Ældrerådet

Publiceret 19-08-2013

Mandag den 19-08-2013 kl. 09:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
28 samlUdbud Social og sundhed 2014: Serviceniveau

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

28. samlUdbud Social og sundhed 2014: Serviceniveau
27.00G00 - 2013/04262

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at sende kvalitetsstandarder i høring.

I nærværende sag forelægges SSU 3 kvalitetsstandarder, som er en del af de samlede politisk besluttede serviceniveau i Gribskov kommune.

Sagen forelægges, så der kan ske høring forud for endelig godkendelse på udvalgets møde den 11. september 2013.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 22 maj. 2013 som led i budget- samt udbudsprocessen, første udkast til reviderede kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet. De reviderede kvalitetsstander blev derefter sendt i høring hos relevante høringsparter. Kvalitetsstandarderne blev forelagt SSU i en præcisereret form d. 26.06, hvor de blev tiltrådt med enkelte konkret justeringer.

Serviceniveau
Udvalget forelægges i nærværende sagsfremstilling yderligere 4 kvalitetsstandarder, som ligeledes indgår som en del af serviceniveauet og det kommende udbud. Kvalitetsstandarderne er udviklet på grundlag af eksisterende eller tidligere besluttede tiltag.
De 3 kvalitetsstandarder vedrører

 1. Kvalitetsstandard for Rehabiliterings forløb (ny)
 2. Kvalitetsstandard for Faldforebyggelse (ny )
 3. Kvalitetsstandard for Beskæftigelsesrettet træning (ny)


Bemærkninger til de enkelte Kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandarder for Rehabiliterings forløb (ny)

Borgere med KOL, diabetes 2 og hjertekarlidelser kan, på baggrund af stratificering og individuel vurdering, visiteres til specifikke indsatser i hht. til de forløbsprogrammer som Gribskov Kommune har ti ll sluttet sig. Forløbsprogrammerne har til formål at sikre tydelige ansvarsfordeling mellem region og kommune samt sammenhængende forløb og sømfriovergange mellem sektorer. Forløbsprogrammerne sætter rammen for, hvad der skal tilbydes borgere med en af de tre ovenstående kroniske lidelsen. Målet er at understøtte borgeren med kronisk sygdom i aktiv livsførelse og udnyttelse af egne ressourcer samt at øge borgerens motivation for at følge anbefalinger for kost, rygning, alkohol, motion og eventuel medicinsk behandling. Tilbuddet er ofte enkeltstående tilbud eller sammenhængende rehabiliteringsforløb med flere indsatser.

Gribskov kommune har siden 2008 tilbudt Kol rehabiliteringsforløb og siden 2010 Diabetesrehabilitering. Derudover har der været udviklet på tilbud til borgere med hjertekarlidelser og genoptræningsbehov som udmøntning af budgetaftalen. Det vil sige, at der er tale om tilbud som kører allerede i dag - men som ikke tidligere har været beskrevet i en politisk besluttet kvalitetsstandard.
Målgruppen og omfang af tibud er fremgår af vedlagt udkast til kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb (bilag x)

Rehabiliteringsforløbene omfatter tilbud om:
1. Træning

2. Gruppeforløb mhp. øget mestring og trivsel

3. Rygestopvejledning og rygestopkursus

4. Sygdomsspecifik rådgivning

5. Diætist og kostvejledning

6. Motionsvejledning

Center for Social og Sundhed er ansvarlig for visitation til rehabiliteringsforløb for KOL, diabetes 2 og hjertekarlidelser på baggrund af henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Borger med cancer, der har et lægefagligt vurderet rehabiliteringsbehov, er stratificeret jvf. relevant forløbsprogram og modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller er i en situation svarende hertil, kan tilbydes samme indsatser som ovenfor beskrevet. Derudover kan borgeren visiteres til relevante indsatser efter kvalitetsstandarden for Beskæftigelsesrettet træning 5.8. Tilbudet er udviklet som et led i budgetaftalen og i regi af et tvækommunalt samarbejde med kræftens Bekæmpelse samt og Center for social og sundhed og Center for arbejdsmarked.

Formålet med indsatserne er de samme som ovenfor beskrevet samt at støtte borgeren i at opnå øget funktionsniveau med henblik på at (gen-)etablere arbejdsmarkedsparathed ved hel eller delvis raskmelding. Der ud over indgår det at bidrage med en faglig vurdering af mulige jobfunktioner, som borgeren vil kunne varetage fremover herunder eventuelle behov for særlige tilpasninger.

 • Borgere med nyopstået lænderygproblematik og lægefagligt vurderet behov for rehabilitering, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller er i en situation svarende hertil, kan tilbydes følgende indsatser afhænger af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og motivation.

Tilbuddet omfatter 10 indsatser:
1. Fysisk træning og afklaring
2. Fysisk test
3. Funktionsbeskrivelse i hjemmet
4. Udplacering til virksomhedspraktik / beskæftigelsesafklaring.
5. Udplacering til virksomhedspraktik til ordinært arbejde
6. Udplacering I løntilskud
7. Arbejdspladsvurdering
8. Erhvervsvejledning og coaching
9. Mindfullness forløb
10. Smertehåndteringsforløb

Formålet er at støtte borgeren i at opnå øget funktionsniveau med henblik på at (gen-)etablere arbejdsmarkedsparathed ved hel eller delvis raskmelding samt
bidrage med en faglig vurdering af mulige jobfunktioner som borgeren vil kunne varetage fremover herunder eventuelle behov for særlige tilpasninger.

Center for Arbejdsmarked er ansvarlig for visitation rehabiliteringsforløb for cancer og lænderyglidelser.

  • Kvalitetsstandard for faldforebyggelse (ny )
  Borgere med risiko for fald tilbydes et faldforbyggelseshold på 8 uger med både undervisning og træning. Risikoen for fald konstateres dels ved en rejse-sætte-sig test, dels ved evt tidligere fald eller ved at borgerens almen tilstand vurderes til at giver risiko for fald.
  • Kvalitetsstandard for Beskæftigelsesrettet træning (ny)
  Borgere der modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller er i en situation svarende hertil, tilbydes indsatser efter kvalitetsstandard for beskæftigelsesrettet træning, hvis det vurderes, at borgeren har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og /eller kan udvikle egne ressourcer og derigennem øge mulighederne for at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet i nuværende eller andet erhverv.

  De 10 indsatser der kan visiteres til er:
  1. Fysisk træning og afklaring
  2. Fysisk test
  3. Funktionsbeskrivelse i hjemmet
  4. Udplacering til virksomhedspraktik / beskæftigelsesafklaring.
  5. Udplacering til virksomhedspraktik til ordinært arbejde
  6. Udplacering I løntilskud
  7. Arbejdspladsvurdering
  8. Erhvevsvejledning og coaching
  9. Mindfullness forløb
  10. Smertehåndteringsforløb


 • Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at sende kvalitetsstandarderne i høring, og at SSU godkender kvalitetsstandarderne den 11. september 2013.


  Lovgrundlag
  Lov om social service, Sundhedsloven, Lov om aktiv beskæftigelse.

  Økonomi
  -

  Bilag
  BILAG SSU 21.08.13 - Kvalitetsstandarder for Rehabilitering, Faldforebyggelse og Beskæftigelsesrettet træning

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til ÆldrerådetSocial- og Sundhedsudvalget
  1. at afgive høringssvar til kvalitetsstandarder for Rehabilitering, Faldforebyggelse og Beskæftigelsesrettet.

   Beslutning
  Ældrerådet har ingen bemærkninger.


  Mødet startet:


  Mødet hævet: