Ældrerådet

Publiceret 02-09-2013

Mandag den 02-09-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
34 Ældrerådsvalg 2013 - stemmevejledning
35 1. behandling af budget 2014-2017

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

34. Ældrerådsvalg 2013 - stemmevejledning
27.69.40G00 - 2012/28901

Sagsfremstilling
Ældrerådsvalget 2013 vil foregå som brevafstemning. Brevstemmematerialet udsendes til vælgerne i uge 44 og vil indeholde følgende:

Stemmevejledning
Stemmeseddel
Kandidatfolder med præsentation af kandidaterne
Frankeret og adresseret svarkuvert

Stemmevejledningen indeholder oplysning til vælgerne om hvordan der stemmes, dvs. hvordan krydset skal sættes, frist for afgivelse af stemme, og hvor stemmen skal sendes til. Stemmevejledningen skal være formuleret kortfattet, klart og forståeligt.

Lovgrundlag
LBK nr. 930 af 17. september 2012 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 31, stk. 3.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Bilag
Stemmevejledning

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at
1. Ældrerådet kommer med bemærkninger, herunder eventuelle ændringsforslag, til stemmevejledningen.

Beslutning
Ældrerådet mener, at det bør fremgå af stemmevejledningen, hvem valgsekretariatet består af samt dets adresse.
35. 1. behandling af budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomiudvalget har den 26. august 2013 foretaget 1. behandling af budget 2014 med overslagsår.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder, investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015 mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2013

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

03. - 11. september Budgetbehandling i fagudvalg
23. september 2. behandling i Økonomiudvalget
07. oktober 2. behandling i ByrådetÆndringer af SSUs budget for 2014 - 2017
SSU budget 2014 - 2017 er reguleret med følgende ændringer:

Øvrige tekniske ændringer
Der er tale om tekniske ændringer som er sket i 2013, men som har virkning for det tekniske grundlag for budget 2014 til 2017.

 • Organisationsændring
  Budgetændring: 5.317 tkr. i 2014
  Organisationsændringen som blev gennemført i 2013, og bl.a. indebar tilpasning og ændring de tildelte lønbudgetter, samt at Tilsynsenheden og den del af det gl. virksomhedsdrift, der havde til opgave at yde faglig og administrativ bistand til de kommunale virksomheder indenfor social og sundhedsområdet blev overført til SSU.
 • 0,9% lønsumskorrektion
  Budgetændring: -649 tkr. i 2014 og -639 tkr. i 2015 og frem
  Ændringen vedr. en korrektion for sænkning af KL's p/l-regulering for 2013. Ændringen vedr. også grundlaget for det tekniske for budget for 2014 og frem
 • Korrektion af ejendomsrammer
  Budgetændring: -114 tkr. 2014 og frem


Lov- og regelændringer m.v.
Ændringerne under dette punkt vedr. først og fremmest ny lovgivning som har betydning for Gribskov Kommunes budgetter og kompenseres via det såkaldte DUT-princippet. Et enkelt af punkterne DUT-kompenseres ikke, nemlig lovændringen vedr. arbejdsgivernes elevrefusion.

 • Lov nr 1380 af 05/03/2013 - Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.
  Budgetændring: -3.423 tkr. i 2014, -3.948 tkr. i 2015 og -4.650 tkr. i 2016 og 2017
  Loven vedr. reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.
 • Lov nr 218 af 05/03/2013 - Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte.
  Budgetændring: 6,104 tkr. i 2014, 5.938 tkr. i 2015 og 5.619 tkr. i 2016 og 2017
  Loven vedr. frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension.
 • LOV nr 922 af 18/09/2012 - Gældende Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love .
  Budgetændring: -1.445 tkr. i 2014 og fremefter
  Loven vedr. afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension, hvilket påvirker det tekniske beregningsgrundlag for førtidspensionen
 • LOV nr 1399 af 23/12/2012 - Gældende Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Budgetændring: 808 tkr. i 2014, 822 itil personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.
 • LOV nr 1400 af 23/12/2012 - lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven.
  Budgetændring: 4.871 tkr. i 2014 og fremefter
  hele ansvaret for og den fulde finansieringen af området overgår fra kommunerne til regionerne
 • LOV nr 608 af 12/06/2013 - lov om socialtilsyn
  Budgetændring: -932 tkr. fra 2014 og fremefter
  Loven indebærer at tilsynet med sociale tilbud, plejefamilier o.l. overgår fra den enkelte kommune til en kommune i hver region. I hovedstadsregionen Frederiksberg Kommune. Tilsynsteamet nedlægges som konsekvens heraf. For institutionsbårne foranstaltninger betales udgiften af tilbuddet og indregnes i taksten. Gribskov Kommune har på SSUs området fortsat ansvaret for tilsyn med plejecentre.
 • LOV nr 1347 af 21/12/2012 - Gældende Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love
  Budgetændring: 3.856 fra 2014 og frem
  Loven vedr. finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger. Hvilket indebærer, at der ikke længere udbetales bonus og præmier for voksen elever, medens tilskuddet for under 25 årige reduceres kraftigt
 • Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient
  Budgetændring: 160 tkr. fra 2014 til 2016, bortfald af løft fra 2017 og frem
  I Aftale om satspuljen for 2012-2015 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200,4 millioner kroner (13-pl) til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Initiativerne skal medvirke til at:
  - reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, og at
  - styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet
 • Kræftplan III
  Budgetændring: 406 tkr. i 2014 og 2015, bortfald af løft fra 2016 og frem
  Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft samt regulering for medfinansiering på 25,2 procent for 2014 og frem.
 • Lov 285 af 2002 - gammel førtidspensionsreform
  Budgetændring: 0 kr. i 2014 og 2015, -710 tkr. I 2016 og 2017
  Tekniske korrektioner for niveauet for enkeltudgiftsydelser til førtidspensionister
 • Teknisk ændring overgang fra gammel til ny førtidspensionsordning
  Budgetændring: 0 kr. i 2014 til 2016 og 2.547 tkr. fra 2017
  Der er tale om en teknisk årlig regulering, som konsekvens af den den gl. førtidspensionsreform (FØP reform) med ikrafttrædelse 1.1.2003, der bl.a. indebar, at refusionsprocenten på udgifter til borgere på den nye ordning faldt til 35%, hvor på den gamle ordning var 50%. Borgere der er tilkendt FØP efter den 1.1.2003 tilkendes efter den nye ordning, medens borgere der er tilkendt FØP før denne dato forbliver på den gl. ordning. I takt med at der bliver flere og flere borgere på den nye ordning og færre på den gl., falder kommunens refusionsindtægter. Herved stiger nettoudgifter til førtidspension, hvilket der kompenseres for under punktet. kompensation for 2014 til 2016 er allerede indarbejdet i det tekniske grundlag.


Andre ændringer

 • Natur der bevæger, 65.500 kr. Når temaudvalget nedlægges flyttes opgaven til Kultur- og idrætsudvalget og opgaven finansieres af flere udvalg.

Økonomiaftalen 2014

 • Det nære sundhedsvæsen
  Budgetændring: 2.236 for 2014 og frem
  Som konsekvens af økonomiaftalen mellem staten og kommunerne tilføres SSU budget til indsatser vedr. det nære sundhedsvæsen. Økonomiaftalen har fokus på at styrke forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelser, tungere sygepleje faglige indsatser, akutfunktioner.

Administrationens oplæg til budget i balance

 • I henhold til bilag 3, nedenfor administrationens oplæg til budget i balance er SSU bevilget midler fra den strategiske investeringspulje
  Budgetændring: 600 tkr. i 2014 og 2015, herefter forsvinder løftet af budgettet igen
  Midlerne er bevilget til Indsatser rettet mod unge med lettere psykiske lidelser


Opmærksomhedspunkter vedr. budget 2014 - 2017
Der skal tages det generelle forbehold for SSU budget for 2014 - 2017, at de nye kontrakter vedr. udbuddet på social- og sundhedsområdet træder i kraft pr. 1. juni 2014.

Af mere konkrete punkter skal nævnes

 1. Der er gennemført en omfattende revision af kvalitetsstandarder og serviceniveau, som betyder at der sker en omlægning af den vedligeholdende træning. Den vedligeholdende træning omlægges til at foregå i hjemmet, hvor borgeren som en del af den aktiverende tilgang hjælpes, støttes og trænes i hjemmet. Den ændrede tilgang forventes samlet set at være udgiftsneutral, fordi udgifterne på ude-området til vedligeholdelsestræning samt kørsel til vedligeholdelsestræning samtidigt bortfalder.
 2. SSU besluttede at ydelsen bad i forbindelse med udbuddet skal udgå, og erstattes med bad efter behov (op til 5 gange pr uge på hverdage). SSU mangler at anvise 350 tkr. til finansiering heraf.
 3. I forbindelse med beslutningen af punkterne i det politiske prioriteringskatalog, overfinansierede udvalget udvalget sparemålet for 2014 med ca. 200 tkr. og 2015 med ca. 300 tkr.

  Lovgrundlag

Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2014 - august 2013
Bilag 2: Teknisk Budgetoplæg
Bilag 3: Administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 4: Administrationens anlægsprogram
Bilag 5: SSU samlet oversigt
Bilag 6: Takster


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at

 1. afgive bemærkninger til budgetforslag til Social- og Sundhedsudvalget jf. bilag 1-4
 2. afgive bemærkninger til takster for udvalgets område jf. bilag. 6

  Beslutning

Ældrerådet tager budgettet til efterretning, idet Ældrerådet forventer at de vedtagne kvalitetsstandarder bliver overholdt i henhold til servicebeskrivelserne.


Mødet startet:


Mødet hævet: