Ældrerådet

Publiceret 19-08-2013

Mandag den 19-08-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
25 Plejeboliganalyse 2013
26 Ældrerådsvalg 2013, godkendelse af valgprocedure og nedsættelse af valgbest
yrelse
27 Høring vedr. Kvalitetsstandarder og Servicebeskrivelse

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

25. Plejeboliganalyse 2013
03.01G00 - 2012/59212

Sagsfremstilling
Indledning
Punktet omhandler en sag, der skal behandles af SSU til mødet d. 27. juni 2013, hvorefter den vil blive behandlet i ØU (d. 12. august 2013) og Byrådet (d. 2. sept. 2013). Ældrerådet gives mulighed for at afgive et høringssvar.

Baggrund
Administrationen har gennem 2011 og 2012 udarbejdet en række boliganalyser inden for boligmassen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette dagsordenspunkt omhandler en opfølgning på plejeboliganalysen fra september 2011. Opfølgningen giver anledning til at overveje, hvornår der er behov for, at der udvides med et nyt plejecenter.

Plejeboliganalysen fra 2011 udgjorde en del af beslutningsgrundlaget, da SSU sidste år i juni måned - som et led i udmøntningen af besparelserne i forbindelse med budget 2013 - indstillede, at de midlertidige pladser på Helsingegården/Søstien skulle nedlægges, og at disse 24 pladser efterfølgende successivt skulle konverteres til permanente plejeboliger.

Med den ajourførte plejeboliganalyse fra maj 2013 er det nu muligt at vurdere plejeboligkapaciteten i Gribskov Kommune, herunder virkningen af beslutningen om ændringen i kapaciteten for henholdsvis permanente og midlertidige pladser.

Udviklingen i plejeboligkapaciteten i 2012
Plejeboliganalysen falder i to dele:

Permanente pladser
Den ajourførte plejeboligprognose viser, at det tidligst om 4-5 år vil være nødvendigt at udvide antallet af permanenter pladser. Usikkerhedsforhold omkring prognosemodellen gør, at der kan gå op til 6-7 år, før behovet opstår.

Prognosen hviler på en forudsætning om, at ventelisten i kortere perioder kan overstige 30 personer, som er er det niveau, der er vurderet til at være passende i forhold til at dække behovet og samtidig forebygge tomgang. Prognosen viser, at indfasningen af de resterende 12 boliger på Søstien vil skulle ske i løbet af 2014 og 2015.

Prognosen hviler på en forudsætning om, at 11 % af borgerne ønsker at blive optaget på garantiventeliste, hvor borgerne garanteres plads inden for 2 måneder. Hvis denne procentsats går op, vil behovet for permanente pladser stige. Dette merbehov vil kunne dækkes ved enten at

 • fremrykke konvertering af boligerne på Søstien
 • inddrage reservekapaciteten på Trongården (potentielt 3 permanente pladser)
 • indgå aftale med andre kommuner om anvisningsret til deres overskydende plejeboligkapacitet.


Midlertidige pladser
Lukningen af de 24 midlertidige pladser på Søstien har ikke ført til kapacitetsproblemer. Det skyldes først og fremmest, at den ny kvalitetsstandard, der blev indført den 1. juni 2012 har indebåret, at den gennemsnitlige opholdstid er nedbraqt fra godt 6 uger til ca. 4 uger. Samtidig anvendes de midlertidige pladser nu i højere grad til deres hovedformål: Genoptræningsophold.

Der har været en spidsbelastningssituation i vintermånederne, hvor bl.a. influenza-epidemien og lukningen af Helsingør Sygehus d. 1/2 2013 gjorde, at kapaciteten var fuldt udnyttet. Siden da er situationen normaliseret, og bufferkapaciteten matcher de skiftende behov.

Samlet vurdering af plejeboligkapaciteten
Det er administrationens vurdering, at der for nærværende er fundet en fornuftig balance mellem borgernes behov for henholdsvis permanente og midlertidige pladser og udbuddet heraf.

Endvidere vurderes det, at det tidligst vil være nødvendigt at udvide de permanente pladser om 4-5 år, måske snarere op til 6-7 år, men usikkerhedsforhold omkring fremskrivningsmodellen gør det nødvendigt at foretage årlige prognoser, så tidspunktet for kapacitetsudvidelsen optimeres.

Hvis det viser sig nødvendigt at mobilisere yderligere kapacitet, kan dette ske ved at klargøre og ibrugtage 6 tidligere midlertidige boliger på Trongården (etablering af 3 permanente eller 6 midlertidige pladser) og/eller optage forhandlinger med andre kommuner om at kunne udnytte deres overskydende kapacitet.

Statusredegørelser
Social- og Sundhedsudvalget vil årligt få en redegørelse vedr. Gribskov Kommunes plejeboligkapacitet. Ældrerådet vil blive præsenteret for redegørelserne samt overvejelser vedrørende tidspunktet for etableringen af et nyt plejecenter.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 884 af 10. august 2011 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c) og senere ændringer til forskriften.
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 810 af 19. juli 2012 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 961 af 11. august 2011 og senere ændringer til forskriften.
Bekendtgørelse af lov om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1385 af 12. december 2006 og senere ændringer til forskriften.
Vejledning om botilbud mv. til voksne efter almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven. VEJ nr. 14 af 15. februar 2011.

Økonomi
-

Bilag
Plejeboliganalyse 2013.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Ældrerådets beslutning den 17-06-2013:
Sagen blev fremsendt så sent, at Ældrerådet ikke kunne nå at behandle den på mødet.
Behandling af rapporten udsættes til Ældrerådets ekstraordinære møde den 19. august 2013.

