Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 19-06-2013

Onsdag den 19-06-2013 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
41 Færdiggørelse af politiske prioriteringskataloger, budget 2014-2017
42 Råd og nævn. Det lokale beskæftigelsesråd. Rammevilkår.
43 Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og klinisk funktion
44 Mål på ungeområdet 2013
45 Fælles borgere - fælles praksis: Effektmål for samarbejdet om og med fælles
borgere
46 Ændret strategi vedr. "jobassistance"


Efterretningssager
47 Status over indsatser vedr. indfasning af ny dagpengelov - akutpakken, akut
job, seniorjob og aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
48 Initiativer i ungeindsatsen
49 Resultatudvikling og budget. Status på opfølgningsmodellen
50 Ledighedskort 2013

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Børge Sørensen
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Janne Danielsen
Flemming Valdemar Trojel Jørgen Emil Simonsen
Klaus Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

41. Færdiggørelse af politiske prioriteringskataloger, budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10569

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg med henblik på en anbefaling til den videre budgetproces i Økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgenes anbefalinger samles desuden op som information i et fælles efterretningspunkt til ØU d. 27. juni.

Baggrund
På Byrådets møde d. 4. februar 2013, punkt 30, blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for budget 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skulle arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.


Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem

Til udmøntningen af budgetreduktionerne har de enkelte fagudvalg arbejdet med et prioriteringskatalog indeholdende forslag svarende til minimum deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet og kommet med input til prioriteringskatalogerne på deres møder i april og maj. Katalogerne har efterfølgende dannet udgangspunkt for høring af interessenter i perioden 24. maj - 7. juni 2013.

Den videre proces
På baggrund af den gennemførte høringsproces har udvalget modtaget høringssvar vedr. prioriteringskatalogerne. Med udgangspunkt i prioriteringskatalogerne og de indkomne høringssvar skal udvalget nu prioritere og udvælge hvilke forslag der skal indgå i deres anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådet. Summen af anbefalede forslag skal som minimum udgøre udvalgets andel af de vedtagne reduktioner, se tabel 1. Sammen med udvalgets anbefalinger indgår både prioriteringskatalog og høringssvar i det efterfølgende budgetmateriale.

I tabel 2 er en samlet oversigt over forslag til omkostningsreduktioner, som udvalget skal prioritere og anbefale ud fra.


Tabel 2. Oversigt over forslag på Arbejdsmarkedsområdet

Hvert enkelt forslag er yderligere uddybet i bilag 1. Her er en beskrivelse af hvert enkelt forslag, konsekvenser af forslaget, hvornår forslaget kan træde i kraft, samt det økonomiske potentiale.

De skriftlige høringssvar er samlet og vedlagt som bilag 2.

Beskrivelse/uddybning Arbejdsmarkedsudvalget
Som i tidligere versioner af kataloget indeholder denne version 14 forskellige forslag til prioriteringer. Disse 14 forskellige forslag er grupperet i følgende 5 temaer:

 1. Forsikrede og ikke-forsikrede ledige under 30 år
 2. Forsikrede og ikke-forsikrede ledige over 30 år
 3. Fokus på nedbringelse af sygedagpengesager
 4. Serviceramme på brugen af mentorer
 5. Optimering af administrationen


Prioriteringsforslag under et og samme tema skal ses i sammenhæng og under samme økonomiske ramme.

Siden første udgave af prioriteringskataloget er der ikke ændret i den potentielle besparelse i 2014 på kr. 5,6 mio. Arbejdsmarkedsudvalgets forpligtigelse for 2014 lyder på kr. 3,8 mio.

Rammeudmeldingen kan ikke ses isoleret - den må ses i sammenhæng med en samlet vurdering af, hvad der skal til for at overholde budgettet. På arbejdsmarkedsområdet viser Regnskab 2012 og Resultatstatus 2 klart, at budgettet generelt er under pres.

Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Høring
Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer, LU Center for Arbejdsmarked, FU Social, Sundhed og Arbejdsmarked samt HU vedlægges som bilag 2

Bilag
Bilag 1 - Samlet oversigt, samt uddybning af forslag på Arbejdsmarkedsudvalget
Bilag 2 - Samlet dokument med skriftlige høringssvar på Arbejdsmarkedsudvalget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at anbefale overfor Økonomiudvalget og byråd hvilke forslag, minimum svarende til udvalgets andel af de vedtagne reduktioner, der arbejdes videre med i budgetprocessenBeslutning
Tiltrådt
42. Råd og nævn. Det lokale beskæftigelsesråd. Rammevilkår.
15.00A00 - 2013/17737

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på ny og aktuel beslutning og med det formål, at skabe klarhed og åbenhed omkring de ydelser medlemmer af råd og nævn i Gribskov Kommune kan modtage i forbindelse deltagelse i møder og andre råds- og nævnsaktiviteter.

Det lokale beskæftigelsesråds medlemmer
Medlemmer af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) indstilles af en række faglige organisationer, hvor efter de udpeges af kommunalbestyrelsen. På samme måde udpeges en suppleant for hvert medlem.

De indstillingsberettige organisationer er følgende:

 • Dansk Arbejdsgiverforening, der indstiller op til 3 medlemmer.
 • Landsorganisationen i Danmark, der indstiller op til 3 medlemmer
 • Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, der indstiller 1 medlem
 • Akademikernes Centralorganisation- AC, der indstiller 1 medlem
 • Danske Handicaporganisationer, der indstiller op til 2 medlemmer
 • Danske Lægers Organisation- PLO, der indstiller 1 medlem


Medlemmerne af LBR kan i forening indstille op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger.

På den baggrund sidder følgende også i LBR Gribskov:

 • A-kassernes Samvirke
 • Landbrug og Fødevarer


Både PLO og AC er blevet opfordret til at indstille medlemmer til Det lokale beskæftigelsesråd uden resultat.

Det lokale beskæftigelsesråds opgaver
Det lokale beskæftigelsesråds opgaveportefølje er følgende :

 • Overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Center for Arbejdsmarked
 • Rådgiver kommunen om tiltag til forbedring af indsatsen
 • Inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille ændringer i planen
 • Kan på baggrund af reslutatrevisionen indstille til ændringer i beskæftigelsesindsatsen


Fra 1. janauar 2014 udvides LBRs opgaveportefølje i forbindelse med Kontanthjælpsreformens ikrafttræden, idet LBR får en række funktioner i forhold til reformens Nytteindsats - job på kommunale arbejdspladser.

LBR's årlige indsatsområder / fokusområder
Desuden udarbejder Det lokale beskæftigelsesudvalg inden for de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen en plan ( LBRs virksomhedsplan) for hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats.

