Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 09-01-2013

Onsdag den 09-01-2013 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Ledelsesforhold i Center for Arbejdsmarked
2 LBR Virksomhedsplan 2013
3 Økonomi og budget. Status på budget- og opfølgningsmodellen
4 Møder med de faglige organisationer i 2013.
5 Etableringsøkonomi Gribskov Produktionsskole


Efterretningssager
6 Genoptræning på Bymosevej, Anlægssag

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Børge Sørensen
Erik Kjølbæk Kjærsgaard Janne Danielsen
Flemming Valdemar Trojel Jørgen Emil Simonsen
Klaus Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Børge Sørensen med afbud.

Meddelelser:Åbne

1. Ledelsesforhold i Center for Arbejdsmarked
00.15A00 - 2012/65765

Sagsfremstilling
Baggrund
Dette dagsordenspunktet forelægges Arbejdsmarkedsudvalget m.h.p. at informere udvalget om, hvordan direktionen har fastlagt ledelsesforholdene pr. 1. januar 2013.

Direktionens beslutning er truffet i dialog med ledelse af jobcenter og leder for ydelsescenter samt med input fra MED udvalget (Lokaludvalget).
Behovet for stillingtagen til ledelsesforholdene på kort sigt er opstået, fordi arbejdsmarkedschef Ole Christiansen pr. 1. januar 2013 er fratrådt sin stilling i Gribskov Kommune som følge af nyt job.

I løbet af 1. kvartal 2013 vil Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget få forelagt direktionens fremadrettede anbefaling til, hvordan ledelse af Center for Arbejdsmarked tilrettelægges.

Ledelse af Center for Arbejdsmarked pr. 1. januar 2013
Center for Arbejdsmarked omfatter Jobcenter og Ydelsescenter samt tværgående arbejdmarkedspolitiske strategier og indsatser. Baggrunden for denne opdeling - og for løsningen med både en arbejdsmarkedschef og en jobcenterchef var flerfoldig. Dels hjemtagelsen af Jobcenteret fra Ramsdal og de særlige udfordringer der var forbundet med dette, herunder behovet for styring af drift og stablisering af økonomi, kvalitet m.v.. Dels generelt behovet for kommunal vidensopbygning på arbejdsmarkedsområdet.

Der er gennemført en stor indsats fra alle ansattes side, som viser sig i gode resultater for 2012. Resultater som kan og skal bæres med ind i 2013, hvor nye reformer skal implementeres, nye beskæftigelsesrettede initiativer skal tages og gennemføres med afsæt i Arbejdsmarkedsudvalgets beskæftigelsesstrategi. Direktionen vægter stabilitet og fortsat forbedring og udvikling højt, efter års turbolens.

Fra 1. januar varetages den samlede ledelse af jobcenter og Ydelsescenter af jobcenterchef Peter Steen Olsen. Det betyder, at nuværende teamledere i Jobcenteret og leder af Ydelsescenteret Annette Otto Larsen fra 1. januar 2013 vil referere til Peter Steen Olsen.

Direktionen er opmærksom på, at ydelsescenter og jobcenterindsats skal være adskilt.
Det vil også fra 1. januar sikres ved, at ydelsesenheden har egen teamleder, hvis ansvarsområde er adskilt fra Jobcenterindsatsen. Kontakt til KL bekræfter, at der ikke er noget til hinder for dette og en række andre kommuner arbejder således allerede ud fra lignende praksis.

Peter Steen Olsen vil referere til vicekommunaldirektør Inger Marie Vynne og indgår fra 1. januar i chefgruppen.

Den videre organisationsudviklingsproces
Der vil januar til februar måned pågå drøftelser mellem Peter Steen Olsen, teamlederne og direktionen om hvilke kompetencefelter der skal styrkes i Jobcenter og Ydelsescenter - i lyset af Arbejdsmarkedsudvalgets målsætninger og de reformer der nu skal implementeres samt Byrådets ambitiøse mål på ungeområdet.

Endvidere vil der i januar være videre overvejelser om, hvilken profil den ledige AC stilling i sekretariatet skal have. Direktionen vil vægte højt, at han/hun har en "skarp" arbejdsmarkedspolitisk interesse og kompetence, på højt niveau. Der vil være dialog med nuværende sekretariat om dette og stillingen opslås snarest.

Vidensteam for Politisk Udvalgsbetjening vil - efter aftale med Peter Olsen og Inger Marie Vynne - bistå med at videreudvikle udvalgsbetjening, hvilket er et generelt DIR fokus i 2013.

I januar 2013 vil der også pågå et arbejde med at prioritere de vigtigste mål for Center for Arbejdsmarked - og drøfte mål og planer generelt, som det også vil ske for alle øvrige centre.

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget forelægges senere i 1. kvartal 2013 en sag om den fremadrettede organisering og ledelse af Center for arbejdsmarked. Heri vil indgå spørgsmålet om den nu ledige stilling som arbejdsmarkedschef. Forud for dette vil ske inddragelse af teamledere, sekretariat og medarbejdere - bl.a. repræsenteret af Lokaludvalget. Organisationsudviklingen videre frem vil skulle ses bl.a. i lyset af pejlemærkerne generelt for Gribskov Kommunes administrative organisation. Det vil være afgørende, at der sikres

 • videreudvikling af synergier mellem by-, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker - et arbejde der er sat i gang i 2012 og
 • sikker drift, økonomisk styring og kvalitetsudvikling af jobcenterets og ydelsescenterets aktivitetsområder og en videreudvikling af samspillet med virksomhederne.Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Vicekommunaldirektøren anbefaler

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om ansvarsforhold pr. 1. januar 2013 til efterretning
 2. at Arbejdsudvalget genoptager sag om organisering og ledelse af Center for Arbejdsmarked i 1. kvartalBeslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt


Fraværende: Børge Sørensen2. LBR Virksomhedsplan 2013
15.00A00 - 2012/54015

Sagsfremstilling
Staten afsætter årligt en bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til at fremme særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.
Inden for de overordnede rammer der er fastlagt i Beskæftigelsesplanen skal det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for hvilke initiativer, der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Planen sendes til høring i kommunen.

LBRs virksomhedsplan 2013 indeholder følgende initiativer :

Unge og Uddannelse. Selvom LBR i en række år har støttet forskellige initiativer, med det formål at flere unge minimum skal i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, er der stadig grund til at fastholde opmærksomheden på området. Der er stadig udfordringer og forbedringspotentiale i forhold til at 95% af en ungdomsårgang i 2015 har gennemført en ungdomsuddannelse.
Langtidsledige - med risiko for at miste dagpengeretten
Antallet af langtidsledige har siden september 2010 ligget på et gennemsnitligt niveau på lidt over 300 personer. Tallet dækker over både forsikrede og ikke forsikrede ledige. Begge grupper vil være potentielle deltagere forhold til evt. jobrotationsprojekter i 2013, idet forsikrede ledige kan deltage i jobrotation som vikarer efter 3 måneders sammenlagt ledighed og de ikke- forsikrede ledige efter 3 måneders sammenhængende ledighed. Det vil være muligt at give de langtidsledige en form for prioritet i forhold til at indgå som vikarer i jobrotation.

Jobrotation i Gribskov Kommune
LBR i Gribskov Kommune har bevilget støtte til et projekt "Gribskov Roterer", der skal afdække forskellige branchers og behov for efteruddannelse og motivation for at indgå i rotationsprojekter. Følgende brancher i Gribskov Kommune er målgruppen for det projekt, der driftes af LO Storkøbenhavn - Analyse og Udvikling og økonomisk støttes af LBR Gribskov:
LBR har ønsket at jobrotation udvikles og implementeres som almindeligt "værktøj" i beskæftigelsesindsatsen i Gribskov Kommune.

Den virksomhedsrettede indsats.
LBR fortsætter med at have fokus på aktiviteter, der kan forbedre / udvikle samarbejdet mellem Jobcenter Gribskov / Gribskov Kommune og virksomheder beliggende i kommunen.
Nuværende aktiviteter, der videreføres er
- LBRs virksomhedspris
- erhvervsudvikling - jvf. støtte til 10 punktsprogram både i2012 og 2013.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
Efter vedtagelsen af Finanslov 2013 er der udmeldt 440.942 kr til LBRs aktiviteter i 2013.
Der vil senere på året blive fordelt 16 mio kr. blandt kommunerne i Danmark.
Bevillingen for 2013 er reduceret i forhold til bevilling 2012

Bilag
LBR virksomhedsplan 2013

Indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at afgive bemærkninger til LBRs virksomhedsplan 2013Beslutning
Tiltrådt med bemærkning om at Arbejdsmarkedeudvalget anbefaler, at Gribskov Kommune overvejer at lade jobrotation indgå som redskab i efteruddannelse af kommunens medarbejdere

Fraværende : Børge Sørensen
3. Økonomi og budget. Status på budget- og opfølgningsmodellen
15.00A00 - 2012/24323

Sagsfremstilling
Indledning - budget- og opfølgningsmodellen
Budget- og opfølgningsmodellen har overordnet til formål at skabe en klar sammenhæng mellem økonomital og jobcentrets indsats og resultater. I forbindelse med den løbende budgetopfølgning gives hermed en mulighed for at søge forklaringer på eventuelle budgetafvigelser.

Modellen indeholder følgende primære formål:

  • Give de helt centrale konklusioner indenfor økonomi og resultater
  • Stille skarpt på eventuelle ”skred” i budgetforudsætninger, med henblik på beslutninger og initiativer for at budgettet holder
  • Vurdere arbejdsmarkedsområdets resultater; hvor ligger Gribskov Kommunes resultater set i forhold til andre kommuner.


Opfølgningsmodellen sammenligner Gribskov Kommune med den klynge, som Gribskov Kommune er en del af på beskæftigelsesområdet.

Klyngen udgøres af kommuner der har sammenlignelige socio-økonomiske vilkår. Ud over Gribskov Kommune består klyngen af følgende kommuner; Favrskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing, Skanderborg, Stevns og Tårnby.

Til dagsordenen er endvidere vedlagt relevante diagrammer (figurer), der uddyber udviklingen. Diagrammerne i bilag 2 er tilbagevendende oversigter, der underbygger opfølgningen i resultatudviklingen på kube 1-4.

Benchmark og Indeksering
Som led i opfølgningsmodellen laves benchmarking med klyngekommunerne ud fra en indeksering. Indekseringen tager udgangspunkt i de nyeste tal og et år bag ud. Således er indekseringen i januar 2013 er fra oktober 2011 - oktober 2012.

Samlet set, som et gennemsnit af de 10 indeksmålinger, ligger klyngekommunerne i oktober 2012 på indeks 100. Gribskov Kommune har en lignende udvikling, i det kommunen samlet ligger på indeks 99.

I nedenstående er udviklingen i de 4 kuber samt administrationskuben beskrevet.

Kube 1 (Kontanthjælp og revalidering):
På nuværende tidspunkt ligger Gribskov Kommune på kontanthjælpsområdet 8 helårspersoner under de korrigerede budgetforudsætninger. Der kan i den periode af 2012 forventes en stigende tilgang til helårspersoner på kontanthjælp, det er en udvikling der også sker på landsplan. Med udgangspunkt i udviklingen i det faktiske antal af sager, forventes antallet af helårspersoner på kontanthjælp at overholde budget- forudsætningen på 720 helårspersoner.

Som del af indsatsen på området er der blandt andet igangsat et intensiveret tværgående samarbejde med de andre sociale myndighedsområder i kommunen for borgere i match 3. Desuden er indsatsen øget overfor borgere i matchkategori 1.

Ved RS5 var det forventede regnskabsresultat 2012 for hele kuben et mindre forbrug på ca. kr. 1.0 mio. under det korrigerede budget for 2012. Dette stemmer overens med et lavere antal helårspersoner på revalidering ift. de budgetforudsætningerne.

Kube 2 (A-dagpenge):
Der har været et positivt fald i antal ledige i Gribskov Kommune med 44 færre ledige helhedspersoner fra januar til oktober i forhold til samme periode i 2011. På trods af dette forventes der imidlertid 31 helårspersoner over budgettet. Ledighedsudviklingen er generelt ikke positiv i øjeblikket og svarer ikke til de prognoser som er præsenteret fra bl.a. beskæftigelsesregionen vedr. 2012, derfor er det vanskeligt fuldt ud at leve op til det ambitiøse budgetmål.