Beslutning
Ældrerådet tager plejeboliganalysen til efterretning, men påpeger samtidig, at man allerede nu skal sætte gang i programmeringen af et nyt plejecenter i Gribskov.
26. Ældrerådsvalg 2013, godkendelse af valgprocedure og nedsættelse af valgbestyrelse
27.69.40G00 - 2012/28901

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 10. april 2013 besluttet, at valg til Ældrerådet skal ske som brevstemmevalg med anvendelse af ekstern leverandør til udsendelse og optælling af stemmer. Fristen for aflevering af brevstemmer og dermed skæringsdagen for optagelse på valglisten er sat til den 26. november 2013.

De nærmere procedurer for afholdelse af valget skal iht. retssikkerhedsloven ske i samarbejde mellem kommunen og det siddende Ældreråd. Der er derfor udarbejdet en valgprocedure, der beskriver arbejds- og ansvarsfordelingen mellem henholdsvis valgsekretariat og valgbestyrelsen samt frister for bl.a. opstilling som kandidat, udsendelse af valgmateriale, afholdelse af valgmøder og opgørelse af valget.

Valgbestyrelsen fastsættes til at være det siddende Ældreråd, og valgbestyrelsens formand fastsættes til at være den siddende formand for Ældrerådet.

Frist for opstilling som kandidat fastsættes til den 3. oktober 2013 kl. 12:00.

Tidligste udsendelse af valgmateriale kan ske den 28. oktober 2013.

Frist for modtagelse af stemmesedler den 26. november 2013 kl. 12:00.

Valgbestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

 • Godkende kandidater
 • Foretage lodtrækning af kandidatrækkefølge på stemmesedlen
 • Ophæng af valg-informationsplakater relevante steder i kommunen
 • Holde oplæg om Ældrerådets arbejde samt afholdelse af valget på valgmøderne
 • Bedømme maskinelt frasorterede stemmesedler, dvs. de stemmesedler, der giver anledning til tvivl.
 • Godkende valgresultatet
 • Foretage indstilling til Byrådet vedr. afgørelse af valgklager


Valgsekretariatet varetages af Center for Social og Sundhed. Valgsekretariatet varetager annoncering og udarbejdelse af valgmateriale samt den praktiske håndtering af valgtilrettelæggelsen.

Stemmesedler returneres af vælgerne i en frankeret stemmeseddelkuvert til en USF-adresse. Stemmesedler kan endvidere afleveres personligt til kommunen.

Gyldigheden af de afgivne stemmesedler bedømmes efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 649 af 19/06/2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg.

Der holdes valgmøder i kommunens 3 hovedbyer (Helsinge, Græsted og Gilleleje) i uge 45. Valgsekretariatet forestår den praktiske tilrettelæggelse samt annoncering. Valgbestyrelsens formand eller den formanden delegerer opgaven til, repræsenterer valgbestyrelsen ved valgmøderne.

Lovgrundlag
LBK nr. 930 af 17. september 2012 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 31, stk. 3.

Økonomi
-

Bilag
BILAG: SSU 2013-08-21, Valgprocedure Ældrerådsvalg 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget vedr. godkendelse af valgproceduren.
 2. Ældrerådet godkender, at Ældrerådet nedsættes som Valgbestyrelse ved Ældrerådsvalget 2013.

  Beslutning

Ældrerådet godkender valgproceduren.
27. Høring vedr. Kvalitetsstandarder og Servicebeskrivelse
27.00G00 - 2013/04262

Sagsfremstilling
Ældrerådet har på møde den 17. juni 2013 afgivet høringssvar vedr. kvalitetsstandarder og servicebeskrivelse på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Iflg. aftale forelægges de tilrettede kvalitetsstandarder og servicebeskrivelse påny for Ældrerådet mhp. Ældrerådets afgivelse af tillægshøringssvar. Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen i Ældrerådet sag nr. 23 som fremsendt til Ældrerådets møde den 17. juni 2013.

Materialet fremsendes til Ældrerådet samtidig med udsendelsen til Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag
Lov om Social service - konkrete henvisninger fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder.
Sundhedsloven - konkrete henvisninger fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder.

Økonomi
-

Bilag
Eftersendes, idet materialet fremsendes til Ældrerådet samtidig med udsendelsen til Social- og Sundhedsudvalget.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at afgive høringssvar til kvalitetsstandarderne.

  Beslutning

Vedrørende det samlede udbudsmateriale:

Det er fortsat Ældrerådets overordnede holdning, at den omsorg , der skal vises over for de svageste borgere, ikke kommer til udtryk i ”Serviceskrivelse for borgere”.
Opdelingen i Aktiverende, rehabiliterende og kompenserende tilgang/hjælp virker efter Ældrerådets opfattelse ikke som udtryk for et ønske om at øge livskvaliteten for borgeren eller for den nødvendige omsorg. Denne tilgang må af den visiterede borger opfattes som unødigt krænkende.

Ældrerådet er bekymrede for at formuleringerne kan udvikle sig til tvang
(som f.eks. omtalt i Politikens kronik fra den 01.07.2013)

Endvidere finder Ældrerådet det uheldigt, at frivillighed / frivillig arbejdskraft fortsat indgår i kvalitetsstandarderne. Det må være helt klart og fremgå af servicebeskrivelserne, at visiterede ydelser ikke må udføres af frivillig arbejdskraft. F.eks. optræder henvisning til anvendelse af frivillige under beskrivelse af cafédrift.


Mødet startet:


Mødet hævet: