Ældrerådet

Publiceret 04-11-2013

Mandag den 04-11-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
40 Motion til borgere med demens
41 Høring vedr. vision og målsætninger for Sundhedsaftale vol. 3
42 Uanmelte tilsyn Trongården, 2013
43 Embedslægen tilsynsrapport Helsingegården, 2013
44 Udmøntning af Ældrepuljen - Velfærdsteknologi 2013

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

40. Motion til borgere med demens
29.09G00 - 2013/31526

Sagsfremstilling

Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at der bor ca. 650 demensramte borgere i Gribskov Kommune. Et tal der vil stige til ca. 900 frem mod 2020. Derudover anslår Alzheimerforeningen at disse 650 personer har små 2.000 nære pårørende. Dette tal vil stige til omkring 3.000 i 2020.
I denne sag fremlægges forslag til et samarbejde, om motion til borgere med demens, mellem Gribskov Kommune, Alzheimerforeningen, frivilligcenter Græsted og Skovsminde Omsorgscenter.
Social- og sundhedsudvalget anmodes om at bevilge kr. 25.000,- til uddannelse af frivillige undervisere, således at de forsvarligt kan varetage motionstilbud med fokus på denne særlige målgruppe. Undervisningen skal sikre at indholdet i motionstilbudet bliver spændende og givende og målrettet deltagerne.

Målgruppe
Formålet med tilbudet er i første omgang at give udeboende borgere med demens et tilbud om meningsfuld motion, og der forventes derfor oprettet 1-2 motionshold for demensramte borgere.
Første hold forventes at omfatte ml. 5-10 udeboende og selvhjulpne demensramte samt én pårørende pr deltager, som har lyst til at dyrke tilpasset motion en gang ugentligt. Deltagerne skal selv kunne transportere sig til og fra aktiviteten, og målgruppen vil derfor i første omgang være personer med let til middelsvær demens, der stadig er mobile og har motivationen til at være aktiv.

Deltagerne skal enten have en specifik demensdiagnose eller være i gang med en udredning for demens.

Lokation
Skovsminde Omsorgscenter har tilbudt at huse tilbudet, som bliver et indendørstilbud. Mulighed for eksempelvis gåture afstemmes med deltagernes behov og ønsker.

Frivillige
Aktivitetsforløbet tilrettelægges og instrueres af en frivillig instruktør, der har konkret viden og erfaring med planlægning og gennemførelse af motionsforløb. Denne skal ledsages af 1-2 frivillige, der vil bistå de praktiske opgaver, der hører med gennemførelsen af et aktivitetsforløb. Rekruttering af undervisere forestås af Alzheimerforeningen og hvis ikke de frivillige på forhånd har specifik viden omkring arbejdet med demensramte, bidrager Gribskov Kommune med betaling af evt kursusafgift i forhold til uddannelse og vejledning i håndtering af borgere med demens.

Alzheimerforeningen sponsorerer og udarbejder annoncemateriale til annoncering i lokalavisen og andre kommunikationskanaler i det omfang det er nødvendigt for at tiltrække deltagere. Gribskov Kommunes Demenskoordinatorer er bekendt tilbudet og kan opfordre til deltagelse ved borgersamtaler og blandt kollegaer, eksempelvis forebyggende sygeplejersker og visitatorer.

Der afholdes informationsmøde ultimo november/start december, hvor interesserede borgere kan komme og høre mere om tilbuddet - og gerne tilmelde sig.

Aktivitetsforløb
1 times motion og 1 times socialt samvær, foreløbig 1 gang om ugen i 3 måneder. Herefter evaluering med henblik på evt fortsættelse og udvidelse af tilbud, hvis der er efterspørgsel.

Opstart primo januar 2014.

Forløbets indhold tilrettelægges efter et progressionsprincip, hvor den enkelte deltager både skal opleve glæde og udfordringer i hver enkelt kursusgang og samtidig også udvikle deres fysiske formåen over tid.

Registrering og evaluering
Navne og datoer skal registreres for alle deltagere og frivillige til hver kursusgang, for at imødekomme Alzheimerforeningens forpligtelser over for Socialministeriet. Instruktøren har derfor ansvar for at notere, deltagere i hver enkelt træning.

Opgavefordeling
Karen Gransøe, tilknyttet frivilligcenter Græsted er ansvarlig koordinator for motionsaktiviteten og fungerer ligeledes som kontaktperson for interesserede deltagere og frivillige. Hun vil således komme til at fremgå som kontaktperson på Alzheimerforeningens hjemmeside, når aktiviteten igangsættes.

