Ældrerådet

Publiceret 23-09-2013

Mandag den 23-09-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Opfølgning på uanmeldte tilsyn på Helsingegården
37 Tilsyn embedslægen, 2013 - Bakkebo, Ellen Marie Hjemmet og Skovsminde

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Annelise Torne Zinck

Meddelelser:Åbne

36. Opfølgning på uanmeldte tilsyn på Helsingegården
27.00G00 - 2013/22792

Sagsfremstilling

I april 2013 blev der gennemført uanmeldt tilsyn på plejecentret Helsingegården.
I dagsordenspunktet her præsenteres Ældrerådet for tilsynets konklusion, myndighedens vurdering samt konklusion på opfølgende tilsyn.
Ældrerådet har afgivet høringssvar til tilsynsrapporten d. 17. juni 2013.
Tilsynsrapporten samt notat om det opfølgende tilsyn er vedhæftet som bilag.

Sagen behandles på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 2.10.2013.

Tilsynets konklusion
Tilsynsenheden har gennemført Uanmeldt tilsyn på Helsingegården. d. 15, 16, 17 og 18. april 2013.
Konklusionen ved tilsynet var:

 • at der arbejdes målrettet med indsatser, der følger op på anbefalinger og

bemærkninger fra tilsynet i september 2012.

 • at borgerne udtrykker tilfredshed med den udførte pleje, forplejning, det sociale miljø, og omgangstonen medarbejdere og borgere imellem.
 • at Helsingegården har styrket sit fokus på sammenhængen mellem plejen, træning og aktivitet.


Tilsynet havde følgende anbefalinger:

 • at det gøres muligt at danne sig et hurtigt overblik over borgeren i den elektroniske journal.
 • at ledelsen løbende sikre sig , at relevant information omkring borgerne formidles/videndeles til de faggrupper, der hverken skal dokumentere eller læse i den elektroniske borgerjournal.
 • at ledelsen løbende sikrer sig, at visiteret demensstimulering er mulig at gennemføre set i forhold til normering og ressourceforbrug.
 • at ledelsen sikrer, at medarbejdere i aftenvagterne indtænkes og orienteres omkring særlige indsatsmål fra træningen, der bør indgå i den daglige pleje, både dag og aften.
 • at der er opmærksomhed på observationer, der er af så alvorlig karakter, at de bør behandles løsningsorienteret og målrettet i en sygeplejefaglig handleplan.
 • at ledelsen løbende følger op på, hvorvidt de planlagte tiltag, som prioritering af ressourcer, og indførsel af relevante metoderedskaber, medvirker til sikre et øget fokus på forebyggelse af hospitalsindlæggelser.


Administrationens vurdering af Tilsynet på Helsingegården
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusioner generelt er positive. Der er mange initiativer og indsatser i gang, der kan bidrage til at sikre, at den igangsatte fremdrift fortsætter som planlagt. Dog vurderes det, at der er anbefalinger, der skal følges op på. herunder i særdeleshed, de anbefalinger der knytter sig til borgere med demens.
Der er derfor fra Center for Social og Sundheds side iværksat en dialogbaseret opfølgning på tilsynet, herunder udstedelsen af et gult påbud og anmodning om en handleplan, der klart beskriver, hvorledes det sikres, at visiteret demensstimulering udføres.
Center for Social og Sundhed modtog den ønskede handleplan den 17. maj 2013. Efter planen skulle tiltag til sikring af udmøntelse af visiterede demenssydelser være fuldt implementeret i uge 25 og 26.

Opfølgning på det uanmeldte tilsyn
På opfordring fra Center for Social og Sundhed foretog Tilsynsenheden et opfølgende tilsyn på Helsingegården den 12. august 2013.
Tilsynet blev foretaget på baggrund af Tilsynsenhedens konklusioner og anbefalinger i tilsynsrapporten fra uanmeldte tilsyn på Helsingegården i april 2013. Det blev i tilsynsrapporten vurderet, at der var uklarhed omkring handleplaner, herunder handleplaner for borgere med demens, valgte demensydelser, levering og evaluering heraf.

Konklusion på det opfølgende tilsyn
De tiltag der er beskrevet i den af Helsingegården fremsendte handleplan, er i vid udstrækning, men ikke fuldt ud, gennemført og kan ses at have haft en tydelig effekt. Dokumentationen er nu i de fleste tilfælde gennemskuelig, både i forhold til reelle udmøntning af de bevilgede demensydelser og i forhold til om disse udføres som "én-til-én-aktiviteter" eller om de udføres i fællesskab med øvrige beboere.
Der er fortsat behov for et fokus på brugen af en handleplans komponenter (målsætning, handling og evaluering). Tilsynet havde dog ikke mulighed for at se en overordnet evaluering af en demenshandleplan, idet disse evalueringer udføres hver 3. måned og derfor først vil foreligge i september.Det er desuden planlagt på et meget konkret niveau, hvordan den daglige udførelse af demenspakkerne på sigt sikres yderligere på alle Helsingegårdens afdelinger.


Administrationens vurdering af det opfølgende tilsynet på Helsingegården
Center for Social og Sundhed vurderer, at det opfølgende tilsynets konklusioner er overvejende positive.Der er arbejdet konstruktivt og gjort en stor indsats for at efterleve krav til indsatsen omkring borgere med demens.
Center for Social og Sundhed vil foretage løbende kvalitetsopfølgning og dialog med Helsingegården dels ved centervisitator dels på driftsmøder.Lovgrundlag

LBK nr 810 af 19/07/2012: Lov om Social Service § 151

LOV nr 442 af 09/06/2004: Retsikkerhedsloven §§ 15 og 16

Økonomi
-

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Helsingegården, april 2013
Bilag 2: Notat for opfølgende tilsyn på Helsingegården, 12.8.13


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet har taget ”Opfølgning på uanmeldt tilsyn på Helsingegården” til efterretning; men bemærker dog, at det er væsentligt, at der sker en tæt opfølgning af demenshandleplanen, herunder at der er fokus uddannelse af personalet.
37. Tilsyn embedslægen, 2013 - Bakkebo, Ellen Marie Hjemmet og Skovsminde
27.00G00 - 2013/30591

Sagsfremstilling

Embedslægens tilsynsrapport for plejecenterene Bakkebo, Ellen Marie Hjemmet og Skovsminde sendes hermed i høring hos Ældrerådet.
Tilsynsrapporterne sendes desuden i høring hos de enkelte Centerråd, og behandles efterfølgende på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 2.10.13.

Baggrund
Embedslægen (herefter EL) har gennemført uanmeldt tilsyn på plejecenterene: Bakkebo d. 12. juni 2013, Ellen Marie Hjemmet d. 10. juli 2013 og Skovsminde d.12. juli 2013.
På baggrund af disse tilsyn har embedslægen udarbejdet en rapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecenterene samt de eventuelle anbefalinger til forbedringer.
Denne dagsorden indeholder de væsentligste anbefalinger fra EL, og Gribskov Kommunes opfølgning herpå. Tilsynsrapporterne er sammen med de dertilhørende prikskemaer vedlagt som bilag.


Embedslæge tilsyn
EL gennemfører hvert år et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre. Ved tilsynet vurderes de sundhedsfaglige forhold ud fra fastsatte fokusområder. Derudover vælges der hvert år et særligt tema, som embedslægen har fokus på. Temaet anvendes udelukkende til belysning af området og indgår ikke i beskrivelsen af eventuelle fejl og mangler ved tilsynet. I 2013 har der ikke være fokus på et område i form af et særligt tema. Der forventes igen at være et særligt tema i forbindelse med plejehjemstilsynene i 2014.
EL kan vælge at springe et årligt tilsyn på et center over, hvis det vurderes, at der ikke er
fejl og mangler der indebærer risiko for patientsikkerhed.


Embedslægens anbefalinger og myndighedens opfølgning
Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på EL tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i Center for Social og Sundheds løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører tilsyn på centrene.


Tilsynet på Bakkebo

Embedslægen har d. 12. juni 2013 været på tilsyn på Bakkebo.

Konklusionen på tilsynet var, at:

 • der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.
 • det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2011. Plejehjemmet havde været undtaget tilsyn i 2012.

 • Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne:
  • dokumentation i de sygepleje-faglige optegnelser,
  • medicinhåndtering
  • patientrettigheder
  • aktivering og mobilisering

  Embedslægen har angivet krav indenfor hvert af områderne, og udbedt sig en handleplan for hvordan de anført krav vil bliver efterlevet. Bakkebo har efterfølgende tilsendt handleplan, og Embedslægen har fundet de iværksatte tiltag tilfredsstillende

  Embedslægens næste tilsyn på Bakkebo vil finde sted i 2014.

  Administrationens vurdering:
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er forholdsvis positive. Der er arbejdet konstruktivt og fulgt op på krav fra tilsynet i 2011.
  Det vurderes dog, at konklusionen på ovennævnte områder skal følges op.
  Der vil fra Center for Social og Sundheds side ske opfølgning på handleplan, der er udarbejdet til Embedslægerne efter tilsynet, for at sikre at alle handlinger er gennemført tilfredsstillende.


  Tilsynet på Ellen Marie Hjemmet

  Embedslægen har d. 10. juli 2013 været på tilsyn på Ellen Marie Hjemmet.

  Konklusionen på tilsynet var at:
  • der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden.
  • ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2012.
  • det ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.

 • Der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne:
  • medicinhåndtering
  • adgang til sundhedsfaglige ydelser
  • aktivering og mobilisering.

 • Embedslægen har angivet krav indenfor hvert af områder, som skal efterleves, for at Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold er opfyldt. .

  Embedslægens næste tilsyn på Ellen Marie Hjemmet vil finde sted i 2014.

  Administrationens vurdering:
  Plejehjemmet, Ellen Marie Hjemmet, er en selvejende institution uden driftsoverenskomst med Gribskov kommune. Tilsynsenheden i Gribskov Kommune gennemfører årlige driftstilsyn med Ellen Marie Hjemmet. Tilsynsenheden vil inddrage konklusionen fra Embedslægetilsynet på førstkommende driftstilsyn med Ellen Marie Hjemmet.


  Tilsynet på Skovsminde

  Embedslægen har d. 12. juli 2013 været på tilsyn på Skovsminde.

  Konklusionen på tilsynet var, at:
  • der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden.
  • ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2011.
  • det ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.

  Der blev fundet få fejl og mangler indenfor området:
  • dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser.

  Embedslægen har angivet krav indenfor området og udbedt sig en handleplan for, hvordan de anførte krav vil blive efterlevet. Skovsminde har efterfølgende tilsendt handleplan og Embedslægen har fundet de iværksatte tiltag tilfredsstillende

  Embedslægens næste tilsyn på Skovsminde vil finde sted i 2015.

  Administrationens vurdering:
  Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner er positive.
  Der er arbejdet konstruktivt og gjort en stor indsats for at efterleve krav fra tilsynet i 2011.
  Center for Social og Sundhed ser ingen anledning til at følge yderligere op på tilsynet.  Lovgrundlag

  Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/7 2010.

  Økonomi
  -

  Bilag

  Bilag 1: Embedslægenstilsynrapport 2013, Bakkebo
  Bilag 2: Prikskema for Bakkebo 2013
  Bilag 3: Embedslægenstilsynrapport 2013, Ellen Marie Hjemmet
  Bilag 4: Prikskema for Ellen Marie Hjemmet 2013
  Bilag 5: Embedslægenstilsynrapport 2013, Skovsminde
  Bilag 6: Prikskema for Skovsminde 2013

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Ældrerådet:
  1. at afgive kommentarer på embedslægens tilsynsrapporter 2013 for plejecentrene: Bakkebo, Ellen Marie Hjemmet og Skovsminde.

   Beslutning
  Ældrerådet konstaterer med bekymring, at der stadig på flere plejecentre er problemer med medicinhåndteringen. Dette er uacceptabelt! Tilsynsrapporterne tages i øvrigt til efterretning, idet vi går ud fra, at opfølgning også vil ske i forbindelse med uanmeldte tilsyn.


  Mødet startet:
  09:00 AM

  Mødet hævet:
  11:45 AM