Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 04-09-2013

Onsdag den 04-09-2013 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
52 RS3 2013
54 Behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017


Efterretningssager
53 Budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet
56 Nyt praktikcenter i regi af Erhvervsskolen Nordsjælland


Lukkede
55 Serviceniveau og ressourceforløb
Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Børge Sørensen
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Janne Danielsen
Flemming Valdemar Trojel Jørgen Emil Simonsen
Klaus Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Janne Danielsen

Meddelelser:Åbne

52. RS3 2013
00.32Ø00 - 2013/17281

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne fjerde resultatstatus er en "lille" resultatstatus, dvs. det primært er er en opfølgning på økonomien.

Denne resultatstatus er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved resultatopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2014-2017.

Oversigt over afsnit

 • Afsnit 2: Resultat- og budgetopfølgning
  - 2.1: KUBE 1 Kontanthjælp og revalidering
  - 2.2: KUBE 2 A-dagpenge og Uddannelsesydelse
  - 2.3: KUBE 3 Sygedagpenge og Ressourceforløb
  - 2.4: KUBE 4 Flekjob og ledighedsydelse
  - 2.5: Løntilskud og mentor
  - 2.6 Administration
 • Afsnit 3: Seniorjob i Gribskov kommune

2. Resultat og budgetopfølgning

Resume af konklusion

Samlet for hele Arbejdsmarkedsudvalget alt inklusivt forventes foreløbigt et merforbrug på 4,7 - 7,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forbindelse med Resultatstatus 2 (RS2) var der et forventet merforbrug for hele fagudvalgets budget på 18,0 - 22,0 mio. kr. Forskellen skyldes primært, at der i forbindelse med den afsluttende revision af regnskab 2012 er sket en restafregning af statsrefusioner for regnskabsåret 2012 på i alt 2,3 mio. kr.

Desuden er der sket en udvikling i det resterende beskæftigelsesområde, hvilket summer til en reduktion i det forventede merforbrug fra 18,0 - 22,0 mio. kr. ved RS2 til 17,0 - 20,0 mio. kr. ved denne resultatstatus.

Det skal bemærkes, at berigtigelsen på Beskæftigelsesområdet skaber en bedre økonomi alene i 2013. Den økonomiske udfordring for 2014 og frem forventes fortsat at være 17,0 - 22,0 mio. kr. Af hensyn til sammenligneligheden med forventningerne fra RS2, er der i nedenstående beskrivelse ikke inkluderet berigtigelsen af statsrefusioner på 12,3 mio. kr.

Center for Arbejdsmarked har - som beskrevet ved tidligere resultatstatus´er - sat massivt ind med en række indsatser for at reducere merforbruget i 2013, så det lander i den "nedre" ende af prognosen. Dette vil kræve et fortsat samarbejde om fælles borgere med dels Center for Social og Sundhed og dels Center for Børn og Unge. Desuden pågår intenst arbejde i Center for Arbejdsmarked på udmøntning af besparelser og indsatser fra vedtagelsen af budget 2013.

I nedenstående er beskrevet de områder, som er de mest aktuelle. For yderligere beskrivelse af de resterende områder henvises til bilag 1 "Bilag ARB 04.09.13 RS3 Økonomioversigt". Et samlet overblik med forventede regnskab er vist i nedenstående tabel. Berigtigelse af statsrefusioner på 12,3 mio. kr. er ikke medtaget i tabellen og nedenstående statusbeskrivelser.Resume af forudsætninger

Administrationens konklusioner i forhold til nødvendige indsatser og mer-/mindreforbrug er baseret på nogle forudsætninger. Konklusionerne i administrationens vurdering af indsatser og mer-/mindreforbrug er under forudsætning af....:

 • at budget omplaceres fra andre fagudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget grundet tidligere reduktion i administrationsbudgettet samt betaling af ferie mv. i forbindelse med overdragelse af medarbejdere til Udbetaling Danmark. I modsat fald skal prognoser for regnskabsresultat 2013 skrives op med 1,4 mio. kr.
 • at budget omplaceres fra anlægsrammen under Arbejdsmarkedsudvalget til administrationsrammen. I modsat fald skal prognoser for regnskabsresultat 2013 skrives op med 1,0 mio. kr.


Resume af årsager

De primære årsager til merforbruget skyldes en stigende tilgang på kontanthjælp (5,3 - 6,2 mio. kr.) samt en udeblivelse af et fald i antallet af A-dagpengemodtagere (10,7 - 12,5 mio. kr.) som resultat af afkortningen af dagpengeperioden. Stigningen på kontanthjælp i Gribskov Kommune adskiller sig ikke fra de sammenlignelige kommuner.

Desuden ses større merforbrug på ledighedsydelse (3,7 - 4,3 mio. kr.) og de kommunale aktiveringsudgifter (5,9 - 6,9 mio. kr.). I nedenstående afsnit er der yderligere forklaringer på det forventede regnskabsresultat samt handlemuligheder for at nedbringe merforbruget.

Ud over ovenstående beskrevet merforbrug, er der i øjeblikket ansat 35 personer i seniorjob i Gribskov Kommune svarende til 26 helårspersoner (pr. 1. august). Antallet af seniorjobbere forventes at stige til ca. 30 helårspersoner. Der forventes dermed på nuværende tidspunkt en samlet nettoudgift til seniorjob på 5,0 - 6,0 mio. kr. som forventes dækket af mindreforbrug på det samlede kommunale budget. Se afsnit 3 Seniorjob i Gribskov kommune for yderligere detaljer.

Såfremt de i RS3 beskrevne tiltag lykkedes fuldt ud forventes et merforbrug i den nedre del af spændet på 17,0 - 20,0 mio. kr. Her er berigtigelser af statsrefusioner på 12,3 mio. kr. ikke medtaget.

2.1. KUBE 1 Kontanthjælp og revalidering
Samlet for kube 1 er der et budget på 66,1 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 2,0 til 2,3 mio. kr.


I nedenstående diagram er vist mer-/mindre udgifter for KUBE 1 ved RS2 i forhold til denne resultatstatus.Diagrammet viser, at det forventede forbrug i 2013 ved denne resultatstatus er 3,6 mio. kr. mindre end forventningerne ved RS2. På trods af dette er der fortsat et stort forventet merforbrug på kontanthjælp og revalidering i forhold til det korrigerede budget 2013.

I 2013 er kontanthjælpsområdet budgetlagt med 60,3 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 5,3 - 6,2 mio. kr. Dette er ca. 3,7 mio. kr. lavere end forventningen fra RS2. Fra marts 2013 og frem til juni er antallet af helårspersoner faldet med 35. Der er tidligere år observeret mindre fald hen over sommeren grundet stigende beskæftigelse inden for turisme. Men da faldet i år er startet allerede i marts, har administrationen forhåbninger om, at der er tale om et mere permanent fald.

I budgettet for 2013 er der budgetlagt med 708 helårspersoner. Antallet af helårspersoner for 2013 forventes at være 792 på baggrund af udviklingen i det første halvår. Der ses endvidere en forskydning mellem aktiverede kontanthjælpsmodtagere og passive kontanthjælpsmodtagere, hvor der er budgetlagt med en aktiveringsgrad på 39 %, status efter juni 2013 er 35 %, hvilket er 5-procentpoint højere end ved RS2.

Revalidering
På revalidering er budgetlagt med 5,8 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 3,3 - 3,9 mio. kr. Mindre forbruget skyldes, at der på revalidering er budgetlagt med 60 helårspersoner, mens det faktiske gennemsnitlige antal ligger på 35 helårspersoner.

Indsatser
Som beskrevet ved RS2 har administrationen i foråret 2013 iværksat forskellige tiltag for at forbedre indsatser og processer på kontanthjælp og revalidring. Der bliver her givet en overordnet status.

 • Analyse af kontanthjælpsområdet
  Jf. Resultatrevision havde Gribskov Kommune i 2012 en merledighed på kontanthjæpsområdet svarende 175 fuldtidspersoner i forhold til det gennemsnitlige niveau i klyngen af sammenlignelige Kommuner.

  Analysen af området viser, at den procentvise stigning af ledige på kontanthjælp siden 2007 har været særlig stor i aldersgruppen under 30 år og over 50 år. Foruden har der i perioden været relativ stærk stigning i ledige kategoriseret i match 2 og 3. Dette i sammenligning med udviklingen i klyngen af sammenlignelige kommuner.
  Et fokusområde har været lange kontanthjælpsforløb med over et års varighed, der steg fra 164 forløb i januar 2007 til 347 forløb i januar 2012. En skærpet indsats i 2012 betød en reduktion af de lange kontanthjælpsforløb til 310 i januar 2013.
 • Ny organisering og indsats i Center for Arbejdsmarked
  Den nye organisering, som betød mindre justeringer er gennemført. Eftersynet af Beskæftigelsesindsatsen er endvidere afsluttet i august 2013, hvorefter det forventes, at centeret opstarter en handlingsplan på de væsentligste forbedringspunkter i rapporten.
 • Tættere samarbejde med Jobcenter, UU og Uddannelsescenteret
  Den tværgående ungechef har betydet et øget fokus på det tættere samarbejde. I september igangsættes en gennemgang af Jobcenterets ungeområde, der skal være med til at kvalificerer det tværgående samarbejde mellem Jobcenter, UU og Uddannelsescenteret.
 • Undersøgelse af grundlag for at flere borgere uddannes gennem revalidering
  Det var forventet, at en stigning i ressourceforløb i foråret 2013 ville medføre flere borgere i revalidering. Da stigningen i ressourceforløb ind til videre er udeblevet er stigning i revalidering også udeblevet, hvorfor øget brug af revalidering behandles i centerets ledergruppe august 2013.


2.2: KUBE 2 A-dagpenge og Uddannelsesforløb
Samlet for området a-dagpenge og uddannelsesforløb er der et budget på 60,8 mio. kr, og der forventes et merforbrug på 12,5 - 14,6 mio. kr.


Siden RS2 er den nye uddannelsesordning for forsikrede ledige blevet forlænget med 6 måneder. Det er derfor nu muligt for borgere, som falder ud af dagpengesystemet i hele 2013 at modtage uddannelse op til 6 måneder efter udfald og med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder.

Uddannelsesforløb er budgetlagt med 5,8 mio. kr., og der forventes - grundet den nye lovændring - et merforbrug på 1,8 - 2,1 mio. kr. Der er budgetlagt med 43 helårspersoner under uddannelsesforløb og der forventes foreløbigt 58 helårspersoner ved regnskab, baseret på baggrund af udviklingen i første halvår og den forventet stigning i resten af året - herunder også forlængelser.

På a-dagpenge er budgetlagt med 55,7 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 10,7 - 12,5 mio. kr. Der er budgetlagt med 532 helårspersoner på a-dagpenge, og der har i første halvår været gennemsnitligt 689 helårspersoner pr. måned. Hvis der sæsonkorrigeres på det forventede antal helårspersoner giver det 646 helårspersoner.

I nedenstående diagram er vist mer-/mindre udgifter for KUBE 2 ved RS2 i forhold til denne resultatstatus.Diagrammet viser, at det forventede forbrug i 2013 ved denne resultatstatus ca. 4,0 mio. kr. højere end forventningerne RS2. Dette skyldes primært lovændringen i uddannelsesordningen, hvor der alene har været en stigning i det forventede merforbrug på 3,1 - 3,7 mio. kr.

Grundet afkortning af dagpengeperioden med ikrafttrædelse 1. januar blev der, i forbindelse med resultatstatus 1, omplaceret budget fra a-dagpenge til andre forsørgelsestyper under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er dog ikke efter første halvår af 2013 ikke sket det forventede fald i a-dagpenge.

Udviklingen i a-dagpenge og uddannelsesydelse følges af administrationen måned for måned og vil blive forelagt udvalget igen ved resultatstatus 4.

Indsatser
Som beskrevet ved RS2 er der iværksat en endnu tættere ledelsesmæssig dialog med teamet og opfølgning på specielt en tidlig indsats på a-dagpenge området og en tættere opfølgning på anden aktør.

Den tidlige indsats er iværksat primo august 2013 og forventes at vil have en positiv indflydelse på antallet af ledige på a-dagpenge. Der afholdes produktionsmøder i teamet hver uge, med fokus på tidlig indsats, rettidighed og effekter. Endvidere er samarbejdet afbrudt med et par aktører, der ikke har levet op til forventningerne.

2.3: KUBE 3 Sygedagpenge og Ressourceforløb
Samlet for kube 3 er der et budget på 57,4 mio. kr. og der forventes et lille merforbrug på 0,5 - 0,6 mio. kr. Et mindre forbrug på ressourceforløb på 1,0 - 1,2 mio kr. modsvares af et merforbrug på sygedagpenge på 1,5 - 1,8 mio. kr.


I nedenstående diagram er vist mer-/mindre udgifter for KUBE 3 ved RS2 i forhold til denne resultatstatus.Siden RS2 er merforbruget på sygedage reduceret med 3,1 - 3,9 mio. kr., hvilket skyldes et kraftigt fald i antallet af sygedagpengesager. Det er især på sager under 52. uge, hvor der har været et fald siden RS2 fra 339 helårspersoner i marts til 290 i juni. Dette vil på længere sigte bevirker et fald i antallet af sager over 52. uge, hvor kommunen ikke modtager refusioner fra staten.

Som beskrevet ved RS2 skyldes merforbruget på sygedagpenge ikke en negativ udvikling i antallet af borgere på sygedagpenge. Årsagen til merforbruget er en difference i den gennemsnitlige udgift pr. måned i forhold til budgettet.

Det er administrationens vurdering, at den indsats der er igangsat på sygedagpengeområdet er ved at slå igennem i sin helhed. Der er her tale om en kombineret tidlig indsats og opfølgning. Den tidlige indsats er så massiv, at det også betydning for faldet af de mellemlange og lange sygedagpengesager. Derudover har der været en særlig indsats på de sager over 52 uger, hvor der var stor del gamle sygedagpengesager med behov for at få afsluttet disse på korrekt vis jf. lovgivningen. Alt i alt ser det ud til at strategien vedr. indsatsen på sygedagpengeområdet er ved at slå igennem for alvor. Derudover er der nu på sygedagpengeområdet opbygget en stabil og faglig dygtig medarbejderstab, hvilket også har en stor betydning.

Der forventes en stigning af tilgang af sygedagpengesager hen over vinterhalveåret.

Udviklingen i sygedagpenge og ressourceforløbsydelse følges af administrationen måned for måned og vil blive forelagt udvalget igen ved resultatstatus 4.

Ressourceforløb
Ressourceforløb er en del af den nye kommunale organisering af indsatsen for borgere i risiko for at miste fodfæste på arbejdsmarkedet med risiko for efterfølgende førtidspension.

Ressourceforløb er budgetlagt med 1,9 mio. kr. i 2013 under Arbejdsmarkedsudvalget svarende til 17 helårspersoner. Der har i første halvår været gennemsnitligt under 3 helårsperson pr. måned.

Indsatser
Som tidligere nævnt er det vanskeligt at budgetlægge et nyt område som ressourceforløb, derfor følges forbrug og udvikling nøje af administrationen. Endvidere arbejdes der sammen med Center for Social og Sundhed om et tværgående fokus på de økonomiske konsekvenser.

Primo 2012 blev iværksat en ekstra indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengesager og specielt antallet af sager over 52. uge. Antallet af sygedagpenge er fortsat for nedadgående og efter en stigning i de langvarige sager (grundet førtidspensionsreformen) er de langvarige sager nu igen tæt på budgetmålet.

Arbejdet med ressourceforløb fortsætter, herunder også at finde det rigtige serviceniveau for tildeling af ressouceforløb.

2.4: KUBE 4 Flekjob og ledighedsydelse
Samlet for området fleksjob og ledighedsydelse er der et budget på 37,1 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 3,7 - 4,3 mio. kr.


Fleksjob
For personer i fleksjob er budgetlagt med kr. 22,6 mio. kr og 350 helårspersoner. Ved regnskab 2013 forventes 322 helårspersoner på baggrund af udviklingen i første halvår. Dette er et fald på 11 helårspersoner siden RS2.

Som forelagt ved RS2 forventes der ikke, på trods af færre personer i fleksjob end budgetteret, at der bliver et mindre forbrug på fleksjob. Dette skyldes, at der er budgetlagt med en lavere gennemsnitlig månedlig udgift pr. helårsperson end den faktiske udgift.

Udviklingen i antallet af fleksjobssager og den gennemsnitlige månedlige udgift følges af administrationen og vil blive forelagt udvalget igen ved resultatstatus 3 og 4. Det forventes fortsat, at budgettet for fleksjob overholdes ved regnskab 2013.

Ledighedsydelse
På ledighedsydelse er budgetlagt med 14,5 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 3,7 - 4,3 mio. kr. Der er budgetlagt med 91 helårspersoner, og der forventes 125 helårspersoner ved regnskab 2013 på baggrund af udviklingen i første halvår. Dette er en stigning på ca. 2,0 siden RS2.

I nedenstående diagram er vist mer-/mindre udgifter for KUBE 4 ved RS2 i forhold til denne resultatstatus.Som beskrevet ved RS2 er der en større andel på ledighedsydelse uden refusion fra staten end budgetteret. Dette skyldes primært den faldende konjunktur, som bevirker, at det er blevet sværere at skaffe beskæftigelse til fleksjobsberettigede. I sager med langtidsledighed mister kommunen statsrefusionen, når en borger har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Retten til statsrefusion genindtræder først, når borgeren har været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Indsatser
I forbindelse med RS2 blev beskrevet de iværksatte indsatser, som skal skabe et forøget fokus på ledige borgere med fleksjobsberettigelse - herunder specielt de borgere, der nærmer sig 18 måneders ledighed, hvor refusionen mistes.

 • Fleksjobsambassadørerne
  Center for Arbejdsmarked har rekrutteret 2 fleksjobsambassadører med opstart dd.mm.åå. De to stillinger er bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen og der er målsat for hver af stillingerne oprettelse af 27 fleksjobstillinger.


Fleksjobambassadørerne er startet op og har i den første periode gennemført en række virksomhedsbesøg for at gøre opmærksom på de nye muligheder i fleksjobordningen. De første fleksjob er etableret.
August 2013 opstartes en jobcafe for de ledige fleksjobberettigede med fokus på at støtte dem i jobsøgningen og det jobrettede perspektiv. Der arbejdes endvidere på materiale til informationskampagne.

2.5: Løntilskud, mentor og hjælpemidler
Der er 4 udgiftsposter under dette område:

a.) Lønstilskud forsikrede ledige og kontanthjælp
b.) Lønninger til borgere ansat i løntilskud i Gribskov Kommune
c.) Mentor udgifter
d.) Udgifter til hjælpemidler

Samlet er der budgetlagt med 23,3 mio. kr. i 2013 og der forventes foreløbigt et samlet mindreforbrug på 12,4 -14,5 mio. kr. Dette er en stigning i det forventede mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. siden RS2.

a.) + b.) Løn og løntilskud forsikrede ledige og kontanthjælp
Der er budgetlagt med 13,4 mio. kr. til løn og løntilskud. Der forventes foreløbigt et mindre forbrug 6,6 - 7,7 mio. kr.

Antallet af løntilskudsstillinger hos Gribskov Kommune er faldet fra et gennemsnit i 2012 på 60 helårspersoner til 57 for de første 6 måneder af 2013, hvor en stigning på kontanthjælp modsvares af et fald på forsikrede ledige (10 helårspersoner). Det samlede antal helårspersoner i løntilskudsstillinger i Gribskov Kommune ligger på nuværende tidspunkt 5 højere end ved RS2.

Antallet af løntilskudsstillinger i privat regi er steget fra et gennemsnit ved RS2 på 40 helårspersoner til 48 ved RS3, hvilket er på niveau med 2012.

c.) + d.) Mentor og hjælpemidler
For mentorudgifter og hjælpemidler er der budgetlagt med 4,8 mio. kr. og forventes et mindreforbrug på 0,6 - 0,7 mio. kr. Dette er et fald i mindre forbruget på 1,5 mio. kr. siden RS2.

Indsatser
I forbindelse med RS2 blev forelagt følgende indsatser, som der her følges op på:

 • Intern opprioritering af virksomhedskonsulentområdet
  Er gennemført og igangsat før sommeren. Der har i 2013 været en stigende tendens til øget brug af virksomhedsrettet aktivering.
 • Dialog med HR proces for løntilskudsstillinger i Gribskov Kommune
  Dialogen er fortsat igang og intensiveres nu på baggrund af anbefalingerne i "eftersyn af beskæftigelsesindsatsen".
 • Analyse af effekter og forbrug af mentorudgifter
  Analysen afsluttes i august 2013. Fokus på udgifterne har betydet at centeret forventer en mindre besparelse på dette område.


2.6 Administration
Samlet for administrationsområdet er der et budget på 41,6 mio. kr. og der forventes et merforbrug på 1,0 - 1,2 mio. kr. under forudsætning af følgende punkter. Det forventede forbrug er uændret siden RS2.

 • Omplacering af budget på 0,9 mio. kr. fra andre fagudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget. Omplaceringen vedr. tidligere reduktion i administrationsbudgettet i forbindelse med flytning af budget til Udbetaling Danmark. I sammenhæng blev omplaceret 0,9 mio. kr. for meget fra Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Omplacering af budget på 0,5 mio. kr. fra andre fagudvalg til Arbejdsmarkedsudvalget. Omplaceringen vedr. feriepenge mv. til medarbejdere overdraget fra Arbejdsmarkedsområdet til Udbetaling Danmark.
 • Omplacering af 1,0 mio. kr. fra anlægsrammen under Arbejdsmarkedsudvalget til etablering af ny jobcenterbygning. Budgettet til anlæg blev oprindeligt taget fra administrationsbudgettet. Det indstilles derfor, at 1,0 mio. kr. tilbageføres til administrationsrammen for 2013.