Det vurderes derfor ikke længere realistisk at kunne overholde den ambitiøse budget- forudsætning på 665 helårspersoner for året, men snarere omkring 700 helårspersoner.

Siden januar 2012 har andelen af ledige i virksomhedsrettet aktivering været faldende og under budgetmålet på 20 procent. Status for oktober ligger på 14 pct., mens den gennemsnitlige andel for de første 10 måneder er på 17 pct. Det vurderes som vanskeligt at indfri budgetmålet, men der er sat yderligere ind ift at sikre virksomhedsplaceringer for forsikrede. Udgangspunkt for indsatsen er, at jo tættere på den virksomhedsnære ”virkelighed” dette tilbud er, jo større effekt har det pågældende tilbud.

Vedr. manglende rettidighed i aktivering er seneste data i Jobindsats.dk fra juni. Nye opdaterede data forventes offentliggjort d. 4. januar.

Kube 3 (Sygedagpenge):
På sygedagpengeområdet fastholdes det lave niveau i antal af lange forløb over 52 uger: i alt 83 forløb i oktober. For sagerne 9-52 uger er der ligeledes sket forbedringer sammenlignet med 2011. Antal sager jan. - okt. 2012 ligger meget tæt på budgetmålet. I en samlet status for sygedagpengeområdet forventes budgetforudsætningerne at holde i 2012.

Kube 4 (Fleksjob og ledighedsydelse):
Ledighedsgraden for fleksjobberettigede (dvs. andelen af ledige) ligger i perioden januar til oktober er på 24%, hvilket er noget højere end budgetmålet på 21%. Dette har negative økonomiske konsekvenser i form af reduceret statsrefusion.

I en periode med lavkonjunktur er et en stor udfordring for mange fleksjobberettigede, at få eller fastholde et fleksjob. Antal på ledighedsydelse har derfor alt i alt været jævnt stigende fra 2008 frem til 2012.

Den høje ledighedsgrad for fleksjobsberettiget opvejes dog af et generelt lavt antal helårspersoner i fleksjob. Sammen med et mindre forbrug på udgifter til langtidsledighed og manglende rettidig vurdering af fleksjobsberettigelse, forventes derfor et positivt årsresultat med et økonomisk mindreforbrug for kube 4.

Administration og ejendomsudgifter:

I løbet af 2012 har arbejdsmarkedsområdet søgt en sparestrategi og stram udgiftsstyring. Samlet for arbejdsmarkedsområdet forventes et mindre forbrug på ca. kr. 1.2 mio. I mindre forbruget indgår midler fra puljen ”Akutpakken” og puljen ”Brug for alle” med ca. kr. 0.7 mio., hvoraf ca. kr. 0.5 mio. indstilles overført i forbindelse med regnskab 2013.

Ledelsen har udarbejdet et omstillingskatalog, der indeholder yderligere temaer til besparelsespotentialer vedrørende husets driftsudgifter.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2

Økonomi
-

Bilag
1. Budget- og opfølgningsmodel. Skema 1-5.
2. Resultatdiagrammer (skema 1-5). AU januar.
Figur 1. Kontanthjælp. Udvikling i ledigheden, opdelt på match
Figur 2. Kontanthjælp. Aktiveringsgrad
Figur 3. Kontanthjælp. Rettidig aktivering
Figur 4. Kontanthjælp. Rettidige samtaler (kontaktforløb).
Figur 5. Unge under 30 år. Udvikling i ledigheden, opdelt på a-dagpenge og kt.hjælp
Figur 6. A-dagpenge. Udvikling i ledigheden, incl seniorer
Figur 6B. A-dagpenge. Udvikling i antal langtidsledige
Figur 7. A-dagpenge. Aktiveringsgrad
Figur 8. A-dagpenge. Rettidig aktivering (juni).
Figur 9. A-dagpenge. Rettidige samtaler (kontaktforløb t.o.m. august).
Figur 10. Sygedagpengeforløb 9-52 uger
Figur 11. Sygedagpengeforløb over 52 uger
Figur 12. ledighedsydelse. Udvikling i ledighed samt andel ledige fleksjobberettigede
i pct.
Figur 13. Kontanthjælp. Indekseret udvikling i ledigheden
Figur 14. Kontanthjælp. Indekseret udvikling vedr. langtidsledighed
Figur 15. Kontanthjælp. Indekseret udvikling. Ungeledighed
Figur 16. A-dagpenge. Indekseret udvikling i ledigheden
Figur 17. A-dagpenge. Indekseret udvikling vedr. langtidsledighed
Figur 18. A-dagpenge. Indekseret udvikling. Ungeledighed
Figur 19. Sygedagpengeforløb 9-52 uger. Indekseret udvikling
Figur 20. Sygedagpengeforløb over 52 uger.Indekseret udvikling
Figur 21. ledighedsydelse. Indekseret udvikling i ledigheden
Figur 22. Fleksjob. Indekseret udvikling.

Indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget,

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt

Fraværende : Børge Sørensen
4. Møder med de faglige organisationer i 2013.
15.00A00 - 2012/65685

Sagsfremstilling
Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere besluttet, at der 2 gange om året skulle holdes møde med de faglige organisationer. Mødet d. 23.10 blev aflyst og de faglige organisationer blev stillet i udsigt, at der tidligt i året 2013 ville blive fastlagt 2 møder i 2013.
Årets første møde kan tidligst blive i februar
Efter at have kontaktet et par a-kasser anbefaler administrationen at ARB fastlægger mødedatoer, der ligger midt i en måned - helst ikke i starten og i slutningen af en måned.
Første møde kunne være i februar uge 8 eller i marts uge 11.
Andet møde kunne være i september uge 38
Emnerne i årets første møde kunne være opfølgning på akutaftalen, akutjob, uddannelsesaftale og uddannelsesstøtte, seniorjob og jobrotation.

Tidligere deltagerkreds var :

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • LBR
 • Center for Arbejdsmarkeds ledelse og medarbejderrepræsentanter.
 • LO-Storkøbenhavn, DS, DA, 3F, FOA , A-kasser, HK, Dansk Metal og DI.Lovgrundlag
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

 1. at Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger datoer for mødet med de faglige organisationer
 2. at Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger emner for det 1. møde med de faglige organisationerBeslutning

 1. Arbejdsmarkedsudvalget vedtog følgende mødedatoer:
  - mandag d. 11. marts kl. 16.30.
  - mandag d. 16. september kl. 16.30
 2. Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådte de af sekretariatet anbefalede emner


Fraværende : Børge Sørensen
5. Etableringsøkonomi Gribskov Produktionsskole
00.22G00 - 2012/65910

Sagsfremstilling
Baggrund:
I forbindelse med etableringen af Gribskov Produktionsskole (GPS) og deres indflytning i kommunens lokaler på Skolegade i Helsinge blev i BY d. 24. okt. 2011 (pkt. 136) vedtaget en samlet økonomisk ramme for uddannelsescentret til dækning af de samlede etableringsomkostninger.

Udvalget forelægges her en opfølgning på forbruget af den samlede økonomiske ramme for etablering.

Budgetopfølgning:
Der er oprindeligt afsat i alt 7,5 mio. kr. til etablering af uddannelsescentret - herunder Gribskov Produktionsskole.

Beløbet er afsat i budgettet på følgende måde:

Beløb afsat på ARB's driftsramme til etablering af produktionsskole
1,0 mio. kr.
Beløb afsat på anlægsrammen under BØR
6,5 mio. kr.


Af hensyn til disponeringen ifm. tilrettelæggelsen og udførslen af de bygningsmæssige renoveringsopgaver, indflytning og øvrige etableringsomkostninger, blev der lavet et vejledende anlægsbudget for fordelingen af de 6,5 mio. kr.:

Etablering af produktionsskole
3,0 mio. kr.
Etablering/bygningstilpasninger/renovering uddannelsescenter ex. produktionsskole
2,5 mio. kr.
Inventar mv. uddannelsescenter ex. produktionsskole
1,0 mio. kr.


Uddannelsescentret og produktionsskolen er nu taget i anvendelse, og de bygningsmæssige tilpasninger, indkøb mv. er for størsteparten afsluttet. Det er derfor nu muligt, at vurdere den samlede etableringsøkonomi.

Afsat budget (mio. kr)
Faktisk brugt
(mio. kr)
Rest
(mio. kr)
Beløb afsat på ARB's driftsramme til etablering af produktionsskole
1,0
1,1
-0,1
Beløb afsat på anlægsrammen under BØR
 • Etablering af produktionsskole
3,0
1,5
1,5
 • Etablering/bygningstilpasninger/renovering uddannelsescenter ex. produktionsskole
2,5
3,5*
0,0
 • Inventar mv. uddannelsescenter ex. produktionsskole
1,0
I alt
7,5
6,1
1,4

*der er pr. december 2012 bogført 3,2 mio. kr. i omkostninger, men der udestår regninger fra indkøb af IT i størrelsesorden 300.000 kr.

Vedr. beløbet (kr. 1.0 mio.) afsat på ARB´s driftsramme til etablering af produktionsskole fordeler det faktiske forbrug sig på nedenstående udgiftstyper:Forbruget vedrørende afsat beløb til produktionskolen (kr. 3.0 mio.) på anlægsramme under BØR fordeler sig på følgende udgiftstyper:


Note: Hovedentreprisen består af tømrer-, snedker-, gulv- og malerarbejde.

Således er der nu ca. 1,5 mio. kr. tilbage på anlægsmidlerne af det oprindeligt afsatte budget. Jvf. tidligere aftaler bør dette beløb reserveres til fremtidige investeringer ifm. produktionsskolens øvrige linjer.

Administrationen vil i forbindelse med den politiske behandling af regnskab 2012 derfor indstille overførsel af det samlede restbudget på henholdsvis anlægsrammen under BØR og etableringsbudgettet under ARB til et samlet anlægsbudget under ARB til fremtidige investeringer ifm. produktionsskolens øvrige linjer i 2013.

I forbindelse med at Arbejdsmarkedsudvalget løbende bliver informeret om udviklingen i etablering af linier på produktionsskolen, vil administrationen samtidig forelægge opfølgning på forbruget af budget til fremtidige investeringer.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning

Tiltrådt

Fraværende: Børge Sørensen

Efterretningssager

6. Genoptræning på Bymosevej, Anlægssag
29.30A00 - 2012/64285

Sagsfremstilling
Nedenstående sagfremstilling er en orientering om sag til behandling i Social- og Sundhedsudvalget d. 16.1.13. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres løbende om fremdrift og status på projekt Genoptræning på Bymosevej. Administrationen indstiller d. 16.1.13 til Social- og Sundhedsudvalget, at Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om frigivelse af de afsatte midler til bygningstilpasning. Arbejdsmarkedsudvalget anmodes om at tage orienteringen og dermed Social- og Sundhedsudvalgets anmodning til Økonomiudvalget og Byrådet, til efterretning.

Sag til Social- og Sundhedsudvalget 16.1.13

Byrådet bevilligede på møde den 05.11.2012 kr. 1 mill. fra anlægsbudgettet 2013-2016 til etablering af ventilationsanlæg og diverse bygningstilpasninger i forbindelse med lokalisering af Genoptræningsfunktion i parterren på Bymosevej 4 og dermed også til en lokaleoptimering af bygningskomplekset. Med denne sag anmodes Byrådet om en frigivelse af det bevilligede rådighedsbeløb og samtidig gives en status på projektet.

Sagen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget til efterretning/orientering den 09.01.13. Sagen behandles/besluttes i Social- og Sundhedsudvalget d. 16.1.13 samt i Økonomiudvalget d. 21.01.13 med henblik på anbefaling til Byrådets møde d. 4.2.13

Anlægsmidlerne dækker udgifter til nedennævnte ydelser og bygningsopgaver i parterren.

1. Supplerende ventilationsanlæg med udvendigt ventilationshus (primære opgave)
2. Ny gulvbelægning på afgrænset træningsområde
3. Maling af udvalgte vægge
4. Skillevægge med døre
5. Flytning, skiltning, mindre bygningstilpasninger, uforudsete udgifter, intern tid mv.

Bygningsopgaverne og de valgte løsninger er gennemgået og vurderet i tæt samarbejde med de respektive ledelser (SUND, Jobcentret) og med kommunens bygningskyndige fagpersoner fra Ejendomscentret.

De beskrevne bygningsarbejder er et minimum for at sikre rammerne for et velfungerende genoptræningscenter med den fornødne synergi mellem fagområderne.

