Ældrerådet

Publiceret 12-12-2013

Torsdag den 12-12-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
48 Høring vedr. kørselsordninger på ældre- og sundhedsområdet
49 Uanmeldte tilsyn Skovsminde Plejecentre og Udsigten Plejecenter, 2013

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

48. Høring vedr. kørselsordninger på ældre- og sundhedsområdet
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
Sagen handler om at Social- og Sundhedsudvalget står overfor at skulle beslutte fremtidig befordringsmodel for kørsel til plejecentre (aktivitetstilbud) og genoptræning.

I den forbindelse høres Ældrerådet og Handicaprådet.

Den nuværende kontrakt om befordring på ældre- og sundhedsområdet udløber per 31. juli 2014, og der skal derfor tages stilling til, på hvilken måde kørslen fremover skal varetages.

Der skal foretages et valg af, hvorvidt kørslen skal
1. udbydes af kommunen
2. varetages af Movia Flextrafik
3. udbydes i en kombination af kommunalt udbud og Movia Flextrafik.

Der er således tre mulige modeller for fremtidig befordring.

I høringsmaterialet der er vedlagt som bilag, og er sendt til medlemmerne af rådet med e-mail den 26. november, gennemgås model 1 (mulighederne ved at vælge eget udbud), og model 2 (mulighederne ved en Movia løsning).

Social- og Sundhedsudvalget tog på sit møde den 22. maj 2013 beslutning om at få udarbejdet en kørselsanalyse i samarbejde med konsulentfirmaet Tetraplan, der rådgiver inden for trafikplanlægning og -modellering.

Ud fra bl.a. denne analyse kom administrationen frem til at indstille model 2 til Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2013. Dvs. en model hvor Movia overtager ansvaret for udbud og planlægning, mens kommunen fortsat varetager visitation og budgetansvar.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende Administrationens indstilling i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Rådets høringssvar skal indsendes senest den 16. december 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Høringsmateriale til Handicapråd og Ældreråd

Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler Ældrerådet

 1. at afgive høringssvar til valg af fremtidig befordring senest d. 16. december, således at høringssvaret kan indgå i den kommende udvalgsdagsorden.Beslutning
Ældrerådet mener – ud fra det foreliggende høringsmateriale - at både kørsel til træning og kørsel til læge/speciallæge fremover mest hensigtsmæssigt varetages af MOVIA Flextrafik, dvs. model 2.

Ældrerådet tager dog forbehold for det endelige svar, idet der forinden bør afholdes et dialogmøde med det besluttende udvalg.

I øvrigt mener Ældrerådet, at beslutningen bør omfatte alle 37 kommunale kørselsordninger.
49. Uanmeldte tilsyn Skovsminde Plejecentre og Udsigten Plejecenter, 2013
27.00G00 - 2013/22792

Sagsfremstilling

Der blev gennemført uanmeldt tilsyn på Skovsminde Plejecenter d. 10.,11. og 12. september 2013 og Plejecenter Udsigten d.12. juni og 14. august. Tilsynsrapporterne sendes hermed i høring hos Ældrerådet. Når kommunen har modtaget de resterende tilsynsrapporter for 2013, behandles de samlet i Social- og Sundhedsudvalget. Tilsynsrapporten fra de uanmeldte tilsyn på Skovsminde og Udsigten er vedlagt som bilag.

Formål med tilsyn
Formålet med det uanmeldte tilsyn er at få et reelt og dækkende indtryk af, hvordan den daglige praksis er på det pågældende plejecenter. Det uanmeldte tilsyn gennemføres som en del af den samlede kvalitetssikring og opfølgning på ydelser, der leveres til kommunens ældre og borgere med handicap, primært efter Serviceloven.

Proces for tilsyn
Det uanmeldte tilsyn forberedes og gennemføres af Tilsynsenheden i samarbejde med en medarbejder fra Center for Social og Sundhed, som varetager den sundhedsfaglige del af tilsynet. Tilsynet udføres i overensstemmelse med den politisk besluttede manual for det lovpligtige tilsyn på plejecentre i Gribskov Kommune. Ved dette tilsyn anvendtes observationsmetoden i væsentligt omfang, herunder tilstedeværelse ved måltider, kombineret med de samtaler undervejs, der opstår med borgere og medarbejdere. Forud for tilsynet foretager Center for Social og Sundhed et tilfældigt udvalg af et antal beboere på hvert plejecenter. Disse borgeres beboermapper gennemgås ved tilsynet.

Indhold i tilsynsrapporten
Rapporten omfatter en beskrivelse af plejecentret, gennemgang af skriftligt materiale om udvalgte beboere, gennemgang af interviews med medarbejdere og ledelse samt Tilsynets konklusioner.

Tilsynsenhedens anbefalinger og myndighedens generelle opfølgning
Myndigheden (Center for Social og Sundhed) kan som opfølgning på Tilsynsenhedens tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder evt. brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i myndighedens løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører individuelle tilsyn på plejecentrene.

Nedenfor er kort skitseret tilsynets konklusioner og anbefalinger i forbindelse med de uanmeldte tilsyn på Skovsminde Plejecenter og Udsigten Plejecenter og administrationens vurdering heraf. I Tilsynsrapporterne fremgår nærmere detaljer.


Uanmeldt tilsyn på Skovsminde Plejecenter:

Tilsynets konklusion:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Skovsminde d. 10., 11. og 12.
september 2013. Konklusionen ved Tilsynet er, at:

 • der, ifølge de borgere tilsynet talte med, er tilfredshed med at bo på Skovminde, herunder forplejningen.
 • der er arbejdet med anbefalingerne fra seneste tilsyn, men at der fortsat er behov for

yderligere stringens i dokumentationen, og at det arbejde der er påbegyndt med
handleplaner og dokumentation af stimulering af demente implementeres mere synligt og
stringent i borgermapperne.

 • der er sammenhæng mellem plejen, forplejning, aktiviteter og træningen.Sammenhængen

vurderes også ud fra, at det er meget synligt i strukturen og i de samarbejdsflader der er udviklet.

 • Skovsminde lever op til Gribskov Kommunes Mad- og Måltidspolitik i praksis.
 • der, ifølge det oplyste, har været få indlæggelser og at Skovsminde har stort fokus på

forebyggelse af indlæggelser.

 • det sammenfattende er Tilsynets vurdering, at Skovsminde er et veldrevet plejecenter med

stort fokus på den faglige kvalitet på alle områder og med et omfattende og differentieret udbud
af aktiviteter, hvor også borgere fra lokalmiljøet og frivillige har adgang og inddrages.


Tilsynet havde følgende bemærkninger :
Der er behov for yderligere stringens i dokumentationen og at det påbegyndte
arbejde med handleplaner og dokumentation af stimulering af demente implementeres
mere synligt og stringent i borgermapperne.


Administrationens vurdering af Tilsynet på Skovsminde:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er positive.
Det vurderes dog, at konklusionen omkring handleplaner bør følges op, hvorfor Center for Social og Sundhed vil iværksætte denne opfølgning


Uanmeldt tilsyn på Udsigten plejecenter:

Tilsynets konklusion:

Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Udsigten d. 12. juni og 14. august 2013.
Konklusionen ved Tilsynet er, at:

 • Udsigten har arbejdet med anbefalingerne fra seneste tilsyn i november/december 2012.

For 2 af anbefalingernes vedkommende, vedr. kaldeanlæg og informationer om borgerne
inden indflytning, er disse ikke etableret/gennemført ved gennemførelsen af tilsyn 2013.
( Ved udarbejdelse af tilsynsrapporten, er kaldeanlægget færdiginstalleret). Anbefalingen vedr.
magtanvendelse er der arbejdet med og proceduren er ajourført.

