Ældrerådet

Publiceret 02-04-2013

Tirsdag den 02-04-2013 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Annoncering Ugeposten og netaviser 2013/2014
10 Ældrerådsvalg 2013 - model for afholdelse af valget


Efterretningssager
11 Pilotprojekt vedr. medicinhåndtering

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Jette Larsen Kaj Bang
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

9. Annoncering Ugeposten og netaviser 2013/2014
00.13G00 - 2013/03911

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget (ØU) fik 04.03.2013, pkt. 37, forelagt sag om Gribskov Kommunes annoncering i Ugeposten og netaviser 2013, herunder evaluering af den nuværende praksis omkring annoncering i Ugeposten, samt brugen af digital annoncering på det tekniske område. ØU har besluttet at sende sagen i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden der træffes endelig beslutning i sagen på ØUs møde 15.04.13.

Høringen vedrører primært spørgsmålet om evaluering af digital annoncering og fremtidigt niveau for annoncering i Ugeposten, men ØU vil også gerne høre rådets eventuelle synspunkter på kommunens annoncering i netaviserne.

Sagsfremstilling til ØU 04.03.13:
"1. Baggrund og status
Efter kommunesammenlægningen, besluttede Økonomiudvalget (ØU) et annoncekoncept, som indebar øget annoncering i forhold til de tidligere kommuners annoncering. I det nye koncept, lå ud over pligt til informationen, øget annoncering for kulturaktiviteter og aktiviteter og indsatser, som var med til at profilere kommunen.

Kommunen havde efter udbud på annonceområdet i 2010, en kontrakt med Ugeposten, som løb frem til 31. marts 2012. Aftalen omfattede køb af 1-2 sider i Ugeposten hver uge. Senere har ØU besluttet, at reducere udgifterne til annoncering i Ugeposten, således at der som oftest, kun var en side pr. uge i Ugeposten, dog indenfor rammerne af kontrakten med Ugeposten.

ØU behandlede på møde den 27. februar 2012 sag om ekstern kommunikation, herunder annoncering i Ugeposten og bannerannoncering på Nordkysten. Udvalget skulle tage stilling til niveauet for kommunens fremtidige annoncering, efter at en ny lov på især det tekniske område, gjorde det muligt at overgå til digital annoncering.

Plan- og Miljøudvalget (PMU), Teknisk Udvalg (TEK) samt Økonomiudvalget besluttede på møder den 08. februar, 22. februar og 27. februar 2012 at udnytte den lovændring, der gav mulighed for at lovpligtig annoncering på det tekniske område kunne ske digitalt frem for i lokalaviser. Det blev samtidig besluttet, at evaluere denne praksisændring efter 1/2-1 år.

På mødet den 27. februar 2012, hvor udvalget skulle tage stilling til eventuel yderligere reduktion af annoncering i Ugeposten, valgte udvalget delvist at overgå til digital annoncering på det tekniske område samt at fastholde serviceniveauet med en sides annonce om ugen. Det blev samtidigt besluttet, at kontrakten med Ugeposten blev indgået for ét år ad gangen fremover. Således udløber den nuværende kontrakt i foråret 2013.

Med denne sag skal Økonomiudvalget drøfte niveauet for det kommende års annoncering. Da brugen af digital information hænger sammen med niveauet for annoncering i Ugeposten, er essensen af evaluering af digital information, taget med i punktet her. Evaluering af digital information, forelægges Plan og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg efterfølgende samtidig med at evalueringen også sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter forventes Økonomiudvalget at genoptage sagen.
Der henvises desuden til det lukkede dagsordenspunkt, Gribskov Kommunes annoncering - tilbud fra Ugeposten, hvoraf Ugepostens tilbud fremgår.

2. Evaluering af digital annoncering på det tekniske område
Lovændringen nævnt ovenfor muliggjorde, at annoncering alene kan ske via digitale medier. Alle tre udvalg (PMU, TEK og ØU) tilsluttede sig at Gribskov Kommune, som udgangspunkt, skulle udnytte denne mulighed. For at sikre en fortsat god service overfor borgerne, blev det samtidigt besluttet, at digital annoncering skulle kombineres med en fast rubrik i kommunens annonce i Ugeposten, som hver 14. dag i overskriftsform, orienterede om tilladelser / beslutninger i henhold til de givne love. Denne rubrik henviser desuden til yderligere information på Gribskov Kommunes hjemmeside. Den nye praksis er blevet understøttet af Borgerservice og bibliotekerne, som guider borgere i forhold til at finde information på hjemmesiden.