Gribskov Kommune er ansvarlig for anskaffelse af brugbart lokale, samt for demensuddannelsen af frivillige.

Alzheimerforeningen er overordnet ansvarlig for motionsaktivitetens gennemførelse og for den generelle administration af projektet. Derudover er Alzheimerforeningen også primært ansvarlig for at identificere og rekruttere kvalificerede og engagerede frivillige.

Gribskov Kommune og Alzheimerforeningen er sammen ansvarlige for at identificere og invitere demensramte borgere og pårørende til at deltage i motionstilbuddet.

Forventede effekter

Som alle andre mennesker har også borgere med demens brug for fysisk aktivitet for at fastholde færdigheder. Selvstændighed og selvhjulpenhed er væsentlige pejlemærker i forhold til livskvalitet. God fysik understøtter borgernes mulighed for at blive i eget hjem.

Gribskov Kommune evaluerer dette første forløb via interviews med deltagere, undervisere og frivilligkoordinator, med henblik på evt justering samt evt udbredelse til andre lokaliteter, hvis evalueringen er positiv.

Lovgrundlag

LBK nr 1093 af 05/09/2013: Lov om Social Service, kap. 14, § 79.


Økonomi
Økonomi
Social- og sundhedsudvalget anmodes om at bevilge kr 25.000,- via investeringsspuljen til uddannelse af de frivillige undervisere.

Motionstilbudet er baseret på en frivillig indsats og der vil derfor ikke blive afsat midler til aflønning af personale.

Alzheimerforeningen vil være behjælpelig med dækning af udgifter ifm. lokal annoncering op til 5.000 kr.

Øvrig forplejning til aktivitetsforløbet dækkes af deltagerne. Der kan købes kaffe og kage i cafeen på Skovsminde efter aftale.

Høring

Ældrerådet, 4. november 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at
1. afgive eventuelle kommentarer til sagen "motion til borgere med demens", til Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning
Sagsfremstillingen belyser efter Ældrerådets opfattelse en kommunal opgave, der skal løses af professionelle.
Ældrerådet mener, at der skal afsættes midler til motion for demente. Indsatsen kan ikke klares for de foreslåede 25.000 kr. og slet ikke af frivillige.
41. Høring vedr. vision og målsætninger for Sundhedsaftale vol. 3
29.30G00 - 2013/27795

Sagsfremstilling
De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014, hvorfor der skal indgås ny aftale for perioden 2015-2018. KKR Hovedstaden har i dialog med kommunerne politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. Disse sendes nu i høring i kommunerne.

Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til kommunale visioner og målsætninger på deres møde den 13. november 2013 og afgiver høringssvar til KKR. Med denne dagsorden sendes udkastet i høring hos Ældrerådet med det formål, at Ældrerådet afgiver input til høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets behandling.

Sundhedsaftale III - baggrund
Sundhedsaftalen er et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatser i forløb, der går på tværs af sektorerne kommune, hospital og praktiserende læger, så borgerne får en positiv oplevelse af deres forløb. Kommunerne får løbende en større og større rolle at spille i det nære sundhedsvæsen, hvor korte indlæggelser og øget ambulant behandling i stigende grad tegner tendensen på sundhedsområdet. Her er det afgørende, at kommunerne i fællesskab finder fælles løsninger - sammen med regionen og almen praksis.

Regeringen har besluttet, at der fremover alene skal være én sundhedsaftale pr. region frem for en for hver kommune. Derfor er det vigtigt, at kommunerne i fællesskab udarbejder fælles visioner og målsætninger for aftalen, så der samlet kan indgås aftale med regionen. KKR har derfor igangsat en proces i god tid for i dialog at udarbejde fælles dokument med ejerskab og tilslutning i alle kommuner i Hovedstadsregionen. Der er således tale om en politisk båret proces med ønske om at være velforberedt og stå stærkt til dialogen med Region og almenpraksis, når aftalen skal indgås. En anden afgørende udmelding fra Regeringen er nemlig, at almen praksis i højere grad end tidligere skal forpligtes af sundhedsaftalen. Hvordan denne forpligtelse konkret udformes beskrives i bekendtgørelse og vejledning for sundhedsaftalerne og sundhedskoordinationsudvalgene, som er under revision og forventes færdig ultimo 2013.