 • anbefalingen vedr. systematisk dokumentation m.v., er der endvidere arbejdet

med ift til at etablere en IT-baseret dokumentationsform, men uden resultat. Tilsynet
vurderer således at dokumentationen er endnu mindre stringent og
systematisk end ved seneste tilsyn. Men Tilsynet blev præsenteret for en handleplan,
med iværksættelse august 2013, med henblik på sikring af kvaliteten i
dokumentationen og implementering i praksis.

 • beboerne er tilfredse med forplejningen, men ifølge det oplyste er der behov for

opmærksomhed på kvaliteten af den varme mad

 • pårørende til borgere på Udsigten er meget tilfredse med og trygge ved, at

deres pårørende bor på Udsigten. Plejen og omsorgen er rigtig god og der er en
god og motiverende omgangstone. Eneste område der ikke er tilfredshed med, er
rengøringsstandarden af lejlighederne.

 • der er sammenhæng mellem aktiviteter og plejen, men med hensyn til træningen,

er det ikke vurderingen, at der på samme måde er en sammenhæng og at
træningen altid implementeres i plejen for de borgere der er bevilliget træning.

Tilsynet havde følgende bemærkninger :

 • på baggrund af oplysninger fra medarbejdere om forhold vedr. den varme mad,

skønnes det nødvendigt med opmærksomhed på kvaliteten af denne.

 • på baggrund af oplysninger fra pårørende om rengøringen i lejlighederne, skønnes

det nødvendigt med skærpet opmærksomhed på denne.


Tilsynet havde følgende fem anbefalinger:

 • 1. Det anbefales at den handleplan for sikring af kvaliteten i dokumentationen der

er iværksat gennemføres stringent, herunder den implementering i medarbejdergruppen,
der er indbefattet i handleplanen.

 • 2. Det anbefales, at der mellem Udsigten og CSS bør ske en forventningsafstemning

ift. videregivelse af oplysninger om borgernes behov og funktionsniveau til plejecentret
efter, at borgeren har accepteret tilbud om centerbolig.

 • 3. Det anbefales, at der i samarbejde med CSS nærmere undersøges omfang og årsager

til leveringstiderne på hjælpemidler.

 • 4. Det anbefales at sikre implementeringen af træning i plejen såvel dag som aften

og at der sker dokumentation af træningen i borgermapperne for de borgere der
er bevilliget træning.

 • 5. Det anbefales at det sikres, at der sker formidling til aften/natmedarbejdere, af

de vurderinger og tiltag der aftales på teammøder ift. til helhedsplejen.


Administrationens vurdering af Tilsynet på Udsigten:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er forholdsvis positive.
Det vurderes , at konklusionen på ovennævnte områder skal følges op.
Der vil fra Center for Social og Sundheds side ske opfølgning på den allerede udarbejdede handleplan vedr. dokumentation.
Der ud over er der foretaget forventningsafstemning vedr. videregivelse af oplysninger ved nye borgers indflytning på centret.
Center for Social og Sundhed vil tillige følge op på de øvrige områder.


Lovgrundlag
LBK nr 810 af 19/07/2012: Lov om Social Service § 151

LBK nr 442 af 09/06/2004: Retsikkerhedsloven §§ 15 og 16

Økonomi
-

Bilag

1. Bilag: Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Skovsminde Plejecenter, 2013

2. Bilag: Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Udsigten Plejecenter, 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive kommentar til tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn på Skovsminde 2013.
 2. at afgive kommentar til tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn på Udsigten 2013.Beslutning
I forbindelse med høringer om uanmeldte tilsyn generelt ønsker Ældrerådet at præcisere, at formålet med de uanmeldte tilsyn er at få et reelt og dækkende indtryk af den daglige praksis på de pågældende plejecentre.

Ældrerådet finder, at tilsynsrapporterne er en alt for omfattende redegørelse af tilstanden på plejehjemmene.

Kravene til dokumentation er for omfattende og går ud over varetagelsen af borgernes behov.

Det fremgår desuden af tilsynsrapporterne, at der er behov for større fokus på de demente borgere.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
12:00 PM