.

Undtaget fra aftalen er udgifter for indsats med specialtjenesterne højderedning, kemikaliedykning, bådredning og redningsdykning, der betales af rekvirenten.

Aftalen er gældende i perioder af 4 år. Aftalen skal godkendes i første kvartal i hver ny valgperiode, første gang i 2018.

Såfremt en af parterne vurderer, at der ydes assistance i et urimeligt stort omfang set i forhold til den rekvirerende kommunes eget serviceniveau, kan aftalen opsiges med tre måneders varsel til den sidste dag i måneden.

Lovgrundlag
Beredskabsloven § 18
Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 9 og 10.

Økonomi
I princippet uændret i forhold til nuværende aftaler.

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At Gribskov Kommune indgår i aftalen.Beslutning

  1. TiltrådtEfterretningssager

3. Brandsyn 2012
14.00K00 - 2013/04788

Sagsfremstilling
Det kommunale redningsberedskab skal hvert år foretage brandsyn efter retningslinierne i brandsynsbekendtgørelsen.

Af brandsynsbekendtgørelsen fremgår hvilke objekter, der skal foretages brandsyn af, og med hvilken frekvens brandsyn skal foretages.

Formålet med brandsyn er at medvirke til at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes, så risikoen for at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted, mindskes mest muligt, og så der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
Brandsyn skal ved rådgivning og motivation tjene til forståelse af nødvendigheden af, at kravene til brandværnsforanstaltninger overholdes.

I Gribskov Kommune er der pt. 306 brandsynsobjekter fordelt på 205 administrative enheder. Dette er på samme niveau som i 2011 og 2012.

Et brandsynsobjekt er en enhed der skal foretages brandsyn på og kan eksempelvis være et undervisningsafsnit, et forsamlingslokale eller en butik.

En administrativ enhed indeholder som udgangspunkt de brandsynsobjekter, der naturligt hører sammen. Eksempelvis kan en skole indeholde både undervisningsafsnit, FO (daginstitution) og en sportshal (forsamlingslokale).

Frekvensen for brandsyn fremgår også af brandsynsbekendtgørelsen. Jo flere mennesker der er samlet i en bygning, eller jo mere brandfarlig en virksomhed er, jo oftere skal der foretages brandsyn. Eksempelvis skal der foretages brandsyn hvert år på plejeinstitutioner, skoler og daginstitutioner, mens der kun skal foretages brandsyn hvert 3. år af spejderhytter. Der skal foretages brandsyn hvert 2. år af større træoplag, mens der kun skal foretages brandsyn hvert 5. år af F-gasoplag i forbindelse med salg fra butikker.

Brandsyn 2012

I 2012 var der 181 objekter, fordelt på 117 administrative enheder, der var pligtige til brandsyn. Alle brandsyn blev gennemført som foreskrevet, hvilket giver en gennemførelsesprocent på 100%.

Gennemførelsesprocenterne for de foregående år:


2008

95%

2009

100%

2010

91%

2011

100%

2012

100%Brandsyn 2013

I 2013 er der 206 objekter, fordelt på 132 administrative enheder der er brandsynspligtige. For at sikre at gennemførelsesprocenten igen bliver 100% vil der blive lavet plan der skal tilstræbe at brandsynene bliver foretaget jævnt over året.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 174 fra 2008, om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
Bekendtgørelse nr. 175 fra 2008, om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.

Indstilling
Administrationen indstiller til Beredskabskommissionen:

  1. At beretningen tages til efterretning.

    Beslutning
  2. TiltrådtSager behandlet på lukket møde:
Pkt. 4 Aftale om brandslukning m.v.

Mødet startet:
01:00 PM

Mødet hævet:
01:40 PM