Hvis ovennævnte forudsætninger ikke indfries øges merforbruget til 2,4 mio. kr.

Indsatser
Som forelagt ved RS2 kan førtidspensionsreformen give et pres på sagsantallet hos den enkelte medarbejder, hvilket potentielt kan betyde et øget behov for flere hænder ultimo 2013 eller i løbet af 2014.

I august 2013 kan det konstateres, at reformen nu er medvirkende til en løbende stigning i sager på ledighedsydelse. Dette presser sagsbehandlerne på dette område, det forventes derfor, at der tilføres en ressource til området. Ressourcen findes indenfor centerets nuværende samlede ressourcer og vil dermed ikke betyde ekstra udgifter.

Som beskrevet tidligere vil området fortsat blive fulgt nøje og der gennemføres ny analyse af området i forbindelse med RS 3.

3. Seniorjob i Gribskov kommune
Udgifterne til seniorjob er placeret under Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, hvor udgifterne forventes dækket af mindre forbrug på kommunens samlede budget, jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 11. december 2012 (pkt. 78)
.

Efter de første 7 måneder af 2013 har der været 25 helårspersoner i seniorjob, som forventes at stige til ca. 30 helårspersoner for hele regnskabsåret. Dette giver en forventet udgift på 5,0 - 6,0 mio. kr. Der er dermed forventninger om en stagnering i tilgangen til seniorjob siden RS2. Dette skyldes forlængelsen af uddannelsesordningen, som bevirker en reduceret tilgang til seniorjob.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.

Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger


Bilag

 1. Bilag ARB 04.09.13 RS3 Økonomioversigt
 2. Bilag ARB 04.09.13 RS3 Resultat- og Budgetmodel

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget...:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende resultatstatus for Arbejdsmarkedsudvalgets område.
 2. anbefaler ØU at anbefale BY at omplaceringer mellem delrammer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer i kr.
 3. anbefaler ØU at anbefale BY at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer i kr.
  Tillægsbe- villinger i kr.Beslutning

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt


Fraværende: Janne Danielsen og Børge Sørensen
54. Behandling af Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomiudvalget har den 26. august 2013 foretaget 1. behandling af budget 2014 med overslagsår.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder, investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015 mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2013

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

03. - 11. september Budgetbehandling i fagudvalg
23. september 2. behandling i Økonomiudvalget
07. oktober 2. behandling i Byrådet


Budget på Arbejdsmarkedsudvalget
Nedenfor beskrives de ændringer der er på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

Tekniske ændringer:

I nedenstående tabel er vist Arbejdsmarkedsudvalgets tekniske ændringer i budgetgaranti (BG) og DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip) som resultat af lovændringer vedr. budget 2014 og overslagårene 2015-17.

Budgetændringerne er forklaret i afsnittet under tabellen.

 • Ret til seniorjob. Lov nr. 1379 af 23. december 2012 om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  Ændringen består i en udvidelse af gruppen af forsikrede ledige som er berettiget til seniorjob. Dette medfører at færre vil komme på kontanthjælp, når deres a-dagpenge udløber, hvilket giver en reduktion i budgettet på 0,4 mio. kr. fra 2014 og fremefter.

  I første halvår af 2013 har personer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, ret til seniorjob. Disse personer ville under de hidtidige regler ikke være berettigede til seniorjob, da tilbagetrækningsreformen, der gradvist øger efterløns- og pensionsalderen, samtidig ville have rykket aldersgrænsen for seniorjob fra 55 år til 56,5 år. Med lovændringen fastholdes aldersgrænsen på 55 år i 1. halvår 2013.

  Samtidig kan forventes stigende
  udgifter til seniorjob. Disse finansieres i den genopretning af Arbejdsmarkedsområdet (21,0 mio. kr. fra Børneudvalget), som omtales i nedenstående afsnit "Genopretning af budgetgrundlag på Arbejdsmarkedsudvalget."
 • Suspension af rettidighed. Lov nr. 1346 af 21. december 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

  Fra og med uge 1 i 2013 til og med uge 52 i 2014 bliver kommunerne ikke længere straffet økonomisk ved manglende rettidighed på kontanthjælpsområdet. Det medfører kommunale mindreudgifter til administration og revision på forventet 0,1 mio. kr. i 2014.
 • Forhøjelse af efterlønsalder. Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love.

  Med loven fra 2011 skete der en forhøjelse af efterlønsalder og forkortelse af efterlønsperiode. Dette bevirker en stigning i antallet af personer på offentlig forsørgelser - herunder sygedagpenge, fleksjob m.v. Tidligere indlagte DUT-beløb har ændret sig fra år 2016 og fremefter, og der er derfor tilføjet budget på 1,5 mio. kr. pr. år fra 2016.
 • FØP-/fleksreform. Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om en reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.

  Førtidspensions-/fleksjobsreformen
  medfører kommunale merudgifter til administration grundet samtaler med personer i ressourceforløb. Derfor øges budgettet med 0,2 mio. kr. i 2014 stigende til 0,4 mio. kr. i 2016 og fremefter.
 • Digital kommunikation. Lov nr. 357 af 9. april 2013 om digital kommunikation om tilskudsordninger mv.

  Med loven forenkles arbejdsgivernes anmeldelse af refusionskrav og anmodning om udbetaling af fleksjobtilskud. Dette giver et forventet mindreforbrug til administration og dermed en reduktion i budgettet på 0,1 mio. kr. fra 2014 og fremefter.
 • Regulering af overførsler. Lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023.

  I aftalen om en skattereform fra 2012 blev der aftalt en afdæmpet regulering af indkomstoverførsler i årene 2016-2023. Ændringen betyder mindreudgifter til en række indkomstoverførsler, hvorfor budgetterne reduceres med samlet 0,4 mio. kr. fra 2016 og fremefter.


Administrationens oplæg til budget i balance på Arbejdsmarkedsudvalget

I administrationens oplæg til budget i balance blev der på Økonomiudvalgets møde d. 26. august (pkt. 216) besluttet følgende budgetændringer vedrørende Arbejdsmarkedsudvalget:

Genopretning af budgetgrundlag på Arbejdsmarkedsudvalget.

En af de grundlæggende forudsætning for administrationens oplæg er, at budgetudgangspunktet er i balance. Bag forudsætningen om at budgetudgangspunktet er i balance ligger en omfordeling af budgetressourcer mellem fagudvalg.

Fra administrationens oplæg til budget i balance besluttede Økonomiudvalget, at Børneudvalgets budget bliver reduceret med 25 mio. kr. for, mens Arbejdsmarkedsudvalgets budget tilføres 21 mio. kr. (svarende til det angivne forventede merforbrug ved RS2). Den resterende del på 4 mio. kr. bliver placeret i en central pulje på Økonomiudvalgets budgetområde til efterfølgende udmøntning/prioritering, når de endelige forudsætninger på henholdsvis Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget er kendte.

For at klarlægge forudsætningerne på Arbejdsmarkedsområdet har administrationen jf. dagsordenspunktet "Budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet" 4. sep. 2013 (pkt. 53) taget initiativ til at iværksætte en budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet i efteråret 2013, således at et opdateret budgetgrundlag kan ligge til grund for indsatserne i 2014 og frem.

Formålet med en budgetudredning er således, at skabe det bedst mulige fundament for den fremtidige styringsindsats på arbejdsmarkedsområdet.

Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Alle bilag er udsendt til Byrådet ifm. budgetseminaret 22. og 23. august.

Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2014 - august 2013
Bilag 2: Teknisk Budgetoplæg
Bilag 3: Administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 4: Anlægsprogram i administrationens oplæg til budget i balance


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdmarkedsudvalget at

 1. anbefale budgetforslag til Økonomiudvalg og Byråd jf. bilag 1-4Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Janne Danielsen

Efterretningssager

53. Budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet
15.00S00 - 2013/27451

Sagsfremstilling

Baggrund
Gribskov Kommune har i en længere årrække haft udfordringer vedrørende den økonomiske styring på arbejdsmarkedsområdet.

Dette har blandt andet givet udslag i afrapporteringerne af forventet regnskabsresultat, hvor det har været vanskeligt at vurdere det endelige regnskabsresultat, ligesom det har været vanskeligt rettidigt at vurdere og indarbejde forventede økonomiske konsekvenser af ændrede forudsætninger, f.eks. som følge af ny lovgivning.

Det er væsentligt for såvel politisk som administrativt niveau, at der fremadrettet skabes et budgetgrundlag på arbejdsmarkedsområdet, der dels er i balance, men også at der skabes sammenhæng mellem aktiviteterne og økonomien på området. Således der kan opnås en mere sikker økonomisk styring på området.