LBR's fokusområder i 2013:

 • Unge i uddannelse - herunder initiativer, der kan øge at flre unge fastholdes og gennemfører en ungdomsuddannelse
 • Indsats mod langtidsledighed
 • Jobrotation som implementeret arbejdsform
 • Den virksomhedsrettede indsats


LBR's indsatser i 2013:

 • Jobrotation og jobcafe for længerevarende ledige
 • Job med uddannelsesperspektiv - unge og uddannelse
 • LBR's virksomhedspris for rummelighed og social ansvarlighed
 • andet relevant?LBR modtager hvert år midler til at understøtte indsatser og projekter. I 2013 modtager LBR ca. 440.000 kr

Sekretariatsbistand og finansiering
Gribskov kommune - Center for Arbejdsmarked varetager sekretariatsfunktionen for LBR.
Kommunen betaler udgifterne ved LBRs virksomhed - herunder udgifter til sekretariatsbistand og møder.

I følge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 50 stk 1 kan kommunen beslutte, at medlemmerne af LBR får diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om kommunernes styrelse.

En evt repræsentant for PLO honoreres efter taksten for socialmedicinsk samarbejde efter landsoverenskomsten mellem KL og PLO

Sammenlægningsudvalget vedtog på møde d. 19. juni 2006 at der skulle udbetales mødediæter og befordringsgodtgørelse efter gældende takster. De aktuelle satser er:
Mødediæter:
395 kr. for møder under 4 timer
790 kr. for møder over 4 timer
I afregning af befordring bruges kilometertaksten 3,82 kr.
LBR har i de sidst år haft en mødeplan på 6 møder - og er blevet indkaldt til extraordinært møde. Aflysning af planlagt møde er sket i år.
LBR har pt 12 ordinære medlemmer. Der skal beregnes mødediæter og befordringsgodtgørelse til 11, i det formanden er omfattet af anden ordning
På baggrund af ovenstående vurderes den årlige udgift til mødediæter og befordringsgodtgørelse til max 34.000 kr.
Administrationens anbefalinger
LBR bidrager, indenfor sin ramme, til at holde fokus på konkrete forhold i beskæftigelsesindsatsen og er med sin støtte til indsatser og projekter at nytænke og udvikle aktiviteter til gavn for Center for Arbejdsmarkeds målgrupper. Dette er gjort i tæt og kontinuerligt samarbejde med ledelse og medarbejdere i centeret.

Administrationen anbefaler derfor, at træffes beslutning om, at der fortsat udbetales diæter og befordringsgodtgørelse efter gældende takster.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK nr. 731 af 15.6. 2010 kap. 7.
Kommunestyrelsesloven LBK nr. 885 af 29.08.2012 §16a , der vedrører diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse

Økonomi
40.000 kr.

Bilag
Sammenlægningsudvalgets protokol 19.06.2006 pkt 51

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

 1. at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tiltræde administrationens anbefaling om at udbetale mødediæter og befordringsgodtgørelse til medlemmer af Det lokale beskæftigelsesrådBeslutning
Tiltrådt
43. Samarbejdsaftale om sundhedsfaglig rådgivning og klinisk funktion
15.20A00 - 2013/14958

Sagsfremstilling
Baggrund
Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen, skal den enkelte kommune indgå en samarbejdsaftale med regionens sundhedskoordinator om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i forbindelse som led i kommunens rehabiliteringsteam.

I forbindelse med reformen blev det besluttet, at kommunens lægekonsulent ikke længere må behandle sager, når de skal behandles af rehabiliteringsteamet. Det er således sundhedskoordinator der fra 1.juli 2013 skal belyse sager om førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, når sagen er nået der til hvor kriterierne for deltagelse på rehabilteringsteamet er opfyldte.

De regionale sundhedskoordinatorer er organisatorisk placeret regionens kliniske enhed. For region Hovedstaden er enheden placeret på Bispebjerg Hospital.

Det er fortsat relevant, at Gribskov Kommune anvender egne lægekonsulenter til rådgivning, vurdering og oversættelse af lægelige akter i sager hvor det ikke er relevant med en indsats gennem rehabliteringsteamet.

Kommunaldirektørene i KKR Hovedstaden har i marts 2013 nedsat en forhandlingsgruppe, der sammen med Region Hovedstaden har forhandlet udkast til en samarbejdsaftale til brug for kommunerne. Grundaftalen omfatter alene aftale om brug af sundhedskoordinator og klinisk funktion for de grupper som loven omhandler.

Aftalen er udarbejdet med baggrund i standardaftalen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og den kommende bekendtgørelse. Denne foreligger endnu ikke i sin endelige form, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer som følge af høringen.

Det anbefales at kommunen behandler samarbejdsaftalen politisk med forbehold for den endelige bekendtgørelse, således at samarbejdsaftalen kan tages i brug 1. juli, hvor ordningen træder i kraft

Hovedpunkter i aftalen
Formålet med aftalen er .

 • at forebygge udstødningen fra arbejdsmarkedet, samt at mindske brug af speciallægeerklæringer og kommunale lægekonsulenter.


Det er forventningen (målet) :

 • at der skabes grundlag for bedre tværsektorielt samarbejde med fokus på borgeren i centrum
 • at der bliver kortere udredningsforløb med fokus på sammenhæng i indsatsen
 • at der bliver fokus på borgerens muligheder /potentiale for at komme ( tilbage) på arbejdsmarkedet frem for begrænsninger som følge af sygdom
 • at kvaliteten i den lægefaglige vurdering udvikles


I udkast til samarbejdsaftale fastsættes vilkår for sundhedskoordinatorfunktionen på følgende områder:

 • sundhedskoordinatorens faglige baggrund og arbejdsopgaver
 • arbejdets tilrettelæggelse og udførelse
 • kommunernes forpligtelser
 • frister for sagsbehandling, mødedage og tidspunkter i kommunen
 • rådgivning i løbende sager, aftale om elektronisk kommunikation og procedurer i hastende sager


Fastsættelse og justering af antallet af sager i rehabiliteringsteamet
I forbindelse med indgåelse af aftalen skal kommunen fastsætte antallet af sager, der forventes behandlet årligt i rehabiliteringsteamet. Der er indgået aftale om løbede overvågning og justering af antallet af sager - det første år med 6 måneders varsel og herefter med 3 måneders varsel.

Kommunernes betaling for sundhedskoordinatorydelserne
Kommunerne betaler for ydelserne fra sundhedskoordinator. Der er i samarbejdsaftalen taget udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens forslag til afregning for ydelserne. Udgangspunktet er at der afregnes pr. sag (defineret som en sag på dagsordenen i rehabiliteringsteamet). I prisen er indregnet alle udgifter til sundhedskoordinatorfunktionen herunder sagsbehandling, forberedelse, konferencer, kontakt til de praktiserende læger, interne konferencer, rådgivning i løbende sager m.v.

Klinisk funktion
I forhold til klinisk funktion er der indgået en rammeaftale for arbejdet og en leveringsaftale
om en række ydelser som:

 • Speciallægeerklæringer
 • Tværfaglige udredninger m.v.


Ydelsernes indhold og pris findes i ydelseskataloget, vedlagt denne sag som bilag.

Samarbejdsaftalen vedlægges til brug for kommunen indgåelse af aftale med regionen.

Forbehold
Det er tidligere nævnt, at bekendtgørelsen endnu ikke er vedtaget og at der i samarbejdsaftalen er taget forbehold for eventuelle ændringer, som følge heraf.
I tilfælde af væsentlige ændringer i den endelige bekendtgørelse forventes det, at udkastet til samarbejdsaftalen revideres i samarbejde mellem forhandlingsgruppen og regionen.

Lovgrundlag
Førtidspensions-og fleksjobreform

Økonomi
Det er ikke med de nuværende informationer muligt at komme med en kvalificeret vurdering af økonomien

Bilag
Samarbejdsaftale sundhedskoordinator og klinisk funktion
Ydelseskatalog Sundhedskoordinator og klinisk funktion

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder udkast til samarbejdsaftale med de i fremstillingen nævnte forbehold.Beslutning
Tiltrådt, dog med forbehold over for at økonomien i forbindelse med samarbejdsaftalen stadig er ukendt
44. Mål på ungeområdet 2013
54.00G00 - 2012/57280

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges enslydende Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på møderne i juni til beslutning.
Sagen kobler sig til sag forelagt begge udvalg på møderne i november 2012 om uddannelsesstrategi 2013-2014.

Byrådet har i perioden 2010-12 gennemført en markant indsats for at støtte flere unge i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det overliggende mål er klart, men der er fortsat behov for at skabe fælles politisk fodslag om de vigtigste, nye fokuseringer de kommende år. De nye mål og indsatser bygger videre på de mål, der er nået, og skal kobles til de indsatsplaner der arbejdes med i de respektive centre.

Som afsæt for de videre drøftelser, har Det Tværgående Lederteam Unge udarbejdet oplæg til væsentlige indsatsområder for Gribskov Kommunes fremadrettede arbejde med Unge og Uddannelse. Som led i udarbejdelsen har oplægget været drøftet på et temamøde med skolelederne. Efterfølgende har oplægget være drøftet på et fælles temamøde mellem ledelsesteamet, Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget den 24. april 2013.

Notatet er revideret på baggrund af drøftelserne på temamødet, og er vedlagt dagsorden som bilag.

Administrationen anbefaler Arbejdsmarkedsvalget at sende notatet i høring i relevante fora, herunder skolebestyrelser, erhvervsråd, ungdomsuddannelser, ungdomsrådet m.v. inden endelig beslutning. Oplæg til høringsplan fremgår nedenfor:

Dato
Tirsdag den 18. juni 2013
Onsdag den 19. juni 2013
Møde i Børneudvalget
Møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning - input og sende notat i høring
Uge 26 -36 (inkl) Materialet sendes i høring
Pga. sommerferien vil høringperioden være relativt lang
Fredag den 6. september 2013 Sidste frist for at afgive høringssvar
Tirsdag den 24. september 2013
Onsdag den 25. september 2013
Møde i Børneudvalget
Møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Forelæggelse af sag til endelig beslutning inkl. høringssvar.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Mål og indsatser 2013-2014, Unges gennemførelse af uddannelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at

 1. Arbejdsmarkedsudvalget giver input til notatet om mål og indsatser 2013-2014 som efterfølgende sendes i høring jvf. oplæg til høringsplan.Beslutning
Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig Børneudvalgets input til mål og indsatser 2013 - 2014
45. Fælles borgere - fælles praksis: Effektmål for samarbejdet om og med fælles borgere
27.00G00 - 2012/09680

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges enslydende for Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget giver input til de drivende målsætninger for samarbejdet om og med fælles borgere, med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning herom.

Nærværende sag er en opfølgning på den orientering om arbejdet med "Fælles borgere - fælles praksis", som udvalget modtog på sit møde 19.02.13, hvor udvalget blev forelagt en orientering om, hvilke løsninger og metoder der implementeres i driftsorganisationen i 2013 med afsæt i erfaringerne fra pilotprojektarbejdet der blev gennemført i 2012.

Effektmål for samarbejdet om og med fælles borgere
Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har de seneste par år arbejdet med at udvikle en bedre og mere fælles praksis for fælles borgere. D.v.s. borgere som har en sag i mere end en social afdeling. Målet er mere effektive arbejdsprocesser i administrationen, bedre serviceoplevelse for borgerne og en mere sammenhængende indsats og følgelig bedre effekt.

Fælles borger arbejdet omfatter som bekendt fem målgrupper. Der er væsentligt overlap med de målgrupper, som er omfattet af aktuelle nationale reformer m.h.p. at nedbringe antallet af borgere på passiv forsørgelse m.v., og fælles borger arbejdet har sikret, at Gribskov Kommune er godt rustet til at implementere reformerne:

 • Unge - unge op til 25 år, herunder unge i målgruppe for STU, hvor der er behov for særlig støtte i overgangen barn/voksen - særligt m.h.p. uddannelse (dog ikke unge med hjerneskade eller unge under integrationsloven
 • Hjerneskade - børn og voksne med erhvervet hjerneskade i rehabiliteringsfasen, hvor der er et særligt behov for samarbejde for at sikre genoptræning og rehabilitering der svarer til den enkelte borgers behov
 • Genoptræning - borgere med genoptrænings- og rehabiliteringsbehov, hvor målet er at borgeren hurtigst muligt kan starte på arbejde igen eller komme i arbejde
 • Rehabilitering - borgere der er langt fra arbejdsmarkedsmarkedet og som har komplekse sociale- og sundhedsmæssige problemer.
 • Integration - børn og voksne under integrationsloven og etniske minoriteter, hvor målet er integration i det danske samfund og selvforsørgelse


For hver målgruppe af fælles borgere er opstillet et sæt af effektmål, som tager afsæt i allerede formulerede mål på sektorområderne suppleret med enkelte nye mål.

Effektmålene skal være drivende for samarbejdet om og med fælles borgere, og fremgår af oversigten nedenfor, koblet til relevante nationale dagsordner.

Effektmålene evalueres i 4. kvartal 2014, således at udvalget ultimo 2014 modtager en samlet opfølgning på effektmålene og forslag til eventuel justering heraf. Enkelte effektmål forventes først evalueret i 2015, dette er i så fald konkret bemærket i oversigten nedenfor.

Udvalget bedes drøfte effektmål ud fra det enkelte fagudvalgs perspektiv med tværgående hensyn for øje.

Fælles
borgere
Målsætninger Kobling til nationale dagsordener
Unge Kvantitative mål:
 • At antallet af unge der efter afsluttet STU kan påbegynde i støttet beskæftigelse stiger. Udgangspunkt vil blive afklaret ved manuel optælling.
 • Uddannelsesgraden for unge i Gribskov Kommune er i december 2013, 25,5 procent . Svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011.

Kvalitative mål:
 • At overgangen fra børneområdet til voksenområdet for unge i udsatte positioner opleves som en glidende sammenhængende proces.
 • Ungepakken 2009
 • Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af førtidspension og fleksjob, Regeringen december 2012
Hjerneskade Kvantitative mål:
60 pct. voksne med erhvervet hjerneskade med let til moderat skadesniveau samt let til moderat kompleksitet opnår tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinært job eller støttet beskæftigelse efter endt rehabiliteringsforløb.
Status på baggrund af tal fra tidligere projekt afsluttet nov. 2010; seneste tal opgjort maj 2013 svarende til 11 borgere ud af 26.
 • 60 pct. borgere har ved rehabiliteringsforløbets afslutning ikke behov for indsatser efter Serviceloven, eksempelvis pleje, praktisk hjælp, støtte og vedligeholdende træning.

 • Status på baggrund af tal fra tidligere projekt afsluttet nov. 2010; seneste tal opgjort maj 2013 svarende til 18 borgere ud af 26.

Kvalitative mål:
 • 80 pct. af borgerne er ved afslutning af deres rehabiliteringsforløb overordnet tilfredse med forløbet. Der vil konkret blive spurgt ind til om borgeren har følt sig medinddraget i sagsforløbet, borgeren har oplevet de bevilligede indsatser som relevante samt om borgeren gennem hele forløbet har vidst, hvem der var tovholder på deres sag, også selv om denne evt. er skiftet undervejs.
 • Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011
 • En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade, KL 2012
 • KKR Hovedstaden - konkrete anbefalinger til tiltag i hovedstads- regionen, 2012
Gen-
optræning
Kvantitativt mål:
Den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb for fælles borgere (SD-modtagere med genoptræningssag) er faldet til 25 uger. Tal fra opgørelse (2011) viste en gennemsnitlig længde på 28,4 uger.

Som led i opfølgningen på mål om at reducere sygedagpengeforløbet for borgere med behov for genoptræning skal der udvikles fælles datatræk og ledelsesinformation. Der er således en vis usikkerhed ved den opgjorte gennemsnitlige længde fra 2011.

Kvalitativt mål:
80 % af deltagere i internt "fælles borger"-samarbejdsprojekt giver positiv vurdering af den fælles kommunale indsats i f.m. deres sygeforløb (Evalueres løbende og ved afslutning, dvs når 30 borgere har været igennem forløb).
 • "Det store nationale TTA-projekt" 2012
 • Forløbsprogram for lænde-ryg-lidelser
 • Forløbsprogram for cancer
 • KL; stratificering af genoptræningsydelser
 • Forventet kommende sygedagpengereform der i udkast beskriver max længde på adgang til SD sv.t. 26 uger.
Re-
habilitering
Kvantitative mål:

Antallet af borgere der får tilkendt førtidspension reduceres med 15 pct. i forhold til 2012, svarende til 28 førtidspensioner.

På baggrund af erfaringer med udvikling og gennemførsel af ressourceforløb vil blive fastlagt mål for x pct. af borgere, der efter gennemført ressourceforløb kommer i job eller i gang med en uddannelse.

50% af de borgere der deltager i misbrugsbehandling kommer efter afsluttet forløb i job eller i gang med en uddannelse

Status er cirka 50% med forbehold for lille datagrundlag.
 • Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af førtidspension og fleksjob, Regeringen december 2012
 • Den nære psykiatri - en styrket kommunal indsats
 • Forebyggelsespakke mental sundhed, Sundhedsstyrelsen 2011
 • En styrket misbrugs- behandling, KL 2012
 • Forebyggelsespakke alkohol, Sundheds- styrelsen 2011
Integration Arbejdsmarkedsområdet: At så mange voksne flygtninge som muligt, bliver selvforsørgende enten gennem arbejde eller uddannelse.
Indikator/Indsats: At min.10% har fået arbejde eller er i uddannelse indenfor eller lige i forlængelse af introduktionsperioden på 3 år.

Uddannelse: At give sent-ankomne børn og unge forudsætninger for at kunne påbegynde en uddannelse indenfor 3 - 5 år efter de er flyttet til GK.
Indikator/Indsats: Andelen af unge 17 - 25 - årige ankommet siden 2010, der er i ordinær uddannelse (opgjort blandt de unge der var med i projekt "Integration på to hjul"); viser i maj 2013 at 33% er i gang med en uddannelse.

Center for Børn og Unge: At flygtninge- eller familiesammenførte børn, så snart de kan begå sig sprogligt på et alderssvarende niveau, bliver en del af det almindelige børneliv i den lokale skole.
Indikator/indsats: Andel af børn i Modtageklasse, der fortsætter i Folkeskolen indenfor 2 år er min. 70 %.
 • Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Loven træder i kraft 1. juli i år. De væsentligste ændringer er et tilbud om helbredsscreening af alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og at der skal udarbejdes en integrationsplan for alle enlige og familier, indenfor tre måneder.Kompetenceudvikling 2013-2014 Fælles Borger Fælles Praksis
Der er behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere for at implementere mål og værdier til bunds.

I budgetaftale 2013 fremgår, at arbejdet med fælles borger - fælles praksis er et strategisk prioriteret indsatsområde i GK, som retter sig mod borgere med meget komplekse udfordringer.

ØU har på den baggrund tilkendegivet at ville allokere 300.000 kr. fra strategisk investeringspulje 2013 til at gennemføre et relevant kompetenceudviklingsforløb.

Dette forløb er i øjeblikket under planlægning og indholdet vil være:
1) effektive koordinerende møder og praksis
2) det gode samarbejde og kommunikation i sagsforløb med borgere.

I alt forventes ca. 150 medarbejdere og ledere uddannes over et antal dage frem mod sommeren 2014.

Udvalget vil få nærmere information om indhold i uddannelsesforløbet og de første erfaringer hermed i forbindelse med samlet status på 2013 arbejdet med Fælles Borger Fælles Praksis i 4. kvartal 2013, som udover kompetenceudvikling omfatter

 • Borgerorientering - fortsat arbejde med hvordan vi kan udvikle nye måder at møde borgeren på.
 • Samspil mellem "Fælles borgere - fælles praksis" og implementering af førtidspensionsreformen - fortsat arbejde med at der sættes ind med en rehabiliterende indsats så tidligt som muligt, når der konstateres et behov for tværgående samarbejde med og om borgeren - også længe før der bliver tale om at indsatsen overgår til regelsættet i førtidspensionsreformen.
 • Tværgående budgetter og effektmål - udvikling af tværgående budgetmodeller for at understøtte helhedstænkning og samarbejdet på tværs af organisationen ift. at indfri tværgående målsætninger.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at give input til de forelagte effektmål som drivende målsætninger for arbejdet med Fælles Borger Fælles Praksis arbejdet med de 5 målgrupper/livssituationer i 2013 og 2014, med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget kan træffe beslutning herom
 2. at give input til at udvalget ultimo 2014 skal have forelagt en opfølgning på effektmålene og forslag til eventuel justering heraf, med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget kan træffe beslutning heromBeslutning

 1. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at der skal tilføjes kvalitative konkrete mål vedr. Fælles Borger. Integration
  De forelagte effektmål tiltrådt.
 2. Arbejdsmarkedsudvalget tiltræder, at der foreligger opfølgning på effektmål ultimo 2014

  ARB anbefaler, at der i forbindelse med den beskrevne kompetenceudvikling anvendes jobrotation


46. Ændret strategi vedr. "jobassistance"
15.20A00 - 2013/18854

Sagsfremstilling

Baggrund
Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet d. 20 februar 2013 (sag nr. 10) strategi for anvendelse af 1 million ekstraordinært afsatte midler til bekæmpelse af langtidsledigheden.

I den forbindelse blev det besluttet at satse på en model med ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent og fokus på løntilskud i private firmaer, for de ledige der har mistet deres dagpenge.

Siden beslutningen har Jobcenteret ansat én ekstra virksomhedskonsulent i et år og påbegyndt forberedelserne til de ledige der kunne komme i betragtning til et privat løntilskudsjob.

Lovændring
Siden Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning har regeringen med et flertal i Folketinget fremlagt hvad er reelt er en udskydelse af den 2-årige dagpengeret, således den først vi være udfaset ultimo 2016. Der henvises til Arbejdsmarkedsudvalget sag d. 19. juni 2013 - sag nr. 47 for mere konkret indhold af ændringerne.

Dette betyder, at den hidtidige indsats besluttet af Arbejdsmarkedsudvalget, således ikke er nødvendig og på den baggrund, bør der træffes beslutning om ny strategi for anvendelsen af de ekstraordinært afsatte midler, til bekæmpelse af langtidsledigheden.

Ny strategi
Virksomhedskonsulent:
Midlerne til virksomhedskonsulent er disponeret og administrationen anbefaler, at fortsætte det virksomhedsrettede fokus særligt for de over 30 årige forsikrede ledige. Fokus ændres således, at der i højere grad fokuseres på de ledige der ved at opbruge deres dagpenge i
stedet for de ledige der har mistet dagpengene.

Hovedparten af alle ledige forsikrede vil efter stop af dagpenge kunne modtage den særlige uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelsen. På den baggrund er det ikke længere nær så aktuelt med en sær indsats for dem, der har mistet dagpengene, og fokus rettes i stedet på de ledige der har længerevarende ledighed, men ikke mistet dagpenge endnu.

Unge - forebyggelse af langtidsledighed:
Ungeledigheden steg kraftigt i Gribskov Kommune i 2012, således steg antallet af unge på offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune med 10,5 %. Samtidig kan det konstateres, at den enkelte unge modtager offentlig forsørgelse i længere tid end for et år siden.

Flere unge er således ledige i længere tid og risikoen for, at de bliver langtidsledige er stigende.

På den baggrund foreslår administrationen, at en del af de ekstra ordinært afsatte midler skal anvendes til at forebygge ledigheden blandt unge og hermed forebygge en stigning i langtidsledigheden.

Der henvises endvidere til Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden d. 19. juni 2013 sager nr. 47 og 48 for overordnet strategi på ungeområdet i Gribskov Kommune og Center for Arbejdsmarked.

Administrationen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for nye initiativer på unge området, men et stærkt fokus på at optimere de tiltag der politisk og administrativt er igangsat de seneste år.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at gennemgangen af ungeindsatsen i Center for Arbejdsmarked styrkes ved, at indgå et samarbejde med et praksisnært konsulentfirma, der har ekspertise i særligt unge indsatsen.

Hovedfokus i samarbejdet med firmaet vil være en tydeliggørelse og gennemgang af hvilke rammer og målsætninger ungeteamet arbejder med, herunder også hvilke samarbejdspartnere der eksisterer og hvilke roller og ansvar de enkelte har.

Endvidere vil der skulle arbejdes med en målgruppeafgrænsning og sikrer, at Jobcenteret har de rigtige tilbud til målgrupperne og effektive arbejdsgange. Samtidig vil den kommende kontanthjælpsreform kunne inddrages i arbejdet, så ungeteamet er klar til reform start 1. januar 2014.

Administrationen gør opmærksom på, at det forventes, at fokus på rammer, målsætninger og arbejdsgange er noget af det som BDO Kommunernes Revision i deres "eftersyn af beskæftigelsesindsatsen" vil komme med anbefalinger om, at der skal arbejdes videre med.

Økonomi
Virksomhedskonsulent - ansat 1 år kr. 450.000
Ungeindsats - forebyggelse af langtidsledighed kr. 550.000Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Økonomi
se sagsfremstilling

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller
- at udvalget tiltræder administrationens forslag til strategi i stedet for "jobassistance", hvilket betyder at

 1. 1 virksomhedskonsulent finansieret 1 år
 2. forebyggelse af langtidsledighed på ungeområdetBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. TiltrådtEfterretningssager

47. Status over indsatser vedr. indfasning af ny dagpengelov - akutpakken, akutjob, seniorjob og aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
15.20A00 - 2012/59137

Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med ændringerne på dagpengeområdet pr. 1. juli 2013 fremlægges ændringer for Arbejdsmarkedsudvalget samtidig med en status på indsatsen overfor langtidsledige på Arbejdsløshedsdagpenge.