KKR har afholdt et dialogmøde med lokale sundhedspolitikere fra kommunerne i hovedstadsregionen samt et dialogmøde med administrationen fra samme. På den baggrund har KKR udarbejdet to notater - ét for det somatiske og ét for det psykiatriske område - indeholdende udkast til fælleskommunale visioner og målsætninger for sundhedsaftale III. Notaterne bygger tillige på input fra drøftelser i klyngerne og på det fælleskommunale rammepapir "Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen" fra februar 2013. Rammepapiret blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 27. februar 2013 og tiltrådt af Byrådet 18. marts 2013. Rammepapiret indeholder alene målsætninger for det somatiske område (se evt. bilag 5).

Notaterne med udkast til vision og målsætninger har været behandlet i Embedsmandsudvalget for Sundhed, K29 og KKR forud for denne høring i kommunerne.

I det følgende præsenteres kort visioner og målsætninger fra de to notater til drøftelse. Notaterne er vedlagt i bilag 1 og 2.

Vision og målsætninger for det somatiske område
I figur 1 herunder er illustreret de visioner og strategiske målsætninger, som er opstillet for det somatiske område. De konkrete målsætninger, der er nævnt under hver strategisk målsætning er eksempler, som ikke er udtømmende.

Figur 1: Fælleskommunal vision og målsætninger i sundhedsaftale III - somatik


Under visionen for det somatiske område fokuseres især på at tage udgangspunkt i borgerens samlede ressourcer og behov med indsatser og forløb tilrettelagt i dialog med borgeren. Det afgørende er, at borgeren i en rehabiliteringstankegang opnår at blive "herre i eget liv" ved at bringe egne ressourcer i spil og tage aktivt medansvar. Her er inddragelse af netværk og civilsamfund en vigtig medspiller.

Anden del af visionen fokuserer på sømløse sektorovergange og afprøvning af nye samarbejdsmodeller på tværs med klare aftaler om, hvem der varetager hvilken opgaveløsning. Velfungerende sundheds-IT samt høj og ensartet kvalitet vægtes.

De fire strategiske målsætninger skal bidrage til operationalisering af visionen og er:

 1. Forebyggelse, som vedrører patientrettet forebyggelse og samarbejde herom i sundhedstrekanten.
 2. Pleje og behandling, som vedrører forebyggelse af indlæggelser, smidige og veltilrettelagte forløb for borgere samt gode udskrivningsforløb, der forhindrer liggedage og genindlæggelser.
 3. Rehabilitering og træning, der handler om at sikre sammenhængende, rehabiliterende indsatser til borgere med nedsat funktionsevne som følge af sygdom og genoptræning i et samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.
 4. Kvalitet og dokumentation, der handler om alt fra udvikling af faglige evidensbaserede og omkostningseffektive metoder til digital understøttelse af konkrete arbejdsgange i forbindelse med sektorskrift.


Se bilag 1 for hele oplægget på det somatiske område.

Vision og målsætninger for det psykiatriske område
Notatet på psykiatriområdet følger samme logik og struktur som for somatikken. I figur 2 herunder er illustreret de visioner og strategiske målsætninger, som er opstillet for det psykiatriske område. De konkrete målsætninger, der er nævnt under hver strategisk målsætning er også her eksempler, som ikke er udtømmende.

Figur 2: Fælleskommunal vision og målsætninger i sundhedsaftale III - psykiatri


Under visionen fokuseres på at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og anlægge et helhedssyn på borgerens samlede situation - ressourcesyn frem for fokus på begrænsninger. Fremme af trivsel og tidlig opsporing af psykiske problemer vægtes.

Visionens anden del lægger vægt på at skabe sammenhæng mellem regional psykiatri, praksissektor og kommuner - og mellem kommuner og kommunale forvaltninger internt.

De fire strategiske målsætninger skal også her bidrage til operationalisering af visionen og er:

 1. Tidlig indsats, der handler om styrket samarbejde tværsektorielt for at opdage psykisk sårbarhed i tide og sætte ind med en forebyggende indsats - bl.a. for at mindske frafald fra uddannelse og arbejdsmarked og sikre koordineret overgang fra barn til voksen i alle sektorer.
 2. Støtte og behandling, som vedrører udvikling af nye støtte- og behandlingsmuligheder, samarbejdsaftaler og klare snitflader mellem region, kommune og almenpraksis og reduktion af ulighed i sundhed.
 3. Rehabilitering, som handler om parternes samarbejde omkring understøttelse af personlig recovery - herunder brug af forløbsprogrammer, civilsamfund og velfærdsteknologi.
 4. Dokumentation og metodeudvikling, der som for somatikken vedrører alt fra udvikling af faglige evidensbaserede og omkostningseffektive metoder til digital understøttelse af konkrete arbejdsgange i forbindelse med sektorskrift.


Se bilag 2 for hele oplægget på det psykiatriske område.

Tidsplan og næste skridt
Efter høringsprocessen i kommunerne udarbejdes aftaleudkast politisk i løbet af januar og februar 2014, hvortil kommunernes høringssvar skal anvendes. Sideløbende vil der finde endnu et politisk og et administrativt dialogmøde sted samt et kick-off møde med interessenter. KKR behandler udkast til aftale ultimo marts 2014, hvorefter endnu en politisk høringsproces vil finde sted.

For tidsplan for hele perioden frem til ikrafttræden af sundhedsaftale III se bilag 3.

Administrationens vurdering
Administrationen har i bilag 4 udarbejdet udkast til høringssvar fra Gribskov Kommune, hvori det anbefales Social- og Sundhedsudvalget at tiltræde vision og målsætninger på begge områder med en række bemærkninger.

Lovgrundlag
LBK nr. 913 den 13/07/2012: Sundhedsloven, kap. 62.

BEK nr. 778 den 13/08/2009: Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, §§ 3, 4 og 7.

VEJ nr. 9698 den 21/08/2009: Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler pkt. 2.2 og pkt. 3.

Økonomi
-

Bilag

 1. BILAG SSU 13.11.1013: Oplæg vedr. Sundhedsaftale III - somatik
 2. BILAG SSU 13.11.1013: Oplæg vedr. Sundhedsaftale III - psykiatri
 3. BILAG SSU 13.11.2013: Tidsplan - proces for Sundhedsaftale III
 4. BILAG SSU 13.11.1013: Udkast til høringssvar


Læsevejledning: For de særligt interesserede er bilag fra Social- og Sundhedsudvalgets dagsordenspunkt den 27. februar 2013 om rammepapir vedlagt, der kan læses som supplement:
5. BILAG SSU 13.11.2013: Kommunernes fælles rolle - rammepapir om udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at

 1. afgive høringssvar til udkast til vision og strategiske målsætninger for sundhedsaftale III

  Beslutning

Ældrerådet har valgt at afgive høringssvar i forhold til Forslag til høringsbrev vedr. Sundhedsaftale III – fælleskommunal politisk vision og målsætninger.

Ældrerådet kan under ingen omstændigheder gå ind for ordlyden i tredie afsnit under somatikken. Ældrerådet vil endnu engang understrege, at civilsamfund/frivillige ikke skal indgå i aftaler i relation til fagligt arbejde. De frivillige udfører et stort og vigtigt arbejde, men kan ikke pålægges opgaver, der forudsætter en særlig faglig ekspertise.
42. Uanmelte tilsyn Trongården, 2013
27.00G00 - 2013/22792

Sagsfremstilling

Der blev gennemført uanmeldt tilsyn på plejecentret Trongården d. 18, 19. og 20. juni 2013. Tilsynsrapporten sendes hermed i høring hos Ældrerådet. Når kommunen har modtaget de resterende tilsynsrapporter for 2013, behandles de samlet i Social- og Sundhedsudvalget. Tilsynsrapporten fra det uanmeldte tilsyn på Trongården er vedlagt som bilag.

Formål med tilsyn
Formålet med det uanmeldte tilsyn er at få et reelt og dækkende indtryk af, hvordan den daglige praksis er på det pågældende plejecenter. Det uanmeldte tilsyn gennemføres som en del af den samlede kvalitetssikring og opfølgning på ydelser, der leveres til kommunens ældre og borgere med handicap, primært efter Serviceloven.

Proces for tilsyn
Det uanmeldte tilsyn forberedes og gennemføres af Tilsynsenheden i samarbejde med en medarbejder fra Center for Social og Sundhed, som varetager den sundhedsfaglige del af tilsynet. Tilsynet udføres i overensstemmelse med den politisk besluttede manual for det lovpligtige tilsyn på plejecentre i Gribskov Kommune. Ved dette tilsyn anvendtes observationsmetoden i væsentligt omfang, herunder tilstedeværelse ved måltider, kombineret med de samtaler undervejs, der opstår med borgere og medarbejdere. Forud for tilsynet foretager Center for Social og Sundhed et tilfældigt udvalg af et antal beboere på hvert plejecenter. Disse borgeres beboermapper gennemgås ved tilsynet.

Indhold i tilsynsrapporten
Rapporten omfatter en beskrivelse af plejecentret, gennemgang af skriftligt materiale om udvalgte beboere, gennemgang af interviews med medarbejdere og ledelse samt Tilsynets konklusioner.

Tilsynsenhedens anbefalinger og myndighedens generelle opfølgning
Myndigheden (Center for Social og Sundhed) kan som opfølgning på Tilsynsenhedens tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder evt. brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i myndighedens løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører individuelle tilsyn på plejecentrene.

Nedenfor er kort skitseret tilsynets konklusion og anbefalinger i forbindelse med det uanmeldte tilsyn på Trongården og administrationens vurdering heraf. I Tilsynsrapporten fremgår nærmere detaljer.

Tilsynets konklusion
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Trongården d. 18., 19. og 20 juni 2013.
Konklusionen ved Tilsynet er, at:

 • der arbejdes målrettet med indsatser, der følger op på anbefalinger og bemærkninger fra tilsynet i oktober 2012.
 • borgerne udtrykker tilfredshed med den udførte pleje, forplejning, det sociale miljø, og omgangstonen borgere og medarbejdere imellem.
 • der er skabt en tydelig og effektiv organisering af den daglige pleje, hvor ansvarsområder er fordelt på en meningsfuld måde.
 • der er en tydelig opmærksomhed og handlen på sygeplejefaglige observationer, hvor der kan ses rettidige og løsningsfokuseret tiltag i forebyggelses øjemed.Tilsynet havde følgende anbefalinger:

 • at ledelsen i samarbejde med leverandøren af kaldeanlægget og administrationen arbejder på en hurtig løsning af problemet omkring nødkaldet.
 • at der fortsat arbejdes med kvaliteten i handleplanerne, især med tydelighed på evalueringer, og så disse tillige fremstår læselige.


Administrationens vurdering af Tilsynet på Trongården:
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusioner er positive. Der er sket fremdrift på flere områder og iværksat relevante initiativer og indsatser siden Tilsynets besøg i 2012. Center for Social og Sundhed finder ikke anledning til yderligere opfølgning.
Lovgrundlag

LBK nr 810 af 19/07/2012: Lov om Social Service § 151

LBK nr 442 af 09/06/2004: Retsikkerhedsloven §§ 15 og 16

Økonomi
-

Bilag

1. Bilag: Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn Trongården, 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive kommentar til tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn på Trongården 2013.

  Beslutning

Ældrerådet tager Tilsynsrapporten til efterretning, idet udviklingen i forbindelse med ændring af ledelsesforholdene følges nøje.
43. Embedslægen tilsynsrapport Helsingegården, 2013
27.00G00 - 2013/30591

Sagsfremstilling

Embedslægens tilsynsrapport for plejecenteret Helsingegården sendes hermed i høring hos Ældrerådet og Center. Tilsynsrapporten sendes desuden i høring hos Centerrådet. Når kommunen har modtaget de resterende tilsynsrapporter fra embedslægen i 2013, behandles de samlet i Social- og Sundhedsudvalget.


Baggrund
Embedslægen (herefter EL) har gennemført uanmeldt tilsyn på plejecenteret Helsingegården d. 14. august 2013.
På baggrund af dette tilsyn har embedslægen udarbejdet en rapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecenterene samt de eventuelle anbefalinger til forbedringer.
Denne dagsorden indeholder de væsentligste anbefalinger fra EL, og Gribskov Kommunes opfølgning herpå. Tilsynsrapporten er sammen med de dertilhørende prikskema vedlagt som bilag.

Embedslæge tilsyn
EL gennemfører hvert år et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre. Ved tilsynet vurderes de sundhedsfaglige forhold ud fra fastsatte fokusområder. Derudover vælges der hvert år et særligt tema, som embedslægen har fokus på. Temaet anvendes udelukkende til belysning af området og indgår ikke i beskrivelsen af eventuelle fejl og mangler ved tilsynet. I 2013 har der ikke være fokus på et område i form af et særligt tema. Der forventes igen at være et særligt tema i forbindelse med plejehjemstilsynene i 2014.
EL kan vælge at springe et årligt tilsyn på et center over, hvis det vurderes, at der ikke er
fejl og mangler der indebærer risiko for patientsikkerhed.


Embedslægens anbefalinger og myndighedens opfølgning
Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på EL tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i Center for Social og Sundheds løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører tilsyn på centrene.


Tilsynet på Helsingegården

Embedslægen har d. 14. august 2013 været på tilsyn på Helsingegården.

Konklusionen på tilsynet var, at:

 • Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler som indebærer risiko for patientsikkerheden.
 • Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne instrukser, dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, og patientrettigheder.
 • Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2012.
 • Det ved tilsynet kunne det konstateres, at en del af Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der var fortsat behov for en indsats vedrørende ovenstående områder.


Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for områderne: Instrukser, De sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, og patientrettigheder. Det har givet anledning til følgende krav:

 • at indholdet i instruksen for personalets kompetence, ansvars- og opgave-fordeling, plejepersonalets opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling og instruksen for sygeplejefaglige optegnelser er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning.
 • at det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme.
 • at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet.
 • at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten.
 • at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information.Embedslægens næste tilsyn på Helsingegården vil finde sted i 2014.

Administrationens vurdering:
Center for Social og Sundhed vurderer, at EL´s konklusioner generelt er positive idet at der er arbejdet konstruktivt og målrettet efter seneste tilsyn i 2012.
Center for Social og Sundhed mener dog, at de påviste afvigelser giver anledning til opfølgning dels ved centervisitatorerne på Helsingegården dels på kommende driftmøde.


Lovgrundlag
LBK nr. 913 af 13/7 2010. Bekendtgørelse af Sundhedsloven, § 219

Økonomi
-

Bilag

1. Bilag: Embedslægens tilsynsrapport 2013, Helsingegården.
2. Bilag: Prikskema for Helsingegården 2013.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive kommentarer på embedslægens tilsynsrapport 2013 for plejecentret Helsingegården.

  Beslutning

Ældrerådet finder ikke embedslægens tilsynsrapport for 2013 tilfredsstillende.
Ældrerådets repræsentant i centerrådet undrer sig over, at centerrådet endnu ikke har modtaget rapporten.
44. Udmøntning af Ældrepuljen - Velfærdsteknologi 2013
29.00G00 - 2013/33820

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget skal på udvalgsmødet den 13/11 tage stilling til udmøntning af midler til Velfærdsteknologi 2013 samt drøfter rammen for investeringsplan for 2014.

Udvalget anbefales at tiltræde, at midlerne i 2013 investeres i teknologier indenfor forflytning og løft, personlig hygiejne, demensteknologi og PCer til frivillige IT ambassadører. Derudover anbefales udvalget at drøfte rammen for investeringsplan for 2014 - 2015.

Ældrerådet bedes give bemærkninger til udmøntning af midlerne

Baggrund
På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 02-10-2013 blev der givet en status på arbejdet med velfærdsteknologi herunder:

 • Forflytning og løft: Der er gode erfaringer med den integreret plejestol. Der er lavet en undersøgelse på Plejecentret Udsigten, som viser at loftlifte med tilhørende integreret plejestole, har et besparelsespotentiale. Undersøgelsen viser ligeledes, at ny teknologi kan reducere mængden af flytninger, som er i risikozonen mht. arbejdsskader.
 • Personlig hygiejne: Vasketoiletter er afprøvet, og mange borgere oplever større selvhjulpenhed og øget livskvalitet.
 • Elektronisk version af Triageværktøjet: Der samarbejdes med en række andre Nordsjællandske kommuner om at udvikle en elektronik version af Triageværktøjet, som kan understøtte tidlig opsporing.
 • Online Træning og Pleje: Der er afprøvet online træning blandt forskellige borgermålgrupper. Der er indhøstet mange gode erfaringer, som vil blive benyttet i det videre arbejde med velfærdsteknologi. Der har vist sig udfordringer ift. rekruttering af borgere og med internetforbindelserne. Status er, at aftalen er opsagt med teknologileverandøren og en ny løsning tænkes genoptaget, når udfaldet af udbuddet kendes.


I Gribskov Kommune er der desuden siden 2011 blevet afprøvet en række mindre teknologier til borgere med demens. Sideløbende er muligheden for demensalarmer på plejecentrene blevet undersøgt. Det har vist sig, at det er muligt at installere en demensalarm på de plejecentre, som anvender Multicall kaldeanlæg. Demensalarmerne give borgerne en større frihed til at bevæge sig rundt og kan samtidigt forebygge, at borgerne forlader centret på egen hånd.

Forslag til investering 2013

På baggrund af erfaringerne med de allerede afprøvede teknologier samt ny viden har administrationen udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af midlerne i 2013 med et anslået budget.

 • Forflytning og løft: En analysen fra Udsigten samt en række nationale projekter, konkluderer entydigt at loftlifte med tilhørende integreret plejestole kan optimere arbejdsprocesser og mindske arbejdsskader. Samtidigt skaber teknologien større borgertilfredshed og sikrer mere effektive arbejdsgange. Det anbefales, at der igangsættes et pilotprojekt på ét af centrene, hvor der indkøbes fem til ti loftlifte, skinner, sejl og integreret plejestole.Projektet vil blive tilrettelagt med en implementeringsproces, som vil indeholde undervisning med inddragelse af ledere og medarbejdere. Det anbefales at der afsættes kr. 445.000.
 • Personlig hygiejne: På baggrund af de nuværende erfaringer, hvor borgerne har vurderet, at teknologien fungerer og understøtter borgernes selvhjulpenhed, anbefales det, at der arbejdes videre med dette område. Herunder afprøvning af 5 - 10 sædeløsninger, som er mere fleksible end de stationære toiletter. Hidtil har teknologien primært været afprøvet ved ældre borgere. Det anbefales, at vasketoiletterne også afprøves på de sociale botilbud. Det anbefales at der afstættes kr. 50.000
 • Demensteknoligi: I 2013 er der investeret i tre nye kaldeanlæg på Plejecentrene Udsigten, Helsingegårde og Trongården. Det er muligt at installere en demensalarm på disse anlæg. Det forgår ved at der ved udgangene opsættes antenner. Når en borger der er tildelt et demenskald passerer disse antenner, udløser det en alarm på personalets telefoner. Når andre borgere med almindelige kaldearmbånd passerer antennerne sker der ingenting. Det anbefales at der investeres i antenner til demenssikring på Trongården og Udsigten, da det her er geografisk muligt at dække centrene for en rimelig investering. Det anbefales at der afsættes kr. 120.000
 • PCer til Frivillige PC-ambassadører: Frivillige PC ambassadører underviser og hjælper andre borgere med at forstå og anvende de nye digitale muligheder og de kommunale selvbetjeningsløsninger. Ambassadørerne har erfaret at de borgere, som ikke selv har en computer, har svært ved at tilegne sig de nødvendige kompetencer, når de kun har adgang til en computer i selve undervisningen. Derfor anbefales det, at indkøbe en række computere, som de frivillige PC ambassadører kan udlåne til kursisterne til kr. 50.000
 • Online Træning og Pleje: Projektet er sat i bero. Det anbefales, at det genoptages efter vi kender udfaldet af udbuddet på Social og Sundhedsområdet. Det vil give mulighed for at indtænke forskellige nye typer træning via skærm, som et redskab til at understøtte den generelle strategi om at lade borgere træne decentralt, eksempelvis i eget hjem. Dermed vil træningstilbud kunne gøres mere uafhængig af fysisk fremmøde på centre, planlagte træningstidspunkter etc.
 • Rengøring via Robotstøvsuger: Der anbefales at der ikke indkøbes teknologi ud over de robotstøvsugere, der blev indkøbt i 2011, fordi der har vist sig praktiske og tekniske udfordringer.


Forslag til ramme for Investeringsplan 2014 og 2015

Midlerne til velfærdsteknologi er øremærket i perioden 2012 - 2015

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en investeringsplan for 2014 - 2015, som kan indeholde principper for indkøb af teknologier samt en foreløbig prioritering af investering i teknologier. Den foreløbige ramme for investeringsplanen er beskrevet herunder. Den endelige investeringsplan forventes færdig medio 2014, hvor den forlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Principper for investeringerne:

Teknologierne skal fortsat understøtte en eller flere af nedenstående parametre:

 • Forbedre borgernes sundhed - herunder understøtte borgernes evne til at mestre egen livssituation samt styrke den mentale og fysiske sundhed.
 • Forbedre borgernes livskvalitet - herunder understøtte den daglige tryghed og sikkerhed, samt styrke borgerne selvhjulpenhed
 • Forbedre personalets arbejdsmiljø - gennem mindre nedslidning og øget motivation blandt medarbejderne
 • Skabe større effektivitet - herunder optimere processer så eksempelvis vente- og spildtid undgås uden det fører til reduceret kvalitet.


Herudover gælder følgende principper for teknologien, før den indkøbes:

 • Høj kvalitet og faglighed: Teknologien skal være driftsikker og fungere godt i hverdagen. Samtidig skal den bygge på en høj grad af faglighed, og skabe den lovede effekt i dagligdagen.
 • Effektiv logistik: Der skal findes en samlet løsning for hvordan teknologien leveres, opsættes, driftes og returneres. Derudover skal der findes gode supportmuligheder. En effektiv logistik skal sikre at borgerne føler sig trygge og arbejdsgange optimeres.
 • Sammenhæng: For løsninger basseret på Informations- og Kommunikationsteknologi (eks. online-projekter) gælder det, at teknologien skal kunne integreres med kommunens omsorgssystem og let kunne kommunikere med andre systemer. Dette kan sikre effektiv opsamling af data og smidiggøre kommunikationen mellem afdelinger og på tværs af sektorer.

Foreløbig fokus for investeringer 2014 - 2015:

 • Forflytning og løft: Vurdering af yderligere investeringer i loftlifte, Skinner, sejl og integreret plejestole - medio 2014.
 • Personlig Pleje og Hygiejne: Vurdering af yderligere investering af vasketoiletter samt andre nyere teknologier indenfor personlig pleje og hygiejne - medio 2014.
 • Online Træning og Pleje: Projektet forventes genoptaget i samarbejde med de nye leverandører, herunder muligheder for IT-baseret Genoptræning. Der findes en række teknologier, som kan understøtte den fysio- og ergoterapeutiske genoptræning, og gøre borgerne uafhængig af fysisk fremmøde, træningstider samt manglende lyst til gruppesammenhænge. IT-baseret genoptræning kan bruges som et redskab til eksempelvis at lette overgangen til egentræning og/ eller selvtræning. Beslutning om yderligere investering kan ske medio 2014, efter undersøgelse af de forskellige teknologier på markedet.
 • Demensteknoligi: På baggrund af hidtidige erfaringer vurderes det om der skal investeres yderligere - medio 2014.
 • Elektronisk version af Triageværktøjet: På baggrund af det foreløbige samarbejde med andre nordsjællandske kommuner, vurderes det at der skal investeres i området i løbet af 2014. Endelig beslutning om yderligere investering vil formodentligt kunne ske medio 2014
 • Social IT: Der findes en række teknologier, der anvendes af brugere til kommunikation, sociale netværk og samvær, underholdning, leg, mestring og læring - under fællesbetegnelsen social IT. Teknologierne henvender sig primært til borgere indenfor det sociale område. Beslutning om yderligere investering kan ske medio 2014, efter undersøgelse af de forskellige teknologier på markedet.

  Lovgrundlag

LBK nr 1093 af 05/09/2013: Lov om social service, § 83 om personlig pleje og praktisk hjælp.
LBK nr 913 af 13/07/2010: Sundhedsloven, kap. 38 om hjemmesygepleje.

Økonomi
Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 28.09.2011 besluttet, at der fremover skal være en langsigtet prioritering af midler til velfærdsteknologi. Der er øremærket 1 mio. fra Ældrepuljen i perioden 2012-15 til at omlægge og nytænke velfærdsydelser gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

Der er pt. disponeret 335.000 kr., dvs. 665.000 kr. er udisponeret i 2013.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. afgive bemærkninger til udmøntning af midler til velfærdsteknologi.

  Beslutning

Ældrerådet finder, at der under udmøntning af ældrepuljen - velfærdsteknologi 2013

1. medtages udgifter som rettelig bør afholdes under driften af de enkelte plejehjem. (F.eks. loftskinner til løftemaskiner).

2. at de frivillige it-ambassadører giver en falsk sikkerhed for løsningen af kontakten til de ældre borgere. It-ambassadørerne er gode nok til at hjælpe de ressourcestærke borgere, men løser ikke problemet med kontakten til alle de borgere, som ikke er og aldrig bliver digitale. Derfor finder Ældrerådet, at indkøb af 10 ”øvecomputere” er en overflødig udgift, som i øvrigt slet ikke henhører under velfærdsteknologi.

3. Ældrerådet mener ikke, at online-træningen skal indgå i 2013, 2014 eller 2015, men må afvente den tekniske udvikling i kommunen. For øvrigt mener Ældrerådet ikke, at online-træningen kan erstatte den direkte kontakt med en fysioterapeut – kun benyttes til en opfølgende træning.

Ældrerådet opfordrer til, at investeringsplanen for 2014 og 2015 fremlægges snarest , således at prioriteringen ikke skal ske i årenes sidste måneder. Online-træning bør udgå i 2014 og 2015.

Det er Ældrerådets opfattelse, at ældrepuljen først og fremmest skal anvendes til velfærdsteknologi, der kan støtte borgernes egne ressourcer med respekt for deres værdighed, samt til at optimere arbejdsprocesser for personalet og mindske faren for arbejdsskader.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
12:45 PM