Administrationen har mini-evalueret den digitale annoncering og set på antallet af henvendelser, klager, høringssvar med videre. Administrationen kan oplyse, at der ikke umiddelbart er indikationer af, at annonceringsformen har ændret ved borgeres reaktioner på høringer eller klagefrister. Der er ikke efterfølgende kommet klager over mere digital annoncering. Det vurderes desuden, at der hverken er kommet færre eller flere reaktioner end tidligere. Det har heller ikke været forventet, idet de direkte berørte i en sag fortsat skal have direkte besked om afgørelser og høringer. Idet de politiske udvalg fastholdt den korte annonce hver 14. dag i Ugeposten, har øvrige, mere perifere interessenter fortsat haft mulighed for at se, hvad der er offentliggjort digitalt de foregående par uger. Gribskov Kommune har således opretholdt et udvidet serviceniveau i forhold til lovens mulighed.

Da den nye praksis trådte i kraft den 3. april 2012, indkom der en enkelt klage herom fra en borger samt en klage fra Ældrerådet. Ældrerådet har efterfølgende indbragt sagen for Folketingets Ombudsmand, alene med fokus på det uhensigtsmæssige i lovgivningen, hvilket til dato ikke har resulteret i yderligere bemærkninger om kommunens praksis. Udgangspunktet om at opretholde et fornuftigt digitalt serviceniveau har resulteret i, at åbningstider i Borgerservice samt på bibliotekerne er ændret, således at tilgængeligheden til pc'ere er øget. Administrationen kan i øvrigt oplyse, at langt det meste ansøgningsmateriale, klager m.v indkommer digitalt, hvilket vil sige at borgere og rådgivere generelt har adgang til digital kommunikation med kommunen, og dermed også til den digitale annoncering.

Administrationen konkluderer på den baggrund, at den nuværende digitale annonceringsform med smidig sagsgang, suppleret med understøttende information hver 14. dag i kortfattede avisannoncer, fungerer tilfredsstillende. Det anbefales at fortsætte med dette serviceniveau. Det anbefales også, at ØU hører Ældrerådet og Handicaprådet om deres holdning til dette, da især Ældrerådet tidligere har haft meninger herom.

3. Fremtidig annoncering i Ugeposten
Ugeposten er kommunens eneste husstandsomdelte gratis avis og har fortsat et højt læsertal Kommunens annonce i Ugeposten er en relativ billig kanal, når kommunen gerne vil informere mange borgere om emner, som de ikke nødvendigvis selv er motiverede for at opsøge på kommunens hjemmeside. Vi ved fra undersøgelser i kommunens borgerpanel samt i forbindelse med forskellige kulturaktiviteter, at borgerne er opmærksomme på kommunens annonce, og de fleste skimmer den. Fra blandt andet sundheds- og kulturområdet ved vi desuden, at det er gennem annoncen, at borgerne bliver opmærksomme på tilbud og aktiviteter i kommunen.

Ved at have en fast side i Ugeposten, som kommunen selv står for, opnår vi en god rabat.

Økonomiudvalget kan beslutte, at fortsætte på samme niveau som hidtil, med en side om ugen, ind i mellem to sider, hvis der er særligt behov. Det giver et godt informationsniveau og giver synlighed og genkendelse. I dette serviceniveau ligger også annoncen hver 14. dag på det tekniske område.

Hvis Økonomiudvalget ønsker, at der skal annonceres mere digitalt, kan annoncen i Ugeposten reduceres. Administrationen kan pege på to modeller for mindre trykt annoncering.

Minimum model:
Kommunen annoncerer primært via hjemmesiden. I denne model har GK ikke længere faste og hele sider i Ugeposten, og annoncerer kun det, som fortsat er lovpligtigt eller skønnes særligt nødvendigt af andre årsager. Annoncen i Ugeposten vil i så fald kunne reduceres med ca. 2/3 i forhold til i dag. De enkelte afdelinger indsender i denne model selv deres annonce til Ugeposten. Ugeposten placerer dem, hvor det nu passer i forhold til øvrige annoncer. Der sker ikke samling eller kvalitetssikring af annoncerne.

Mellem model:
Vi fastholder en fælles annonce med kommunens design, men reducerer omfanget, Det kan være en halv side én gang om ugen og indimellem en side, eller en hel side omkring hver anden uge.

Tilbud fra Ugeposten fremgår af den lukkede dagsorden.

4. Netaviser
Der er nu to netaviser i Gribskov Kommune. Nordkysten.nu og Gribskovavisen.dk.
Kommunen har siden 2009 fast købt bannerannoncer på Nordkysten.nu, jf. afsnittet Økonomi nedenfor, dog besluttede ØU på mødet den 5. november 2012 at stoppe med at købe ydelser af Nordkysten.nu.

Efter at Nordkysten.nu i slutningen af 2012 blev erklæret konkurs, blev der i Skifteretten indgået aftale om videreførelse af avisen i nyt ejerskab og med ny redaktion. Nordkysten.nu drives nu videre med ny ejer og ny redaktion.

Den nye netavis Gribskovavisen.dk, startes op som alternativ til Nordkysten.nu. Begge netaviser er interesserede i at indgå samarbejde med kommunen.

Kredsen bag Gribskovavisen er Jack Juul og Jens Christian Ellekilde, som ejere af avisen. Redaktionen består af Allan Andersen, Berit Aagesen, Villy Nielsen og Morten Ringsted.

Kredsen bag Nordkysten.nu er ansvarshavende redaktør Peter M. Hansen, annonceansvarlig Tobias T. Gehrcke og med Therese Adrian Danielsen, som journalist.

Der har været holdt indledende møder mellem de to netavisers ejere og borgmesteren samt repræsentant for direktørgruppen. Det anbefales, at strategi for evt. annoncering /samarbejde med netaviserne fastlægges, som et led i den kommunikationsstrategi og oprustning på kommunikationsområdet, der er sat i gang. Sagen genoptages således senere på foråret i ØU. Det kan oplyses, at GK i 2012 har købt bannerannonce for 160.000,00 kr, herunder banner som viser kommunens nyheder som hentes automatisk via Rss feed, fra kommunens hjemmeside.


5. Anbefaling
Da Ældrerådet har vist interesse i beslutningen omkring digital annoncering, anbefaler administrationen, at evaluering af den nuværende praksis for digital annoncering - med Økonomiudvalgets evt. bemærkninger - sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, inden der træffes endelig beslutning i sagen. Næste møde i ældrerådet er den 8. marts 2013 og Handicaprådet 20. marts 2013. Endvidere forelægges evalueringen PMU 20.03.13 og TEK 10.04.13 m.h.p. bemærkninger.

Sagen genoptages herefter på ØU den 15. april 2013 for beslutning. Den eksisterende aftale med Ugeposten vil fortsætte indtil der foreligger en beslutning.

Vedr. kommunens samarbejde med netaviserne, anbefales - som nævnt ovenfor - at beslutning herom træffes i sammenhæng med kommunikationsstrategi og oprustning på kommunikationsområdet."

Administrationen indstillede til ØU

 1. At Økonomiudvalget drøftede fremtidigt serviceniveau for annoncering i Ugeposten m.h.p. beslutning herom på udvalgets møde den 15. april
 2. At Økonomiudvalget sender evaluering af digital annoncering i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, samt PMU og TEK m.h.p. at genoptage sagen på næstkommende møde.

ØU tiltrådte begge punkter.


Lovgrundlag
Lov 1273 af 21.12.2011 om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love (Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang).


Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller, at Ældrerådet

 1. afgiver bemærkninger til evalueringen af digital annoncering og fremtidigt niveau for annoncering i Ugeposten
 2. kommer med synspunkter på kommunens annoncering i netaviserne.

  Beslutning

Ældrerådet mener, at man som minimum skal opretholde den nuværende annonceordning i Ugeposten. Det er fint også at annoncere på de digitale netaviser, men denne annoncering kan ikke erstatte annonceringen i Ugeposten.
10. Ældrerådsvalg 2013 - model for afholdelse af valget
27.69.40G00 - 2012/28901

Sagsfremstilling
Der afholdes valg til Ældrerådet senest ved udgangen af 2013, så det nye Ældreråd kan få virkning fra 1. januar 2014. Administrationen har udarbejdet 4 forskellige modeller for afholdelse af valget.

I denne dagsorden præsenteres modellerne med det formål, at Ældrerådet afgiver kommentarer til modellerne.

Model 1 - brevstemmevalg, hvor Gribskov Kommune udfører opgaven alene.
Ved seneste ældrerådsvalg i 2009 blev valget gennemført ved brevafstemning. Opgaven indebærer bl.a. annoncering, udformning, trykning, pakning og udsendelse af valgmateriale, afholdelse af valgmøde, registrering af modtagne brevstemmer samt stemmeoptælling.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 370.000 kr. og et administrativt timeforbrug på ca. 380 timer.

Modellen har den fordel, at den er gennemprøvet, og at kommunen har hånd om hele forløbet.


Model 2 - brevstemmevalg med hjælp fra Dafolo
Der er indhentet tilbud fra Dafolo på håndtering af dele af valghandlingen. Iht. denne model vil Gribskov Kommune skulle varetage følgende opgaver: Annoncere, bidrage til udformning af valgmateriale (foldere m.v.), afholde valgmøde, og kundgøre valgresultatet. Dafolo udformer og udsender valgmaterialet samt håndterer stemmeoptællingen.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 300.000 kr. og et administrativt timeforbrug på ca. 70 timer.

Modellen har den fordel, at den er billigere og medfører et mindre administrativt ressourcetræk, end hvis kommunen selv skal håndtere hele stemmeoptællingen. Der vurderes ikke at være rets- eller valgsikkerhedsmæssige problemer ved løsningen. 15 kommuner har gode erfaringer med at at gennemføre ældrerådsvalg med hjælp fra Dafolo.


Model 3 - brevstemmevalg med mulighed for digital stemmeafgivelse
Flere kommuner har åbnet mulighed for digital stemmeafgivelse ved ældrerådsvalget. Senest har Københavns Kommune i efteråret 2012 tilbudt en digital afstemningsmulighed, hvorved de stemmeberettigede kunne afgive stemme via en internetløsning, og 18% af de modtagne stemmer blev afgivet digitalt. Kommunen oplevede en ikke-signifikant fremgang i valgdeltagelse på 1% fra 25% til 26% af de stemmeberettigede.

En digital valgløsning kan ikke stå alene, men skal kombineres med enten et brevstemmevalg eller et fremmødevalg.

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 70.000 kr. til indkøb af it-løsning samt et administrativt timeforbrug på ca. 80 timer. Dertil skal lægges udgift og ressourcetræk fra den valgløsning, som den digitale stemmeafgivelse skal kombineres med.

Modellen har den fordel, at muligheden for digital stemmeafgivelse ligger i tråd med kommunens generelle digitaliseringsstrategi. Modellen vurderes ikke at indebære besparelser på udgift og ressourcetræk for de modeller, som løsningen kombineres med. Der vil således fortsat skulle udsendes valg-/brevstemmemateriale til alle stemmeberettigede, og de digitale og de manuelle valglister vil skulle krydstjekkes inden den endelige optælling af fysiske brevstemmer. Udgiften på 70.000 kr. til digital afstemningsløsning skal derfor lægges oveni i udgiften til den valgmodel, som løsningen kombineres med.


Model 4 - fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg
Ved fremmødevalg på samme tidspunkt som kommunalvalget gælder, at

 • der skal kunne stemmes på alle kommunale valgsteder i kommunen
 • kommunalvalget og ældrerådsvalget skal gennemføres adskilt, dvs. i separate lokaler, hvilket medfører behov for dobbelt bemanding på valgstederne samt behov for ekstra stemmebokse

Udgift og ressourcetræk anslås at udgøre 430.000 kr. og et administrativt timeforbrug på ca. 380 timer. Dertil skal lægges ressourcetræk til bemanding af valgstederne.

Modellen er den dyreste af grundmodellerne, men har den fordel, at fremmødevalg iht. statistik udarbejdet af Danske Ældreråd generelt indebærer en højere valgdeltagelse end brevstemmevalg.


Lovgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 32.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Ældrerådets formand har på møde med administrationen mundtligt givet udtryk for, at:

 • der foretrækkes samme håndtering af valget som ved seneste ældrerådsvalg i 2009, dvs. brevstemmevalg.
 • rådet ikke har bemærkninger til om kommunen anvender en underleverandør ved udsendelse af valgmateriale og stemmeoptælling.
 • Ældrerådet ønsker afholdelse af valgmøde i hver af kommunens 3 hovedbyer: Helsinge, Gilleleje og Græsted, idet ældre borgere erfaringsmæssigt kun i begrænset omfang deltager i valgmøde uden for deres egen by. Ældrerådet forudsætter, at kommunen er vært ved valgmøderne.

  Bilag

Skitse: Modeller for afholdelse af Ældrerådsvalg 2013.

Indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. afgive bemærkninger til de 4 beskrevne modeller for gennemførelse af ældrerådsvalget.

  Beslutning

Ældrerådet foretrækker samme håndtering som ved ældrerådsvalget i 2009, dvs. brevstemmevalg.

Rådet har ikke bemærkninger til, om kommunen anvender en underleverandør ved udsendelse af valgmateriale og stemmeoptælling.

Ældrerådet ønsker afholdelse af valgmøde i hver af kommunens tre hovedbyer: Helsinge, Gilleleje og Græsted, idet ældre borgere erfaringsmæssigt kun i begrænset omfang deltager i valgmøde uden for deres egen by. Ældrerådet forudsætter, at kommunen er vært ved valgmøderne.

Der bør trækkes lod om rækkefølgen på valglisterne.

Efterretningssager

11. Pilotprojekt vedr. medicinhåndtering
85.00G00 - 2012/02271

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) gennem en længere periode arbejdet med at få et projekt op at stå omkring medicinhåndtering på plejecentre. Der foreligger nu en projektbeskrivelse for et pilotprojekt, som er udarbejdet i samarbejde med lægehuset "Lægerne i Vestergade", Helsinge Apotek og plejecenteret Helsingegården.

Dette dagsordenspunkt drejer sig om:

 • at præsentere baggrunden for pilotprojektet
 • at præsentere projektbeskrivelsen


Baggrund for pilotprojektet
10 pct. af alle indlæggelser på medicinske afdelinger skyldes alene forkert brug af medicin. Det er særligt borgere, der tager 5 præparater eller derover, der er i risiko. Særlig problematisk er det, når borgeren bevæger sig i overgangen mellem de forskellige sektorer eksempelvis fra hospital til hjemmepleje. Her kan der være uoverensstemmelser mellem medicinseddel og epikrise, som kan være svære at gennemskue. Hertil kommer borgerens compliance.

Som led i forebyggelse af uhensigstmæssige indlæggelser ønsker Social- og Sundhedsudvalget i Gribskov Kommune derfor at igangsætte et pilotprojekt med fokus på medicingennemgang og medicinafstemning. Formålet er overordnet at øge antallet af borgere, der indtager korrekt medicin, herunder specifikt:

 • at mindske indlæggelser pga. forkert medicinindtag
 • at styrke kvaliteten i borgerens medicinering
 • at kompetenceudvikle plejepersonalet på Helsingegården, så de oplever at have øget viden om medicin og i højere grad kan opdage uoverensstemmelser mellem medicinseddel og epikrise og kan henføre en medicinrelateret UTH til et givent lægemiddel.
 • at udvikle redskaber og arbejdsgange til implementering blandt kommunens resterende plejecentre, praktiserende læger og borgere uden for centrene, der modtager hjælp til medicinhåndtering i hjemmet.


Indhold i pilotprojektet
Den model for pilotprojektet, der lægges op til i dette dagsordenspunkt, har følgende grundelementer:

 • Primær målgruppe: Beboere på Helsingegården, som har Lægerne i Vestergade som egen læge.
 • Sekundær målgruppe: Plejepersonalet på Helsingegården, som gennem projektet modtager kompetenceudvikling - såvel via uddannelse som ved i praksis at gennemgå medicin sammen med farmaceut.
 • Aktiviteter: Medicingennemgang og -afstemning ved farmaceut i samarbejde med plejepersonale og lægehus samt gennemførelse af undervisningsforløb for plejepersonalet ligeledes ved farmaceut.
 • Succeskriterier: At 90 pct. af den primære målgruppe får gennemgået og afstemt deres medicin, at plejepersonalet oplever øget viden om medicin, at et koncept for medicinhåndtering er udviklet til implementering, at projektet evalueres og en plan for implementering udarbejdes.
 • Samarbejdspartnere: Lægerne i Vestergade, Helsinge Apotek og Helsingegården.


Følgende tidsplan for pilotprojektet foreslås:

Politisk beslutning: April
Udviklingsarbejde: April - maj
Afprøvning og justering: Maj - juni
Evaluering: August/september
Politisk behandling: NovemberØkonomi
Projektet gennemføres inden for en ramme på 40.000 kr. som finansieres via investeringspuljen.

Indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at tage præsentationen til efterretning.

  Beslutning

Ældrerådet tager gennemgangen til efterretning.


Mødet startet:


Mødet hævet: