Ældrerådet

Publiceret 13-05-2013

Mandag den 13-05-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
14 Ældrerådet, offentlig høring "Regulativændringer - Husholdning- og Erhvervs
affaldsregulativ"
15 Etape 1: Blandet bolig/erhverv KG, Kulturhavn Gilleleje
16 Frivilligpris
17 Analyse af fremtidig indretning af kørselsområdet (ældre/sundhedskørsel)


Efterretningssager
18 Tilsyn embedslægen 2012

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

14. Ældrerådet, offentlig høring "Regulativændringer - Husholdning- og Erhvervsaffaldsregulativ"
07.18G00 - 2013/12857

Sagsfremstilling
Teknisk Udvalg har d. 10-04-2013 behandlet sag nr. 34 om "Revision af affaldsgebyrer", idet der er behov for en præcisering af og en tilføjelse til regulativteksten om anbringelse af beholdere (§ 9.6 i Regulativ for Husholdningsaffald af 12. marts 2012 og § 10.6 i Regulativ for Erhvervsaffald af 30. januar 2012).

Sagsfremstilling til Teknisk Udvalg 10-04-2013
Præcisering af afstandskrav ved ejendomme i tæt/lav bebyggelse
Den gældende regulativtekst vedrørende placering af beholder i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel (men stisystemer), har givet anledning til forskellige fortolkninger og kræver derfor en præcisering. Regulativteksten siger: ”I tæt/lav boliger, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, skal beholdere placeres indenfor en afstand på 5 m fra stisystem",hvilket kan tolkes som 5 m. fra ejendommens skel eller som 5 m. fra skraldebilens holdeplads.

Ordlyden i regulativet stammer fra regulativ for husholdningsaffald i Helsinge og er overført til nugældende efter kommunesammenlægningen og vedtaget ifm vedtagelse af regulativ for Gribskov Kommune i 2008. Praksis har i Helsinge over en længere årerække været, at skraldespande ved tømmedag skulle være placeret maks 5 m. fra skraldebilens holdeplads i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, men stisystem.
Det er denne parksis der har været overført til Græsted-Gilleleje i forbindelse med implementeringen af biosortering.

De henvendelser, der har været fra borgere, hvor regulativ teksten er tolket anderledes end administrationen har administreret efter, giver anledning til, at det er nødvendigt at præcisere formuleringen af teksten i regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og i regulativ for erhvervsaffald § 10.6. Ligeledes giver det anledning til, at fastsætte serviceniveauet for afhentning af dagrenovation for borgeren, samt arbejdsmiljøforhold for skraldemanden.
Derfor skitseres herunder to forslag:

Forslag A: 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads
Hvis det ønskes, at der administreres efter den praksis, der hidtil har være gældende, kan teksten præciseres til følgende:

For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres indenfor en gangafstand på 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads."

Her kan borgerne vælge at have selvstændige skraldespande, borgerne selv skal køre ud til tømning - typisk i forbindelse med en p-plads. Alternativt kan der efter dialog med administrationen opsættes centrale affaldscontainere, disse vil i takt med yderligere udsortering af genanvendelige materialer kunne udvides. Det forudses, at når den nationale affaldsstrategi offentliggøres, så vil der være et krav om indsamling af flere genanvendelige materialer fra husstanden. Containerne til denne opsamling vil formodentlig være større end 190 l., hvorfor der her vil være naturligt i sådanne bebyggelser med centralt opstillede containere.

Nabokommunerne Egedal, Frederikssund og Halsnæs (sidstnævnte dog med 10 m.) der også har spande på hjul, praktiserer forslag A.

Forslag B: 5 m. inde på egen matrikel
Hvis det ønskes, at borgere med egen matrikel ud til stisystemer og koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej, skal have deres beholder stående 5 m. inde på egen matrikel, uafhængig af afstand fra skraldebilens holdeplads, kan teksten præciseres til følgende:

”For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres maks 5 m. inde på egen matrikel."

Forudsætningen for dette forslag er, at det fysisk er muligt at placere materiellet på grunden, nogle steder er dette ikke muligt jf. Arbejdstilsynets regler (f.eks. hældning på mere end 10%).
Tidsplan.
Uanset om forslag A eller B vælges, vil det kræve en regulativændring, som skal i offentlig høring i 4 uger og efterfølgende besluttes af Byrådet jf. nedenstående skema.

Teknisk Udvalg 10. april 2013
Høring i 4 uger
Teknisk Udvalg 26. juni 2013
Økonomiudvalg 12. august 2013
Byråd 2. september 2013


Tilføjelse om mulighed for alternativ placering af beholder

Udover ovenstående tilfælde med ejendomme uden egen indkørsel beliggende op til stisystemer og koteletgrund på private fællesveje, har administrationen sager på ejendomme, hvor det er svært at finde en tilfredsstillende løsning for alle parter vedr. placering af affaldsbeholder. Her vil det være hensigtsmæssigt, at der i regulativet er beskrevet en mulighed for en alternativ løsning.

Det drejer sig blandt andet om:

 • en række ejendomme, der lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen.


og

 • hvor administrationen anbefaler, at der med regulativet kan tages hensyn til borgere, der har helt særlige vanskeligheder, der umuliggør at de lever op til reglerne i regulativet.


Det er endnu ikke præciseret, hvem der vil kunne tages hensyn til og, hvem der således kan opnå en dispensation. Men hensigten er, at der for borgere for, hvem det er umuligt at gå ud med deres skraldepose/køre skraldespand frem forud for tømning, laves særlige aftaler om placering af affaldsspand/stativ.
Administrationen vil høre handicaprådet og ældrerådet samt drøfte problematikken med SUND, for at finde en præcisering af, hvorledes vi administrerer efter regulativteksten.

Det følgende er forslag til tilføjelse i regulativet om muligheden for alternativ placering af beholder:

Tilføjelse til regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og regulativ for erhvervsaffald § 10.6:

"Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser"."


Lovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen nr 1309 af 18. dec. 2012


Økonomi
Administrationen har vurderet antal boliger, antal m. udover 5 m. (der allerede ligger i aftale med renovatør), tømmepriser samt andre forhold i forbindelse med etablering af forslag A.
I forslag A skal skraldemanden afhente dagrenovationen i bebyggelser med stisystemer, hvor de enkelte grunde er udmatrikuleret, og hvor skraldebilen ikke kan køre.
Administrationen vurderer, at der er ca. 250 boliger, der potentielt kan kræve at få afhentet ved matriklen.
Birkely (Helsinge) og Birkevang (Gilleleje) med tilsammen ca. 140 adresser er de to områder med stistystemer, hvor flest adresser findes samlet. På hver af disse to lokationer vil skraldemanden skulle gå i alt mellem 5 og 8 km. ved afhentning af spande på adresserne.
På baggrund af forhandlinger med de to renovatører er der fundet en tømmepris differentieret på afstand.

Forslag A:
Økonomisk vil beslutning af dette forslag betyde, at spandene enten vil blive på lokationen eller spandene kan hjemtages og erstattes af containere, der efter dialog opstilles på p-pladser eller lignende.
Der vil ikke være nogle ændringer i taksten ved valg af forslag A.
Indkøb af containere til betjening af ca. 250 boliger estimeres til en engangsudgift på ca. 237.000 kr., dette vil så frigøre ca. 250 sæt spande, der vil kunne anvendes andetsteds. Denne engangsudgift kan finansieres over det eksisterende anlægsprojekt "Implementering af biosortering i tidligere Græsted-Gilleleje Kommune", hvor der et mindreforbrug.

Forslag B:
Administrationen har estimeret at det i gennemsnit, hvis alle ca. 250 boliger vælger at få afhentet 5 m. inde på egen matrikel, vil betyde en meromkostning på ca. 1.100.000 kr. pr. år ved tømning af spande. Dertil vil være nogle administrative udgifter forbundet med implementering af forslag B for eksempel i forbindelse med præcis udmåling i felten af afstande fra skraldebil til materiel m.m.
Konsekvenserne ved at vælge forslag B er en takststigning, der først vil kunne indarbejdes i budget 2014. Såfremt det ønskes, at omkostningerne fordeles blandt de forbrugere, der er en del af ordningen, kan man arbejde med en differentieret takststruktur ifb. med budgetarbejdet.

Tilføjelse til regulativ
Der er anslået maks. 25 ejendomme, som lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. Anslået vil meromkostningerne være på ca. 25.000 kr. pr. år.

Der er ca. 100 ejendomme, hvor SUND har visiteret hjælp til at bære skraldepose ud/køre affaldspande ud forud for tømning. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. En anslået meromkostning vil være på ca. 100.000 kr. pr. år.

Miljøforhold
Ifølge Arbejdstilsynets vejledninger skal kommunerne i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og udførsel af arbejde med dagrenovation indtænke arbejdsmiljø.


Høring
Ændringer af regulativ ud over de af Miljøstyrelsen fastsatte, skal i 4 uger offentlig høring jf. Affaldsbekendtgørelsens § 19, stk 6.
Det vil på Gribskov Kommunes hjemmeside fremgå, når sagen er sendt i høring, ligeledes vil der her kunne afgives høringssvar.

Bilag
AT Vejledning - Indretning og brug af dagrenovationssystemer

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet
- forholder sig til sagen
og
- hvis, der er behov, afgiver høringssvar.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Indstillingen til Teknisk Udvalg lød således:

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at beslutte:

 1. regulativteksten i forslag A eller
 2. regulativtekst i forslag B, og
 3. tilføjelse af regulativtekst om alternativ placering af beholder, og
 4. at bemyndige administrationen til at sende forslag til regulativ for husholdninger og forslag til regulativ for erhverv, med de besluttede ændringer, i 4 ugers offentlig høring.
 5. Beslutningen lød således:
 6. Udgår
 7. Tiltrådt
 8. Tiltrådt
 9. Tiltrådt


 10. Beslutning

Ældrerådet mener, at det nuværende regulativ bør fastholdes, idet der dog bør være vid adgang til at visitere borgere med gangbesvær til at få afhentet dagrenovation på adressen.
15. Etape 1: Blandet bolig/erhverv KG, Kulturhavn Gilleleje
007881 - 2013/12227

Sagsfremstilling
Projektet Kulturhavn Gilleleje fremlægges med henblik på, at Ældrerådet afgiver bemærkninger om projektet forud for Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen den 15.05.2013. Eventuelle bemærkninger vil blive forelagt mundtligt på udvalgsmødet.

Lokalplan 315.11 er endeligt vedtaget marts 2011, men har ikke været forelagt Ældrerådet.
Der foreligger nu detaljeret skitseprojekt for etape 1, og delvist for etape 2.

Udvalgte illustrationsskitser jf. bilag 1-6 er vedlagt som bilag.

Forud for byggetilladelse skal der ske politisk godkendelse af projektet, herunder Kulturhavnens sammenhæng med omgivelserne og hvordan det anvendelsesmæssigt kommer til at hænge sammen med de omgivende delområder.

Ældrerådet anmodes om en vurdering særskilt vedrørende tilgængelighed for det nye projekt.


Lovgrundlag
Lokalplan 315.11 for et område til centerformål i Gilleleje.


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Kulturhavn Bilag 1-3 ÆR 13.05.13: Illustrationer etape 1
Kulturhavn Bilag 4-6 ÆR 13.05.13: Illustrationer etape 2


Administrationens indstilling
Det indstilles, at Ældrerådet

 1. afgiver bemærkninger til etape 1 og 2 for Kulturhavn Gilleleje, med henblik på tilgængelighed.Beslutning
Ældrerådet finder det vanskeligt at vurdere projektet på det foreliggende grundlag, men går ud fra at projektet sikrer, at ældre og gangbesværede kan komme rundt i byggeriet, jvf. Bygningsreglementets krav.
Der er især mange trapper i kulturdelen.
16. Frivilligpris
29.00G00 - 2013/10634

Sagsfremstilling
Baggrund
De sidste to år har Byrådet fejret de mange frivillige i Gribskov Kommune på Frivillige Fredag, den sidste fredag i september.

I denne sagsfremstilling skal Social- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om udvalget ønsker at indstifte en frivilligpris for det frivillige sociale område, som skal uddeles på Frivillig Fredag. Ældrerådet bedes give bemærkninger til udkast til model.

Administrationen har søgt inspiration til frivilligprisen fra bl.a. Kulturområdet, Idrætsområdet, handicapområdet og andre kommuner. På den baggrund er der udarbejdet udkast til model:

Formål, kriterier, beslutningskompetence, præmien og niveau

Formål

 • At påskønne og anerkende det frivillige sociale arbejde i Gribskov
 • At skabe opmærksomhed om det frivillige sociale arbejde i Gribskov


Kriterier
Frivillig prisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation:

 1. som gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde
 2. som skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
 3. som samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. som skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov kommune


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Alle kan indstille en person, gruppe, forening eller en organisation, som de mener gør en helt særlig indsats.

Beslutningskompetence
To repræsentanter fra henholdsvis bestyrelserne i Frivilligcenter Helsinge, Frivilligcenter Græsted og Frivilligt Forum udgør et indstillingsråd og skal komme med en fælles og samlet indstilling til mulige vindere af frivilligprisen.

Indstillingen skal være begrundet i forhold til kriterierne ovenfor. Prismodtageren har f.eks.:

 • skabt engagement og virkelyst for mennesker f.eks. ved at skabe nye fællesskaber
 • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
 • fremmet samarbejdet på tværs af foreninger, borgere og andre der gør en frivillig indsats
 • ydet en usædvanlig indsats evt. gennem en årrække.


Indstillingsrådet kan indstille tre kandidater til SSU. Beslutningen om den endelige vinder træffes af SSU.

Niveau
Præmien er kr. 5000 samt et diplom og en buket blomster

Prisen overrækkes på Frivillig Fredag, den sidste fredag i september af Formanden for Social- og Sundhedsudvalget

Administrativ proces:

dato
aktivitet
3. - 7. juni
Møde med Indstillingsrådet
10. juni
Annonce klar (gribskov.dk, Ugeposten)
juni - aug
Annoncering - indkaldelse af indstillinger
14. aug.
Deadline for indstillinger
14. - 28 aug
Behandling af indstillinger
28. aug.
Indstilling fra Indstillingsrådet
4. sep
Dagsorden udsendes (lukket punkt)
11. sep
SSU møde - beslutning om prismodtager
12. -19. sep.
Kontakte prismodtager, pressemeddelelse, invitere indstillere, øvrige indstillede og presse, diplom med motivation, arrangere festlighed mv.
27. sep
Uddeling af pris på Frivillig Fredag
Lovgrundlag
-

Økonomi
§18 Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder éngangsaktiviteter. Der er i 2013 afsat kr. 56.000, hvoraf der tidligere er besluttet udmøntning af kr. 24.500

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. afgive bemærkninger til udkast til model

  Beslutning

Ældrerådet finder, at det er en god idé.
Ældrerådet ser dog gerne, at der vælges en repræsentant fra Ældrerådet til indstillingsråd til frivillighedsprisen.
17. Analyse af fremtidig indretning af kørselsområdet (ældre/sundhedskørsel)
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
I løbet af efteråret 2013 skal SSU træffe beslutning om fremtidig organisering af kørslen på ældre/sundhedsområdet. Kørselsområdet er under omlægning i Gribskov kommune med et større fokus på at fremme kollektiv trafik og dermed få flere og mere fleksible tilbud, der er til gavn for alle borgere i Gribskov Kommune.

Sagen forelægges Ældrerådet for mhp at orientere om opstart af analyse af fremtidige muligheder for indretning af kørsel. En tilsvarende analyse er gennemført på børneområdet, som grundlag for beslutning om kørselsmodel.

Valg af model for kørsel og fastlæggelse af serviceniveau for kørsel hænger tæt sammen. Derfor forelægges SSU særskilt sag om rammen for kommende serviceniveau for kørsel, som indgår i budgethøringsprocessen i maj / juni møderne.

Administrationen lægger her op til at kvalitetsstandarden kommer til at ligne den såkaldte Odsherred model. Modellen er beskrevet i KL's Effektiviseringskatalog for Kommunal befordring (se bilag), og blev gennemgået på Danske Ældreråds temadag den 7. februar 2013 om Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport. En temadag som administrationen deltog i sammen med Ældrerådet i Gribskov.

Endelig beslutning om valg af model samt konkretisering af serviceniveau vil blive forelagt SSU til vedtagelse i efteråret 2013.

Analyse af sundheds/ældrekørsel
Administrationen er i gang med en analyse af kørslen på sundhedsområdet med særligt fokus på kørslen til genoptræning og aktivitet. Analysen udføres i samarbejde med virksomheden Tetraplan, der også forestod analysen af kørslen på børneområdet. Analysen ventes færdig i august 2013.

Baggrunden for analysen er følgende:

 • I forbindelse med Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL i 2012 blev der sat fokus på kommunernes udgifter til befordring og udarbejdet en analyse heraf. Analysen viste, at der er store forskelle mellem kommunerne, og at der er lavere gennemsnitlige kørselspriser i trafikselskaber. Regeringens udgangspunkt er derfor obligatorisk brug af trafikselskaber, mens KL’s udgangspunkt er, at der er flere veje til at hente effektiviseringer. KL anbefaler, at kommunerne tænker nyt i forhold til visiteret kommunal kørsel for at spare penge og har i den forbindelse udarbejdet et Effektiviseringskatalog for Kommunal befordring i januar 2013 (se bilag).
 • Som følge af det kommende innovative udbud på social- og sundhedsområdet, samt SSU budgettema vil der ske ændringer i måden træning og aktivitet tilrettelægges på, idet fokus øges på rehabilitering og aktiverende tilgang. Ændringerne har vil få betydning for kørslen, bl.a. ved at en del af træningen i højere grad integreres i den aktiverende hjælp rettet mod daglige gøremål i hjemmet samt at udgifter til kørsel refunderes frem for at der tilbydes kørsel.
 • Siden 1. august 2009 har Gribskov Kommune haft en kontrakt med Prebens Minibusser ApS om kørsel til træning og aktivitet, den såkaldte behovsstyret kørsel på sundhedsområdet (og børn & unge området). Kontrakten ophører den 31. juli 2014, og der skal i løbet af efteråret 2013 træffes beslutning om den fremtidige organisering af kørsel, f.eks. genudbud eller overgang til Movia Flextrafik.
 • Gribskov Kommune har derudover intentioner om at fremme kollektiv trafik. Konkret har Økonomiudvalget anbefalet Byrådet at Gribskov Kommune tilmeldes Movias ordning for anvendelse af Flextrafik til visiteret kørsel, hvilket Byrådet besluttede den 29. april til ikrafttrædelse på 1. oktober. Det er således muligt at lade Movia Flextrafik stå for den visiterede ældre/sundhedskørsel.


Analysen fokuserer så vidt muligt på kørselsbehovet efter udbuddet og i mindre grad på den nuværende kørsel. Løsningsmuligheder for forskellige kørselsordninger analyseres, herunder mulighederne i at lade en højere andel af kørsel blive varetaget af Movia. Der vil være et særligt fokus på kørsel til trænings og aktivitet..
Analysen vil vurdere forskellige løsningsmuligheder i forhold til

 1. Serviceniveau og kvalitet
 2. Økonomi
 3. Administration/bestilling


Mht serviceniveau er der to typer

 • Adgang til befordringsydelsen (kriterierne for at blive visiteret)
 • Serviceniveau i kørslen


Økonomien vil så vidt muligt blive beregnet ud udvalgets tilkendegivelser omkring ønsket serviceniveau (f.eks. den tid der går fra afhentning til borger skal til træning) og kvalitet. Den usikkerhed der kan være forbundet med forskellige modeller, herunder forskellige Movia produkter, vil blive belyst.

Administration/bestilling handler bl.a. om den administrative organisering af både visitation og kørselsbestillinger, herunder om der med fordel kan etableres et fælles (tværgående) kørselskontor.

Processen frem til forlæggelse af forslag til fremtidig organisering af kørslen
Analysen ventes afsluttet i august, hvorefter dens resultater vil indgå i administrationens forslag.

 • Ældrerådet forholder sig bl.a. ved denne sag forlægges for Ældrerådet den 13. maj
 • Der afholdes møde med Prebens minibusser den 14. maj mhp at drøfte de fremtidige muligheder for samarbejde, herunder i en model hvor Prebens minibusser kører for Movia.
 • skitse til kvalitetsstandard indgår sammen med øvrige standarder og sendes til høring i maj-juni
 • forslag til organisering af kørsel forelægges SSU til beslutning september/oktober

  Lovgrundlag
 • LBK nr 913 af 13/07/2010 (Sundhedsloven), § 140 og §§ 170-174
 • Serviceloven § 79 (aktiverende tilbud)
 • Serviceloven § 81 (Aktivitet og samvær på dagcentre)
 • Serviceloven § 84 (aflastning)
 • Serviceloven § 86 (træning)
 • Bekendtgørelse nr. 1266 af 15. december 2012 om befordring eller befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.(kap. 3–5)

  Økonomi

Det er administrationens vurdering af der vil kunne opnås fremtidige besparelser, dels ved at kørselsomfanget som følge af en mere rehabiliterende tilgang reduceres, dels ved øget brug af Movia og dels ved ændret organisering af kørselsbestilling- og administration. Analysen vil søge at belyse potentialet.

Miljøforhold
Det er administrationens vurdering af der vil kunne opnås fremtidige reduktioner i CO2 udledningen ved at kørselsomfanget som følge af en mere rehabiliterende tilgang reduceres og muligvis ved ved øget brug af Movia, der arbejder målrette med miljø.

Bilag
KL's Effektiviseringskatalog for Kommunal befordring (se bilag)

Administrationens indstilling
At opstart af analyse af fremtidige muligheder for indretning af kørsel drøftes af ældrerådet

Beslutning
Ældrerådet afventer resultatet af analysen.

Efterretningssager

18. Tilsyn embedslægen 2012
27.00G00 - 2013/07560

Sagsfremstilling
Embedslægerne gennemførte i 2012 uanmeldte tilsyn på plejecentrene Helsingegården, Udsigten, Ellen Marie Hjemmet og Trongården. På baggrund af tilsynet blev der udarbejdet en rapport for hvert plejecenter om de sundhedsmæssige forhold på hvert plejecenter med eventuelle anbefalinger til forbedringer.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede Embedslægens tilsynsrapport vedrørende Trongården på møde allerede d. 16.5.2012, da anbefaling og konklusioner herfra, indgik i den igangværende proces mellem Center for Social og Sundhed og PlejeGribskov i forhold til opfølgning efter tidligere påbud. Påbuddet var givet på baggrund af Tilsynsenhedens tilsyn og klageopfølgning.

I dagsordenspunktet her præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for de væsentligste konklusioner fra de tre øvrige tilsynsrapporter. Alle rapporterne er vedhæftet som bilag. Alle tilsynsrapporterne har været sendt til høring hos Ældrerådet og de enkelte Centerråd. Høringssvarene fremgår nederst i dagsordenspunktet.

Baggrund:
Som udgangspunkt gennemfører Embedslægen (herefter EL) gennemfører hvert år et uanmeldt tilsyn på alle plejecentre.
På baggrund af disse tilsyn har embedslægen udarbejdet en rapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecenterene samt de eventuelle anbefalinger til forbedringer. Denne dagsorden indeholder de væsentligste anbefalinger fra EL, og Gribskov Kommunes opfølgning herpå. Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
De plejecentre hvor der i 2011 ikke blev fundet fejl og mangler eller kun blev fundet få fejl og mangler, som ikke gav anledning til patientsikkerhedsmæssige problemer, har ikke modtaget tilsyn i 2012, men vil først få tilsyn igen i 2013.

Embedslæge tilsyn
EL gennemfører hvert år et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre. Ved tilsynet vurderes de sundhedsfaglige forhold ud fra fastsatte fokusområder. Derudover vælges der hvert år et særligt tema, som embedslægen har fokus på.
I 2012 satte EL i tilsynene fokus på plejecentrenes opgave med at sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicaps. Temaet anvendes udelukkende til belysning af området og indgår ikke i beskrivelsen af eventuelle fejl og mangler ved tilsynet i 2012.
EL kan vælge at springe et årligt tilsyn på et center over, hvis det vurderes, at der ikke er fejl og mangler der indebærer risiko for patientsikkerhed.

Embedslægens anbefalinger og myndighedens opfølgning
Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på EL tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder evt. brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i Center for Social og Sundheds løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører tilsyn på centrene.


Helsingegården
Embedslægen har d. 7. maj 2012 været på tilsyn på Helsingegården.

Konklusionen på tilsynet var at:

 • Der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden.
 • Der på Helsingegården blev arbejdet systematisk og fremadrettet indenfor alle områder omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn.
 • Der var enkelte fejl og mangler i de sygeplejefaglige optegnelser og medicinhåndteringen.
 • Sundhedsstyrelsen vil trods synlige forbedringer indenfor de sygeplejefaglige forhold aflægge tilsyn i 2013.


På baggrund af tilsynet blev der angivet tre krav. Kravene var følgende:

 • At de problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning, er beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation.
 • At det aktuelle handelsnavn fremgår af medicinskemaet.
 • At personalet undlader at bære smykker og ur på hænder og underarme


Administrationens vurdering:
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusion er positiv.
Der vil ikke ske yderligere opfølgning.


Udsigten
Embedslægen har d. 12.december 2012 været på tilsyn på Udsigten.

Konklusionen på tilsynet var:

 • At der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden
 • At der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne sygeplejefaglige optegnelser og patientrettigheder.
 • At ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2011.
 • At næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.


På baggrund af tilsynet blev der angivet to krav indenfor områderne: De sygeplejefaglige optegnelser og patientrettigheder. Kravene var følgende:

 • At der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat pleje og behandling.
 • At informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information.


Administrationens vurdering:
Center for Social og Sundhed vurderer, at Tilsynets konklusion er positiv.
Der vil ikke ske yderligere opfølgning.


Ellen Marie Hjemmet
Embedslægen har d. 10 juli 2012 været på tilsyn på Ellen Marie Hjemmet.

Konklusionen på tilsynet var:

 • Ledelse og personale havde arbejdet konstruktivt og målrettet med at imødekomme de krav, der blev stillet ved EL's tilsyn i 2011. Næsten alle krav var opfyldt.
 • Der blev fundet enkelte fejl og mangler indenfor områderne: Den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering.
 • EL vurderede, at de fundne fejl og mangler indebar meget ringe risiko for patientsikkerheden på centeret.På baggrund af tilsynet blev der angivet to krav indenfor områderne: Den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering. Kravene var følgende:

 • At de problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning, er beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation.
 • At der er angivet maximal døgndosis for p.n. medicin.


Opfølgning på tilsynet:
Plejehjemmet Ellen Marie Hjemmet er en selvejende institution uden driftsoverenskomst med Gribskov kommune. Hvis der er anbefalinger fra Embedslægens tilsyn, vil de inddrages og følges op når Tilsynsenheden i Gribskov Kommune gennemfører driftstilsyn.

Lovgrundlag
Sundhedsloven §219

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Høringssvar fra Ældrerådet:

Tilsyn på Helsingegården og Udsigten, møde d. 8.3.2013:
"Ældrerådet tager embedslægens tilsynsrapporter for Helsingegården og Udsigten til efterretning".

Tilsyn på Ellen Marie Hjemmet, møde d. 27.8.2012:
"Ældrerådet tager Embedslægens tilsynsrapport til efterretning".

Høringssvar fra Centerrådene:

Centerrådet på Udsigten, møde d. 8.4.13:
"Embedslægeinstitutionens tilsynsrapport for Udsigten er gennemgået og drøftet, og Centerrådet finder den tilfredsstillende"

Centerrådet på Helsingegården, møde d.2.5.2013:
"Centerrådet er lidt forundret over, at der først nu skal afgives høringssvar til rapporten
af den 6. juni 2012. Centerrådet har med stor interesse læst rapporten, og udtrykker stor
tilfredshed med den fremgang der har været. Centerrådet bemærker sig
at:” Sundhedsstyrelsen vil trods synlige forbedringer indenfor de sygeplejefaglige
forhold aflægge tilsyn i 2013”. Centerrådet ser frem til at læse rapporten for dette tilsyn.
Centerrådet ser også frem til at afgive høringssvar. Centerrådet forventer den nødvendige
og tilstrækkelige tid til dette".

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at tage orienteringen om Embedslægens tilsyn til efterretning.

  Beslutning

Tages til efterretning.


Mødet startet:
08:00 AM

Mødet hævet:
02:00 PM