Der redegøres for følgende elementer:

 1. Ændring af dagpengeperiode fra 4 til 2 år og akutpakken
 2. Status på indsatsen overfor langtidsledige i Gribskov Kommune
 3. Seniorjob i Gribskov Kommune
 4. Opslåede akutjobs i Gribskov Kommune
 5. Job-assistance
 6. Orientering om ny arbejdsmarkedsydelse


1. Ændring af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og akutpakken
I juli 2010 trådte den nye kortere dagpengeperiode i kraft. I følge de nye regler blev forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2012 berettiget til 2 års dagpenge mod tidligere 4 år.
Herudover er reglerne for optjening af en ny dagpengeperiode ændret og kræver nu sammenlagt 52 ugers fuldtidsarbejde mod tidligere 26 uger.

I følge den oprindelige aftale ville de første ledige berøres 2 år efter de nye reglers vedtagelse dvs. d. 1. juli 2012. Efterfølgende blev dagpengeperioden dog midlertidigt forlænget, således at forkortelsen trådte i kraft for de første berørte d. 1. januar 2013.

Den forkortede dagpengeperiode og den relativt høje ledighed har betydet, at en stor gruppe ledige står til at opbruge deres dagpengeret i første halvår af 2013, hvis de ikke finder et arbejde. De skal, ligesom de øvrige ledige , hjælpes i jobcentrenes og a-kassernes ordinære beskæftigelsesindsats.

Som et yderligere forsøg på "opblødning" af indfasningen af de nye dagpengeregler aftalte regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2012 den såkaldte "akutpakke" som betyder, at jobcentre og a-kasser skal gennemføre en særlig indsats overfor ledige.

Den særlige indsats består i :

 • at etablere et særligt jobberedskab med personlige jobformidlere, som skal hjælpe ledige i arbejde via et intensivt forløb med støtte til jobhjælp og jobsøgning
 • at deltage i en fælles samtale med den ledige senest en uge efter, at den ledige er sendt til jobcentret af a-kassen - hvis den ledige ønsker det.
 • at hjælpe den ledige med at komme i jobrotation, voksenlærling, praktik eller løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde

2. Status på indsatsen overfor langtidsledige i Gribskov Kommune

Langtidsledige 1.9.2012 - 31.12.2013 335 personer
Kontaktet af Jobcenteret pr. maj 2013 258 personer
Ønsket personlig jobformidler 151 personer / 58,5 %
Fald i langtidsledighed april 2012 - april 2013 35 %
Fald i langtidsledighed klyngen april 2012 - april 2013 31 %´
Modtagere af uddannelsesydelse i Gribskov Kommune maj 2013 47 personer

Kilde; WorkBase indberetninger fra A-kasser

Som det ses af tabellen ovenfor har Gribskov Kommune haft et større fald i langtidsledigheden end de sammenlignelige kommuner.

Samtidig kan det ses, at Gribskov Kommune ligger pænt over landsgennemsnittet for personer der har fået en personlig jobformidler. 58,5 % i Gribskov Kommune mod 45 % på landsplan.

Enkelte kommuner udmærker sig i særlig grad i brugen af jobformidlere og fald i langtidsledighed. F.eks. Køge og Skive kommuner, hvor anvendelse af den personlige jobformidler har været mest anvendt henholdsvis 93% og 84%. Samtidig er langtidsledigheden i de to kommuner faldet med 42%
Kilde: Ugebrevet A4 21.05.2013

Med støtte fra det lokale beskæftigelsesråd har Center for Arbejdsmarked tillige etableret jobcafe for ledige - et tilbud der er frivilligt for de ledige at deltage. Forsøgsvis sker der ingen registering af de ledige. Fremmødet er vekslende pr. gang alt fra 2 - 8 personer pr. hold.

Som noget nyt tilbydes jobcafeen nu også til nyledige. For at sikre så stærkt netværk som muligt på tværs, går nyledige og langstidsledige på samme hold. I de seneste tre måneder har 25 personer været tilknyttet jobcafeen.

3. Seniorjob i Gribskov Kommune
I Gribskov Kommune er der primo juni 2013 blevet etableret 30 seniorjob. Der ansættes en seniorjobber d. 19.8. 2013 og der har for nuværende været 2 forespørgsler vedr. seniorjobansættelse.

4. Akutjob
Der er blevet opslået 3 akutjob i Gribskov Kommune. Der er ikke blevet ansat personer fra målgruppen (udfaldstruede ledige) i de opslåede akutjob.

5. Job-assistance
Byrådet besluttede på mødet 4. februar 2013 at tiltræde arbejdsmarkedsudvalget anbefaling om at oprette en særlig ordning og målrette den til borgere, som mister dagpengeretten efter 1.juli 2013. Som led i budgetaftalen for 2013 er der afsat 1 million til denne ekstraordinære indsats.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 20. februar 2013 inden for rammen af denne aftale følgende model for den særlige indsats.:
"Center for arbejdsmarked ansætter 1 virksomhedskonsulent /jobkonsulent og fokuserer delvist på vejledingsindsats - coaching og sparring i forhold til jobsøgning, ansøgninger, cv, gennemførelse af jobsamtaler, bredere jobsøgning, brancheskift m.m. - og bruger de resterende midler til ansættelse med løntilskud ".

Forudsætningerne for Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 20. februar 2013 har ændret sig grundet forlængelsen af uddannelsesydelsen og indførelsen af den nye arbejdsmarkedsydelse. På den baggrund henvises til sag nr. XX på arbejdsmarkedsudvalgets møde 19. juni 2013, med henblik på at træffe beslutning om ny strategi.

6. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning for resten af 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget for den gruppe af ledige der mister retten til dagpenge de kommende år.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

 • Forlængelse af den særlige uddannelsesordning

- Den særlige uddannelsesordning bliver forlænget med et halvt år, så den gælder hele 2. halvår af 2013
- Forlængelsen omfatter de ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår 2013 og ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår 2013

 • Ny arbejdsmarkedsydelse

- Der indføres ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse 1. januar 2014
- For ikke-forsørgere udgør ydelsen 60% af det maksimale dagpengeniveau
- For forsørgere udgør ydelsen 80% af det maksimale dagpengeniveau
- Ydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og formue
- Ændringen gælder for de ledige der opbruger dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter d. 1. januar 2014

Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelsen i op til 1 og et kvart år. Personer der opbruger dagpengeretten frem mod i 2. halvår 2016 eller derefter kan ikke længere modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.


Den to-årige dagpengepriode er fuldt indfaset for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.


Administration af ordningen

 • Arbejdsmarkedsydelsen er en arbejdsløshedsforskringsydelse som a-kasserne skal administrere
 • Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til ét virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på midlertidig ydelse
 • Ledige der modtager arbejdsmarkedsydelsen og ikke har en uddannelse, får ret til læse, skrive - og regne kurser, hvis test viser behov herfor.
 • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelse får ret til 8 ugers uddannelseLovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Aftale om akutpakke
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Økonomi
-

Bilag
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

 1. at arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt
48. Initiativer i ungeindsatsen
15.04G00 - 2013/18878

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til orientering, som supplement til sagen vedr. mål på ungeområdet (sag nr. 2012/57280) på dagsordenen d. 19. juni 2013.

Formålet er at give Arbejdsmarkedsudvalget orientering om de konkrete initiativer der allerede er planlagt og / eller igangsat i ungeindsatsen på Arbejdsmarkedsområdet.

I tæt dialog med medarbejdere og samarbejdspartnere på ungeområdet umiddelbart efter sommeren 2013 vil der blive igangsat og videreudviklet en række området, jf. nedenstående redegørelse. Her i vil de anbefalinger der fremkommer som led i "eftersyn af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune"også blive inddraget.

Det er målet, at initiativerne igangsættes og videreudvikles i 3. og 4. kvartal 2013.

Det forebyggende perspektiv.
Ungeteamet i Jobentret er allerede i samarbejde med UU-Gribskov m.fl. aktiv i flere projekter målrettet de 15 - 17 årige.

Formålet er at understøtte uddannelse og / eller beskæftigelse for målgruppen. Initiativer omhandler bl.a.:

 • Unge i job og uddannelse
 • Dygtige unge
 • Jobs med uddannelsesperspektiv


Projekterne dækker unge fra 15 - 25 år med et fokus på de unge, som ikke umiddelbart er parate til uddannelse / beskæftigelse.

Et parallelt perspektiv på målgruppen er koblingen og samarbejdet med Gribskov Produktionsskole, UU-Gribskov omkring ErhvervsGrunduddannelse (EGU).

Med dette perspektiv ønsker administrationen med kommende initiativer i regi af "Mål for ungeområdet", at styrke relationerne på tværs af de forskellige tilbud og medarbejderne i UU, Jobcenter, Produktionsskole m.fl. som arbejder med det forebyggende perspektiv. I den forbindelse er der ansøgt om et satspuljeprojekt, som skal understøtte overgange og fastholdelse i erhvervsuddannelserne.

Udfordringen med de unge der er i offentlig forsørgelse
Administrationen arbejder på to baner;

 1. Initiativer på kort sigt
 2. Initiativer og strategi


1. Initiativer på kort sigt
På baggrund af det høje antal unge der modtager offentlig forsørgelse og særligt den stigning der har været i ungeledigheden det seneste år vurderer administrationen, at det er nødvendigt at iværksætte initiativer der vurderes at vil have en hurtig effekt.

Initiativerne er pt. under udarbejdelse og vil ligge klar i juni måned. Før igangsættelsen gennemføres en dialog med ungeteamet om initiativerne på kort sigt.

De initiativer der bl.a. arbejdes med på kort sigt er;

 • Skærpelse af straksaktiveringen
 • Synlighed om hvilke krav Gribskov Kommune stiller til unge der ønsker at modtage kontanthjælp


2. Initiativer og pejlemærker på længere sigt
Administrationen vurderer, at det er nødvendigt i endnu højere grad synliggøre og arbejde med mål og arbejdsgange for ungemålgruppen.

Som led i dette gennemføres i 3. kvartal 2013 en gennemgang af ungesagerne i Jobcenteret, med følgende formål:

 • Identificerer en række ungemålgrupper
 • Undersøge om der er unge der konkret kan understøttes bedre i deres uddannelsevalg
 • Identificerer på hvilke områder mål og arbejdsgange skal synliggøre i endnu højere grad
 • Undersøge hvor vidt Jobcenteret og Kompetencecenteret har de rigtige tilbud til de unge ledige jf. ungemålgrupperne ovenfor


Der henvises endvidere til sag nr.46 "Ændret strategi vedr. jobassistance" på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 19. juni 2013. Hvor i administrationen forelægger en mulighed for, at indhente ekstern bistand til ovenstående øvelse. Administrationen anser det som essentielt, at der indhentes ekstern bistand til øvelsen, for at sikre det bedst mulige og mest effektive resultat.

I 3. og 4. kvartal videreudvikles endvidere følgende tiltag:

 • Kontakt til den Regionale Praktikpladsenhed under Region Hovedstaden om et samarbejde om en ekstra indsats for at skaffe uddannelsespladser, for unge i Jobcenteret, der er gået i stå uddannelsesmæssigt på baggrund af manglende praktikplads
 • Fokus på unge mødre og de tilbud de gives i forbindelse med de søger kontanthjælp
 • Modtagelsen af unge generelt i forbindelse de søger om kontanthjlælp, herunder samarbejde med UU, så den unge hurtigst muligt bliver bevidst om deres konkrete uddannelsesvalg
 • 5 UU centre i Nordsjælland arbejder med et initiativ om at samle ungdomsuddannelserne
 • Jobcentre og UU-centrene samarbejder om en fælles konferencedag med fokus på styrkelse af samarbejde

Det forventes endvidere, at "eftersynet af beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune" også vil komme med en række anbefalinger i tråd med ovenstående initiativer.

Samlet set er målet at Gribskov Kommune får færre i offentlig forsørgelse og flere unge i uddannelse, derfor vil samarbejdet med UU-Gribskov og Ungdomsuddannelserne være et stort fokus område.

Målet er endvidere, at der særligt i 3. og 4. kvartal 2013 fokuseres på at styrke de initiativer der administrativt og politisk er igangsat de seneste år. Således effekten optimeres og det tværgående samarbejde forstærkes. Målet er således ikke igangsættelse af nye projekter m.v. , men at få det eksisterende til at virke endnu bedre.

Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Vejledningsloven LBK nr. 671 af 21.06.2010

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Flemming V Trojel
49. Resultatudvikling og budget. Status på opfølgningsmodellen
15.00A00 - 2012/24323

Sagsfremstilling
Af resultat- og budgetmodel i skema 1(i bilag) fremgår resultatudvikling sat i forhold til budgetforudsætninger. I sammenhæng med de 4 årlige resultatstatus og fremlæggelse af årsregnskab, er skemaet del af en samlet opfølgning på resultater og budget.

Kube 1 (Kontanthjælp og revalidering):
Gribskov Kommune har på kontanthjælpsområdet 793 helårspersoner i de første 4 måneder af 2013.

Antallet af helårspersoner for 2013 forventes at være omkring 780 på baggrund af udviklingen i de første fire måneder. Budgetforudsætning for 2013 er på 708 helårspersoner.