På den baggrund har administrationen taget initiativ til at iværksætte en budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet i efteråret 2013, således at et opdateret budgetgrundlag kan ligge til grund for indsatserne i 2014 og frem.

Formålet med en budgetudredning er således, at skabe det bedst mulige fundament for den fremtidige styringsindsats på arbejdsmarkedsområdet med fokus på følgende områder:

 • Styr på budgetforudsætningerne: skabe en tydelig sammenhæng mellem aktiviteter og økonomi, herunder bringe klarhed over den nuværende underbudgettering på området
 • Etablering af et fremtidigt styringsparadigme: fremtidig styringsmodel, herunder fokus på styring af de enkelte delområder
 • Indarbejdelse af forventede kommende reformer: sikre, at der i styringsgrundlaget tages de nødvendige hensyn til allerede kendte reformer på området samt, at metoderne kan anvendes af kommunen ved fremtidige lovændringer på arbejdsmarkedsområdet


Administrationen har ført drøftelser med tre mulige samarbejdspartnere og har på den baggrund valgt at samarbejde med KL´s Konsulentvirksomhed om budgetanalysen.

Økonomi
Den forestående budgetanalyse på arbejdsmarkedsområdet vil blive foretaget indenfor en økonomisk ramme på op til 350.000 kr. Udgiften hertil finansieres af Økonomiudvalgets ramme.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om den forestående budgetanalyse til efterretning.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Janne Danielsen
56. Nyt praktikcenter i regi af Erhvervsskolen Nordsjælland
24.10G00 - 2013/27541

Sagsfremstilling
1. september åbner 50 praktikcentre i hele landet.

Centrene skal forbedre kvaliteten i skolepraktikken og sikre, at de unge kan gennemføre og få en erhvervsuddannelse. De nye praktikcentre på erhvervsskoler i hele landet skal styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at unge kan gennemføre deres uddannelse.

Praktikcentrene, som starter op d. 1. september er for elever, der ikke har en ordinær praktikplads hos en arbejdsgiver. I stedet kan eleven kombinere skolepraktik med kortere eller længere praktikforløb hos en arbejdsgiver.

Praktikcentrene skal hjælpe eleverne med praktikuddannelser i 46 forskellige uddannelser, og vil betyde en omlægning af skolepraktikken, så skolerne får en større del af ansvaret for at sammensætte en elevs samlede uddannelse, hvis eleven ikke har fået en ordinær uddannelsesaftale hos en arbejdsgiver for hele uddannelsen.

Praktikcentret formidler uddannelsesaftaler, hvor den unge fx arbejder på en byggeplads for den lokale tømrervirksomhed i 3-6 måneder og derefter kommer til en ny arbejdsplads eller tilbage til skoleundervisning eller praktikuddannelse i praktikcentret.

Praktikcentrene er en del af Finansaftalen om bedre erhvervsuddannelser og uddannelsesgaranti

Erhvervsskolen Nordsjælland ansøgte i juni måned Undersvisningsministeriet om oprettelse af et praktikcenter på Milnersvej i Hillerød. Ansøgningen har fået opbakning af kommuner i Nordsjælland.

Undervisningsministeriet meddelte d. 20. august, at skolen er blevet godkendt til alle de søgte uddannelser. Med godkendelsen følger 700.000 kr til etablering af praktikcentret.

Den 1. september vil skolen have et praktikcenter på Milnersvej 48 i Hillerød. Her vil elever kunne gennemføre praktikdelen af uddannelsesforløbet til følgende erhvervsuddannelser:

 • elektriker
 • personvognsmekaniker
 • bygningsmaler
 • murer
 • gastronom
 • ernæringsassistent og serviceassistent


samt til træfagenes byggeuddannelse, snedkeruddannelsen og VVS-energiuddannelsen

Lovgrundlag
LBK. 171 af 2. marts 2011

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt

Fraværende: Janne Danielsen

Sager behandlet på lukket møde:
Punkt 55: Serviceniveau og ressourceforløb
Serviceniveauet i forbindelse med ressourceforløb bestemmes ud fra individuelle hensyn til borger; hvori også indgår særligt fokus på familier med mindreårige børn
Arbejdsmarkedsudvalget ønsker fremover halvårlig status for området
Fraværende: Janne Danielsen og Børge Sørensen


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:00 AM