Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 14-08-2013

Onsdag den 14-08-2013 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Efterretningssager
51 Eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Børge Sørensen
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Janne Danielsen
Flemming Valdemar Trojel Jørgen Emil Simonsen
Klaus Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Janne Danielsen

Meddelelser:Efterretningssager

51. Eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune
15.00K00 - 2013/25518

Sagsfremstilling
Baggrund
Som led i Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sag nr. 21 d. 3. april 2013 "ledelsesforhold og indsatsområder i Center for Arbejdsmarked" blev det besluttet at gennemføre en eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune.

Formål
Formålet med eftersynet var dels, at få en status på indsatsen i Gribskov Kommune, og endvidere medvirke til, at konkretisere de væsentligste fokus områder de kommende år.

BDO Kommunernes Revision har nu afsluttet deres eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune, hvorfor resultatet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til efterretning.

På mødet vil BDO og administrationen gennemgå rapporten, perspektivere resultatet og give en status på de enkelte områder.

Samlet konklusion (rapportens pkt. 9.3):
Det generelle billede fra eftersynets afdækning af de enkelte delelementer, er et billede af et jobcenter, der er inde i en god udvikling. Dette indtryk understøttes af revisionsgennem- gangen for 2012, hvor der kan ses en reduktion af mængden af fejl i forhold til tidligere år.

I gennemgangen af eftersynets enkelte temaer påpeges der ganske vist udfordringer, men det generelle billed er et Jobcenter med et meget godt niveau på rigtig mange områder, men også et Jobcenter, der fortsat har udviklingspotentialer på de fleste områder.

Hverken sammenligningen med klyngen på målgrupper og udgifter, opfyldelse af ministermålene, afdækning af styring, organisering, normering og administrationspraksis og faglighed giver således anledning til andet end, at konkludere, at der er tale om en organisation i en god udvikling, og at der selvfølgelig er mulighed for at forfine indsatsen yderligere.

Billedet af den positive udvikling støttes også af medarbejderne ved fokusgruppeinterviews hvor der generelt gives udtryk for, at Jobcenter Gribskov er en god arbejdsplads, og at der er en åben, god og humoristisk tone i dagligdagen. Disse udsagn støttes af BDO's observationer på fokusgruppeinterview og ved ophold i Jobcenteret.

Imidlertid tegner graden af målopfyldelsen på aktiveringsgrader og redskabsanvendelse jf. afsnit 2.3.2 suppleret af afsnit 6, et noget andet billede, da målopfyldelsen for aktiveringsomfang og redskabsanvendelse med udgangen af april ligger på et niveau, der gør det endog meget svært at nå de fastsatte aktiveringsmål for 2013. Der må derfor imødeses en væsentlig budgetoverskridelse grundet dels generel meget lavere grad af aktivering end forudsat og dels en generelt anderledes redskabsanvendelse end der er fastsat i målene. Der anvendes fortsat i for høj grad dyre redskaber med dårlig beskæftigelseseffekt og lav statsrefusion.

Det er BDO's opfattelse, at en realisering af de fastsatte mål for aktiveringsgrad og redskabsanvendelse dels kræver ledelsesmæssigt fokus på produktionskapacitet i virksomhedskonsulentfunktionen og dels kræver ejerskab til og løbende fokus på de fastsatte mål hos både sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter.

Lovgrundlag
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Lov nr. 419 af 01.07.2003.
Lov om Aktiv Socialpolitik. Lov nr. 455 af 01.07.1998.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov 522 af 24/6 2005

Økonomi
-

Bilag
AU møde 14.08.2013 BDO rapport. Eftersyn af beskæftigelsesindsats

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

  1. at udvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt, idet der fortsat skal arbejdes videre med rapportens hovedkonklusioner.


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:35 AM