I 2012 var der i perioden i alt 717 helårspersoner på kontanthjælp i Gribskov Kommune. En tilsvarende stigning på kontanthjælpsområdet fra 2012 til 2013 ses både i klyngen af sammenlignelige kommuner og i Østdanmark.

Andelen borgere på kontanthjælp i virksomhedsrettet aktivering var i jan-april på 15 pct.,
mens andelen borgere i anden aktivering i perioden var på 16 pct. Budgetforudsætning for 2013 er en aktiveringsgrad på hhv. 17 pct. og 22 pct.

Kube 2 (A-dagpenge):
På området a-dagpenge var der i perioden januar - april i alt 742 helårspersoner.

Antallet af ledige forsikrede borgere på A-dagpenge er præget af markante sæsonudsving, hvor antallet i starten af året ligger væsentligt over det gennemsnitlige niveau for året.
Ledigheden toppede i februar måned hvor der var 788 ledige fuldtidspersoner. Herefter er ledigheden faldet til 640 helårspersoner i april måned og under 600 ledige i maj måned.

Med koordinering for sæsonudvikling, beregnes antal helårspersoner for hele året til omkring 640 helårspersoner. Budgetforudsætning for 2013 er på 532 helårspersoner.

Grundet afkortning af dagpengeperioden med ikrafttrædelse 1. januar blev der, i forbindelse med resultatstatus 1, omplaceret budget fra a-dagpenge til uddannelsesydelse og kontanthjælp. Der er dog fortsat en del usikkerhed omkring antallet af helårspersoner, som flytter til enten uddannelsesydelse eller kontanthjælp. Samtidig er der i de første fire måneder af 2013 ikke sket det forventede fald i a-dagpenge.

Andelen borgere i virksomhedsrettet aktivering var i jan-april på 7 pct., mens andelen i anden aktivering i perioden var på 5 pct. Budgetforudsætning for 2013 er en aktiveringsgrad på hhv. 20 pct. og 15 pct.

Kube 3 (Sygedagpenge):
På sygedagpengeområdet fastholdes det lave niveau i antal af lange forløb over 52 uger med i alt 76 forløb i april måned.

Med hensyn til de lange sygedagpengeforløb er der 82 lange forløb i de første fire måneder af 2013. I samme periode 2012, var der i alt 94 sygedag- pengeforløb over 52 uger.

For sagerne 9-52 uger er der ligeledes sket forbedringer sammenlignet med 2012. Antal sager januar - april 2013 ligger som et gennemsnit på i alt 348 forløb, hvilket ligger meget tæt på budgetmålet, som er på 343 sdp-forløb.

Kube 4 (Fleksjob og ledighedsydelse):
Ledighedsgraden for fleksjobberettigede (dvs. andelen af ledige) ligger i perioden januar til april 2013 på 27%, hvilket er noget højere end budgetmålet på 20%.
Status er i alt 121 helårspersoner på ledighedsydelse i de første fire måneder af 2013.

Langtidsledighed på fleksjobområdet har negative økonomiske konsekvenser i form af mistet statsrefusion. Langtidsledighed er defineret som ledighed i mere end 18 måneder, indenfor en periode på 24 måneder.

I en periode med lavkonjunktur er det en stor udfordring for mange fleksjobberettigede, at få eller fastholde et fleksjob. Der er i juni måned ansat 2 "fleksjob- ambassadører", der har som arbejdsopgave at afhjælpe ledighed på fleksjobområdet.

Den høje ledighedsgrad for fleksjobsberettiget opvejes budgetmæssigt af et generelt lavt antal helårspersoner i fleksjob. Der er på området budgetlagt med i alt 350 helårspersoner for 2013. Status er i alt 332 helårspersoner i fleksjob i januar - april.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Resultat- og budgetmodel. Skema 1

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt

Fraværende: Flemming V Trojel
50. Ledighedskort 2013
00.22S00 - 2013/18653

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har løbende fokus på at optimere beskæftigelsesindsatsen. I den sammenhæng har medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget efterspurgt et illustrativt geografisk overblik over fordelingen af ledigheden i Gribskov kommune.

I bilag 1 er vist hvordan ledigheden fordeler sig i de forskellige skoledistrikter;

 • Gilbjergskolen
 • Gribskolen
 • Sankt Helene Skole
 • Nordstjerneskolen
 • Bjørnehøjskolen


Som det ses på kortet over ledighedsprocenter i Gribskov Kommune fordelt på skoledistrikter (se bilag 1), så er der stor forskel på ledigheden. Andel af borgere på midlertidig forsørgelse varierer med 4%-point mellem skoledistrikterne.

Administrationen har ved en nærmere analyse kunne konstatere et relativt højt antal ledige i med postadresser i områder, som burde være forbeholdt sommerhuse. Der er især tale om områderne langs vandet. Administrationen kender ikke på nuværende tidspunkt årsagerne til dette, men igangsætter en analyse heraf.

Der er i Gribskov Kommune i maj måned i alt 2.352 forsørgede mellem 18 og 64 år på midlertidige offentlige ydelser. Der er tale om følgende ydelser:

 • A-dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Kontanthjælp omfattet af integrationsloven
 • Ledighedsydelse
 • Ressourceforløb
 • Revalidering
 • Sygedagpenge

Der er som forventet en betydelig koncentration af ledige i byområderne. Herunder især Gilleleje, Helsinge og Græsted der tilsammen har 1.938 borgere på midlertidig offentlig forsørgelse. De 1.938 borgere svarer til en andel på 82 procent af den samlede mængde borgere på midlertidigt offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune

I tabellen nedenfor ses fordelingen af ledige i de tre største byer i Gribskov Kommune.

Kolonne A: Antallet af midlertidigt offentligt forsørgede i de 3 største byer.
Kolonne B: Andelen (pct.) af alle midlertidigt offentlig forsørgede i GK, som bor i de 3 største byer.
Kolonne C: Andelen (pct.) af alle indbyggere (inkl. børn og ældre) i GK, som bor i de 3 største byer.
Kolonne D: Den anslåede merledighed svarer til forskellen mellem andel forsørgede (kol. B) og andel af hele befolkningen (kol. C) i kommunen.

A
B
C
D
Antal midlertidigt off. forsørgede
Andel af alle forsørgede i GK
Andel af (hele) befolkningen i GK
Anslået merledighed
Gilleleje
553
23 pct.
23 pct.
0 pct.
Helsinge
747
32 pct.
35 pct.
-3 pct.
Græsted
638
27 pct.
23 pct.
4 pct.
I alt
1.938
82 pct.
81 pct.
xLovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats . LBK 522 af 24.6.2005

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Gribskov ledighedskort

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende Flemming V Trojel


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:50 AM