Status på anlægsarbejdet
Ejer af ejendommen (Danica Pension) har via deres administrator Datea A/S godkendt og givet fuldmagt til de nævnte bygningstiltag.

Kommunens bygningsmyndighed har meddelt fornøden byggetilladelse.

Bygningsarbejderne er konkurrenceudsat i henhold til Tilbudsloven og kommunens interne retningslinier for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation, hvor erfaring med installation af større ventilationsanlæg var udvælgelseskriteriet (teknisk formåen). Tildelingskriteriet er det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Overordnet tidsplan:
1. Udbudsproces: uge 48 2012 - uge 3 2013
2. Byggestart: uge 4
3. Aflevering: uge 18 (maj 2013)
4. Indvielse maj/juni 2013 - endelig dato fastsættes i uge 3

Dato for endelig aflevering er rykket i forhold til tidligere udmeldt dato pga. forventet leveringstid på ventilationssystem (aggregat) og indkøring af ventilationssystemet.

Kommunen arbejder i andet regi på at få etableret ekstra p-pladser til bygningskomplekset (Bymosevej 4) inden Genoptræningscentret på Bymosevej 4 åbnes.

Genoptræning Gribskov på Bymosevej

Med etableringen af et genoptræningscenter i samme hus som Jobcenter og Kompetencecenter, går Gribskov Kommune foran i forhold til at tilbyde en sammenhængende kommunal service til kommunens borgere. Centret Genoptræning Gribskov åbner på Bymosevej 4, maj 2013. Åbningsdagen er endnu ikke fast da opgaven med de bygningsmæssige tilpasninger p.t. er i udbud.


Genoptræning Gribskov som er en del af den kommunale virksomhed PlejeGribskov, flytter ind på matriklen Bymosevej 4, med genoptræning til borgere under 65 år, samt en del af rehabiliteringsforløbene til borgere med kroniske sygdomme. Ultimo februar 2013, starter det første pilotforløb for rehabilitering til borgere med cancer. Dette projekt for borgere med cancer, er udviklet i et samarbejde på tværs af fagcentre, hvor Center for Arbejdsmarked skal rekruttere deltagerne og supplere Center for Social og Sundhed i undervisningen. For at understøtte udviklingen af et godt samarbejdsmiljø mellem fagcentrene og sikre en integreret tilgang til samarbejde med borgerne, opstartes i forbindelse med centrets åbning, to projekter. Det ene projekt for borgere sygemeldt med en muskelskeletlidelse og det andet for borgere på kontanthjælp, hvor fysisk aktivitet forventes at have positiv effekt på livskvaliteten.

Tilbage Til Arbejdet
Et af formålene med etablering af et nyt genoptræningscenter målrettet borgere i den erhvervsdygtige alder, er en hurtigere vej til(-bage til) arbejdsmarkedet. Det er en svær opgave at få koordineret alle fagligheder og sektorers nødvendige indsats. "Det store nationale TTA-projekt" som har afprøvet tværfaglige teams i 22 kommuner, har netop afrapporteret resultaterne primo december. Resultaterne viser blandt andet, at de kommuner hvor der har været stort ledelsesmæssigt engagement og hvor de forskellige fagligheder har været placeret fysisk i samme hus, har haft størst succes.. Målt på disse parametre er Gribskov Kommune godt med, ved etableringen af det nye matrikelfællesskab på Bymosevej. Etableringen af Genoptræning Gribskov på Bymosevej er inspireret af projekt ”Fælles borger” som netop har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed.

Lovgrundlag
-

Økonomi
I forbindelse med lokalisering af Genoptræningsfunktionen i parterren estimeres de afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (primært rengøring, el, serviceaftale for ventilationsanlæg) til ca. 175.000,- kr.

De afledte driftsomkostninger finansieres foreløbigt via Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende ejendomsramme. Når de årlige afledte driftsomkostninger er opgjort vurderes behov for en omfordeling på ejendomsrammerne og mulige gevinster via kortere ydelsesforløb

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget:

 1. at tage Social- og Sundhedsudvalgets anmodning til Økonomiudvalget og Byrådet til efterretning.Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Børge Sørensen


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
08:45 AM